AMU = DAMU + FAMU + HAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMU = DAMU + FAMU + HAMU"

Transkript

1 AMU = DAMU + FAMU + HAMU

2 Tato publikace vychází při příležitosti 65. výročí založení AMU This book was published on the occasion of the 65 th anniversary of AMU s founding

3 Praha 2010

4

5 Akademie múzických umění v Praze / Academy of Performing Arts in Prague Slovo rektora From the Rector FAMU / 5

6 65 let AMU V době vzniku Akademie múzických umění byly šedesátiny již projevem stáří. Začátkem 20. století byl za starého běžně označován člověk padesátiletý, dnes bychom však jako šedesátiletí nedosáhli ani aktuální dolní hranice seniorského věku 65 let. Svůj dekret č o zřízení vysoké školy Akademie musických umění v Praze podepisoval prezident republiky 27. října 1945 jako jednašedesátiletý ze současného pohledu vlastně mladík. Z data vydání vyplývá, že prvním akademickým rokem mohl být až interval V 1 zmíněného dekretu se uvádí: Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový. Postupem času se z odborů nikoli všech staly fakulty, názvy se poopravily a doplnily, zejména v důsledku rozvoje televize, a Akademie múzických umění zabydlela v centru Prahy několik historicky cenných objektů. Filmová a televizní fakulta dnes sídlí v paláci Lažanských, divadelní fakulta v Kokořovském paláci a hudební fakulta ve dvou zřejmě nejvíc obdivovaných Lichtenštejnském a Hartigovském na Malé Straně. Unikátní dislokaci dotváří adresy koleje AMU a Studia FAMU, obě na Starém Městě pražském, a charakterizují tak celou naši školu neopakovatelným geniem loci. Ač sice mnohem mladší než slavná pražská učiliště zejména Univerzita Karlova či České vysoké učení technické, a dokonce i než sesterské umělecké školy Akademie výtvarných umění a Vysoká škola uměleckoprůmyslová, překvapivě brzy Akademie múzických umění dosáhla významu překračujícího hranice Československa. Krom krátkého a pro AMU mimořádně významného rozbřesku koncem šedesátých let a již dvacetiletou polistopadovou svobodu zabírá novodobé období temna v historii AMU nadpoloviční dobu její existence. Avšak i tehdy setrvaly naše fakulty ve známosti takřka na celé planetě. Pod zkrácenými názvy DAMU, FAMU a HAMU dávaly věhlasem svých profesorů, absolventů a celkovou úrovní studia celému světu na vědomí, že v naší zemi zůstaly kulturní tradice i nezničitelné zázemí. Jakkoli se komunistický režim pokoušel všemi cestami znásilnit či infiltrovat vzácné akademické prostředí umělecké akademie, určitou byť omezenou míru tvůrčí svobody se mu v žádném období během předlouhých čtyřiceti let docela zdecimovat nepodařilo. Za gejzírem kvality světově oceňovaných tvůrčích počinů 60. let minulého století, stejně jako v podhoubí přelomového roku 1989 nepřehlédnutelně stáli členové akademické obce AMU a její absolventi. Ze slavných tradic bychom chtěli zachovat samozřejmě to nejlepší: kromě péče o talent a podněcování svobodné invence, fantazie a imaginace zejména větší vzájemné intelektuální propojení studentů a pedagogů, identifikaci s jejich akademií a rozumné využívání veškerého potenciálu AMU. Dnes již zcela libovolné kontakty s celým světem by měly být neustále doprovázeny vysokým hodnocením všech fakult AMU i od oficiálních posuzovatelů a prokazatelnými výsledky na mezinárodní scéně. AMU chce i nadále směle nést spoluodpovědnost za národní kulturní identitu a skrze své studenty perspektivně ručit za souslednost našeho kulturního sebeurčení. Při stále se zvyšujícím průměrném věku dožití tak zůstane stále mladá a plná síly. Ivo Mathé 1 viz Sbírka zákonů a nařízení č. 127/1945 6

7 65 Years of AMU When the Academy of Performing Arts was founded, sixty years old was considered to be a sign of old age. At the beginning of the 20th century, a person who had reached the age of fifty was already thought to be old. Yet today, a sixty year old does not even fall within the age category for senior citizens, which starts at 65. The President of Czechoslovakia was 61 years old when he signed Decree 127 on the Founding of the Academy of Performing Arts 1 on 27 October 1945 by today s standards still a young man. This date indicates that the school s first academic year, in all probability, could have been 1946/47. Article 1 of the above-mentioned decree states: This school shall have four areas of study, namely music, drama, dance and film. Over time, some of the disciplines became independent faculties, the names were modified, especially with the development of television, and the Academy of Performing Arts was to occupy several historical buildings in the centre of Prague. Today, the film and television school has its headquarters in Lažanský Palace, and the theatre faculty is located in Kokořovský Palace. The music and dance faculty is housed in perhaps two of the most admired buildings the Liechtenstein and Hartig palaces in Prague s Lesser Town. Two unique sites, the AMU dormitory and Studio FAMU in the Old Town, further characterise the school s distinctive genius loci. Although much younger than Prague s eminent places of learning, such as Charles University and the Czech Technical University or even its affiliate, the Academy of Fine Arts and the Academy of Arts, Architecture and Design, it took a surprisingly short time for the Academy of Performing Arts to achieve a level of significance that reached beyond the borders of Czechoslovakia. With the exception of the brief and for AMU extraordinarily 1 Collection of Laws and Decrees no. 127/1945 important ray of light at the end of the 1960s and the twenty years after the Velvet Revolution, most of AMU s existence had been marked by darkness. Even during these dark times, however, the school s faculties were known practically throughout the world. Thanks to the reputation of its professors and graduates and the overall quality of its studies, the schools faculties, DAMU, FAMU and HAMU, had shown the world that Czech cultural traditions are still alive and well. As much as the communist regime tried to violate or infiltrate the school s unique educational environment, there always remained a certain, though limited, level of creative freedom that it was never able to completely destroy throughout the forty years. The explosion of high-quality and internationally recognised creative work during the 1960s was unmistakeably the result of the efforts of AMU s graduates and its academic community, who had also helped to lay the groundwork for the revolutionary developments of Of course, we would like to retain the best of our celebrated traditions, which besides nurturing talent and encouraging freedom, inventiveness, and imagination, include greater intellectual cooperation between students and educators, their identification with their university, and the productive use of AMU s overall potential. Today s unlimited contact with the world should be constantly accompanied by quality reviews of all of AMU s faculties, both by official sources and on the basis of what the school actually accomplishes on the international scene. AMU hopes to continue to boldly play a part in shaping the Czech national cultural identity and, through its students, to guarantee the continuity of our cultural self-determination. Along with the constantly increasing average life expectancy today, the school will continue to be young, vibrant and full of energy. Ivo Mathé 7

8

9 Doctores honoris causa FAMU / 9

10 4. října / 4 October 1996 Václav Havel český dramatik, v letech prezident Československé a České republiky playwright, president ( ) of Czechoslovakia and the Czech Republic 24. května / 24 May 2002 Otomar Krejča herec a divadelní režisér actor and theatre director 10

11 16. ledna / 16 January 1998 Miloš Forman filmový režisér film director 15. prosince / 15 December 2000 Jiří Kylián tanečník a choreograf dancer and choreographer 14. května / 14 May 1999 sir Charles Mackerras dirigent conductor 20. října / 20 October 2000 Karel Husa hudební skladatel composer 13. června / 13 June 2003 Josef Suk houslový virtuos violin virtuoso 16. května / 16 May 2003 Jan Švankmajer výtvarník, filmový a divadelní režisér visual artist, film and theatre director 3. června / 3 June 2005 Radovan Lukavský herec actor 11

12

13 Divadelní fakulta / Theatre Faculty AMU = DAMU + FAMU + HA MU FAMU / 13

14 Historie divadelní fakulty Snaha o vysokoškolskou úroveň vzdělávání divadelních umělců vznikla a teoreticky se tříbila už před koncem nacistické okupace, a to díky některým významným umělcům, mimořádně zaujatým pedagogickou činností na dramatickém oddělení Státní konzervatoře. Byli to především herec Jiří Plachý, režisér Jiří Frejka, scénograf František Tröster a v jejich čele ředitel dramatického oddělení Miroslav Haller. Jejich naděje na nové podmínky divadelní tvorby i jejího studia se splnily vydáním dekretu prezidenta Edvarda Beneše o založení Akademie múzických umění z října Spolu s Františkem Tröstrem a se studenty, vedenými režisérem Jaromírem Pleskotem, se Haller zasloužil i o založení školního divadla DISK. Po únoru 1948 byl ovšem Miroslav Haller z dalšího budování nově vzniklé divadelní fakulty vyřazen vzhledem ke své politické orientaci. V této pohnuté době brzy skončila i pedagogická činnost Jiřího Frejky a Jiřího Plachého. Oba spáchali v roce 1952 sebevraždu a ze jmenované čtveřice tak zůstal jen František Tröster. Ten založil a dlouhá léta vedl katedru scénografie, jejíž působení sehrálo zásadní roli v mimořádném a mezinárodně uznaném rozmachu tohoto oboru v poválečném Československu. Studium scénografie se stalo součástí studia dramatického umění, což byl zcela nový krok; do té doby se scénografie studovala v rámci architektury, výtvarného umění nebo umění užitého. Společné studium s režiséry, dramaturgy a herci lépe odpovídalo přípravě divadelního představení a podporovalo vznik budoucích tvůrčích týmů. Obor herectví byl v prvních dvou letech existence fakulty koncipován jako nástavbové studium pro konzervatoristy, dovršující své vysokoškolské vzdělání ve školním divadelním studiu DISK. Po zrušení dramatického oddělení Státní konzervatoře v září 1949 se DAMU na čas stala jediným učilištěm herectví v Praze. V prvním období svého působení hledala především způsob, jak uplatňovat vysoké obecné i speciální nároky na hereckou profesi, spojované s metodou Stanislavského. Negativní roli přitom sehrával politický tlak na její ideologicky motivovaný výklad, mající některé zastánce i uvnitř fakulty. Že se toto setkání české herecké výuky se Stanislavským neminulo úplně smyslem, bylo zásluhou pedagogů z řad předních českých herců, jakými byli po dlouhá léta Miloš Nedbal a Vlasta Fabianová kromě dalších, z nichž by vedle herce Vítězslava Vejražky měli být jmenováni aspoň režiséři Leo Spáčil a Karel Palouš. Působení Otomara Krejči, v té době ještě především významné herecké osobnosti, bylo výrazně kratší; pouze na padesátá léta bylo omezeno i působení herce Burianova Déčka Františka Vnoučka. Radovan Lukavský, který patřil za nacistické okupace ke studentům konzervatoře a který začal na DAMU učit od jejího založení, byl donucen ukončit svou pedagogickou aktivitu na DAMU rovněž předčasně paradoxně na začátku šedesátých let, na jejichž konci se tu mohl krátce uplatnit například i Václav Voska. Osobností výuky hlasového a mluvního projevu, pro studium herectví tak důležité, se na divadelní fakultě stala Emma Fierlingová; stejnou úlohu při výuce jevištního pohybu měla Jarmila Kröschlová; pohybová připravenost se tak od počátku stala významnou předností absolventů fakulty. Vznikem katedry divadelní vědy a dramaturgie získala na nové divadelní fakultě důstojnější místo i teatrologie. Její vývoj v padesátých letech byl ovšem osudově poznamenán neblahým ideologickým nánosem. Proto se návrat teatrologie na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy od roku 1960 nejevil jako nenahraditelná ztráta zvlášť když se pojetí dramaturgie, jak ji pěstoval František Götz už ve spolupráci s K. H. Hilarem, při její výuce na divadelní fakultě dále uplatňovalo. Rozvíjeli ji Götzovi žáci Jaroslav Vostrý a Jan Císař, kteří se spolu s režisérem Františkem 14

15 History of the Theatre faculty The movement to establish a university-level institution for the education of theatre artists was already beginning to take shape before the end of the Nazi occupation, thanks to the efforts of several outstanding artists who had been especially captivated by the pedagogical activities of the theatre department at the State Conservatory (secondary school). This group included actor Jiří Plachý, director Jiří Frejka and stage designer František Tröster and was headed by the director of the Conservatory s theatre department, Miroslav Haller. Their dream of establishing new conditions for Czech theatre and the study of theatre were fulfilled by president Beneš s decree of October 1945 founding the Academy of Performing Arts. Together with František Tröster and a group of students led by director Jaromír Pleskot, Haller also helped to found the school s theatre, DISK. After February 1948, however, Miroslav Haller was due to his political orientation excluded from participating any further in building up the newly founded faculty. This turbulent time also saw an end to the educational activities of Jiří Frejka and Jiří Plachý. Both committed suicide in 1952, and thus of the original foursome only František Tröster remained. Tröster founded and for many years headed the Department of Stage Design, which would go on to play an important role in this field s extraordinary and internationally noted boom in postwar Czechoslovakia. The study of theatre thus came to include stage design, a development that represented a whole new step in theatre study: previously, stage design had been studied as part of architecture, fine arts or applied arts. The fact that stage design was now studied together with directing, dramaturgy and acting better reflected the way in which theatre was produced and encouraged the creation of future creative teams. In the first two years of the faculty s existence, the acting curriculum was designed for the further specialization of former conservatory students who were completing their masters education at the school s studio theatre, DISK. After the theatre department at the State Conservatory was shut down in September 1949, DAMU briefly became the only acting school in Prague. In the early days, its main goal was to find a way to incorporate the high demands both general and specific placed on the acting profession by the Stanislavsky technique. A negative role was played in this by political pressure towards its ideologically motivated reduction (a move that was supported by several members of the faculty). That this meeting of Czech theatre with Stanislavsky retained some meaning was thanks to the efforts of leading Czech actors such as long-time instructors Miloš Nedbal and Vlasta Fabianová, as well as many others, including actor Vítězslav Vejražka and directors Leo Spáčil and Karel Palouš. Otomar Krejča, then still primarily known as an actor, spent a significantly shorter period at the faculty; the activities of František Vnouček, who had been part of Burian s D 34 theatre, were limited to the 1950s. Radovan Lukavský, who had been a student at the conservatory during the Nazi occupation and who had taught at DAMU since its founding, was also forced to prematurely end his DAMU teaching career. This paradoxically occurred at the beginning of the 1960s, the same decade at whose end Václav Voska was able to briefly teach at DAMU. A leading personality in the instruction of voice and speech so important to the study of acting was Emma Fierlingová; a similar role was played by Jarmila Kröschlová in the instruction of stage movement (movement was an important field in which graduates of the faculty distinguished themselves from the beginning). With the creation of the Department of Drama Theory and Dramaturgy, the new theatre faculty gave theatre studies their proper due. In the 1950s, however, the discipline s development DAMU / 15

16 Štěpánkem také ujali budování společného základu oborů režie a dramaturgie. Toto úsilí však bylo ovlivňováno společensko-politickou situací, zejména nástupem normalizace v sedmdesátých letech, která se stala i vrcholem působení problematické osobnosti režiséra Antonína Dvořáka. Nejlepší tradice výuky režie se v období Husákova reálného socialismu léta snažil udržovat vedle kontroverzního Evžena Sokolovského zejména Ladislav Vymětal. V původně vytyčeném směru bylo možné soustavněji pokračovat až od druhé poloviny osmdesátých let, hlavně však v polistopadovém období, kdy se na hledání nových možností a systémů studia začali podílet noví pedagogové. Od roku 1990 se katedra činoherního divadla stala klíčovým pedagogickým pracovištěm pro obory herectví, režie a dramaturgie činoherního divadla v České republice. Vychází z propracovávané a dlouhodobě ověřované metodiky výuky založené na unikátním systému spolupráce posluchačů a pedagogů v modelu malého profesionálního repertoárového divadla. Studenti jsou tak od začátku vedeni k intenzívní spolupráci a teoretickému i praktickému poznávání jednotlivých profesí, nutných ke vzniku souborného divadelního díla. O dobrých výsledcích zvolené metodiky svědčí vysoké procento absolventů, kteří nalezli dobré uplatnění v praxi a významným způsobem se podíleli na uměleckých výsledcích českého poválečného divadla. Po Jiřím Fréhárovi a Janu Císařovi vede katedru režisér Jan Burian. Vedle činohry se na DAMU od počátku padesátých let studovalo i loutkové divadlo, a to na úrovni, od jaké mohly začít odvíjet jeho výuku takové osobnosti, jako byl Josef Skupa, Jan Malík a Erik Kolár, později Jan Dvořák. Změny, které na divadelní fakultě nastaly po roce 1990, se projevily i pojmenováním nových úkolů, odvozených nejenom z nejlepších dlouhodobých tradic českého loutkového divadla, ale i z vlastního vnitřního uměleckého vývoje českého loutkářství, směřujícího již od začátku šedesátých let minulého století k divadlu herce a loutky. Tento druh divadla vedl nejen k novému pohledu na loutku, ale především také na problematiku herecké tvorby a z ní vyplývající dynamickou strukturu jednotlivých složek, účastnících se na výstavbě jevištního uměleckého díla. Tyto vývojové trendy se promítly do názvu nově koncipované katedry alternativního a loutkového divadla, do jejíhož čela se postavil režisér Josef Krofta. Pro systematickou péči o úroveň předmětů dějin a teorie divadla byla na začátku devadesátých let založena katedra teorie a kritiky. V jejím čele stanul Jaroslav Vostrý, později Jan Císař. would be fatefully marked by ideological pressure. Its return to Charles University s philosophical faculty in 1960 was thus not experienced as an irreplaceable loss, especially since the conception of dramaturgy as previously cultivated by František Götz in collaboration with K. H. Hilar continued to be applied in the instruction of theatre studies at DAMU. This conception was further developed by Götz s students Jaroslav Vostrý and Jan Císař, who together with director František Štěpánek also took on the task of building a common platform for the disciplines of directing and dramaturgy. These efforts were affected in various ways by prevailing socio-political conditions, especially with the onset of the so-called normalization in the 1970s, an era which would mark the highpoint in the activities of the problematic director Antonín Dvořák. Individuals who attempted to salvage the best traditions in the instruction of directing during Husák s real socia lism included besides the controversial Evžen Sokolovský especially Ladislav Vymětal. Starting in the late 1980s it was again possible to continue to systematically follow the path originally staked out by the school, even more so in the post-november era when new instructors participated in the search for a new direction and new forms of study. Since 1990, the Department of Dramatic Theatre has played a key role as an important centre of education in the fields of acting, directing and dramaturgy in the Czech Republic. In its instruction, it follows a well-developed and time-tested methodology based on a unique form of collaboration between students and instructors using the model of a small professional repertory theatre. Students are thus from the beginning encouraged to establish the intense level of cooperation required among the individual disciplines for the creation of a collective theatre work, and are familiarised with both theoretical as well as practical aspects. That the faculty has chosen the right approach is shown in the high percentage of graduates who have found success and who have contributed significantly to the artistic quality of Czech postwar theatre. The department is currently headed by director Jan Burian, following in the footsteps of Jiří Fréhár and Jan Císař. In addition to dramatic theatre, since the 1950s DAMU has also offered puppet theatre, starting out at a level of quality which offered an excellent foundation for the further work of such personalities as Josef Skupa, Jan Malík, Erik Kolár and later Jan Dvořák. The changes which the theatre faculty has experienced since 1990 have manifested themselves among other things in the setting of new tasks, based not only on the best long-term 16

17 Z historie divadla DISK DISK over the years První děkan DAMU, režisér Jiří Frejka 2. Plautus: Komedie o strašidle. Režie Petr Vosáhlo, 1961 Zleva J. Abrhám, V. Sloup, P. Čepek, J. Satoranský, J. Zahajský 3. A. N. Ostrovskij: I chytrák se spálí. Režie Josef Melč, Koulení. Absolventi předávají jeviště divadla DISK svým mladším kolegům. 5. Bratři Čapkové: Lásky hra osudná. Jana Hlaváčová, Jaromír Pleskot a Radovan Lukavský v Nasreddinovi. Režie Jaromír Pleskot, J. M. Synge: Královna žalu. Režie Ivan Weiss. Jaroslava Adamová a Ladislav Ryšlink, F. M. Dostojevskij: Ves Stěpančikovo. Režie Lucie Bělohradská, Absolventský ročník DAMU, Director Jiří Frejka, the first dean of DAMU 2. Plautus: Mostellaria. Directed by Petr Vosáhlo, 1961 From left: J. Abrhám, V. Sloup, P. Čepek, J. Satoranský, J. Zahajský 3. A. N. Ostrovsky: There Are Enough Common People for Every Wise Man. Directed by Josef Melč, Rolling. Graduating students hand over the DISK stage to their younger colleagues 5. Karel and Josef Čapek: The Fateful Game of Love, Jana Hlaváčová 6. Jaromír Pleskot and Radovan Lukavský in Nasreddin. Directed by Jaromír Pleskot, J. M. Synge: Deidre of the Sorrows. Directed by Ivan Weiss, Jaroslava Adamová and Ladislav Ryšlink 8. F. M. Dostoevsky: The Village of Stepanchikovo. Directed by Lucie Bělohradská, DAMU graduating class DAMU / 17

18 S postupným upevňováním a vyjasňováním prvotní funkce katedry se stále zřetelněji ukazovalo, že v rámci divadelní fakulty existuje i potřeba formulování smyslu takové výuky na umělecké škole; už proto, že bylo třeba také odlišit se od klasických kateder divadelní vědy na univerzitách. Úzké a těsné spojení s umělecko-kreativními katedrami, trvalá spolupráce s nimi tuto formulaci nabídla samotnou praxí katedry teorie a kritiky: cílem a smyslem je teorie divadelní tvorby sledování, analýza formování vzniku a podoby divadelního systému zevnitř. Na tomto základě zde byl akreditován první doktorský obor studia na fakultě (Teorie divadelní tvorby). Zkušenosti ze svých alternativních aktivit mohl v polistopadovém období na DAMU se svými spolupracovníky začít využívat konečně také Ivan Vyskočil; na katedře autorské tvorby a pedagogiky, kterou založil, mohou posluchači poznávat a v jeho výzkumném ústavu zkoumat některé specifické aspekty herectví, jejichž studium znamená výchovu k samostatně tvořivé, komunikativní a odpovědné osobnosti. Pojetí výchovy je psychosomatické (cestou probuzení a rozvíjení smyslů, vnímání a vnímavosti, tělového vědomí a myšlení, podněcování fantazie a smyslu pro hru). Při výchově k autorskému postoji jsou sledovány čtyři základní komponenty: pohyb, hlas, řeč a dialogické jednání. Tak se stalo uplatňování jistých alternativních trendů po roce 1990 neodmyslitelnou součástí hledání nejplodnějších způsobů studia různých divadelních oborů. K nim přistoupil i perspektivně se rozvíjející obor produkce. Změny v provozu stálých divadel i rozvoj nezávislých uměleckých projektů, k nimž došlo v devadesátých letech, vyžadují manažery a producenty s odbornými znalostmi i kreativními schopnostmi. Program výuky zde byl od počátku těsně spojen s uměleckou činností jednotlivých kateder. Svůj prostor na fakultě našly i různé formy oboru výchovná dramatika, který připravuje učitele dramatické výchovy působící ve všech oblastech umělecko-pedagogických (interní, školní dramatická výchova, divadlo hrané dětmi a mládeží, dětský přednes a divadlo ve výchově). Koncepce a trendy výuky na DAMU prošly od jejího založení až podnes složitým vývojem, do nějž se zvláště výrazně promítaly společenské proměny. Vztah divadla a společnosti se tu vždy živě odrážel. V současnosti pokračuje započaté hledání, otevřené všem plodným domácím i mezinárodním podnětům. Je vedeno snahou o využití a rozvinutí toho nejlepšího, čeho dosáhlo a dosahuje české divadlo v konfrontaci s mezinárodní divadelní traditions of Czech puppet theatre but also on artistic developments within Czech puppetry, which since the early 1960s has been moving towards a theatre of actors and puppets. This type of theatre has not only led to a new perspective towards puppetry, but above all has offered a new way of looking at the art of acting and the dynamic structure of the individual aspects of an artistic stage work. These new trends are reflected in the name of the reorganized Department of Alternative and Puppet Theatre, led by director Josef Krofta. At the beginning of the 1990s, the faculty founded the Department of Theory and Criticism with the goal of systematically cultivating the level of instruction in the history and theory of theatre. The department was originally headed by Jaroslav Vostrý, later by Jan Císař. As the department began to clarify and define its primary purpose it became increasingly clear that there existed within the theatre faculty a need to properly formulate the raison d être for teaching such subjects at an arts school if only because it was necessary to define what distinguished the department from classical university theatre departments. The answer can be found in the way the department works: in its close connection to and ongoing collaboration with the artisticcreative departments. The aim and purpose of the department is the theory of theatre art the observation and analysis of the creation and form of a theatrical structure from within. With this in mind, the faculty received accreditation for its first doctorate study programme (Theory of Theatre Art). Another individual who was finally able to take the experiences gained in his alternative activities and apply them at DAMU in the post-november era was Ivan Vyskočil. At the Department of Authorship and Pedagogy founded by Vyskočil and at his research institute, students can study and explore the various aspects of acting, the study of which helps to educate independent, creative, communicative, and responsible individuals. The educational concept is holistic (awakening and developing the senses, awareness and perception, physical consciousness and thought, encouraging fantasy and a sense of play). This method for the education of an authorial approach involves four basic components: movement, voice, speech and dialogue. After 1990 the exploration of alternative trends thus became an unmistakeable part of the search for the most fertile forms for the study of the various theatrical disciplines. These disciplines were soon joined by the promising field of arts management. The operational changes experienced by existing 18

19 Současný DISK DISK Today Milan Kundera: Jakub a jeho pán. Jan Meduna, Irena Máchová, Jana Kovalčíková, KČD Člověče, zkus to! Milan Tomáš a Jana Vanýsková, KALD SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský): Nikola Šuhaj. Jakub Žáček, KALD Xenie Dragunská: Pocítění vousů. Martina Sľúková, KALD Endy Walsh: Discopigs. Filip Huml a Jitka Teplá, KALD Václav Kliment Klicpera: Jan za chrta dán. Anna Bubníková a Josef Wiesner, KALD William Shakespeare: Macbeth. Petr Rakušan a Veronika Týcová, KČD Bratři Presňakové: Terorismus. Henrieta Hornáčková a Jan Holík, KČD Mark Ravenhill: Polaroidy. Ladislav Hampl, KČD Milan Kundera: Jacques and His Master. Jan Meduna, Irena Máchová, Jana Kovalčíková, Don t be Sorry, Just do It!, Milan Tomáš and Jana Vanýsková, SKUTR (Martin Kukučka and Lukáš Trpišovský): Nikola Šuhaj. Jakub Žáček, Xenie Dragunská: The Experience of Facial Hair. Martina Sľúková, Endy Walsh: Discopigs. Filip Huml and Jitka Teplá, Václav Kliment Klicpera: Jan Exchanged for a Greyhound. Anna Bubníková and Josef Wiesner, William Shakespeare: Macbeth. Petr Rakušan and Veronika Týcová, The Presnyakov Brothers: Terrorism. Henrieta Hornáčková and Jan Holík, Mark Ravenhill: Some Explicit Polaroids. Ladislav Hampl, DAMU / 19

20 scénou a na čem se tak výraznou měrou podíleli a podílejí absolventi DAMU. Z nich se většinou rekrutují i pedagogové z mladší a mladé generace, jejichž angažováním si fakulta zajišťuje svou budoucnost. Divadelní studio DISK Školní divadlo DISK zahájilo svoji činnost premiérou Mahenova Nasreddina už v září V průběhu dalších let pak tato scéna vydávala pravidelná svědectví nejen o výsledcích přípravy studentů DAMU na dráhu profesionálních umělců, ale také a mnohdy velmi výrazně o stavu společnosti a o vlivu režimu na nejmladší divadelní tvorbu. V roce 1993 byli studenti nuceni opustit původní stánek v paláci Unitaria a v následujícím šestiletém období poskytlo DISKu azyl Divadlo v Celetné. V situaci, kdy na této scéně působily tři soubory, byly ovšem podmínky nanejvýš skromné a nemohly vyhovovat uměleckým ani pedagogickým cílům divadelní fakulty. Zásluhou tehdejšího vedení AMU a především děkana Miloše Horanského mohli studenti v únoru 1999 předstoupit před publikum na vlastní scéně, originálně zakomponované architektem Karlem Hubáčkem do atria historických budov DAMU. Po široké diskuzi uvnitř fakulty divadlo DISK navázalo na svou dlouholetou tradici systému klasického repertoárového divadla. Dnes můžeme konstatovat, že nový DISK vyspěl v divadelní prostor, který vychází maximálně vstříc různorodým uměleckým potřebám studentů a ve své variabilitě se může měřit s předními českými scénami. I díky tomu vytvářejí absolvující ročníky DAMU také v současné době inscenace, které DISKu udržují přízeň širokého obecenstva; stejně jako se to dařilo jejich předchůdcům po celých šedesát let. Současné možnosti studia Studijní obory na DAMU jsou koncipovány jako třístupňové bakalářské, magisterské, doktorské. Katedra činoherního divadla nabízí studium herectví, režie a dramaturgie. Absolvent oboru herectví si během studií osvojí specifické do vednosti a poznatky z oblasti praktické i teoretické, které mu slouží k poznávání a rozvíjení vlastního talentu. Je schopen poučeně reflektovat specifické problémy herectví i obecné problémy dramatického umění Absolvent oboru režie je schopen realizovat celistvý jevištní tvar na příslušné umělecké a profesionální úrovni; v oblasti teorie umí reflektovat specifické problémy režie i obecné problémy dramatického umění. Absolvent oboru dramaturgie je všestranný odborník, schopný jak fundované koncepčně-analytické spolupráce při inscenování celistvého jevištního tvaru, tak samostatného uměleckého výkonu v oboru (jako autor či překladatel) i teoreticko-kritické reflexe problémů dramatického umění. Katedra alternativního a loutkového divadla otevírá obory herectví, režie, dramaturgie a scénografie. Vlastnosti absolventa oboru herectví: bohatě rozvinutá herecká imaginace, fantazie, hravost, samostatnost myšlení, komunikativnost, orientace v teorii a historii studovaného oboru. Absolventi oborů režie a dramaturgie jsou schopni hledat vlastní tvůrčí cesty ve znalé vazbě na dosavadní divadelní trendy v alternativním či loutkovém divadle. Uplatní se jako samostatní tvůrci v divadlech loutkového a alternativního zaměření s přesahem na ostatní žánry a druhy divadla. Absolvent oboru scénografie je připraven v tvůrčím týmu řešit scénografické úkoly, které přináší moderní divadelní praxe. A to především v divadlech loutkového či alternativního zaměření s přesahem na ostatní divadelní druhy včetně současných typů performancí. Katedra scénografie nabízí obory scénografie, scénografie kostým a maska, scénografie film a televize. Znalosti získané 20

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU Tato publikace vychází při příležitosti 60. výročí založení AMU This book was published on the occasion of the 60 th anniversary of AMU s founding Praha 2006 Akademie múzických

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-20 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : History of Czechoslovakia Czechoslovakia became

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10%

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10% Název studijního Career Service Typ PZ, povinně volitelné doporučený ročník / semestr Rozsah studijního 13 hod. kreditů 2 10% Career Service represents an optional part of the employability-module, which

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Stratford upon Avon. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Stratford upon Avon. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Stratford upon Avon Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více