Konference Medicína katastrof, Brno Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob"

Transkript

1 Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Stejně tak jako se obor požární ochrany dotýká téměř všech oborů lidské činnosti, tak i požadavky týkající se požární ochrany diagonálně prolínají celým spektrem právních předpisů a technických specifikací. Zejména požární bezpečnost staveb se v poslední době dostává do popředí celosvětového zájmu ať již z hlediska nedávných teroristických útoků na budovy WTO a jiných závažných událostí způsobených vlivem selhání lidského faktoru, tak z hlediska stupňujících se požadavků investorů na uživatelský, provozní a bezpečnostní komfort staveb. Z výše uvedených důvodů je nutno při výstavbě, a to nejen velkorozměrových multifunkčních objektů využívat v souladu platnou právní úpravou veškerých prvků aktivní a pasivní požární bezpečnosti pro zajištění bezpečné a rychlé evakuace osob a k likvidaci nebo ke snížení intenzity případného požáru. Obor požární bezpečnost staveb sehrává v tomto procesu zcela nezastupitelnou roli. Právní úprava z oblasti požární bezpečnosti staveb je obsažena v celé škále předpisů různé právní síly. Období, ve kterém se nacházíme, je navíc poznamenáno častými legislativními změnami, které úzce souvisí s procesem sbližování právních a správních předpisů členských států EU/ES v oblasti volného pohybu zboží a služeb. Jedná se o dlouhodobý a náročný legislativně technický proces. O to složitější je pak celková orientace v této pestré předpisové základně, jakož i jejich správná aplikace v praxi. Požární bezpečnost staveb a požární prevence Z hlediska platné právní úpravy na úseku požární ochrany je nutno požární bezpečnost vnímat jako komplexní souhrn organizačních, stavebně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Jedním ze základních pilířů obecné požární bezpečnosti je požární bezpečnost staveb, kterou se rozumí schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah, popřípadě zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním stavby, jejím dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popřípadě požárně bezpečnostními opatřeními a zařízeními požární ochrany (například stabilním hasicím zařízením). Každá stavba tedy musí být provedena v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, cíli a záměry územního plánování, obecnými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. Obě shora uvedené kategorie jsou součástí oboru požární ochrany, která se nazývá preventivní požární ochrana požární prevence. Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vniku požárů.

2 Tímto zaměřením se kategoricky liší od úlohy požární represe, jejímž posláním je likvidace a omezení rozsahu požárů, poskytování pomoci při mimořádných událostech a živelních pohromách. Dalším důležitým úkolem požární prevence však bezesporu zůstává zajištění požární bezpečnosti při užívání objektů a jejich provozu po celou dobu obvyklé nebo předpokládané životnosti, jakož i zajištění požární bezpečnosti při provozování činností. Jedná se především o zajištění důsledného dodržování veškerých zákonných povinností na úseku požární ochrany při předcházení požárům všemi dotčenými subjekty a o provádění účinné kontroly dodržování těchto povinností. Aktivní a pasivní požární bezpečnost staveb Preventivní zabezpečení staveb, stavebních objektů a budov proti účinkům možného požáru zahrnuje: aktivní zajištění pasivní zajištění spočívající v zabezpečení objektu požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními, vytvářejícími předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinnému zásahu jednotek požární ochrany a snížení rozsahu škod, spočívající v rozdělení objektu požárně dělicími popř. nosnými konstrukcemi, které člení objekty do požárních úseků a chráněných únikových cest. Požadavky na požární bezpečnost staveb Požadavky na požární bezpečnost tvoří velmi důležitou část předpisů pro stavební objekty v členských státech EU/ES a tedy i v České republice. Požární bezpečnost staveb zahrnuje požadavky na dispoziční řešení a vnitřní uspořádání budov, na užitné vlastnosti nosných konstrukcí, stavebních výrobků, technických zařízení a požárně bezpečnostních zařízení v podmínkách požáru. Takové požadavky se běžně stanovují v závislosti na provozním charakteru objektů a účelu jejich užívání (budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, výrobní objekty atd.) s přihlédnutím ke specifickému riziku vyplývajícímu z obsazení objektů osobami a ke specifickému požárnímu riziku. Rozvoj a rozšíření požáru v objektech závisí na mnoha činitelích včetně charakteru a rozložení použitých hořlavých látek (požární zatížení), přístupu vzduchu, vlastnostech nosných a dělicích konstrukcí, systémů pro řízení odvodu kouře a tepla a účinnosti systému požární ochrany. Požární bezpečnost osob v objektech lze efektivně zvýšit zajištěním včasné detekce anebo automatickým potlačením požáru prostřednictvím vhodných druhů požárně bezpečnostních zařízení. Požární bezpečnost staveb v České republice upravuje zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řada právních předpisů různé právní síly vydaných k provedení těchto zákonů. Společným jmenovatelem většiny z nich je, že se v podrobnostech odvolávají na dodržení tzv. normových hodnot požární bezpečnosti staveb či normativních požadavků. Konkrétně se jedná o technické požadavky zakotvené v českých

3 technických normách řady ČSN 73 08xx, obecně známých pod pojmem Kodex norem požární bezpečnosti staveb. Všechny normy zahrnuté do tohoto kodexu stanoví jednak konkrétní technické požadavky požární bezpečnosti pro jednotlivé druhy staveb a jednak definují průkaz splnění těchto požadavků. Požární kodex v podstatě tvoří soubor 5ti následujících skupin norem: normy projektové normy zkušební normy hodnotové normy předmětové normy klasifikační Požadavky těchto norem jsou výsledkem určitého optimalizačního odhadu, respektive určitým kompromisem mezi požadavkem na maximální požární bezpečnost a požadavkem na ekonomickou rentabilitu. Většina těchto zejména projektových norem však klade hlavní důraz na zajištění maximální pasivní požární bezpečnosti v rámci konstrukčního a dispozičního řešení stavebních objektů. Únikové cesty Podle platné legislativy se každá stavba musí dělit do požárních úseků, přesahuje-li její velikost mezní rozměry požárního úseku dané normovými hodnotami, nebo jsou-li ve stavbě prostory, které musí tvořit samostatné požární úseky (například chráněné únikové cesty). K zajištění evakuace osob musí z každého požárního úseku vést únikové cesty, které svým typem, počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením a konstrukčním provedením odpovídají normovým hodnotám a tím vytvářejí předpoklady k bezpečnému úniku osob na volné prostranství nebo do prostorů, kde nemohou být ohroženy požárem. Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je jeden únikový pruh (u); nejmenší šířka chráněné a částečně chráněné únikové cesty je 1,5 únikového pruhu se šířkou dveří na těchto cestách alespoň 800 mm. Šířka jednoho únikového pruhu je 550 mm. Ve stavbách svíce než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy. V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti na normových hodnotách. Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Únikové cesty musí mít zajištěny dostatečné osvětlení. Chráněné únikové cesty, cesty sloužící k evakuaci osob se sníženou schopností pohybu a orientace a osob neschopných samostatného pohybu a cesty sloužící částečné evakuaci musí být navíc vybaveny nouzovým osvětlením. Za součást únikových cest se také považují sousední požární úseky, které spojují posuzovaný požární úsek s chráněnou únikovou komunikací, nebo umožňují únik přímo na volné prostranství. Evakuace osob může být zajištěna i částečně chráněnými únikovými cestami

4 (únikové cesty procházející za určitých podmínek požárním úsekem či prostorem bez požárního rizika či sousedním úsekem). Rampy mohou být únikovou cestou pouze tehdy, mají-li sklon nejvýše 1 : 8. Eskalátory (pohyblivá schodiště) se považují za únikové cesty pouze tehdy, tvoří-li druhou nebo další únikovou cestu. Výtahy se mohou pro únik osob použít jen tehdy, jsou-li navrženy a provedeny jako evakuační výtahy. Pokud evakuační výtahy nejsou součástí CHÚC a tvoří samostatný požární úsek, musí dveře výtahu ústit do požárního úseku bez požárního rizika s dostatečným manipulačním prostorem. Jestliže jsou evakuační výtahy součástí prostoru chráněné únikové cesty typu B nebo C, musí splňovat požadavky z hlediska jejich ovládání, nehořlavosti klece, dodávky elektrické energie a rychlosti pojezdu. Přepravní kapacita evakuačních výtahů se započítává do celkové kapacity únikových cest pouze v případech stanovených právním předpisem anebo českou technickou normou. V odůvodněných případech mohou být osoby evakuovány pouze částečně do stavebně a požárně oddělené části objektu (nebo do jiného objektu), kde je pro tyto osoby k dispozici dostatečný prostor, zaručena jejich bezpečnost proti účinkům požáru a odkud je možno následně uskutečnit evakuaci nezávisle na části objektu vystavené požáru. Kromě těchto únikových cest musí být v některých objektech (tam, kde je pouze jedna nechráněná komunikace, například z místností určených pro spaní většího počtu osob nebo v prostorech v podzemních podlažích s více osobami a s větším množstvím rychle hořících látek) zajištěny náhradní únikové možnosti (okna, požární žebříky, skluzné tyče, skluzné žlaby), které se však nezapočítávají do počtu ani kapacity únikových cest. V případě použití oken jako náhradní únikové možnosti musí být minimálně 500 mm široká, 800 mm vysoká s parapetem nejvýše 1200 mm nad podlahou. Druhy a typy únikových cest Příslušný druh, typ a počet únikových cest navrhuje projektant (obor specializace požární bezpečnost staveb) v rámci projektového řešení podle ČSN, zejména v závislosti na minimálním potřebném počtu únikových cest, výšce objektu (době potřebné pro evakuaci) a počtu evakuovaných osob. Jednotlivé typy únikových cest se liší stavebně dispozičním uspořádáním a způsobem odvětrání. Únikové cesty musí umožnit evakuaci všech osob z ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a umožnit přístup zásahovým jednotkám do prostorů napadených požárem. Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu. Podle stupně ochrany (stupně zabezpečení těchto prostorů proti tepelným účinkům požáru a toxickým zplodinám hoření), které poskytují unikajícím osobám, se ve smyslu norem řady ČSN 73 08xx rozlišují únikové cesty: nechráněné únikové cesty (NÚC), částečně chráněné únikové cesty (ČCHÚC), chráněné únikové cesty (CHÚC) typu A, typu B a typu C. Nechráněné únikové cesty

5 Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor (v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob) směřující buď na volné prostranství, nebo do vyššího typu únikové cesty, například do chráněné únikové cesty. Nechráněné únikové cesty nemusí být od ostatních prostorů odděleny stavebními konstrukcemi. Za nechráněnou únikovou cestu se považují i vnější komunikace (pavlače, balkóny, schodiště), které nejsou od vnitřních prostorů požárně odděleny. Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude tam, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. Částečně chráněné únikové cesty Částečně chráněná úniková cesta je každá trvale volná komunikace, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty a která: je v požárním úseku bez požárního rizika (ČSN , ČSN , ČSN ), nebo prochází jako druhá nebo další sousedním požárním úsekem, ve kterém je výpočtové požární zatížení nejvýše 45 kg.m -2 nebo ekvivalentní doba trvání požáru nejvýše 45 minut, není v něm prostředí s nebezpečím výbuchu a nejsou v něm zpracovávány nebo skladovány žíravé nebo jedovaté látky (ČSN ), prochází sousedním požárním úsekem, ve kterém však nejsou provozy skupin 6 nebo 7 (ČSN ), v neměněných částech objektů nečleněných do požárních úseků prochází komunikačním prostorem s nahodilým požárním zatížením do 7,5 kg.m -2 (ČSN , ČSN , ČSN ). Částečně chráněné únikové cesty navrhované podle ČSN se považují za odvětrané, procházejí-li prostory, kde parametr odvětrání Fo > 0,035 m1/2 a otvory jsou otevíratelné, prostory se samočinným odvětracím zařízením, popř. prostory, kde odvětrání je navrženo alespoň v rozsahu požadavků chráněné únikové cesty typu A. Vstupní dveře do částečně chráněné únikové cesty musí být opatřeny samozavírači. Chráněné únikové cesty Je každý trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám a kouři) požárně dělicími konstrukcemi (požární stěny, požární stropy a obvodové stěny) druhu DP1 s požární odolností podle požadavků norem řady ČSN 73 08xx. Za chráněnou únikovou cestu se považují také vnější komunikace (pavlače, schodiště apod.), pokud jsou od vnitřních prostorů požárně odděleny obvodovými stěnami z konstrukcí druhu DP1. Chráněné únikové cesty musí být nejméně ve III. stupni požární bezpečnosti při h 30 m a ve IV. stupni při h 60 m. Stupeň požární bezpečnosti chráněných únikových cest je buď volen ve vztahu k požadované kapacitě cesty, nebo je určen nejnižším stupněm požární bezpečnosti sousedních požárních úseků, resp. požární odolností konstrukcí ohraničujících chráněnou únikovou cestu. Pokud je stupeň požární bezpečnosti volen, musí příslušnou požární odolnost vykazovat jak konstrukce požárně dělicí, tak konstrukce zajišťující stabilitu této cesty. Chráněné únikové cesty musí mít vždy elektrické osvětlení. Nouzové osvětlení musí být v chráněných únikových cestách typu B, C a dále v cestách typu A, pokud slouží k úniku více než 300 osob. V ostatních případech se nouzové osvětlení doporučuje. Chráněné únikové cesty sloužící současně jako vnitřní zásahové cesty musí mít nouzové osvětlení funkční nejméně po dobu 60 minut.

6 Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN EN Nouzové osvětlení na chráněných únikových cestách musí být funkční v době požáru, a to: v objektu s CHUC typu A nejméně po dobu 15 minut, v objektu s CHUC typu B po dobu 30 minut, v objektu s CHUC typu C po dobu 45 minut. Obr. 1 Druhy nouzového osvětlení (ČSN EN 1838) Chráněné únikové cesty se podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby v únikové cestě bezpečně zdržovat (závisí na způsobu větrání a oddělení od ostatních požárních úseků a způsobu osvětlení), třídí na: chráněné únikové cesty typu A bezpečný pobyt osob max. 4 minuty, chráněné únikové cesty typu B - bezpečný pobyt osob max. 15 minut, chráněné únikové cesty typu C - bezpečný pobyt osob max. 30 minut. Obecně platí, že čím vyšší typ chráněné únikové cesty, tím kvalitnější ochranu unikajícím osobám poskytuje. Z toho vyplývá, že kvalitnější ochrana osob dovoluje použití únikové cesty po delší dobu, což je zobecněno v požadavcích norem požární bezpečnosti staveb při stanovení minimálních typů chráněných únikových cest. Volba typu chráněné únikové cesty se odvíjí zejména od výšky objektu h (CHÚC typu A pro h 22,5 m; CHÚC typu B pro 22,5 m < h 45 m; CHÚC typu C pro h > 45 m). Všechny typy chráněných únikových cest musí být odvětrány. Chráněná úniková cesta typu A je nejjednodušším typem, chráněná úniková cesta typu C pak nejsložitějším. Větráním se zabezpečuje požadavek na ochranu unikajících osob před účinky zplodin hoření a kouře, přičemž je současně zajištěn přívod dostatečného množství kyslíku, který je při požáru spotřebováván. Větrání CHÚC může být přirozené, umělé nebo přetlakové. Chráněné únikové cesty typu A a B lze větrat přirozeně nebo uměle, chráněné únikové cesty typu C musí být větrány pouze přetlakově.

7 Účelem požárního odvětrání je ochrana evakuovaných osob a zasahujících jednotek požární ochrany před toxickými zplodinami a kouřem vznikajícím při požáru, snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí a celkové omezení hmotných škod. Pro návrh zařízení pro odvod kouře a tepla je zpravidla rozhodující: předpokládané množství vyvinutého tepla, plocha a objem odvětrané sekce, požadavek na polohu neutrální roviny. velikost přítokových a odtokových otvorů a jejich aerodynamická plocha, výkon ventilátorů nebo průřez odvětracích šachet, součinnost stabilních hasicích zařízení. Obecné požárně bezpečnostní požadavky na provedení a vybavení únikových cest Požadavky na provedení a vybavení únikových cest jsou zaměřeny především na: směr otevírání dveří ve směru úniku (až na výjimky například dveře z bytů podle ČSN ) druh dveřní sestavy 1 ) podle typu, funkčního vybavení, způsobu otevírání, způsobu uzavírání a použitého dveřního kování, osvětlení (přirozené, umělé, nouzové, panikové atd.), označení bezpečnostními a požárními značkami, domácí rozhlas (například podle ČSN , ČSN , ČSN ), omezené použití stavebních výrobků a jiných materiálů, které zvyšují požární zatížení, změny horizontální úrovně podlah v místech, kde jsou zabudovány požární dveře, kouřotěsné dveře nebo kouřotěsné požární dveře (s výjimkou některých východů na volné prostranství), provedení schodišť a ramp provedení evakuačních výtahů a náhradních únikových možností. Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku a musí být bez prahu, s výjimkou dveří z bytu nebo z místnosti, kde začíná úniková cesta. Dveře, popřípadě vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také ruční otevření. Turniketové dveře lze do únikové kapacity započítat pouze jako druhý nebo další východ na volné prostranství (celkový započitatelný průchod turniketovými dveřmi po celou dobu evakuace je 50 osob bez ohledu na šířku dveří). Dveřní křídla opatřená zástrčemi, závorami či obrtlíky se do šířky únikové cesty nezapočítávají. Dveře situované do prostoru schodiště na únikových cestách se musí otevírat jen na podestu (nikoliv přímo do schodišťového ramene). Podesta musí být rozšířena tak, aby se otevřením dveří nezúžila započitatelná šířka únikové cesty. Stěny s požární odolností EW v různém skladebném provedení (například zasklené) se nesmí užít u konstrukcí požárních úseků, které ohraničují: 1 ) Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

8 a) chráněné únikové cesty typu B a C, b) šachty požárních a evakuačních výtahů, c) chráněné únikové cesty typu A, bez nichž nelze zajistit evakuaci osob z objektu, pokud: jde o podzemní část těchto objektů; výška nadzemní části těchto objektů je větší než 22,5 m; sousední požární úsek oddělený stěnou EW je ve II. nebo vyšším stupni požární bezpečnosti, popřípadě je vybaven samočinným stabilním hasicím zařízením a je v V. nebo vyšším stupni požární bezpečnosti. Požární uzávěry v těchto stěnách musí být navrženy shodně s těmito stěnami. Stěny bez nosné funkce (příčky), oddělující požární předsíň v chráněných únikových cestách typu B a C nebo kouřotěsně oddělující jiný prostor, nemusí vykazovat požární odolnost, ale musí být druhu DP1 a svou celistvostí musí bránit průniku kouře. Nenosné pevně zasklené stěny s ověřenou požární odolností, které mají rámovou konstrukci v ploše do 30 % stavebního rozměru zasklené stěny (sloupky, příčníky, diagonály) z výrobků třídy na oheň A1 až D (s výjimkou plastických hmot) se mohou posuzovat jako konstrukce druhu DP1 v objektech s nehořlavým konstrukčním systémem, pokud nejde o: a) požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest typu C, b) požární a evakuační výtahy, c) chráněné únikové cesty typu B v podzemních podlažích nebo nadzemních podlažích s výškovou polohou nad 30 m. Nejmenší šířka kosých stupňů, které jsou v započitatelné šířce únikové cesty, musí být ve vzdálenosti 300 mm od vnitřního okraje ramene alespoň 230 mm, slouží-li schodiště pro více než 10 osob. Sklon schodišťových ramen na únikových cestách s požadovanou šířkou větší než 1,65 m nesmí být větší než 35 (odpovídá výšce schodišťového stupně v rozmezí od 150 mm do 180 mm). Předložené nebo vyrovnávací schodiště ve vstupním podlaží musí být podélně rozděleno zábradlím, pokud jeho šířka je větší než 3,3 m. Stavby pro zdravotnictví Zajištění požadované úrovně požární bezpečnosti zdravotnických zařízení s lůžkovými jednotkami a domů sociálních služeb patří k náročnějším úkolům požárně bezpečnostního inženýrství. U staveb pro zdravotnictví jsou technické požadavky upraveny zvláštním právním předpisem. 2 ), 3 ) Podrobnější zásady pro navrhování těchto staveb jsou s odvoláním na obsaženy v ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče: Duben Podle této normy se zdravotnická zařízení člení na budovy a prostory: zdravotnických zařízení ambulantní péče, zdravotnických zařízení ústavní péče, 2 ) Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.

9 zařízení sociální péče, zvláštní zdravotnická zařízení pro děti. Ambulantní zdravotnická zařízení se třídí podle počtu lékařských pracovišť do dvou skupin: 1) skupina AZ 1 ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace nebo nejvýše tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek; do skupiny AZ 1 se zatřiďují lékárny základního typu a hygienické stanice, 2) skupina AZ 2 ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek; do skupiny AZ 2 se zatřiďují sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), lékárenské zařízení (kromě lékáren základního typu) a také vyšetřovací a léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách. Zdravotnická zařízení ústavní péče se třídí podle počtu lůžek pro pacienty do dvou skupin s tímto označením: 1) skupina LZ 1 lůžkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé pacienty nebo 10 lůžek pro děti (případně 10 lůžek při současném výskytu dětí i dospělých), 2) skupina LZ 2 lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami; lůžková jednotka nesmí mít více než 50 lůžek pro dospělé osoby nebo 30 lůžek pro děti (případně 30 lůžek při současném výskytu dětí i dospělých). Zařízení sociální péče se třídí do dvou skupin: 1) domy s pečovatelskou službou, 2) ústavy sociální péče. Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti se třídí do dvou skupin: 1) kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let, 2) jesle. Požárně bezpečnostní požadavky na únikové cesty v budovách Stavby pro zdravotnictví zdravotnických zařízení a sociální péče podle ČSN Zdravotnická zařízení skupiny AZ 1 V budovách zdravotnických zařízení AZ 1 je pro evakuaci osob postačující nechráněná úniková cesta šířky 1,1 m s šířkou dveří 0,9 m; délka únikové cesty se posuzuje jen tehdy, pokud výška objektu h > 9 m. V ostatních případech se únikové cesty řeší podle ČSN ; na únikových cestách ze zdravotnického zařízení AZ 1 však musí však být zajištěna světlá šířka dveří nejméně 0,9 m. Zdravotnická zařízení skupiny AZ 2 V budovách zdravotnických zařízení AZ 2 se únikové cesty řeší podle ČSN s následujícími doplňky:

10 Délka jedné nechráněné únikové cesty z požárních úseků, ve kterých se vyskytují pacienti, nesmí být větší než 20 m, délky dvou a více nechráněných únikových cest větší než 40 m. Jedné chráněné únikové cesty z požárního úseku nebo z objektu lze použít v souladu s ČSN , přičemž délka jedné chráněné únikové cesty typu A nesmí být větší než 90,0 m. U změn staveb je u zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 dovoleno užití jedné částečně chráněné únikové cesty v souladu s ČSN Šířka únikových cest v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 a šířka chráněných únikových cest určených k evakuaci pacientů (i v objektech jiného účelu) nesmí být menší než 1,1 m. Průchod dveřmi na těchto cestách může být zúžen na 0,9 m. V objektech s více než čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterých je zdravotnické zařízení skupiny AZ 2 umístěno ve vyšším než 4. nadzemním podlaží, musí být alespoň jeden evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty, která slouží evakuaci ze zdravotnického zařízení. V případě, kdy evakuační výtah není součástí chráněné únikové cesty a dveře výtahu ústí do požárního úseku bez požárního rizika, musí být všechny dveře, které ohraničují tento požární úsek požární a současně kouřotěsné klasifikace EI-S m -C, kromě dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Odchylně od ustanovení a) ČSN :2000 je u změn staveb stávajících zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy; mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici. Zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece mm. Únikové cesty, které slouží evakuaci pacientů, musí být vybaveny nouzovým osvětlením. V komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty pacientů, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Pokud je součástí únikové cesty pro pacienty schodiště nebo rampa s šířkou ramene větší než 1,1 m, musí být na obou stranách ramene osazena madla podle ČSN V ostatních částech komunikačních prostorů této cesty (chodba, hala apod.) se osazení madel doporučuje. Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1 Únikové cesty v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny LZ 1, popř. únikové cesty na tyto požární úseky navazující, se řeší podle ČSN s následujícími doplňky: Únikové cesty, kterými mají být po rovině evakuovány osoby neschopné samostatného pohybu, nesmí mít šířku menší než 1,1 m; u dveří, kde není předpoklad přemísťování lůžek stačí 0,9 m. Šířka schodišťového ramene a podesty musí být taková, aby umožňovala manipulaci s nosítky. U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka alespoň 1,5 m, kromě dětských zařízení, kde postačí šířka 1,2 m; nosítka pro dospělé osoby mají zpravidla rozměr 0,6 m x 2,0 m. Délka jedné nechráněně únikové cesty sloužící evakuaci pacientů z požárního úseku zdravotnického zařízení skupiny LZ 1, kde je více než 20 % osob neschopných samostatného pohybu, nesmí být větší než 15,0 m a délka dvou a více nechráněných únikových cest nesmí být větší než 30,0 m. V ostatních případech platí pro délky nechráněných únikových cest ČSN Jako dvě nechráněné únikové cesty lze posuzovat i nechráněnou únikovou cestu, která vede z požárního úseku různým směrem a ústí do jediné chráněné únikové cesty (případně u změn staveb podle ČSN do částečně chráněné únikové cesty) nebo na volné prostranství.

11 V nových objektech, kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z požárního úseku zdravotnického zařízení. U změn staveb podle ČSN , kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, lze evakuační výtah umístit i do samostatného požárního úseku se vstupem z požárního úseku bez požárního rizika. Požární úsek bez požárního rizika musí komunikačně propojovat evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou. Dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-S m -C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Přímé komunikační propojení musí umožnit manipulaci s pojízdným lůžkem. Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 Z každého požárního úseku lůžkové jednotky (popř. spojené s vyšetřovací, léčebnou a řídící složkou), anesteziologicko resuscitačního oddělení, jednotky intenzivní péče a operační oddělení musí být umožněna evakuace po rovině (případně po rampě se sklonem do poměru 1:12) do sousedního požárního úseku nebo na volné prostranství. Komunikace uvnitř požárního úseku (nechráněná úniková cesta), po které evakuace podle probíhá, musí být stavebně oddělena stěnami z konstrukčních částí druhu DP1 (s výjimkou dveří a zárubní) a nesmí mít větší požární zatížení než 10,0 kg m -2, kromě případů, kde ze všech jednotlivých pokojů je přímý východ na volné prostranství. Tab. 1 - Nejmenší počet a nejnižší typ chráněných únikových cest v objektech se zdravotnickým zařízením skupiny LZ 2 Počet nadzemních podlaží objektu Typ jedné únikové cesty Typ dalších únikových cest 2 až 4 B 1) B 1) 5 až 8 B 1) 2) B 1) více než 8 C 2 B 1) 2) nebo 1 C 1) Chráněná úniková cesta typu B slouží nejvýše pro E = 250 osob. 2) Není dovoleno použít řešení podle ČSN :2000. V rekonstruovaných objektech nelze podle ČSN chráněnou únikovou cestu typu B nahradit chráněnou únikovou cestou typu A. U změn staveb zdravotnických zařízení skupiny LZ 2 se nedovoluje užití částečně chráněné únikové cesty. Ve všech objektech, ve kterých jsou požární úseky lůžkových jednotek (popř. spojených s vyšetřovací, léčebnou a řídící složkou), anesteziologicko resuscitačních oddělení, jednotek intenzivní péče a operačních oddělení umístěny výše než ve třetím nadzemním užitném podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Tyto evakuační výtahy musí při požáru zajistit přepravu všech pacientů neschopných samostatného pohybu nejméně ze dvou na sebe navazujících nadzemních podlaží, v nichž se tito pacienti vyskytují. Pacienti z 1. a 2. nadzemního podlaží se nezapočítávají. Evakuační výtahy (kromě dále uvedeného případu) musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku. Pokud dveře evakuačního výtahu ústí do

12 požární předsíně, musí být požární uzávěry chráněné únikové cesty současně také kouřotěsné (klasifikace EI-S m -C). V těchto objektech musí být při požáru zajištěno napájení evakuačních výtahů ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Nezávislý zdroj musí zajistit dodávku elektrické energie po dobu t p zvětšenou o 15 minut, nejméně však 45 minut. Připojení na distribuční sít smyčkou se v tomto případě za nezávislý zdroj elektrické energie nepovažuje. Počet evakuačních výtahů se stanoví v závislosti na: a) počtu pacientů neschopných samostatného pohybu; b) počtu evakuovaných podlaží a jejich výškové poloze; c) době t p, po kterou je zajištěna funkce evakuačního výtahu; d) technických parametrech výtahu. Počet evakuačních výtahů musí vyhovovat jak pro dvě nejvýše položená podlaží, tak pro skupinu dvou podlaží s nejvyšším počtem pacientů neschopných samostatného pohybu. Nezávisle na výpočtu nesmí být u nových objektů počet evakuačních výtahů menší než dva. Tab. 2 Doba t p, po kterou je zajištěna funkce evakuačního výtahu Typ únikové cesty Stupeň požární bezpečnosti chráněné únikové cesty t p 2) v minutách nechráněná (podle ) 1) - 5 B (podle ČSN :2000) nejméně III 10 B nejméně III 15 C nejméně III 30 C nejméně IV 45 1) 2) Pro zvýšení doby t p, při náhradě druhé nechráněné únikové cesty (podle ), lze využít např. vyššího stupně požární bezpečnosti požárních úseků výtahové šachty a propojovacího požárního úseku bez požárního rizika, kromě toho lze využít technických zařízení požární ochrany, především odvodu tepla a kouře. Při uvedené době zajištění funkce evakuačního výtahu musí být při umělém větrání chráněných únikových cest zaručena dodávka vzduchu po dobu t p + 15 minut. Únikové cesty, kterými se evakuují pacienti, musí mít nouzové osvětlení podle ČSN a vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Pokud je součástí únikové cesty pro pacienty schodiště nebo rampa s šířkou ramene větší než 1,1 m, musí být na obou stranách ramene osazena madla podle ČSN V ostatních částech komunikačního prostoru této cesty (chodba, hala apod.) se osazení madel doporučuje. Dveře na únikových cestách mají být opatřeny transparentní plochou (doporučuje se velikost alespoň 0,06 m 2 ) umožňující průhled na druhou stranu dveří. Uvedené doporučení se týká všech dveří, kromě těch jimiž úniková cesta (jakéhokoliv typu) začíná a končí (východem na volné prostranství). Pro zajištění plynulé evakuace osob musí být objekty zdravotnických zařízení skupiny LZ 2, kromě provozů s jedinou lůžkovou jednotkou, vybaveny domácím rozhlasem, ovládaným z prostoru, odkud je evakuace organizována a ve kterém je v provozní době trvalá služba. Domácí rozhlas musí umožnit vysílat samostatné hlášení do jednotlivých lůžkových jednotek nebo oddělení. Zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou

13 Únikové cesty v požárních úsecích bytů s pečovatelskou službou, případně únikové cesty na tyto požární úseky navazující, se řeší podle ČSN s následujícími doplňky: Nechráněná úniková cesta, spojující požární úseky s východem na volné prostranství nebo s chráněnou únikovou cestou (případně u změn staveb podle ČSN s částečně chráněnou únikovou cestou) musí tvořit požární úsek bez požárního rizika. Pokud tato úniková cesta ústí do chráněné únikové cesty (případně do částečně chráněné únikové cesty), musí být v místě zaústění oddělena požárním uzávěrem klasifikace alespoň EW 30-S m -C; požární uzávěr musí být opatřen transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m 2 ). Jediné nechráněné únikové cesty z požárního úseku nebo z jeho části může být užito, pokud délka této cesty není větší než 20,0 m a cestou není evakuováno více než 12 osob (podle projektovaného počtu osob, kterým je poskytována sociální péče). Délka dvou a více nechráněných únikových cest nesmí být větší než 35,0 m. Jedna chráněná úniková cesta může být navržena v případě, že z každého podlaží nebude evakuováno více než 12 osob. Toto platí pro požární úseky umístěné nejvýše do třetího nadzemního podlaží a u chráněné únikové cesty s nuceným větráním nejvýše do pátého nadzemního podlaží. Šířka únikových cest z posuzovaných požárních úseků nesmí být menší než 1,1 m; Dveře na těchto cestách mohou mít šířku 0,9 m. Pokud se zde trvale (nebo pravidelně) vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu, musí být šířka schodišťového ramene a podesty taková, aby umožňovala manipulaci s nosítky. U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka alespoň 1,5 metru (nosítka mají zpravidla rozměr 0,6 m 2.0 m). V komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Ve vícepodlažních objektech, kde jsou požární úseky umístěny výše než ve třetím užitném nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy (kromě dále uvedeného případu) musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku. U změn staveb je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy; mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici. Zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece mm. Zařízení sociální péče - ústavy sociální péče Únikové cesty v požárních úsecích lůžkových částí zařízení sociální péče, s projektovanou kapacitou nejvýše 20 lůžek a v každé samostatné jednotce pro ubytování, s příslušenstvím nebo bez něho, případně únikové cesty na tyto požární úseky navazující, se řeší podle ČSN s následujícími doplňky: Nechráněná úniková cesta, spojující požární úseky s východem na volné prostranství nebo s chráněnou únikovou cestou musí tvořit požární úsek bez požárního rizika. Pokud tato úniková cesta ústí do chráněné únikové cesty, musí být v místě zaústění oddělena požárním uzávěrem klasifikace alespoň EW 30-S m -C; požární uzávěr musí být opatřen transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m 2 ).

14 Jediné nechráněné únikové cesty z požárního úseku nebo z jeho části může být užito, pokud délka této cesty není větší než 15,0 m a cestou není evakuováno více než 12 osob (podle projektovaného počtu osob, kterým je poskytována sociální péče). Délka dvou a více nechráněných únikových cest nesmí být větší než 30,0 m. V části objektu, kde jsou umístěny takové požární úseky, může být navržena jedna chráněná úniková cesta (případně u změn staveb podle ČSN částečně chráněná úniková cesta), pokud z každého podlaží nebude evakuováno více než 12 osob. Toto však platí nejvýše pro 3 nadzemní podlaží. Šířka únikových cest z posuzovaných požárních úseků nesmí být menší než 1,1 m; u dveří, kde není předpoklad přemísťování lůžek stačí 0,9 m. Pokud se v lůžkových částech zařízení sociální péče trvale (nebo pravidelně) vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu, musí být šířka schodišťového ramene a podesty taková, aby umožňovala manipulaci s nosítky. U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka alespoň 1,5 metru (nosítka mají zpravidla rozměr 0,6 m 2,0 m). Ve vícepodlažních objektech, kde jsou tyto požární úseky umístěny výše než ve třetím užitném nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy (kromě dále uvedeného případu) musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku. Pokud dveře evakuačního výtahu ústí do požární předsíně, musí být požární uzávěry chráněné únikové cesty současně také kouřotěsné (klasifikace EI-S m -C). U změn staveb stávajících ústavů sociální péče (podle ČSN ) je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy; mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici. Zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece mm. Uvedené řešení je však možné jen v případech, kdy evakuační výtah slouží lůžkové části zařízení sociální péče, kde se nepředpokládá evakuace pomocí pojízdných lůžek či nosítek. Únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením. V komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti - kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let Při navrhování požární bezpečnosti platí zásada: kojenecký ústav nebo dětský domov pro děti do 3 let je analogický zdravotnickému zařízení skupiny LZ 2 za předpokladu, že lůžková jednotka nesmí mít více než 30 lůžek. Z požárního úseku jeslí může vést jedna nechráněná úniková cesta, pokud její délka není větší než 15,0 m, nemá větší požární zatížení než 10 kg m -2 a její šířka je alespoň 1,1 m, s šířkou dveří 0,9 m. U změn staveb jeslí je dovoleno užití jedné částečně chráněné únikové cesty v souladu s ČSN Použitá literatura: Hošek, Z.: Požární bezpečnost staveb. ABF Praha nakladatelství ARCH, Praha 2005

15 ČSN Požární bezpečnost staveb Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče: Duben 2006 NFPA 1 Řád předcházení požárům, USA, New Orleans, L.A., leden 2000

Únikové cesty a východy

Únikové cesty a východy 5.17.13.11. Únikové cesty a východy http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracoviste/unikove-cestya-vychody Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

7 ÚNIKOVÉ CESTY. Přepravní kapacita evakuačních výtahů se započítává do celkové kapacity únikových cest pouze v případech podle bodu b), popř.c).

7 ÚNIKOVÉ CESTY. Přepravní kapacita evakuačních výtahů se započítává do celkové kapacity únikových cest pouze v případech podle bodu b), popř.c). 7 ÚNIKOVÉ CESTY Únikové cesty msí možnit evakaci všech osob z ohroženého objekt nebo jeho části na volné prostranství a možnit přístp zásahovým jednotkám do prostorů napadených požárem. Podle stpně ochrany,

Více

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 10 Úvod do požárního větrání, požární větrání v obytných budovách.

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 10 Úvod do požárního větrání, požární větrání v obytných budovách. Požárníbezpečnost bezpečnoststaveb staveb Přednáška 10 Úvod do požárního větrání, požární větrání v obytných budovách. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz

Více

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH

Více

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Požární bezpečnost staveb zahrnuje technická, provozní a organizační opatření zajišťující ve sledovaném objektu ochranu osob, zvířat a materiálních hodnot před

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

1 České právní předpisy upravující požadavky na požární bezpečnost staveb

1 České právní předpisy upravující požadavky na požární bezpečnost staveb 1 České právní předpisy upravující požadavky na požární bezpečnost staveb 1.1 Úvod Obecně závazná pravidla chování stanovená předepsaným způsobem svrchovanou státní mocí jsou zakotvena v závazných právních

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

4 Požárně bezpečnostní požadavky na kabelové rozvody a systémy

4 Požárně bezpečnostní požadavky na kabelové rozvody a systémy 4 Požárně bezpečnostní požadavky na kabelové rozvody a systémy 4.1 Dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení Všechna elektrická zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra

202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra 202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody Fire protection of buildings Cable line Sécurité des bâtiments contre l,incendie Ligne de

Více

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt

Více

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah vedený vnějškem nebo vnitřkem objektu, popř. oběma cestami. 9.1 Přístupové komunikace Ve všech případech přístupovou

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Větrání chráněných únikových cest při požáru

Větrání chráněných únikových cest při požáru 1 z 13 24.11.2015 14:56 Větrání chráněných únikových cest při požáru Datum: 14.7.2004 Autor: Ing. Stanislav Toman, Ing. Ivana Karlovská Zdroj: Vytápění větrání instalace 5/2001 Recenzent: Ing. Zdeněk Lerl

Více

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požadavky požární bezpečnosti v projektové dokumentaci stavby Vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci, 41. Projektová dokumentace

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

ROZBOR ÚNIKOVÝCH CEST A POČTU OSOB V OBJEKTU KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

ROZBOR ÚNIKOVÝCH CEST A POČTU OSOB V OBJEKTU KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE ROZBOR ÚNIKOVÝCH CEST A POČTU OSOB V OBJEKTU KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE Požadavky dle ČSN 73 0831 na Shromažďovací prostory (dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0831, ČSN 73 0834,) KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNÝ MARIE

Více

B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany

B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany Požárně bezpečností řešení pro vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany a) Koncepce

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 5, odst. 1 písm. b) stanoví povinnost právnických osob a podnikajících

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Zateplení půdních skladových prostor Choceňského zámku - Orlické muzeum Místo stavby: parc.č. 386, k.ú.choceň Investor: Město Choceň, Jungmannova č.p. 301 565

Více

4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.701 SKLADY POŽÁRNÍ

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. PODKLADY... 2 3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU... 3 3.1 Předmět... 3 3.2 Základní údaje... 3 4. ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ... 3 5. POŽÁRNÍ RIZIKO... 3 6. STAVEBNÍ KONSTRUKCE...

Více

BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ ROZDĚLENÍ DO SKUPIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Revizní dvířka Promat (ochrana rozvaděčů elektrické energie)

Revizní dvířka Promat (ochrana rozvaděčů elektrické energie) Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat (ochrana rozvaděčů

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních administrativních budov

Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních administrativních budov Postup řešení: Postup ověření požárního návrhu podlažních administrativních budov Tento dokument shrnuje pravidla a postupy potřebné pro posouzení požární bezpečnosti vícepodlažních administrativních budov.

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Požární bezpečnost staveb Fire Safety of Buildings Sídlo společnosti: Pobočka: Jedov 37 U Nemocnice 338 675 71 Náměšť nad Oslavou 503 51 Chlumec nad Cidlinou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR

Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR Tel.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS e-mail: jtronicek@iol.cz 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 http: www.uni-tron.eu STAVBA: osvědčení ČKAIT č. 3915 galerie

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY Akce: stavební úpravy objektu Richterova dvora čp. 74, 2974 Místo: Stupeň projektu: Stavebník: Česká Lípa ke stavebnímu povolení Město Česká Lípa TGM čp. 1 Česká Lípa Zhotovitel:

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006

Více

Požární úseky a požární riziko

Požární úseky a požární riziko VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: 1

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

Řešení požární bezpečnosti

Řešení požární bezpečnosti Požárně bezpečnostní řešení V rámci předkládané dokumentace je navržena úprava stávajícího nevyužívaného prostoru půdy (pro využití jako kancelářské prostory (kabinety vyučujících). Do předmětného prostoru

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti části výrobní haly na p. č. 724/6. D.2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob

Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob Fakulta stavební VŠB TUO Výtahy a zvláštní výtahy pro dopravu osob z pohledu užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace Renata Zdařilová Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vyhláška

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Zřízení záložního napájení a úprava stávajících výtahů v objektu školy Místo : Praha 2, ulice U Jedličkova ústavu Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2016

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na -1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně Pozemní stavitelství Konstrukce spojující různé úrovně Schodiště Rampy Výtahy Žebříky Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00

Více

Požární a technické informace

Požární a technické informace Požární a technické informace HASIL a.s. Gen. Sochora 6176/6a 708 00 Ostrava Poruba www.hasil.cz Obsah Obsah...1 Požárně technické informace...2 Snížení požární odolnosti konstrukce v místě osazení požárního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technických zařízení budov

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra technických zařízení budov ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technických zařízení budov SEMINÁRNÍ PRÁCE Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickými zařízeními Bc. Veronika Koubová Vedoucí práce: Ing.

Více

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ 18. 6. 2014 por. Ing. Jaroslav Soukup HZS Jihočeského kraje ÚVOD Při požáru bývá nezbytně nutné, aby některá zařízení si zachovala svoji

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

Zařízení pracující na principu rozdílu tlaků, větrání únikových a zásahových cest (ČSN EN 12 101-6)

Zařízení pracující na principu rozdílu tlaků, větrání únikových a zásahových cest (ČSN EN 12 101-6) Zařízení pracující na principu rozdílu tlaků, větrání únikových a zásahových cest (ČSN EN 12 101-6) Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Posouzení návrhu únikových cest Administrativní budova Městské části Praha 7 U průhonu 1338/38 P R A H A 7 Zpracoval: 2/2016 Fait Jiří Fait specialista PO 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13

Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13 OBSAH Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) 3 Obsah 5 Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 13 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

Více

ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV

ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA PŘÍNÁŠÍ Hledisko negativní: Možnost vzniku požáru příčiny uvedeny v závěru Nebezpečí

Více

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Poznámka: text kurzívou v závorce charakterizuje předmět paragrafového znění Úvodní ustanovení

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ,

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚVOD 2.+ 3.+ 4. ROČNÍK J.SVOBODOVÁ, ING TECHNICKÁ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE JE ČINNOST, KTERÁ ZABEZPEČUJE, URČUJE A UPLATŇUJE ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ URČITÝCH

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Technické posouzení. lůžkového výtahu. Stavba: Dům s pečovatelskou službou. Adresa: Masarykovo náměstí č.p. 650 Kopřivnice.

Technické posouzení. lůžkového výtahu. Stavba: Dům s pečovatelskou službou. Adresa: Masarykovo náměstí č.p. 650 Kopřivnice. Technické posouzení lůžkového výtahu Stavba: Dům s pečovatelskou službou Adresa: Masarykovo náměstí č.p. 650 Kopřivnice Investor: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice Strana 1 (celkem 5)

Více

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj,

Více

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Investor: Stupeň dokumentace: Projektant: SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 646/13, 614 00 Brno

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MŠ POD HORKOU, CHLUMEC Muchova č.223 Chlumec Okres Ústí nad Labem

STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MŠ POD HORKOU, CHLUMEC Muchova č.223 Chlumec Okres Ústí nad Labem PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MŠ POD HORKOU, CHLUMEC Muchova č.223 Chlumec Okres Ústí nad Labem Město Chlumec Krušnohorská 39 403 39 Chlumec Požárně bezpečnostní řešení 08/2016 Ing.Zábojník...

Více