Projekt 10. přehled UNIXových distribucí pro routování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt 10. přehled UNIXových distribucí pro routování"

Transkript

1 Projekt 10 přehled UNIXových distribucí pro routování 0. Cíle projektu 1. Pár slov o protokolu TCP/IP 2. Speciální distribuce pro sdílení internetu 3. Case study 4. Zdroje a odkazy

2 0. Cíle projektu Ve svém projektu se nejdříve zmíním o protokolu TCP/IP, popíši jak vypadají IP adresy, jednotlivé třídy IP adres a masky podsítí. Tento krátký popis není pro komplexnost celé problematiky vyčerpávající. Například se vůbec nezmiňuji o způsobech směrování, což považuji za stěžejní funkci počítačové sítě. Této problematice se do hloubky věnuje publikace firmy Cisco Systems, Směřování v sítích IP (česky vydal Computer Press), ze které jsem, mimo jiné, čerpal. V další části představým něktaré speciální linuxové distribuce a jednu FreeBSD. Pod pojmem speciální mám na mysli malé, kompaktní distribuce, které se v mnoha případech vejdou na jednu disketu a jsou primárně určeny pro sdílení internetového připojení, obvykle v domácnosti nebo menší firmě oblast SOHO (small office/home office). Větší pozornost budu věnovat linuxové distribuci Freesco a FreeBSD distribuci m0n0wall, které jsem obě vyzkoušel. V poslední části popíši, jak jsem vyřešil sdílení internetového připojení ve své domácnosti.

3 1. Pár slov o protokolu TCP/IP Internet a téměř všechny ostatní počítačové sítě pracují v současné době s protokolem TCP/IP. Protokolem je nazýván soubor pravidel, které umožňují vzájemnou komunikaci. Protokol TCP/IP vznikl na počátku 70-tých let. V té době byl Internet resp. Arpanet jen jakousi poloveřejnou sítí, která vzájemně propojovala několik desítek univerzit, výzkumných organizací a vládních institucí. Osobní počítače, PC, dosud čekali na svůj vývoj do rozumně použitelné podoby a lokální sítě LAN byly teprve v plenkách. Internetová síť tedy nepotřebovala žádnou robustní architekturu. Dnes se používá verze IPv4, v blízké době by se mělo přejít na verzi IPv6. Aby se dvě různá zařízení, vzájemně domluvila, musí být zajištěna unikátnost jejich jmen v rámci celé sítě. Místo jmen se v TCP/IP používá tzv. IP-adresa. IP-adresa je 32 bitové binární číslo. Toto číslo se skládá ze 4 oktetů, každý oktet má osm bitů. bit oktet Při běžném zápisu se používá dekadický tvar IP adres. Dekadický tvar se získá převedením binární hodnoty všech 4 oktetů na dekadické číslo. Mezi dekadickými hodnotami oktetů se píší tečky. Například , kde 192 je dekadická hodnota prvního oktetu, 168 je hodnota druhého, atp. Dál se IP-adresa rozděluje na 2 logické části, síťovou adresu a adresu hostitele. To vychází z původní dvouúrovňové hierarchie internetu. Společně pak tyto dvě části jednoznačně identifikují kterýkoli počítač, připojený k internetu. Adresy byly dále rozvrženy do tříd, které odpovídají sítím velké, střední a malé velikosti; rozdíl mezi těmito třídami adres spočívá v počtu bitů, vyhrazených síťové adrese a hostitelské adrese. Celkem se rozlišuje 5 tříd IP adres: A, B, C, D, E. Těchto 5 tříd reprezentuje různé kompromisy mezi počtem podporovaných sítí a hostitelů.

4 Adresa třídy A Síťová část Hostitelská část oktet Třída A maximalizuje počet hostitelských adres, hostitelská část je zastoupena třemi oktety. Síťovou část představuje pouze jeden oktet. IP adresy třídy A byly navrženy s ohledem na extrémně rozsáhlé sítě, může jich být relativně málo, ale každá pojme mnoho hostitelských stanic. Přípustný rozsah adres sítí ve třídě A je od do Adresy třídy B Síťová část Hostitelská část oktet Třída B adres slouží pro potřeby středních až velkých sítí, interval přípustných adres sítí je od do Adresy třídy C Síťová část Hostitelská část oktet Adresový prostor třídy C se mezi původními třídami adres IPv4 používá zdaleka nejčastěji. Umožňuje podporu velkého množství malých sítí a představuje tak opak třídy A. Rozsah se platných adres se pohybuje v intervalu až Adresy třídy D Hostitelská část oktet Třída D byla vytvořena pro potřeby vícesměrného neboli skupinového vysílání. Vícesměrná adresa směřuje cílové pakety do předem definované skupiny jednotlivých IP adres. Adresový prostor spadá do intervalu až Adresy třídy E Adresy třídy E jsou sice definovány, ale sdružení IETF (Internet Engineering Task Force) si je ponechává jako vyhrazené pro své výzkumné účely. Interval je od do

5 Podle této původní architektury adresování protokolu IPv4 s 32bitovými IP adresami je možné adresovat až = 2 32 různých adres to je množství, které se původně považovalo za absurdně přehnané. Ale díky mnoha nehospodárným postupům se toto množství rychle promrhalo. Jednotlivé třídy IP adres byly navrženy staticky a nešlo je přizpůsobovat přesným potřebám firem a organizací. Například firma střední velikosti potřebovala 300 různých IP adres, jediná adresa třídy C (tedy 254 hostitelských adres) zcela zřejmě nestačí. Dvě sítě třídy C již znamenají více než dost adres, ale na druhé straně tím ve firmě vznikají dvě samostatné domény, tím se zvětšuje velikost směrovocích tabulek v Internetu, protože pro každou část adresového prostoru je potřeba samostatný záznam tabulky, i když obě sítě patří do stejné organizace. Druhou možností je přejít o stupeň výš, k síti třídy B, takto budeme mít všechny potřebné adresy v jediné doméně, ale plných adres přijde vniveč. Mnoho adres třídy B padlo za oběť sítím, které potřebovaly jen o málo více než 254 hostitelů. Adresový prostor třídy B se proto vyčerpal o mnoho dříve než ostatní třídy. Dalším zdrojem plýtvání bylo, že adresový prostor se rozděloval zcela libovolně na vyžádání. Každá organizace, která požadovala nějakou množinu adres, ji zkrátka dostala a nikdo se nesnažil kontrolovat, jestli adresy skutečně potřebuje. V současné době má přidělování IP adres na starosti organizace IANA, které obhospodařuje zbytek adres. Zároveň byla vyvinuta celá řada rozšíření, jejichž cílem je zlepšit hospodaření s 32bitovým adresovým prostorem. Mezi tyto techniky patří: Masky podsítí Masky podsítí s proměnnou délkou (VLSM) Beztřídní směrování mezi doménami (CIDR) Překlad adres (NAT)

6 Masky podsítí Tvorba podsítí neboli subnetting je popsán ve specifikacích RFC 917 a 950. Princip tvorby podsítí spočívá v rozdělení jedné sítě třídy A, B nebo C do několika menších sítí resp. podsítí. Podsítě identifikujeme pomocí jisté pseudo IP adresy, označované jako maska podsítě. Maska podsítě je 32bitové binární číslo. Tato maska říká kolik bitů z IP adresy bude využito pro identifikaci sítě a podsítě. Těmto bitům se říká rozšířený síťový prefix, zbívající bity pak představují jednotlivé hostitele v podsíti. Příklad: Máme rozdělit jednu adresu třídy C, na 6 podsítí. bit hodnota oktet dekadicky Síťová část Hostitelská Pro vytvoření jednoznačného síťového prefixu každé z těchto šesti podsítí musíme z celkem 8 bitů hostitelské části (4. oktet) vyčlenit nejméně 3 bity (2 3 = 8 >= 6). Teoreticky by s použitím 3bitů šlo vytvořit až 8 podsítí, ale první a poslední nelze použít (viz pozn. 1 ) Zbývajících 5bitů bude popisovat hostitele jednotlivých podsítí. Každá podsíť bude obsahovat maximálně 30 hostů (2 5 2 = 30). I zde nelze použít nejnižší a nejvyšší hodnotu, proto 2. 1 Adresy jejichž hostitelská část je složena ze samých 0 identifikuje samotnou síť. Adresa jejíž hostitelská část je složena ze samých 1 slouží pro nesměrové vysílání v rámci sítě.

7 Masky podsítí s proměnnou délkou (VLSM) Podsítě znamenaly velkou úsporu. Stále však existovalo omezení, že jedna síť může mít pouze jednu masku podsítě. Sdružení IETF vydalo v roce 1987 dokument RFC 1009, podle něhož bylo možné v rozdělené síti použít několik různých masek podsítí. VLSM (Variable Lenght Subnet Mask) využívá efektivněji adresový prostor IP dané organizace, protože administrátor může velikost masky přizpůsobit konkrétním potřebám každé jednotlivé podsítě. Beztřídní směrování mezi doménami (CIDR) CIDR (Classless Interdomain Routing) bylo reakcí na stále rostoucí potávku po využívání internetu. Bylo to krátkodobé opatření jako reakce na blížící se možné vyčerpání adresového prostoru. V původní architektuře měli jednotlivé třídy adres pevně dáno kolik bitů tvoří síťová a kolik hostitelská část adresy. Třída A měla 8bitové číslo sítě, třída B 16bitové a třída C 24bitové. CIDR nahrazuje tyto pevné kategorie za obecnější síťový prefix, který může mít libovolnou délku a tím lze pružněji rozdělit prostor podle velikosti konkrétní sítě. Obvykle se používá tzv. zkrácený zápis např / 20, kde číslo 20 představuje počet bitů které tvoří síťovou část IP adresy.

8 NAT (Network Address Translation) Základní myšlenkou NAT je změna adres v procházejících datagramech. Bývá realizován například na směrovači připojujícím zákazníkovu lokální síť k síti poskytovatelově. Lokální síť pak může používat libovolné adresy, nejčastěji se jedná o neveřejné adresy podle RFC Principy práce NATu popisuje RFC Zařízení provádějící NAT potřebuje alespoň jednu veřejnou, globálně směrovatelnou adresu. Může jich mít k dispozici několik, ale často vyjde jen s jedinou. V takovém případě se jedná o adresu jeho rozhraní připojeného k poskytovateli. Když některý počítač z lokální sítě odesílá paket do Internetu, odešle jej se svou (neveřejnou) adresou na místě odesílatele. Při průchodu NAT zařízením je paket změněn. NAT přepíše adresu a port odesílatele vloží do nich svou vlastní veřejnou IP adresu a číslo portu, které přidělil odesílajícímu počítači. Zároveň si poznamená toto přidělení do své tabulky, jež obsahuje informace o vzájemných převodech adres. Když později dorazí odpověď směřující na tento port, NAT opět přepíše část hlaviček do cílové adresy a portu vloží informace podle převodní tabulky a předá paket k doručení do lokální sítě. Odesílajícímu počítači tudíž dorazí odpověď s jeho adresou a dotyčný vůbec nepozná, že pakety byly během přenosu upravovány. Záznamy v převodní tabulce mají jistou životnost, takže při probíhající komunikaci bude tentýž počítač a port z lokální sítě mapován na stejný port v NATu (bude se používat stále stejná položka konverzní tabulky).

9 Hlavním problémem NATu je, že narušuje základní princip Internetu, podle nějž jsou všechny počítače jednoznačně adresovány a kdokoli s kýmkoli může komunikovat přímo. Počítače v lokální síti nemají veřejné adresy. Proto s nimi nelze zvenčí navázat spojení není jak je identifikovat. Komunikace může být zahájena jen zevnitř sítě směrem do Internetu. Teprve v této situaci vznikne na NATu záznam v převodní tabulce a počítač z vnitřní sítě se naváže na některý port NATu. Od tohoto okamžiku bude zvenčí dosažitelný (po dobu platnosti záznamu). Tyto problémy může uživatel stroje za NATem pozorovat například u rozšiřujících služeb ICQ klienta Miranda, kdy nelze odesílat ani přijímat soubory. Dále nelze být v active módu v P2P programu DC++, a stejně tak býva problém hrát síťové hry po internetu. Pokud máme přístup ke konfiguraci zařízení na kterém beží NAT, lze tyto nedostatky vyřešit přesměrováním portů na svou stanici, kde chceme používat tyto služby. To ovšem nelze provést vždy, router s NATem může být u poskytovatele našeho internetového připojení a v tom případě nemáme možnost měnit nastavení. Proto se domnívám, že budoucnost má řešení podobné tomu jaké využívá software pro volání přes internet Skype. Tento software je schopen navázat spojení i mezi stranami, kdy obě zařízení jsou za NATem a od koncového uživatele není vyžadováno žádné směrování portů ani žádná jiná složitá nastavení. V blízské budoucnosti by se navíc mělo zavést nové adresování IPv6 a je možné, že tímto krokem by se všechny problémy okolo NATu vyřešily.

10 1. Speciální distribuce pro sdílení internetu Zde v krátkosti popíši jednotlivé distribuce. Ve svých vlastnostech a schopnostech se jednotlivé distribuce příliš neliší. Hlavním rozdílem bývá především z jaké velké distribuce vyhází a tak klíčem k výběru bývá kvalita podpory ve formě dokumentace a možnosti rozšíření o nové funce. Rozhodně se nejedná o kompletní seznam. Každou chvíli se na internetu objevují nové projekty a jiné zanikají (přestávají se vyvíjet). Dobrým zdrojem informací se ukázal web a samozřejmě google. Freesco software freesco je náhrada za komerční routery. Podporuje až 10 síťových karet a 10 modemů. Je založen na starším jádře linuxové distribuce slackware a je distribuován pod licencí GNU. Jeho hlavní předností je nízká hardwarová náročnost a skutečnost, že celý systém pojme jediná disketa. Autoři se chlubí, že postačuje 10 minut na kompletní zprovoznění routeru. Freesco byl první software, který jsem vyzkoušel a zmiňuji se o něm v dalším textu. IPCop Další z mnoha Open Source projektů, šířený pod GNU GPL licencí. Oproti freescu je založen na novějším kernelu a chlubí se lepším zabezpečením (firewall). IPCop je ke stažení ve formě ISO obrazu ve velikosti přibližně 25 MB. Součástí defaultní instalace je webový proxy server, který mimo jiné odlehčuje síťový provoz díky možnosti cachování webových stránek či stahovaných souborů. Déle je možné zprovoznit VPN Virtual Private Network propojení interní sítě přes internet s další sítí a tím vytvoření jedné logické sítě. Linux LiveCD Router Live CD distribuce, kterou není potřeba instalovat. Dokáže pracovat s mnoha wi-fi síťovými kartami. ISO obraz má velikost 86 MB.

11 Smoothwall Podle jedné recenze tento britský firewall používá více jak jeden milión uživatelů. Opět se jedná o Open Source, ale za projektem stoji společnost SmoothWall Limited, která na základě tohoto projektu vyvíjí komerční aplikace. Ke stažení je ISO obraz o velikosti 46 MB včetně dokumentace nebo 34 MB bez dokumentace. CensorNet CensorNet je vyvíjen pod GNU licencí a šířen v duchu Open Source. Je zdarma ke stažení, ale další rozšíření a služby jsou zpoplatněné. Obsahuje content filter (obsahový filter). Dokáže blokovat konkrétní URL, jednotlivé uživatele, klíčová slova atd. Před stažením 150 MB velikého ISO obrazu je nutné se zaregistrovat. Euronode Projekt Euronode je určen pro puristy, kteří věří, že server má být minimalistický a má obsahovat jen ten nejnutnější software. Je založen na distribuci Debian a je šířen ve 3 verzích: M0n0wall Euronode Minimal Woody Euronode Simple Firewall Euronode Advanced Firewall Jediný zástupce freebsd. Původem švýcarský projekt, který kromě všech běžných služeb jako DHCP serveru a NATu obsahuje kvalitní podporu bezdrátových zařízení a službu Captive Portal pro autentizační účely. Ve spojení s embedded PC představuje ideální řešení pro komerční sféru viz.

12 3.Case study Naše domácnost je připojena k internetu společností UPC pomocí kabelového modemu. Zvolil jsem nejlevnější tarif, který je nabízen pod obchodním názvem Chello Easy. U tohoto tarifu je garantována rychlost 256/64 kbps (download/upload). Zároveň je zde uplatňována tzv. Fair Use Policy FUP v podobě datového omezení 5 GB. Společnost UPC nabízí i další tarify s vyšší rychlostí a větším datovým limitem. I když je tarif Chello Easy nejlevnější (v současné době 555,- Kč včetně 19 % DPH) je přirozenou snahou každého ušetřit. Ve vedlejším bytě naštěstí bydlí můj vrstevník takže jsme se rychle domluvili, že pojedeme na půl. Jedna IP, víc počítačů... UPC ovšem pronajímá pouze jednu IP adresu. V počítačové síti postavené na rodině protokolů TCP/IP musí mít každé zařízení svou unikátní IP adresu. To by znamenalo, že v jednu chvíli může být připojen pouze jeden počítač. Tento problém lze vyřešit několika způsoby: 1) zaplatit UPC pronájem další IP adresy nevyhovující řešení : chtěli jsme ušetřit, v tomto případě bychom naopak platili víc! 2) koupit HW broadband router hotové řešení, plug&play ale relativně vysoká cena (rok 2000) 3) na starší vyřazené PC nainstalovat SW pro sdílení internetového připojení levné řešení jako náhrada za HW broadband router princip DIY, Do It Yourself, menší finanční investice za cenu času, který je potřeba věnovat na zprovoznění nevýhodou je zvýšená spotřeba elektrické energie (počítač je zapnut stále) a hluk způsobený otáčením pevného disku a větráku ve zdroji Jako nejlevnější se nám jevila varianta číslo 3, vzhledem k tomu, že jsme měli jedno starší PC a několik síťových karet k volnému použití.

13 Software-Řešení č.1 : Freesco Zbývalo vybrat software, který nám umožní sdílení internetu. Protože ani já ani můj soused jsem neměli zkušenosti s linuxem/freebsd nainstalovali jsem nejprve OS Windows 2000 společně s programem WinRoute. Jak se brzy ukázalo nebylo to dobré řešení kvůli častým haváriím a pádům programu WinRoute. Nepodařilo se nám zjistit, kde je chyba, jestli je na vině starý hardware, nedostatek paměti nebo softwarový bug. Na technickou podporu jsme nevolali, protože všechen software byl kradený. Po důkladném googlování jsem našel jednodisketovou linuxovou distribuci Freesco, která na svých stránkách slibovala spolehlivé a jednoduché řešení. HW nároky byli oproti W2k zanedbatelné procesor 386, 8 MB RAM, disketová mechanika a 2 síťové karty. Instalace byla jednoduchá, zvládl by ji jakýkoli pokročilejší uživatel i bez znalosti linuxu. K nastavení sítě je však potřeba alespoň základních znalostí protokolu TCP/IP, je dobré vědět co to je IP adresa, DHCP server atp. Hardware Celý systém po nabootování z diskety pracuje v paměti RAM, případné změny v konfiguraci se zapíší na stejnou disketu. Není potřeba pevný disk. Díky tomu se snížila spotřeba elektrické energie stejně jako hlučnost celého počítače. HW konfigurace PC-routeru Minimální Použitá CPU i386 Pentium Celeron RAM 8 MB 64 MB HDD x NIC Table 1HW ISA/PCI 10 Mbit PCI RealTek Mbit

14 Ovládání Takto nainstalovaný Freeco router lze ovládat více způsoby: přímo, přes připojený monitor a klávesnici vzdáleně - webové rozhraní - program putty (nebo podobný s podporou SSH)

15 Základní vlastnosti features Freesco může pracovat ve dvou režimech Most/Bridge propojení až 10ti síťových segmentů Směrovač/Router propojení sítě LAN s WAN (internet) spojení se sítí WAN přes Ethernet (např. Kabelový modem) spojení se sítí WAN přes vytáčené připojení (Dial-up, ADSL) V režimu Směrovač/Router se využívá metody překladu adres, Network Address Translating NAT, která zajišťuje přístup do vnější sítě WAN, resp. do internetu, všem stanicím ve vnitřní síti LAN. Z vnější sítě se Směrovač/Router stále chová jako jediné zařízení. Stanice ve vnitřní síti jsou z vnějšku neviditelné, veškeré požadavky jako například zobrazení webové stránky za ně vyřizuje NAT. Existují však určité techniky jak se o existenci stanic za NATem dozvědět. Možnosti rozšíření Freesco je modulární, existuje mnoho doplňků/balíčků (packages), které rozšiřují možnosti využití počítače až se z něj stane opravdový server. Komunita okolo Freesca byla velmi aktivní a výběr je opravdu široký. K instalaci balíčků/packages ovšem již bývá potřeba pevný disk. Tím se však Freesco ze zajímavé jednodisketové distribuce stane obyčejnou distribucí. Na Freesco lze provozovat například tyto služby: dhcp server http server ftp server ssh server time server Nedostatky Během více jak ročního provozu nedocházelo k výpadkům. Systém byl stabilní a bezproblémový. Jediný, zato však velmi významný, problém nastal když jsem do sítě chtěl zapojit IP telefon. Freesco je postaveno na starším kernelu (jádře) a protokoly SIP a IAX, kterými IP telefon komunikuje, nejsou zcela podporovány. V praxi to vypadalo tak, že odchozí hovory fungovaly bezchybně, ale příchozí se po několika sekundách ukončovaly nebo ke spojení vůbec nedošlo. To mě přinutilo přejít na distribuci m0n0wall, založené na operačním systému FreeBSD, která má novější jádro a s protokolem SIP resp. IAX si lépe rozumí.

16 Řešení č.2 : m0n0wall Software m0n0wall je založen na operačním systému FreeBSD. Cílem autora bylo vytvořit softwarový balík, firewall, s user-friendly webovým rozhraním, který ve spojení s embedded PC zajistí stejné služby jako komerční hardwareové firewally. embedded PC Embedded PC, česky vestavné PC, jsou počítače kompatibilní se standartem PC, určené do zvláštních provozů tzv. průmyslové počítače. Mají manší rozměry a odolnější šasi. Nejčastěji se používají v průmyslu pro procesy řízení a regulace. MAX-PC, 58 x 29 x 10 mm, CPU MHz, 16 MB RAM, 16 MB flash, VGA Pro svou spolehlivost a tichý chod (pouze pasivní chladič), jsou embedded PC vhodné jako HW základna pro m0n0ewall router. Výsledek může vypadat například takto:

17 HW požadavky Narozdíl od softwaru freesco je m0n0wall poněkud náročnější. K bezproblémovému chodu je potřeba procesor 486 a 64 MB RAM. Těmto požadavkům je dobré věřit, jak sem se sám přesvědčil, když sem se bezúspěšně pokoušel nainstalovat m0n0wall na stroj s 32 MB operační paměti. Jako médium pro uložení sw m0n0all lze použít pevný disk cd/dvd flash disk Ovládání Autor sw m0n0wall se od začátku snažil o user-friendly webové rozhraní.

18 Co to umí... Především je zde firewall. Pomocí pravidel/rules, lze nakonfigurovat chování celého systému. Ačkoli se autor m0n0wallu opravdu snažil vše maximálně zjednodušit veškerá konfigurace se provádí přes webové rozhraní, žádná příkazová řádka mě samotnému se zatím nepodařilo vytvořit ani jednoduché pravidlo na přesměrování portů/portforwarding. To samé jsem ve freesco zvládl bez problémů. Chyba je samozřejmě na mé straně, v žádném případě to nelze brát jako kritiku tohoto jinak skvělého softwaru. Zajímavá funkce, kterou bych v budoucnu rád využíval je tzv. traffic shaper. Ta umožňuje rozdělit pásmo (v našem případě 256 kbps) spravedlivě mezi všechny připojené koncové stanice. Pokud totiž na jedné stanici beží software, který dokáže využít celou šířku pásma (P2P programy nebo i obyčejné stahování z webu či ftp) tak nezbude téměř nic na další stanici. To se projeví výrazným zpomalením všech požadavků na data z internetu a subjektivně lze říci, že rychlost je dokonce menší než při připojení přes telefonní linku. Traffic shaper tento problém řeší tím, že každá koncová stanice dostane například přiděleno 128 kbps (2x128kbps = 256 kbps). Mezi další zajímavé služby, které m0n0wall poskytuje, lze zmínit wake on LAN a captive portal. Wake on LAN umožňuje vysláním speciálního paketu probudit/zapnout počítač na dálku. Captive portal se často používá v bezdrátových sítích pro kontrolu, zda má stanice oprávnění v síti pracovat. Jedná se o jakousi vstupní bránu speciální webovou stránku, kterou musí projít všechny žádosti o připojení do sítě. Na této vstupní stránce portálu dochází k autentifikaci uživatele zadáním jména a hesla. Závěr Software m0n0wall za dobrou cenu (zadarmo) poskytuje pokročilé funkce, které levné SOHO routery nepodporují. Vzhledem ke spolehlivosti, kvalitě a neustálému vývoji bych si dokázal představit jeho nasazení i v komerční firmě a ne jen pro domácí potřeby počítačových nadšenců. Informace o sw m0n0wall: pár informací v češtině formou otázka-odpověď: dokumentace v angličtině: Informace o sw Freesco: homepage:

19 Zdroje a odkazy: Část 1, Pár slov o protokolu TCP/IP Mark A. Sportack: Směřování v sítích IP, Computer Press 2004, ISBN Kolektiv autorů: Výukové materiály firmy Cisco Systems, CCNA 1 až 4 Kolektiv autorů: Pavel Satrapa: Kolektivní vědomí: Část 2, Speciální distribuce pro sdílení internetu

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

IPv6 na OpenWRT. 6. června 2012. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17

IPv6 na OpenWRT. 6. června 2012. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17 IPv6 na OpenWRT Ondřej Caletka 6. června 2012 Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17 Obsah 1 O OpenWRT 2 Realizace IPv6 připojení 3 Získání IPv6 konektivity 4 Šíření IPv6

Více

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12 Firewally a iptables Přednáška číslo 12 Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Druhy firewallu Podle

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Úvod do OpenWRT Ondřej Caletka 1 března 2014 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Úvod do OpenWRT 1 března 2014 1 / 14 Co je OpenWRT Distribuce

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. test pro zopakování a ověření znalostí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. test pro zopakování a ověření znalostí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

TECHNICKÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Preambule. Základní pojmy a zkratky

TECHNICKÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Preambule. Základní pojmy a zkratky Preambule ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento dokument závazně upravuje podmínky provozu některých služeb poskytovaných IT8 Informační technologie s.r.o. jejím Zákazníkům podle Všeobecných obchodník podmínek

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DATASHEET Dedikované a Managed servery přehled VE ZKRATCE Přehledná nabídky 4, 6, 8 a 12 jádrových

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Název Informace o zůstatcích Popis Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích na všech dohodnutých účtech klienta

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Ceník služeb od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Pracovní stanice PS.01 Stanice - základní instalace HW 420 za hod, 30+15 PS.101 Stanice - sestavení a zahoření PC z komponent, základní zahoření a otestování

Více

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1.1.2008 Obsah: I. CENA ZA SLUŽBU xdsl...2 A. Poplatek za zúčtovací období...2 1. Ceník aktuálně nabízených služeb...2

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Jan Kubr - Y36SPS 1 8/2007 Cíle ochrany data utajení integrita dostupnost zdroje zneužití výkonu útok na jiné systémy uložení závadného obsahu pověst poškození dobrého

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů

Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů Popis stávající videokonferenční infrastruktury CESNET Stávající videokonferenční infrastruktura

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky. Instant Messeging

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky. Instant Messeging Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Instant Messeging PROSTŘEDKY PRO OKAMŽITOU PÍSEMNOU A HLASOVOU KOMUNIKACI PO INTERENTU Petr Janek 1. ročník bakalářského studia obor: Ekonomika

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více