SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )"

Transkript

1 SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) (dále jen Smlouva ) Smlouva číslo: CZLxx12x uzavřená mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo: Sídlo: IČ: DIČ: zapsaná v CZ zastoupená:... (dále jen Zákazník ) a IBM Česká republika, spol. s r.o. Odd IGF Praha 4, Chodov, V Parku 2294/4, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 692, zastoupená: jednatelé Ing. Jiří Bavor nebo Radek Hovorka přičemž společnost zastupují a za společnost podepisují každý samostatně (dále jen IBM ) 1. Předmět Smlouvy Na základě této Smlouvy poskytne IBM jako úvěrující Zákazníkovi jako úvěrovanému peněžní prostředky úvěr ke sjednanému účelu, jímž se rozumí úhrada faktur(y) za IT produkty dodané Zákazníkovi níže specifikovaným dodavatelem (dále jen úvěr ). Zákazník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky IBM vrátit formou Splátek úvěru tak, jak stanoveno níže. Poskytnutý úvěr je účelově vázaný na nákup IT produktů (hardware, software, služby) a může zahrnovat jak produkty IBM, tak i non-ibm. Strana 1/7

2 Obchodní firma a adresa Dodavatele : xxxx (dale jen Dodavatel ) 2. Splácení úvěru Zákazník je oprávněn čerpat finanční prostředky z úvěru na základě řádně vyplněného a podepsaného dokumentu Žádost o čerpání úvěru, jehož vzor tvoří Přílohu A této Smlouvy, a to nejpozději do x ( Datum platnosti ). Kopie příslušné faktury/příslušných faktur Dodavatele musí být připojeny k podepsané Žádosti o čerpání úvěru. V souladu s podmínkami Přílohy A IBM umožní čerpání příslušné částky úvěru po předložení těchto řádně vyplněných a podepsaných dokumentů. Za předpokladu, že podepsaná Žádost o čerpání úvěru bude doručena do IBM nejpozději ke stanovenému datu, zavazuje se Zákazník úvěr splácet tak, jak stanoveno dále v tabulce: Délka úvěru v měsících 12/36/48/60 Platební období měsíčně/čtvrtletně/ročně Splatnost na začátku/konci období Splatnost počítána od: První den Platebního období, které začíná první den dalšího měsíce po dni podpisu Žádosti o čerpání úvěru Celková částka Kč bez/vč. DPH Počet splátek Výše splátky Kč Celková výše splátek Kč Jednotlivé splátky uvedené v tabulce výše jsou kalkulovány s ohledem na Celkovou částku úvěru. Tuto Celkovou částku však nelze považovat za konečnou a potvrzenou. Pokud se bude částka na dodavatelské faktuře/fakturách lišit od Celkové částky, bude IBM oprávněna přepočítat a upravit výši jednotlivých Splátek. Případná změna výše Splátek bude oznámena Zákazníkovi písemně. Pokud bude Žádost o čerpání úvěru Zákazníkem doručena do IBM později než ke stanovenému Datu platnosti, bude IBM oprávněna změnit výši Splátek a plán splácení úvěru tak, aby odpovídal převažujícím tržním sazbám refinancování. IBM zašle Zákazníkovi Oznámení, které bude odpovídajícím způsobem reflektovat změny. Splátky zahrnují úrok za poskytnutí úvěru. Žádné platby uvedené v této Smlouvě nezahrnují místní poplatky, daně (vyjma DPH) nebo cla, které musí Zákazník platit zvlášť. Na každou Splátku bude IBM vystavena faktura splňující náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů. Podpisem této Smlouvy se Zákazník neodvolatelně zavazuje řádně hradit stanovené Splátky. Tento platební závazek je nezrušitelný, absolutní a bezpodmínečný. Splátka nesmí být zadržena či neuhrazena ze žádného důvodu. Zákazník se zavazuje platit Splátky bez jakýchkoli srážek, vzájemně dohodnutým způsobem. Strana 2/7

3 V rozsahu povoleném zákonem není Zákazník oprávněn uplatnit jakákoli práva na započtení svých pohledávek vůči jeho platebním závazkům podle této Smlouvy. Platební závazky Zákazníka dle této Smlouvy zůstávají v platnosti bez ohledu na ukončení či zrušení jakékoli Smlouvy(smluv) mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Zákazník není oprávněn z tohoto důvodu uplatnit žádné námitky vůči jeho platebním závazkům vůči IBM vyplývajícím z této Smlouvy. Zákazník není oprávněn splatit úvěr před uplynutím 9 měsíců jeho trvání. 3. Případ neplnění Výskyt jakékoli z následujících událostí tvoří a definuje Případ neplnění podle této Smlouvy: a. Zákazník nebo jeho ručitel podstatným způsobem poruší jakoukoli povinnost vyplývající pro něho z této Smlouvy, zejména pak neuhradí jakoukoli splatnou částku, jak je uvedena v článku 2 této Smlouvy, nebo jiné Smlouvy o financování a toto porušení neodstraní do patnácti (15) dnů od oznámení IBM o takovém porušení. b. Zákazník nebo jakýkoli případný ručitel podá návrh nebo zahájí řízení nebo bude proti Zákazníkovi nebo případnému ručiteli podán návrh nebo zahájeno řízení podle č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní zákon) nebo podobného zákona, nebo Zákazník písemně uzná svou platební neschopnost nebo neschopnost splácet své dluhy, jakmile se stanou splatnými, nebo jeho případný ručitel učiní takové uznání ohledně své osoby; c. Zákazník nebo jeho ručitel uvede v této Smlouvě podstatným způsobem nepravdivé nebo zkreslené finanční údaje; e. Zákazník podnikne jakýkoli krok v souvislosti s jeho zrušením, likvidací nebo likvidací jeho záležitostí, včetně bez omezení, zahájení jakéhokoli řízení z důvodu výše uvedeného, přestane vést závod jako prosperující závod, nebo prodá nebo se zbaví v podstatě veškerého svého majetku nebo provede hromadný převod veškerého svého majetku, nebo provede postoupení ve prospěch věřitelů, nebo k jakékoli z těchto událostí nebo kroků dojde ve vztahu k jakémukoli případnému ručiteli, f. jakýkoli ručitel, vyžadovaný na základě této Smlouvy poruší, ukončí či přeruší platnost jakékoli finanční záruky, nebo taková záruka pozbude účinnosti nebo bude uznána za neplatnou či nevymahatelnou. 4. Opravné prostředky Zákazník tímto uznává, že v případě výskytu Případu neplnění bude IBM oprávněna dle svého výhradního uvážení, aniž by jinak zprošťovala Zákazníka povinností podle této Smlouvy učinit jeden nebo více uvedených kroků: a) učinit příslušné právní kroky ohledně jakýchkoli nesplacených částek a dodatečných nákladů, (včetně úhrady nákladů na právní zastoupení a dalších souvisejících nákladů); b) prohlásit všechny ostatní nesplacené částky podle této Smlouvy za okamžitě dlužné a splatné a okamžitě požadovat jejich úhradu; Strana 3/7

4 c) požadovat úhradu všech ostatních nesplacených Splátek zajištěných finanční zárukou, je-li jaká. 5. Finanční záruka [Varianta 1:] Neexistuje žádná specifická finanční záruka požadovaná pro tuto Smlouvu. [Varianta 2:] Tato Smlouva je podmíněna tím, že Zákazník poskytne IBM finanční záruku ve formě [vložit vybranou záruku], jak je dále popsána v Příloze B, která je odkazem inkorporována do této Smlouvy. 6. Dodatečná a závěrečná ustanovení Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy je také v této Smlouvě obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této Smlouvy jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá. IBM a Zákazník společně i každý samostatně výslovně potvrzují, že před uzavřením této smlouvy měli plnou a neomezenou příležitost konzultovat obsah této Smlouvy se svými právními poradci. Zákazník prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu 433 Občanského zákoníku. Strany Smlouvy se tímto výslovně dohodly, že práva a povinnosti dohodnuté mezi stranami jsou upravena výhradně touto Smlouvou a žádná ze stran pro účely této smlouvy neodkazuje či nespoléhá na jakékoli všeobecné či standardní obchodní podmínky apod. V rozsahu, v jakém se ustanovení tohoto odstavce uplatní podle českého práva, IBM a Zákazník, který je podnikatelem, se v souladu s ustanovením 1801 Občanského zákoníku, odchylují od příslušných ustanovení 1799 a 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Tímto je vyloučena případná neplatnost ustanovení této Smlouvy pro rozpor s uvedenými ustanoveními o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem, zejména neplatnost: - doložek, které odkazují na případné podmínky mimo vlastní text této Smlouvy, s jejichž významem nebyl Zákazník seznámen, a ani nebude prokázána znalost Zákazníka o jejich významu; - doložek, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložek, které jsou pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelné, a to i když to způsobí Zákazníkovi újmu a Zákazníkovi nebyl jejich význam dostatečně vysvětlen; a - doložek, které jsou pro Zákazníka zvláště nevýhodné, aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se tato Smlouva bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. IBM nečiní jakékoli prohlášení jakéhokoli druhu ohledně účetních postupů Zákazníka uplatňovaných na platby splatné podle této Smlouvy. Korporace IBM účtuje financování podle amerických Obecně uznávaných účetních zásad (US GAAP) pro účely amerického výkaznictví. Podrobné informace jsou k dispozici na požádání. Za jakoukoli platbu neuhrazenou ke dni její splatnosti může IBM navíc účtovat úrok z prodlení ve výši 2% měsíčně nebo v maximální zákonem stanovené výši. Tímto ustanovením není dotčno právo na náhradu škody. IBM je oprávněna převést tuto Smlouvu na třetí osobu jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný. Zákazník souhlasí s tím, že umožní společnosti IBM ukládat a užívat jeho kontaktní informace, včetně jména, telefonního čísla a ové adresy při jejich obchodních aktivitách nebo jiné informace (například finanční), které Zákazník poskytl nebo poskytne. Takovéto informace budou zpracovávány a užívány v souvislosti s obchodními vztahy mezi IBM a Zákazníkem a mohou být poskytovány Strana 4/7

5 dalším společnostem v rámci skupiny IBM, subdodavatelům, obchodním partnerům, společnostem pověřeným společností IBM a jejím dceřiným společnostem za účelem užívání při společných obchodních aktivitách, včetně komunikace se Zákazníkem (např. při zpracovávání objednávek, nabídkových kampaních a marketingovém průzkumu) nebo za účelem finančního ohodnocení Zákazníka. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato Smlouva, včetně jejích Příloh, představuje úplnou dohodu ohledně jejího obsahu a účelu, a nahrazuje veškerá předchozí ústní či písemná sdělení mezi Zákazníkem a společností IBM. Veškeré úpravy nebo změny této Smlouvy nabývají účinnosti pouze v případě, že jsou vyhotoveny v podobě písemných a očíslovaných dodatků k této Smlouvě a jsou podepsané oběma smluvními stranami. Přijal a podepsal za společnost: Zákazník Přijal a podepsal za společnost: IBM Česká republika, spol. s r.o. Osoba oprávněná podepisovat Osoba oprávněná podepisovat Jméno (hůlkovým písmem) Jméno (hůlkovým písmem) Místo Dne Místo Dne Razítko Razítko Strana 5/7

6 Příloha A Žádost o čerpání úvěru Žádost o čerpání úvěru Bude vyplněno Zákazníkem a doručeno na adresu: IBM Česká republika, spol. s r.o., V Parku 2294/4, Praha 4 - Chodov 1. Adresa zákazníka: Smlouva o úvěru č.: Výše úvěru/výše dodavatelské faktury :... CZK (jak uvedeno ve Smlouvě o úvěru ) Platba Úvěr bude uhrazen jak stanovené dále: O Platba na účet Zákazníka Částka úvěru může být převedena na bankovní účet Zákazníka za předpokladu: - že Zákazník již dodavatelskou fakturu uhradil, - Zákazník zašle IBM následující: kopi dodavatelské faktury přičemž tato nesmí být starší než 90 dnů - DIČ je uvedeno - bankovní spojení (číslo účtu, v případě potřeby IBAN) Banka: Město : Účet číslo: Clearing N : IBAN: Strana 6/7

7 O Platba na účet Dodavatele Poskytnutí čásky úvěru na účet Dodavatele vyžaduje: - Aby faktura nebyla starší než 120 dnů - Zákazník poskytne IBM kopii faktury - DIČ je uvedeno - bankovní spojení (číslo účtu, v případě potřeby IBAN) Banka: Město : Účet číslo: Clearing N : IBAN: Přijal a podepsal za společnost: Zákazník Osoba oprávněná podepisovat Jméno (hůlkovým písmem) Místo Dne Razítko Strana 7/7

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Strana 1 z 16 Produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument obsahuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ). Podmínky

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování všech úvěrových

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument představuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ), které

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. - spotřebitel

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. - spotřebitel Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. - spotřebitel Článek 1 Předmět smlouvy, obecná ustanovení 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více