Konference Medicína katastrof, Brno Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob"

Transkript

1 Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Stejně tak jako se obor požární ochrany dotýká téměř všech oborů lidské činnosti, tak i požadavky týkající se požární ochrany diagonálně prolínají celým spektrem právních předpisů a technických specifikací. Zejména požární bezpečnost staveb se v poslední době dostává do popředí celosvětového zájmu ať již z hlediska nedávných teroristických útoků na budovy WTO a jiných závažných událostí způsobených vlivem selhání lidského faktoru, tak z hlediska stupňujících se požadavků investorů na uživatelský, provozní a bezpečnostní komfort staveb. Z výše uvedených důvodů je nutno při výstavbě, a to nejen velkorozměrových multifunkčních objektů využívat v souladu platnou právní úpravou veškerých prvků aktivní a pasivní požární bezpečnosti pro zajištění bezpečné a rychlé evakuace osob a k likvidaci nebo ke snížení intenzity případného požáru. Obor požární bezpečnost staveb sehrává v tomto procesu zcela nezastupitelnou roli. Právní úprava z oblasti požární bezpečnosti staveb je obsažena v celé škále předpisů různé právní síly. Období, ve kterém se nacházíme, je navíc poznamenáno častými legislativními změnami, které úzce souvisí s procesem sbližování právních a správních předpisů členských států EU/ES v oblasti volného pohybu zboží a služeb. Jedná se o dlouhodobý a náročný legislativně technický proces. O to složitější je pak celková orientace v této pestré předpisové základně, jakož i jejich správná aplikace v praxi. Požární bezpečnost staveb a požární prevence Z hlediska platné právní úpravy na úseku požární ochrany je nutno požární bezpečnost vnímat jako komplexní souhrn organizačních, stavebně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Jedním ze základních pilířů obecné požární bezpečnosti je požární bezpečnost staveb, kterou se rozumí schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah, popřípadě zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním stavby, jejím dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popřípadě požárně bezpečnostními opatřeními a zařízeními požární ochrany (například stabilním hasicím zařízením). Každá stavba tedy musí být provedena v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, cíli a záměry územního plánování, obecnými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. Obě shora uvedené kategorie jsou součástí oboru požární ochrany, která se nazývá preventivní požární ochrana požární prevence. Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vniku požárů.

2 Tímto zaměřením se kategoricky liší od úlohy požární represe, jejímž posláním je likvidace a omezení rozsahu požárů, poskytování pomoci při mimořádných událostech a živelních pohromách. Dalším důležitým úkolem požární prevence však bezesporu zůstává zajištění požární bezpečnosti při užívání objektů a jejich provozu po celou dobu obvyklé nebo předpokládané životnosti, jakož i zajištění požární bezpečnosti při provozování činností. Jedná se především o zajištění důsledného dodržování veškerých zákonných povinností na úseku požární ochrany při předcházení požárům všemi dotčenými subjekty a o provádění účinné kontroly dodržování těchto povinností. Aktivní a pasivní požární bezpečnost staveb Preventivní zabezpečení staveb, stavebních objektů a budov proti účinkům možného požáru zahrnuje: aktivní zajištění pasivní zajištění spočívající v zabezpečení objektu požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními, vytvářejícími předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinnému zásahu jednotek požární ochrany a snížení rozsahu škod, spočívající v rozdělení objektu požárně dělicími popř. nosnými konstrukcemi, které člení objekty do požárních úseků a chráněných únikových cest. Požadavky na požární bezpečnost staveb Požadavky na požární bezpečnost tvoří velmi důležitou část předpisů pro stavební objekty v členských státech EU/ES a tedy i v České republice. Požární bezpečnost staveb zahrnuje požadavky na dispoziční řešení a vnitřní uspořádání budov, na užitné vlastnosti nosných konstrukcí, stavebních výrobků, technických zařízení a požárně bezpečnostních zařízení v podmínkách požáru. Takové požadavky se běžně stanovují v závislosti na provozním charakteru objektů a účelu jejich užívání (budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, výrobní objekty atd.) s přihlédnutím ke specifickému riziku vyplývajícímu z obsazení objektů osobami a ke specifickému požárnímu riziku. Rozvoj a rozšíření požáru v objektech závisí na mnoha činitelích včetně charakteru a rozložení použitých hořlavých látek (požární zatížení), přístupu vzduchu, vlastnostech nosných a dělicích konstrukcí, systémů pro řízení odvodu kouře a tepla a účinnosti systému požární ochrany. Požární bezpečnost osob v objektech lze efektivně zvýšit zajištěním včasné detekce anebo automatickým potlačením požáru prostřednictvím vhodných druhů požárně bezpečnostních zařízení. Požární bezpečnost staveb v České republice upravuje zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řada právních předpisů různé právní síly vydaných k provedení těchto zákonů. Společným jmenovatelem většiny z nich je, že se v podrobnostech odvolávají na dodržení tzv. normových hodnot požární bezpečnosti staveb či normativních požadavků. Konkrétně se jedná o technické požadavky zakotvené v českých

3 technických normách řady ČSN 73 08xx, obecně známých pod pojmem Kodex norem požární bezpečnosti staveb. Všechny normy zahrnuté do tohoto kodexu stanoví jednak konkrétní technické požadavky požární bezpečnosti pro jednotlivé druhy staveb a jednak definují průkaz splnění těchto požadavků. Požární kodex v podstatě tvoří soubor 5ti následujících skupin norem: normy projektové normy zkušební normy hodnotové normy předmětové normy klasifikační Požadavky těchto norem jsou výsledkem určitého optimalizačního odhadu, respektive určitým kompromisem mezi požadavkem na maximální požární bezpečnost a požadavkem na ekonomickou rentabilitu. Většina těchto zejména projektových norem však klade hlavní důraz na zajištění maximální pasivní požární bezpečnosti v rámci konstrukčního a dispozičního řešení stavebních objektů. Únikové cesty Podle platné legislativy se každá stavba musí dělit do požárních úseků, přesahuje-li její velikost mezní rozměry požárního úseku dané normovými hodnotami, nebo jsou-li ve stavbě prostory, které musí tvořit samostatné požární úseky (například chráněné únikové cesty). K zajištění evakuace osob musí z každého požárního úseku vést únikové cesty, které svým typem, počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením a konstrukčním provedením odpovídají normovým hodnotám a tím vytvářejí předpoklady k bezpečnému úniku osob na volné prostranství nebo do prostorů, kde nemohou být ohroženy požárem. Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je jeden únikový pruh (u); nejmenší šířka chráněné a částečně chráněné únikové cesty je 1,5 únikového pruhu se šířkou dveří na těchto cestách alespoň 800 mm. Šířka jednoho únikového pruhu je 550 mm. Ve stavbách svíce než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy. V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti na normových hodnotách. Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Únikové cesty musí mít zajištěny dostatečné osvětlení. Chráněné únikové cesty, cesty sloužící k evakuaci osob se sníženou schopností pohybu a orientace a osob neschopných samostatného pohybu a cesty sloužící částečné evakuaci musí být navíc vybaveny nouzovým osvětlením. Za součást únikových cest se také považují sousední požární úseky, které spojují posuzovaný požární úsek s chráněnou únikovou komunikací, nebo umožňují únik přímo na volné prostranství. Evakuace osob může být zajištěna i částečně chráněnými únikovými cestami

4 (únikové cesty procházející za určitých podmínek požárním úsekem či prostorem bez požárního rizika či sousedním úsekem). Rampy mohou být únikovou cestou pouze tehdy, mají-li sklon nejvýše 1 : 8. Eskalátory (pohyblivá schodiště) se považují za únikové cesty pouze tehdy, tvoří-li druhou nebo další únikovou cestu. Výtahy se mohou pro únik osob použít jen tehdy, jsou-li navrženy a provedeny jako evakuační výtahy. Pokud evakuační výtahy nejsou součástí CHÚC a tvoří samostatný požární úsek, musí dveře výtahu ústit do požárního úseku bez požárního rizika s dostatečným manipulačním prostorem. Jestliže jsou evakuační výtahy součástí prostoru chráněné únikové cesty typu B nebo C, musí splňovat požadavky z hlediska jejich ovládání, nehořlavosti klece, dodávky elektrické energie a rychlosti pojezdu. Přepravní kapacita evakuačních výtahů se započítává do celkové kapacity únikových cest pouze v případech stanovených právním předpisem anebo českou technickou normou. V odůvodněných případech mohou být osoby evakuovány pouze částečně do stavebně a požárně oddělené části objektu (nebo do jiného objektu), kde je pro tyto osoby k dispozici dostatečný prostor, zaručena jejich bezpečnost proti účinkům požáru a odkud je možno následně uskutečnit evakuaci nezávisle na části objektu vystavené požáru. Kromě těchto únikových cest musí být v některých objektech (tam, kde je pouze jedna nechráněná komunikace, například z místností určených pro spaní většího počtu osob nebo v prostorech v podzemních podlažích s více osobami a s větším množstvím rychle hořících látek) zajištěny náhradní únikové možnosti (okna, požární žebříky, skluzné tyče, skluzné žlaby), které se však nezapočítávají do počtu ani kapacity únikových cest. V případě použití oken jako náhradní únikové možnosti musí být minimálně 500 mm široká, 800 mm vysoká s parapetem nejvýše 1200 mm nad podlahou. Druhy a typy únikových cest Příslušný druh, typ a počet únikových cest navrhuje projektant (obor specializace požární bezpečnost staveb) v rámci projektového řešení podle ČSN, zejména v závislosti na minimálním potřebném počtu únikových cest, výšce objektu (době potřebné pro evakuaci) a počtu evakuovaných osob. Jednotlivé typy únikových cest se liší stavebně dispozičním uspořádáním a způsobem odvětrání. Únikové cesty musí umožnit evakuaci všech osob z ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a umožnit přístup zásahovým jednotkám do prostorů napadených požárem. Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu. Podle stupně ochrany (stupně zabezpečení těchto prostorů proti tepelným účinkům požáru a toxickým zplodinám hoření), které poskytují unikajícím osobám, se ve smyslu norem řady ČSN 73 08xx rozlišují únikové cesty: nechráněné únikové cesty (NÚC), částečně chráněné únikové cesty (ČCHÚC), chráněné únikové cesty (CHÚC) typu A, typu B a typu C. Nechráněné únikové cesty

5 Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor (v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob) směřující buď na volné prostranství, nebo do vyššího typu únikové cesty, například do chráněné únikové cesty. Nechráněné únikové cesty nemusí být od ostatních prostorů odděleny stavebními konstrukcemi. Za nechráněnou únikovou cestu se považují i vnější komunikace (pavlače, balkóny, schodiště), které nejsou od vnitřních prostorů požárně odděleny. Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude tam, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. Částečně chráněné únikové cesty Částečně chráněná úniková cesta je každá trvale volná komunikace, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty a která: je v požárním úseku bez požárního rizika (ČSN , ČSN , ČSN ), nebo prochází jako druhá nebo další sousedním požárním úsekem, ve kterém je výpočtové požární zatížení nejvýše 45 kg.m -2 nebo ekvivalentní doba trvání požáru nejvýše 45 minut, není v něm prostředí s nebezpečím výbuchu a nejsou v něm zpracovávány nebo skladovány žíravé nebo jedovaté látky (ČSN ), prochází sousedním požárním úsekem, ve kterém však nejsou provozy skupin 6 nebo 7 (ČSN ), v neměněných částech objektů nečleněných do požárních úseků prochází komunikačním prostorem s nahodilým požárním zatížením do 7,5 kg.m -2 (ČSN , ČSN , ČSN ). Částečně chráněné únikové cesty navrhované podle ČSN se považují za odvětrané, procházejí-li prostory, kde parametr odvětrání Fo > 0,035 m1/2 a otvory jsou otevíratelné, prostory se samočinným odvětracím zařízením, popř. prostory, kde odvětrání je navrženo alespoň v rozsahu požadavků chráněné únikové cesty typu A. Vstupní dveře do částečně chráněné únikové cesty musí být opatřeny samozavírači. Chráněné únikové cesty Je každý trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám a kouři) požárně dělicími konstrukcemi (požární stěny, požární stropy a obvodové stěny) druhu DP1 s požární odolností podle požadavků norem řady ČSN 73 08xx. Za chráněnou únikovou cestu se považují také vnější komunikace (pavlače, schodiště apod.), pokud jsou od vnitřních prostorů požárně odděleny obvodovými stěnami z konstrukcí druhu DP1. Chráněné únikové cesty musí být nejméně ve III. stupni požární bezpečnosti při h 30 m a ve IV. stupni při h 60 m. Stupeň požární bezpečnosti chráněných únikových cest je buď volen ve vztahu k požadované kapacitě cesty, nebo je určen nejnižším stupněm požární bezpečnosti sousedních požárních úseků, resp. požární odolností konstrukcí ohraničujících chráněnou únikovou cestu. Pokud je stupeň požární bezpečnosti volen, musí příslušnou požární odolnost vykazovat jak konstrukce požárně dělicí, tak konstrukce zajišťující stabilitu této cesty. Chráněné únikové cesty musí mít vždy elektrické osvětlení. Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních případech se nouzové osvětlení doporučuje. Chráněné únikové cesty sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty musí mít nouzové osvětlení funkční nejméně po dobu 60 minut.

6 Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN Nouzové osvětlení na chráněných únikových cestách musí být funkční v době požáru, a to: v objektu s CHUC typu A nejméně po dobu 15 minut, v objektu s CHUC typu B po dobu 30 minut, v objektu s CHUC typu C po dobu 45 minut. Obr. 1 Druhy nouzového osvětlení (ČSN EN 1838) Chráněné únikové cesty se podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v únikové cestě bezpečně zdržovat (závisí na způsobu větrání a oddělení od ostatních požárních úseků a způsobu osvětlení), třídí na: chráněné únikové cesty typu A bezpečný pobyt osob max. 4 minuty, chráněné únikové cesty typu B - bezpečný pobyt osob max. 15 minut, chráněné únikové cesty typu C - bezpečný pobyt osob max. 30 minut. Obecně platí, že čím vyšší typ chráněné únikové cesty, tím kvalitnější ochranu unikajícím osobám poskytuje. Z toho vyplývá, že kvalitnější ochrana osob dovoluje použití únikové cesty po delší dobu, což je zobecněno v požadavcích norem požární bezpečnosti staveb při stanovení minimálních typů chráněných únikových cest. Volba typu chráněné únikové cesty se odvíjí zejména od výšky objektu h (CHÚC typu A pro h 22,5 m; CHÚC typu B pro 22,5 m < h 45 m; CHÚC typu C pro h > 45 m). Všechny typy chráněných únikových cest musí být odvětrány. Chráněná úniková cesta typu A je nejjednodušším typem, chráněná úniková cesta typu C pak nejsložitějším. Větráním se zabezpečuje požadavek na ochranu unikajících osob před účinky zplodin hoření a kouře, přičemž je současně zajištěn přívod dostatečného množství kyslíku, který je při požáru spotřebováván. Větrání CHÚC může být přirozené, umělé nebo přetlakové. Chráněné únikové cesty typu A a B lze větrat přirozeně nebo uměle, chráněné únikové cesty typu C musí být větrány pouze přetlakově.

7 Účelem požárního odvětrání je ochrana evakuovaných osob a zasahujících jednotek požární ochrany před toxickými zplodinami a kouřem vznikajícím při požáru, snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí a celkové omezení hmotných škod. Pro návrh zařízení pro odvod kouře a tepla je zpravidla rozhodující: předpokládané množství vyvinutého tepla, plocha a objem odvětrané sekce, požadavek na polohu neutrální roviny. velikost přítokových a odtokových otvorů a jejich aerodynamická plocha, výkon ventilátorů nebo průřez odvětracích šachet, součinnost stabilních hasicích zařízení. Obecné požárně bezpečnostní požadavky na provedení a vybavení únikových cest Požadavky na provedení a vybavení únikových cest jsou zaměřeny především na: směr otevírání dveří ve směru úniku (až na výjimky například dveře z bytů podle ČSN ) druh dveřní sestavy 1 ) podle typu, funkčního vybavení, způsobu otevírání, způsobu uzavírání a použitého dveřního kování, osvětlení (přirozené, umělé, nouzové, panikové atd.), označení bezpečnostními a požárními značkami, domácí rozhlas (například podle ČSN , ČSN , ČSN ), omezené použití stavebních výrobků a jiných materiálů, které zvyšují požární zatížení, změny horizontální úrovně podlah v místech, kde jsou zabudovány požární dveře, kouřotěsné dveře nebo kouřotěsné požární dveře (s výjimkou některých východů na volné prostranství), provedení schodišť a ramp provedení evakuačních výtahů a náhradních únikových možností. Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku a musí být bez prahu, s výjimkou dveří z bytu nebo z místnosti, kde začíná úniková cesta. Dveře, popřípadě vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také ruční otevření. Turniketové dveře lze do únikové kapacity započítat pouze jako druhý nebo další východ na volné prostranství (celkový započitatelný průchod turniketovými dveřmi po celou dobu evakuace je 50 osob bez ohledu na šířku dveří). Dveřní křídla opatřená zástrčemi, závorami či obrtlíky se do šířky únikové cesty nezapočítávají. Dveře situované do prostoru schodiště na únikových cestách se musí otevírat jen na podestu (nikoliv přímo do schodišťového ramene). Podesta musí být rozšířena tak, aby se otevřením dveří nezúžila započitatelná šířka únikové cesty. Stěny s požární odolností EW v různém skladebném provedení (například zasklené) se nesmí užít u konstrukcí požárních úseků, které ohraničují: 1 ) Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

8 a) chráněné únikové cesty typu B a C, b) šachty požárních a evakuačních výtahů, c) chráněné únikové cesty typu A, bez nichž nelze zajistit evakuaci osob z objektu, pokud: jde o podzemní část těchto objektů; výška nadzemní části těchto objektů je větší než 22,5 m; sousední požární úsek oddělený stěnou EW je ve II. nebo vyšším stupni požární bezpečnosti, popřípadě je vybaven samočinným stabilním hasicím zařízením a je v V. nebo vyšším stupni požární bezpečnosti. Požární uzávěry v těchto stěnách musí být navrženy shodně s těmito stěnami. Stěny bez nosné funkce (příčky), oddělující požární předsíň v chráněných únikových cestách typu B a C nebo kouřotěsně oddělující jiný prostor, nemusí vykazovat požární odolnost, ale musí být druhu DP1 a svou celistvostí musí bránit průniku kouře. Nenosné pevně zasklené stěny s ověřenou požární odolností, které mají rámovou konstrukci v ploše do 30 % stavebního rozměru zasklené stěny (sloupky, příčníky, diagonály) z výrobků třídy na oheň A1 až D (s výjimkou plastických hmot) se mohou posuzovat jako konstrukce druhu DP1 v objektech s nehořlavým konstrukčním systémem, pokud nejde o: a) požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest typu C, b) požární a evakuační výtahy, c) chráněné únikové cesty typu B v podzemních podlažích nebo nadzemních podlažích s výškovou polohou nad 30 m. Nejmenší šířka kosých stupňů, které jsou v započitatelné šířce únikové cesty, musí být ve vzdálenosti 300 mm od vnitřního okraje ramene alespoň 230 mm, slouží-li schodiště pro více než 10 osob. Sklon schodišťových ramen na únikových cestách s požadovanou šířkou větší než 1,65 m nesmí být větší než 35 (odpovídá výšce schodišťového stupně v rozmezí od 150 mm do 180 mm). Předložené nebo vyrovnávací schodiště ve vstupním podlaží musí být podélně rozděleno zábradlím, pokud jeho šířka je větší než 3,3 m. Stavby pro zdravotnictví Zajištění požadované úrovně požární bezpečnosti zdravotnických zařízení s lůžkovými jednotkami a domů sociálních služeb patří k náročnějším úkolům požárně bezpečnostního inženýrství. U staveb pro zdravotnictví jsou technické požadavky upraveny zvláštním právním předpisem. 2 ), 3 ) Podrobnější zásady pro navrhování těchto staveb jsou s odvoláním na obsaženy v ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče: Duben Podle této normy se zdravotnická zařízení člení na budovy a prostory: zdravotnických zařízení ambulantní péče, zdravotnických zařízení ústavní péče, 2 ) Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.

9 zařízení sociální péče, zvláštní zdravotnická zařízení pro děti. Ambulantní zdravotnická zařízení se třídí podle počtu lékařských pracovišť do dvou skupin: 1) skupina AZ 1 ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace nebo nejvýše tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek; do skupiny AZ 1 se zatřiďují lékárny základního typu a hygienické stanice, 2) skupina AZ 2 ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek; do skupiny AZ 2 se zatřiďují sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), lékárenské zařízení (kromě lékáren základního typu) a také vyšetřovací a léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách. Zdravotnická zařízení ústavní péče se třídí podle počtu lůžek pro pacienty do dvou skupin s tímto označením: 1) skupina LZ 1 lůžkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé pacienty nebo 10 lůžek pro děti (případně 10 lůžek při současném výskytu dětí i dospělých), 2) skupina LZ 2 lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami; lůžková jednotka nesmí mít více než 50 lůžek pro dospělé osoby nebo 30 lůžek pro děti (případně 30 lůžek při současném výskytu dětí i dospělých). Zařízení sociální péče se třídí do dvou skupin: 1) domy s pečovatelskou službou, 2) ústavy sociální péče. Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti se třídí do dvou skupin: 1) kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let, 2) jesle. Požárně bezpečnostní požadavky na únikové cesty v budovách Stavby pro zdravotnictví zdravotnických zařízení a sociální péče podle ČSN Zdravotnická zařízení skupiny AZ 1 V budovách zdravotnických zařízení AZ 1 je pro evakuaci osob postačující nechráněná úniková cesta šířky 1,1 m s šířkou dveří 0,9 m; délka únikové cesty se posuzuje jen tehdy, pokud výška objektu h > 9 m. V ostatních případech se únikové cesty řeší podle ČSN ; na únikových cestách ze zdravotnického zařízení AZ 1 však musí však být zajištěna světlá šířka dveří nejméně 0,9 m. Zdravotnická zařízení skupiny AZ 2 V budovách zdravotnických zařízení AZ 2 se únikové cesty řeší podle ČSN s následujícími doplňky:

10 Délka jedné nechráněné únikové cesty z požárních úseků, ve kterých se vyskytují pacienti, nesmí být větší než 20 m, délky dvou a více nechráněných únikových cest větší než 40 m. Jedné chráněné únikové cesty z požárního úseku nebo z objektu lze použít v souladu s ČSN , přičemž délka jedné chráněné únikové cesty typu A nesmí být větší než 90,0 m. U změn staveb je u zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 dovoleno užití jedné částečně chráněné únikové cesty v souladu s ČSN Šířka únikových cest v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 a šířka chráněných únikových cest určených k evakuaci pacientů (i v objektech jiného účelu) nesmí být menší než 1,1 m. Průchod dveřmi na těchto cestách může být zúžen na 0,9 m. V objektech s více než čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterých je zdravotnické zařízení skupiny AZ 2 umístěno ve vyšším než 4. nadzemním podlaží, musí být alespoň jeden evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty, která slouží evakuaci ze zdravotnického zařízení. V případě, kdy evakuační výtah není součástí chráněné únikové cesty a dveře výtahu ústí do požárního úseku bez požárního rizika, musí být všechny dveře, které ohraničují tento požární úsek požární a současně kouřotěsné klasifikace EI-S m -C, kromě dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Odchylně od ustanovení a) ČSN :2000 je u změn staveb stávajících zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy; mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici. Zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece mm. Únikové cesty, které slouží evakuaci pacientů, musí být vybaveny nouzovým osvětlením. V komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientů, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Pokud je součástí únikové cesty pro pacienty schodiště nebo rampa s šířkou ramene větší než 1,1 m, musí být na obou stranách ramene osazena madla podle ČSN V ostatních částech komunikačních prostorů této cesty (chodba, hala apod.) se osazení madel doporučuje. Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1 Únikové cesty v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny LZ 1, popř. únikové cesty na tyto požární úseky navazující, se řeší podle ČSN s následujícími doplňky: Únikové cesty, kterými mají být po rovině evakuovány osoby neschopné samostatného pohybu, nesmí mít šířku menší než 1,1 m; u dveří, kde není předpoklad přemísťování lůžek stačí 0,9 m. Šířka schodišťového ramene a podesty musí být taková, aby umožňovala manipulaci s nosítky. U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka alespoň 1,5 m, kromě dětských zařízení, kde postačí šířka 1,2 m; nosítka pro dospělé osoby mají zpravidla rozměr 0,6 m x 2,0 m. Délka jedné nechráněně únikové cesty sloužící evakuaci pacientů z požárního úseku zdravotnického zařízení skupiny LZ 1, kde je více než 20 % osob neschopných samostatného pohybu, nesmí být větší než 15,0 m a délka dvou a více nechráněných únikových cest nesmí být větší než 30,0 m. V ostatních případech platí pro délky nechráněných únikových cest ČSN Jako dvě nechráněné únikové cesty lze posuzovat i nechráněnou únikovou cestu, která vede z požárního úseku různým směrem a ústí do jediné chráněné únikové cesty (případně u změn staveb podle ČSN do částečně chráněné únikové cesty) nebo na volné prostranství.

11 V nových objektech, kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z požárního úseku zdravotnického zařízení. U změn staveb podle ČSN , kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, lze evakuační výtah umístit i do samostatného požárního úseku se vstupem z požárního úseku bez požárního rizika. Požární úsek bez požárního rizika musí komunikačně propojovat evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou. Dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-S m -C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Přímé komunikační propojení musí umožnit manipulaci s pojízdným lůžkem. Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 Z každého požárního úseku lůžkové jednotky (popř. spojené s vyšetřovací, léčebnou a řídící složkou), anesteziologicko resuscitačního oddělení, jednotky intenzivní péče a operační oddělení musí být umožněna evakuace po rovině (případně po rampě se sklonem do poměru 1:12) do sousedního požárního úseku nebo na volné prostranství. Komunikace uvnitř požárního úseku (nechráněná úniková cesta), po které evakuace podle probíhá, musí být stavebně oddělena stěnami z konstrukčních částí druhu DP1 (s výjimkou dveří a zárubní) a nesmí mít větší požární zatížení než 10,0 kg m -2, kromě případů, kde ze všech jednotlivých pokojů je přímý východ na volné prostranství. Tab. 1 - Nejmenší počet a nejnižší typ chráněných únikových cest v objektech se zdravotnickým zařízením skupiny LZ 2 Počet nadzemních podlaží objektu Typ jedné únikové cesty Typ dalších únikových cest 2 až 4 B 1) B 1) 5 až 8 B 1) 2) B 1) více než 8 C 2 B 1) 2) nebo 1 C 1) Chráněná úniková cesta typu B slouží nejvýše pro E = 250 osob. 2) Není dovoleno použít řešení podle ČSN :2000. V rekonstruovaných objektech nelze podle ČSN chráněnou únikovou cestu typu B nahradit chráněnou únikovou cestou typu A. U změn staveb zdravotnických zařízení skupiny LZ 2 se nedovoluje užití částečně chráněné únikové cesty. Ve všech objektech, ve kterých jsou požární úseky lůžkových jednotek (popř. spojených s vyšetřovací, léčebnou a řídící složkou), anesteziologicko resuscitačních oddělení, jednotek intenzivní péče a operačních oddělení umístěny výše než ve třetím nadzemním užitném podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Tyto evakuační výtahy musí při požáru zajistit přepravu všech pacientů neschopných samostatného pohybu nejméně ze dvou na sebe navazujících nadzemních podlaží, v nichž se tito pacienti vyskytují. Pacienti z 1. a 2. nadzemního podlaží se nezapočítávají. Evakuační výtahy (kromě dále uvedeného případu) musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku. Pokud dveře evakuačního výtahu ústí do

12 požární předsíně, musí být požární uzávěry chráněné únikové cesty současně také kouřotěsné (klasifikace EI-S m -C). V těchto objektech musí být při požáru zajištěno napájení evakuačních výtahů ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Nezávislý zdroj musí zajistit dodávku elektrické energie po dobu t p zvětšenou o 15 minut, nejméně však 45 minut. Připojení na distribuční sít smyčkou se v tomto případě za nezávislý zdroj elektrické energie nepovažuje. Počet evakuačních výtahů se stanoví v závislosti na: a) počtu pacientů neschopných samostatného pohybu; b) počtu evakuovaných podlaží a jejich výškové poloze; c) době t p, po kterou je zajištěna funkce evakuačního výtahu; d) technických parametrech výtahu. Počet evakuačních výtahů musí vyhovovat jak pro dvě nejvýše položená podlaží, tak pro skupinu dvou podlaží s nejvyšším počtem pacientů neschopných samostatného pohybu. Nezávisle na výpočtu nesmí být u nových objektů počet evakuačních výtahů menší než dva. Tab. 2 Doba t p, po kterou je zajištěna funkce evakuačního výtahu Typ únikové cesty Stupeň požární bezpečnosti chráněné únikové cesty t p 2) v minutách nechráněná (podle ) 1) - 5 B (podle ČSN :2000) nejméně III 10 B nejméně III 15 C nejméně III 30 C nejméně IV 45 1) 2) Pro zvýšení doby t p, při náhradě druhé nechráněné únikové cesty (podle ), lze využít např. vyššího stupně požární bezpečnosti požárních úseků výtahové šachty a propojovacího požárního úseku bez požárního rizika, kromě toho lze využít technických zařízení požární ochrany, především odvodu tepla a kouře. Při uvedené době zajištění funkce evakuačního výtahu musí být při umělém větrání chráněných únikových cest zaručena dodávka vzduchu po dobu t p + 15 minut. Únikové cesty, kterými se evakuují pacienti, musí mít nouzové osvětlení podle ČSN a vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Pokud je součástí únikové cesty pro pacienty schodiště nebo rampa s šířkou ramene větší než 1,1 m, musí být na obou stranách ramene osazena madla podle ČSN V ostatních částech komunikačního prostoru této cesty (chodba, hala apod.) se osazení madel doporučuje. Dveře na únikových cestách mají být opatřeny transparentní plochou (doporučuje se velikost alespoň 0,06 m 2 ) umožňující průhled na druhou stranu dveří. Uvedené doporučení se týká všech dveří, kromě těch jimiž úniková cesta (jakéhokoliv typu) začíná a končí (východem na volné prostranství). Pro zajištění plynulé evakuace osob musí být objekty zdravotnických zařízení skupiny LZ 2, kromě provozů s jedinou lůžkovou jednotkou, vybaveny domácím rozhlasem, ovládaným z prostoru, odkud je evakuace organizována a ve kterém je v provozní době trvalá služba. Domácí rozhlas musí umožnit vysílat samostatné hlášení do jednotlivých lůžkových jednotek nebo oddělení. Zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou

13 Únikové cesty v požárních úsecích bytů s pečovatelskou službou, případně únikové cesty na tyto požární úseky navazující, se řeší podle ČSN s následujícími doplňky: Nechráněná úniková cesta, spojující požární úseky s východem na volné prostranství nebo s chráněnou únikovou cestou (případně u změn staveb podle ČSN s částečně chráněnou únikovou cestou) musí tvořit požární úsek bez požárního rizika. Pokud tato úniková cesta ústí do chráněné únikové cesty (případně do částečně chráněné únikové cesty), musí být v místě zaústění oddělena požárním uzávěrem klasifikace alespoň EW 30-S m -C; požární uzávěr musí být opatřen transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m 2 ). Jediné nechráněné únikové cesty z požárního úseku nebo z jeho části může být užito, pokud délka této cesty není větší než 20,0 m a cestou není evakuováno více než 12 osob (podle projektovaného počtu osob, kterým je poskytována sociální péče). Délka dvou a více nechráněných únikových cest nesmí být větší než 35,0 m. Jedna chráněná úniková cesta může být navržena v případě, že z každého podlaží nebude evakuováno více než 12 osob. Toto platí pro požární úseky umístěné nejvýše do třetího nadzemního podlaží a u chráněné únikové cesty s nuceným větráním nejvýše do pátého nadzemního podlaží. Šířka únikových cest z posuzovaných požárních úseků nesmí být menší než 1,1 m; Dveře na těchto cestách mohou mít šířku 0,9 m. Pokud se zde trvale (nebo pravidelně) vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu, musí být šířka schodišťového ramene a podesty taková, aby umožňovala manipulaci s nosítky. U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka alespoň 1,5 metru (nosítka mají zpravidla rozměr 0,6 m 2.0 m). V komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Ve vícepodlažních objektech, kde jsou požární úseky umístěny výše než ve třetím užitném nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy (kromě dále uvedeného případu) musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku. U změn staveb je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy; mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici. Zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece mm. Zařízení sociální péče - ústavy sociální péče Únikové cesty v požárních úsecích lůžkových částí zařízení sociální péče, s projektovanou kapacitou nejvýše 20 lůžek a v každé samostatné jednotce pro ubytování, s příslušenstvím nebo bez něho, případně únikové cesty na tyto požární úseky navazující, se řeší podle ČSN s následujícími doplňky: Nechráněná úniková cesta, spojující požární úseky s východem na volné prostranství nebo s chráněnou únikovou cestou musí tvořit požární úsek bez požárního rizika. Pokud tato úniková cesta ústí do chráněné únikové cesty, musí být v místě zaústění oddělena požárním uzávěrem klasifikace alespoň EW 30-S m -C; požární uzávěr musí být opatřen transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m 2 ).

14 Jediné nechráněné únikové cesty z požárního úseku nebo z jeho části může být užito, pokud délka této cesty není větší než 15,0 m a cestou není evakuováno více než 12 osob (podle projektovaného počtu osob, kterým je poskytována sociální péče). Délka dvou a více nechráněných únikových cest nesmí být větší než 30,0 m. V části objektu, kde jsou umístěny takové požární úseky, může být navržena jedna chráněná úniková cesta (případně u změn staveb podle ČSN částečně chráněná úniková cesta), pokud z každého podlaží nebude evakuováno více než 12 osob. Toto však platí nejvýše pro 3 nadzemní podlaží. Šířka únikových cest z posuzovaných požárních úseků nesmí být menší než 1,1 m; u dveří, kde není předpoklad přemísťování lůžek stačí 0,9 m. Pokud se v lůžkových částech zařízení sociální péče trvale (nebo pravidelně) vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu, musí být šířka schodišťového ramene a podesty taková, aby umožňovala manipulaci s nosítky. U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka alespoň 1,5 metru (nosítka mají zpravidla rozměr 0,6 m 2,0 m). Ve vícepodlažních objektech, kde jsou tyto požární úseky umístěny výše než ve třetím užitném nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy (kromě dále uvedeného případu) musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku. Pokud dveře evakuačního výtahu ústí do požární předsíně, musí být požární uzávěry chráněné únikové cesty současně také kouřotěsné (klasifikace EI-S m -C). U změn staveb stávajících ústavů sociální péče (podle ČSN ) je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy; mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici. Zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece mm. Uvedené řešení je však možné jen v případech, kdy evakuační výtah slouží lůžkové části zařízení sociální péče, kde se nepředpokládá evakuace pomocí pojízdných lůžek či nosítek. Únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením. V komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti - kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let Při navrhování požární bezpečnosti platí zásada: kojenecký ústav nebo dětský domov pro děti do 3 let je analogický zdravotnickému zařízení skupiny LZ 2 za předpokladu, že lůžková jednotka nesmí mít více než 30 lůžek. Z požárního úseku jeslí může vést jedna nechráněná úniková cesta, pokud její délka není větší než 15,0 m, nemá větší požární zatížení než 10 kg m -2 a její šířka je alespoň 1,1 m, s šířkou dveří 0,9 m. U změn staveb jeslí je dovoleno užití jedné částečně chráněné únikové cesty v souladu s ČSN Použitá literatura: Hošek, Z.: Požární bezpečnost staveb. ABF Praha nakladatelství ARCH, Praha 2005

15 ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče: Duben 2006 NFPA 1 Řád předcházení požárům, USA, New Orleans, L.A., leden 2000

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Požární a technické informace

Požární a technické informace Požární a technické informace HASIL a.s. Gen. Sochora 6176/6a 708 00 Ostrava Poruba www.hasil.cz Obsah Obsah...1 Požárně technické informace...2 Snížení požární odolnosti konstrukce v místě osazení požárního

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Investor: Stupeň dokumentace: Projektant: SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 646/13, 614 00 Brno

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Ing. Táňa Juráková Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.cz Stavební řízení STAVEBNÍ POVOLENÍ vdává: stavební úřad stavebníkovi

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

sborník přednášek požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. KRIstýNa KutIlová

sborník přednášek požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. KRIstýNa KutIlová Sborník přednášek Požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. Kristýna Kutilová Sborník přednášek Obsah 1 Úvod 4 2 Právní rámec požární ochrany 4 3 Základní požadavky na stavební konstrukce 9 4 Zásady požární

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů OBSAH OBSAH... 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ... 2 POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO Y SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU... 4 POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY... 4 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu architektonická studie Úvod Předložená architektonická studie řeší administrativní nástavbu v prostoru přízemní, částečně zapuštěné, hmoty spojující

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

7/6 SCHODIŠTĚ A RAMPY

7/6 SCHODIŠTĚ A RAMPY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 7, Díl 6, Kapitola 1, str. 1 7/6 SCHODIŠTĚ A RAMPY 7/6.1 OBECNÉ ZÁSADY A DOPORUČENÍ PRO SCHODIŠTĚ A RAMPY Vymezení pojmů dle ČSN ISO 6707 1 (730000) Pozemní stavba

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D 1.3 Akce: administrativně skladovací areál v Kralupech nad Vltavou Adresa: parc. č. 623/27 a 623/28, k. ú. Kralupy nad Vltavou Zpracovatel:

Více

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Investor: Stavba: Místo: Stupeň: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, PSČ 691

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Projektová řešení uzamykacích systémů 2013/14. The global leader in door opening solutions 1

Projektová řešení uzamykacích systémů 2013/14. The global leader in door opening solutions 1 Projektová řešení uzamykacích systémů 2013/14 The global leader in door opening solutions 1 Projektová řešení uzamykacích systémů Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. je leadrem v oblasti kompletního

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení umožňuje přirozený odvod kouře a tepla z hořící budovy a udržuje únikové cesty volné. Budovám je tak ponechána jejich požární

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla?

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Datum vydání: 19.05.2009 v.a.d. Součást preventivních opatření požární ochrany tvoří kategorie zařízení na odvod kouře a tepla. Pokud dojde k požáru, představují

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

EKOLOGIE & BEZPEČNOST. Vysoký standard požární ochrany. REI 120 od firmy DENIOS. Partner pro životní prostředí

EKOLOGIE & BEZPEČNOST. Vysoký standard požární ochrany. REI 120 od firmy DENIOS. Partner pro životní prostředí EKOLOGIE & BEZPEČNOST Vysoký standard požární ochrany REI 120 od firmy DENIOS Člověk nemá čas když si neudělá čas, aby ho měl,. Ladislav Boros Požární ochrana dnes a zítra DENIOS pro Vás zdokonalil požární

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Průvodní a Technická zpráva

Průvodní a Technická zpráva Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více