Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích Bakalářská práce Alexandra Kohútová březen, 2010

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích Bakalářská práce Autor: Alexandra Kohútová Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ingrid Matoušková, PhD. Praha Duben, 2010

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Jméno a příjmení Praha dne

4 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat Mgr. Ingrid Matouškové, PhD. za její odborné vedení práce, cenné rady a připomínky při zpracování této bakalářské práce.

5 Anotace Ve své bakalářské práci jsem se pokusila hlouběji objasnit mezilidské vztahy na počátku historie partnerských vztahů aţ do současnosti. Hlavně jsem se zaměřila na vznik, dimenzi, vývoj a udrţování vztahů. Velkou část této bakalářské práce jsem věnovala rodině, sporům v rodině s pojené s nevěrou a následně rozvodu. Cílem této práce bylo vyřešení faktu nevěry ze strany muţe a ţeny, ať uţ smířením nebo rozchodem obou zúčastněných stran. Klíčové pojmy mezilidské vztahy, manţelství, rodina, rozvod, nevěrný muţ, nevěrná ţena Annotation In my Bachelor thesis I have tried to clear up more deeply human relations at the beginning of the history of a partnership up to the present time. I have mainly concentrated on the inception, dimension, development and preservation of relationships. I have dedicated a large part of my Bachelor thesis to family, family arguments connected with infidelity and, consequently, to a divorce. The goal of this thesis has been the solution of the fact of infidelity on the part of a man and a woman, either resulting in conciliation or separation of the engaged parties. Key words Human relations, marriage, family, divorce, an unfaithful man, an unfaithful woman

6 OBSAH ÚVOD Modely partnerského souţití Vymezení základních pojmů Počátky historie partnerských vztahů aţ do současnosti Partnerské vztahy Počátky partnerského vztahu Dimenze vztahu Vývoj vztahu Udrţování vztahu Druhy partnerského souţití Partnerství jako celek Význam proměn rodiny od 60. Let 20. Století Zaloţení rodiny Rodinné vztahy v jiných kulturách Psychické proţívání nevěry a rozvod Nevěra a společnost Motivace a příčiny nevěr Nevěra jako důsledek vztahových problémů v manţelství Rozvod Historický vývoj právní úpravy zániku manţelství Vývoj rozvodovosti u nás a v mezinárodnim srovnání Růst rozvodovosti jako atribut modernity Opakované manţelství Jak tedy zvládnout nevěru

7 4.1 Nevěrná ţena Nevěrný muţ Prevence nevěr Závěr Seznam pouţité literatury

8 ÚVOD Při volbě tématu mé bakalářské práce jsem si vybrala Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích, protoţe mě toto téma zaujalo a chtěla bych popsat, jak se vyvíjela rodina od počátku devatenáctého století, poukázat na moţné způsoby partnerského souţití, setkání různých kultur, psychické proţívání nevěry, rozvod a jeho důsledky. Důvěra je základním pilířem zdravého, spokojeného manţelství. Zjednodušeně se dá říct, ţe partneři, v jejichţ vztahu nechybí důvěra, jsou k sobě upřímní. Co je nejdůleţitější jednají spolu naprosto otevřeně, coţ do jejich emocionálního ţivota vnáší stále nové podněty a v případě potřeby i útěchu a podporu. První kapitola bude věnována vymezení základních pojmů, které nás budou provázet touto bakalářskou prací. Ráda bych se zaměřila na historii partnerských vztahů a rodiny a podala přehled o vývoji teoretického myšlení v sociologii rodiny od jejích počátků v devatenáctém století. Hlavní důraz bych kladla na inspirující velké teorie padesátých let našeho století a na pokusy o jejich překonání v sedmdesátých a osmdesátých letech. Dále naváţu na počátky české sociologie rodiny a pokus o velké teorie padesátá léta minulého století aţ po nové impulsy pro teorii rodiny ve změně společenského klimatu. Rozeberu počátky partnerských vztahů, dimenzi, vývoj a jejich udrţování. První kapitolu zakončím modely partnerského souţití a jejich pakt věrnosti. Druhá kapitola je zaměřena na význam proměn rodiny od šedesátých let dvacátého století aţ po současnost, na partnerské vztahy v dnešní době a zaloţení rodiny. Pokusím se přiblíţit rodinné vztahy v jiných kulturách. Třetí kapitola se specializuje na rodinné konflikty, postavení společnosti k nevěře, zjištění faktu nevěry ze strany muţe i ţeny. Dále bych chtěla rozebrat rozvod a historický vývoj právní úpravy zániku manţelství, opakované manţelství a existuje-li perspektiva sníţení počtu rozvodovosti. Ve čtvrté kapitole se zaměřím na nevěrného muţe a nevěrnou ţenu, jak přeţít nevěru a jaký můţe mít dopad nevěra na manţelství. 8

9 1. Modely partnerského souţití Ačkoli rodina patří k nejstarším člověkem vytvořeným sociálním útvarům, píše se dnes vesměs o rodinných problémech, jako by neměly ţádnou historii. A přece ke kaţdému z nich existuje genetický klíč, který otvírá cestu k jeho pochopení a tím i k větší naději na jeho řešení. Neexistuje soukromější prostor pro člověka neţ ten, který chrání jemné předivo vztahů v jeho vlastní rodině. Od dob, kdy se ustanovila párová rodina, ţádné lidské společenství si nemohlo dovolit nechránit toto křehké uspořádání vztahů jistou hrází soukromí, aniţ by je ponechalo bez soustavné sociální kontroly. To, co se v něm za hrází intimity odehrává, je bytostným zájmem celé pospolitosti, neboť na tom záleţí její reprodukce a tedy celé příští bytí či nebytí. Není asi tedy pochyb o tom, ţe základní normy správnosti chování a uspořádání mezilidských vztahů v rodině artikulovala v Evropě po staletí nejvýrazněji církev. Na našem území od vzniku literární společnosti nejprve dlouho monopolně katolická církev, od reformačního hnutí i církve protestantské. 1 Na začátku této kapitoly bych chtěla vymezit základní pojmy, se kterými se budeme setkávat průřezem této bakalářské práce. Dále naváţu na historii od počátku devatenáctého století aţ po moderní rodinu. Zaměřím se na vznik a vývoj vztahů podle známého psychologa S. W. Ducka. 1.1 Vymezení základních pojmů Mezilidské vztahy - v psychologii práce zdůrazňování motivů, přání, zájmů, dobrých vztahů, příznivého sociálního klimatu a prostoru pro vlastní aktivitu pracovníků - směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy - interdisciplinární studium sociálních vztahů, potřeb pracovníků, jejich integrace, sociálního klimatu, integrace vztahů člověka a organizace 2 - jiný název pro interindividuální vztah, coţ je vztah mezi jednotlivými jedinci, vztah jednoho jedince k jinému (jiným). Někteří autoři neodůvodněně rozlišují sociální a interindividuální vztah, kaţdý interindividuální vztah však je nutně sociální 3 1 MOŢNÝ IVO. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno : nakl. Blok, s. 2 HARTL PAVEL. Stručný psychologický slovník. Praha : nakl. Portál, GEIST BOHUMIL. Sociologický slovník. Praha : Victoria Publishing, s. 9

10 Přátelství Trvalý vztah zaloţený především na pozitivních emocích a důvěře Mezilidská komunikace Dorozumívání lidí, můţe být verbální, slovní, nebo neverbální, mimoslovní. Dobrá schopnost komunikace je naším nejdůleţitějším aktivem, ať jde osobní, společenský nebo pracovní ţivot. S pomocí interpersonální komunikace na sebe vzájemně působíme s druhými, poznáváme je i sami sebe a poskytujeme jim moţnost, aby mohli poznat i nás. Vztah Působení mezi dvěma nebo více jevy či osobami, v psychologii vztah mezilidský primární znamená vztah na delší časové období spojený s emocionální vazbou a určitou odpovědností, vztah mezilidský sekundární je krátkodobější, povrchnější, bez větších závazků, málo častý Sexualita Sexuální chování je integrovanou součástí ţivota kaţdého člověka, je jeho naprostou a neoddělitelnou přirozeností. Sexualita vyjadřuje rozdílnost postojů, hodnot, vztahů, aktivit mezi muţem a ţenou. Mluvíme-li o sexualitě, mluvíme o tom, jaké jsou rozdíly mezi muţem a ţenou, jak ve fyzickém vzhledu, tak v chování. Manţelství Zvykovým právem nebo zákonem definované souţití muţe a ţeny, případně několika partnerů Manţelství na zkoušku předmanţelské souţití včetně sexuálního v jednom bytě při společném hospodaření, zaloţeno na názoru, ţe předmanţelské poznání umoţňuje lépe předpovědět budoucí manţelské vztahy Manţelská terapie Psychologická a psychoterapeutická pomoc při řešení problémů manţelských párů, její záběr je zpravidla široký, od psychodynamických problémů ve vztazích partnerů přes sexuální problémy aţ k otázkám ekonomickým 10

11 Rodina Rodina je základní jednotka celé společnosti. V dějinách lidstva se střídavě objevovaly názory, které rodinu povaţovaly za přeţitek, za svazek, který omezuje svobodu člověka. Byla snaha o přesunutí rodičovské péče na jiné osoby, skupiny, státní instituce. Model rodiny však vykazuje neobyčejnou stabilitu v čase. Rodina je relativně uzavřená, malá skupina jedinců, která je typická velmi intenzivními citovými pouty mezi jednotlivými členy, výraznou soudrţností a intimitou. Zpravidla tuto skupinu tvoří matka, otec a děti. Rodina je společenstvím radosti a sdílení, dítě a rodič se spolu ztotoţňují, podporují se, spoléhají na sebe a vzájemně se ovlivňují. Rodina je také závaţným modelem celé společnosti. Proto rodina a společnost tvoří dvě spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. Změny ve společnosti se odrazí ve změnách charakteru rodin a tyto změny v rodinách pak zpětně působí na celou společnost. 4 Rozvod manţelství Zrušení manţelského svazku za ţivota manţelů rozhodnutím soudu, zpravidla 3 stádia: manţelský nesoulad s neschopností rozpory řešit vzájemnými kompromisy, manţelský rozvrat, většinou dlouhodobý, právní ukončení manţelského vztahu rozvodem, nejčastější příčiny: rozdílnost povah, alkoholismus, nevěra, nezájem o rodinu, sexuální neshody, finanční neshody Rozvodová terapie Druh párové či rodinné terapie, jejím cílem je kultivované zvládnutí rozvodu dospělými a ochrana dětí před negativními vlivy rozvodové situace Sociologie současné rodiny Rodina kaţdý měsíc, rok nebo desetiletí proţívá krizi. Ve skutečnosti rysy, které byly charakteristické pro rodinu konce devatenáctého století, nacházíme i o sto let později. Patrná je dvojí postupná proměna: privatizace rodiny vzhledem k tomu, ţe se zdůrazňuje kvalita mezilidských vztahů; a zároveň její specializace, protoţe do ní stále více zasahuje stát. Během dvacátého století se rodina stává prostorem, ve kterém si jednotlivci chrání svou individualitu, a současně vedlejším nástrojem státu, který podporuje a reguluje vztahy 4 BINAROVÁ IVA. Partnerství, sexualita a rodina. Olomouc : Andragogé Centrum otevřeného a distančního vzdělání, s. 11

12 členů rodiny. Znaky, které charakterizují soudobou rodinu: závislost na státu, autonomie rodiny ve vztahu k příbuzenstvu, nezávislost muţů i ţen na rodině. 1.2 Počátky historie partnerských vztahů aţ do současnosti Snaha o vysvětlení principů, na nichţ je zaloţena sociální organizace lidské reprodukce, je stará jako lidstvo samo. Příbuzenská organizace je pro člověka, kdy zakládá jakkoli primitivní společnost a, jak ukázal přesvědčivě Claude Lévi-Strauss, uţ v díle Myšlení přírodních národů je organizováno v podstatné míře kolem snahy pochopit a v symbolech vyjádřit a komunikovat příbuzenské a klanové vazby. Lidstvo o to usilovalo dávno před tím, neţ člověk vynalezl písmo a byl schopen zanechat svým potomkům zprávu o svém úsilí v podobě psaného textu. Nejstarší literární památky vesměs obsahují jakousi teorii rodiny. Jsou to ovšem jen texty, které referují k nadpřirozenému a směšují hodnocení a vysvětlení. Počátky v devatenáctém století V devatenáctém století bylo teoretické myšlení o rodině ţiveno ze dvou hlavních zdrojů. Základní podněty dostávalo na jedné straně od institucionální historicko-právní školy, jeţ mu dala na dlouhou dobu normativní charakter. Velmi dobře se snášela s vládnoucím evolucionismem, naturalismem a organicismem. Na druhé straně významně působilo na rozvoj teorie rodiny myšlení sociálních kritiků a reformátorů. Srovnávané dva myšlenkové proudy se liší také tím, jakou rodinu měl který v centru pozornosti. Zatímco institucionální tradice vycházela ze zamlčeného předpokladu, ţe pro zkoumání rodiny jsou relevantní zákona dbalé střední a vyšší vrstvy, coţ byla měšťanská rodina jako vrchol společenského vývoje, předmětem pozornosti reformátorů byla především rodina niţších vrstev, ohroţená dynamickým sociálním vývojem. 5 Počátky sociálně kritických studií rodiny Druhým z podnětů rozvoje sociologického zkoumání rodiny byla tvrdá realita rychlé urbanizace a industrializace, která otřásla tradiční společností venkovských komunit a malých městeček, pevně spjatých se svým zemědělským okolím. Myšlenkový svět 5 MOŢNÝ IVO. Sociologie rodiny. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, s. 12

13 středověku, orientovaný kolem náboţenské víry a katolické církve, se definitivně rozpadal, normativní systém i praktické kontrolní mechanismy s ním spjaté ztrácely na účinnosti v náhle mobilní populaci. Pro nový způsob organizace práce a osídlení nebyly dosud vyvinuty kulturní vzory. Nové bohatství malých a středních vlastníků bylo vesměs organizováno v rodinných podnicích. Měšťanská rodina neobyčejně sílila a stala se kulturním modelem a základní institucí sociální struktury. Nová chudoba erodovala rodinné svazky a svou početností plodila hrozivé mnoţství a nebývalou intenzitu sociálních problémů. Sociální reformátoři opírali své vize sanace sociálních problémů o potřebu ozdravení rodiny nejniţších sociálních vrstev, jmenovitě rodin měšťanského proletariátu. Vzorem ideální rodiny jim byla zidealizovaná patriarchální velkorodina, hlavním nepřítelem hrozivý růst rozpadlých rodin a rozvodů i neutěšené poměry v proletářských rodinách rozvrácených alkoholismem a bídou. Cílem jim byla ochrana rodiny před vládnoucími poměry, nejlépe návratem k patriarchální jistotě, která snad ani nikdy neexistovala. Počátky české sociologie rodiny Česká sociologie kladla své základy na samém konci devatenáctého století, v době prvního vrcholu přísně pozitivistického pojetí vědy a naturalistických tendencí v sociologii. Díky T. G. Masarykovi nebyl česká sociologie ve svých počátcích a platí to i pro sociologii rodiny, inspirována především myšlením konzervativním, nýbrţ liberálním. Z něho se pak, zejména v třicátých letech našeho minulého století, vyvíjela česká sociologie rodiny aktivním zájmem o následky hospodářské krize v rodině k sociálně orientovanému liberalistickému postoji. Ten byl všeobecně v české společnosti posilován čerstvým plebejským původem většiny českého měšťanstva. Při hledání kořenů emancipačního úsilí ţen najdeme v hrubém rozlišení dvě tradice, sahající hluboko do devatenáctého století. Jedna vysvětlovala příčiny poddanství ţen jejich ekonomickou závislostí na manţelovi a z toho pocházejícím faktickým uvězněním v rodině. Základním agentem útlaku tu byl vlastní manţel, základní dimenzí nerovnosti nerovnost v manţelském páru. Základní instrument v osvobození byl pak spatřován v otevření světa práce ţenám, teda světa placené práce mimo domácnost. Nový duch liberalizace v sobě nesl myšlenky lidské rovnosti, která se špatně slučovala s patriarchální dominací muţe v rodině. Jak se měšťanská rodina v procesu urbanizace a modernizace vydělovala z tradiční venkovské velkorodiny, přestávalo v ní být místo pro tu nejméně 13

14 sedminu celoţivotně neprovdaných ţen, které v tradiční společnosti hladce fungovaly ve velké rodině, která se bez nich neobešla. Osvobození ţen od závislosti na manţelství a jejich ekonomická autonomie, opřená o moţnost přijmout placené zaměstnání anebo podnikat, byly přirozenými cíli měšťanských ţen a východiskem liberální tradice emancipačního hnutí. Pokus o velké teorie padesátá léta minulého století Konec druhé světové války přinesl vlnu realizace porodů odkládaných za války. Došlo k tomu, co demografie dobře zná z historie a co v tomto případě dostalo jméno poválečný baby-boom. Unaveni a otřeseni válkou a nejistotou, stáhli se lidé k rodinnému krbu. Poměrně brzy po válce se začaly zlepšovat i hospodářské poměry. Prosazuje se neolokalita nově zakládaná rodina zakládá i samostatnou domácnost v novém domě. Pro dvougenerační, samostatně ţijící rodinu pojem nukleární rodina začíná být chápán jako označení standardního způsobu rodinného ţivota vyspělých průmyslových civilizací, jako normální způsob rodinného ţivota, k němuţ celý předchozí vývoj přirozeně směřoval. Šedesátá léta minulého století jsou zvláštním obdobím nepokoje a nadějí, jeţ se však záhy radikalizují a jsou zlomeny. Nositelem tohoto kvašení jsou děti poválečného baby-boomu, vstupují do společnosti za naprosto jiných poměrů neţ jejich rodiče v závěru druhé světové války a ve svém optimismu a dynamice aspirují na to, zorganizovat zásadně jinak i společenské instituce. Rodinu mají první při ruce. Nástup dětí baby-boomu na konci šedesátých let tu byl samozřejmě pocítěn, ale brutalita, s jakou byl zlomen, buď vývoj udusila, anebo ho obrátila k zájmu o elementární lidská práva. Rodina zmizela z veřejných diskuzí na desetiletí. Závěr z počátku šedesátých let si zachoval platnost dodnes. Celá historie sociologických bádání o rodině je také historií ohlašování konce rozšířené rodiny a kritiky tohoto konceptu. Zatímco někteří si mysleli, ţe rozšířená rodina představovala staré zlaté časy a skončila, jiní šli dál a dodávali, ţe nikdy neexistovala. V poslední době se k těmto kritikám přidala i kritika ohlašující konec rodiny, rozšířené anebo nerozšířené. V postmoderním věku se dá uvaţovat snad jen o rozvolněné rodině, ale před únavnými vztahy mezi manţely dají nakonec všichni přednost tomu, ţádnou rodinu nezakládat. 14

15 Nové impulsy pro teorii rodiny ve změně společenského klimatu Problém reprodukce obyvatelstva a fungování rodiny nepatří v západních společnostech k nezanedbatelným. V první polovině sedmdesátých let poklesla souhrnná porodnost v západní a severní Evropě z hodnot okolo 2,5 dětí na jednu ţenu k hodnotám těsně nad 1,5 dítěte. V osmdesátých letech proběhl podobný pokles i ve dvou největších populací jiţní Evropy, italské a španělské, a sestup pokračoval pod 1,5 dítěte na jednu ţenu. Souběţně klesala sňatečnost a stoupala rozvodovost. Velká konjunktura rodiny z padesátých a první poloviny šedesátých let skončila. Od počátku devadesátých let dorůstá první generace, z níţ v některých společnostech i více neţ třetina zaţila v dětství rozpad manţelského svazku, pokud se uţ vůbec v domácnostech manţelského svazku narodila. 6 Biologické základy rodičovského a partnerského chování Rodina nemůţe existovat bez rozdílnosti muţe a ţeny. Tato rozdílnost, fundovaná především biologicky, je dokonce podmínkou dobrého fungování rodiny. Ne náhodou budu mluvit na prvním místě o rodičovském chování. Etologie totiţ ví, ţe rodičovské chování je původnější neţ chování partnerské. Od muţů se očekává více zájmu o rodinu, schopnost podílet se na péči o děti, vyšší podíl na domácích pracích. Od ţen se zase ve sféře veřejné očekává schopnost sebeprosazení, výkonnost, odolnost vůči stresu, závislost. Moderní společnost se proto snaţí výchovou a osvětou modifikovat vrozenou výbavu muţů a ţen. Rozdíly ve vrozené výbavě muţů a ţen je vţdycky lepší vyuţívat neţ potlačovat, a to jak ve sféře rodinného ţivota, tak ve sféře veřejné. Rodina je křehčí organismus neţ společnost, zvláště rodina moderní. Jakmile v ní někdo začne intenzivně prosazovat poţadavek společenského hnutí, je na nejlepší cestě k tomu rodinu rozloţit. 7 I sociologie rodiny se pozvolna začíná otevírat podnětům postmoderního myšlení, kde je dovoleno vše včetně fundamentalismu, který se vrací k nejtradičnějšímu modelu rodiny. Co se ale ukáţe být hlavním proudem, směřujícím přes práh tisíciletí, nelze ještě jasně rozeznat. 6 MOŢNÝ IVO. Sociologie rodiny. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, s. MOŢNÝ IVO. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno : nakl. Blok, s. 7 MATOUŠEK OLDŘICH. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, s. 15

16 1.3 Partnerské vztahy Známý psycholog S. W. Duck (1973) tvrdí, ţe podobnost osobních konstruktů, postojů a názorů má velký význam, má-li krátkodobá vzájemná přitaţlivost přerůst v dlouhodobý vztah. Duck povaţuje za nutné odlišit u vztahů sociální přitaţlivost a mezilidskou přitaţlivost. Sociální přitaţlivost je krátkodobá a silně ji ovlivňuje členství v sociálních skupinách. Také závisí na faktorech jako podobnost nebo blízkost. Interpersonální přitaţlivost je na druhé straně zaloţena na hlubší znalosti osobnosti druhého člověka a jeho pohledu na svět. Kdyţ se s někým setkáme poprvé, máme podle Ducka sklon reagovat na něj podle toho, co v nás vyvolává jinými slovy, zacházíme s ním jako s podnětovým objektem. Jakmile jej však lépe poznáme, náš vztah se proměňuje a my k němu přistupujeme více jako k člověku ( kdyţ ho blíţ poznáš, je to velmi příjemný člověk ). Právě taková osobní přitaţlivost, na rozdíl od povrchnější sociální přitaţlivosti, která existuje na začátku vztahu, tvoří podle Ducka základ dlouhodobého vztahu Počátky partnerského vztahu Člověk je tvor společenský. Poznáním některých sociálních souvislostí poznáme lépe sebe, pochopíme lépe lidi ve svém okolí a uvědomíme si, proč se s nedůvěrou díváme na ty, kteří se od nás liší. Bude nás zajímat základní otázka, proč a jak vznikají vztahy mezi lidmi. Základní lidskou potřebou je potřeba sociálního kontaktu, která se uspokojuje v sociálním styku. Člověk má potřebu navazovat pozitivní a těsné vztahy s jinými lidmi, které mají podobu přátelství nebo lásky. Jednou z velmi důleţitých a dobře známých podmínek navázání kontaktu je fyzická blízkost. Čím blíţe u sebe dva lidé ţijí, tím pravděpodobněji je větší šance pro vznik přátelství. Jenom fyzická blízkost však nestačí. Při navazování vztahů se podílí i atraktivita člověka, s kterým se potkáváme. Atraktivní člověk je také sexuálně přitaţlivý. A právě sexuální přitaţlivost bývá pohnutkou k navázání kontaktu s fyzicky přitaţlivou osobou opačného pohlaví. Aby se z pouhé známosti stal vztah těsný a důvěrný, závisí, v daleko větší míře, na osobní atraktivitě neţ na fyzické. Obecně partnerský vztah prochází fází zamilovanosti, která pozvolna přechází do fáze důvěrného vztahu. 9 8 HAYESOVÁ NICKY. Základy sociální psychologie. Praha : nakl. Portál, BINAROVÁ IVA. Partnerství, sexualita a rodina. Olomouc : Andragogé Centrum otevřeného a distančního vzdělání, s. 16

17 1.3.2 Dimenze vztahu Studium vztahů je komplikované, částečně proto, ţe předmět zkoumání je tak těţko uchopitelný a částečně i proto, ţe kaţdý z nás asi za nejdůleţitější charakteristiku vztahu povaţuje něco jiného. R. A. Hinde v roce 1987 navrhl osm dimenzí, ze kterých můţeme vycházet při popisu a vysvětlování vztahů. Mají poskytnout základní rámec pro práci badatelů v této oblasti. K těmto dimenzím patří: 1. Obsah co lidé ve vztahu spolu dělají. Činnost matky a dítěte nebude totoţná s činností téţe ţeny s jejím manţelem. Proto je pro posouzení vztahu důleţitým kritériem obsah. 2. Rozmanitost různost činností účastníků vztahu. Některé vztahy jsou velmi vyhraněné a orientované na splnění úkolu, zatímco jiné zahrnují široké spektrum činností. Váš vztah s nejlepším přítelem budou nejspíše naplňovat rozmanitější činnosti neţ váš vztah s učitelem. 3. Kvalita přístup účastníků k obsahu vztahu. Je například matka citlivá k potřebám svého dítěte, nebo je uspokojuje jen mechanicky? Je součástí přátelství legrace a smích? 4. Frekvence a organizace kdy se lidé účastní společné činnosti a zda je jejich konání systematické. Můţe to zahrnovat například srovnání četnosti reakce na potřeby druhého s tím, jak často by druhý chtěl, aby na ně partner reagoval. 5. Reciprocita a komplementarita zda vztah zahrnuje střídání rolí nebo vzájemně se doplňující chování. V některých vztazích se jeden partner cítí lépe ve vůdčí roli a druhý naopak v roli následovníka, v jiných se mohou tyto role střídat nebo měnit podle okolností. 6. Intimita do jaké míry si partneři ve vztahu sdělují svá tajemství a hovoří o osobních věcech. 7. Interpersonální percepce jak partneři vnímají navzájem svou povahu a jak interpretují činnost druhého. 8. Závazek jak silně se partneři cítí oddáni jeden druhému nebo vztahu mezi sebou. 17

18 Moţná by bylo zajímavé na základě těchto osmi dimenzí srovnat vztahy, které máte s různými lidmi, a tak zjistit, jak se například rodinné vztahy liší od vztahů přátelských Vývoj vztahu Při navazování vztahu pouţíváme velké mnoţství neverbálních signálů, zvláště oční kontakt a úsměv, abychom neznačili svůj zájem o druhého. Moţná je to proto, ţe se úmyslně snaţíme o jistou dvojznačnost svých signálů. Duck a Miell (1986) ve své práci ukázali, ţe kdyţ s někým navazujeme vztah, je pro nás velmi důleţité, zda o nás má také zájem. Je pozoruhodné, ţe při rozhovoru s partnery v začínajícím vztahu se ukázalo, ţe oba vnímají druhou osobu jako tu, která má nad vývojem vztahu větší kontrolu. I toto můţe být způsobeno strachem z odmítnutí. Na začátku vztahu se snaţíme vyhnout odmítnutí například tak, ţe druhému ukazujeme své lepší stránky. Jsme zdvořilí, snaţíme se vypadat co nejlépe a prokazujeme zájem o jeho ţivot. Také se snaţíme se o něm co nejvíce dozvědět, třeba tak, ţe se vyptáváme druhých nebo přemýšlíme o tom, co se uţ mezi námi stalo. Některé vztahy skončí nebo ustrnou hned na začátku, jiné se rozvinou a jejich účastníci se sblíţí. Podle Ducka (1988) to často probíhá tak, ţe partneři si vzájemně dovolí nahlédnout do svého nitra a jeden druhému se svěřují. Něco přiměje jednoho z partnerů svěřit druhému nějakou věc ze svého soukromí či osobnosti. Druhý partner pak také prozradí něco o svém ţivotě. Přílišné odhalování vlastního nitra v začátcích vztahu však můţe mít opačný účinek. Podle Knappa (1984) to druhého často spíše popudí nebo ho to dokonce přiměje ze vznikajícího vztahu vystoupit. Zdá se, ţe lidé dávají přednost přirozenému vývoji vztahu a nenutí se příliš brzy do nepřiměřené blízkosti Udrţování vztahu Různé vztahy vyţadují různě velkou pozornost a údrţbu, aby mohly pokračovat. Velmi dobrá přátelství většinou přetrvají i bez velkého úsilí zúčastněných stran, moţná proto, ţe velké úsilí uţ do vztahu bylo vloţeno v jeho počátečních stádiích, ale i blízká přátelství 10 HAYESOVÁ NICKY. Základy sociální psychologie. Praha : nakl. Portál, BINAROVÁ IVA. Partnerství, sexualita a rodina. Olomouc : Andragogé Centrum otevřeného a distančního vzdělání, s. 11 HAYESOVÁ NICKY. Základy sociální psychologie. Praha : nakl. Portál,

19 a manţelství nebo jiné partnerské vztahy potřebují určité úsilí, mají-li se udrţet. Přátelství také obnáší určitou povinnost vůči druhému. Argyle a Henderson (1984) zjistili, ţe existují jistá pravidla, která by přátelé měli dodrţovat: 1. Zastat se druhého v jeho nepřítomnosti 2. Podělit se s ním o zprávy o všech svých úspěších 3. Poskytnout emocionální podporu, kdyţ ji druhý potřebuje 4. Věřit si a svěřovat se navzájem 5. Dobrovolně pomáhat druhému, kdyţ to potřebuje 6. Usilovat o to, aby se dobře cítil v naší společnosti Argyle a Henderson zjistili, ţe velmi dobrá přátelství mohou přeţít mnoho problémů, ale porušení jednoho z těchto pravidel často vede k ukončení vztahu. Páry, které spolu jsou dlouhou dobu, mají většinou méně udrţovacích strategií neţ ty, které spolu jsou teprve krátce. To můţe být i tím, ţe se podobné činnosti stali natolik samozřejmou součástí ţivota, ţe partneři je uţ prostě nezaznamenávají. Lidé si většinou aţ po skončení vztahu uvědomí, kolik různých drobností, které by mohly pomoci udrţet vzájemnou blízkost, kdyby do vztahu nevstoupily další skutečnosti, se stalo součástí jejich ţivota. S. W. Duck (1988) vytvořil model průběhu dezintegrace blízkého vztahu. Zahrnuje čtyři fáze. Kaţdou z nich charakterizují určité myšlenky a činnosti: 1.Intrapsychická fáze je to údobí, ve kterém jeden z partnerů začne pociťovat silnou nespokojenost a zdá se mu, ţe jiţ situaci nedokáţe dál snášet. Poté zváţí všechny výhody a nevýhody, které mu vztah přináší. Kdyţ dojde k názoru, ţe jiţ nestojí za to ve vztahu pokračovat, přejde do druhé fáze. 2. Dyadická fáze do této fáze se zapojí i druhý partner. Partner, který chce ze vztahu odejít, ho informuje o svém úmyslu, nebo se mu vyhýbá a je chladný. Jeho chování je pro druhého partnera nezřídka šokující a přinese mu velkou nejistotu. Pár se můţe rozhodnout dát vztahu ještě jednu šanci (například chápat rozchod jen jako zkoušku). Rozhodnou-li se jej opravdu ukončit, přejdou do třetí fáze. 19

20 3. Sociální fáze ta zahrnuje společenské důsledky změny. Pár oznámí svůj rozchod přátelům a musí reagovat na intervence zvnějšku. Musí čelit důsledkům rozchodu pro přátelské a jiné sociální vztahy. V této fázi se také ještě mohou pokusit problémy páru vyřešit příslušníci rodiny nebo duchovní. Kdyţ to nepomůţe, pár přechází do konečné fáze. 4. Fáze úpravy hrobu v této fázi, se bývalí partneři snaţí překlenout rozchod. Sdělují rodině a známým svou verzi událostí a někdy připravují půdu pro pokračování přátelského vztahu se svým bývalým intimním partnerem Druhy partnerského souţití V lidské historii se setkáváme s různými druhy partnerského souţití. Jde především o monogamii, která je však spíše menšinová, a u které můţeme rozlišit celoţivotní formu s povolenými, tolerovanými nebo mimomanţelskými kontakty, přičemţ se ale projevuje dvojí standard pro muţskou a ţenskou sexuální roli, obvykle s mnohem závaţnějšími následky v případě nevěrných ţen a seriálové monogamie. Typickým příkladem jsou svazky u některých polynéských společenství, kde muţ a ţena zůstávají spolu v zájmu výchovy dítěte v průměru asi sedm let, poté se obvykle rozcházejí, a tím se otevírají novým moţným genetickým kombinacím. Za seriálovou monogamii lze povaţovat i náš, uţ někdy dokonce ve společnosti převaţující, model několika po sobě jdoucích manţelství. Kromě toho musíme rozlišovat monogamii sociální a sexuální, které se nemusejí vţdy překrývat. Většina lidských společenství praktikovala nebo dokonce dosud praktikuje polygamní modely souţití. Šlo o polygynii, kdy muţ má několik manţelek, a má přitom povinnost se o všechny postarat stejným způsobem, pokud jsou manţelky sestry, jde o tak zvanou sororální polygynii, nebo o polyandrii, která však není pro člověka jako ţivočišný druh zřejmě vlastní a vyskytuje se pouze v extrémních ekologických podmínkách. Výjimečně se setkáváme se souţitím několika muţů a několika ţen, tedy s polygynandrií. Zvláštnosti má i polygynie praktikovaná v muslimských zemích. Islám povoluje mnohoţenství, ve většině zemí však povoluje nejvíce čtyři manţelky. Nejčastěji se zde ovšem vyskytuje bigamie, kdy manţel si k manţelce přivede další, obvykle mladší ţenu. Vyskytuje se však zde i model souţití kromě zákonné manţelky i s další ţenou, nejčastěji se sluţebnou, tzv. konkubinát. Dále se zde nachází vztah na pomezí manţelství 12 HAYESOVÁ NICKY. Základy sociální psychologie. Praha : nakl. Portál,

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Rodina Literatura k tématu: Helus, Z: Sociální psychologie pro pedagogy. Možný, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). Rodina Často slýcháme: Rodina je základem společnosti;

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

RODINA. Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015. MUDr. Veronika Zagatová

RODINA. Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015. MUDr. Veronika Zagatová RODINA Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015 MUDr. Veronika Zagatová Mezinárodní den rodiny Poprvé vyhlášen v roce 1994 na valném shromáždění OSN Pro každý z dalších roků je v tento významný den určováno jedno

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky. Hana Fuglíková. Bakalářská diplomová práce

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky. Hana Fuglíková. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Hana Fuglíková Bakalářská diplomová práce Poradenstvím k návratu uchazeče o zaměstnání ve věku nad 50 let na trh práce

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/12 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Roman Penčák UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více