Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád"

Transkript

1 I. Úvod Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín Školní řád Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (dále jen škola) je podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších předpisů střední škola. Připravuje žáky pro budoucí výkon povolání na základě upravených učebních plánů. Odborný výcvik je zajišťován školou. Školní řád je vydáván pro dosažení cílů výchovněvzdělávací činnosti školy. Základní povinností každého žáka je, aby se řídil všemi ustanoveními tohoto řádu a výše uvedeného zákona a také souvisejícími zákony, vyhláškami a nařízením. II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců: A)Práva žáků a jejich zákonných zástupců: Žáci mají právo: a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. f) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. g) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. žáci mají právo na vzdělání, na svobodu myšlení, náboženského vyznání, na svobodu sdružování a pokojného shromažďování žáci mají právo na ochranu svého života, své rodiny, svého domova, soukromí i korespondence žáci mají právo ohradit se slušnou formou proti jakýmkoliv útokům na jejich čest, pověst a proti nespravedlivým obviněním a nařčením žáci mohou svobodně, slušně a adekvátní formou vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se jich týkají žáci mají právo na důvěrné nakládání s jejich pedagogickou dokumentací zákonní zástupci mají právo na informace o výsledcích vzdělávání a výchovy svých dětí a svěřenců zákonní zástupci mají právo na informace o učebních dokumentech školy

2 B) Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců: Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni: a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. Žáci jsou dále povinni osvojovat si vědomosti, dovednosti a získávat návyky v rozsahu stanoveném příslušnými učebními dokumenty plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy při teoretickém i praktickém vyučování se chovat vždy v souladu s tímto řádem a být též vhodně a čistě oblečen a upraven před teoretickým vyučováním se přezouvat do domácí obuvi a odkládat svrchní oděvy na určená místa, převlékat se do předepsaného úboru a obuvi před hodinami TV a převlékat se do určeného pracovního oděvu před zahájením praktického vyučování chránit své zdraví i zdraví spolužáků dodržováním předpisů BOZP a předpisů PO, upozornit na jakékoliv porušování těchto předpisů šetřit vybavení a zařízení školy a chránit je před poškozením, hospodárně zacházet s učebnicemi, s učebními pomůckami, nářadím a nástroji, přístroji, stroji a s veškerým zařízením, nahradit škole majetek, který jimi byl úmyslně či z jejich nedbalosti zničen nebo poškozen dbát ve všech prostorách na čistotu a pořádek veškerý odpad třídit a odhazovat do příslušných košů chránit před poškozením žákovskou knížku, která je jejich úředním dokladem, udržovat ji v čistotě, denně ji nosit na teoretické i praktické vyučování, každý týden předkládat žákovskou knížku ke kontrole a k podpisu zákonným zástupcům neprodleně hlásit třídnímu učiteli všechny změny týkající se jeho osoby (bydliště, kontakt na zákonného zástupce apod.)

3 III. Docházka žáků do školy provoz a vnitřní režim školy A) Docházka a provoz: Žák má právo a rovněž povinnost pravidelně ( 22, odst. 1, písm. a školského zákona) a včas chodit do školy a dle stanoveného rozvrhu se účastnit vyučování či odborného výcviku, začátek a konec vyučování je stanoven rozvrhem hodin a přílohou tohoto školního řádu do školy dochází žák tak, aby byl připraven nejméně 5 minut před první zahajovací hodinou, to platí i pro následné vyučovací hodiny, jestliže žák není z jakýchkoliv důvodů řádně připraven na výuku, omluví se učiteli před zahájením vyučování žáci smějí opouštět budovu školy v průběhu vyučování pouze se souhlasem vyučujícího či třídního učitele, v průběhu odborného výcviku se mohou vzdálit ze svého pracoviště jen se souhlasem učitele odborného výcviku či po dohodě s třídním učitelem B) Absence: nemůže-li se žák zúčastnit výuky, a to za okolností, které jsou mu předem známy, a tato absence nepřesáhne jeden vyučovací den, požádá žák (zákonný zástupce) o uvolnění třídního učitele, jestliže absence žáka přesáhne jeden vyučovací den, o jeho uvolnění rozhodne zástupce ředitele školy, při delší absenci rozhodne o uvolnění žáka ředitel školy nemůže-li se žák z nepředvídaného důvodu zúčastnit výuky, vyrozumí neprodleně o jeho absenci zákonný zástupce třídního učitele či zástupce ředitele školy na tel , absenci doloží do třech kalendářních dnů, nepřítomnost žáka se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc, karanténa, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody) nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce, zletilý žák se může omlouvat sám, ve výjimečných případech (častá nepřítomnost žáka) musí být součástí omluvenky potvrzení důvodu absence (lékař, policie, atd.), bez tohoto potvrzení je absence považována za neomluvenou žák, který se v době vyučování cítí být nemocen, navštíví lékaře po souhlasu učitele, jenž uvědomí zákonného zástupce nezletilého žáka dostupnými prostředky, po příchodu do školy žák předloží třídnímu učiteli potvrzení o návštěvě lékaře, nejsou-li důvody k návštěvě lékaře závažné, navštíví ho žák po skončení výuky je-li žák nemocen, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, veškerá omluvená absence musí být zaznamenána v žákovské knížce a podepsána též zákonným zástupcem žáka či osobou k tomu oprávněnou (lékař, policie, atd.), jakékoliv pozměňování těchto údajů bude považováno za porušení povinností vyplývajících z tohoto školního řádu zamešká-li žák z jakýchkoli důvodů více než 30 % hodin v některém z vyučovacích předmětů během pololetí školního roku, nemůže být klasifikován a následně vykoná zkoušky v náhradním termínu (výjimku schvaluje ředitel školy) nedoloží-li žák (zákonný zástupce) do pěti vyučovacích dnů důvod absence a jeho účast není omluvena, je jeho absence považována za neomluvenou a současně je mu zaslána výzva o doložení neúčasti ve výuce, následující den od doručení výzvy nabíhá desetidenní lhůta na doložení neúčasti ve výuce, jestliže žák/zákonný zástupce žáka nebude reagovat na tuto výzvu, či se osobně nedostaví do školy, bude jeho jednání ze strany školy považováno za rozhodnutí žáka/zákonného zástupce žáka,že studia zanechal posledním dnem této lhůty, následně bude doručeno žákovi/zákonnému zástupci žáka rozhodnutí o ukončení studia za neomluvenou absenci je považováno i falšování omluvené absence žáka, v tomto případě poté následuje kázeňský postih dle šk olního řádu

4 IV. Chování žáků a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví A) Chování žáků: žáci školy plně odpovídají za své chování a jednání ve škole i mimo školu nejen sami sobě a svým rodičům, ale také škole, chovají se tak, aby hájili dobré jméno školy žákům je zakázáno kouřit v prostorách a areálu školy a také při všech činnostech organizovaných školou rovněž je zakázáno přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy, zdraví škodlivé látky, požívat je a rozšiřovat je mezi žáky, není dovoleno přinášet věci nebezpečné životu a zdraví, a věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků, v případě podezření na požití návykových látek a alkoholu bude žák podroben testu na přítomnost takovéto látky žákům školy je zakázáno šířit a propagovat rasistické ideje a učení, šířit myšlenky a propagovat činnost nepovolených náboženských sekt, a to i způsobem oblékání a vnějším vzhledem je zakázáno snižovat důstojnost jiných žáků! spolužáci se k sobě chovají přátelsky a ve svém okolí netolerují žádný projev šikanování a upozorní na každý jeho projev svého učitele na pracovištích odborného výcviku dbají žáci na dodržování slušného a kulturního vystupování vůči nadřízeným a ostatním zaměstnancům za nepřípustné se považuje jakékoli podvádění, falšování dokumentů, krádeže a poškozování osobních věcí žáků a zaměstnanců B) Hygiena a bezpečnost: žáci jsou povinni se přezouvat a používat ve všech třídách a na chodbách domácí obuv sportovní obuv (tenisky, botasky, apod.) se nesmí používat jako přezůvky do tříd žáci nesmí otvírat okna bez přímého pedagogického dozoru, není dovoleno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty, volat z nich či jinak budit a upoutávat pozornost okolí není povoleno sedat si na topná tělesa a jejich přívodní trubky v průběhu přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí svou třídu a budovu, chovají se ukázněně, je zakázáno chodit do jiných tříd po zvonění k začátku hodiny sedí všichni žáci na svém místě, mají připravené věci k výuce, sundané všechny židle ve třídě, je smazaná tabule, dveře učebny jsou zavřené žák po skončení vyučování dá do pořádku své místo a židli zvedne na lavici, při odchodu ze třídy (konec vyučování, oběd, tělesná výchova, výuka mimo učebnu) je smazaná tabule, zavřená okna, lavice jsou srovnané (po poslední hodině jsou také zvednuté židle), třída je uklizená na hodiny tělesné výchovy si učitel odvede žáky ze třídy, k tělesné výchově se přezouvají z domácí obuvi, do prostorů tělocvičny není žákům dovoleno vstoupit bez přítomnosti učitele každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu nebo svému třídnímu učiteli do školní jídelny odcházejí žáci ukázněně, u výdejního okénka stojí v zástupu, nestrkají se, nepředbíhají a nehlučí, dbají pokynů dozoru, v jídelně pak dodržují zásady společného stravování obaly z nápojů (řádně sešlápnuté) a ostatní odpadky žáci odhazují do přímo určených odpadkových košů do ředitelny, sborovny, kanceláře a kabinetů vstupují žáci jen po vyzvání

5 všichni žáci se dle pokynů podílejí na úpravě a údržbě společných prostorů školy, na péči o květiny a zelené plochy v okolí školy žákovi se nedoporučuje nosit s sebou do školy neúměrné finanční částky peněz a drahé přístroje, dojde-li k porušení tohoto ustanovení a následně k případnému odcizení cenných předmětů či peněz, nevzniká žákovi nárok na odškodnění, cenné věci a peníze má možnost si uložit u učitele žák nesmí v průběhu vyučování vyrušovat, měl by se vždy o slovo přihlásit a vyčkat následného pokynu vyučujícího žák nesmí v průběhu vyučování používat mobilní telefon při setkání zdraví jako první všechny pracovníky, v prostorách školy pak všechny dospělé osoby ve všech závažných věcech se žáci nejdříve obracejí na svého třídního učitele, který rozhodne o dalším postupu a opatření při příchodu a odchodu ze školní budovy a při přechodech do sportovní haly je možno použít pouze oficiálních komunikací. C) Povinnosti žákovské služby: třídní mazat tabuli a udržovat ji v čistotě, před započetím vyučovací hodiny napsat na tabuli datum, v Tv podat hlášení, zajišťovat křídu a dle pokynů vyučujících učební pomůcky, dbát na pořádek v učebně, do 10 min. po začátku hodiny hlásit zástupci ředitele a v jeho nepřítomnosti dozor konajícímu učiteli případnou nepřítomnost vyučujícího, zajišťovat otevírání a uzamykání šatny. dále služba plní požadavky podle pokynu třídního učitele a ostatních vyučujících V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků: každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, škodu nahradí ten žák, který ji prokazatelně způsobil svým nesprávným chováním a jednáním (úmyslným i nedbalostí) Žák udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Při úmyslném poškození, ztrátě z nedbalosti či zcizení školního majetku bude vyžadována po žáku finanční náhrada škody. Výstupní list (potvrzení o délce školní docházky) bude žáku vystaven po vyrovnání všech majetkových a finančních závazků, které vyvstanou v průběhu žákovy školní docházky. Součástí tohoto vnitřního řádu jsou přílohy: Příloha č. 1 Provozní řád školy Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Platnost od ředitel učiliště Mgr. Jindřich Honzík

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35 Školní řád Motto: Škola je zřízena pro žáky Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy Ze dne: 31.8.2013 Platnost od 2.9. 2013 1 A. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád Gymnázia Jana

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více