Projekt 10. přehled UNIXových distribucí pro routování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt 10. přehled UNIXových distribucí pro routování"

Transkript

1 Projekt 10 přehled UNIXových distribucí pro routování 0. Cíle projektu 1. Pár slov o protokolu TCP/IP 2. Speciální distribuce pro sdílení internetu 3. Case study 4. Zdroje a odkazy

2 0. Cíle projektu Ve svém projektu se nejdříve zmíním o protokolu TCP/IP, popíši jak vypadají IP adresy, jednotlivé třídy IP adres a masky podsítí. Tento krátký popis není pro komplexnost celé problematiky vyčerpávající. Například se vůbec nezmiňuji o způsobech směrování, což považuji za stěžejní funkci počítačové sítě. Této problematice se do hloubky věnuje publikace firmy Cisco Systems, Směřování v sítích IP (česky vydal Computer Press), ze které jsem, mimo jiné, čerpal. V další části představým něktaré speciální linuxové distribuce a jednu FreeBSD. Pod pojmem speciální mám na mysli malé, kompaktní distribuce, které se v mnoha případech vejdou na jednu disketu a jsou primárně určeny pro sdílení internetového připojení, obvykle v domácnosti nebo menší firmě oblast SOHO (small office/home office). Větší pozornost budu věnovat linuxové distribuci Freesco a FreeBSD distribuci m0n0wall, které jsem obě vyzkoušel. V poslední části popíši, jak jsem vyřešil sdílení internetového připojení ve své domácnosti.

3 1. Pár slov o protokolu TCP/IP Internet a téměř všechny ostatní počítačové sítě pracují v současné době s protokolem TCP/IP. Protokolem je nazýván soubor pravidel, které umožňují vzájemnou komunikaci. Protokol TCP/IP vznikl na počátku 70-tých let. V té době byl Internet resp. Arpanet jen jakousi poloveřejnou sítí, která vzájemně propojovala několik desítek univerzit, výzkumných organizací a vládních institucí. Osobní počítače, PC, dosud čekali na svůj vývoj do rozumně použitelné podoby a lokální sítě LAN byly teprve v plenkách. Internetová síť tedy nepotřebovala žádnou robustní architekturu. Dnes se používá verze IPv4, v blízké době by se mělo přejít na verzi IPv6. Aby se dvě různá zařízení, vzájemně domluvila, musí být zajištěna unikátnost jejich jmen v rámci celé sítě. Místo jmen se v TCP/IP používá tzv. IP-adresa. IP-adresa je 32 bitové binární číslo. Toto číslo se skládá ze 4 oktetů, každý oktet má osm bitů. bit oktet Při běžném zápisu se používá dekadický tvar IP adres. Dekadický tvar se získá převedením binární hodnoty všech 4 oktetů na dekadické číslo. Mezi dekadickými hodnotami oktetů se píší tečky. Například , kde 192 je dekadická hodnota prvního oktetu, 168 je hodnota druhého, atp. Dál se IP-adresa rozděluje na 2 logické části, síťovou adresu a adresu hostitele. To vychází z původní dvouúrovňové hierarchie internetu. Společně pak tyto dvě části jednoznačně identifikují kterýkoli počítač, připojený k internetu. Adresy byly dále rozvrženy do tříd, které odpovídají sítím velké, střední a malé velikosti; rozdíl mezi těmito třídami adres spočívá v počtu bitů, vyhrazených síťové adrese a hostitelské adrese. Celkem se rozlišuje 5 tříd IP adres: A, B, C, D, E. Těchto 5 tříd reprezentuje různé kompromisy mezi počtem podporovaných sítí a hostitelů.

4 Adresa třídy A Síťová část Hostitelská část oktet Třída A maximalizuje počet hostitelských adres, hostitelská část je zastoupena třemi oktety. Síťovou část představuje pouze jeden oktet. IP adresy třídy A byly navrženy s ohledem na extrémně rozsáhlé sítě, může jich být relativně málo, ale každá pojme mnoho hostitelských stanic. Přípustný rozsah adres sítí ve třídě A je od do Adresy třídy B Síťová část Hostitelská část oktet Třída B adres slouží pro potřeby středních až velkých sítí, interval přípustných adres sítí je od do Adresy třídy C Síťová část Hostitelská část oktet Adresový prostor třídy C se mezi původními třídami adres IPv4 používá zdaleka nejčastěji. Umožňuje podporu velkého množství malých sítí a představuje tak opak třídy A. Rozsah se platných adres se pohybuje v intervalu až Adresy třídy D Hostitelská část oktet Třída D byla vytvořena pro potřeby vícesměrného neboli skupinového vysílání. Vícesměrná adresa směřuje cílové pakety do předem definované skupiny jednotlivých IP adres. Adresový prostor spadá do intervalu až Adresy třídy E Adresy třídy E jsou sice definovány, ale sdružení IETF (Internet Engineering Task Force) si je ponechává jako vyhrazené pro své výzkumné účely. Interval je od do

5 Podle této původní architektury adresování protokolu IPv4 s 32bitovými IP adresami je možné adresovat až = 2 32 různých adres to je množství, které se původně považovalo za absurdně přehnané. Ale díky mnoha nehospodárným postupům se toto množství rychle promrhalo. Jednotlivé třídy IP adres byly navrženy staticky a nešlo je přizpůsobovat přesným potřebám firem a organizací. Například firma střední velikosti potřebovala 300 různých IP adres, jediná adresa třídy C (tedy 254 hostitelských adres) zcela zřejmě nestačí. Dvě sítě třídy C již znamenají více než dost adres, ale na druhé straně tím ve firmě vznikají dvě samostatné domény, tím se zvětšuje velikost směrovocích tabulek v Internetu, protože pro každou část adresového prostoru je potřeba samostatný záznam tabulky, i když obě sítě patří do stejné organizace. Druhou možností je přejít o stupeň výš, k síti třídy B, takto budeme mít všechny potřebné adresy v jediné doméně, ale plných adres přijde vniveč. Mnoho adres třídy B padlo za oběť sítím, které potřebovaly jen o málo více než 254 hostitelů. Adresový prostor třídy B se proto vyčerpal o mnoho dříve než ostatní třídy. Dalším zdrojem plýtvání bylo, že adresový prostor se rozděloval zcela libovolně na vyžádání. Každá organizace, která požadovala nějakou množinu adres, ji zkrátka dostala a nikdo se nesnažil kontrolovat, jestli adresy skutečně potřebuje. V současné době má přidělování IP adres na starosti organizace IANA, které obhospodařuje zbytek adres. Zároveň byla vyvinuta celá řada rozšíření, jejichž cílem je zlepšit hospodaření s 32bitovým adresovým prostorem. Mezi tyto techniky patří: Masky podsítí Masky podsítí s proměnnou délkou (VLSM) Beztřídní směrování mezi doménami (CIDR) Překlad adres (NAT)

6 Masky podsítí Tvorba podsítí neboli subnetting je popsán ve specifikacích RFC 917 a 950. Princip tvorby podsítí spočívá v rozdělení jedné sítě třídy A, B nebo C do několika menších sítí resp. podsítí. Podsítě identifikujeme pomocí jisté pseudo IP adresy, označované jako maska podsítě. Maska podsítě je 32bitové binární číslo. Tato maska říká kolik bitů z IP adresy bude využito pro identifikaci sítě a podsítě. Těmto bitům se říká rozšířený síťový prefix, zbívající bity pak představují jednotlivé hostitele v podsíti. Příklad: Máme rozdělit jednu adresu třídy C, na 6 podsítí. bit hodnota oktet dekadicky Síťová část Hostitelská Pro vytvoření jednoznačného síťového prefixu každé z těchto šesti podsítí musíme z celkem 8 bitů hostitelské části (4. oktet) vyčlenit nejméně 3 bity (2 3 = 8 >= 6). Teoreticky by s použitím 3bitů šlo vytvořit až 8 podsítí, ale první a poslední nelze použít (viz pozn. 1 ) Zbývajících 5bitů bude popisovat hostitele jednotlivých podsítí. Každá podsíť bude obsahovat maximálně 30 hostů (2 5 2 = 30). I zde nelze použít nejnižší a nejvyšší hodnotu, proto 2. 1 Adresy jejichž hostitelská část je složena ze samých 0 identifikuje samotnou síť. Adresa jejíž hostitelská část je složena ze samých 1 slouží pro nesměrové vysílání v rámci sítě.

7 Masky podsítí s proměnnou délkou (VLSM) Podsítě znamenaly velkou úsporu. Stále však existovalo omezení, že jedna síť může mít pouze jednu masku podsítě. Sdružení IETF vydalo v roce 1987 dokument RFC 1009, podle něhož bylo možné v rozdělené síti použít několik různých masek podsítí. VLSM (Variable Lenght Subnet Mask) využívá efektivněji adresový prostor IP dané organizace, protože administrátor může velikost masky přizpůsobit konkrétním potřebám každé jednotlivé podsítě. Beztřídní směrování mezi doménami (CIDR) CIDR (Classless Interdomain Routing) bylo reakcí na stále rostoucí potávku po využívání internetu. Bylo to krátkodobé opatření jako reakce na blížící se možné vyčerpání adresového prostoru. V původní architektuře měli jednotlivé třídy adres pevně dáno kolik bitů tvoří síťová a kolik hostitelská část adresy. Třída A měla 8bitové číslo sítě, třída B 16bitové a třída C 24bitové. CIDR nahrazuje tyto pevné kategorie za obecnější síťový prefix, který může mít libovolnou délku a tím lze pružněji rozdělit prostor podle velikosti konkrétní sítě. Obvykle se používá tzv. zkrácený zápis např / 20, kde číslo 20 představuje počet bitů které tvoří síťovou část IP adresy.

8 NAT (Network Address Translation) Základní myšlenkou NAT je změna adres v procházejících datagramech. Bývá realizován například na směrovači připojujícím zákazníkovu lokální síť k síti poskytovatelově. Lokální síť pak může používat libovolné adresy, nejčastěji se jedná o neveřejné adresy podle RFC Principy práce NATu popisuje RFC Zařízení provádějící NAT potřebuje alespoň jednu veřejnou, globálně směrovatelnou adresu. Může jich mít k dispozici několik, ale často vyjde jen s jedinou. V takovém případě se jedná o adresu jeho rozhraní připojeného k poskytovateli. Když některý počítač z lokální sítě odesílá paket do Internetu, odešle jej se svou (neveřejnou) adresou na místě odesílatele. Při průchodu NAT zařízením je paket změněn. NAT přepíše adresu a port odesílatele vloží do nich svou vlastní veřejnou IP adresu a číslo portu, které přidělil odesílajícímu počítači. Zároveň si poznamená toto přidělení do své tabulky, jež obsahuje informace o vzájemných převodech adres. Když později dorazí odpověď směřující na tento port, NAT opět přepíše část hlaviček do cílové adresy a portu vloží informace podle převodní tabulky a předá paket k doručení do lokální sítě. Odesílajícímu počítači tudíž dorazí odpověď s jeho adresou a dotyčný vůbec nepozná, že pakety byly během přenosu upravovány. Záznamy v převodní tabulce mají jistou životnost, takže při probíhající komunikaci bude tentýž počítač a port z lokální sítě mapován na stejný port v NATu (bude se používat stále stejná položka konverzní tabulky).

9 Hlavním problémem NATu je, že narušuje základní princip Internetu, podle nějž jsou všechny počítače jednoznačně adresovány a kdokoli s kýmkoli může komunikovat přímo. Počítače v lokální síti nemají veřejné adresy. Proto s nimi nelze zvenčí navázat spojení není jak je identifikovat. Komunikace může být zahájena jen zevnitř sítě směrem do Internetu. Teprve v této situaci vznikne na NATu záznam v převodní tabulce a počítač z vnitřní sítě se naváže na některý port NATu. Od tohoto okamžiku bude zvenčí dosažitelný (po dobu platnosti záznamu). Tyto problémy může uživatel stroje za NATem pozorovat například u rozšiřujících služeb ICQ klienta Miranda, kdy nelze odesílat ani přijímat soubory. Dále nelze být v active módu v P2P programu DC++, a stejně tak býva problém hrát síťové hry po internetu. Pokud máme přístup ke konfiguraci zařízení na kterém beží NAT, lze tyto nedostatky vyřešit přesměrováním portů na svou stanici, kde chceme používat tyto služby. To ovšem nelze provést vždy, router s NATem může být u poskytovatele našeho internetového připojení a v tom případě nemáme možnost měnit nastavení. Proto se domnívám, že budoucnost má řešení podobné tomu jaké využívá software pro volání přes internet Skype. Tento software je schopen navázat spojení i mezi stranami, kdy obě zařízení jsou za NATem a od koncového uživatele není vyžadováno žádné směrování portů ani žádná jiná složitá nastavení. V blízské budoucnosti by se navíc mělo zavést nové adresování IPv6 a je možné, že tímto krokem by se všechny problémy okolo NATu vyřešily.

10 1. Speciální distribuce pro sdílení internetu Zde v krátkosti popíši jednotlivé distribuce. Ve svých vlastnostech a schopnostech se jednotlivé distribuce příliš neliší. Hlavním rozdílem bývá především z jaké velké distribuce vyhází a tak klíčem k výběru bývá kvalita podpory ve formě dokumentace a možnosti rozšíření o nové funce. Rozhodně se nejedná o kompletní seznam. Každou chvíli se na internetu objevují nové projekty a jiné zanikají (přestávají se vyvíjet). Dobrým zdrojem informací se ukázal web a samozřejmě google. Freesco software freesco je náhrada za komerční routery. Podporuje až 10 síťových karet a 10 modemů. Je založen na starším jádře linuxové distribuce slackware a je distribuován pod licencí GNU. Jeho hlavní předností je nízká hardwarová náročnost a skutečnost, že celý systém pojme jediná disketa. Autoři se chlubí, že postačuje 10 minut na kompletní zprovoznění routeru. Freesco byl první software, který jsem vyzkoušel a zmiňuji se o něm v dalším textu. IPCop Další z mnoha Open Source projektů, šířený pod GNU GPL licencí. Oproti freescu je založen na novějším kernelu a chlubí se lepším zabezpečením (firewall). IPCop je ke stažení ve formě ISO obrazu ve velikosti přibližně 25 MB. Součástí defaultní instalace je webový proxy server, který mimo jiné odlehčuje síťový provoz díky možnosti cachování webových stránek či stahovaných souborů. Déle je možné zprovoznit VPN Virtual Private Network propojení interní sítě přes internet s další sítí a tím vytvoření jedné logické sítě. Linux LiveCD Router Live CD distribuce, kterou není potřeba instalovat. Dokáže pracovat s mnoha wi-fi síťovými kartami. ISO obraz má velikost 86 MB.

11 Smoothwall Podle jedné recenze tento britský firewall používá více jak jeden milión uživatelů. Opět se jedná o Open Source, ale za projektem stoji společnost SmoothWall Limited, která na základě tohoto projektu vyvíjí komerční aplikace. Ke stažení je ISO obraz o velikosti 46 MB včetně dokumentace nebo 34 MB bez dokumentace. CensorNet CensorNet je vyvíjen pod GNU licencí a šířen v duchu Open Source. Je zdarma ke stažení, ale další rozšíření a služby jsou zpoplatněné. Obsahuje content filter (obsahový filter). Dokáže blokovat konkrétní URL, jednotlivé uživatele, klíčová slova atd. Před stažením 150 MB velikého ISO obrazu je nutné se zaregistrovat. Euronode Projekt Euronode je určen pro puristy, kteří věří, že server má být minimalistický a má obsahovat jen ten nejnutnější software. Je založen na distribuci Debian a je šířen ve 3 verzích: M0n0wall Euronode Minimal Woody Euronode Simple Firewall Euronode Advanced Firewall Jediný zástupce freebsd. Původem švýcarský projekt, který kromě všech běžných služeb jako DHCP serveru a NATu obsahuje kvalitní podporu bezdrátových zařízení a službu Captive Portal pro autentizační účely. Ve spojení s embedded PC představuje ideální řešení pro komerční sféru viz.

12 3.Case study Naše domácnost je připojena k internetu společností UPC pomocí kabelového modemu. Zvolil jsem nejlevnější tarif, který je nabízen pod obchodním názvem Chello Easy. U tohoto tarifu je garantována rychlost 256/64 kbps (download/upload). Zároveň je zde uplatňována tzv. Fair Use Policy FUP v podobě datového omezení 5 GB. Společnost UPC nabízí i další tarify s vyšší rychlostí a větším datovým limitem. I když je tarif Chello Easy nejlevnější (v současné době 555,- Kč včetně 19 % DPH) je přirozenou snahou každého ušetřit. Ve vedlejším bytě naštěstí bydlí můj vrstevník takže jsme se rychle domluvili, že pojedeme na půl. Jedna IP, víc počítačů... UPC ovšem pronajímá pouze jednu IP adresu. V počítačové síti postavené na rodině protokolů TCP/IP musí mít každé zařízení svou unikátní IP adresu. To by znamenalo, že v jednu chvíli může být připojen pouze jeden počítač. Tento problém lze vyřešit několika způsoby: 1) zaplatit UPC pronájem další IP adresy nevyhovující řešení : chtěli jsme ušetřit, v tomto případě bychom naopak platili víc! 2) koupit HW broadband router hotové řešení, plug&play ale relativně vysoká cena (rok 2000) 3) na starší vyřazené PC nainstalovat SW pro sdílení internetového připojení levné řešení jako náhrada za HW broadband router princip DIY, Do It Yourself, menší finanční investice za cenu času, který je potřeba věnovat na zprovoznění nevýhodou je zvýšená spotřeba elektrické energie (počítač je zapnut stále) a hluk způsobený otáčením pevného disku a větráku ve zdroji Jako nejlevnější se nám jevila varianta číslo 3, vzhledem k tomu, že jsme měli jedno starší PC a několik síťových karet k volnému použití.

13 Software-Řešení č.1 : Freesco Zbývalo vybrat software, který nám umožní sdílení internetu. Protože ani já ani můj soused jsem neměli zkušenosti s linuxem/freebsd nainstalovali jsem nejprve OS Windows 2000 společně s programem WinRoute. Jak se brzy ukázalo nebylo to dobré řešení kvůli častým haváriím a pádům programu WinRoute. Nepodařilo se nám zjistit, kde je chyba, jestli je na vině starý hardware, nedostatek paměti nebo softwarový bug. Na technickou podporu jsme nevolali, protože všechen software byl kradený. Po důkladném googlování jsem našel jednodisketovou linuxovou distribuci Freesco, která na svých stránkách slibovala spolehlivé a jednoduché řešení. HW nároky byli oproti W2k zanedbatelné procesor 386, 8 MB RAM, disketová mechanika a 2 síťové karty. Instalace byla jednoduchá, zvládl by ji jakýkoli pokročilejší uživatel i bez znalosti linuxu. K nastavení sítě je však potřeba alespoň základních znalostí protokolu TCP/IP, je dobré vědět co to je IP adresa, DHCP server atp. Hardware Celý systém po nabootování z diskety pracuje v paměti RAM, případné změny v konfiguraci se zapíší na stejnou disketu. Není potřeba pevný disk. Díky tomu se snížila spotřeba elektrické energie stejně jako hlučnost celého počítače. HW konfigurace PC-routeru Minimální Použitá CPU i386 Pentium Celeron RAM 8 MB 64 MB HDD x NIC Table 1HW ISA/PCI 10 Mbit PCI RealTek Mbit

14 Ovládání Takto nainstalovaný Freeco router lze ovládat více způsoby: přímo, přes připojený monitor a klávesnici vzdáleně - webové rozhraní - program putty (nebo podobný s podporou SSH)

15 Základní vlastnosti features Freesco může pracovat ve dvou režimech Most/Bridge propojení až 10ti síťových segmentů Směrovač/Router propojení sítě LAN s WAN (internet) spojení se sítí WAN přes Ethernet (např. Kabelový modem) spojení se sítí WAN přes vytáčené připojení (Dial-up, ADSL) V režimu Směrovač/Router se využívá metody překladu adres, Network Address Translating NAT, která zajišťuje přístup do vnější sítě WAN, resp. do internetu, všem stanicím ve vnitřní síti LAN. Z vnější sítě se Směrovač/Router stále chová jako jediné zařízení. Stanice ve vnitřní síti jsou z vnějšku neviditelné, veškeré požadavky jako například zobrazení webové stránky za ně vyřizuje NAT. Existují však určité techniky jak se o existenci stanic za NATem dozvědět. Možnosti rozšíření Freesco je modulární, existuje mnoho doplňků/balíčků (packages), které rozšiřují možnosti využití počítače až se z něj stane opravdový server. Komunita okolo Freesca byla velmi aktivní a výběr je opravdu široký. K instalaci balíčků/packages ovšem již bývá potřeba pevný disk. Tím se však Freesco ze zajímavé jednodisketové distribuce stane obyčejnou distribucí. Na Freesco lze provozovat například tyto služby: dhcp server http server ftp server ssh server time server Nedostatky Během více jak ročního provozu nedocházelo k výpadkům. Systém byl stabilní a bezproblémový. Jediný, zato však velmi významný, problém nastal když jsem do sítě chtěl zapojit IP telefon. Freesco je postaveno na starším kernelu (jádře) a protokoly SIP a IAX, kterými IP telefon komunikuje, nejsou zcela podporovány. V praxi to vypadalo tak, že odchozí hovory fungovaly bezchybně, ale příchozí se po několika sekundách ukončovaly nebo ke spojení vůbec nedošlo. To mě přinutilo přejít na distribuci m0n0wall, založené na operačním systému FreeBSD, která má novější jádro a s protokolem SIP resp. IAX si lépe rozumí.

16 Řešení č.2 : m0n0wall Software m0n0wall je založen na operačním systému FreeBSD. Cílem autora bylo vytvořit softwarový balík, firewall, s user-friendly webovým rozhraním, který ve spojení s embedded PC zajistí stejné služby jako komerční hardwareové firewally. embedded PC Embedded PC, česky vestavné PC, jsou počítače kompatibilní se standartem PC, určené do zvláštních provozů tzv. průmyslové počítače. Mají manší rozměry a odolnější šasi. Nejčastěji se používají v průmyslu pro procesy řízení a regulace. MAX-PC, 58 x 29 x 10 mm, CPU MHz, 16 MB RAM, 16 MB flash, VGA Pro svou spolehlivost a tichý chod (pouze pasivní chladič), jsou embedded PC vhodné jako HW základna pro m0n0ewall router. Výsledek může vypadat například takto:

17 HW požadavky Narozdíl od softwaru freesco je m0n0wall poněkud náročnější. K bezproblémovému chodu je potřeba procesor 486 a 64 MB RAM. Těmto požadavkům je dobré věřit, jak sem se sám přesvědčil, když sem se bezúspěšně pokoušel nainstalovat m0n0wall na stroj s 32 MB operační paměti. Jako médium pro uložení sw m0n0all lze použít pevný disk cd/dvd flash disk Ovládání Autor sw m0n0wall se od začátku snažil o user-friendly webové rozhraní.

18 Co to umí... Především je zde firewall. Pomocí pravidel/rules, lze nakonfigurovat chování celého systému. Ačkoli se autor m0n0wallu opravdu snažil vše maximálně zjednodušit veškerá konfigurace se provádí přes webové rozhraní, žádná příkazová řádka mě samotnému se zatím nepodařilo vytvořit ani jednoduché pravidlo na přesměrování portů/portforwarding. To samé jsem ve freesco zvládl bez problémů. Chyba je samozřejmě na mé straně, v žádném případě to nelze brát jako kritiku tohoto jinak skvělého softwaru. Zajímavá funkce, kterou bych v budoucnu rád využíval je tzv. traffic shaper. Ta umožňuje rozdělit pásmo (v našem případě 256 kbps) spravedlivě mezi všechny připojené koncové stanice. Pokud totiž na jedné stanici beží software, který dokáže využít celou šířku pásma (P2P programy nebo i obyčejné stahování z webu či ftp) tak nezbude téměř nic na další stanici. To se projeví výrazným zpomalením všech požadavků na data z internetu a subjektivně lze říci, že rychlost je dokonce menší než při připojení přes telefonní linku. Traffic shaper tento problém řeší tím, že každá koncová stanice dostane například přiděleno 128 kbps (2x128kbps = 256 kbps). Mezi další zajímavé služby, které m0n0wall poskytuje, lze zmínit wake on LAN a captive portal. Wake on LAN umožňuje vysláním speciálního paketu probudit/zapnout počítač na dálku. Captive portal se často používá v bezdrátových sítích pro kontrolu, zda má stanice oprávnění v síti pracovat. Jedná se o jakousi vstupní bránu speciální webovou stránku, kterou musí projít všechny žádosti o připojení do sítě. Na této vstupní stránce portálu dochází k autentifikaci uživatele zadáním jména a hesla. Závěr Software m0n0wall za dobrou cenu (zadarmo) poskytuje pokročilé funkce, které levné SOHO routery nepodporují. Vzhledem ke spolehlivosti, kvalitě a neustálému vývoji bych si dokázal představit jeho nasazení i v komerční firmě a ne jen pro domácí potřeby počítačových nadšenců. Informace o sw m0n0wall: pár informací v češtině formou otázka-odpověď: dokumentace v angličtině: Informace o sw Freesco: homepage:

19 Zdroje a odkazy: Část 1, Pár slov o protokolu TCP/IP Mark A. Sportack: Směřování v sítích IP, Computer Press 2004, ISBN Kolektiv autorů: Výukové materiály firmy Cisco Systems, CCNA 1 až 4 Kolektiv autorů: Pavel Satrapa: Kolektivní vědomí: Část 2, Speciální distribuce pro sdílení internetu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.2 OS Mikrotik Obor: Mechanik elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Architektura adres v síti internet Formát IP adres Nehospodárnost VSLM CIDR NAT Adresa protokolu IPv6

Architektura adres v síti internet Formát IP adres Nehospodárnost VSLM CIDR NAT Adresa protokolu IPv6 Přednáška č.7 Architektura adres v síti internet Formát IP adres Nehospodárnost VSLM CIDR NAT Adresa protokolu IPv6 Důležitá podmínka fungování internetové sítě. Architektura adres sítě internet je implementována

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin:

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin: Adresy v internetovém protokolu verze 6 (I) V tomto a dalším díle IPv6 seriálu se budeme věnovat různým typům IPv6 adres, vysvětlíme si jejich formát zápisu, k čemu se používají a kde se s nimi můžeme

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill. 22. února Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22.

Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill. 22. února Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22. IPv6 nové (ne)bezpečí? Ondřej Caletka Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill 22. února 2011 Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22. února 2011 1 / 14 Silicon Hill Studentský klub Studentské

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Správa systému MS Windows II

Správa systému MS Windows II Správa systému MS Windows II Jaro 2012 Libor Dušek Neworking DHCP Znáte z IPv4 adresace IPv4 adresa je 32 bitové číslo Obvykle zapisováno jako 4 dekadická čísla (každé číslo reprezentuje 1 oktet 8 bitů)

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice Pavel Šimerda pavel.simerda@netinstall.cz MikroExpo 2012 http://data.pavlix.net/mikroexpo/2012/ Stručná historie Problém vyčerpání adresního prostoru IPv4 1991 Routing and Addressing Group (ROAD) 1993

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Přímé spojení na počítač v síti Zpracoval: Ing. Pavel Říha Datum vydání: 21. října 2007 Obsah 1 SÍŤOVÝ PŘENOS...

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Předpokládáme, že máte router ve výchozím nestavení, pokud si nejste jisti, v jakém stavu router je, proveďte hardwarový reset routeru do továrního nastavení

Více

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Obsah Popis modemu... 3 Základní nastavení routeru... 4 Přístup ke konfiguraci routeru... 4 Základní nastavení (Basic setup)... 5 Nastavení

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní témata pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková Mgr Martin Štorek MZ2017 strana

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. IPv6 RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Technologie počítačových sítí 6. přednáška

Technologie počítačových sítí 6. přednáška Technologie počítačových sítí 6. přednáška Obsah šesté přednášky IP adresy IP adresa Třída A Třída B Třída C Speciální IP-adresy Síťová maska IP-adresy v intranetu Nečíslované sítě - Dynamicky přidělované

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy.

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy. Vlastnosti IPv6 (I) Minulé díly seriálu IPv6 vysvětlily proč se IPv4 blíží ke svému konci aže jeho nástupcem je nový Internetový Protokol verze 6 (IPv6). Tématem dnešního dílu jsou vlastnosti IPv6 protokolu.

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Computer Network Research Group at FEI UPCE V případě zájmu se ozvěte na email: Josef.horalek@upce.cz Host Intrusion Prevention System Cílem

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Konfigurace síťových stanic

Konfigurace síťových stanic Konfigurace síťových stanic Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je porozumět správně nakonfigurovaným stanicím z hlediska připojení k datovým sítím. Studenti se seznámí se základními pojmy a principy konfigurace,

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Zabezpečení počítačových sítí Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Zabezpečení sítě úvod Důvody pro zabezpečení (interní) sítě? Nebezpečí ze strany veřejného Internetu Spyware Malware

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte, prakticky zkonstruujte a zdokumentujte síť přidělené lokality připojené do sítě WAN. Popis

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Počítačové sítě. Cvičení - IP adresy

Počítačové sítě. Cvičení - IP adresy Počítačové sítě Cvičení - IP adresy Převod mezi binárním a dekadickým zápisem: Cvičení - IP adresy 2 Převod mezi binárním a dekadickým zápisem: Použijeme tabulku: 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 128 64

Více

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12 Firewally a iptables Přednáška číslo 12 Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Druhy firewallu Podle

Více

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Úvod do OpenWRT Ondřej Caletka 1 března 2014 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Úvod do OpenWRT 1 března 2014 1 / 14 Co je OpenWRT Distribuce

Více

WrapSix aneb nebojme se NAT64. Michal Zima.

WrapSix aneb nebojme se NAT64. Michal Zima. WrapSix aneb nebojme se NAT64 Michal Zima zima@wrapsix.cz EurOpen, 14. května 2013 NAT64 je jedním z mnoha přechodových mechanismů pro IPv6 nahrazuje koncept NAT-PT hlavní RFC6144 6147 snaží se obejít

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

IPv6 na OpenWRT. 6. června 2012. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17

IPv6 na OpenWRT. 6. června 2012. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17 IPv6 na OpenWRT Ondřej Caletka 6. června 2012 Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17 Obsah 1 O OpenWRT 2 Realizace IPv6 připojení 3 Získání IPv6 konektivity 4 Šíření IPv6

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 2 InternetovéTechnologie standardy, organizace, internet, Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky RFC dokumenty - Dokumenty RFC (Request For Comment) - poprvé použity v roce 1969 pro potřeby popisu

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána

2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Jak na to? Verze Záloha spojení www.2n.cz 1 1. Představení funkce Záloha spojení V této kapitole představíme funkci záložního připojení s použitím produktu 2N

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Osnova = Vlastnosti IPv6 = Adresování v IPv6 = Routovací protokoly pro IPv6 = Metody migrace mezi IPv4 a IPv6 Rozdíly IPv4 vs IPv6 = Větší adresní prostor = Řádově 100 000

Více

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit Jednoduché stránkování Operační systémy Přednáška 8: Správa paměti II Hlavní paměť rozdělená na malé úseky stejné velikosti (např. 4kB) nazývané rámce (frames). Program rozdělen na malé úseky stejné velikosti

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Kapitola 1 Představení SIP telefonu

Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon je plně funkční IP telefon vhodný pro využívání v domácnostech. Podporuje SIP protokol dle RFC3261. Obsahuje dva síťové porty 10/100BaseT, pomocí

Více