Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy"

Transkript

1 Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR schválila usnesení ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy za účelem posílení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při zadávání veřejných zakázek a dosažením úspor ve státním rozpočtu. 2. V rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury budou sdružovány potřeby zadavatelů v rámci resortu Ministerstva kultury (dále jen MK ) na nákup komodit z povinného seznamu schváleného usnesením vlády a dalších komodit, u kterých tak určí řídicí subjekt MK. Sdružené nákupní potřeby zadavatelů resortu MK budou následně uspokojovány formou veřejných zakázek (dále jen VZ ) zadávaných centralizovaně v souladu s těmito Pravidly centralizovaného zadávání VZ v resortu MK (dále jen Pravidla ), s Minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání VZ pro ústřední orgány státní správy. Čl. II Vymezení pojmů Pro účely těchto Pravidel se rozumí: a) centralizovaným zadáváním VZ postup zadávání VZ dle ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává VZ na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů, b) centrálním zadavatelem organizační útvar MK pověřený výkonem funkce centrálního zadavatele, 1

2 c) číselníkem NIPEZ 1 číselník komodit a komoditních skupin vytvořený v návaznosti na stávající hierarchii položek klasifikace CPV2 2 ; číselník NIPEZ spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ), d) komoditou dodávka zboží, služba nebo stavební práce, e) komoditní skupinou skupina, která má v klasifikačním stromu připojené ještě podřízené struktury, a to buď komodity, nebo další komoditní skupiny, f) minimálním povinným seznamem komodit seznam komodit povinně nakupovaných v rámci resortního systému centralizovaného zadávání připravený správcem (MMR) a schválený usnesením vlády č. 930/2011, g) Minimálními požadavky Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systému centralizovaného zadávání schválené usnesením vlády č. 563/2011, h) NIPEZ Národní infrastruktura pro elektronické zadávání VZ, i) organizačním útvarem MK organizační útvar ve smyslu 4 odst. 1 a 2 Organizačního řádu Ministerstva kultury, j) pověřujícím zadavatelem zadavatel, který není centrálním zadavatelem a který je zahrnut do příslušného resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek, k) prováděcí smlouvou písemná smlouva, na základě které je poskytováno konkrétní plnění dodavatelem; písemnou smlouvou se rozumí také potvrzená objednávka, l) příkazem ministra Příkaz ministra kultury č. 29/2013, m) rámcovou smlouvou písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená v souladu se zákonem na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých VZ na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství; na základě rámcové smlouvy není dodavatelem na rozdíl od prováděcí smlouvy poskytováno konkrétní plnění, n) resortním seznamem nakupovaných položek (dále jen RSNP ) evidence informací o zadaných komoditách v resortním systému centralizovaného zadávání, která slouží především pro efektivní komunikaci mezi pověřujícími zadavateli a centrálním zadavatelem, dle čl. IX odst. 8 Minimálních požadavků, o) resortním seznamem komodit seznam komodit, které budou nakupovány centralizovaně v rámci resortního systému centralizovaného zadávání; tento seznam obsahuje minimálně komodity z minimálního povinného seznamu komodit, p) resortním systémem centralizovaného zadávání (dále jen RS CZ ) soustava zadávacích postupů a pravidel v rámci resortu MK, jež jsou vymezeny zejména 1) Číselník NIPEZ je dostupný na adrese 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/20082 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES) č. 213/

3 subjektem, který plní funkci centrálního zadavatele, výčtem pověřujících zadavatelů a resortním seznamem komodit, q) resortním vzorem vzor zadávacích podmínek, vzor smlouvy o centralizovaném zadávání či vzor jakéhokoliv jiného dokumentu, který byl vydán centrálním zadavatelem, r) řídícím subjektem Česká republika Ministerstvo kultury, s) smlouvou o centralizovaném zadávání smlouva mezi centrálním a dvěma či více pověřujícími zadavateli upravující vzájemná práva a povinnosti související s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek, t) správcem správce všech resortních systémů centralizovaného zadávání jednotlivých resortů, který k nim zajišťuje metodickou podporu; roli správce vykonává MMR, u) účetními jednotkami veškeré subjekty uvedené v 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v) účetními záznamy údaje dle 4 odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, w) věcně příslušným útvarem organizační útvar MK pověřený ke správě komodit jemu určených v resortním seznamu komodit, x) vyhodnocením fungování RS CZ vyhodnocení fungování resortního systému centralizovaného zadávání dle čl. X odst. 2 písm. a) Minimálních požadavků, y) zadávacím řízením způsob výběru dodavatele, jehož cílem je zadání VZ postupem podle zákona nebo závazných postupů, z) zadavatelem centrální nebo pověřující zadavatel. Čl. III Působnost a rozsah použití Pravidel 1. Těmito pravidly jsou povinni se řídit: a) Česká republika - Ministerstvo kultury, b) pověřující zadavatelé, c) jakýkoliv jiný zadavatel, který přistoupí do RS CZ MK. Čl. IV Způsob centralizovaného zadávání 3

4 1. Centralizované zadávání je realizováno uzavíráním písemných smluv o centralizovaném zadávání mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli. 2. Centrální zadavatel provádí zadávací řízení k veřejným zakázkám na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů v souladu s 3 odst. 1 písm. b) zákona. ČÁST DRUHÁ PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI Čl. V Pravomoci a odpovědnosti centrálního zadavatele Centrální zadavatel má zejména následující pravomoci a odpovědnosti: a) zajišťuje správu předpisů upravujících RS CZ, jejich soulad s Minimálními požadavky a jejich publikaci, b) vytváří a aktualizuje resortní seznam komodit dle Čl. IX a Čl. X, c) připravuje resortní vzory i. smluv o centralizovaném zadávání, ii. zadávacích podmínek pro centralizovaně zadávané komodity v součinnosti s organizačním útvarem MK, v jehož působnosti je, v souladu s vnitřními předpisy MK, spolupráce na přípravě vzorů, posouzení návrhů smluv či zadávacích podmínek nebo zajišťování spolupráce při přípravě smluv či zadávacích podmínek, a zajišťuje jejich připomínkové řízení v rámci organizací účastnících se RS CZ dle Čl. XVII, d) ve spolupráci s věcně příslušným útvarem připravuje smlouvy o centralizovaném zadávání a zajišťuje jejich připomínkové řízení v rámci organizací účastnících se RS CZ dle Čl. XI, e) zajišťuje podpis a případné změny smluv o centralizovaném zadávání, f) zajišťuje sběr požadavků na nákup komodit od věcně příslušných útvarů MK dle Čl. XII, g) připravuje a aktualizuje plán veřejných zakázek dle čl. Čl. XII, h) zajišťuje realizaci centralizovaných zadávacích řízení v souladu s vnitřním předpisem MK upravujícím zadávání veřejných zakázek na MK, i) vytváří a spravuje resortní seznam nakupovaných položek dle Čl. XX, 4

5 j) zajišťuje přípravu žádostí o výjimku z účasti v RS CZ pro podřízené organizace a jejich předání vládě ČR ke schválení dle Čl. XXIII, k) předkládá ministrovi ke schválení žádosti zadavatelů mimo resort MK o přistoupení k RS CZ dle Čl. XXII, l) navrhuje řešení ve sporech dle Čl. XXI těchto pravidel, kontroluje dodržování povinností vyplývajících z usnesení vlády č. 563/2011 a Minimálních požadavků v resortu MK, zajišťuje metodickou podporu centralizovaného zadávání pro všechny subjekty účastnící se RS CZ, m) připravuje vyhodnocení fungování RS CZ dle Čl. XVIII, n) eviduje nákupy realizované mimo resortní systém centralizovaného zadávání dle Čl. XXIV odst. 1, 2, 9, 10 a 11 včetně uvedení předmětu veřejné zakázky definovaného s využitím číselníku NIPEZ a jednotkové ceny, za kterou byla daná komodita pořízena, o) pro komodity, které nejsou součástí minimálního povinného seznamu komodit, stanovuje vlastní metodiku vyčíslování úspor (dále jen Metodika vyčíslování úspor stanovená správcem RS CZ ), přičemž musí vždy vycházet z typových metod uvedených v kap. 5 Metodiky vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání vydané MMR dle čl. IV bod 1 písm. c) usnesení vlády č. 563/2011, p) provádí komoditní analýzu ve svém resortu za účelem nastavení parametrů RS CZ při zohlednění logistických charakteristik resortu. Čl. VI Pravomoci a odpovědnosti věcně příslušných útvarů Věcně příslušný útvar má v RS CZ následující pravomoci a odpovědnosti: a) poskytuje centrálnímu zadavateli součinnost při přípravě smluv o centralizovaném zadávání dle Čl. XI a vyhodnocení fungování RS CZ dle čl. XVIII odst. 4, b) předává centrálnímu zadavateli požadavky na nákup komodit jemu určených do správy za všechny organizační útvary MK a pověřující zadavatele, a to v požadované struktuře a dle nastaveného harmonogramu dle Čl. XII, c) u komodit jemu určených do správy provádí analýzu komodit nakupovaných zadavateli zařazených do RS CZ dle Čl. IX odst. 3. Čl. VII Pravomoci a odpovědnosti organizačních útvarů MK 5

6 Organizační útvary MK vyjma útvarů, jejichž pravomoci a odpovědnosti jsou uvedeny v předchozích článcích této části, mají následující pravomoci a odpovědnosti: a) předávají věcně příslušným útvarům požadavky na nákup v požadované struktuře a dle nastaveného harmonogramu dle Čl. XII, b) poskytují součinnost centrálnímu zadavateli při přípravě vyhodnocení fungování RS CZ dle Čl. XVIII odst. 4, c) poskytují součinnost věcně příslušnému útvaru při analýze nakupovaných komodit dle Čl. IX odst. 4. Čl. VIII Pravomoci a odpovědnosti pověřujících zadavatelů Pověřující zadavatelé mají zejména následující pravomoci a odpovědnosti: a) předávají věcně příslušným útvarům požadavky na nákup komodit v požadované struktuře a dle nastaveného harmonogramu dle Čl. XII, b) v rámci účasti v RS CZ poskytují potřebnou součinnost centrálnímu zadavateli, zejména i. účastní se připomínkového řízení k resortním vzorům připraveným centrálním zadavatelem dle Čl. XVII a k návrhům zadávacích podmínek dle čl. XIII, ii. poskytují součinnost centrálnímu zadavateli při přípravě vyhodnocení fungování RS CZ dle Čl. XVIII odst. 4 a při podpisu smlouvy o centralizovaném zadávání dle čl. XI, iii. poskytují součinnost věcně příslušným útvarům při analýze nakupovaných komodit v požadované struktuře a dle nastaveného harmonogramu dle Čl. IX odst. 4. ČÁST TŘETÍ RESORTNÍ SEZNAM KOMODIT Čl. IX Resortní seznam komodit 6

7 1. Centrální zadavatel spravuje resortní seznam komodit, který je tvořen komoditami uvedenými v minimálním povinném seznamu komodit a komoditami zařazenými do resortního seznamu komodit na základě analýzy provedené dle tohoto článku. 2. Věcně příslušný útvar provede u komodit jemu určených do správy vždy po skončení každého účetního období analýzu komodit nakupovaných zadavateli. Součástí analýzy komodit musí být výpočet úspor provedený dle Metodiky vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání vydané MMR dle čl. IV bod 1 písm. c) usnesení vlády č. 563/2011 a dle Metodiky vyčíslování úspor stanovené centrálním zadavatelem. 3. Věcně příslušný útvar za účelem sběru podkladů pro uvedenou analýzu zašle ostatním organizačním útvarům MK a pověřujícím zadavatelům žádost o poskytnutí dat s vymezením jejich formy a rozsahu a to tak, aby byl schopen zaslat centrálnímu zadavateli ve lhůtě dle odst. 6 výstupy z analýzy dle odst Organizační útvary MK a pověřující zadavatelé jsou povinni poskytnout věcně příslušným útvarům součinnost při sběru dat pro provedení analýzy nakupovaných komodit. 5. Výstupy z analýzy jsou věcně příslušné útvary povinny zaslat nejpozději do 15. února následujícího po analyzovaném období centrálnímu zadavateli za účelem rozhodnutí o možné aktualizaci resortního seznamu komodit a za účelem vyhodnocení fungování RS CZ dle Čl. XVIII. Čl. X Aktualizace resortního seznamu komodit 1. Pokud bude změněn minimální povinný seznam komodit uvedený v usnesení vlády č. 930/2011, ve znění pozdějších předpisů, je centrální zadavatel povinen provést nejpozději do 30 dnů od schválení změny minimálního povinného seznamu komodit aktualizaci resortního seznamu komodit tak, aby v něm byly obsaženy zejména komodity z minimálního povinného seznamu komodit. Lhůta uvedená v předchozí větě neplatí, pokud vláda ČR určí lhůtu kratší. 2. Na základě dat obsažených v analýze provedené dle Čl. IX věcně příslušnými útvary rozhodne centrální zadavatel, zda bude aktualizován resortní seznam komodit. 3. Pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK může navrhnout centrálnímu zadavateli, bez ohledu na výsledky analýzy provedené dle Čl. IX, provést aktualizaci resortního seznamu komodit. Na základě návrhu pověřujícího zadavatele nebo organizačního útvaru MK rozhodne centrální zadavatel, zda bude aktualizován resortní seznam komodit. 4. Návrh na aktualizaci zašle centrální zadavatel k připomínkám věcně příslušným útvarům a pověřujícím zadavatelům. 5. Věcně příslušné útvary a pověřující zadavatelé zasílají centrálnímu zadavateli odůvodněné připomínky k návrhu aktualizace resortního seznamu komodit nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení návrhu aktualizace. 7

8 6. Připomínky věcně příslušných útvarů a pověřujících zadavatelů dle odst. 5 je nutné zohlednit pro konečné znění návrhu aktualizace. V případě, že připomínky do konečného znění návrhu aktualizace budou zohledněny jen částečně nebo vůbec, musí centrální zadavatel takový postup odůvodnit a odůvodnění zaslat v písemné formě věcně příslušným útvarům a pověřujícím zadavatelům. 7. Pokud je centrální zadavatel dle odst. 1 povinen aktualizovat resortní seznam komodit nebo rozhodne, že bude aktualizován resortní seznam komodit, navrhne a předloží po připomínkovém řízení uvedeném v odst. 4 až 6 ministrovi ke schválení potřebné aktualizace resortního seznamu komodit. Pokud centrální zadavatel zohlední připomínky věcně příslušných útvarů a pověřujících zadavatelů jen částečně nebo vůbec, předloží centrální zadavatel ministrovi společně s návrhem aktualizace tyto připomínky včetně odůvodnění centrálního zadavatele dle odst. 6. Ministr rozhodne, zda budou připomínky zohledněny zcela, částečně, či nebudou zohledněny. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 6 tohoto článku. ČÁST ČTVRTÁ UZAVÍRÁNÍ SMLUV O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A SBĚR POŽADAVKŮ NA NÁKUP KOMODIT Čl. XI Příprava a uzavírání smluv o centralizovaném zadávání 1. V případě potřeby pořízení komodity uvedené v resortním seznamu komodit, pro niž není uzavřena smlouva o centralizovaném zadávání, zašle věcně příslušný útvar nebo pověřující zadavatel centrálnímu zadavateli podnět k zahájení přípravy návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání. 2. Centrální zadavatel na základě vlastního uvážení nebo podnětu dle odst. 1 připraví nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení podnětu dle odst. 1 návrh smlouvy o centralizovaném zadávání. Pokud existuje resortní vzor smlouvy o centralizovaném zadávání, je centrální zadavatel povinen připravit návrh smlouvy o centralizovaném zadávání dle tohoto vzoru. Centrální zadavatel je oprávněn ve zvlášť složitých případech prodloužit lhůtu uvedenou v první větě až na dvojnásobek. Pokud centrální zadavatel nezahájí přípravu návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení podnětu dle odst. 1, je povinen zaslat vysvětlení věcně příslušnému útvaru nebo pověřujícímu zadavateli, který ho vyzval k zahájení přípravy návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání. 8

9 3. Věcně příslušný útvar je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli součinnost nezbytnou pro přípravu smlouvy, zejména stanoví předmět veřejných zakázek, které budou zadávány na základě smlouvy o centralizovaném zadávání. 4. Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání zašle centrální zadavatel písemnou formou k připomínkám věcně příslušným útvarům a pověřujícím zadavatelům, s nimiž bude smlouva o centralizovaném zadávání uzavírána. 5. Pokud centrální zadavatel připravil návrh smlouvy o centralizovaném zadávání s využitím resortního vzoru, jsou věcně příslušné útvary a pověřující zadavatelé oprávněni zasílat své připomínky a stanoviska v rozsahu, ve kterém znění návrhu smlouvy neodpovídá resortnímu vzoru. 6. Věcně příslušné útvary a pověřující zadavatelé zasílají centrálnímu zadavateli písemné odůvodněné připomínky k návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o centralizovaném zadávání. 7. Připomínky dle odst. 7 je nutné zohlednit pro konečné znění smlouvy o centralizovaném zadávání. V případě, že připomínky do konečného znění smlouvy o centralizovaném zadávání budou zohledněny jen částečně nebo vůbec, musí centrální zadavatel takový postup odůvodnit a odůvodnění zaslat v písemné formě věcně příslušným útvarům a pověřujícím zadavatelům. 8. Po ukončení procesu uvedeném v odst. 3 až 8 zajistí centrální zadavatel podpis smlouvy o centralizovaném zadávání s pověřujícími zadavateli. 9. V případě souhlasu ministra s přistoupením zadavatele mimo resort MK do RS CZ realizuje centrální zadavatel postup vedoucí k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle odst. 3 až 9. Čl. XII Sběr požadavků na nákup komodit a tvorba plánu 1. Centrální zadavatel písemně vyzve věcně příslušné útvary k zaslání požadavků na nákup komodit zařazených v resortním seznamu komodit. 2. Ve výzvě dle odst. 1 centrální zadavatel uvede požadované údaje a strukturu, v níž požaduje údaje zaslat. 3. Na základě písemné výzvy centrálního zadavatele dle odst. 1 vyzvou věcně příslušné útvary k zaslání požadavků na nákup komodit zařazených v resortním seznamu komodit pověřující zadavatele a organizační útvary MK. 4. Pověřující zadavatelé a organizační útvary MK jsou povinni zasílat nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy uvedené v odst. 3 požadavky na nákup komodit zařazených do resortního seznamu komodit věcně příslušným útvarům. 5. Věcně příslušné útvary zpracují požadavky přijaté dle odst. 4 a zašlou je nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení výzvy uvedené v odst. 1 centrálnímu zadavateli. 9

10 6. Centrální zadavatel je oprávněn ve zvlášť naléhavých případech (např. v případě časové tísně) lhůty uvedené v odst. 4 a 5 zkrátit až na polovinu. 7. Centrální zadavatel na základě přijatých požadavků zpracuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich přijetí plán veřejných zakázek. U každé komodity z resortního seznamu komodit budou uvedeny zejména následující údaje: a) kód a název komodity z číselníku NIPEZ, b) charakteristika předmětu nákupu, c) předpokládaná hodnota veřejné zakázky, d) předpokládaný druh zadávacího řízení, e) identifikace pověřujících zadavatelů, na jejichž účet bude zadávací řízení realizováno, f) harmonogram kroků spojených s přípravou a průběhem zadávacího řízení stanovený tak, aby mohly být včas uzavřeny nové smlouvy. 8. Na základě údajů od věcně příslušných útvarů aktualizuje centrální zadavatel plán veřejných zakázek. ČÁST PÁTÁ POSTUPY PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VZ A PLNĚNÍ SMLUV Čl. XIII Postupy při centralizovaném zadávání 1. Postup před, během a po ukončení zadávacího řízení se řídí dle vnitřního předpisu MK, který upravuje zadávání veřejných zakázek (dále jen vnitřní předpis k VZ ), pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak. 2. V souladu s harmonogramem uvedeným v plánu veřejných zakázek dle Čl. XII odst. 7 centrální zadavatel písemně vyzve věcně příslušný útvar k přípravě a zaslání podkladů pro zahájení zadávacího řízení. Ve výzvě centrální zadavatel uvede údaje, strukturu a lhůtu, v níž požaduje podklady zaslat. Pověřující zadavatelé a organizační útvary MK jsou povinni poskytovat součinnost věcně příslušnému útvaru při přípravě podkladů pro centrálního zadavatele. 3. Pokud je zpracován resortní vzor příslušných zadávacích podmínek, bude připraven návrh zadávacích podmínek úpravou tohoto vzoru. 4. Po zapracování připomínek k návrhu zadávacích podmínek v rámci MK zašle centrální zadavatel návrh zadávacích podmínek k připomínkám pověřujícím zadavatelům. Návrh zadávacích podmínek musí být před zasláním odsouhlasen věcně příslušným útvarem. 10

11 5. Pokud byl návrh zadávacích podmínek připraven s využitím resortního vzoru, jsou pověřující zadavatelé oprávněni zasílat své připomínky v rozsahu, ve kterém znění návrhu zadávacích podmínek neodpovídá resortnímu vzoru. Pokud se jedná o zásadní připomínku vztahující se k resortnímu vzoru zadávacích podmínek, jsou pověřující zadavatelé oprávněni zasílat své připomínky i v tomto rozsahu. 6. Pověřující zadavatelé zasílají centrálnímu zadavateli odůvodněné připomínky k návrhu zadávacích podmínek nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení návrhu zadávacích podmínek. 7. Připomínky pověřujících zadavatelů dle odst. 6 je nutné zohlednit pro konečné znění zadávacích podmínek. V případě, že připomínky do konečného znění zadávacích podmínek budou zohledněny jen částečně nebo vůbec, musí centrální zadavatel takový postup odůvodnit a odůvodnění zaslat v písemné formě pověřujícím zadavatelům. 8. Pokud centrální zadavatel zohlední připomínky pověřujících zadavatelů jen částečně nebo vůbec, předloží ministrovi společně s návrhem zadávacích podmínek tyto připomínky včetně odůvodnění centrálního zadavatele dle odst. 7. Ministr rozhodne, zda budou připomínky zohledněny zcela, částečně, či nebudou zohledněny. 9. Věcně příslušný útvar zajistí schválení konečného znění zadávacích podmínek. Čl. XIV Hodnotící komise 1. Ustanovování komise se řídí dle vnitřního předpisu k VZ, pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak. 2. Každý pověřující zadavatel je oprávněn nominovat jednoho člena hodnotící komise a jeho náhradníka. 3. Centrální zadavatel je povinen písemně vyzvat pověřující zadavatele k nominaci člena hodnotící komise a jeho náhradníka. Výzvu musí centrální zadavatel zaslat pověřujícím zadavatelům včas tak, aby mohla být hodnotící komise schválena. Ve výzvě centrální zadavatel určí lhůtu, v níž mohou pověřující zadavatelé nominovat člena hodnotící komise a náhradníka člena hodnotící komise. Lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. 4. Pokud pověřující zadavatelé využijí své právo na nominaci člena hodnotící komise a jeho náhradníka, odešlou centrálnímu zadavateli svou nominaci ve lhůtě stanovené výzvou. Na pozdější nominace nebude brán zřetel. 5. Pokud pověřující zadavatel využije své právo na nominaci člena hodnotící komise a jeho náhradníka, je centrální zadavatel povinen začlenit do hodnotící komise alespoň a) 2 členy a 2 náhradníky nominované pověřujícími zadavateli, a to dvěma různými pověřujícími zadavateli v případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, 11

12 b) 1 člena a 1 náhradníka nominovaného pověřujícími zadavateli v případě veřejných zakázek malého rozsahu. 6. Pokud pověřující zadavatelé nenominovali dostatečný počet členů hodnotící komise a jejich náhradníků pro splnění povinnosti stanovené centrálnímu zadavateli v odst. 5, je centrální zadavatel povinen začlenit do hodnotící komise všechny pověřujícími zadavateli nominované členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise. 7. Pokud dle odst. 4 navrhnulo člena hodnotící komise a jeho náhradníka více pověřujících zadavatelů, je centrální zadavatel povinen odůvodnit výběr jmenovaných členů a náhradníků, pokud do hodnotící komise nebyly jmenovány všechny osoby navržené pověřujícími zadavateli. Písemné odůvodnění je centrální zadavatel povinen zaslat pověřujícím zadavatelům nejpozději 14 kalendářních dnů před prvním jednáním komise. 8. Pověřující zadavatelé mohou nahlížet do protokolů, zápisů, zpráv a dalších písemných výstupů komisí nebo pověřených pracovníků centrálního zadavatele a činit si z nich opisy či výpisy. Čl. XV Centralizované uzavírání a plnění centralizovaně uzavřených smluv 1. Smlouvu s dodavateli uzavírá zvlášť každý pověřující zadavatel a MK. Proces uzavírání smlouvy s dodavatelem v rámci MK se řídí vnitřním předpisem upravujícím uzavírání smluv. Proces uzavírání smlouvy s dodavatelem u pověřujícího zadavatele se řídí těmito pravidly a jeho vnitřním předpisem upravujícím uzavírání smluv. Pokud je ve smlouvě o centralizovaném zadávání uvedeno, že smlouvu s dodavateli uzavírá jménem pověřujících zadavatelů centrální zadavatel, nepoužijí se pro podpis smlouvy vnitřní předpisy pověřujících zadavatelů upravující uzavírání smluv, ale ustanovení těchto pravidel a vnitřního předpisu MK upravujícího uzavírání smluv. 2. Ve smlouvě s dodavateli musí být komodita, která je předmětem plnění smlouvy, definována s využitím číselníku NIPEZ. 3. Pokud jménem pověřujících zadavatelů uzavřel smlouvu s dodavateli centrální zadavatel, je centrální zadavatel povinen kopii této smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího uzavření zaslat všem pověřujícím zadavatelům, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena. Kopii uzavřené smlouvy je centrální zadavatel povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího uzavření zaslat věcně příslušnému útvaru. Povinnost uveřejňovat smlouvu dle 147a zákona plní centrální zadavatel. 4. Pokud s dodavateli uzavírají smlouvu pověřující zadavatelé a MK, je centrální zadavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámit pověřujícím zadavatelům, že vznikne povinnost k uzavření smlouvy dle 82 odst. 2 zákona a předat pověřujícím zadavatelům veškerou dokumentaci potřebnou k uzavření smlouvy. Centrální zadavatel je povinen oznámit pověřujícím zadavatelům, že byly podány 12

13 námitky či byl podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele bezprostředně po zjištění této skutečnosti. 5. Pokud s dodavateli uzavřeli smlouvu pověřující zadavatelé a MK, jsou pověřující zadavatelé povinni jeden stejnopis uzavřené smlouvy a elektronickou kopii smlouvy (sken) zaslat nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího uzavření centrálnímu zadavateli. V případě dodatků a změn uzavřené smlouvy předají pověřující zadavatelé stejnopis dodatku či změny a elektronickou kopii dodatku či změny (sken) nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu těchto dokumentů centrálnímu zadavateli. 6. Evidenci a archivaci všech smluv uzavřených v rámci RS CZ zajišťuje organizační útvar MK, v jehož působnosti je archivace smluv v souladu s vnitřním předpisem MK upravujícím organizační strukturu a působnosti a hlavní činnosti útvarů MK a s vnitřním předpisem MK upravujícím uzavírání smluv. 7. V případě, že bylo zadávací řízení zrušeno, je centrální zadavatel povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení tuto skutečnost písemně oznámit pověřujícím zadavatelům a věcně příslušným útvarům. 8. Zadavatelé jsou povinni uzavírat smluvní vztahy s dodavateli tak, aby nevyčerpání celého plnění nepředstavovalo pro veřejné rozpočty ekonomickou újmu, či aby zadavatelé zařazeni do RS CZ nebyli nuceni čerpat plnění, které nepotřebují. 9. Plnění vyplývající z požadavků na nákup komodit zařazených do resortního seznamu komodit, které uvedl pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK na základě výzvy věcně příslušného útvaru, bude v zadávacím řízení vyhrazeno příslušnému pověřujícímu zadavateli nebo organizačnímu útvaru MK dle jejich požadavků (dále též požadavek na rezervaci ). 10. Požadavek na rezervaci nesmí centrální zadavatel umožnit čerpat jinému zadavateli nebo organizačnímu útvaru MK, než pro kterého je plnění rezervováno. 11. Během celého zadávacího řízení a plnění smlouvy je pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK oprávněn k veřejné zakázce, v jejímž rámci má požadavek na rezervaci, písemně oznámit centrálnímu zadavateli změnu svého požadavku na rezervaci. 12. V případě zúžení požadavku na rezervaci písemně nabídne centrální zadavatel uvolněnou část plnění ostatním pověřujícím zadavatelům a organizačním útvarům MK. Pověřující zadavatelé a organizační útvary MK oznámí centrálnímu zadavateli nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení nabídky uvolněné části plnění, zda a v jakém rozsahu mají zájem o uvolněnou část plnění. Pokud požadavky pověřujících zadavatelů a organizačních útvarů MK přesahují uvolněnou část plnění, bude uvolněná část plnění rozdělena mezi pověřující zadavatele a organizační útvary MK dle poměru jejich požadavků, v případě potřeby zaokrouhlených na celá čísla. 13. Pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK, který nemá u veřejné zakázky požadavek na rezervaci, je oprávněn k veřejné zakázce písemně oznámit centrálnímu zadavateli požadavek na plnění. V tomto případě centrální zadavatel vyzve pověřujícího zadavatele nebo organizační útvar MK majícího požadavek na rezervaci k podání informace, zda trvá na požadavku na rezervaci v plné výši, nebo zda uvolní určitou část z požadavku na rezervaci ve prospěch ostatních pověřujících zadavatelů a organizačních útvarů MK. 13

14 Pokud pověřující zadavatel nebo organizační útvar MK, který má požadavek na rezervaci, uvolní určitou část pro ostatní pověřující zadavatele a organizační útvary MK, postupuje centrální zadavatel dle odst. 12 přiměřeně. 14. Postupy obsažené v odst. 11 až 13 budou použity pouze v případě, že smlouvu s dodavateli uzavřel jménem pověřujících zadavatelů centrální zadavatel. 15. Pověřující zadavatelé, kteří jsou smluvní stranou rámcové smlouvy, v níž je stanoven limit na plnění, jsou povinni informovat centrálního zadavatele o záměru zadat veřejnou zakázku na základě této rámcové smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů před zahájením zadávacího řízení dle 92 zákona nebo dle vnitřních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. 16. Povinnost uvedenou v odst. 15 mají také věcně příslušné útvary, pokud je smluvní stranou smlouvy uzavřené s dodavatelem MK. 17. Informace dle odst. 15 musí obsahovat zejména: a) identifikaci rámcové smlouvy, b) identifikaci komodity, c) předpokládanou hodnotu. 18. Centrální zadavatel bude písemně informovat pověřujícího zadavatele nebo věcně příslušný útvar v případě, že plnění v záměru zadat veřejnou zakázku bude v součtu s již dodaným plněním překračovat rezervované plnění pro rámcovou smlouvu, a to bezodkladně po zjištění této skutečnosti. Za překročení rezervovaného plnění odpovídá vždy ten pověřující zadavatel nebo věcně příslušný útvar, který svým jednáním toto překročení zapříčiní. 19. Pověřující zadavatelé, kteří jsou smluvní stranou rámcové smlouvy, v níž je stanoven limit na plnění, jsou povinni informovat centrálního zadavatele nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení o výši každé uhrazené finanční částky a objemu dodaného plnění na základě této rámcové smlouvy. 20. Povinnost uvedenou v odst. 19 mají také věcně příslušné útvary, pokud je smluvní stranou smlouvy uzavřené s dodavatelem MK. Čl. XVI Sdružené nakupování na základě centralizovaně uzavřených rámcových smluv 1. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé se mohou ve smlouvě o centralizovaném zadávání dohodnout, že v případě zadávání veřejných zakázek na základě uzavřené rámcové smlouvy se budou požadavky pověřujících zadavatelů na nákup komodit sdružovat dle odst. 2 až 4. Podrobnosti týkající se sběru požadavků na zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy budou upraveny ve smlouvě o centralizovaném zadávání. 14

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase >

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Elektronická tržiště

Elektronická tržiště ISSS Hradec Králové 2012 Elektronická tržiště - nový systém zadávání veřejných zakázek Ing. Marek Grill Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vznik nového systému e-tržišť Realizace

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele

Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 23. února 2012 Aktuální úprava resortního centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR Usnesení vlády č.

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2014

Vnitřní směrnice č. 1/2014 Vnitřní směrnice č. 1/2014 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Pavlína Pleslová Štěpánka Slezáková Obec: Záměl IČO: 00275531 Adresa: Záměl čp. 158, Směrnici zpracoval: Š. Slezáková,

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012. (dále jen Zpráva o hodnocení )

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012. (dále jen Zpráva o hodnocení ) III. Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012 (dále jen Zpráva o hodnocení ) Zpracovatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Hlinsko Pravidla pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.petřvald u Karviné a Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.petřvald u Karviné I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více