Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích Bakalářská práce Alexandra Kohútová březen, 2010

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích Bakalářská práce Autor: Alexandra Kohútová Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ingrid Matoušková, PhD. Praha Duben, 2010

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Jméno a příjmení Praha dne

4 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat Mgr. Ingrid Matouškové, PhD. za její odborné vedení práce, cenné rady a připomínky při zpracování této bakalářské práce.

5 Anotace Ve své bakalářské práci jsem se pokusila hlouběji objasnit mezilidské vztahy na počátku historie partnerských vztahů aţ do současnosti. Hlavně jsem se zaměřila na vznik, dimenzi, vývoj a udrţování vztahů. Velkou část této bakalářské práce jsem věnovala rodině, sporům v rodině s pojené s nevěrou a následně rozvodu. Cílem této práce bylo vyřešení faktu nevěry ze strany muţe a ţeny, ať uţ smířením nebo rozchodem obou zúčastněných stran. Klíčové pojmy mezilidské vztahy, manţelství, rodina, rozvod, nevěrný muţ, nevěrná ţena Annotation In my Bachelor thesis I have tried to clear up more deeply human relations at the beginning of the history of a partnership up to the present time. I have mainly concentrated on the inception, dimension, development and preservation of relationships. I have dedicated a large part of my Bachelor thesis to family, family arguments connected with infidelity and, consequently, to a divorce. The goal of this thesis has been the solution of the fact of infidelity on the part of a man and a woman, either resulting in conciliation or separation of the engaged parties. Key words Human relations, marriage, family, divorce, an unfaithful man, an unfaithful woman

6 OBSAH ÚVOD Modely partnerského souţití Vymezení základních pojmů Počátky historie partnerských vztahů aţ do současnosti Partnerské vztahy Počátky partnerského vztahu Dimenze vztahu Vývoj vztahu Udrţování vztahu Druhy partnerského souţití Partnerství jako celek Význam proměn rodiny od 60. Let 20. Století Zaloţení rodiny Rodinné vztahy v jiných kulturách Psychické proţívání nevěry a rozvod Nevěra a společnost Motivace a příčiny nevěr Nevěra jako důsledek vztahových problémů v manţelství Rozvod Historický vývoj právní úpravy zániku manţelství Vývoj rozvodovosti u nás a v mezinárodnim srovnání Růst rozvodovosti jako atribut modernity Opakované manţelství Jak tedy zvládnout nevěru

7 4.1 Nevěrná ţena Nevěrný muţ Prevence nevěr Závěr Seznam pouţité literatury

8 ÚVOD Při volbě tématu mé bakalářské práce jsem si vybrala Věrnost a nevěra v mezilidských vztazích, protoţe mě toto téma zaujalo a chtěla bych popsat, jak se vyvíjela rodina od počátku devatenáctého století, poukázat na moţné způsoby partnerského souţití, setkání různých kultur, psychické proţívání nevěry, rozvod a jeho důsledky. Důvěra je základním pilířem zdravého, spokojeného manţelství. Zjednodušeně se dá říct, ţe partneři, v jejichţ vztahu nechybí důvěra, jsou k sobě upřímní. Co je nejdůleţitější jednají spolu naprosto otevřeně, coţ do jejich emocionálního ţivota vnáší stále nové podněty a v případě potřeby i útěchu a podporu. První kapitola bude věnována vymezení základních pojmů, které nás budou provázet touto bakalářskou prací. Ráda bych se zaměřila na historii partnerských vztahů a rodiny a podala přehled o vývoji teoretického myšlení v sociologii rodiny od jejích počátků v devatenáctém století. Hlavní důraz bych kladla na inspirující velké teorie padesátých let našeho století a na pokusy o jejich překonání v sedmdesátých a osmdesátých letech. Dále naváţu na počátky české sociologie rodiny a pokus o velké teorie padesátá léta minulého století aţ po nové impulsy pro teorii rodiny ve změně společenského klimatu. Rozeberu počátky partnerských vztahů, dimenzi, vývoj a jejich udrţování. První kapitolu zakončím modely partnerského souţití a jejich pakt věrnosti. Druhá kapitola je zaměřena na význam proměn rodiny od šedesátých let dvacátého století aţ po současnost, na partnerské vztahy v dnešní době a zaloţení rodiny. Pokusím se přiblíţit rodinné vztahy v jiných kulturách. Třetí kapitola se specializuje na rodinné konflikty, postavení společnosti k nevěře, zjištění faktu nevěry ze strany muţe i ţeny. Dále bych chtěla rozebrat rozvod a historický vývoj právní úpravy zániku manţelství, opakované manţelství a existuje-li perspektiva sníţení počtu rozvodovosti. Ve čtvrté kapitole se zaměřím na nevěrného muţe a nevěrnou ţenu, jak přeţít nevěru a jaký můţe mít dopad nevěra na manţelství. 8

9 1. Modely partnerského souţití Ačkoli rodina patří k nejstarším člověkem vytvořeným sociálním útvarům, píše se dnes vesměs o rodinných problémech, jako by neměly ţádnou historii. A přece ke kaţdému z nich existuje genetický klíč, který otvírá cestu k jeho pochopení a tím i k větší naději na jeho řešení. Neexistuje soukromější prostor pro člověka neţ ten, který chrání jemné předivo vztahů v jeho vlastní rodině. Od dob, kdy se ustanovila párová rodina, ţádné lidské společenství si nemohlo dovolit nechránit toto křehké uspořádání vztahů jistou hrází soukromí, aniţ by je ponechalo bez soustavné sociální kontroly. To, co se v něm za hrází intimity odehrává, je bytostným zájmem celé pospolitosti, neboť na tom záleţí její reprodukce a tedy celé příští bytí či nebytí. Není asi tedy pochyb o tom, ţe základní normy správnosti chování a uspořádání mezilidských vztahů v rodině artikulovala v Evropě po staletí nejvýrazněji církev. Na našem území od vzniku literární společnosti nejprve dlouho monopolně katolická církev, od reformačního hnutí i církve protestantské. 1 Na začátku této kapitoly bych chtěla vymezit základní pojmy, se kterými se budeme setkávat průřezem této bakalářské práce. Dále naváţu na historii od počátku devatenáctého století aţ po moderní rodinu. Zaměřím se na vznik a vývoj vztahů podle známého psychologa S. W. Ducka. 1.1 Vymezení základních pojmů Mezilidské vztahy - v psychologii práce zdůrazňování motivů, přání, zájmů, dobrých vztahů, příznivého sociálního klimatu a prostoru pro vlastní aktivitu pracovníků - směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy - interdisciplinární studium sociálních vztahů, potřeb pracovníků, jejich integrace, sociálního klimatu, integrace vztahů člověka a organizace 2 - jiný název pro interindividuální vztah, coţ je vztah mezi jednotlivými jedinci, vztah jednoho jedince k jinému (jiným). Někteří autoři neodůvodněně rozlišují sociální a interindividuální vztah, kaţdý interindividuální vztah však je nutně sociální 3 1 MOŢNÝ IVO. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno : nakl. Blok, s. 2 HARTL PAVEL. Stručný psychologický slovník. Praha : nakl. Portál, GEIST BOHUMIL. Sociologický slovník. Praha : Victoria Publishing, s. 9

10 Přátelství Trvalý vztah zaloţený především na pozitivních emocích a důvěře Mezilidská komunikace Dorozumívání lidí, můţe být verbální, slovní, nebo neverbální, mimoslovní. Dobrá schopnost komunikace je naším nejdůleţitějším aktivem, ať jde osobní, společenský nebo pracovní ţivot. S pomocí interpersonální komunikace na sebe vzájemně působíme s druhými, poznáváme je i sami sebe a poskytujeme jim moţnost, aby mohli poznat i nás. Vztah Působení mezi dvěma nebo více jevy či osobami, v psychologii vztah mezilidský primární znamená vztah na delší časové období spojený s emocionální vazbou a určitou odpovědností, vztah mezilidský sekundární je krátkodobější, povrchnější, bez větších závazků, málo častý Sexualita Sexuální chování je integrovanou součástí ţivota kaţdého člověka, je jeho naprostou a neoddělitelnou přirozeností. Sexualita vyjadřuje rozdílnost postojů, hodnot, vztahů, aktivit mezi muţem a ţenou. Mluvíme-li o sexualitě, mluvíme o tom, jaké jsou rozdíly mezi muţem a ţenou, jak ve fyzickém vzhledu, tak v chování. Manţelství Zvykovým právem nebo zákonem definované souţití muţe a ţeny, případně několika partnerů Manţelství na zkoušku předmanţelské souţití včetně sexuálního v jednom bytě při společném hospodaření, zaloţeno na názoru, ţe předmanţelské poznání umoţňuje lépe předpovědět budoucí manţelské vztahy Manţelská terapie Psychologická a psychoterapeutická pomoc při řešení problémů manţelských párů, její záběr je zpravidla široký, od psychodynamických problémů ve vztazích partnerů přes sexuální problémy aţ k otázkám ekonomickým 10

11 Rodina Rodina je základní jednotka celé společnosti. V dějinách lidstva se střídavě objevovaly názory, které rodinu povaţovaly za přeţitek, za svazek, který omezuje svobodu člověka. Byla snaha o přesunutí rodičovské péče na jiné osoby, skupiny, státní instituce. Model rodiny však vykazuje neobyčejnou stabilitu v čase. Rodina je relativně uzavřená, malá skupina jedinců, která je typická velmi intenzivními citovými pouty mezi jednotlivými členy, výraznou soudrţností a intimitou. Zpravidla tuto skupinu tvoří matka, otec a děti. Rodina je společenstvím radosti a sdílení, dítě a rodič se spolu ztotoţňují, podporují se, spoléhají na sebe a vzájemně se ovlivňují. Rodina je také závaţným modelem celé společnosti. Proto rodina a společnost tvoří dvě spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. Změny ve společnosti se odrazí ve změnách charakteru rodin a tyto změny v rodinách pak zpětně působí na celou společnost. 4 Rozvod manţelství Zrušení manţelského svazku za ţivota manţelů rozhodnutím soudu, zpravidla 3 stádia: manţelský nesoulad s neschopností rozpory řešit vzájemnými kompromisy, manţelský rozvrat, většinou dlouhodobý, právní ukončení manţelského vztahu rozvodem, nejčastější příčiny: rozdílnost povah, alkoholismus, nevěra, nezájem o rodinu, sexuální neshody, finanční neshody Rozvodová terapie Druh párové či rodinné terapie, jejím cílem je kultivované zvládnutí rozvodu dospělými a ochrana dětí před negativními vlivy rozvodové situace Sociologie současné rodiny Rodina kaţdý měsíc, rok nebo desetiletí proţívá krizi. Ve skutečnosti rysy, které byly charakteristické pro rodinu konce devatenáctého století, nacházíme i o sto let později. Patrná je dvojí postupná proměna: privatizace rodiny vzhledem k tomu, ţe se zdůrazňuje kvalita mezilidských vztahů; a zároveň její specializace, protoţe do ní stále více zasahuje stát. Během dvacátého století se rodina stává prostorem, ve kterém si jednotlivci chrání svou individualitu, a současně vedlejším nástrojem státu, který podporuje a reguluje vztahy 4 BINAROVÁ IVA. Partnerství, sexualita a rodina. Olomouc : Andragogé Centrum otevřeného a distančního vzdělání, s. 11

12 členů rodiny. Znaky, které charakterizují soudobou rodinu: závislost na státu, autonomie rodiny ve vztahu k příbuzenstvu, nezávislost muţů i ţen na rodině. 1.2 Počátky historie partnerských vztahů aţ do současnosti Snaha o vysvětlení principů, na nichţ je zaloţena sociální organizace lidské reprodukce, je stará jako lidstvo samo. Příbuzenská organizace je pro člověka, kdy zakládá jakkoli primitivní společnost a, jak ukázal přesvědčivě Claude Lévi-Strauss, uţ v díle Myšlení přírodních národů je organizováno v podstatné míře kolem snahy pochopit a v symbolech vyjádřit a komunikovat příbuzenské a klanové vazby. Lidstvo o to usilovalo dávno před tím, neţ člověk vynalezl písmo a byl schopen zanechat svým potomkům zprávu o svém úsilí v podobě psaného textu. Nejstarší literární památky vesměs obsahují jakousi teorii rodiny. Jsou to ovšem jen texty, které referují k nadpřirozenému a směšují hodnocení a vysvětlení. Počátky v devatenáctém století V devatenáctém století bylo teoretické myšlení o rodině ţiveno ze dvou hlavních zdrojů. Základní podněty dostávalo na jedné straně od institucionální historicko-právní školy, jeţ mu dala na dlouhou dobu normativní charakter. Velmi dobře se snášela s vládnoucím evolucionismem, naturalismem a organicismem. Na druhé straně významně působilo na rozvoj teorie rodiny myšlení sociálních kritiků a reformátorů. Srovnávané dva myšlenkové proudy se liší také tím, jakou rodinu měl který v centru pozornosti. Zatímco institucionální tradice vycházela ze zamlčeného předpokladu, ţe pro zkoumání rodiny jsou relevantní zákona dbalé střední a vyšší vrstvy, coţ byla měšťanská rodina jako vrchol společenského vývoje, předmětem pozornosti reformátorů byla především rodina niţších vrstev, ohroţená dynamickým sociálním vývojem. 5 Počátky sociálně kritických studií rodiny Druhým z podnětů rozvoje sociologického zkoumání rodiny byla tvrdá realita rychlé urbanizace a industrializace, která otřásla tradiční společností venkovských komunit a malých městeček, pevně spjatých se svým zemědělským okolím. Myšlenkový svět 5 MOŢNÝ IVO. Sociologie rodiny. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, s. 12

13 středověku, orientovaný kolem náboţenské víry a katolické církve, se definitivně rozpadal, normativní systém i praktické kontrolní mechanismy s ním spjaté ztrácely na účinnosti v náhle mobilní populaci. Pro nový způsob organizace práce a osídlení nebyly dosud vyvinuty kulturní vzory. Nové bohatství malých a středních vlastníků bylo vesměs organizováno v rodinných podnicích. Měšťanská rodina neobyčejně sílila a stala se kulturním modelem a základní institucí sociální struktury. Nová chudoba erodovala rodinné svazky a svou početností plodila hrozivé mnoţství a nebývalou intenzitu sociálních problémů. Sociální reformátoři opírali své vize sanace sociálních problémů o potřebu ozdravení rodiny nejniţších sociálních vrstev, jmenovitě rodin měšťanského proletariátu. Vzorem ideální rodiny jim byla zidealizovaná patriarchální velkorodina, hlavním nepřítelem hrozivý růst rozpadlých rodin a rozvodů i neutěšené poměry v proletářských rodinách rozvrácených alkoholismem a bídou. Cílem jim byla ochrana rodiny před vládnoucími poměry, nejlépe návratem k patriarchální jistotě, která snad ani nikdy neexistovala. Počátky české sociologie rodiny Česká sociologie kladla své základy na samém konci devatenáctého století, v době prvního vrcholu přísně pozitivistického pojetí vědy a naturalistických tendencí v sociologii. Díky T. G. Masarykovi nebyl česká sociologie ve svých počátcích a platí to i pro sociologii rodiny, inspirována především myšlením konzervativním, nýbrţ liberálním. Z něho se pak, zejména v třicátých letech našeho minulého století, vyvíjela česká sociologie rodiny aktivním zájmem o následky hospodářské krize v rodině k sociálně orientovanému liberalistickému postoji. Ten byl všeobecně v české společnosti posilován čerstvým plebejským původem většiny českého měšťanstva. Při hledání kořenů emancipačního úsilí ţen najdeme v hrubém rozlišení dvě tradice, sahající hluboko do devatenáctého století. Jedna vysvětlovala příčiny poddanství ţen jejich ekonomickou závislostí na manţelovi a z toho pocházejícím faktickým uvězněním v rodině. Základním agentem útlaku tu byl vlastní manţel, základní dimenzí nerovnosti nerovnost v manţelském páru. Základní instrument v osvobození byl pak spatřován v otevření světa práce ţenám, teda světa placené práce mimo domácnost. Nový duch liberalizace v sobě nesl myšlenky lidské rovnosti, která se špatně slučovala s patriarchální dominací muţe v rodině. Jak se měšťanská rodina v procesu urbanizace a modernizace vydělovala z tradiční venkovské velkorodiny, přestávalo v ní být místo pro tu nejméně 13

14 sedminu celoţivotně neprovdaných ţen, které v tradiční společnosti hladce fungovaly ve velké rodině, která se bez nich neobešla. Osvobození ţen od závislosti na manţelství a jejich ekonomická autonomie, opřená o moţnost přijmout placené zaměstnání anebo podnikat, byly přirozenými cíli měšťanských ţen a východiskem liberální tradice emancipačního hnutí. Pokus o velké teorie padesátá léta minulého století Konec druhé světové války přinesl vlnu realizace porodů odkládaných za války. Došlo k tomu, co demografie dobře zná z historie a co v tomto případě dostalo jméno poválečný baby-boom. Unaveni a otřeseni válkou a nejistotou, stáhli se lidé k rodinnému krbu. Poměrně brzy po válce se začaly zlepšovat i hospodářské poměry. Prosazuje se neolokalita nově zakládaná rodina zakládá i samostatnou domácnost v novém domě. Pro dvougenerační, samostatně ţijící rodinu pojem nukleární rodina začíná být chápán jako označení standardního způsobu rodinného ţivota vyspělých průmyslových civilizací, jako normální způsob rodinného ţivota, k němuţ celý předchozí vývoj přirozeně směřoval. Šedesátá léta minulého století jsou zvláštním obdobím nepokoje a nadějí, jeţ se však záhy radikalizují a jsou zlomeny. Nositelem tohoto kvašení jsou děti poválečného baby-boomu, vstupují do společnosti za naprosto jiných poměrů neţ jejich rodiče v závěru druhé světové války a ve svém optimismu a dynamice aspirují na to, zorganizovat zásadně jinak i společenské instituce. Rodinu mají první při ruce. Nástup dětí baby-boomu na konci šedesátých let tu byl samozřejmě pocítěn, ale brutalita, s jakou byl zlomen, buď vývoj udusila, anebo ho obrátila k zájmu o elementární lidská práva. Rodina zmizela z veřejných diskuzí na desetiletí. Závěr z počátku šedesátých let si zachoval platnost dodnes. Celá historie sociologických bádání o rodině je také historií ohlašování konce rozšířené rodiny a kritiky tohoto konceptu. Zatímco někteří si mysleli, ţe rozšířená rodina představovala staré zlaté časy a skončila, jiní šli dál a dodávali, ţe nikdy neexistovala. V poslední době se k těmto kritikám přidala i kritika ohlašující konec rodiny, rozšířené anebo nerozšířené. V postmoderním věku se dá uvaţovat snad jen o rozvolněné rodině, ale před únavnými vztahy mezi manţely dají nakonec všichni přednost tomu, ţádnou rodinu nezakládat. 14

15 Nové impulsy pro teorii rodiny ve změně společenského klimatu Problém reprodukce obyvatelstva a fungování rodiny nepatří v západních společnostech k nezanedbatelným. V první polovině sedmdesátých let poklesla souhrnná porodnost v západní a severní Evropě z hodnot okolo 2,5 dětí na jednu ţenu k hodnotám těsně nad 1,5 dítěte. V osmdesátých letech proběhl podobný pokles i ve dvou největších populací jiţní Evropy, italské a španělské, a sestup pokračoval pod 1,5 dítěte na jednu ţenu. Souběţně klesala sňatečnost a stoupala rozvodovost. Velká konjunktura rodiny z padesátých a první poloviny šedesátých let skončila. Od počátku devadesátých let dorůstá první generace, z níţ v některých společnostech i více neţ třetina zaţila v dětství rozpad manţelského svazku, pokud se uţ vůbec v domácnostech manţelského svazku narodila. 6 Biologické základy rodičovského a partnerského chování Rodina nemůţe existovat bez rozdílnosti muţe a ţeny. Tato rozdílnost, fundovaná především biologicky, je dokonce podmínkou dobrého fungování rodiny. Ne náhodou budu mluvit na prvním místě o rodičovském chování. Etologie totiţ ví, ţe rodičovské chování je původnější neţ chování partnerské. Od muţů se očekává více zájmu o rodinu, schopnost podílet se na péči o děti, vyšší podíl na domácích pracích. Od ţen se zase ve sféře veřejné očekává schopnost sebeprosazení, výkonnost, odolnost vůči stresu, závislost. Moderní společnost se proto snaţí výchovou a osvětou modifikovat vrozenou výbavu muţů a ţen. Rozdíly ve vrozené výbavě muţů a ţen je vţdycky lepší vyuţívat neţ potlačovat, a to jak ve sféře rodinného ţivota, tak ve sféře veřejné. Rodina je křehčí organismus neţ společnost, zvláště rodina moderní. Jakmile v ní někdo začne intenzivně prosazovat poţadavek společenského hnutí, je na nejlepší cestě k tomu rodinu rozloţit. 7 I sociologie rodiny se pozvolna začíná otevírat podnětům postmoderního myšlení, kde je dovoleno vše včetně fundamentalismu, který se vrací k nejtradičnějšímu modelu rodiny. Co se ale ukáţe být hlavním proudem, směřujícím přes práh tisíciletí, nelze ještě jasně rozeznat. 6 MOŢNÝ IVO. Sociologie rodiny. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, s. MOŢNÝ IVO. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno : nakl. Blok, s. 7 MATOUŠEK OLDŘICH. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, s. 15

16 1.3 Partnerské vztahy Známý psycholog S. W. Duck (1973) tvrdí, ţe podobnost osobních konstruktů, postojů a názorů má velký význam, má-li krátkodobá vzájemná přitaţlivost přerůst v dlouhodobý vztah. Duck povaţuje za nutné odlišit u vztahů sociální přitaţlivost a mezilidskou přitaţlivost. Sociální přitaţlivost je krátkodobá a silně ji ovlivňuje členství v sociálních skupinách. Také závisí na faktorech jako podobnost nebo blízkost. Interpersonální přitaţlivost je na druhé straně zaloţena na hlubší znalosti osobnosti druhého člověka a jeho pohledu na svět. Kdyţ se s někým setkáme poprvé, máme podle Ducka sklon reagovat na něj podle toho, co v nás vyvolává jinými slovy, zacházíme s ním jako s podnětovým objektem. Jakmile jej však lépe poznáme, náš vztah se proměňuje a my k němu přistupujeme více jako k člověku ( kdyţ ho blíţ poznáš, je to velmi příjemný člověk ). Právě taková osobní přitaţlivost, na rozdíl od povrchnější sociální přitaţlivosti, která existuje na začátku vztahu, tvoří podle Ducka základ dlouhodobého vztahu Počátky partnerského vztahu Člověk je tvor společenský. Poznáním některých sociálních souvislostí poznáme lépe sebe, pochopíme lépe lidi ve svém okolí a uvědomíme si, proč se s nedůvěrou díváme na ty, kteří se od nás liší. Bude nás zajímat základní otázka, proč a jak vznikají vztahy mezi lidmi. Základní lidskou potřebou je potřeba sociálního kontaktu, která se uspokojuje v sociálním styku. Člověk má potřebu navazovat pozitivní a těsné vztahy s jinými lidmi, které mají podobu přátelství nebo lásky. Jednou z velmi důleţitých a dobře známých podmínek navázání kontaktu je fyzická blízkost. Čím blíţe u sebe dva lidé ţijí, tím pravděpodobněji je větší šance pro vznik přátelství. Jenom fyzická blízkost však nestačí. Při navazování vztahů se podílí i atraktivita člověka, s kterým se potkáváme. Atraktivní člověk je také sexuálně přitaţlivý. A právě sexuální přitaţlivost bývá pohnutkou k navázání kontaktu s fyzicky přitaţlivou osobou opačného pohlaví. Aby se z pouhé známosti stal vztah těsný a důvěrný, závisí, v daleko větší míře, na osobní atraktivitě neţ na fyzické. Obecně partnerský vztah prochází fází zamilovanosti, která pozvolna přechází do fáze důvěrného vztahu. 9 8 HAYESOVÁ NICKY. Základy sociální psychologie. Praha : nakl. Portál, BINAROVÁ IVA. Partnerství, sexualita a rodina. Olomouc : Andragogé Centrum otevřeného a distančního vzdělání, s. 16

17 1.3.2 Dimenze vztahu Studium vztahů je komplikované, částečně proto, ţe předmět zkoumání je tak těţko uchopitelný a částečně i proto, ţe kaţdý z nás asi za nejdůleţitější charakteristiku vztahu povaţuje něco jiného. R. A. Hinde v roce 1987 navrhl osm dimenzí, ze kterých můţeme vycházet při popisu a vysvětlování vztahů. Mají poskytnout základní rámec pro práci badatelů v této oblasti. K těmto dimenzím patří: 1. Obsah co lidé ve vztahu spolu dělají. Činnost matky a dítěte nebude totoţná s činností téţe ţeny s jejím manţelem. Proto je pro posouzení vztahu důleţitým kritériem obsah. 2. Rozmanitost různost činností účastníků vztahu. Některé vztahy jsou velmi vyhraněné a orientované na splnění úkolu, zatímco jiné zahrnují široké spektrum činností. Váš vztah s nejlepším přítelem budou nejspíše naplňovat rozmanitější činnosti neţ váš vztah s učitelem. 3. Kvalita přístup účastníků k obsahu vztahu. Je například matka citlivá k potřebám svého dítěte, nebo je uspokojuje jen mechanicky? Je součástí přátelství legrace a smích? 4. Frekvence a organizace kdy se lidé účastní společné činnosti a zda je jejich konání systematické. Můţe to zahrnovat například srovnání četnosti reakce na potřeby druhého s tím, jak často by druhý chtěl, aby na ně partner reagoval. 5. Reciprocita a komplementarita zda vztah zahrnuje střídání rolí nebo vzájemně se doplňující chování. V některých vztazích se jeden partner cítí lépe ve vůdčí roli a druhý naopak v roli následovníka, v jiných se mohou tyto role střídat nebo měnit podle okolností. 6. Intimita do jaké míry si partneři ve vztahu sdělují svá tajemství a hovoří o osobních věcech. 7. Interpersonální percepce jak partneři vnímají navzájem svou povahu a jak interpretují činnost druhého. 8. Závazek jak silně se partneři cítí oddáni jeden druhému nebo vztahu mezi sebou. 17

18 Moţná by bylo zajímavé na základě těchto osmi dimenzí srovnat vztahy, které máte s různými lidmi, a tak zjistit, jak se například rodinné vztahy liší od vztahů přátelských Vývoj vztahu Při navazování vztahu pouţíváme velké mnoţství neverbálních signálů, zvláště oční kontakt a úsměv, abychom neznačili svůj zájem o druhého. Moţná je to proto, ţe se úmyslně snaţíme o jistou dvojznačnost svých signálů. Duck a Miell (1986) ve své práci ukázali, ţe kdyţ s někým navazujeme vztah, je pro nás velmi důleţité, zda o nás má také zájem. Je pozoruhodné, ţe při rozhovoru s partnery v začínajícím vztahu se ukázalo, ţe oba vnímají druhou osobu jako tu, která má nad vývojem vztahu větší kontrolu. I toto můţe být způsobeno strachem z odmítnutí. Na začátku vztahu se snaţíme vyhnout odmítnutí například tak, ţe druhému ukazujeme své lepší stránky. Jsme zdvořilí, snaţíme se vypadat co nejlépe a prokazujeme zájem o jeho ţivot. Také se snaţíme se o něm co nejvíce dozvědět, třeba tak, ţe se vyptáváme druhých nebo přemýšlíme o tom, co se uţ mezi námi stalo. Některé vztahy skončí nebo ustrnou hned na začátku, jiné se rozvinou a jejich účastníci se sblíţí. Podle Ducka (1988) to často probíhá tak, ţe partneři si vzájemně dovolí nahlédnout do svého nitra a jeden druhému se svěřují. Něco přiměje jednoho z partnerů svěřit druhému nějakou věc ze svého soukromí či osobnosti. Druhý partner pak také prozradí něco o svém ţivotě. Přílišné odhalování vlastního nitra v začátcích vztahu však můţe mít opačný účinek. Podle Knappa (1984) to druhého často spíše popudí nebo ho to dokonce přiměje ze vznikajícího vztahu vystoupit. Zdá se, ţe lidé dávají přednost přirozenému vývoji vztahu a nenutí se příliš brzy do nepřiměřené blízkosti Udrţování vztahu Různé vztahy vyţadují různě velkou pozornost a údrţbu, aby mohly pokračovat. Velmi dobrá přátelství většinou přetrvají i bez velkého úsilí zúčastněných stran, moţná proto, ţe velké úsilí uţ do vztahu bylo vloţeno v jeho počátečních stádiích, ale i blízká přátelství 10 HAYESOVÁ NICKY. Základy sociální psychologie. Praha : nakl. Portál, BINAROVÁ IVA. Partnerství, sexualita a rodina. Olomouc : Andragogé Centrum otevřeného a distančního vzdělání, s. 11 HAYESOVÁ NICKY. Základy sociální psychologie. Praha : nakl. Portál,

19 a manţelství nebo jiné partnerské vztahy potřebují určité úsilí, mají-li se udrţet. Přátelství také obnáší určitou povinnost vůči druhému. Argyle a Henderson (1984) zjistili, ţe existují jistá pravidla, která by přátelé měli dodrţovat: 1. Zastat se druhého v jeho nepřítomnosti 2. Podělit se s ním o zprávy o všech svých úspěších 3. Poskytnout emocionální podporu, kdyţ ji druhý potřebuje 4. Věřit si a svěřovat se navzájem 5. Dobrovolně pomáhat druhému, kdyţ to potřebuje 6. Usilovat o to, aby se dobře cítil v naší společnosti Argyle a Henderson zjistili, ţe velmi dobrá přátelství mohou přeţít mnoho problémů, ale porušení jednoho z těchto pravidel často vede k ukončení vztahu. Páry, které spolu jsou dlouhou dobu, mají většinou méně udrţovacích strategií neţ ty, které spolu jsou teprve krátce. To můţe být i tím, ţe se podobné činnosti stali natolik samozřejmou součástí ţivota, ţe partneři je uţ prostě nezaznamenávají. Lidé si většinou aţ po skončení vztahu uvědomí, kolik různých drobností, které by mohly pomoci udrţet vzájemnou blízkost, kdyby do vztahu nevstoupily další skutečnosti, se stalo součástí jejich ţivota. S. W. Duck (1988) vytvořil model průběhu dezintegrace blízkého vztahu. Zahrnuje čtyři fáze. Kaţdou z nich charakterizují určité myšlenky a činnosti: 1.Intrapsychická fáze je to údobí, ve kterém jeden z partnerů začne pociťovat silnou nespokojenost a zdá se mu, ţe jiţ situaci nedokáţe dál snášet. Poté zváţí všechny výhody a nevýhody, které mu vztah přináší. Kdyţ dojde k názoru, ţe jiţ nestojí za to ve vztahu pokračovat, přejde do druhé fáze. 2. Dyadická fáze do této fáze se zapojí i druhý partner. Partner, který chce ze vztahu odejít, ho informuje o svém úmyslu, nebo se mu vyhýbá a je chladný. Jeho chování je pro druhého partnera nezřídka šokující a přinese mu velkou nejistotu. Pár se můţe rozhodnout dát vztahu ještě jednu šanci (například chápat rozchod jen jako zkoušku). Rozhodnou-li se jej opravdu ukončit, přejdou do třetí fáze. 19

20 3. Sociální fáze ta zahrnuje společenské důsledky změny. Pár oznámí svůj rozchod přátelům a musí reagovat na intervence zvnějšku. Musí čelit důsledkům rozchodu pro přátelské a jiné sociální vztahy. V této fázi se také ještě mohou pokusit problémy páru vyřešit příslušníci rodiny nebo duchovní. Kdyţ to nepomůţe, pár přechází do konečné fáze. 4. Fáze úpravy hrobu v této fázi, se bývalí partneři snaţí překlenout rozchod. Sdělují rodině a známým svou verzi událostí a někdy připravují půdu pro pokračování přátelského vztahu se svým bývalým intimním partnerem Druhy partnerského souţití V lidské historii se setkáváme s různými druhy partnerského souţití. Jde především o monogamii, která je však spíše menšinová, a u které můţeme rozlišit celoţivotní formu s povolenými, tolerovanými nebo mimomanţelskými kontakty, přičemţ se ale projevuje dvojí standard pro muţskou a ţenskou sexuální roli, obvykle s mnohem závaţnějšími následky v případě nevěrných ţen a seriálové monogamie. Typickým příkladem jsou svazky u některých polynéských společenství, kde muţ a ţena zůstávají spolu v zájmu výchovy dítěte v průměru asi sedm let, poté se obvykle rozcházejí, a tím se otevírají novým moţným genetickým kombinacím. Za seriálovou monogamii lze povaţovat i náš, uţ někdy dokonce ve společnosti převaţující, model několika po sobě jdoucích manţelství. Kromě toho musíme rozlišovat monogamii sociální a sexuální, které se nemusejí vţdy překrývat. Většina lidských společenství praktikovala nebo dokonce dosud praktikuje polygamní modely souţití. Šlo o polygynii, kdy muţ má několik manţelek, a má přitom povinnost se o všechny postarat stejným způsobem, pokud jsou manţelky sestry, jde o tak zvanou sororální polygynii, nebo o polyandrii, která však není pro člověka jako ţivočišný druh zřejmě vlastní a vyskytuje se pouze v extrémních ekologických podmínkách. Výjimečně se setkáváme se souţitím několika muţů a několika ţen, tedy s polygynandrií. Zvláštnosti má i polygynie praktikovaná v muslimských zemích. Islám povoluje mnohoţenství, ve většině zemí však povoluje nejvíce čtyři manţelky. Nejčastěji se zde ovšem vyskytuje bigamie, kdy manţel si k manţelce přivede další, obvykle mladší ţenu. Vyskytuje se však zde i model souţití kromě zákonné manţelky i s další ţenou, nejčastěji se sluţebnou, tzv. konkubinát. Dále se zde nachází vztah na pomezí manţelství 12 HAYESOVÁ NICKY. Základy sociální psychologie. Praha : nakl. Portál,

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Sociální psychologie SZ7BK_SOPS. So :35--20:10 So :40--18:20 So :35--20:10

Sociální psychologie SZ7BK_SOPS. So :35--20:10 So :40--18:20 So :35--20:10 Sociální psychologie SZ7BK_SOPS So 22. 9. 17:35--20:10 So 6.10. 16:40--18:20 So 8.12. 17:35--20:10 Vyučující Mgr. Ing. Irena Ocetková, Ph.D. ocetkova@ped.muni.cz bud. D/02034 Poříčí 538/31, Staré Brno,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů. Touto novelou se mimo jiné měnily i podmínky pro rozvod.

předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů. Touto novelou se mimo jiné měnily i podmínky pro rozvod. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 26,4 tisíce manželství, což bylo o 1,7 tisíce méně než v roce 2011. Úroveň rozvodovosti se dále snížila, když podíl manželství končících rozvodem klesl ze 46,2 % v roce

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Rodina Literatura k tématu: Helus, Z: Sociální psychologie pro pedagogy. Možný, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). Rodina Často slýcháme: Rodina je základem společnosti;

Více

Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie)

Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie) Kurz e-learningu - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (Rozšiřující studium sociální pediatrie) Do kurzu se lze přihlásit prostřednictvím systému moodle na adrese: http://moodle.zsf.jcu.cz/login/index.php

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

ADAPTIVNÍ FUNKCE ŽENSKÉHO ORGASMU

ADAPTIVNÍ FUNKCE ŽENSKÉHO ORGASMU ADAPTIVNÍ FUNKCE ŽENSKÉHO ORGASMU MGR. KATEŘINA KLAPILOVÁ, PH.D., MGR. LUCIE KREJČOVÁ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, KLECANY Je ženský orgasmus adaptací?

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. RODINNÉ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RODINA. Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015. MUDr. Veronika Zagatová

RODINA. Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015. MUDr. Veronika Zagatová RODINA Mezinárodní den rodin 15. 5. 2015 MUDr. Veronika Zagatová Mezinárodní den rodiny Poprvé vyhlášen v roce 1994 na valném shromáždění OSN Pro každý z dalších roků je v tento významný den určováno jedno

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky. Hana Fuglíková. Bakalářská diplomová práce

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky. Hana Fuglíková. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Hana Fuglíková Bakalářská diplomová práce Poradenstvím k návratu uchazeče o zaměstnání ve věku nad 50 let na trh práce

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 9 R I Z I K O V Á M L Á D E Ž P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. ??????????? Udělali jste v životě něco, za co se dnes stydíte? Něco, co bylo v rozporu s nějakými normami?

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

K NOVÝM KONCEPCÍM ŽENSKÝCH

K NOVÝM KONCEPCÍM ŽENSKÝCH K NOVÝM KONCEPCÍM ŽENSKÝCH SEXUÁLNÍCH DYSFUNKCÍ Od lineárního k cirkulárnímu modelu ženské sexuality Mgr. Kateřina Hollá PL Bohnice 21.11. 2011, Praha MARKÉTA A JAN Jan - novinář, majitel internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Sociální práce charakteristiky, definice, vývoj oboru. Úvod do sociální práce ZS 2016

Sociální práce charakteristiky, definice, vývoj oboru. Úvod do sociální práce ZS 2016 Sociální práce charakteristiky, definice, vývoj oboru Úvod do sociální práce ZS 2016 Sociální práce společenskovědní disciplina oblast praktické činnosti rámec společenské solidarity a ideál naplňování

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Představy o ideálním věku pro zakládání rodiny a reálná data

Představy o ideálním věku pro zakládání rodiny a reálná data TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: salamoun@soc.cas.cz Představy o ideálním věku pro zakládání rodiny

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Shrnutí zadaných otázek a odpovědí 2

Shrnutí zadaných otázek a odpovědí 2 Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloţka 63531 IČ: 28359640 / DIČ: CZ28359640 adresa kanceláře: Dvořákova 13, 602 00 Brno,

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Roman Penčák UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

Specifikace cíle práce

Specifikace cíle práce Specifikace cíle práce Pravidlo č. 1 Odborný text musí mít jasně stanovený a formulovaný cíl výzkumu = cíl práce. Cíl práce formulujeme na základě zvoleného tématu, z kterého vycházíme. Zvolit téma pro

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více