Škola internetu pro třetí generaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola internetu pro třetí generaci"

Transkript

1 Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 1. Cesta k internetu Jan Tandler Březen 2005

2 Tato příručka je studijní pomůckou pro kurz Internet pro třetí generaci v rámci projektu podpořeného z programu EU Phare 2002 Podpora aktivního života seniorů realizovaného společností Venkovský prostor o.p.s. Hlavním úkolem projektu je seznámit uživatele, zejména ze seniorské věkové skupiny, se základy práce s Internetem. V závislosti na možnostech a znalostech cílové skupiny obsahuje text publikace informace nejen o používání Internetu ale i o funkci počítače, práci v textovém editoru Microsoft Word a o struktuře dat v osobním počítači a operačním systému Microsoft Windows. 2

3 OBSAH: Cesta k Internetu...4 Počítačová sestava není počítač...4 Počítač...4 Monitor...5 Myš...5 Klávesnice...6 Zajímavé odkazy v českém Internetu:...11 Použitá literatura:

4 Cesta k Internetu Pro práci na Internetu není důležité ovládat pouze teorii této počítačové sítě. Je zejména nutné mít jisté zkušenosti s prací na počítači. Co je tedy počítač? Počítačová sestava není počítač Jak již z názvu kapitoly vyplývá, je nutné rozlišovat některé termíny. Když se hovoří o počítači, může být na mysli buď počítač, co by plechová krabice většinou umístěná pod pracovním stolem a nebo celá počítačová sestava. Ta se však skládá z více částí a plechová krabice pod stolem mezi ně pouze neodmyslitelně patří. Počítačovou sestavu tedy tvoří: počítač monitor klávesnice myš Dalšími, k sestavě často připojovanými zařízeními, jsou tiskárny, skenery, umožňující přenos textu či obrazu z tištěné formy do elektronické a modemy, sloužící k připojení počítače k síti Internet. Počítač Jak již bylo naznačeno, počítačem jako takovým je třeba rozumět kovový box zvaný Case [čti: kejs] stojící pod stolem, popř. na stole. Tato část počítačové sestavy v sobě skrývá veškeré součástky nutné pro její funkčnost. Obsahuje tedy mozek počítače mikroprocesor, operační paměť, pevný disk, grafickou kartu a úložná média jako je disketová jednotka nebo jednotka CD ROM. Bez většiny vyjmenovaných zařízení by počítačová sestava byla nefunkční. Ovšem bez dalších prostředků jako je monitor, klávesnice či myš, by její funkčnost byla také přinejmenším značně omezena, i když ne vyloučena. Počítač pomocí uvedených elektronických součástek a níže uvedených zařízení zpracovává podněty od uživatele a nabízí mu výsledek v různých formách. Podněty od uživatele přicházejí z tzv. 4

5 vstupních zařízení. Těmi jsou: myš a klávesnice, popř. scanner. Výsledky činnosti počítače má možnost uživatel zjistit na monitoru, či vytištěné na tiskárně, což jsou tzv. výstupní zařízení. Základní znalostí o počítači je především jeho ovládání. Zapínání se provádí většinou tím největším tlačítkem na přední stěně počítače. Tím samým tlačítkem se také vypíná. Modernější počítač má však již funkci, která po potvrzení tabulky pro vypnutí vypne samotný operační systém a tak není třeba vypínat počítač ručně (viz. Nabídka Start v kapitole Operační systém). Druhým, menším tlačítkem na počítači bývá Reset. Ten se využívá po nainstalování některého nového softwaru a nebo v situaci, kdy počítač nereaguje delší dobu na podněty od uživatele. Stisk tlačítka provede krátkodobé přerušení proudu a znovu nastartování systému. Další ovládací prvky na krabici počítače závisí na použitých úložných zařízeních jako disketová jednotka či CD ROM. Ta mají zpravidla jen jedno tlačítko pro zasunutí nebo vysunutí média diskety nebo CD disku. Monitor Monitor, zvaný také obrazovka či display [čti: dysplej], má za úkol zobrazovat činnost, která probíhá uvnitř počítače a je určena uživateli. Ovládání monitoru není nijak složité a většinou není třeba vědět více než to, že se monitor zapíná a vypíná jedním, zpravidla tím největším tlačítkem pod obrazovkou. Myš Myš je tzv. polohovací, vstupní zařízení. Pohyb myši po podložce se promítá v pohybu šipky zvané kurzor po obrazovce. Myš má nejčastěji dvě tlačítka levé a pravé. Levé tlačítko potvrzuje činnost, kterou chce uživatel provést. Stane se tak jednoduchým stiskem kliknutím - nebo dvojitým poklepáním. Použití kliknutí - při přesunu psacího kurzoru na jiné místo v textu - při výběru tzv. tlačítka v okně Microsoft Windows (OK, Storno ) 5

6 - při výběru odkazu v síti Internet Použití poklepání při spouštění programů pomocí ikon Druhé tlačítko, pravé, vyvolává pouze kliknutím nabídku pro práci s textem či souborem. Pro tuto příručku není funkce tohoto tlačítka příliš důležitá. Není však na škodu vědět, že při nechtěném kliknutí na pravé tlačítko se vyvolaná tabulka zruší buď stiskem klávesy Esc nebo kliknutím někam mimo tuto tabulku. V současné době již není na myši výjimkou tzv. rolovací kolečko umístěné mezi dvěma tlačítky. Jeho účelem je usnadňovat pohyb v delším textu nebo na internetové stránce směrem nahoru či dolu. Otáčení kolečka pohybuje textem nebo internetovou stránkou ve svislém směru stejně jako klávesy Page Down a Page Up nebo posuvník v oknech Microsoft Windows (viz. kapitola Posuvníky). Klávesnice V kapitole Počítač již bylo uvedeno, že klávesnice je stejně jako myš vstupním zařízením. Historicky však je tím starším vstupním zařízením a tím pádem doposud také nejčastěji používaným. Klávesnice zaznamenala v průběhu krátké historie počítačů již řadu změn závislých na využívaném software a také na rozšiřování výpočetní techniky do různých zemí. Rozdělení a rozmístění kláves na české klávesnici v současné době přibližuje následující obrázek. Klávesa Escape Funkční klávesy Speciální klávesy Indikační diody Hlavní klávesnice Šipky pro pohyb Numerická klávesnice 6

7 Rozložení kláves vychází z rozložení na psacím stroji, stejně tak i funkce kláves. Ta bude nyní popsána. Praktické použití při psaní je posléze vysvětleno v kapitole Jak na text. Klávesa Escape Tato samostatná klávesa již nemá takové využití, jako měla ve starších operačních systémech. Stále však je její funkce založena na ukončování některých procesů v programech. Ruší se s ní například zobrazené menu nebo některá hlášení systému. Příklad: Při vyvolání funkce Vypnout z nabídky Start je po stisknutí Escape [čti: eskejp] tabulka pro vypnutí zrušena a uživatel se vrátí zpět na pracovní plochu. Dalo by se říci, že má u této funkce stejnou funkci jako tlačítko s křížkem v titulním pruhu tabulky Vypnout (viz. Titulní lišta v kapitole Operační systém). Funkční klávesy Postupem času zjistili programátoři i výrobci hardware, že je dobré vytvořit klávesy, kterým mohou programy přiřazovat některé často používané funkce. Hodí se to například u programů, kde se používá zejména klávesnice. Není totiž potřeba pro dané funkce sahat po myši a je možné použít funkční klávesu. Ne všechny programy však tuto část klávesnice používají a ne všechny se shodují na použití jednotlivých funkčních kláves. Dvě z nich mají však zaběhnuté používání. Klávesa F1 téměř ve všech případech vyvolá okno nápovědy pro daný program. Kombinace klávesy F4 a klávesy Alt pak bude mít vždy za následek vypnutí programu stejně jak toho lze docílit kliknutím na tlačítko s křížkem v titulním pruhu programu (viz. Titulní lišta v kapitole Operační systém). Speciální klávesy Tyto klávesy mají uplatnění zejména při prohlížení nebo zpracování dokumentů, jako jsou texty, tabulky či internetové stránky. Insert (Ins) [čti: inzert] přepíná při psaní mód psaní na mód přepis. Pokud máme již napsaný text a chceme do něj doplnit nějakou informaci, 7

8 přemístíme kurzor na místo kam ji chceme vložit. Poté ji do textu dopíšeme. Při použití módu psaní (je zapnut standardně) se bude text za textovým kurzorem posouvat doprava a nový text se bude tedy vkládat do starého. V případě zapnutí módu přepisu se bude text za textovým kurzorem rovnou přepisovat textem novým. Delete (Del) [čti: dylít] tato klávesa maže text, který se nachází napravo od textového kurzoru. Viz. kapitola Jak na text. Home [čti: houm] při jejím stisku se přesune textový kurzor na začátek aktuálního řádku. End posunuje kurzor naopak na konec aktuálního řádku. Page Up (PgUp) [čti: pejdž ap] - pro pohybování v internetových stránkách má podobnou funkci jako rolovací kolečko na modernějších myších. Při stisku této klávesy se posune text o stránku dolů a je tedy možné vidět na obrazovce text, který byl naopak nahoře. Page Down (PgDn) [čti: pejdž daun] má opačnou funkci než předchozí klávesa. Posune tedy uživatele v textu směrem dolů. Hlavní klávesnice Právě tato část klávesnice vychází z rozložení na psacím stroji. Horní řada kláves obsahuje tedy písmena s diakritikou, pak následují tři řady písmen a v dolní řadě uprostřed nejdelší klávesa mezerník zvaná také Space [čti: spejs]. Dalšími klávesami známými z psacího stroje jsou klávesy Shift [čti: šift] po obou krajích čtvrté řady shora. Pokud uživatel stiskne tuto klávesu a s ní stiskne současně jiné písmeno, napíše se velké písmeno nebo znak uvedený na dané klávese nahoře. Po uvolnění klávesy Shift bude psáno opět malým písmem. Příklad: Při stisku Shift a písmene a bude napsáno A. Při stisku Shift a klávesy s písmenem č bude napsána číslovka 4. Podobnou funkci má i tlačítko Caps Lock [čti: kaps lok]. Po jeho stisku se rozsvítí indikační dioda se symbolem A. Od této chvíle až po další stisk této klávesy budou všechna písmena psána jako velká. Rozdíl bude 8

9 v tom, že horní řada znaků nebude psána jako číslice, nýbrž jako velká písmena s diakritikou. Další klávesy na hlavní klávesnici již nebyly součástí standardních psacích strojů. Patří mezi ně Tabulátor (Tab), klávesa pro odsazování textu od levého okraje, Alt a Ctrl se speciálními funkcemi zejména v kombinaci s jinými klávesami nebo tlačítko se symbolem systému Windows, které vyvolává Nabídku Start. Klávesa v pravém horním rohu hlavní klávesnice ze znakem šipky směřující doleva je Backspace [čti: backspejs], který slouží pro mazání textu vlevo od textového kurzoru. Její funkce je důkladněji popsána v kapitole Jak na text. Poslední, ovšem o to důležitější, nepopsanou klávesou je Enter. Ten lze nalézt vždy na pravé straně hlavní klávesnice. Jeho úkolem je potvrzovat činnost uživatele. Při jeho stisknutí se tedy provede zvýrazněná funkce, či spustí zvýrazněný program, v textovém editoru během psaní potvrdí uživatel klávesou Enter dokončení odstavce a přesune se na další řádek. Zvláštností české klávesnice je ještě zobrazení až čtyřech symbolů na jedné klávese. V takovém případě lze rozložit zobrazené znaky na tlačítku do dvou sloupců. V pravém sloupci jsou znaky české klávesnice a v levém anglické. Anglická klávesnice (EN) Česká klávesnice (CS) Pokud je tedy v pravém rohu Hlavní lišty zobrazeno CS, popř. CZ (viz. Nabídka Start v kapitole Operační systém) bude po stisku zobrazené klávesy napsána pomlčka, při současném stisku klávesy a Shift se zobrazí podtržítko. Jestliže bude nastavena anglická klávesnice objeví se po stisku lomítko, při současném stisknutí Shift potom otazník. 9

10 Šipky pro pohyb Jak již z názvu této klávesnice i z vyobrazení na jednotlivých šipkách vyplývá, lze se pomocí této čtveřice pohybovat v textu ve čtyřech různých směrech nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Numerická klávesnice Vzhledem k tomu, že česká klávesnice používá v hlavní části horní řadu kláves pro psaní písmen s diakritikou, je o něco složitější následné psaní číslic. Na hlavní klávesnici lze napsat číslici současným stiskem klávesy s číslicí a klávesy Shift. Protože se ale velmi často kombinuje text s číslicemi, byla vytvořena Numerická klávesnice. Ta obsahuje číslice od 0 do 9, znaky pro čtyři základní matematické operace, klávesu Enter, klávesu s tečkou, resp. čárkou a klávesu Num Lock. Funkce většiny zmíněných kláves je zřejmá, kromě funkce poslední jmenované. Ta přepíná využití Numerické klávesnice buď pro psaní číslic, jak bylo naznačeno, a nebo pro funkce uvedené ve spodní části některých kláves. Pokud svítí indikační dioda se symbolem číslice 1, je zapnuta klávesnice s číslicemi. Při stisku Num Lock dioda zhasne a např. číslice 7 bude mít stejné použití jako klávesa Home. 10

11 Zajímavé odkazy v českém Internetu: Internetové vyhledávače ové servery Prodejny na Internetu Inzertní stránky

12 Ostatní zajímavé stránky phone.quick.cz telefonní seznam - jízdní řády MHD Liberec - obchodní rejstřík - elektronická mapa ČR a plány některých měst - mapy Evropy - Zpravodajství prozkoumávání pomocí odkazů - stránky města Liberce - stránky Hrádku nad Nisou - stránky města Chrastavy - stránky Jablonného v Podještědí 12

13 Použitá literatura: Baranovič, Roman Internet pro střední školy, Computer Press, 1999 Hlavenka, Jiří - Nový výkladový slovník výpočetní techniky - 2.vydání, Computer Press, 1995 Monadjemi, Peter Windows NT - Co je to?, Unis Publishing, 1993 Tandler, Jan Tvorba WWW stránek, KVTČVŠM spol. s r.o.,

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE 01-02 2015 I. 6.1. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor,

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí 30.9.2014 Základní ovládání počítače Co dělá počítač počítačem: Hardware vše čeho se můžete dotknout

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více