(C) JAN ELIÁŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ"

Transkript

1

2

3 OBSAH (***označ. statě jsou v knihovně vynechány) Úvod...4 ARCHITEKTO ICKÁ A ALÝZA A POPIS...5 Situace, dispozice...7 Prostor dvora...9 Průčelí...10 Interiéry...17 Přízemí...17 Patro...26 Půdní podlaží - krovy...33 DĚJI Y A STAVEB Í HISTORIE...35 Prameny, ikonograffie, mapy a plány, literatura...40 Přílohy...42 VÝČET HOD OT ÝCH ARCHITEKT. A KO STRUKČ ÍCH DETAILŮ...*** PŘEHLED ARCHITEKTO ICKÝCH A STAVEB Ě TECH ICKÝCH ZÁVAD...*** DOPORUČE Í PRO OB OVU A REKO STRUKCI...*** ZHOD OCE Í...61 PLÁ Y STAVEB Ě HISTORICKÉHO VÝVOJE...63 PLÁ Y PAMÁTKOVĚ ARCHITEKT. HOD OCE Í...*** 3

4 Úvod Následující elaborát má sloužit vlastníkovi objektu, Židovské obci v Brně, a projekčnímu atelieru i orgánům Státní památkové péče jako odborný podklad pro stanovení zásad aktuální památkové obnovy a rekonstrukce domu č. 7 v Bílkově ulici. Elaborát, který nenahrazuje závazná vyjádření a rozhodnutí příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona č. 20/1 987 Sb. a jeho novelizací, je zpracován v intencích metodiky standardního nedestruktivního stavebně historického průzkumu, kterou v definitivním znění r doporučil Státní ústav památkové péče v Praze (Zprávy pam. péče 2001, příloha). Jde o metodiku univerzální, jež se v míře podrobnosti zpracování přizpůsobuje hodnotovému obrazu v nejširší škále zkoumané architektury. Dlužno nicméně upozornit na dvě formální odlišnosti. Jednak jinde samostatné stati Dějiny objektu a Stavební historie objektu jsou díky zpracování jedním a týmž autorem v předmětném elaborátu spojeny ve stať jednu. Jednak, že v zájmu lepší barevné čitelnosti byla v plánech architektonického vyhodnocení elaborátu použita škála odvozená z modré barvy, místo poněkud splývajících tónů barvy hnědé. V přiložené legendě je ovšem tato odchylka vyznačena. V historické části se elaborát opírá především o topografické údaje shromážděné v publikaci Jaroslava Bránského, Židé v Boskovicích, Klub přátel Boskovic a nakl. Albert, Boskovice Stejně závažným zdrojem informací byly publikace Jaroslava Klenovského: Židovská čtvrť v Boskovicích, Brno, Prostor, 1 991; Židovské památky Moravy a Slezska. Brno, Era, 2002; Plán separace židovského osídlení na Moravě z let , in Židé a Morava, Stěžejním pramenem se ukázal projekt přestavby, resp. znovuvýstavby předmětného židovského obecního domu se špitálem z r , jehož reprodukci autorovi elaborátu zapůjčil právě J. Klenovský, kterému za to náleží srdečný dík. O novodobých změnách z druhé poloviny 20. století a počátku 21. století jasně vypovídá objekt sám. V interpretaci stavebního vývoje objektu bylo dále třeba se opřít nejen o slohovou analýzu jeho stavebního organismu, nýbrž i o existující historickou fotografii a historické plány města. V tomto ohledu zvláštní dík náleží pracovníkům Městského muzea v Boskovicích i pracovníkům Moravského zemského archivu a Národního památkového ústavu v Brně za laskavé poskytnutí podkladových materiálů, potřebných ke zpracování průzkumového díla. Jako plánový podklad průzkumové práce, předaný majitelem objektu, posloužilo zaměření (autorem SHP v jednotlivostech aktualizované), pečlivě vyhotovené v 60. letech minulého století v památkově architektonickém atelieru profesora Kuriala. 4

5 ARCHITEKTO ICKÁ A ALÝZA A POPIS 5

6 SITUACE V AKTUÁLNÍ MAPĚ KATASTRU 1: 1 000, VÝŘEZ 6

7 Situace, dispozice Dům Boskovice, Bílkova čp.600, oč.7, parc.č. st.11 30/1. Rejstříkové č. nemovité kulturní památky: 26895/ Řadový, naposled bytový dům s částečně obchodním přízemím, původně však židovský obecní dům se špitálem a posléze obecní úřad i školní budova, je situován v předsunutém rohu zalomené uliční čáry. Nachází se v jihozápadní části židovské čtvrti na jihozápadě historického jádra města Boskovic, již na úbočí k jihu stoupajícího zámeckého kopce. Jednopatrový objekt v jižní frontě Bílkovy ul. jako součást původně jednostranného bloku, vymezeného Bílkovou ulicí a ul. Joštovou, po stranách pak zejména uličkou Špitálskou, je zapojen do význačné zástavby druhé páteřní ulice židovského města. Důležitost domu v uplynulých staletích nepochybně umocňovala jeho příslušnost k objektům základní vybavenosti židovské obce v Boskovicích. Jednopatrový dům dnes představuje v rozsahu přízemí převážně klasicistní šířkový dispoziční trojtrakt s příčným průjezdem s nástupem křivočarého schodiště do patra vpravo před dvorním průčelím. Na přední dům vpravo nevelkého zadního (dolního) dvorku rohem navazuje kratší jednopatrové jedno a čtvrt prostorové západní dvorní křídlo - někdejší židovský špitál -, jež se i s přilehlým horním dvorkem a zahradou po nedávném odprodeji stalo samostatným soukromým rodinným domem. Není tudíž předmětem tohoto průzkumu. Stavení obecního domu není podsklepeno. V případě potřeby byl používán sklep pod stavením špitálu. Přízemní prostory jsou zaklenuty plochými neckovitými klenbami a klenbami plackovými. Patro je převážně plochostropé. Hlavní vstup o šířce vjezdu je umístěn ve střední ose uličního průčelí. Zadní vstup, případně vjezd až ke stavení bývalého špitálu umožňuje branka na hranici bloku v Joštově ulici. Jednopatrová hmota domu se sedlovou střechou paralelní s uliční čárou je částečně vystavena dálkovým pohledům od severu až severozápadu. Důležitější je expozice domu v blízkých pohledech přímo v Bílkově ulici a bohužel také z naivně parkově upraveného prostoru, uvolněného brutálním vybořením protějšího domovního bloku po polovině minulého století. 7

8 8

9 Dvůr Dvůr nepravidelného lichoběžníkového půdorysu vymezen zadním průčelím předmětného domu, na západní straně zadním průčelím někdejšího špitálu, na východní straně pak v stavební čáře zalomenou tarasní a hraniční zdí východního souseda. Na jižní straně prostor dvora naráží na kamenný taras, do něhož vloženy schody na terénní terasu dnes již majetkoprávně odděleného druhého dvorku a zahrady, jdoucí celým blokem až do Joštovy ulice. Plocha dvora zmenšena přístavkem zádveří vstupu do sklepa pod stavením býv. špitálu. Terén dvora bez zjevné dlažby t.č. neudržovaný, s nánosem smetí a rumu. Při patě průčelí někdejšího špitálu vykopán mělký příkop pro hydrosanační zásyp štěrkem. 9

10 Průčelí Hlavní průčelí Průčelí obrácené do Bílkovy ulice táhlého obrysu, šikmou patou přizpůsobené zleva doprava klesajícímu terénu vozovky s chodníkem. Průčelí jednopatrové, v patře ve středním rytmu sedmiosé, s prodlevou kolem střední osy, horizontálně i vertikálně osově symetrické. Vlevo vymezené volným nárožím, vpravo v přímém pokračování uliční čáry slícované s průčelím o něco nižšího rovněž jednopatrového souseda. Pod uzávěrem vlevo na boční průčelí zabíhající profilované korunní římsy charakterizuje průčelí klasicistní fasáda, v přízemí promodelovaná lichou půlkruhovou arkaturou vpadlých šambrán, v patře pak tektonizovaná plastickými lisenami, při nárožích a kolem střední osy zdvojenými. V detailním tvarosloví horizontální vrstvení fasády podtrhuje jednoduchý nezdobný shora mělkým výžlabkem ohraničený omítkový sokl. Nad ním položena průběžná pásová nadokenní římsa. Pod patrem na levé boční průčelí pokračující římsa kordonová profilovaná hranolem podloženým výžlabkem a oblounem. Korunní římsa posazena na prázdném průběžném vlysu, jenž ohraničen výrazně profilovaným prvkem podřímsí. Osovému rozvrhu uprostřed dominuje vpadlý půlkruhový portál s archivoltou dosedající na římsované patky, doplněnou plastickým závěrným kanelovaným klenákem s kapkami, prorůstajícím až do kordonové římsy. Nad terén vyvýšenému prahu předloženy dva druhotné vyrovnávací stupně s hranami armovanými úhlovým železem. Stojiny portálu vzepřeny 10

11 způsobu osazeny do líce šambrán a historizujícím způsobem členěné do asymetrického kříže, nahoře s jednotabulkovými ven otevíravými dvojkřídlými ventilacemi, dole s jednotabulkovými dvojkřídly. Okna v patře rámována pravoúhlými šambránami s olištovanou laloškou v profilaci. Parapety šambrán byly při novodobé výměně výplní odstraněny. S novodobou výměnou výplní oken souvisí i vložení natíraných parapetních plechů v obou podlažích. Volné nároží vlevo chráněno stejným kuželovitým patníkem jak popsán u portálu. Nad ním do průčelí vetknuta relativně hodnotná historizující lampa pouličního osvětlení zhotovená z dekorativní litiny. Barevnost: Na soklu svrchní nátěrová vrstva šedé barvy, vlivem kapilární a srážkové vlhkosti ve značném rozsahu smytá až na zšedlý vápenný podklad. Základní plocha fasády v parteru i patře pískovcovými komole kuželovitými patníky s oblými hlavami na pásových římsičkách. Pod proskleným paprsčitým nadsvětlíkem v portálu zavěšena autentická klasicistní dvoukřídlá vrata s drobnějšími čtvercovými výplněmi o vystouplých pravoúhlých zrcátcích s reliéfními kosočtverci. Na příčníku nadpraží upevněna plechová tabulka s o.č. domu 7. Okna přízemí vložena do vpadlých šambrán s půlkruhovými oblouky. Suprafenestry prázdné, bez očekávaného paprsčitého motivu. Vesměs novodobé okenní výplně jsou po klasicistním 11

12 ve svrchní vrstvě natřena barvou zlatého okru, jenž uplatněn i na lisenových rámcích. Vodorovné tektonické články a plastické detaily vč. šambrán a vstupního portálu jsou kontrastně odlišeny bílým nátěrem. Kamenné patníky ponechány v barvě přírodního kamene. Vrata a paprsky nadsvětlíku pod červenohnědým nátěrem. Většina okenních výplní natřena bíle. Fyzický stav hlavního průčelí bez zjevných statických vad. Parter až k parapetům oken přízemí zřetelně narušován kapilární vlhkostí. Zlatookrový nátěr parteru při nedávné obnově proveden v poněkud odlišném tónu. 12

13 Levé boční průčelí Boční průčelí štítové, s výjimkou dvojice os zkraje vlevo patra hledících do dvora sousedního domu slepé, vč. jednotek lichých os v parteru a patře vpravo. Průčelí rozděleno kolmo nabíhající zdí s vjezdovou bránou do dvora sousedního domu a dekorováno fasádou jen na menším, do ulice vstupujícím dílu, jinak hladké bez plastických detailů. Uliční díl průčelí tektonizován týmž detailním tvaroslovím, jaké uplatněno na průčelí hlavním, ačkoliv v poněkud zjednodušeném výběru. Slepé okno přízemí s parapetem zabíhajícím pod svažitý terén rámuje táž vpadlá šambrána s obloukem. Průběžná nadokenní římsa chybí. Pokračuje však úsek římsy kordonové, jakož i zdvojená lisena při nároží a úsek téže plastické korunní římsy se stejným podřímsím. Dodatečně zaslepené okno v patře rámováno stejnou pravoúhlou šambránou bez parapetu. Svrchní novodobá barevnost je tatáž jak předešle. Stejný je i fyzický stav povrchově narušené fasády. Omítka štítu místně opadaná až na cihlové zdivo. Nové oplechování štítu ponecháno bez zednického začištění. 13

14 Pravé boční průčelí Průčelí z podstatné části zakryto hmotou a sedlovou střechou sousedního historického domu. Viditelná část štítu až na malou plochu při hřebeni po opadání omítky znovu jen provizorně nahrubo ohozena a následně z části opět opadaná až na cihlové zdivo. I zde nové oplechování štítu ponecháno bez zednického začištění. Vnější průčelí býv. židovského špitálu Jednopatrové trojosé průčelí hledící do Špítálské uličky vlevo navazuje na průčelí samostatného nárožního domu, vpravo na obytnou novostavbu na místě zbouraného vetchého špitálního přístavku. Průčelí pod klasicistní korunní římsou je hladké, bez detailů. Výplně oken a nově prolomeného vstupu zcela nové. Střecha sedlová, paralelní s uliční čárou. 14

15 Zadní průčelí Průčelí v jedné úrovni uzavřeno subtilnější klasicistní profilovanou korunní římsou. Vlevo vertikálně vymezeno koutem sevřeným se stavením někdejšího špitálu, vpravo pak koutem sevřeným s tarasní a hraniční zdí východního souseda, jež je odkloněna ze svislice do mírného skarpu a dole složena z neomítaného zhruba opracovaného kamene a nahoře provedena ze smíšeného omítaného zdiva. Vlastní zadní průčelí jednopatrové, s výjimkou korunní římsy bez plastických detailů, s nahodilým osovým rozvrhem. V patře tři a čtvrt osy, v levé krajní ose po novodobém rozšíření sdružená výplň vpravo ní malý čtvercový větrák WC. V neporušeném klasicistním tvaru zachována zřejmě jen pravá krajní osa přízemí v koutě těsně při tarasní zdi. Ve špaletě ji zabezpečuje zajímavá autentická provlékaná mříž z železných prutů čtvercového profilu. Všechny ostatní osy vybaveny druhotně novodobými typovými a velkosériovými výplněmi většinou členěnými do tvaru velkého T. Užitkovou novodobou úpravu po zúžení vykazuje i vstup do dvora v druhé ose zprava. Barevnost: Pod bílou korunní římsou plocha fasády v parteru i patře ve svrchní novodobé vrstvě natřena barvou zlatého okru. Průčelní zeď vysoko až k překladům oken přízemí zřetelně narušována kapilární vlhkostí. Cca uprostřed, v místě odbouraného staršího novodobého patrového přístavku WC vlhkost zdiva násobena zatékáním z vadné kanalizace či vodoinstalace. V důsledku toho omítky zejména v parteru místně opadané až na cihlové zdivo. Nátěr fasády vlivem vlhkosti ve značném rozsahu smytý až na zšedlý podklad. 15

16 Zadní průčelí bývalého židovského špitálu Průčelí, hledící do dvora, původně trojosé, jednopatrové, pod klasicistní profilovanou korunní římsou hladké, bez plastických detailů. Nad ním paralelní sedlová střecha krytá taškou bobrovkou. V dolním dvorku průčelí předložen přístavek sklepního zádveří s pultovou střechou. Střecha Nad novějším okapním žlabem ze zinkovaného plechu stoupající sedlová střecha paralelní s hlavním průčelím kryta novou taškou bobrovkou. Okapní žlab při nároží zaústěn do zinkovaných okapních svodů. Blíž k hřebeni střecha ve spádu pročleněna třemi typovými skloplechovými vikýřovými padáčky. Při hřebeni dva novodobé neomítané hranolové komínové nástavce. 16

17 Interiéry Přízemí Všeobecně: Všechny vstupy v prostorech západně i východně průjezdu po dodatečných bezohledných úpravách osazeny novodobými typovými zárubněmi a nezajímavými dveřními křídly. Interiéry neudržované, částečně v dezolátním stavu povrchové úpravy. Nesourodé podlahy s četnými dodatečnými výměnami. Svislé konstrukce v soklu místy do značné výšky narušovány kapilární vlhkostí. průjezdu probrána nálevkovitou špaletou se segmentovým záklenkem a s částečně dochovanými kovanými závěsy odstraněných širších vrat do dvora, jež novodobě nahrazena zazdívkou s ponecháním pěšího vstupu v banální typové úpravě. V dodatečné úpravě s typovými prvky rovněž ostatní vstupy v průjezdu. V západní stěně průjezdu blíž uličního vjezdu pod olupující se omítkou dochován zazděný vyšší klasicistní pravoúhlý portál bez profilace, opracovaný pemrlicí, na každé straně s trojicí kovaných závěsů již odstraněných dvojkřídlých dveří. Práh v něm jednou odstupněným. Ve východní vnitřní zdi dvojice topenišť zarámovaných pravoúhlým klasicistním ostěním bez profilace, v nich původní klasicistní železná přeplátovaná dvířka. Topné komůrky zachovány v autentickém stavu, jen se zazděnými sopouchy. Vpravo vstupu do dvora otevřena nepravidelná komůrka tvořená konstrukcí poschodí křivočarého schodiště, dostupná po čtyřech cihlových stupních. Č.1 průjezd Podlaha k ulici mírně svažitá, v polovině jednou odstupněná, dlážděná novodobými velkosériovými šablonami teracca. Prostor završen velmi plochou neckovitou klenbou s podříznutými patkami. Vrata a výplň nadsvětlíku jsou podle vnitřního líce původní klasicistní, vyměněnatoliko klika a zámek. Nádvorní čelní zeď 17

18 18

19 Č.2 Na protáhlém obdélném půdorysu s oble vtaženým koutem při schodišti dnes síň bez přímého osvětlení (v r kombinovaná s černou kuchyní), zaklenutá pruskou plackou mezi pasy, sevřenou dvěma úseky ploché stlačené valené klenby, na západě se zazděným dymníkem v místě, kde se nacházelo dávno zrušené ohniště černé kuchyně. Tamtéž do kouta bezohledně vložena novodobá kóje WC. Čtvrtkubus schodiště prolomen provizorně zaslepeným vnitřním oknem s výš posazeným parapetem, segmentovým záklenkem a s nálevkovitou špaletou. V síni táž teracco dlažba jako v průjezdu. Vpravo vstupu z průjezdu typová plechová elektrorozvodná skříň. Č.3 Novodobě dodatečně na koupelnu a chodbičku předělený, mírně obdélný prostůrek byl v projektu z r součástí obydlí správce sousedního špitálu. Je zaklenutý plochou plackou, na straně č.4 pak vybavený nepravidelným stlačeným záklenkem. Interiér vybaven velkosériovou sanitární keramikou a tuctovými armaturami. Č.4 19

20 Nádvorní místnost (v projektu z r obydlí správce sousedního špitálu), naposled využívaná jako bytová kuchyně, je obdélné dispozice, osvětlená brutálně nově rozšířeným oknem s přímým překladem a probraným parapetem. Strop velmi plochá necka s podříznutými patkami. Vnitřní líc dvorního průčelí z větší části zesílen novodobou asi izolační omítanou přizdívkou. Tvrdá podlaha pod krytem PVC. Č.11 Na straně schodiště otevřen novodobý vstup do užitkově upraveného poschodí, k posledku sloužícího jako náhradní sklípek. Strop totožný s vespod omítanou křivočarou kamennou schodnicí. 20

21 Č.5 Dřív relativně reprezentační klasicistní prostor (v projektu z r byl součástí pekařství), osvětlený jednou osou v uličním průčelí, završen velmi plochou neckou na stupněním a podříznutém fabionu. Okenní špaleta nálevkovitá, se stlačeným podříznutým záklenkem a probraným parapetem. Podlaha pod PVC tvrdá. Č.6 Další součást někdejšího pekařství - druhá reprezentačněji upravená světnice při hlavním průčelí, osvětlená dvěma osami v hlavním průčelí. Okenní špalety jak předešle nálevkovité, se stlačeným podříznutým záklenkem a probraným parapetem. Podlaha pod PVC tvrdá. Na stěnách nepozoruhodná výmalba válečkem, rámovaná jednoduchými pravoúhlými pásy. Strop, tvořený velmi plochou neckou na stupněném a podříznutém fabionu, bez zjevné malířské dekorace. Na něm i na stěnách kvůli možné hodnotné starší výmalbě nutná restaurátorská zjišťovací sondáž do spodních nátěrových vrstev, což platí i pro sousední mč.5. 21

22 dva vyrovnávací stupně, nad nimi přímý překlad. Č.7 Rozlehlý v půdorysu lichoběžníkový prostor východně průjezdu při hlavním průčelí naposled využívaný a k tomu upravený jako krámská místnost. Podle projektu z r pekářství. Osvětlení 3 okny - špalety nálevkovité se stlačeným záklenkem bez podříznutí a s probraným parapetem. Podhled hladký, dodatečný novodobý, jemu v koutě podvěšená kašírovaná laťková pergola jako pozůstatek laciné dekorace krámského prostoru. Na straně průjezdu líc zdi obložen s pergolou soudobým primitivním laťkovým táflováním. Na podlaze dílem betonová mazanina, dílem spíše provizorní novější palubky. V novodobé vstupní špaletě z průjezdu 22

23 Č.8,9 Klasicistní komora (r vlastní pekárna), podvlečením sníženého novodobého podhledu původní plackové klenbě (viz zaměření z 60. let minulého století), za použití banálních velkosériových prvků interiérové výbavy přeřešena na způsob hygienického zázemí krámské místnosti umývárna, sprcha, WC. To s ponecháním neupravené, ba dezolátní těsné komůrky v místě původního vstupu z průjezdu. Č.10 V půdorysu lichoběžníková nádvorní komora, odvětrávaná těsným oknem se šikmou špaletou směřující do kouta dvora, byla v době nynějšího průzkumu opakovaně nepřístupná. Podle projektu z r zde byly umístěny později odstraněné dvě pekařské pece. V zaměření z 60. let minulého století je tu vyznačena zřejmě dosud existující placková klenba. 23

24 Schodiště do patra Schodiště autentické klasicistní, křivočaré ve tvaru půloválu, obíhající kolem plného vřetenového pilíře, osvětlené oknem v úrovni podesty patra, samo vpravo nástupu oválným vnitřním oknem přisvětlující již popsanou síň č.2. Vespod omítaná schodnice je složena z profilovaných opukových stupňů, jejichž oble předsazené stupnice byly po dřívějším prošlapání spíše nouzově opraveny odsekáním tak, že původní profil zůstal zachován jen v krátkých jakoby příložkách při vřetenovém pilíři. Odsekáním opravené stupnice jsou dnes nicméně znovu zřetelně poškozené prošlapáním. Spirálu schodnice sleduje do líce stěny kotvené autentické klasicistní železné madlo kruhového průřezu. Soudobé madlo zábradlí při vřetenovém pilíři a jeho sloupky jsou rovněž železné, obdobného průřezu, autentické klasicistní. Podestu pak zabezpečuje kované zábradlí s pruty čtvercového profilu. 24

25 25

26 1. patro Strop ve fabionu a nádvorní kout prostoru narušeny mírnými trhlinami. Všeobecně: S výjimkou vnitřního vstupu a okna mezi podestou a ústřední síní všechny vstupy v interiérech patra po dodatečných bezohledných úpravách osazeny novodobými typovými zárubněmi a nezajímavými dveřními křídly. Interiéry dílem bez řádného udržování, dílem takřka v dezolátním stavu povrchové úpravy. Nesourodé podlahy s četnými dodatečnými výměnami. Č.102 Podesta zastropená nezdobným hladkým klasicistním podhledem o mírném fabionu, v kombinaci s omítaným podhledem kamenné schodnice spirálou pokračující na půdu. Patrně dosud klasicistní podlaha složena z širokých fošen. Okno ve dvorním průčelí ve vysoké nálevkovité špaletě se segmentovým záklenkem a probraným parapetem, přetažené železným madlem schodiště. V projektu z r na místě tohoto okna byl vstup na nádvorní pavlač, po níž se chodilo do WC ukrytého v síle zdi vedle schodiště. 26

27 Č.101 Ústřední síň patra. Vstup z podesty doprovázen vnitřním oknem. Vstup i okno jako jediné interiérové prvky svého druhu v celém objektu zachovány v tím hodnotnější autentické klasicistní úpravě. Jsou to pravoúhlé zárubně rámované plochou ústupkovou lištou a mělkou laloškou, uzavírané výplňovým, nahoře po dvou tabulkách proskleným dvojkřídlem, s laloškou olištovanými pravoúhlými výplněmi s vystouplými zrcátky i závěsy ukončenými šišticemi. Jen štít zámku a klika vyměněny za bezcenné novodobé. Vnitřní okno dělené do asymetrického kříže, nahoře jednotabulový dvojkřídlá ventilace, dole dvojtabulové dvojkřídlo, obojí na kovaných závěsech vybaveno soudobými kovanými obratlíky. V síni nad podlahou s betonovým potěrem klasicistní nezdobný hladký podhled s mírným fabionem. Do kouta proti podestě vloženy dvě kóje novodobých WC. Vedle okna podesty umístěn nástup schodů na půdu, s předloženými dvěma kamennými stupni, zarámovaný hladkým pravoúhlým portálkem několikanásobně zalíčeným a uzavřený autentickým klasicistním železným přeplátovaným plechovým jednokřídlem s kovanými závěsy a se dvěma masivními zástrčkami. V koutě vpravo schodů na půdu novodobě vybavená spížní komůrka. Na vnitřní zdi nezakryté elektrorozvodné desky s jističi etc. 27

28 Č.103 V pokračování zbytkového prostůrku vedle schodů při dvorním průčelí (v r přes pavlač přístupný záchod částečně v síle zdi) zřízená novodobá koupelna vybavená velkosériovou sanitární keramikou a užitkovými armaturami etc. V mč.106 na straně souseda stropní podhled odtržen, trhlina prochází i do střední zdi na straně č.107. Č ,106 Původně celistvý rozlehlejší klasicistní prostor obdélného půdorysu (v r pokoj rabínského soudu) byl v posledních desetiletích bezohledně přepříčkován k bytovým účelům s banální výbavou podprůměrného standardu. Při tom zachován původní klasicistní hladký strop na podříznutém fabionu. Podlaha z části pod linoleem desková. Novodobě bezohledně sdružené nádvorní okno (na místě dvou klasicistních) v široké špaletě pod přímým překladem. 28

29 Č.107,108,109 Někdejší školní třída při hlavním průčelí v druhé polovině 20. století prošla redispozicí k bytovým účelům. Vznikly tu 2 pokoje, kuchyň a příslušenství. Ještě dříve, podle projektu z r tu byl rabínův Kehr" pokoj a menší knihovna s archivem. Dochován (školní) stropní podhled s mírným fabionem, upravený v pokročilém 19. století. Podlahy deskové. Okenní špalety nálevkovité s přímým překladem a probraným parapetem. Okenní výplně po dodatečné výměně novodobé. 29

30 Č.111,112 Někdejší menší školní třída na místě původních dvou pokojů rabínova bytu byla v druhé polovině 20. století přepříčkování na dva menší obytné pokoje jiné dispozice a rozsahu. Opět dochován starší (školní) stropní podhled s mírným podříznutým fabionem. Okenní špalety a výplně stejné jak předešle. Na podlaze palubky dílem pod krytem PVC. V mč.112 na vnitřním líci východního bočního průčelí blíž nároží zřetelná omítaná zazdívka klasicistního okna, orámovaná spárami se zabíhající omítkou. 30

31 Č.110 V projektu z r černá kuchyně s dymníkem na podvěšeném trámu a se sdruženým topeništěm pro kamna v sousedních pokojích. Dnes těsný prostor upraven na spojovací síňku a malou koupelnu, bez přímého osvětlení. V síňce neslohový hladký podhled, v koupelně úsek valené segmentové klenbičky. Č.113 Prostor lichoběžníkové dispozice v r byl pokojíkem sloužícího. Vykazuje klasicistní hladký podhled s podříznutým fabionem. Okenní špaleta nálevkovitá s přímým překladem a probraným parapetem. Okenní výplň po dodatečné výměně novodobá. Na podlaze novodobé palubky. Prostup do č.114, s přímým překladem, v posledních desetiletích změněn na regál v síle zdi. 31

32 Č.114 Pokoj lichoběžníkového půdorysu v nádvorním koutě objektu sloužil r jako spižírna. Je zaklenut malebnou kombinací asymetrického stlačeného podříznutého pasu s mírně asymetrickou nízkou plackou. Okno v bočním průčelí ve špaletě jak předešle. Okno v dvorním průčelí v šikmo směrované špaletě. V obou případech s probranými parapety a novodobými výplněmi. Na podlaze opět novodobé palubky. Placková klenba podélně a diagonálně mírně potrhaná. 32

33 Půdní podlaží Nástup schodů na půdu popsán při mč.101. Křivočará schodnice složena z profilovaných klasicistních stupňů tesaných z místní opuky. Prošlapáním nedotčené stupnice jsou zaoblené, podstupnice dvakrát ustoupené, s čelem opracovaným pemrlicí. Na původně omítaných stěnách dnes většinou odhaleno ryze cihlové zdivo. Klasicistní podlaha půdy dláždená cihlami na plocho, autentické cihly opatřeny kolkem HB (Herrschaft Boskowitz). V západní polovině půdního prostoru původní průlezák s připojenými šikmými sopouchy, novodobě přeomítnutý a opatřený novými vymetacími dvířky. Ve východní polovině půdy subtilnější komínový nástavec zřejmě již starší novodobý, kvůli němu provedena bezohledná dodatečná vyřezávka v hambalku. Krov klasicistní kombinovaný vaznicový, s hambalky a stojatými stolicemi. Latě na koncích krokví šířeji podloženy deskami. Fyzický stav krovu povrchově bez vážnějších vad. Ztužený ještě vnitřním rámem s krátčaty. Boční cihlové štíty na vnitřním líci omítané, v koruně částečně olámané při pokládání nové tašky bobrovky na nové laťování. Na podlaze půdy místy nahromaděná suť a smetí. U výstupu schodů složena hromádka nezdobných modře glazovaných kachlů ze zrušených kamen či sporáku. 33

34 34

35 Dějiny a stavební historie domu Židovská obec v Boskovicích jako historický rámec zkoumaného domu. chovanou jurisdikci, v židovských obcích z části vykonávanou prostřednictvím voleného rychtáře. V Boskovicích se židovský rychtář poprvé zmiňuje k r Kromě vrchnosti byl v záležitostech města podřízený i městské radě v čele s purkmistrem. Spolu se židovskými staršími projednával dlužní a jiné civilní spory týkající se Židů, urovnával vzájemné neshody a stížnosti mezi nimi, kontroloval správnost jejich měr a vah, vedl účty židovské obce. Rokem 1591 se datuje spor mezi Jakobem z Kunštátu a Lazarem z Lipníka o místo rektora v boskovické židovské škole cheder. Tak jako v jiných venkovských městech se místní Židé věnovali obchodu i řemeslům. V pramenech z 16. stol. najdeme mezi boskovickými Židy koželuha, ševce, jircháře, mečíře, sklenáře, zlatníka, hrnčíře. Později se Židé mohli stávat i členy řeznického cechu. V roce 1589 židovská obec čítala asi 148 osob v 25 rodových domech. Nejstarší jádro židovské čtvrti se klade do domovních bloků mezi dnešním náměstím U vážné studny, ulicí U koupadel a ulicí Traplovou. Sledovalo tudíž starou významnou tzv. Doubravskou cestu. Synagoga byla situována na styčné straně s křesťanským městem. V 17. století se území židovské čtvrti táhlo od Kopce ke studni vážné a pak k parkánu pana faráře. Do počátku 18. století území bylo poněkud rozšířeno na úkor křesťanského města při dnešní Zborovské ulici. Značného rozšíření doznala židovská čtvrť počátkem 18. století, jakmile se Boskovice staly součástí majetku knížecího rodu Ditrichštejnů. Značné pochopení pro potřeby židovských obyvatel Ditrichštejnové osvědčili už před tím ve vlastním sídelním městě Mikulově. S jejich povolením došlo k rozšíření boskovické židovské čtvrti na jihovýchod k panské rezidenci a na Nejstarší písemná zmínka o jednotlivém židovském obyvateli Boskovic pochází sice z doby před polovinou 14. století (k r. 1343), avšak vznik regulérní židovské obce v poddanském městečku Boskovicích se zřejmě datuje až 1.polovinou 16. století. Stalo se tak v příhodnějších podmínkách, jež v poddanských městech nastaly po vyhnání Židů z královských měst na Moravě nařízením panovníka z roku Po polovině 16. stol. se židovská obec v Boskovicích, náležejících stejnojmennému panskému rodu, již pokládá za plně konstituovanou s náležitými sídelními atributy jako byly hřbitov, synagoga, škola, lázeň etc. Rozkládala se v typické poloze mezi městským jádrem a vrchnostenským sídlem, a to na svahu v podhradí, což do značné míry vyplývalo ze závislosti židovské komunity na vrchnosti. Vrchnost totiž stavěla židovské domy povětšinou na svých pozemcích a měla nad jejich obyvateli svr- 35

36 západ (Bílkova ulice) ve směru staré Doubravské nebo též Podhradské či Židovské cesty. Barokní stavební akce, vyvolané i požárem, který vypukl v ghettu v roce 1696, tam, kde to bylo možné, stavěly na renesančních základech. I tak ale zástavba v ghettu zůstala převážně nepravidelná a oproti městské zástavbě velmi zhuštěná. Pro nedostatek stavebních parcel bylo mnoho domů děleno mezi několik majitelů. Domy byly z nutnosti často stavěny do výšky. Obvyklé bylo společné vlastnictví jednoho domu několika majiteli, takové kondominium se odráželo na vzhledu domu např. členěním fasády, odlišným tvarem oken apod. Lze nicméně vysledovat rozdíl mezi starším jádrem židovské čtvrti a barokním rozšířením v rozvrhu jednotlivých domovních parcel, z nichž nově vyměřené v nynější Plačkově a Bílkově ulici byly stejnoměrnější a pravidelnější. Morová epidemie z roku 1715 nejvíc řádila ve stísněné zástavbě židovské čtvrti. Uvádí se, že tu zemřelo několik set Židů, ve městě 142 křesťanů. Císařský translokační reskript z roku 1726 nařídil provést důsledné soustředění židovského obyvatelstva v městech a obcích znovu do uzavřených sídelních okrsků. Vedlejším produktem této úřední akce se stalo vyhotovení tzv. separačních plánů z let Vznikl tak i plán židovského osídlení v Boskovicích (viz obraz. příl. elaborátu). Souviselo s tím také v roce 1727 v boskovické židovské obci uskutečněné sčítání, jež zaznamenalo 1531 Židů, kromě 147 osob bydlících jinde. Bydleli ve 38 rodových domech, 97 přístavbách a 40 chalupách na parcelách rodových domů, při čemž boskovické ghetto spolu s ghetty v Mikulově, Třebíči a Uherském Brodě náleželo k největším moravským židovským čtvrtím vůbec. Soudobé nařízení pak napříště omezilo počet Židů v Boskovicích pouze na 326 rodin. Byla zavedena důslednější separace mezi židovským ghettem a křesťanským městem. Od poloviny 18. století bylo ghetto uzavíráno dvěma bránami (třetí vznikla po roce 1823) a v několika těsnějších uličkách řetězy i dráty. Požár z 1. května roku 1823 poničil na dvě třetiny ghetta a měl za následek hromadnou přestavbu jeho domů, jež se ve slohovém vyznění namnoze inspirovala klasicistní novostavbou zdejšího zámku, započatou roku Přestavba současně kladla důraz na přísnější aplikaci ustanovení platného požárního řádu. V židovské čtvrti nicméně v menším rozsahu hořelo znovu v letech 1870, 1882 a Roku 1826 byl v rámci stabilního katastru samostatně zmapován katastr Židovského města v Boskovicích (viz obraz. příl. elaborátu). Se zánikem patrimoniálního systému a s průvodní správní reformou i občanskou emancipací Židů se v polovině 19. století boskovická židovská obec změnila v řádnou politickou obec s vlastním starostou, policií a od r též hasičským sborem. V roce 1857 zde žilo 1810 Židů a domovské právo mělo 2018 Židů. Během 19. století došlo k menšímu doplnění židovské čtvrti výstavbou domků na obvodu, na parcelách tzv. Židovských zahrad. Posledním rozšířením čtvrti bylo přičlenění části zámeckého parku ve 20. letech minulého století. Plná občanská emancipace ve druhé polovině 19. století umožnila volné stěhování židovských obyvatel do velkých měst, kde se nabízely širší možnosti společenského uplatnění. Židovská čtvrť v Boskovicích se začala vylidňovat. Postupně zůstala domovem spíše sociálně slabších vrstev. Po vzniku samostatné ČSR byla roku 1919 politická židovská obec zrušena a sloučena s městem. V meziválečném období zde 36

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * +420 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz Milana Schneibergová HIP autorizovaný ing. 0003903 Město, Mírové náměstí 368, 270 33 Dokumentace stávajícího stavu

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 03/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 146, V Jirchářích 5, sokl jižní fasády. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 01/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Ducha, severní fasáda. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

INPROJEKT, spol. s r.o.

INPROJEKT, spol. s r.o. INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba Místo Stavebník Část Obsah : Výměna

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Náměstí Republiky. Prekop Filip, náměstí Republiky 134, Jáchymov

Městské domy. Karta ohrožené památky. Jáchymov Karlovy Vary Karlovarský. Náměstí Republiky. Prekop Filip, náměstí Republiky 134, Jáchymov 15 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území číslo k.ú. 656437 Obec Karlovy Vary Karlovarský Název (označení) památky Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Měšťanský

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Město Jílové Mírové nám. 280

Město Jílové Mírové nám. 280 Město Jílové Mírové nám. 280 407 01 Jílové Jílové, 03.05.2013 Město Jílové zveřejňuje podle 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. záměr prodat nemovitosti 1) objekt B.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 14/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 735 (U Krkavců), Rámová 6 fasáda zprac. Ing. arch. Ladislav

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU Rekonstrukce budovy. Projekt pro stavební povolení Zodpovědný projektant: Investor :. Datum : 09/2009 Identifikace stavby: Název stavby : Místo stavby : Obec a k.ú. Kraj

Více

ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK

ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK Doplněk stavebně historického průzkumu 1 ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK okr. Kroměříž Doplněk stavebně historického průzkumu TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Zpracoval, fotografoval

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Průvodní zpráva. - oprava výkladců a dveří. Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01. Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing.

Průvodní zpráva. - oprava výkladců a dveří. Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01. Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing. Průvodní zpráva Název stavby : Orient Opavská 51, Krnov - oprava výkladců a dveří Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana str. 1 Identifikace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Nové Město pod Smrkem 14

Nové Město pod Smrkem 14 Nové Město pod Smrkem 14 Název objektu Jubilejní lázně císaře Františka Josefa Adresa Ludvíkovská č.p. 38 Nové Město pod Smrkem K.ú./parcela č. Nové Město pod Smrkem/st.p.č. 354/1 Architekt Stavitel Projekt

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3985-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3985-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3985-1/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.186 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291m 2 včetně rodinného domku čp.202, jež je součástí pozemku p.č.st.186, pozemku p.č.st.965

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ 1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu k ohlášení stavby REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ členění zprávy: 1.1 základní údaje 1.2 charakteristika akce 1.3 výpis nových prvků

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Objekt částečně přístupný

Objekt částečně přístupný Objekt částečně přístupný BETLÉMSKÁ KAPLE (SÚZ) Betlémské náměstí 255/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 248 595, +420 222 221 030 Web1: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/betlemska-kaple Web2: http://www.bethlehemchapel.eu/

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

.Ústí n. L. centrum 29

.Ústí n. L. centrum 29 .Ústí n. L. centrum 29 Název objektu Zaměstnanecké domy v ul. U České besedy Adresa U České besedy 3 a 5 / 811 a 807 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 101 a Architekt v k. ú. Ústí nad Labem

Více

Okenní a dveřní otvory Tradice z pohledu dneška

Okenní a dveřní otvory Tradice z pohledu dneška Alois Čenský o nové texty doplnil Václav Jandáček Okenní a dveřní otvory Tradice z pohledu dneška Vydala Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.: +420

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Informační memorandum. Veřejná dražba dobrovolná A1376. Objekt bývalé základní školy s ubytováním, Špindlerův Mlýn plocha pozemku 877 m2

Informační memorandum. Veřejná dražba dobrovolná A1376. Objekt bývalé základní školy s ubytováním, Špindlerův Mlýn plocha pozemku 877 m2 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1376 Objekt bývalé základní školy s ubytováním, Špindlerův Mlýn plocha pozemku 877 m2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více