Slaný představí Tibet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slaný představí Tibet"

Transkript

1 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou asnosti hýbe mediálním sv tem a ve ejným mín ním, mám na mysli zabavování ásti sociálních dávek nep izp sobivým ob an m za ú asti exekutora v Chomutov, jsem si op t vzpomn l na to, co se d lo ve Slaném p ed necelými šesti lety, kdy jsme v našem m st za ali novátorsky striktn uplat ovat dodržování zákon u podobných p ípad. Zejména u lidí, kte í neplatili za nájemné. Scéná, kte í nyní prožívá paní primátorka, velmi dob e znám. Sesypali se na ní noviná i, ochránci lidských práv a, spole n s ní podotýkám p ekvapiv, i n kte í p edstavitelé státní správy (ombudsman, ministr Kocáb, ). Tedy ti p edstavitelé státu, kte í by m li být rádi, že se kone n našel n kdo, kdo se postavil na stranu slušných ob an, ob an, kte í dodržují zákony této zem. Op t si v Chomutov hrají a zahrávají lidé, co problematiku v bec neznají, a hlavn nejsou povinni ji ešit a sou asn za ní nést odpov dnost! Tak, jak ji má paní primátorka a t eba i já. V roce 2003 jsme ve Slaném p edstavili koncep ní postup, který byl nazvaný Program nulové tolerance v i veškeré neslušnosti. A tento program dodržujeme dosud. Po ukon eném sporu musel i pan ombudsman ve ejn p iznat, že postup radnice ve Slaném byl v souladu se zákony eské republiky. To je jedna zpráva. Ta nemén d ležitá je, že se neblahý stav v pohledávkách m sta za dlužníky d sledným postupem velice rychle urovnal. A nyní nemáme v této oblasti prakticky žádné problémy. Ukázalo se, že p i sporu mezi skupinami prosazující odlišné p ístupy (ONI V R jsou ob ané, kte í mají veškerá práva, ale jen n které, p ípadn žádné povinnosti, a MY V R mají všichni ob ané veškerá práva, ale i veškeré povinnosti ), se prosadil druhý postoj. V ím, že až mediální humbuk kolem chomutovské radnice utichne, se ukáže, že m la paní primátorka pravdu na své stran (pokud samoz ejm vytrvá a neuhne). A jak bych jí poradil, kdybych m l p íležitost? Vytrvejte a bu te d sledná! A panu Kocábovi a spol. bych vzkázal dev t nejd siv jších slov, která ve svém politickém p sobení si dokázal p edstavit bývalý prezident USA, pan Ronald Reagan. Ta slova zní: Jsem z vlády a jsem tady, abych vám pomáhal. M jte se hezky! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK Slaný představí Tibet FOTO: DANIEL BEROUNSKÝ Každý rok p edstavuje m sto Slaný kultury r zných národ a zemí. Po japonských, n meckých, vietnamských, rakouských i tureckých dnech následují tedy Dny tibetské kultury ve Slaném. Tuto akci po ádá m sto Slaný ve spolupráci s Ob anským sdružením Potala a konat se bude ve dnech 30. b ezna až 3. dubna Proto i v tomto vydání Slánské radnice p inášíme tená m co nejvíce informací k pr b hu Dn tibetské kultury. Letošním osmým ro níkem festivalu národních kultur pokra ujeme ve snaze p edstavit slánským ob an m a návšt vník m Královského m sta Slaného svébytnost jiných kultur a odlišnosti zp sobu života v r zných zemích sv ta. Tento ro ník však po sedmi letech vybo uje z p edchozí ady festival. A to tím, že poprvé není zaštít n p íslušným velvyslanectvím v eské republice a nan n se na n m nepodílí žádný podnikatelský subjekt. M stu organiza n s festivalem pomáhá pouze již zmín né Ob anské sdružení Potala a ada dobrovolník. Pro tomu tak je? D vodem jsou politické souvislosti. Tibet je dlouhá léta obsazen ínskými vojsky a jeho originální kultura postupn odumírá pod tlakem ínské správy. Zárove ína odmítá jakékoliv ústupky z tlaku, který na Tibet a jeho nejvyššího p edstavitele 14. dalajlámu již šedesát let vyvíjí. Tím, že m sto Slaný uspo ádalo Dny tibetské kultury v samostatné režii, nebylo pot ebné d lat jakékoliv programové úlitby a tibetský národ a jeho kulturu prezentovat bez cenzury, ekl slánský starosta Ivo Rubík. Díky tomu se do programu Dn tibetské kultury zapojili skute n špi koví odborníci na tuto problematiku, kte í žijí v eské republice. Jsou to lidé, kte í zna nou ást svého odborného života zasv tili studiu tibetské kultury. Návšt vníci p ednášek, výstav a dalších akcí se tak dozv dí zasv cené informace. Krom vynikajících lmových dokument se jedná p edevším o nevšední setkání. A už s eskými cestovateli, odborníky, na tibetskou kulturu i se samotnými Tibe any, kte í p edstaví své kuliná ské um ní a ob adní hudební nástroje. Jedním z vrchol slánského festivalu bude ur it tv r í dílna staré techniky tisku tibetských knih z originálních jalovcových ru n vy ezávaných desek. A to vše pod dohledem PhDr. Zuzany Ondomišiové eské odborné autority v oblasti etnologie a orientalistiky. Tradi n je zna ná ást programu zam ena na d ti. Od besed, malování thank, až po nejr zn jší v domostní sout že. V ím, že si každý návšt vník Dn tibetské kultury ve Slaném nalezne, co je jeho srdci nejbližší, a dojde k v tšímu pov domí ve ejnosti o jedné z nejzajímav jších kultur sv ta, která se po staletí vyvíjela v drsných klimatických podmínkách Himalájí, uzav el Rubík. Slaný pat í k prvním m st m v eské republice, která se p ed adou let p ipojila k celosv tové akci Den s Tibetem a vyjád ila podporu utiskovanému národu alespo symbolickým vyv šením tibetské vlajky. Nyní bude mít široká ve ejnost možnost nahlédnout do nádherné a isté tibetské kultury. Bližší informace k Dn m tibetské kultury ve Slaném najdete dále ve Slánské radnici a také na

2 AKTUALITY Nemocnice ve Slaném oslavila 125 let Z ARCHIVU PETRA KOLA KOVSKÉHO Nemocnice na starých pohlednicích (rok 1934). Chyb lo jen velmi málo a Královské m sto Slaný by bylo p išlo o svoji nemocnici. Díky panu starostovi dr. Ivo Rubíkovi, vedení m sta a vedení nemocnice z stala naše, slouží a bude sloužit všem, kte í ji budou v budoucnu pot ebovat. Oslavy ke 125. výro í nemocnice p ipravilo vedení nemocnice ve spolupráci s vedením m sta. Celkový program byl velmi bohatý a ukon il jej spole enský ve er v Grandu. Zú astnila jsem se tohoto ve era jako bývalá dlouholetá pracovnice/v roce 1954 jsem nastoupila na d tské odd lení/ se setkala a pozdravila jsem se s mnoha známými lidmi, ovšem už z doby pozd jší. Byla jsem p ekvapena vstupem do sálu, kde krom pacientského vozíku, na kterém ležely kv tiny, stály dv guríny sest i ek v perfektních sesterských uniformách, tehdy p edepsaných a p ísn kontrolovaných hlavní se strou, jen bych byla ješt ráda vid la u nich stát dva mládežníky K s brašnami, nebo organizace K je nerozlu n spjata se zdravotnictvím. Byly to práv vyškolené dobrovolné sestry K, které v dob, kdy musely odejít z nemocnice ádové sestry, chodily zdarma do nemocnice vypomáhat. Práce, které vykonávaly, byly pomocné práce a vykonávaly je pod dozorem civilních sester. Vím, že publikace o historii nemocnice nem že vše obsáhnout, ale bylo by do budoucna dobré nezapomínat, že jsou ješt lidé, kte í jsou vyškolení a ochotní kdykoliv zajistit dozor všude tam, kde to bude zapot ebí ve spolupráci s odborným zdravotnickým a léka ským personálem. Za svoji osobu bych cht la pod kovat všem, kte í se zasloužili o to, že nám tato v širokém okolí vyhlášená nemocnice z stala, chci pop át všem, kte í v ní pracují, hlavn hodn zdraví, lé ebných i osobních úsp ch a co nejvíce uzdravených pacient. PAVLÍNA HOFFMANNOVÁ, MS K SLANÝ KRÁTCE Rekord vytvořen! Boží hrob ve světle lamp Pokus o vytvo ení rekordu se vyda il. V rámci oslav 125. výro í založení slánské nemocnice se 17. února sešlo na Masarykov nám stí 181 lidí, kte í m li na hlav bílou epici s erveným k ížem. Rekord bude zapsán do eské knihy rekord. FOTO: PAVEL ŠT PÁNEK Omluva V minulém ísle se omylem v informaci o p ekonání rekordu objevil letecký snímek, kde byla místo budovy slánské nemocnice budova gymnázia. tená m se za tuto chybu omlouváme. REDAKCE SROV V únorovém vydání jsme p inesli informaci o rekonstrukci Božího hrobu. M sto Slaný má také v plánu tuto významnou památku na území m sta slavnostn nasvítit. V minulých dnech prob hla zkouška tohoto nasvícení. Jak pravd podobn bude osv tlený Boží hrob vypadat, vidíte na snímku Pavla Št pánka. 2

3 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností M stský ú ad Slaný oznamuje, že byl vyhlášen program Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prost ednictvím obcí s rozší enou p sobností na rok Finan ní prost edky v Programu jsou ur eny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví eské republiky. Minimální podíl vlastníka je 10 % z náklad, k nimž se váže poskytnutý p ísp vek. P ísp vek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou památku ve stejném roce poskytnut jiný p ísp vek z ostatních program ministerstva v oblasti památkové pé e. Z jednání rady města Slaného Zasedání rady m sta Rada m sta projednala a schválila mj. n kolik rozpo tových opat ení, která se týkají následujících akcí: V m stské ásti Kvíc byla provedena rekonstrukce rozvod nízkého nap tí. Stávající sloupy ve ejného osv tlení, které m ly být demontovány, odkoupí po dohod s EZ M sto Slaný; nebude tudíž nutno budovat osv tlení nové. Schválila rovn ž vybudování autobusové zastávky v ul. P. Hrubého (nedaleko Billy), což p isp je ke zvýšení komfortu cestování v této oblasti. P edpokládané náklady iní 545 tisíc K. M sto zp ístupní ve ejnosti geogra cký informa ní systém ArcGIS v hodnot ,- K. Ob ané si budou nyní moci prost ednictvím internetu stahovat mapy v digitální podob (nap. územní plán, ortofotomapy). V m stské ásti Dolín se rozší í ve ejné osv tlení do nov budované ásti. Celkové náklady budou init ,- K. Dále prob hlo losování o 1 byt 3+1 ve Vikov ulici p. 274, o který se ucházeli 3 zájemci. Sou ástí nan ního podílu vlastníka m že být p ísp vek poskytnutý z rozpo tu obce nebo kraje, p ísp vek nadací nebo jiných subjekt. Další informace naleznete v Zásadách na jejichž sou ástí je také formulá žádosti. Program se realizuje ve dvou základních kolech a pro správní obvod M stského ú adu Slaný byla ur ena celková ástka ,- K. I v letošním roce program probíhá ve 2 kolech, v 1. kole mohli zájemci podávat žádosti na p edepsaném formulá i odboru kultury M Ú Slaný do , 2. kolo bude mít uzáv rku Kontaktní osoba na odboru kultury M Ú Slaný Alena Urbanová, tel.: , Rada m sta projednávala rovn ž záležitost nájemkyn bytu v Mírové ul. p V byt se voln pohybovalo velké množství mor at, byt byl siln zanedbaný, a p estože nájemkyn dostala 3x možnost uvést ho do p vodního stavu, nestalo se tak. Rada m sta tedy schválila výpov z nájmu bytu. Rada m sta schválila n které zm ny zásad o poskytování nan ních p ísp vk z rozpo tu m sta pro sportovní a zájmové organizace. Schválila rovn ž ud lení výjimky z po- tu d tí v mate ských školách. Ve všech ty ech souhlasila s po tem d tí, který odpovídá maximální povolené hygienické kapacit škol. Odsouhlasila také návrh na prázdninový provoz mate ských škol a termín zápisu do MŠ. Zápis se uskute ní ve dnech 14. a 15. dubna 2009 vždy od do hod. Rovn ž odsouhlasila snížení ástky nájemného v hale BIOS pro uspo ádání fotbalového turnaje mladších žák SK Slaný. AKTUALITY Slánský VideoMagazín V m sí níku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském m st Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. P edstavit innost podnik a rem, ale také p ipomenout okamžiky dávno minulé. Magazín m žete zhlédnout nejen na m stských webových stránkách cz, ale i na obrazovkách umíst ných na m stském ú ad a v plavecké hale. DVD s magazínem si m žete zdarma zap j it v podateln m stského ú adu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji rmu, pozvat ob any na vámi po ádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: meuslany.cz nebo Únorové vydání VideoMagazínu nabízí tyto reportáže: Otev ení katastrálního ú adu Stánek m sta na veletrhu Holiday World Setkání starost Slánska Premiéra Slánské scény Orienta ní b h m stem Pokus o rekord na slánském nám stí Oslavy 125 let nemocnice Halový turnaj žák v kopané Zápis do všech mateřských škol ve Slaném se bude konat od 10:00 hod. do 16:00 hod. po oba dny Kritéria pro p íjem d tí do mate ských škol ve Slaném pro školní rok 2009/2010 D ti do MŠ se p ijímají v souladu se zákonem. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis, dle vyhlášky.14/2005 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis. 1. D ti, které jsou v posledním roce p ed zahájením povinné školní docházky a které mají trvalý pobyt ve Slaném a v místních ástech (Blahotice, Dolín, Kvíc, Kví ek, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpom chy, Želev ice). 2. D ti, které zpravidla dosáhly od 3 do 6 let v ku, mají trvalý pobyt ve Slaném a v místních ástech a jsou p ihlášeny k celodenní docházce. 3. Ostatní d ti. Zákonní zástupci p edloží u zápisu do MŠ: vypln nou žádost, léka ské potvrzení, rodný list dít te a OP. Výše uvedená kritéria se netýkají Mate ské školy speciální P.Hrubého 1676 Slaný. 3

4 KULTURA Velký literární úspěch slánského gymnázia Ve st edu 10. prosince 2008 prob hlo v M lníku vyhlášení VI. ro níku literární sout že, kterou po ádal pod záštitou Krajského ú adu St edo eského kraje tam jší D m d tí a mládeže. Motto Vše, co si dokážete p edstavit, je skute né se prolínalo šesti tématy, p i- emž každé z nich bylo ur eno jinému typu ro níku. Proto m li možnost se této sout že zú astnit a své myšlenky a nápady ztvárnit žáci nižšího i vyššího gymnázia. Z naší školy se zú astnilo 54 žák, ale v sout ži byli samoz ejm zastoupeni i ú astníci dalších st edních škol, a už z Kladna, Kolína, Mladé Boleslavi a dalších. Ze 162 zastoupených p ísp vk se porotc m natolik zalíbilo našich 12 slohových prací, že je umístili na vít zná místa. Ur it by vás mohlo zajímat, která témata nás nejvíce zaujala a kdo obdržel ocen ní. V tematickém okruhu Život není vždy fair play ur eném žák m 8. a 9. ro níku / tercie, kvarta/ se na 1. míst umístila Lucie Vágnerová z tercie, na 2. míst byl ocen n její spolužák Vojt ch Kašpar, 3. místo obsadila Ester Horovi ová z kvarty. Pro 1. a 2. ro níky st edních škol byla vyhlášena dv témata. Kdy se cítím být v bezpe í na 2. míst se umístila dv naše d v ata Milena Hovhannisyan ze sexty a Kate ina Mesárošová z 2. B, 3. místo obsadila Zuzana Mat j ková, také ze t ídy 2. B. Téma Ovliv uje chování sportovc spole nost zaujalo Jana Kopeckého ze sexty obsadil vít zné místo, na 2. p í ce e eno slovy sportovc se umístil Marek Kettner také ze sexty a na 3. míst jsme uvid li Jirku Jurištu z 2. B. Pro nejvyšší ro níky byla vyhlášena také dv témata. V prvním z nich Kdo jsou lidé, kte í nás ohrožují zvít zila Markéta Mašková ze septimy a v druhém tématu Jak dosáhnout úsp chu a prosadit se obsadila také 1. místo Kate ina Krupková ze 3.A, Adéla Andrýsková ze septimy se umístila na míst t etím. Jak z tohoto p ehledu vyplývá, žáci naší školy získali 12 ocen ní ze 17 možných. A to je skute n úsp ch! Pro vít ze byl v Dom d tí a mládeže p ipraven bohatý kulturní program a díky významné nan ní podpo e Krajského ú adu také bohaté pohošt ní a hodnotné ceny: digitální fotoaparáty pro nejlepší, p ehráva e MP4 za 2. místo a ti, kte í skon ili na míst t etím, dostali zna kové hodiny. Z umíst ní a cen jsme nem li radost jenom my, ale také naše profesorky Mgr. Ta ána Kuhnová a Mgr. Danuše Marušáková, které nás na vyhlášení vít z literární sout že doprovázely. P i rozhovoru s noviná i jsme svorn prohlásili, že všechna tato ocen ní nás povzbuzují k další literární innosti, a naše profesorky p esv d ili o tom, že i v dalších sout žích se budeme snažit dokázat umíme nejen p emýšlet, ale také se k aktuálním otázkám dnešního sv ta vyjad ovat. ZA Ú ASTNÍKY SOUT ŽE KATE INA KRUPKOVÁ, ZUZANA MAT J KOVÁ Slánská scéna v březnu 2009 Dne 4. dubna ve 14 hodin se již po páté v ad otev ou brány slánského festivalu amatérských a nekomer ních lm SLAN- FEST Návšt vníky tak v aule Gymnázia Václava Beneše T ebízského p ivítá nejen p ehlídka krátkých lm od amatérských tv rc z celé republiky, ale i n kolik doprovodných výstav fotogra í a výtvarných d l. V rámci hlavního programu na Vás eká výb r snímk amatérských lma, za ínajících i pokro ilých, v cné ceny pro vylosované diváky, doprovodné výstavy a významný host z lmové branže. Vstupné je dobrovolné. Více informací naleznete na Už te se na vás t ší tým organizátor. PAVEL RUBÍK Zleva Milan Zápotocký, Tomáš Vott a Josef Jelínek v nové komedii Slánské scény, o.s. Na letním byt. Divadelní soubor Slánská scéna, o. s., zve o. s., poslední možnost zhlédnout úsp šnou všechny své p íznivce na první reprízu bláznivou komedii Polib teti ku. V této dernié e uvidíte Tomáše Votta, Vla ku Fantovou, prostonárodní komedie Josefa Štolby z p elomu 19. a 20. století NA LETNÍM BYT Josefa Jelínka, Michaelu Chrapovou, Hanu (viz foto), která se koná ve tvrtek 5. b ezna Kunertovou a Milana Zápotockého. Režie 2009 od hodin a v režii Libora Dobnera Jan Fany Fanta. v ní uvidíte Vla ku Fantovou, Josefa Jelínka, P edprodej na ob tato p edstavení bude Tomáše Votta, Milana Zápotockého, Hanu zahájen 20. února 2009 a vstupenky pak m žete zakoupit v pokladn m stského kina kaž- Kunertovou, Jana Fanyho Fantu, Míšu Mat j kovou, Markétu Jelínkovou, Ka ku Hanákovou, Vladimíra Kryštofa Mali áka, Karla hem víkendu od do hodin, nebo dý všední den od do hodin, b - Vidimského a Marii Farskou. v pokladn divadla p ed p edstavením. Rovn ž v b eznu a to p esn v úterý 17. SRDE N ZVE TOMÁŠ VOTT, v hodin nabízí Slánská scéna, PRINCIPÁL DIVADELNÍHO SOUBORU SLÁNSKÁ SCÉNA, O.S. 4

5 BŘEZEN NA OSTROVĚ KULTURA LIGA DESKOVÝCH HER 2. kolo ŽAHOUR. Máte rádi starou d tskou hru Jméno, m sto? Žahour je nová desková hra hraná na podobném principu. Pobavíte se a obohatíte si slovní zásobu. Od na OSTROV. Vstupné 15,- K. T ší se na vás Pája Fuksová VÍTÁNÍ JARA Den plný her a sout ží se zví átky, o zví átkách a o jaru, které snad brzy p ijde. V lesoparku Na Hájích od Zví ecí kostýmy vítány a ocen ny. Vstupné 25K. Na jaro se s vámi t ší Vla ka Ranecká POUPÁTKO ro ník, základní kolo Sout ž pro d ti z MŠ a 1. t íd ZŠ. Maminky, p ihlašte své d ti do sout že, která prokáže jejich šikovnost, hravost a nápaditost. Výb rové kolo prob hne na sále OSTROVA od do Propozice a p ihlášky k dispozici na OSTROV. editelka sout že Vla ka Ranecká SEMINÁ COUNTRY TANC Seminá p evážn pro dosp lé tane níky, kte í rádi tan í a mají rádi country. Seminá je zam en na klasické westernové párové tance a moderní Line Dance. M žete p ijít i bez partnera. Od do na OSTROV. P ihlášky na seminá p ijímáme do Cena 80 K. Podrobné informace a lektor Alena Špiritová SLÁNSKÁ CENA 6. kolo Další kolo seriálového závodu model závodních aut na slánské autodráze.prezentace a tréninkové jízdy od 9.30, start v v klubovn SRC Slaný, E.Beneše 528, 3. patro. Zveme širokou ve ejnost. Startovné 30 K ST EDO ESKÝ TANE NÍ POHÁR okresní kolo 1. ro ník sout že pro amatérské kolektivy ze ZŠ a SŠ v tanci a pohybových skladbách v MKC Grand ve Slaném. Za átek v Vyhlašovatel St edo eský kraj. Sout ž je p ístupná ve ejnosti. Informace a propozice Vla ka Ranecká SLÁNSKÉ TAN ENÍ ro ník úsp šné celorepublikové p ehlídky všech v kových kategorií v r zných druzích kolektivního tance od 9.00 v MKC Grand ve Slaném. P ehlídka je ur ena všem tane ním kolektiv m amatér m ze SV, ZUŠ, MŠ, ZŠ a SŠ, Startovné 100 K /kolektiv. Vstupné 30K /ve- ejnost. Vynikající atmosféra, skv lé zážitky. Informace a propozice Vla ka Ranecká. TIPY NA DUBEN VOLEJBALOVÁ TY IADVA- CÍTKA 2. ro ník Pro smíšené týmy (alespo 2 hrá ky v družstvu). Startovné K /družstvo. Za átek ve v t locvi n 3. ZŠ. Podrobné informace na Jindra Jind ich DÍVKA ROKU 2009 oblastní kolo Od 15 hodin v M stském divadle ve Slaném. Sout ží nalistky základních kol ze Slaného, Neratovic, B ezin, Rumburku a Žatce. P ij te podpo it slánksá d v ata. Prodej vstupenek na OSTROV. Informace M. Javo íková, V. Ranecká ATELIER HLINĚNKA DDM OSTROV KERAMICKÝ FESTIVAL 13. ro ník Sout žní p ehlídka keramických výrobk pro nejmladší um lce amatéry p edškolního v ku až po kategorii dosp lých. P íchozí ve ejnost má možnost ovlivnit po adí sout žících svým hodnocením. V letošním roce je p izvána i porota odborník. Bude to zajímavé srovnání. asový harmonogram: p ehlídka a oce ování výrobk, doprovodný program, vyhlášení vít z. P ij te zhlédnout krásné naivní um ní malých d tí a nádherné a um lecké výrobky velkých d tí a dosp lých. Informace: Ji ina Hrn í ová ( ), Pája Fuksová ( ), propozice na DRUHÝ JARNÍ JARMARK Výstavní a prodejní akce s jarní tématikou ur- ená pro všechny tvo ivé a šikovné lidi. P ij te se pochlubit svými pletenými košíky, kraslicemi, obrázky a jinými v cmi ru n vyrobenými. P ihlášky od vystavovatel p ijímáme do na Od 9.00 do zveme širokou ve ejnost. Informace Ji ina Hrn í ová ( ) Klub EASY TURNAJ V ŠIPKÁCH Pro p íchozí ve ejnost. Od Cena 25 K, pro leny klubu 20 K. Informace: Monika Javo íková LA FIESTA PRIMAVERA GRANDIO- SA, ORGULOSA, FRENETICA aneb PRA- VÝ ESKÝ KARNEVAL na sále OSTROVA od do pro d ti do 15 let. Oslavte s námi jaro velkolep, hrd a bou liv. Jakékoliv masky vítány. Ob erstvení bude zajišt no za jarní ceny. Vstupné 20 K Srde n zvou lenové Zastupitelstva d tí a mládeže ve Slaném Dívka roku 2009 Celostátní sout ž pro dívky od 13 do 15 let, jejíž základní a oblastní kola po ádá tradi n DDM OSTROV ve Slaném, se v letošním roce rozší ila i na Kladno. Zve ej ujeme výsledky ze slánského i kladenského kola a dovolujeme si vás pozvat na oblastní kolo ve Slaném od do M stského divadla ve Slaném. Kladenské oblastní kolo se uskute ní v divadle v Kladn, kde bude hostem mj. zp vák Zbyn k Drda. Informace o vstupenkách a programu vám podají Monika Javo íková a Vla ka Ranecká. Vít zky základního kola ve Slaném: 1. místo Sabina Krausová z ernuce, 2. místo Martina Va ková ze Slaného a 3. místo Lucie Šedová ze Zlonic. Vít zky základního kola v Kladn : 1. místo Nikola Jirá ková z Kladna, 2. místo Andrea Hovorková ze Slaného, 3. místo Johana Valentová ze Slaného. RED Finalistky základního kola Dívka roku 2009 ve Slaném. Zleva Lucie Šedová 4. místo, Veronika Labounková 3. místo, Sabina Krausová 1. místo a Martina Va ková 2. místo. 5

6 KULTURA Národní týden trénování paměti Czech POINT a ověřování denně dostupné občanům Rostoucí zájem o využívání služeb kontaktního místa Czech POINT a o ov - ování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ov ování pravosti podpisu (legalizaci) vyústil ve z ízení kancelá e, kde budou tyto služby od 16. b ezna 2009 dostupné ob an m po celou provozní dobu ú adu, tj.: Pond lí: 7:30 17:00 Úterý: 7:00 15:30 St eda: 7:30 17:00 tvrtek: 7:00 15:00 Pátek: 7:00 14:00. Czech POINT a pracovišt ov ování najdete ve 2. pat e M stského ú adu, Velvarská p. 136, Slaný, vedle matriky. Z kontaktního místa Czech POINT si ob- an m že odnést ov ené výstupy z rejst íku trest, z živnostenského a obchodního rejst íku, z katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru idi, výpis ze Seznamu kvali kovaných dodavatel z Informa ního systému o ve ejných zakázkách a získá zde p ístup do systému pro evidenci p ijatých autovrak. Výpis z trestního rejst íku stojí 50,- K. Ostatní výpisy stojí 100,- K za první stránku a 50,- K za každou další stránku. Poplatky se platí p ímo na míst. Další podrobnosti najdete na internetové adrese: Vidimací se ov uje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s p edloženou listinou a legalizací se ov uje, že žadatel listinu p ed ov ující osobou vlastnoru n podepsal nebo podpis na listin uznal za vlastní. Správní poplatek za vidimaci každé stránky listiny a za legalizaci každého podpisu na listin iní 30 K. eská spole nost pro trénování pam ti a mozkový jogging vyhlašuje od pond lí do ned le Národní týden trénování pam ti v rámci celosv tové akce Týden uv dom ní si mozku (Brain Awareness Week). V R ho od roku 1996 po- ádá organizace Dana Alliance for the Brain. Cílem Národního týdne trénování pam ti je p esv d it nejen seniorskou populaci, ale i širokou ve ejnost, že si ješt docela slušn pamatuje, když jí n kdo poradí, jak na to. Trénování pam ti je efektivní nástroj proti mentálním poruchám a zárove rychlá cesta ke zvýšení sebev domí. Knihovna V. Štecha v Slaném v rámci NTTP po ádá akce: a Nakopn te kedlubnu pam ové hrátky pro d ti i dosp lé v knihovn v pobo ce Na Dolíkách, Rabasova 82, Slaný (na 3.ZŠ) Ach, ta pam p ednáška a hrátky s pam tí pro seniory v Domov d chodc, Hlavá kovo nám stí 218, Slaný a Nakopn te kedlubnu pam ové hrátky pro d ti i dosp lé v knihovn v pobo ce Na Dolíkách, Rabasova 821, na 3. ZŠ, Slaný (na 3. ZŠ) Ach, ta pam p ednáška a hrátky s pam tí pro seniory v Dom s pe ovatelskou službou, Na Sadech, Slaný. Další informace m žete získat osobn v knihovn, em: nebo na tel..: , A. KRATOCHVÍLOVÁ Mate ská škola Slaný, Vít zná 1578, SLANÝ vyhlašuje 15. ro ník d tské výtvarné výstavy se sout ží pro d ti ve v ku od t í do osmnácti let. Téma 15. ročníku je: S barvami je veseleji Práce posílejte nebo p edávejte na adresu školy nejpozd ji do (práce p evezme školnice pí Sta ková, nebo u itelky). Více na: MŠ U Divadla Slavnostní vernisáž se uskute ní ve st edu v 15,00 hod. ve vestibulu školy. Srde n zveme a t šíme se na všechny návšt vníky! Pozvánka na letní školu programu Začít spolu Tréninkové centrum programu Za ít spolu Mate ská škola Slaný, Vít zná 1578 po ádá pro zájemce o program Za ít spolu Letní školu v termínu Letní škola se uskute ní v prostorách MŠ. Program: Centra aktivity aneb jak vytvo it podn tné prost edí pro samostatnou innost d tí Individuální p ístup k dít ti Spolupráce s rodinou Den V MS s programem Za ít spolu Projektové plánování Pozorování dít te a Oregonská metoda hodnocení Po absolvování t chto seminá získáte základní informace o vzd lávacím programu ZaS a obdržíte osv d ení. Kurzovné: 1.200,- (platba možná z DVPP akreditace MŠMT) Stravování: ob dy možno zajistit v blízké restauraci (cca 70,- K ob d, vydají potvrzení o platb ), ostatní individuáln. Ubytování: v MŠ na molitanových matracích zdarma nebo možno zajistit ubytovnu (cca 250,-/noc). P ihlašte se nejpozd ji do (z d vodu zajišt ní ubytovny) vice na : (ms. u divadla) Telefon: nebo u pí Jehlíkové: ,

7 Pamatuješ si ještě? Odpov di na otázky literární sout že Pamatuješ si ješt? z minulého m síce: 1. Helimadoe je p íb h p ti sester (Heleny, Lidmily, Marie, Dory a Emy), které jsou ovládány podivínským otcem. 2. Z lmovaný román Petrolejové lampy pojednává o citlivé žen, která se vdá za bratrance nemocného sy lidou. Vynikající herecké výkony zde p edvedli Iva Janžurová a Petr epek. 3. Román Prokletí rodiny Hajn, p edevším jeho divadelní p epis, je na po adu mnoha divadel dodnes. Filmová verze z roku 1937 má název Neviditelný. Celkem se zú astnilo 27 sout žících. Do slosování bylo za azeno 26 správných odpov dí. Pro vylosované sout žící Annu Guli ovou, Markétu Ba kovskou a Vladimíru Soukupovou máme p ipraveny zajímavé knihy. Výherc m up ímn gratulujeme. Na b ezen jsme p ipravili otázky, které se vztahují k jednomu z nejosobit jších spisovatel 20. stol. Bohumilu Hrabalovi ( ): 1. Povídková sbírka Pábitelé, poprvé vydaná v r Kdo je v Hrabalov podání pábitel: a) pijan b) zlod j c) vyprav 2. Novela Ost e sledované vlaky z lmovaná J. Menzlem získala v roce 1968 lmovou cenu Oscar. Jejím hlavním hrdinou je mladi ký železni á : a) Miloš Hrma b) Václav Necká c) Bohumil Hr a 3. Bohumil Hrabal byl velice plodný autor, v tšina jeho d l je z r zných míst st edních ech. Ve kterém m st se nachází muzeum, které vystavuje stálou expozici Bohumila Hrabala: a) Kladno b) Nymburk c) Praha Odpov di na otázky je možné odevzdat v kterémkoli odd lení knihovny do 19. b ezna 2009, p ípadn m žete sout žit na našich webových stránkách v Aktualitách. Losování o zajímavé knihy a asopisy prob hne 20. b ezna v 10. hodin. Jména výherc zve ejníme v knihovn na nást nce, na našich webových stránkách a ve Slánské radnici. V p ípad, že u odpov di na n kterou z otázek budete váhat, m žete nás navštívit v knihovn, kde správné informace ur it najdete. Prosím, nezapome te uvést spojení na vás, abychom vás mohli kontaktovat v p ípad, že budete vylosováni. NA A ROLLOVÁ, KNIHOVNA Noc s Andersenem v knihovně V. Štecha KNIHOVNA Akce na březen 2009: Odd lení pro dosp lé: František Hrubín 38. výro í úmrtí ( ), další list do tená ského deníku. Pamatuješ si ješt? literární sout ž k 95. výro í narození Bohumila Hrabala ( ). Od b ezna Úterý 3. b ezna: ZDRAV JÍME ZDRAV SE MÁME. Lektorka Romana Horová, DiS v oboru fyzioterapie, výživový poradce. Poslední p ednáška v rámci cyklu Setkávání pro seniory 1. cyklus Žijme aktivn. Úterý 17. b ezna: Slavnostní zakon ení Setkávání pro seniory 1. cyklus Žijme aktivn. Sejdeme se vždy v p ednáškové místnosti knihovny ve 14 hodin. tvrtek 26. b ezna: TEMNÉ STÍNY V ŽIVOT A DÍLE LADI- SLAVA FUKSE. T etí p ednáška z cyklu literárních setkání s PhDr. Miladou Záborcovou, Ph.D. od 17. hodin v p ednáškové místnosti knihovny. Studovna: Výuka pro úplné za áte níky v programech MS Word, MS Excel, Internet. Termín je možné si domluvit osobn, telefonicky nebo em: TIBET na Internetu. Internetové adresy o Tibetu a dobrovolnických organizacích, které Tibe an m pomáhají. Studovna od 2. b ezna do 4. dubna Knihovna V. Štecha ve Slaném zve d ti na sedmou Noc s Andersenem, tentokrát na téma Zví átka žijí s námi, která se uskute ní z 3. na 4. dubna Pro ú astníky budou p ipraveny sout že o zví átkách, spole enské dovád ní, velká hra a zví ecí karneval. B hem ve era nás navštíví velmi zajímaví hosté a vy m žete již te p emýšlet o tom, kdo by to mohl být. P ihlášky spolu s tipovacím lístkem si m žete vyzvednout v otevírací dob v d tském odd lení, v pobo ce Na Dolíkách nebo si je m žete vytisknout p ímo z našich webových stránek Bližší informace se dozvíte p i osobní návšt v v naší knihovn, nebo na telefonních íslech , Plyšová zví átka vítána! A. KRATOCHVÍLOVÁ A J.KRÁLÍ KOVÁ D tské odd lení a pobo ka Na Dolíkách: b ezna: Týdny tení p ij nám íst z knihy, která se Ti nejvíc líbí. V otevírací hodiny odd lení. 23. b ezna 3. dubna: Xizang Zizhiqu v domostní sout ž pro d ti o Tibetu plném záhad a tajemství. V otevírací hodiny odd lení. Tibet tajemství ervené krabi ky. Beseda pro žáky 4. t íd o knize Petra Síse. 30. a 31. b ezna v pobo ce Na Dolíkách a 1. a 2. dubna v d tském odd lení knihovny. tvrte ní dopoledne v knihovn v pobo ce Na Dolíkách: 5. b ezna Výpravy a výlety mino domov 19. b ezna skupinové hry. Vždy od 10 hodin. Vstupní chodba knihovny: Ob anské sdružení POTALA a Tibet. Výstava o innosti ob anského sdružení potrvá od 2. b ezna do 3. dubna

8 KULTURA Kolekce starých pohlednic Wilsonovy ulice Reprodukce fotografií vydávaných jako pohlednice během roku 2009 Nároží Wilsonovy a Tyršovy ulice po roce Nároží Wilsonovy a Tyršovy ulice dnes (únor 2009). Pohlednice vyšla ve tvrtek 26. února 2009 a koupit si ji m žete v Infocentru,nebo ve Vlastiv dném muzeu ve Slaném. Wilsonova ulice kolekce dvanácti pohlednic vydávaných každý m síc b draží, od níž se jižním sm rem naskýtá p sobi- 653) s bohat len ným a zdobeným štítem Objektiv nás p ivádí p ed budovu slánského ná- Uprost ed fotogra e je zachycen d m ( p. hem roku 2009 u p íležitosti 90. výro í úmrtí slánského starosty Antonína Prügla ( 1919). Za jeho purkmistrování vznikla také Nádražní t ída dnešní Wilsonova ulice. Originál druhé fotogra e byl zhotoven po roce 1904 V. F. Dvo ákem, který byl nevlastním synem slánského fotografa E. KAHLERA. vý pohled na nároží Wilsonovy a Tyršovy ulice. Vlevo vidíme nárožní d m ( p. 571) se zajímavou kopulí zakon enou v trnou r žicí. Povolení stavby tohoto domu je z roku 1881, kolaudace Majitelem domu byla patrn Josefa Voglová, Vogl pracoval v cukrovaru ve Studen vsi. s datací (1904). Vpravo p ed nádražní budovou zapózovala fotografovi paní Božena Böhmová, cho hoteliéra nádražní restaurace Emila Böhma, lena p edstavenstva Spole enstva hostinských a vý epník v Slaném. IVANA HUŠKOVÁ, VLADIMÍR P IBYL A IVO HOR ÁK Rekonstrukce obřadní síně Oznamujeme ob an m, že vzhledem k plánované rekonstrukci ob adní sín na M stském ú ad ve Slaném zde nebudou od 12. zá í pravd podobn do konce roku 2009 provád ny svatební ob ady. V tomto období bude možné uzavírat s atky v Piaristické kapli muzea a o dalším vhodném náhradním prostoru se v sou asné dob jedná. Pocta G. F. Händelovi a koncertní malování Kaple Zasnoubení P. Marie bývalé Piaristické koleje ve Slaném, st eda 18. b ezna 2009 v Koncert k 250. výro í úmrtí Georga Friedricha Händela spojený s koncertním malováním na základ inspirace z práv zn jící hudby. Vlastiv dné muzeum ve Slaném Kruh p átel hudby a m sto Slaný vás zvou na koncert k 250. výro í úmrtí významného barokního skladatele Georga Friedricha Händela ( ). Koncert je po ádaný ve spolupráci s Institutem pro památky a kulturu a eskou Händelovou spole ností. Hudbu G. F. Händela a jeho sou asník G. Ph. Telemanna, H. I. Bibera, G. Tartiniho a A. Vivaldiho uslyšíme v interpretaci komorního souboru Atlantis Collegium. Koncertní malování Protože Georg Friedrich Händel byl velkým milovníkem a znalcem výtvarného um ní, je sou ástí tohoto koncertu i tzv. koncertní malování, kdy malí maluje nebo kreslí na základ pocit a asociací, které v n m vyvolává hudba. Toto spojení výtvarného um ní a hudby je založeno na pohotovosti a rychlosti výtvarníka. Objevovalo se už ve starov ku, pak v období renesance. Bylo oblíbenou zábavou pa ížské bohémy. V pozd jší dob tém upadlo v zapomenutí. Na našem koncertu bude p ed vašimi zraky pod dojmem práv zn jící hudby malovat bulharský malí žijící v Praze Rumen Sazdov. ATLANTIS COLLEGIUM Pavla Švestková mezzosoprán Jitka Vojtíšková housle Jan Sláde ek violoncello Vít zslav Podrazil cembalo, um lecký vedoucí vedoucí 8

9 AKTUALITY A POZVÁNKY KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE SENIORŮ NA 1. POLOLETÍ 2009 Pořádá : Samospráva DPS, Spolek přátel žehu, Svaz diabetiků, a Svaz důchodců ČR :30 KAVÁRNIČKA PRO SENIORY - oslava MDŽ hraje Jaroslav Dobner DPS :30 HUDEBNÍ ODPOLEDNE - oslava MDŽ Hudba Vladimír Holec SPŽ :30 HUDEBNÍ ODPOLEDNE Hudba Vladimír Holec SPŽ :00 VELIKONOCE - KABARET Hraje Petr Kubec DPS :30 HUDEBNÍ ODPOLEDNE Hudba Vladimír Holec SPŽ :00 KAVÁRNIČKA PRO SENIORY Kapela Bratří Horů DPS :00 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPŽ Hudba Vladimír Holec SPŽ DEN ZDRAVÍ DIA :30 BESEDA SPŽ :30 HUDEBNÍ ODPOLEDNE Hudba Vladimír Holec SPŽ :30 VÝROČNÍ SCHŮZE A OSLAVA DNE MATEK KDU-ČSL :00 OSLAVA DNE MATEK Kladenští heligonkáři DPS :30 HUDEBNÍ ODPOLEDNE Hudba Vladimír Holec SPŽ :00 GRILOVÁNÍ V ALTÁNU Hraje Duo Ježek DPS :30 HUDEBNÍ ODPOLEDNE Hudba Vladimír Holec SPŽ :00 KAVÁRNIČKA PRO SENIORY Hudba M+M Kladno DPS :00 GRILOVÁNÍ V ALTÁNU Hraje Duo Ježek DPS Každé úterý od 14:00 hod. cvičení diabetiků 1. Patro DIA Každé úterý od 14:00 hod. kroužek ručních prací seniorů 2. Patro DPS Každý čtvrtek od 9:30 hod. zdravotní cvičení pro seniory 1. Patro SD Dvakrát za měsíc navštěvuje dps řeholník bratr Jan 2. Patro DPS ZM NA AKCI VYHRAZENA DPS NA SADECH173, SLANÝ Slánka naslouchá dětem Tak jako každý rok naše MŠ U Divadla ráda p ijala pozvání na recita ní sout ž Slánka. Vždy poruchy e i jsou stále nej ast jším d vodem odkladu školní docházky. Tak nezbývá než mluvit a mluvit. D ti piln nacvi ovaly a 25. února ráno jsme s p ipravenou sva inou vyrazili sm rem k Um lecké škole ve Slaném, kde se sout ž konala. Hned u vchodu bylo pro d ti p ipraveno pití a b hem p estávky je ekalo malé ob erstvení. Organizátor celé sout že DDM- OSTROV nezapomn l ani na prostor, kde si d ti mohly pohrát a uvolnit se. V novala se jim pedagogická asistentka. Letošního ro níku se zú astnilo velké množství sout žících ze slánských i okolních MŠ. Bylo tu kolem 60 d tí p edškolního v ku. Sama jsem m la trochu trému za všechny d ti. V te, že vystoupit sám p ed cizími lidmi, není nic lehkého. Proto je dob e, že to d ti trénují už od útlého v ku. Hned p i prvním vystoupení dívky z nejmladší kategorie se objevilo dojetí v mnoha tvá ích. Tak vyrovnané a p esv d ivé vystoupení by jí mohl závid t kdejaký dosp lý e ník. Atmosféra v sále byla p íjemná a odborná porota shovívavá. I díky tomu všichni své vystoupení zvládli. D ti p ednášely, fotoaparáty cvakaly. Porota pozorn naslouchala a chválou opravdu nešet ila. Rozhodla se ocenit zvláš chlapce a d v ata, aby bylo cen co nejvíce. Mimo to ud lila adu mimo ádných ocen ní a pam tních list. Také naše d ti vystoupení zvládly. S nap tím jsme o ekávali vyhlášení výsledk. Když p ebíraly ceny za 1. místo za kolektiv, 2. místo za dvojice a 2. místo v jednotlivcích, byla jsem na n opravdu pyšná. Z jejich š astných o í se dalo vy íst, že zú astnit se je dobré, ale zvít zit je ješt lepší. Na záv r nezbývá než organizátor m pod kovat a pop át hodn sil i dobrých sponzor k dalším podobným akcím pro d ti. MARKÉTA KRATOCHVÍLOVÁ, U ITELKA MŠ U DIVADLA Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové Je sobota a do M stského centra Grand se za ínají scházet lidé. Postupn se zaplní menší sál ve 2. pat e. Sešli se zde lidé, kte- í se n jakým zp sobem podílejí na výchov d tí kolem 6. roku jejich života. Sešli se zde rodi e, u itelky MŠ, u itelky ZŠ, ale i pracovnice z Pedagogicko psychologické poradny a také vedoucí odboru školství pí Dagmar Karfíková a pan místostarosta Ing. Pavel Bartoní ek. A pro se tu všichni sešli? Protože se zde konala p ednáška paní primá ky PhDr Lidmily Peka ové. Paní primá ka seznámila p ítomné s vývojovými zvláštnostmi d tí ve v ku 3 7 let a upozornila na nej ast jší chyby ve výchov. Hovo ila o tom, jak se ve výchov liší chlapci a d v ata, jak vychovat poslušnost, co je to d tská práce a co je to hra, kdy za íná povinnost a jak ji systémov doporu ovat rodi m, co m že ovlivnit MŠ, jak má vypadat a co má um t školák apod. O tom všem paní primá ka mluvila a vše dopl ovala i p íklady z praxe. Celá p ednáška byla velmi zajímavá a všichni p ítomní se shodli na tom, že takových p ednášek by m lo být více. V tšina p ítomných si zde zakoupila knížku paní primá ky Jak žít a nezbláznit se. Za všechny p ítomné bych cht la za p ednášku pod kovat a t ším se, že v budoucnu bude takových akcí více. M. SUNKOVSKÁ, MŠ SLANÝ, VÍT ZNÁ 1578 Nebojte se počítačů výuková akce pro seniory ve škole Na Hájích Základní škola Slaný, Politických v z 777, okres Kladno, po ádá výukovou akci pro seniory základní dovednosti s po- íta em, vyhledávání informací na internetu, poštovní schránka, d ležité odkazy. Termíny: st edy a vždy od 9.00 do hod. Místo: školní internetová u ebna ve 2. pat e Lekto i: dobrovolníci z ad žák pod vedením pedagog Cena: ZDARMA Bližší informace na tel nebo Vážené dámy a pánové, babi ky, d de kové, p ij te, t ší se na vás d ti ze školy Na Hájích. Poděkování D kuji touto cestou manžel m Pavlovi a Ilon Hejmovým z Lidické ulice ve Slaném, kte í našli moji tašku s doklady a ješt téhož dne mi ji p edali. JAROSLAV KOSINA, ARBESOVA ULICE, SLANÝ 9

10 INFORMACE Ovládne nordic walkingová chůze Slaný? Můžete si sami vyzkoušet, jestli se vám to bude líbit nebo ne. Konec úšklebk m a p esta te se styd t! Stabilita, odleh ení kloub dolních kon etin a tvarování problematických partií t la za to rozhodn stojí. V prosinci 2008 prob hl historicky první nordic walking ve Slaném. Nordic walking neboli ch ze s h lkami je relativn mladá metoda, jak si usnadnit ch zi v obtížn jších terénech i zatížit p i ch zi i jiné ásti t la než jen nohy. Všichni zájemci o chození s h lkami se mohli dostavit v sobotu 13. prosince do areálu Letního kina ve Slaném, kde od 10 hodin probíhal kurz pod vedením zkušeného lektora. N kte í drželi v ruce speciální h lky poprvé, jiní si p inesli h lky své a ty si mohli nechat na míst odborn se ídit a nastavit. Samotné h lky na nordic walking bylo možné i p ímo na míst zakoupit. Zhruba padesátka nadšenc se nejprve Předvádění starých řemeslných technik v Třebízi V dob letních prázdnin vás Vlastiv dné muzeum ve Slaném zve do malebné vesni ky T ebíz, kde se nachází Národopisné muzeum Slánska a kde budou každou sobotu k vid ní mist i emesla drátenického, keramického, pali ká ky, ukázky tkaní a lcování, ov í vlny nebo malování vitráží. Za átek bude vždy v 10 hodin a konec v 15 hodin. Celý cyklus bude završený 29. srpna 2009 staro eským jarmarkem. Termíny: 1. 8., 8. 8., , Kontakt: Vlastiv dné muzeum ve Slaném Jste zvídaví, máte rádi pohyb po svých nebo na kole? Tak p ij te od 7 a 9 hodin k Infocentru na Masarykov nám. ve Slaném a nebudete litovat. P ipravili jsme pro Vás další pochod Za Havlí kem do Bílého Aujezdce. Nejen, že ud láte dob e svému t lu, ale p ipravujeme i doprovodné akce k uspokojení ducha. Poznáte, že i v našem okolí jsou místa, která stojí zato je navštívit a blíže poznat. Více o pochodu a doprovodných akcích v p íštím vydání. T šíme se na vás K T Slaný a INFO- CENTRUM Slaný. KV TA STEHLÍKOVÁ Objevte kouzla nových míst V Infocentru je k dostání v omezeném množství nový materiál eské centrály cestovního Zapůjčení holí na Nordic walking 1 pár holí na 1 den (24 hodin) 40,00 K 1 pár holí na víkend (Pá-Ne) 110,00 K 1 pár holí vratná kauce 500,00 K p ekro ení stanoveného termínu za každý zapo atý den 40,00 K (k zap j ení nutné s sebou p inést dva platné pr kazy totožnosti) seznámila se základy správného držení t la p i ch zi s h lkami a poté vyrazila spole n s lektorkou Mgr. Ivanou Vávrovou do areálu lesoparku Háje. Tam pro n byly p ipravené dv trasy; na jedné probíhala ch ze p ímo pod dohledem lektora, na druhé mohli ti zkušen jší chodit s h lkami sami. Základy moderní ch ze máme tedy již za sebou. Co dál? Bu se m žete t šit na kv ten 2009, kdy se uskute ní první delší pochod ruchu CzechTourism Kudy z nudy, který obsahuje široké spektrum informací o turistických možnostech turistických region a nep eberné množství nabídek, jak strávit volný as kdekoli v esku. Inspiraci v n m najdou rodiny s d tmi, sportovn založení, milovníci historie, ale i ti, kte í neváhají cestovat stovky kilometr za dobrým gastronomickým zážitkem. Svátky jara v Dětském domově v Ledcích Od 23. b ezna do 14. dubna 2009 si m žete u nás prohlédnout komorní výstavu prací d tí z D tského domova v Ledcích. Nechte se pohladit prvním jarním sluncem, které pro vás d ti vytvo ily. s h lkami. A ten, kdo se ale nem že do kat, m že si ch zi vyzkoušet kdykoli, aniž by si kupoval tyto speciální hole. Máme je pro vás k dispozici v IC Slaný a za mírný poplatek vám je rádi zap j íme, techniku ch ze vám vysv tlíme, hole nastavíme p ímo na vaši postavu. Pokud se chcete dozv d t více o nordic walkingu navštivte webovou stránku: Internet je silné médium Jo, Slaný, to znám O vás jsem teď četl tam a tam, slýcháme ob as na veletrzích cestovního ruchu. Však také usilujeme o to, aby se o nás v d lo. Denn aktualizujeme webové stránky Infocentra Slaný (zejména sekci AKCE). M žete se sami p esv d it, pokud si vyberete adresu www. infoslany.cz. Protože chceme do Slaného p ilákat návšt vníky i z jiných míst naší republiky, pak využíváme nabídky a možností jiných internetových portál a velké, st žejní akce umis ujeme a zve ej ujeme i na nich. Nap nebo kalendárium na Možnost zapůjčení dřevěných historických stánků výp j ka 1 stánku dle smlouvy 1 akce 1 500,00 K vratná kauce na 1 stánek 1 akce 5 000,00 K p ekro ení dohodnutého termínu 1 akce 1 500,00 K ZOJA KU EROVÁ, INFOCENTRUM SLANÝ Slánský Klub českých turistů informuje Obnovte si svoji rezervaci Zájemce o tuzemský cestovní ruch, kte í si u nás rezervovali asopisy TIM (Turistický informa ní magazín) a Kam po esku, prosíme, aby si svou rezervaci potvrdili i pro rok Pokud tak neu iní, rezervace jim bude k ukon ena. 2. Slánský pochod s pejsky Na 2. Slánský pochod s pejsky vyrážíme 4. dubna 2009 v 9:00 od Infocentra na Masarykov nám stí. Startovné je 20,00 K a každý pejsek za n dostane n jakou dobrotu na zoubek. Pejskové musí mít s sebou o kovací pr kaz, nebo pedigree passport s platným o kováním proti vzteklin, psince, parvovizóze a hepatitid. 10

11 PROGRAMY Městské kino březen pond lí úterý ZAMILOVANÁ ZVÍ ATA Hrajeme pouze v 17,00 hodin! P ístupno st eda tvrtek JUNO P íb h o šestnáctileté škola ce, která se potýká s ne ekaným t hotenstvím. P ístupno pátek ned le CESTA NA M SÍC 3D Premiéra belgického animovaného lmu je kouzelným p íb hem t í malých much. P ístupno 13. pátek hrajeme pouze v 17,00 hodin! sobota ned le hrajeme v 15,00 a 17,00 hodin! pond lí st eda CHCE GUEVARA REVOLUCE Premiéra koproduk ního lmu USA, Francie a Špan lska je historické vále né drama s titulky. Nep ístupno 19. tvrtek * lmový klub* PLECHOVÝ BUBÍNEK Premiéra koproduk ního lmu SRN, Francie, Polska a Jugoslávie s titulky. Nep ístupno Hrajeme pouze v 19,30 hodin! pátek sobota OCAS JEŠT RKY Premiéra nového eského lmu. P ístupno ned le pond lí BOLT PES PRO KAŽDÝ P ÍPAD Premiéra amerického animovaného lmu v eském zn ní. P ístupno 22. ned le hrajeme v 15,00 a 17,00 hodin! 23. pond lí hrajeme pouze v 17,00 hodin! úterý tvrtek PEKLO S PRINCEZNOU Premiéra nové eské lmové pohádky. Hrajeme pouze v 17,00 hodin! 27. pátek SAW 5 Premiéra amerického lmového hororu s titulky P ístupno Nep ístupno sobota ned le LOVECKÁ SEZÓNA 2 Premiéra úsp šného pokra ování americké animované lmové komedie v eském zn ní. P ístupno Hrajeme v 15,00 a 17,00 hodin!!! 30. pond lí VICKI CRISTINA BARCELONA Premiéra americko-špan lské lmové komedie s titulky. Nep ístupno 31. úterý DNY TIBETSKÉ KULTURY VE SLANÉM viz program na stran 19 Hrajeme v a hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci březnu si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina od Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Městské divadlo březen 2009 Úterý 10. b ezna 2009 v 19,30 hodin DROBE KY Z PERNÍKU Simona Stašová v titulní roli slavné divadelní hry Neila Simona. Hraje divadlo P íbram. Divadelní p edplatné. St eda 11. b ezna 2009 v 10,00, 13,00 a 15,00 hodin VO TOM ERT ROJENÍ Klasická divadelní pohádka pro nejmenší diváky v nastudování 1. Neratovické divadelní spole nosti. D tské divadelní p edplatné. Úterý 17. b ezna 2009 v 19,30 hodin POLIB TETI KU Úsp šná divadelní komedie souboru Slánská scéna, o.s. V režii Jana Fanty hrají: T. Vott, V. Fantová, M. Chrapová, J. Jelínek a další. Volný prodej. Ned le 29. b ezna 2009 v 15,00 hodin O MÁN Klasická divadelní pohádka pro celou rodinu. Hraje Malé divadélko Praha. Volný prodej. Naučná stezka na Slánské hoře Slánská hora byla v roce 1998 vyhlášena nemovitou kulturní památkou. Posláním p írodní památky je zachování geologického fenoménu jednoho z nejjižn jších výb žk sope né innosti eského st edoho í s ukázkou charakteristické sloupovité odlu nosti a elnými puklinovými jeskyn mi. Lámavá st na po t žb v jihovýchodní ásti území názorn ukazuje skladbu edi ových kup eského st edoho- í. P edm tem ochrany jsou fragmenty skalních slepí s teplomilnou kv tenou a p irozená lesní spole enstva. Nau ná stezka za íná na jižní stran hory v ulici Pod Horou, vede po zna ené cesti ce k vrcholu hory po jejím temeni. Zde se stezka lomí a vede severní stranou do Chadalíkovy ulice, kde kon í. FOTO: ARCHÍV M Ú SLANÝ Cesta I. J. Bořity, hraběte z Martinic, ze Slaného na Smečno a se uskute ní unikátní pochod s názvem Cesta Bernarda Ignáce Jana hrab te Bo- ity z Martinic, ze Slaného do Sme na. Bernard Ignác vytvo il ve Slaném koncepci poutní cesty k oslavení katolické víry. Ve františkánském klášte e dal vybudovat Loretánskou kapli, další zastavení bude v kapli piarist, následovat bude kostel svatého Gotharda, Slánská hora a t i k íže Kalvárie a posledním místem ve Slaném je Boží hrob, kam se o Velikonocích nepochybn putovalo. Ú astníci navštíví i další objekty ve Sme n zámek s kaplí a p ilehlým parkem, kostel i rodinnou hrobku Clam-Martinic. FOTO: JI Í ÍŽEK Infocentrum Slaný, telefon/fax: ,

12 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pečovatelská služba Slaný v roce 2008 Vminulém roce došlo ke spojení dvou organiza ních složek m sta, Domu s pe ovatelskou službou na Sadech a Pe ovatelské služby v Brožovského, do jedné organizace Pe ovatelská služba Slaný. Pod jedno vedení se dostalo poskytování pe ovatelské služby p ímo v bytech obyvatel m sta a ve dvou domech s pe ovatelskou službou. Na základ mandátní smlouvy poskytujeme pe ovatelské služby i v DPS ve Zlonicích a v obcích isuty a v Tu any. Poskytování pe ovatelské služby spo- ívá v pomoci ob an m zdravotn postiženým p edevším v pé i o jejich osobu (pomoc p i podávání jídla, p i oblékání, p i p esunu na l žko nebo invalidní vozík), pomoc p i osobní hygien, zajišt ní stravy (p edevším dovoz ob d ), p i zajišt ní chodu domácnosti (b žný úklid v byt v. praní prádla, donáška nákup pro imobilní klienty) a p i zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím (doprovod k léka i, na ú ad). Přehled o klientech a tržbách na klienta Po et obyvatel v jednotlivých Domech s pe ovatelskou službou: zařízení počet obyvatel DPS Na Sadech DPS Brožovského 15 DPS Zlonice 9 celkem 130 Náklady a p íjmy (v K ) Rozpočet 2008 Čerpání 2008 rozdíl Náklady na provoz Mzdové náklady Celkem náklady Celkem příjmy Celkové náklady Pe ovatelské služby Slaný byly v r ve výši tis. K. Po ode tení p íjm za poskytnuté služby (1 337 tis. K ) a dotace MPSV ve výši tis. K se podílelo m sto Slaný na provozu našeho za ízení ástkou tém 4 mil. K (3 964 tis.k ). V minulém roce získalo m sto Slaný i investi ní dotaci z Humanitárního fondu Krajského ú adu St edo eského kraje na nákup motorového vozidla 200 tis. K. Rozhodnutím Rady m sta v ervnu m. r. byla tato ástka navýšena o 75 tis. K z b žných výdaj PSS a zapojením 10 tis. K z prodeje starého vozidla do kapitálových výdaj na nákup ojetého automobilu Opel Vivaro za celkovou cenu 285 tis. K. Tržby za poskytované pe ovatelské služby se ídí vyhláškou MPSV. 505/2006, ve které jsou stanoveny max. ceny služeb. V ástce tis. K jsou zahrnuty i p íjmy od obcí, ve kterých poskytujeme pe ovatelské služby na základ mandátní smlouvy (Zlonice, Tu any, isuty) ve výši 102 tis. K. Proti rozpo tu byly p íjmy vyšší o 357 tis.k. V DPS Na Sadech bydlí celkov 106 obyvatel, z toho je 19 dvojic (manželé, nebo rodi e a d ti). V p ípad dvojic se ú tují služby pouze jednou, tj. na domácnost. To znamená, že po et klient, potenciálních p íjemc služeb, je 85. V DPS v Brožovského ul. a ve Zlonicích bydlí pouze jednotlivci. V r byla pe ovatelská služba poskytována cca 195 klient m. Za poskytované služby zaplatili klienti pr m rn 528 K /m s. : příjemci PS (osoby) tržby r (tis. Kč) průměrné tržby za klienta (Kč/měs.) terén obědy DPS Brožovského DPS Zlonice DPS Na Sadech celkem Pozn.: terén znamená poskytování pe ovatelských služeb v plném, anebo v tším rozsahu (nap. pé e o osobní hygienu, donáška nákup, dovoz ob d, praní prádla a pod) ob dy znamená pouze dovoz ob d bez návazných služeb Z tabulky je možno vy íst n kolik informací. Nap.: nejvyšší tržby, 491 tis. K /rok jsou ze služeb poskytovaných v bytech klient. D vodem je pot eba daleko v tší pé e o tyto klienty než o obyvatele v našich domech s pe ovatelskou službou. O tom sv d í i pr m rná výše tržeb na jednoho klienta, která je v terénu 818 K, proti pr m rným tržbám nap. v DPS Na Sadech, které jsou o tém polovinu nižší, tj. 442 K. nejoblíben jší je služba donáška/dovoz ob d. Pouze tuto jedinou službu poskytujeme 68 klient m ve m st, další klienti ve m st i v DPS ji odebírají s dalšími službami. Tato služba je pro rodiny výhodná i z toho d vodu, že p íbuzní mají jistotu pravidelné kontroly svého seniora našimi pe ovatelkami, když mu p ivezou ob d. Z celkového po tu 195 klient, máme 68 držitel pr kazek mimo- ádných výhod a 96 klient, kte í pobírají p ísp vek na pé i. Pr m rný v k klient, kterým jsou poskytovány pe ovatelské služby, je v terénu 78 let, pr m rný v k obyvatel dom s pe ovatelskou službou je 75 let. O klienty se stará 21 zam stnanc, z toho je 15 pe ovatelek a 4 obslužní pracovníci (pradlena, uklíze ka, idi dodávky a domovník) Investiční akce a opravy DPS Brožovského ul. bylo investováno z prost edk m sta 646 tis. K : na vým nu oken a vchodových dve í v celém dom DPS Na Sadech se uskute nily opravy za 259 tis. K : generální oprava obou výtah v souladu s normami EU z ízení internetového p ipojení pro obyvatele domu vy išt ni bojler na teplou vodu ve vým níkové stanici postupná vým na všech uzáv r teplé a studené vody na spole ných rozvodech v dom zapo ato s postupným išt ním rozvod teplé vody od usazenin vodního kamene za ala postupná vým na vybavovacích prvk byt (baterie, umyvadla a WC) prob hla vým na termohlavic na radiátorech ve spole ných prostorách a v n kterých bytech byl zajišt n p íjem pozemního digitálního signálu ze spole né antény pro obyvatele domu V minulém roce byl spole ností Veolia Voda poskytnut našemu DPS Na Sadech rovn ž sponzorský dar ve form h išt na petanque. Toto h išt je krom našich obyvatel hojn využíváno i ob any Slaného. I když všechny tyto akce byly realizovány dodavatelskými rmami, ú ast našich pracovník byla p i nich nezbytná. Zedníci se po DPS v Brožovského pohybovali asi m síc a pe ovatelky musely pr b žn uklízet celý d m (byty klient i spole né prostory), aniž by byl omezen rozsah pe ovatelských služeb v terénu. Rovn ž domovník v DPS Na Sadech musí být neustále p ítomen u v tšiny oprav provád ných v dom. Kulturní a společenské akce v našich zařízeních Samospráva DPS Na Sadech organizuje pravidelné m sí ní posezení u hudby, v lét se griluje v altánu. Krom toho se ve spole enském sále scházejí na svých akcích lenové Spolku p átel žehu (SPŽ), Svazu d chodc (SD), Svazu diabetik a DKU SL. Spole enskou místnost v Brožovského ul. mají možnost jednou týdn využívat k posezení u kávy i lenové SD. Plán akcí je zve ej ován jednou za pololetí i v informa ním zpravodaji Slánská radnice. ALENA ZAHRÁDKOVÁ, VEDOUCÍ, PE OVATELSKÁ SLUŽBA SLANÝ 12

13 PROGRAMY

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném na březen Hv zdárna je pro ve ejnost otev ena v úterý, st edu, tvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Prohlídky hv zdárny a pozorování dalekohledy ve 19.00, 19.30, 20.00, hodin. 19. b ezna 18:00 Filmový ve er: Do blízkého a vzdáleného vesmíru 26. b ezna 18:00 Astronomická p ednáška: Nesem vám noviny z krajiny exoplanetární Jakub Rozehnal, HaP hl. m. Prahy Od 10. b ezna nové expozice: Sou ástí prohlídky hv zdárny jsou mimo ádné expozice UFO realita nebo kce? výstava v novaná neidenti kovatelným létajícím objekt m a všemu, co lze za n považovat, a Venuše pohled do pekla výstava v novaná nejjasn jší planet. Program pro školní exkurze: Nabízené po ady jsou zam eny na školní osnovy p írodov dy, zem pisu, fyziky a rozši ují probírané u ivo. Sou ástí exkurze je prohlídka stálých expozic astronomie, p ístrojového vybavení, návšt va kopule, ukázka dalekohled a jejich funkce. NA VÝLET DO VESMÍRU (3. a 4. ro. ZŠ) LETY KE HV ZDÁM (6. a 7. ro. ZŠ) DO NITRA VESMÍRU (8. a 9. ro. ZŠ) DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU (9. ro. ZŠ, ro. SŠ) Od dubna nové po ady pro mate ské školy! Objevíme druhou Zemi? Naše domovská Zem se nachází v rozsáhlém planetárním systému hv zdy známé pod názvem Slunce. Systém tvo í 8 planet, 5 trpasli ích planet, p es 150 satelit planet a další menší t lesa jako asteroidy, komety a meteoroidy. T lesa slune ní soustavy dob e známe, nebo si to alespo myslíme. Jak ale vypadají soustavy t les kolem ostatních hv zd v naší Galaxii? M žeme v bec tvrdit, že v blízké budoucnosti objevíme planetu v mnohém podobnou naší Zemi mimo slune ní soustavu? Odpov di na adu podobných otázek by nám již brzy mohl p inést projekt vesmírného teleskopu Kepler, jehož hlavním cílem bude odhadnout procentuální zastoupení planet zemského typu v tzv. zón života u vybraných hv zd naší Galaxie v oblasti souhv zdí Labut. Pojem zóna života je trochu neš astný. Pokud totiž planeta obíhá v zón života, pak to v bec neznamená, že se na jejím povrchu nachází život. Planeta má jen teoretickou šanci, že se na jejím povrchu m že nacházet voda v kapalném skupenství. Do vesmíru vynese dalekohled Kepler nosná raketa Delta II ( L) a start je naplánován na 5. b ezna Jakmile se dostane Kepler na místo ur- ení, za ne s pozorováním. Obecn je nutné, aby Kepler pozoroval alespo t i ob hy dané exoplanety kolem mate ské hv zdy. Tyto exoplanety budou mít ob žnou dobu desítky dní, maximáln až 100 dní. ili kone ná zpráva, shrnující výsledky mise družice Kepler, by mohla být vydána p ibližn až v roce Co však víme o exoplanetách dnes? Mají astronomové technické prost edky i speciální metody pozorování, aby odhalili malé exoplanety obíhající z našeho pohledu t sn u mate ské hv zdy pomocí pozemských dalekohled? V tšinu dosud známých exoplanet astronomové pozorovali pouze nep ímo. Avšak koncem minulého roku se pomocí dalekohledu Gemini North Telescope na Havaji poda il tém historický úlovek. P ímou metodou detekce se poda- ilo objevit a vyfotografovat hned t i exoplanety. Nyní ale vyšlo najevo, že jednu z nich objevil Hubbl v kosmický dalekohled (HST) už p ed deseti lety! Jen o tom nem l nikdo ani tušení tel: Mocná síla archivu aneb Hubble je vždy o krok p ed námi. D vodem ale nebylo lajdáctví tehdejších astronom, kte í analyzovali snímky z Hubblova dalekohledu, nýbrž sou asné lepší možnosti analýzy dat. Hubbl v teleskop také objevil prost ednictvím infra erveného sv tla vyza ovaného planetou vzdálené 63 sv. let od Zem oxid uhli itý v atmosfé e exoplanety HD b. Je to d ležitý krok v procesu hledání chemických biostop možného extrasolárního života podobného tomu, jaký známe ze Zem. Planeta HD b o velikosti Jupitera je ale pro život p íliš horká. Pozorování z HST jsou však demonstrací toho, že jsme schopni detekovat už základní chemii nutnou pro život na planetách obíhajících kolem jiných hv zd. Jsme sv dky dynamického rozvoje výzkumu extrasolárních planet, pozorujeme stopy možného života mimo slune ní soustavu. Johannes Kepler, slavný astronom, který dal planetám ád a díky kterému dnes m žeme hledat exoplanety, by patrn p ed 400 lety ani neuvažoval o tom, jaké možnosti se nám v sou asnosti otevírají. Družice Kepler není revolu ním zázrakem, ale stojí na ramenou velikán, kte í už od dob Koperníka budovali astronomii. JAROSLAV TRNKA, M STSKÁ HV ZDÁRNA Obr 1. Výzkum extrasolárních planet neprobíhá výhradn jen na nejv tších observato í sv ta i kosmických teleskopech. Za p edpokladu, že budou dodržena p ísná kritéria metody pozorování a vyhodnocení dat, m žeme dosáhnout velmi p esných výsledk i s nesrovnateln menšími dalekohledy. Takovým p íkladem m že být pozorování exoplanety WASP-12 b uskute n né v M stské hv zdárn ve Slaném 28. ledna Jedná se zatím o nejp esn jší m ení (sv telnou k ivku) tranzitu exoplanety p ed mate skou hv zdou v eské republice, které se poda ilo zaznamenat pouze m síc po publikaci objevu exoplanety! Obr 2. Srovnání náro nosti pozorování b žné prom nné hv zdy a exoplanety. Obr 1. Obr 2. Jestliže v p ípad zákrytové prom nné hv zdy se jedná o pokles jasnosti v ádech desetin magnitud, potom pokles jasnosti zp sobený p echodem exoplanety p ed mate skou hv zdou se pohybuje p evážn v ádech tisícin magnitudy! 14

15 HISTORIE Nad restaurovanými obrazy slánského františkánského baroka T sn p ed koncem minulého roku jsem si mohl prohlédnout další dva opravené obrazy františkánských sv tc z kolekce maleb, které kdysi zdobily refektá slánského františkánského kláštera. Po roce 1950, kdy byl klášter násiln uzav en a eholníci internováni, zachránili obrazy pracovníci slánského muzea a plátna se ocitla v jeho depozitá i; po roce 1990 je františkáni darovali slánskému muzeu. VLADIMÍR P IBYL Na tomto míst krátké p ipomenutí: po uvedení maleb do regionální odborné literatury nalezl Dr. Martin Mádl z Ústavu d jin um ní AV R kresebné návrhy, které pocházejí od Jana Václava Spitzera ( 1773), malí e pozdního baroku, autora freskové výzdoby kostela Narození sv. Jana K titele ve Vraném (datováno 1760). Jak bylo pozd ji zjišt no z františkánské kroniky, slánská kolekce vznikla v roce 1766; um ní baroka na Slánsku tak postupn ztrácí svou anonymní tvá. Po obnovené trojici obraz sv. Jana Kapistránského, sv. Ludvíka z Toulouse a sv. Antonína Paduánského, o kterých jsme již slánské tená e p ed asem informovali, byla loni restaurována dv plátna sv. Františka z Assisi a sv. Petra z Alkantary. Obraz sv. Františka z Assisi ( 1226) byl z celé kolekce nejvíce poškozen, a to i p es své dávné restaurování, které však bylo provedeno neodborn. O tom sv d í použití hrubých tmel a opravení n kterých poškozených míst dokonce p ímo na plátno. Po p edání do restaurátorského ateliéru a podrobn jší prohlídce byly navíc konstatovány zna né ztráty originální malby, proto byla jeho obnova komplikovaná. Restaurátorka zbavila plátno zbytk nevyhovující rentoaláže (tzn. zbytk starého plátna, na které bylo kdysi p vodní plátno nažehleno) a následn ošet ila proti plísním, které práv tento obraz ohrožovaly. Chyb jící plátno nahradila novým, napravila defekty a obraz nažehlila na nové plátno. Po jeho vypnutí na vypínací rám restaurátorka postupn odstra ovala staré nevhodné olejové tmely. Barevná vrstva však chyb la na mnoha místech, tyto defekty byly vytmeleny emulzním bolusovým tmelem a podle povahy pozd ji retušovány; na záv r byl obraz nalakován damarovým lakem. Zakladatel ádu menších brat í sv. František je vyobrazen tradi n : v duchovním vytržení p i rozjímání p ed Uk ižovaným, prost edí dopl uje lebka symbol pomíjivosti lidského života a kniha Písma svatého, z doby baroku jsou známa nes etná obdobná vyobrazení. P i obnov obrazu se ukázal na k íži i korpus Krista, jak je to patrné ze Spitzerovy kresby. Podstatná ztráta barevné vrstvy neumož uje posoudit, nakolik se de nitivní dílo vzdálilo zmín né kresb. Je patrné, že oproti kresebnému návrhu autor vynechal pojednání vlas. P es výtvarné ztráty p edstavuje tento obraz ikonogra cký a významový st ed celého Spitzerova slánského souboru františkánských sv tc. V p ece jen v lepším stavu se zachovalo druhé dílo obraz sv. Petra z Alkantary ( 1562), Špan la, který v souboru zastupoval p edstavitele reformního františkánského hnutí. V barokní dob byl tento sv tec ve františkánském prost edí velice oblíben, jeho spiritualita m la svým zp sobem blízko ke karmelitánce sv. Terezii Veliké. Ve Slaném m l navíc v klášterním kostele oltá, ten však pozd ji zanikl, tak jako jeho kamenná socha umíst ná kdysi s jinými skulpturami v aleji p ed klášterem. V této souvislosti uve me, že ve slánské františkánské knihovn se zachovalo n kolik knižních vydání jeho Meditací z roku Sv. Petr z Alkantary je zobrazen rovn ž tradi n, adoruje prostý d ev ný k íž. Restaurování probíhalo podobn jako u p edchozího plátna, jen ztráta p vodní malby byla v tomto p ípad podstatn menší. Z výtvarného hlediska zaujmou n které detaily. T eba pojednání rukou na t ch si dal malí skute n záležet. Všimneme si štíhlých dlouhých prst. Ale výraz tvá e, pojednání o í a nado nicových oblouk to vše se u Spitzerových slánských obraz opakuje. Restaurování zajistilo Vlastiv dné muzeum ve Slaném, práce provád la akad. mal. Markéta Pavlíková, nan n na opravu památek p isp l v roce 2008 St edo eský kraj. Slánské muzeum p ipravujeme na m síc kv ten výstavu T i barokní zastavení ve Slaném, na které budou restaurované obrazy také vystaveny. J. V. Spitzer, obraz sv. Františka a sv. Petra Alkantary po restaurování 15

16 SPORT A INFORMACE Lukáš Maule: Karate používám denně Lukáš Maule je trenérem Kladenského a Slánského klubu karate Keiko-ryu shotokan a p ímým lenem Karate klubu Ústí nad Labem. Jak ses ke karate dostal? Za alo to všechno na st ední škole, kdy jsme v rámci t lesné výchovy m li ukázku karate v podání za ínající ústecké školy karate Kamura-ryu Shotokan. Získali tenkrát u nás asi p l t ídy Pro karate a ne t eba hokej i fotbal? Nikdy jsem nebyl moc fanda fotbalu,nebo hokeje. Nelíbí se mi p ístup trenér ke svým sv enc m, sprosté nadávání atd. Navíc, už od mali ka m bavily lmy o bojových sportech, mým favoritem byl Karate tiger 1 neustupuj, nevzdávej se! Cht l jsem být jako hlavní hrdina a klukovský sen se stal skute ností, teda alespo z ásti. Tv j klub je hodn mladý, ale již získal mnoho ocen ní. Kterého si ceníš nejvíce? Tak nejvíc si cením postavení klubu, který se p es sv j mladý v k stal nejúsp šn jším klubem Kladenského okresu, pravideln dob e reprezentujeme naše domovská m sta a poda ilo se nám obsadit 3. místo v kata dorostenek na Mistrovství R. Velmi si cením také uznání lidí, kte- í karate žijí a rozumí tomu, co d lají, p edevším Karla Kesla a mého trénéra Míly Kabeše. Co pro tebe v bec znamená d lat trenéra a vedoucího tvého klubu? Je to taková moje životní cesta, výzva, kterou jsem si dal na svém za átku karate-do. Klub pro m znamená vše, p edevším možnost realizovat své sny, p ání, a dát možnost všem zájemc m o kvalitní trénování sportu, který mám rád. Uv domuji si, že ti, kte í se rozhodli jít po cest karate se mnou, se dali na náro nou cestu plnou p ekážek, na které jim nic neodpustím, ale jsem rád, že i mí žáci už v dí, že jen pouze náro ná cesta nese dlouhodob ovoce. Jak ses propracoval až na tu úrove, kde jsi nyní? No, za to všechno m žou trené i Kabeš a Leška. Byl jsem u za átk Kamura-ryu a naše skupina v Ústí nad Labem byla jakousi pokusnou skupinou, kde kluci zkoušeli všechny možné náro né tréninkové postupy. Z tréninku jsme ob as ani neodešli, ale byli jsme odtaženi. I když dnes už se používají trošku jiné tréninkové metody, já jsem rád, že jsem m l možnost si takové tréninky vyzkoušet, vyzkoušet si jejich výsledek a nechat se inspirovat i pro sv j trenérský post. Dokon ení p íšt Rozpis mistrovských zápasů SK Slaný oddíl fotbalu na měsíc březen So SK Slaný Stará Boleslav st. + ml. dorost Ne SK Slaný Rožmitál p. Radh st. + ml. žáci Medailové umístění mladších žáků Fotbalový oddíl SK Slaný po ádá za podpory Královského m sta Slaný v hale BIOS zimní sérii turnaj v kopané pro mladší žáky. V ned li 25. ledna prob hl již druhý turnaj. Pom it své síly p ijelo krom domácích dalších p t mužstev. Oddíly z našeho regionu zastupovala mužstva Sokol Sme no a Baník Stochov. Poprvé p ijely na náš turnaj také týmy SK echie Smíchov a SK Slavia Praha. Nejdále to k nám m li tentokrát hrá i Baníku Most. Delší cesta se jim ale rozhodn vyplatila. Uvítání mužstev ve slánské hale se ujal starosta m sta Ivo Rubík, který mladým hrá- m pop ál hodn zdaru a hezké sportovní zážitky. Turnaj se hrál spravedlivým systémem každý s každým. Na prvním míst se umístil s plným po tem bod divizní tým FK Baník Most. Druhé místo obsadila ligová SK Slavia Praha díky proh e s vít zem turnaje. Bronzové medaile tentokrát zasloužen p ipadly domácím borc m. Vzhledem ke špi kové úrovni pozvaných mužstev je t etí místo pro slánské mladší žáky nejspíš maximum možného. Vždy lepšího umíst ní dosáhla jen mužstva hrající o dv, resp. t i sout žní t ídy výše než slánští. Místostarosta našeho m sta Pavel Bartoní ek spolu s p edsedou SK Slaný Zde kem Ho ejším p edal medaile vít z m, sladké odm ny všem zú astn ným a turnaj zakon il. Výbor SK Slaný je velmi vd ný za podporu, kterou M sto Slaný mládežnické kopané poskytuje. Dokladem je i pravidelná aktivní ú ast nejvyšších p edstavitel m sta na našich turnajích. P ejme mladším žák m SK Slaný dobré umíst ní i na zbývajících dvou turnajích zimní série, které se konají v ned li 22. února a 8. b ezna. MARTIN JELÍNEK, MANAŽER SK SLANÝ 16

17 OZNÁMENÍ Kam mohou občané ukládat svoje odpady ve Slaném a místních částech Plasty a nápojové kartony žluté kontejnery umíst né na ve ejném prostranství Papír modré kontejnery umíst né na ve ejném prostranství Sklo dvoukomorové zvony umíst né na ve ejném prostranství( bílé a barevné sklo t ídit zvláš ) nebo zelené kontejnery pro sm sné sklo Všechna stanovišt kontejner jsou p ístupná každému a nejsou ur ena pouze pro ur itou oblast nebo ulici. Objem odpadu by m l být p ed vložením do kontejneru co nejvíce zmenšen (sešlápnutím, rozložením). Pouze odpad vložený do kontejneru odveze svozová rma na t ídící linku k dalšímu zpracování. Seznam míst pro přistavení kontejnerů I. pololetí 2009 Stanoviště Datum přistavení 1 U hvězdárny-háje Na Dolíkách křižovatka Tomanova u č. p Jungmannova Dražkovická Na Chmelnici Gagarinova Ráj pod prodejnou Mírová u kotelny sídliště ČKD Smetáčkova Jiráskova U čistírny Všehlušická parkoviště Okružní Vepřkova U kláštera Lázeňská Havířská Plynárenská pod Pánkem Otruby Lotouš Želevčice Dolín Trpoměchy Kvíček pod Sportexem Kvíc u zastávky Netovice Kvíc K. Kernera Kontejnery budou přistaveny na stanoviště vždy cca ve 14 hod. a odvoz bude proveden v následující den dopoledne, příp. v pondělí ráno. Nebezpe né odpady zdarma po prokázání bydlišt ve sb rném dvo e Sb rný dv r Netovická ulice, areál MPS Kladno (proti ploché dráze) úterý, tvrtek hod. sobota 8 12 hod. Ve sb rném dvo e je možné také zdarma odevzdat kompletní použité elektrospot ebi e Velkoobjemový odpad sb rný dv r nebo velkoobjemové kontejnery Harmonogram svozu v. kontejner pro I. pololetí 2009 je uveden v tomto ísle Slánské radnice, na stránkách ú adu, na ú ední desce. Sm sný komunální odpad po vyt íd ní složek popelnice a popelnicové kontejnery Vlastník nemovitosti je povinen vybavit nemovitost na vlastní náklady dostate ným po tem nádob, odpad je svážen 1x týdn. Místní poplatek za komunální odpad 2009 Výše poplatku: 500,- K Splatnost poplatku: a Zp sob úhrady: p evodem na ú et íslo /0800, S, a. s. Kladno, variabilní symbol obdržel každý poplatník v informa ním dopisu. Pokud bude platbu za více poplatník odvád t spole ný plátce, použije k úhrad sv j variabilní symbol a správci poplatku oznámí písemn jména a data narození osob, za které poplatek odvádí poštovní poukázkou v hotovosti v pokladn M stského ú adu pond lí a st eda hod. úterý, tvrtek, pátek hod. Správce poplatku: M Ú Slaný, OŽP, Dagmar Zusková, tel.: , 17

18 MĚSTSKÁ POLICIE A INZERCE Od do p ijali strážníci MP Slaný 105 telefonických oznámení. Po vyhodnocení bylo u in no celkem 96 výjezd. Mimo jiné hlídky ešily t ikrát ob anské soužití, p tkrát drobnou krádež v supermarketech, nalezly t i erné skládky, odhalily pachatele p estupku, který odkládal odpad mimo vyhrazené místo, ešily šest p ípad kou ení na zakázaném míst, p t p estupk ve ejného pohoršení, kterého se dopustily p edevším podnapilé osoby, t i p estupky rušení no ního klidu, neoprávn nou t žbu d eva. Odboru životního prost edí p edali strážníci podez ení ze spáchání p estupku, kterého se dopustila osoba, která pokácela v m st bez povolení st edn vzrostlou borovici, zadrželi pachatele, který rozbil sklo na výv sní vitrín v ulici Pražská, Odboru dopravy p edali podez ení na autovrak, odchytili a p edali do útulku t i inzerce psy. Hlídky také asistovaly v p ti p ípadech RZS, jednou HZS p i otev ení bytu. Strážníci také v krajní nouzi otevírali byt z d vodu ohrožení lidského života. Hlídky také zadržely a p edaly policist m jednoho pachatele podez elého ze spáchání trestného inu ízení bez idi ského oprávn ní a dva idi e, kte í ídili pod vlivem alkoholu. Nejzajímavější případy tohoto měsíce: inzerce v 12:57 oznámil na služebnu ob an, že v dom ve Štechov ulici se pravd podobn nachází osoba v ohrožení života. Na míst hlídka zjistila, že pracovnice soc. pé e nesla staré paní ob d, a zjistila, že za dve mi se ozývá její ná ek. Vchodové dve e byly uzam eny zevnit. Po p íjezdu hlídky na místo již paní slyšet nebylo. Strážník využil oprávn ní otev ít byt v krajní nouzi a po n kolikerém pokusu se mu poda ilo bytelné domovní dve e vykopnout. Žen, která byla sice p i v domí, ale nekomunikovala, byla p ivolána RZS. Strážníci poté zajistili opravu dve í a d m zabezpe ili v p i hlídkové innosti strážníci zjistili skupinu podnapilých mladík, kte í nasedli v ul. T ebízského do vozidla Fabia a odjížd li. Strážníci se ješt v ulici T ebízského pokusili vozidlo zastavit. idi nereagoval a pokusil se hlídce ujet. Po krátkém pronásledování v uli kách m sta se hlídce poda ilo vozidlo v ulici Lacinova zastavit. idi, mladík ro ník 1986, z Malíkovic byl po pozitivní orienta ní dechové zkoušce zadržen a p edán pro podez ení ze spáchání trestného inu ízení pod vlivem alkoholu Policii R. Husitské slavnosti se blíží Královské m sto Slaný p ipravuje 11. husitské slavnosti, které se budou konat od 15. do 17. kv tna Letošní ro ník husitských (m stských) slavností ve Slaném nás p enese v ase do doby napoleonských válek, které se v roce 1813 dotkly i našeho m sta. Ve dnech srpna 1813 se v prostoru mezi Slaným, Litom icemi a Louny spojila stotisícová rusko-pruská armáda s rakouskými silami. Po ty spojenc, kte í nastupovali proti hlavní armád císa e Napoleona rozmístn né v severních echách a v Sasku, údajn dosáhly muž a 398 d l, což byla dosud nejpo etn jší armáda soust ed ná na území ech. Tato armáda se st etla s Napoleonem u Dráž an a pozd ji u Chlumce. Zde probíhaly t žké boje. Napoleonova armáda byla obklí ena. Díky této porážce se musel Napoleon vzdát myšlenky na tažení do nitra ech. eské zem tvo ily v srpnových a zá ijových dnech týl spojeneckých armád a musely vyslat denn 1500 povoz na odvoz ran ných. Carská armáda se po vít zné bitv u Chlumu vrací do Slaného, kde z izuje ve františkánském klášte e vojenské nemocnice. Mezi mnoha vojáky, kte í zde skon ili svoji pou, je i mladi ký p íbuzný ruského generála Eduard hrab Barklei de Tolly. Jeho náhrobek ve tvaru jehlanu doposud stojí na prvním slánském h bitov. V roce 2013 si p ipomeneme 200 let od porážky Napoleonovy velké armády u Chlumce u Teplic. Téma už letošních m stských slavností tuto významnou událost p iblíží. Pomysln tak odstartujeme p tileté p ípravy na oslavu vít zství, jež vyvrcholí v roce 2013 pochodem spojenecké armády ze Slaného do Chlumce, kde se zú astní rekonstrukce této bitvy. Co jsme pro vás letos p ipravili? komponované p edstavení P íchod armády do Slaného 1813 ukázky výcviku carské armády sokolnictví ukázka loveckých ps ukázky výcviku francouzské armády 11. husarský regiment pohádka program pro d ti koncerty oh ostroj a mnoho dalšího O podrobném programu vás budeme v as informovat Hledáme květinářky Pro naši prodejnu květin ve Slaném přijmeme květinářky. Nabízíme moderní provozovnu, samostatnou a kreativní práci. Nabízíme výborné finanční ohodnocení. V případě zájmu kontaktujte pí. Uhlířovou: MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY Nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu. p. 161 v T ebízského ulici ve Slaném (M stské centrum GRAND) o celkové vým e 56,25 m 2. Garáž o celkové vým e 53 m 2 v suterénu domu. p. 140 v místní ásti Dolín. Bližší informace je možné získat na ú ední desce m stského ú adu nebo na internetových stránkách v sekci ú ední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku m stského ú adu u paní Banertové, tel ODBOR SPRÁVY MAJETKU 18

19 TIBET PROGRAM NA PONDĚLÍ 30. BŘEZNA Výstavní síň Vlastivědného muzea ve Slaném v 18 hodin Obrázky z Tibetu Fotografi e představující tibetskou přírodu a život v Tibetu ve městech, na venkově a v klášterech. Výstavu zahájí dívčí vokální skupina MaleeDivy, v jejichž podání zazní několik tibetských písní. Na vernisáži můžete také ochutnat tibetský nápoj z čaje časuma. Výstavu lze zhlédnout do 20. dubna PROGRAM NA ÚTERÝ 31. BŘEZNA Aula Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném v 10 hodin Příkrá stezka země sněhů Povídání o současném Tibetu s PhDr. Danielem Berounským, Ph.D., z Ústavu jižní a centrální Asie Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Beseda je určena pro studenty Gymnázia V. B. Třebízského. Příchozí z řad veřejnosti jsou srdečně vítáni. Povídání o Tibetu se bude po úvodním naznačení historických událostí soustředit na dva rozdílné osudy z dnešního či nedávného Tibetu. Osud moderního básníka, který hledal pro Tibeťany novou cestu a cestu charizmatického buddhistického mistra, který naopak věří, že v Tibetu budou osvědčené způsoby platné i dnes. Malá galerie Vlastivědného muzea ve Slaném v 18 hodin Tibetský buddhismus na Západě Přednáška o tibetském buddhismu na Západě. Prastaré Buddhovy metody, jejichž nepřetržitá linie se stovky let předává prostřednictvím tibetských lamů, mohou být přínosem pro každodenní praktický život v moderním západním světě. Jan Matuška (*1974, Jilemnice) vystudoval pedagogickou fakultu Východočeské univerzity v Hradci Králové, kde se podílel na založení tamního buddhistického centra linie Karma Kagyu buddhismu Diamantové cesty. Je žákem lamy Oleho Nydahla. Městské kino ve Slaném v V kruhu znovuzrození a Dotek z druhého břehu Dva fi lmy Mgr. Viliama Poltikoviče (*1958), známého díky cyklu Duše východu, některým dokumentům v sérii Cestománie či seriálu televizních promluv duchovního učitele JUDr. Eduarda Tomáše s názvem Paměti mystika. Viliam Poltikovič nejen poutavé fi lmy o východních fi losofi ích a psychotronických fenoménech točí, ale jako jogín a mystik prakticky žije v jejich duchu. Filmy uvede PhDr. Daniel Berounský, Ph.D., z Ústavu jižní a centrální Asie Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V KRUHU ZNOVUZROZENÍ. Hlavním motivem hodinového dokumentu je pouť kolem hory Kailás, nejposvátnější hory Asie, posvátné jak pro buddhisty, tak pro hinduisty, džinisty a bönisty. Kailás má tvar pyramidy, na každou světovou stranu pod ním pramení velká asijská řeka; je považován za osu vesmíru, střed světa. Nachází se v západním Tibetu a cesta kolem něj představuje psychicky i fyzicky nejnáročnější náboženskou pouť na naší zemi. Prostřednictvím poutníků poznáváme nejen běžný život Tibeťanů vesničanů, nomádů, ale hlavně jejich duchovní pojímání světa a bytí v něm. (2003, režie: Viliam Poltikovič) DOTEK Z DRUHÉHO BŘEHU. Zatímco v naší společnosti je smrt považována za tabu a většina lidí se o ní bojí mluvit, Tibeťané mají přípravu na smrt dokonale rozpracovanou a v mnohém přínosnou i pro nás. Smrt je šancí, jak proniknout do podstaty věcí. Průvodkyně fi lmem, Edita Kleckerová, se k tibetské duchovní kultuře dostává ve chvíli, kdy jí v hospicu umírá těžce nemocný tatínek. Podaří se jí podniknout cestu do Tibetu, kde zažívá bezprostřední zkušenost s tolik odlišnou kulturou, ale nachází zde i motivaci ke změnám ve svém osobním životě. (Režie: Viliam Poltikovič, scénář: Richard Erml, Viliam Poltikovič, odborná spolupráce: Zuzana Ondomišiová) PROGRAM NA STŘEDU 1. DUBNA Městské kino ve Slaném v 9 hodin (promítání pro gymnázium) V kruhu znovuzrození a Dotek z druhého břehu Dva fi lmy Mgr. Viliama Poltikoviče. Promítání pro gymnázium. Malá galerie Vlastivědného muzea ve Slaném v Tibet a tibetské sbírky v Náprstkově muzeu v Praze Nejenom o unikátních tibetských sbírkách v Náprstkově muzeu v Praze, ale i o malování tibetských thank bude vyprávět Mgr. Helena Heroldová, Ph.D., kurátorka tibetských sbírek v Náprstkově muzeu v Praze. Mgr. Helena Heroldová, Ph.D., vystudovala orientalistiku- -sinologii na Katedře Asie a Afriky Karlovy Univerzity v Praze. Doktorandské studium v oboru moderní čínská literatura absolvovala v Ústavu Dálného východu Karlovy Univerzity v Praze. Věnuje se také pedagogické činnosti, expertní činnosti pro muzea a veřejnost, přípravě výstav a v neposlední řadě také překládá z čínštiny. Je kurátorkou asijského oddělení (čínská, vietnamská a lamaistická sbírka) Náprstkova muzea v Praze. Týden tibetské kultury v knihovně V. Štecha ve Slaném: 30. a v pobočce Na Dolíkách vždy od a 1. a v dětském odd. knihovny vždy od TIBET TAJEMSTVÍ ČERVENÉ KRABIČKY beseda pro žáky 4. Městské kino ve Slaném v Nářek sněžného lva Dokumentární fi lm odhalující temná tajemství současných tibetských dějin. Oceněný dokumentární snímek, fi lmovaný během devíti cest Tibetem, Indií a Nepálem, představuje dekádu usilovné práce. Film provádí diváky po dlouho zakázané střeše světa s nebývalou obrazovou bohatostí. Temná tajemství současných tibetských dějin se ve fi lmu odhalují díky síle výpovědi osobních příběhů a rozhovorů, doprovázených souborem tajných a archivních záběrů, které nikdy předtím nebyly sestaveny do jednoho fi lmu. Hrají: Ed Harris, Tim Robbins, Martin Sheen, Shirley Knight, Susan Sarandon (USA, 2002, 104 min) PROGRAM NA ČTVRTEK 2. DUBNA Městské kino ve Slaném v 9 hodin (promítání pro gymnázium) Nářek sněžného lva Dokumentární fi lm. Promítání pro gymnázium. Výtvarný ateliér Gymnázia V. B. Třebízského v 10 hodin Tisk z tibetských dřevěných desek Přijďte si vyzkoušet tradiční techniku tisku tibetských knih z originálních jalovcových ručně vyřezávaných tibetských desek (xylografi e). Tvořivou dílnu připravila PhDr. Zuzana Ondomišiová. Tato dílna je určena pro studenty gymnázia. Zájemci z řad veřejnosti se mohou přihlásit na u: cz. Kapacita míst je omezená. Zájemcům o tuto dílnu také doporučujeme jako přípravu navštívit besedu Tibet a tibetské sbírky v Náprstkově muzeu v Praze s Mgr. Helenou Heroldovou ve středu 1. dubna PhDr. Zuzana Ondomišiová (*1962 v Praze). Etnoložka, tibetanistka. Již během studia etnologie na pražské FF UK se výrazně zaměřila na kulturu Indie a Tibetu. Téměř deset let pracovala v Národní knihovně v Praze. Tibet poprvé navštívila v roce 1988 a od té doby se do něj stále vrací. Rok 1990 strávila v Austrálii, kde se účastnila výzkumů skalních maleb a rytin původního obyvatelstva a studovala jeho tradiční způsob života. Věnuje se odborným i osvětově-vzdělávacím přednáškám, spolupracuje s nakladatelstvím DharmaGaia na překladech a vydávání knih o tibetské kultuře, zejména o učení tibetského buddhismu a bönismu, podílela se na realizaci řady dokumentárních fi lmů o Tibetu. Připravila několik etnologických výstav o Tibetu, jeho obyvatelích, náboženství, kultuře a způsobu života. Je spoluzakladatelka Nadačního fondu Potala, který se věnuje záchraně tibetské kultury a humanitární pomoci Tibeťanům. Střední integrovaná škola ve Slaném v hodin Ochutnávka tibetských jídel Tibeťané Sonam a Tashi pro vás připraví některá z jídel tradiční tibetské kuchyně spolu se studenty Střední integrované školy ve Slaném. Střední integrovaná škola ve Slaném v 17 hodin Tibet střecha světa Beseda s cestovatelem Janem Pospíšilem spojená s výstavou fotografi í z jeho cest po Tibetu. Jan Pospíšil vystudoval sinologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Tibet navštívil poprvé v roce 1996 a od té doby se tam každoročně vrací. Je průvodcem po Číně a Tibetu a programovým managerem CK China Tours. PROGRAM NA PÁTEK 3. DUBNA Střední integrovaná škola ve Slaném v hodin Ochutnávka tibetských jídel pro školy Některá z jídel tradiční tibetské kuchyně pro vás připraví studenti ISŠ ve Slaném společně s tibetským kuchařem. Refektář kláštera bosých karmelitánů ve Slaném v Setkání v refektáři karmelitánského kláštera Tibetoložka Zuzana Ondomišiová, Tibeťan a zástupce karmelitánů jsou příslibem zajímavého setkání s povídáním o Tibetu a buddhismu, s promítáním a ukázkou hry na tibetské nástroje v refektáři kláštera ve Slaném. Tibetské hudební nástroje představí a ukázky předvede náš přední etnomuzikolog Vlastislav Matoušek. Doc. Vlastislav Matoušek, Ph.D., (*1948) vystudoval na hudební fakultě AMU v Praze kompozici a postgraduální kurz hudební teorie. Jako stipendista Japan Foundation studoval hru na šakuhači na University of Letters v Osace. Na hudební fakultě AMU v Praze získal doktorát v oboru teorie skladby, v roce 2004 jmenován docentem. Od roku 1991 přednáší etnomusikologii na hudební fakultě AMU v Praze. Je uměleckým vedoucím a dirigentem souboru soudobé hudby Ensemble 108 Hz, se kterým vystupuje při prezentacích experimentální hudby a vlastních skladeb pro hlasy, šakuhači a další nástroje. Na exotické perkuse (tabla, dholak, tibetské mísy), folklorní fl étny a další nástroje hraje od r meditativní hudbu v souboru Relaxace. Na všech akcích Dnů tibetské kultury ve Slaném můžete ochutnat tibetský nápoj z čaje časuma. VSTUP NA VŠECHNY AKCE VOLNÝ. tříd o knize Petra Síse celou ot. dobu pobočky Na Dolíkách XIZANG ZIZHIQU vědomostní soutěž pro děti o Tibetu plném tajemství a záhad ve studovně knihovny V. Štecha ve Slaném TIBET NA INTERNETU 19

20 FOTOREPORTÁŽ Tibet na fotografiích Daniela Berounského Tibet, jak ho na svých cestách zaznamenal PhDr. Daniel Berounský, se kterým se m žete setkat na besed v úterý 31. b ezna v 10 hodin v aule Gymnázia V. B. T ebízského ve Slaném.

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více