Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy"

Transkript

1 Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR schválila usnesení ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy za účelem posílení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při zadávání veřejných zakázek a dosažením úspor ve státním rozpočtu. 2. V rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury budou sdružovány potřeby zadavatelů v rámci resortu Ministerstva kultury (dále jen MK ) na nákup komodit z povinného seznamu schváleného usnesením vlády a dalších komodit, u kterých tak určí řídicí subjekt MK. Sdružené nákupní potřeby zadavatelů resortu MK budou následně uspokojovány formou veřejných zakázek (dále jen VZ ) zadávaných centralizovaně v souladu s těmito Pravidly centralizovaného zadávání VZ v resortu MK (dále jen Pravidla ), s Minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání VZ pro ústřední orgány státní správy. Čl. II Vymezení pojmů Pro účely těchto Pravidel se rozumí: a) centralizovaným zadáváním VZ postup zadávání VZ dle ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává VZ na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů, b) centrálním zadavatelem organizační útvar MK pověřený výkonem funkce centrálního zadavatele, 1

2 c) číselníkem NIPEZ 1 číselník komodit a komoditních skupin vytvořený v návaznosti na stávající hierarchii položek klasifikace CPV2 2 ; číselník NIPEZ spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ), d) komoditou dodávka zboží, služba nebo stavební práce, e) komoditní skupinou skupina, která má v klasifikačním stromu připojené ještě podřízené struktury, a to buď komodity, nebo další komoditní skupiny, f) minimálním povinným seznamem komodit seznam komodit povinně nakupovaných v rámci resortního systému centralizovaného zadávání připravený správcem (MMR) a schválený usnesením vlády č. 930/2011, g) Minimálními požadavky Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systému centralizovaného zadávání schválené usnesením vlády č. 563/2011, h) NIPEZ Národní infrastruktura pro elektronické zadávání VZ, i) organizačním útvarem MK organizační útvar ve smyslu 4 odst. 1 a 2 Organizačního řádu Ministerstva kultury, j) pověřujícím zadavatelem zadavatel, který není centrálním zadavatelem a který je zahrnut do příslušného resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek, k) prováděcí smlouvou písemná smlouva, na základě které je poskytováno konkrétní plnění dodavatelem; písemnou smlouvou se rozumí také potvrzená objednávka, l) příkazem ministra Příkaz ministra kultury č. 29/2013, m) rámcovou smlouvou písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená v souladu se zákonem na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých VZ na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství; na základě rámcové smlouvy není dodavatelem na rozdíl od prováděcí smlouvy poskytováno konkrétní plnění, n) resortním seznamem nakupovaných položek (dále jen RSNP ) evidence informací o zadaných komoditách v resortním systému centralizovaného zadávání, která slouží především pro efektivní komunikaci mezi pověřujícími zadavateli a centrálním zadavatelem, dle čl. IX odst. 8 Minimálních požadavků, o) resortním seznamem komodit seznam komodit, které budou nakupovány centralizovaně v rámci resortního systému centralizovaného zadávání; tento seznam obsahuje minimálně komodity z minimálního povinného seznamu komodit, p) resortním systémem centralizovaného zadávání (dále jen RS CZ ) soustava zadávacích postupů a pravidel v rámci resortu MK, jež jsou vymezeny zejména 1) Číselník NIPEZ je dostupný na adrese 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/20082 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES) č. 213/

3 subjektem, který plní funkci centrálního zadavatele, výčtem pověřujících zadavatelů a resortním seznamem komodit, q) resortním vzorem vzor zadávacích podmínek, vzor smlouvy o centralizovaném zadávání či vzor jakéhokoliv jiného dokumentu, který byl vydán centrálním zadavatelem, r) řídícím subjektem Česká republika Ministerstvo kultury, s) smlouvou o centralizovaném zadávání smlouva mezi centrálním a dvěma či více pověřujícími zadavateli upravující vzájemná práva a povinnosti související s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek, t) správcem správce všech resortních systémů centralizovaného zadávání jednotlivých resortů, který k nim zajišťuje metodickou podporu; roli správce vykonává MMR, u) účetními jednotkami veškeré subjekty uvedené v 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v) účetními záznamy údaje dle 4 odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, w) věcně příslušným útvarem organizační útvar MK pověřený ke správě komodit jemu určených v resortním seznamu komodit, x) vyhodnocením fungování RS CZ vyhodnocení fungování resortního systému centralizovaného zadávání dle čl. X odst. 2 písm. a) Minimálních požadavků, y) zadávacím řízením způsob výběru dodavatele, jehož cílem je zadání VZ postupem podle zákona nebo závazných postupů, z) zadavatelem centrální nebo pověřující zadavatel. Čl. III Působnost a rozsah použití Pravidel 1. Těmito pravidly jsou povinni se řídit: a) Česká republika - Ministerstvo kultury, b) pověřující zadavatelé, c) jakýkoliv jiný zadavatel, který přistoupí do RS CZ MK. Čl. IV Způsob centralizovaného zadávání 3

4 1. Centralizované zadávání je realizováno uzavíráním písemných smluv o centralizovaném zadávání mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli. 2. Centrální zadavatel provádí zadávací řízení k veřejným zakázkám na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů v souladu s 3 odst. 1 písm. b) zákona. ČÁST DRUHÁ PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI Čl. V Pravomoci a odpovědnosti centrálního zadavatele Centrální zadavatel má zejména následující pravomoci a odpovědnosti: a) zajišťuje správu předpisů upravujících RS CZ, jejich soulad s Minimálními požadavky a jejich publikaci, b) vytváří a aktualizuje resortní seznam komodit dle Čl. IX a Čl. X, c) připravuje resortní vzory i. smluv o centralizovaném zadávání, ii. zadávacích podmínek pro centralizovaně zadávané komodity v součinnosti s organizačním útvarem MK, v jehož působnosti je, v souladu s vnitřními předpisy MK, spolupráce na přípravě vzorů, posouzení návrhů smluv či zadávacích podmínek nebo zajišťování spolupráce při přípravě smluv či zadávacích podmínek, a zajišťuje jejich připomínkové řízení v rámci organizací účastnících se RS CZ dle Čl. XVII, d) ve spolupráci s věcně příslušným útvarem připravuje smlouvy o centralizovaném zadávání a zajišťuje jejich připomínkové řízení v rámci organizací účastnících se RS CZ dle Čl. XI, e) zajišťuje podpis a případné změny smluv o centralizovaném zadávání, f) zajišťuje sběr požadavků na nákup komodit od věcně příslušných útvarů MK dle Čl. XII, g) připravuje a aktualizuje plán veřejných zakázek dle čl. Čl. XII, h) zajišťuje realizaci centralizovaných zadávacích řízení v souladu s vnitřním předpisem MK upravujícím zadávání veřejných zakázek na MK, i) vytváří a spravuje resortní seznam nakupovaných položek dle Čl. XX, 4

5 j) zajišťuje přípravu žádostí o výjimku z účasti v RS CZ pro podřízené organizace a jejich předání vládě ČR ke schválení dle Čl. XXIII, k) předkládá ministrovi ke schválení žádosti zadavatelů mimo resort MK o přistoupení k RS CZ dle Čl. XXII, l) navrhuje řešení ve sporech dle Čl. XXI těchto pravidel, kontroluje dodržování povinností vyplývajících z usnesení vlády č. 563/2011 a Minimálních požadavků v resortu MK, zajišťuje metodickou podporu centralizovaného zadávání pro všechny subjekty účastnící se RS CZ, m) připravuje vyhodnocení fungování RS CZ dle Čl. XVIII, n) eviduje nákupy realizované mimo resortní systém centralizovaného zadávání dle Čl. XXIV odst. 1, 2, 9, 10 a 11 včetně uvedení předmětu veřejné zakázky definovaného s využitím číselníku NIPEZ a jednotkové ceny, za kterou byla daná komodita pořízena, o) pro komodity, které nejsou součástí minimálního povinného seznamu komodit, stanovuje vlastní metodiku vyčíslování úspor (dále jen Metodika vyčíslování úspor stanovená správcem RS CZ ), přičemž musí vždy vycházet z typových metod uvedených v kap. 5 Metodiky vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání vydané MMR dle čl. IV bod 1 písm. c) usnesení vlády č. 563/2011, p) provádí komoditní analýzu ve svém resortu za účelem nastavení parametrů RS CZ při zohlednění logistických charakteristik resortu. Čl. VI Pravomoci a odpovědnosti věcně příslušných útvarů Věcně příslušný útvar má v RS CZ následující pravomoci a odpovědnosti: a) poskytuje centrálnímu zadavateli součinnost při přípravě smluv o centralizovaném zadávání dle Čl. XI a vyhodnocení fungování RS CZ dle čl. XVIII odst. 4, b) předává centrálnímu zadavateli požadavky na nákup komodit jemu určených do správy za všechny organizační útvary MK a pověřující zadavatele, a to v požadované struktuře a dle nastaveného harmonogramu dle Čl. XII, c) u komodit jemu určených do správy provádí analýzu komodit nakupovaných zadavateli zařazených do RS CZ dle Čl. IX odst. 3. Čl. VII Pravomoci a odpovědnosti organizačních útvarů MK 5

6 Organizační útvary MK vyjma útvarů, jejichž pravomoci a odpovědnosti jsou uvedeny v předchozích článcích této části, mají následující pravomoci a odpovědnosti: a) předávají věcně příslušným útvarům požadavky na nákup v požadované struktuře a dle nastaveného harmonogramu dle Čl. XII, b) poskytují součinnost centrálnímu zadavateli při přípravě vyhodnocení fungování RS CZ dle Čl. XVIII odst. 4, c) poskytují součinnost věcně příslušnému útvaru při analýze nakupovaných komodit dle Čl. IX odst. 4. Čl. VIII Pravomoci a odpovědnosti pověřujících zadavatelů Pověřující zadavatelé mají zejména následující pravomoci a odpovědnosti: a) předávají věcně příslušným útvarům požadavky na nákup komodit v požadované struktuře a dle nastaveného harmonogramu dle Čl. XII, b) v rámci účasti v RS CZ poskytují potřebnou součinnost centrálnímu zadavateli, zejména i. účastní se připomínkového řízení k resortním vzorům připraveným centrálním zadavatelem dle Čl. XVII a k návrhům zadávacích podmínek dle čl. XIII, ii. poskytují součinnost centrálnímu zadavateli při přípravě vyhodnocení fungování RS CZ dle Čl. XVIII odst. 4 a při podpisu smlouvy o centralizovaném zadávání dle čl. XI, iii. poskytují součinnost věcně příslušným útvarům při analýze nakupovaných komodit v požadované struktuře a dle nastaveného harmonogramu dle Čl. IX odst. 4. ČÁST TŘETÍ RESORTNÍ SEZNAM KOMODIT Čl. IX Resortní seznam komodit 6

7 1. Centrální zadavatel spravuje resortní seznam komodit, který je tvořen komoditami uvedenými v minimálním povinném seznamu komodit a komoditami zařazenými do resortního seznamu komodit na základě analýzy provedené dle tohoto článku. 2. Věcně příslušný útvar provede u komodit jemu určených do správy vždy po skončení každého účetního období analýzu komodit nakupovaných zadavateli. Součástí analýzy komodit musí být výpočet úspor provedený dle Metodiky vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání vydané MMR dle čl. IV bod 1 písm. c) usnesení vlády č. 563/2011 a dle Metodiky vyčíslování úspor stanovené centrálním zadavatelem. 3. Věcně příslušný útvar za účelem sběru podkladů pro uvedenou analýzu zašle ostatním organizačním útvarům MK a pověřujícím zadavatelům žádost o poskytnutí dat s vymezením jejich formy a rozsahu a to tak, aby byl schopen zaslat centrálnímu zadavateli ve lhůtě dle odst. 6 výstupy z analýzy dle odst Organizační útvary MK a pověřující zadavatelé jsou povinni poskytnout věcně příslušným útvarům součinnost při sběru dat pro provedení analýzy nakupovaných komodit. 5. Výstupy z analýzy jsou věcně příslušné útvary povinny zaslat nejpozději do 15. února následujícího po analyzovaném období centrálnímu zadavateli za účelem rozhodnutí o možné aktualizaci resortního seznamu komodit a za účelem vyhodnocení fungování RS CZ dle Čl. XVIII. Čl. X Aktualizace resortního seznamu komodit 1. Pokud bude změněn minimální povinný seznam komodit uvedený v usnesení vlády č. 930/2011, ve znění pozdějších předpisů, je centrální zadavatel povinen provést nejpozději do 30 dnů od schválení změny minimálního povinného seznamu komodit aktualizaci resortního seznamu komodit tak, aby v něm byly obsaženy zejména komodity z minimálního povinného seznamu komodit. Lhůta uvedená v předchozí větě neplatí, pokud vláda ČR určí lhůtu kratší. 2. Na základě dat obsažených v analýze provedené dle Čl. IX věcně příslušnými útvary rozhodne centrální zadavatel, zda bude aktualizován resortní seznam komodit. 3. Pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK může navrhnout centrálnímu zadavateli, bez ohledu na výsledky analýzy provedené dle Čl. IX, provést aktualizaci resortního seznamu komodit. Na základě návrhu pověřujícího zadavatele nebo organizačního útvaru MK rozhodne centrální zadavatel, zda bude aktualizován resortní seznam komodit. 4. Návrh na aktualizaci zašle centrální zadavatel k připomínkám věcně příslušným útvarům a pověřujícím zadavatelům. 5. Věcně příslušné útvary a pověřující zadavatelé zasílají centrálnímu zadavateli odůvodněné připomínky k návrhu aktualizace resortního seznamu komodit nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení návrhu aktualizace. 7

8 6. Připomínky věcně příslušných útvarů a pověřujících zadavatelů dle odst. 5 je nutné zohlednit pro konečné znění návrhu aktualizace. V případě, že připomínky do konečného znění návrhu aktualizace budou zohledněny jen částečně nebo vůbec, musí centrální zadavatel takový postup odůvodnit a odůvodnění zaslat v písemné formě věcně příslušným útvarům a pověřujícím zadavatelům. 7. Pokud je centrální zadavatel dle odst. 1 povinen aktualizovat resortní seznam komodit nebo rozhodne, že bude aktualizován resortní seznam komodit, navrhne a předloží po připomínkovém řízení uvedeném v odst. 4 až 6 ministrovi ke schválení potřebné aktualizace resortního seznamu komodit. Pokud centrální zadavatel zohlední připomínky věcně příslušných útvarů a pověřujících zadavatelů jen částečně nebo vůbec, předloží centrální zadavatel ministrovi společně s návrhem aktualizace tyto připomínky včetně odůvodnění centrálního zadavatele dle odst. 6. Ministr rozhodne, zda budou připomínky zohledněny zcela, částečně, či nebudou zohledněny. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 6 tohoto článku. ČÁST ČTVRTÁ UZAVÍRÁNÍ SMLUV O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A SBĚR POŽADAVKŮ NA NÁKUP KOMODIT Čl. XI Příprava a uzavírání smluv o centralizovaném zadávání 1. V případě potřeby pořízení komodity uvedené v resortním seznamu komodit, pro niž není uzavřena smlouva o centralizovaném zadávání, zašle věcně příslušný útvar nebo pověřující zadavatel centrálnímu zadavateli podnět k zahájení přípravy návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání. 2. Centrální zadavatel na základě vlastního uvážení nebo podnětu dle odst. 1 připraví nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení podnětu dle odst. 1 návrh smlouvy o centralizovaném zadávání. Pokud existuje resortní vzor smlouvy o centralizovaném zadávání, je centrální zadavatel povinen připravit návrh smlouvy o centralizovaném zadávání dle tohoto vzoru. Centrální zadavatel je oprávněn ve zvlášť složitých případech prodloužit lhůtu uvedenou v první větě až na dvojnásobek. Pokud centrální zadavatel nezahájí přípravu návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení podnětu dle odst. 1, je povinen zaslat vysvětlení věcně příslušnému útvaru nebo pověřujícímu zadavateli, který ho vyzval k zahájení přípravy návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání. 8

9 3. Věcně příslušný útvar je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli součinnost nezbytnou pro přípravu smlouvy, zejména stanoví předmět veřejných zakázek, které budou zadávány na základě smlouvy o centralizovaném zadávání. 4. Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání zašle centrální zadavatel písemnou formou k připomínkám věcně příslušným útvarům a pověřujícím zadavatelům, s nimiž bude smlouva o centralizovaném zadávání uzavírána. 5. Pokud centrální zadavatel připravil návrh smlouvy o centralizovaném zadávání s využitím resortního vzoru, jsou věcně příslušné útvary a pověřující zadavatelé oprávněni zasílat své připomínky a stanoviska v rozsahu, ve kterém znění návrhu smlouvy neodpovídá resortnímu vzoru. 6. Věcně příslušné útvary a pověřující zadavatelé zasílají centrálnímu zadavateli písemné odůvodněné připomínky k návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání. 7. Připomínky dle odst. 7 je nutné zohlednit pro konečné znění smlouvy o centralizovaném zadávání. V případě, že připomínky do konečného znění smlouvy o centralizovaném zadávání budou zohledněny jen částečně nebo vůbec, musí centrální zadavatel takový postup odůvodnit a odůvodnění zaslat v písemné formě věcně příslušným útvarům a pověřujícím zadavatelům. 8. Po ukončení procesu uvedeném v odst. 3 až 8 zajistí centrální zadavatel podpis smlouvy o centralizovaném zadávání s pověřujícími zadavateli. 9. V případě souhlasu ministra s přistoupením zadavatele mimo resort MK do RS CZ realizuje centrální zadavatel postup vedoucí k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle odst. 3 až 9. Čl. XII Sběr požadavků na nákup komodit a tvorba plánu 1. Centrální zadavatel písemně vyzve věcně příslušné útvary k zaslání požadavků na nákup komodit zařazených v resortním seznamu komodit. 2. Ve výzvě dle odst. 1 centrální zadavatel uvede požadované údaje a strukturu, v níž požaduje údaje zaslat. 3. Na základě písemné výzvy centrálního zadavatele dle odst. 1 vyzvou věcně příslušné útvary k zaslání požadavků na nákup komodit zařazených v resortním seznamu komodit pověřující zadavatele a organizační útvary MK. 4. Pověřující zadavatelé a organizační útvary MK jsou povinni zasílat nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy uvedené v odst. 3 požadavky na nákup komodit zařazených do resortního seznamu komodit věcně příslušným útvarům. 5. Věcně příslušné útvary zpracují požadavky přijaté dle odst. 4 a zašlou je nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení výzvy uvedené v odst. 1 centrálnímu zadavateli. 9

10 6. Centrální zadavatel je oprávněn ve zvlášť naléhavých případech (např. v případě časové tísně) lhůty uvedené v odst. 4 a 5 zkrátit až na polovinu. 7. Centrální zadavatel na základě přijatých požadavků zpracuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich přijetí plán veřejných zakázek. U každé komodity z resortního seznamu komodit budou uvedeny zejména následující údaje: a) kód a název komodity z číselníku NIPEZ, b) charakteristika předmětu nákupu, c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky, d) předpokládaný druh zadávacího řízení, e) identifikace pověřujících zadavatelů, na jejichž účet bude zadávací řízení realizováno, f) harmonogram kroků spojených s přípravou a průběhem zadávacího řízení stanovený tak, aby mohly být včas uzavřeny nové smlouvy. 8. Na základě údajů od věcně příslušných útvarů aktualizuje centrální zadavatel plán veřejných zakázek. ČÁST PÁTÁ POSTUPY PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VZ A PLNĚNÍ SMLUV Čl. XIII Postupy při centralizovaném zadávání 1. Postup před, během a po ukončení zadávacího řízení se řídí dle vnitřního předpisu MK, který upravuje zadávání veřejných zakázek (dále jen vnitřní předpis k VZ ), pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak. 2. V souladu s harmonogramem uvedeným v plánu veřejných zakázek dle Čl. XII odst. 7 centrální zadavatel písemně vyzve věcně příslušný útvar k přípravě a zaslání podkladů pro zahájení zadávacího řízení. Ve výzvě centrální zadavatel uvede údaje, strukturu a lhůtu, v níž požaduje podklady zaslat. Pověřující zadavatelé a organizační útvary MK jsou povinni poskytovat součinnost věcně příslušnému útvaru při přípravě podkladů pro centrálního zadavatele. 3. Pokud je zpracován resortní vzor příslušných zadávacích podmínek, bude připraven návrh zadávacích podmínek úpravou tohoto vzoru. 4. Po zapracování připomínek k návrhu zadávacích podmínek v rámci MK zašle centrální zadavatel návrh zadávacích podmínek k připomínkám pověřujícím zadavatelům. Návrh zadávacích podmínek musí být před zasláním odsouhlasen věcně příslušným útvarem. 10

11 5. Pokud byl návrh zadávacích podmínek připraven s využitím resortního vzoru, jsou pověřující zadavatelé oprávněni zasílat své připomínky v rozsahu, ve kterém znění návrhu zadávacích podmínek neodpovídá resortnímu vzoru. Pokud se jedná o zásadní připomínku vztahující se k resortnímu vzoru zadávacích podmínek, jsou pověřující zadavatelé oprávněni zasílat své připomínky i v tomto rozsahu. 6. Pověřující zadavatelé zasílají centrálnímu zadavateli odůvodněné připomínky k návrhu zadávacích podmínek nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení návrhu zadávacích podmínek. 7. Připomínky pověřujících zadavatelů dle odst. 6 je nutné zohlednit pro konečné znění zadávacích podmínek. V případě, že připomínky do konečného znění zadávacích podmínek budou zohledněny jen částečně nebo vůbec, musí centrální zadavatel takový postup odůvodnit a odůvodnění zaslat v písemné formě pověřujícím zadavatelům. 8. Pokud centrální zadavatel zohlední připomínky pověřujících zadavatelů jen částečně nebo vůbec, předloží ministrovi společně s návrhem zadávacích podmínek tyto připomínky včetně odůvodnění centrálního zadavatele dle odst. 7. Ministr rozhodne, zda budou připomínky zohledněny zcela, částečně, či nebudou zohledněny. 9. Věcně příslušný útvar zajistí schválení konečného znění zadávacích podmínek. Čl. XIV Hodnotící komise 1. Ustanovování komise se řídí dle vnitřního předpisu k VZ, pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak. 2. Každý pověřující zadavatel je oprávněn nominovat jednoho člena hodnotící komise a jeho náhradníka. 3. Centrální zadavatel je povinen písemně vyzvat pověřující zadavatele k nominaci člena hodnotící komise a jeho náhradníka. Výzvu musí centrální zadavatel zaslat pověřujícím zadavatelům včas tak, aby mohla být hodnotící komise schválena. Ve výzvě centrální zadavatel určí lhůtu, v níž mohou pověřující zadavatelé nominovat člena hodnotící komise a náhradníka člena hodnotící komise. Lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. 4. Pokud pověřující zadavatelé využijí své právo na nominaci člena hodnotící komise a jeho náhradníka, odešlou centrálnímu zadavateli svou nominaci ve lhůtě stanovené výzvou. Na pozdější nominace nebude brán zřetel. 5. Pokud pověřující zadavatel využije své právo na nominaci člena hodnotící komise a jeho náhradníka, je centrální zadavatel povinen začlenit do hodnotící komise alespoň a) 2 členy a 2 náhradníky nominované pověřujícími zadavateli, a to dvěma různými pověřujícími zadavateli v případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, 11

12 b) 1 člena a 1 náhradníka nominovaného pověřujícími zadavateli v případě veřejných zakázek malého rozsahu. 6. Pokud pověřující zadavatelé nenominovali dostatečný počet členů hodnotící komise a jejich náhradníků pro splnění povinnosti stanovené centrálnímu zadavateli v odst. 5, je centrální zadavatel povinen začlenit do hodnotící komise všechny pověřujícími zadavateli nominované členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise. 7. Pokud dle odst. 4 navrhnulo člena hodnotící komise a jeho náhradníka více pověřujících zadavatelů, je centrální zadavatel povinen odůvodnit výběr jmenovaných členů a náhradníků, pokud do hodnotící komise nebyly jmenovány všechny osoby navržené pověřujícími zadavateli. Písemné odůvodnění je centrální zadavatel povinen zaslat pověřujícím zadavatelům nejpozději 14 kalendářních dnů před prvním jednáním komise. 8. Pověřující zadavatelé mohou nahlížet do protokolů, zápisů, zpráv a dalších písemných výstupů komisí nebo pověřených pracovníků centrálního zadavatele a činit si z nich opisy či výpisy. Čl. XV Centralizované uzavírání a plnění centralizovaně uzavřených smluv 1. Smlouvu s dodavateli uzavírá zvlášť každý pověřující zadavatel a MK. Proces uzavírání smlouvy s dodavatelem v rámci MK se řídí vnitřním předpisem upravujícím uzavírání smluv. Proces uzavírání smlouvy s dodavatelem u pověřujícího zadavatele se řídí těmito pravidly a jeho vnitřním předpisem upravujícím uzavírání smluv. Pokud je ve smlouvě o centralizovaném zadávání uvedeno, že smlouvu s dodavateli uzavírá jménem pověřujících zadavatelů centrální zadavatel, nepoužijí se pro podpis smlouvy vnitřní předpisy pověřujících zadavatelů upravující uzavírání smluv, ale ustanovení těchto pravidel a vnitřního předpisu MK upravujícího uzavírání smluv. 2. Ve smlouvě s dodavateli musí být komodita, která je předmětem plnění smlouvy, definována s využitím číselníku NIPEZ. 3. Pokud jménem pověřujících zadavatelů uzavřel smlouvu s dodavateli centrální zadavatel, je centrální zadavatel povinen kopii této smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího uzavření zaslat všem pověřujícím zadavatelům, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena. Kopii uzavřené smlouvy je centrální zadavatel povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího uzavření zaslat věcně příslušnému útvaru. Povinnost uveřejňovat smlouvu dle 147a zákona plní centrální zadavatel. 4. Pokud s dodavateli uzavírají smlouvu pověřující zadavatelé a MK, je centrální zadavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámit pověřujícím zadavatelům, že vznikne povinnost k uzavření smlouvy dle 82 odst. 2 zákona a předat pověřujícím zadavatelům veškerou dokumentaci potřebnou k uzavření smlouvy. Centrální zadavatel je povinen oznámit pověřujícím zadavatelům, že byly podány 12

13 námitky či byl podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele bezprostředně po zjištění této skutečnosti. 5. Pokud s dodavateli uzavřeli smlouvu pověřující zadavatelé a MK, jsou pověřující zadavatelé povinni jeden stejnopis uzavřené smlouvy a elektronickou kopii smlouvy (sken) zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího uzavření centrálnímu zadavateli. V případě dodatků a změn uzavřené smlouvy předají pověřující zadavatelé stejnopis dodatku či změny a elektronickou kopii dodatku či změny (sken) nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu těchto dokumentů centrálnímu zadavateli. 6. Evidenci a archivaci všech smluv uzavřených v rámci RS CZ zajišťuje organizační útvar MK, v jehož působnosti je archivace smluv v souladu s vnitřním předpisem MK upravujícím organizační strukturu a působnosti a hlavní činnosti útvarů MK a s vnitřním předpisem MK upravujícím uzavírání smluv. 7. V případě, že bylo zadávací řízení zrušeno, je centrální zadavatel povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení tuto skutečnost písemně oznámit pověřujícím zadavatelům a věcně příslušným útvarům. 8. Zadavatelé jsou povinni uzavírat smluvní vztahy s dodavateli tak, aby nevyčerpání celého plnění nepředstavovalo pro veřejné rozpočty ekonomickou újmu, či aby zadavatelé zařazeni do RS CZ nebyli nuceni čerpat plnění, které nepotřebují. 9. Plnění vyplývající z požadavků na nákup komodit zařazených do resortního seznamu komodit, které uvedl pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK na základě výzvy věcně příslušného útvaru, bude v zadávacím řízení vyhrazeno příslušnému pověřujícímu zadavateli nebo organizačnímu útvaru MK dle jejich požadavků (dále též požadavek na rezervaci ). 10. Požadavek na rezervaci nesmí centrální zadavatel umožnit čerpat jinému zadavateli nebo organizačnímu útvaru MK, než pro kterého je plnění rezervováno. 11. Během celého zadávacího řízení a plnění smlouvy je pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK oprávněn k veřejné zakázce, v jejímž rámci má požadavek na rezervaci, písemně oznámit centrálnímu zadavateli změnu svého požadavku na rezervaci. 12. V případě zúžení požadavku na rezervaci písemně nabídne centrální zadavatel uvolněnou část plnění ostatním pověřujícím zadavatelům a organizačním útvarům MK. Pověřující zadavatelé a organizační útvary MK oznámí centrálnímu zadavateli nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení nabídky uvolněné části plnění, zda a v jakém rozsahu mají zájem o uvolněnou část plnění. Pokud požadavky pověřujících zadavatelů a organizačních útvarů MK přesahují uvolněnou část plnění, bude uvolněná část plnění rozdělena mezi pověřující zadavatele a organizační útvary MK dle poměru jejich požadavků, v případě potřeby zaokrouhlených na celá čísla. 13. Pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK, který nemá u veřejné zakázky požadavek na rezervaci, je oprávněn k veřejné zakázce písemně oznámit centrálnímu zadavateli požadavek na plnění. V tomto případě centrální zadavatel vyzve pověřujícího zadavatele nebo organizační útvar MK majícího požadavek na rezervaci k podání informace, zda trvá na požadavku na rezervaci v plné výši, nebo zda uvolní určitou část z požadavku na rezervaci ve prospěch ostatních pověřujících zadavatelů a organizačních útvarů MK. 13

14 Pokud pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK, který má požadavek na rezervaci, uvolní určitou část pro ostatní pověřující zadavatele a organizační útvary MK, postupuje centrální zadavatel dle odst. 12 přiměřeně. 14. Postupy obsažené v odst. 11 až 13 budou použity pouze v případě, že smlouvu s dodavateli uzavřel jménem pověřujících zadavatelů centrální zadavatel. 15. Pověřující zadavatelé, kteří jsou smluvní stranou rámcové smlouvy, v níž je stanoven limit na plnění, jsou povinni informovat centrálního zadavatele o záměru zadat veřejnou zakázku na základě této rámcové smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů před zahájením zadávacího řízení dle 92 zákona nebo dle vnitřních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. 16. Povinnost uvedenou v odst. 15 mají také věcně příslušné útvary, pokud je smluvní stranou smlouvy uzavřené s dodavatelem MK. 17. Informace dle odst. 15 musí obsahovat zejména: a) identifikaci rámcové smlouvy, b) identifikaci komodity, c) předpokládanou hodnotu. 18. Centrální zadavatel bude písemně informovat pověřujícího zadavatele nebo věcně příslušný útvar v případě, že plnění v záměru zadat veřejnou zakázku bude v součtu s již dodaným plněním překračovat rezervované plnění pro rámcovou smlouvu, a to bezodkladně po zjištění této skutečnosti. Za překročení rezervovaného plnění odpovídá vždy ten pověřující zadavatel nebo věcně příslušný útvar, který svým jednáním toto překročení zapříčiní. 19. Pověřující zadavatelé, kteří jsou smluvní stranou rámcové smlouvy, v níž je stanoven limit na plnění, jsou povinni informovat centrálního zadavatele nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení o výši každé uhrazené finanční částky a objemu dodaného plnění na základě této rámcové smlouvy. 20. Povinnost uvedenou v odst. 19 mají také věcně příslušné útvary, pokud je smluvní stranou smlouvy uzavřené s dodavatelem MK. Čl. XVI Sdružené nakupování na základě centralizovaně uzavřených rámcových smluv 1. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé se mohou ve smlouvě o centralizovaném zadávání dohodnout, že v případě zadávání veřejných zakázek na základě uzavřené rámcové smlouvy se budou požadavky pověřujících zadavatelů na nákup komodit sdružovat dle odst. 2 až 4. Podrobnosti týkající se sběru požadavků na zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy budou upraveny ve smlouvě o centralizovaném zadávání. 14

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 26 / 2016 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy Vláda ČR

Více

Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek schválené vládou České republiky jako čl. II usnesení ze dne 20. července 2011 č. 563. ČÁST PRVNÍ

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 30/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 22. září 2016 usnesením č. RM 445/17/2016

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 Změna Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit I.

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ RESORTNÍHO SEZNAMU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ RESORTNÍHO SEZNAMU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ Vydalo MMR v souladu s Minimálními požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR schválenými usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna

Více

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČ: 00007064, zastoupená

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase >

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2013 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 4. července 2013 Cena 32,- Kč OBSAH: 7. 8. 9. 10. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Duben 2017 Základní dokumenty Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno =================================================================== Směrnice tajemníka č. 1/2014 Veřejné zakázky Zpracováno: 23.1.2014

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

Opatření a projekty MMR v oblasti veřejných zakázek. Elektronická tržiště

Opatření a projekty MMR v oblasti veřejných zakázek. Elektronická tržiště OTIDEA Nejvýznamnější konference k VZ 2011 Opatření a projekty MMR v oblasti veřejných zakázek Elektronická tržiště RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Realizovaná opatření

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Elektronická tržiště

Elektronická tržiště ISSS Hradec Králové 2012 Elektronická tržiště - nový systém zadávání veřejných zakázek Ing. Marek Grill Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vznik nového systému e-tržišť Realizace

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY KUMSP00RN4BU ímobavsiibsi.bxiský ícřai - ť-.y.jskv oiw-?5to MLOUVY (DODATKU i _. -

Více

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Osobní působnost (závaznost): Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnance všech pracovišť Úřadu

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY 1. Tato směrnice upravuje postup veřejného zadavatele obce Lány (dále

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 353. USNESENÍ SENÁTU ze 14. schůze, konané dne 10. října 2013 k vládnímu návrhu zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 PRO

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: *MVCRX029XV9P* MVCRX029XV9P odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 15358-3/VZ-2015 prvotní identifikátor Praha 3. února 2015 Přílohy: 1 Výzva k podání

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Pravidla. systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Pravidla. systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451 a usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933 Pravidla systému

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC RAČICE Adresa: Račice č.p. 65 IČ: 16981901 Směrnici zpracovala : Bc. Pavlína Plimlová, DiS. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo Obce Račice Vydalo: Zastupitelstvo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 478 Sbírka zákonů č. 40 / 2015 40 ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Plavy Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zastupitelstvo obce Plavy rozhodlo usnesením č. 49/4/13 ze dne 26.6.2013 schválit na základě 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE č.19 (platná od..) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato směrnice je zpracována na základě zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a stanovuje zásady a postupy obce Sovětice

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více