VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ANGLICKO-ČESKÉHO GYMNÁZIA AMAZON za školní rok Podklady k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterou zpracovává odbor školství MHMP V Praze dne

2 Výroční zpráva o činnosti Anglicko-českého gymnázia AMAZON za školní rok I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k ANGLICKO-ČESKÉ GYMNÁZIUM AMAZON, s.r.o. Rytířská 406/ Praha 1 Identifikátor PO: IČ: IZO: Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Jméno a příjmení Telefon RNDr. Pavel Zachař, CSc. ředitel Pavla Bajuszová zástupkyně ředitele Webové stránky právnické osoby (současná adresa) Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Anglicko- české gymnázium AMAZON s.r.o. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 400 (platnost k ) škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Anglicko-české K/41 Gymnázium* Gymnázium AMAZON *Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, německý, španělský Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce výše uvedených oborů vzdělání byla schválena rozhodnutím MŠMT č.j. 9633/ ze dne Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a. nové obory / programy: K/41 Gymnázium 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. Rytířská 10, Praha 1 (Magistrát hl. města Prahy) b. Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 2400/1, Praha 2 (Sokol)

3 8. Stručná charakteristika školy a materiálně technického vybavení právnické osoby Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy. Studium je čtyřleté. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i zahraničí. Od 3. ročníku vyučujeme vybrané předměty (mezinárodní vztahy, psychologie, právo, umění, média, marketing, ekonomie aj.) v angličtině. Podporujeme studium žáků - cizinců v rámci systému inkluzívního vzdělávání. Prostředí školy trvale utváříme tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a moderní. Motto: "We make learning fun. Join us on an English adventure!" Zaměření: Jazykové humanitní: ŠVP "Worldwide Education" (všeobecné se zaměřením na cizí jazyky a na výuku předmětů v AJ) Esteticko-výchovné: ŠVP "Art Across Time" (profilace na výtvarnou výchovu a výuka předmětů v AJ" Studium využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň rozvíjí schopnost spolupráce. Osobnost studenta se bude formovat pod vlivem aktivit, které mu pomohou zvládat učivo s lehkostí. Student se naučí uplatňovat teorii v praxi. Gymnázium AMAZON aktivně podpoří nadšení každého studenta. Student získá schopnost: komunikovat a naslouchat druhým respektovat ostatní tolerovat odlišnosti učit se spolupracovat Student bude schopen vytvořit si vlastní žebříček morálních hodnot na základě hlubšího poznání světa kolem nás, což je základem pro úspěšný život v moderní společnosti. Škola se též zaměřuje na etiku a estetickou výchovu a tím pomáhá každému jedinci stát se osobností s vlastním myšlením a rozhodováním. 2 Škola má propracovaný dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů, který realizuje a pravidelně aktualizuje. Hlavním cílem programu je předejít problémům a následkům, případně minimalizovat jejich dopad a systematicky vést žáky k odpovědnosti za své zdraví. DLOUHODOBÁ DOBROČINNÁ AKCE BANGBABY Projekt BanglaKids - Adopce dětí na dálku je zaměřen na trvalou podporu a zlepšení života chudých bangladéšských dětí formou sponzorování jejich vzdělání. ADRA Česká republika s přispěním "adoptivních rodičů" - dárců tímto projektem zajišťuje vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, a podílí se tak na usnadnění vstupu dětí do života. Největší důraz se v projektu klade na vzdělání. Součástí projektu jsou však také podpůrné a často nezbytné potravinové a zdravotnické programy spolu s programy rekonstrukčními. DLOUHODOBÁ DOBROČINNÁ AKCE UNICEF pomoc hladovějícím dětem Pracovníci a studenti Anglicko-českého gymnázia AMAZON se rozhodli pravidelně přispívat na pomoc hladovějícím dětem v programu terapeutické výživy pod záštitou UNICEF. Uvítáme účast rodičů a přátel školy. Jednorázová výše příspěvku je 150,-Kč (může být i více). Vybranou částku poukazujeme čtvrtletně na účet UNICEF. Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí pomoci dětem, kteří zápasí s největším nepřítelem současného světa s podvýživou. Osobní poradenství a prevence Významnou a nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu na gymnáziu AMAZON je individuální přístup ke studentům. Z toho důvodu byl pod záštitou paní zřizovatelky sestaven tým odborníků skládající se z psychologů, pedagogů, preventistů a výchovných poradců a vytvořen projekt tzv. Personal Counceling Program (PCP), jehož úkolem je zajištění zázemí pro každého studenta.

4 Cílem tohoto projektu je aktuální pomoc při: orientaci v profesním i osobním životě studenta zlepšení komunikace realizace jedince v třídním kolektivu i mimo něj pomoc v překonávání bariér sdílení školních úspěchů či neúspěchů rozvoj individuálních předností a v neposlední řadě budování morálních kvalit u každého jednotlivce. Anglicko-české gymnázium AMAZON je gymnázium orientované na výuku současných evropských a světových jazyků se specifickým důrazem na angličtinu vyučovanou kvalifikovanými rodilými mluvčími. Přítomnost kvalifikovaných rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků působí motivačně a přináší výsledky. Lekce jsou vedeny v angličtině, což Vám umožní nejbližší kontakt s jazykem. U začátečníků a mírně pokročilých je zajištěn výklad gramatiky v češtině. Nadstandardní způsob výuky cizích jazyků vychází z aktuální potřeby vzdělávat a připravovat studenty pro studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR i zahraničí. Na gymnáziu AMAZON naleznete nejširší škálu výuky cizích jazyků: angličtina arabština čínština francouzština italština japonština latina němčina portugalština ruština španělština V prvním ročníku školy je výuka orientována zejména na rozšíření jazykových vědomostí a dovedností s tím, že v dalších letech výrazně naroste počet a podíl předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Zaměření na překlady a tlumočení AJ-ČJ je součástí jazykové výuky i v nabídce volitelných předmětů. Odborné předměty budou vyučovány v angličtině od 3. ročníku. Možnost volby zaměření a odborná příprava na seminářích dle individuálního zájmu studentů je předpokladem pro úspěšné studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR, státech EU, zahraničí a následném uplatnění ve zvoleném oboru. Volitelné předměty navazují a prohlubují některý předmět nebo skupinu předmětů. Nabídka volitelných předmětů, jejich zaměření a obsah učiva je v kompetenci a odpovědnosti ředitele gymnázia. Seznam předmětů vyučovaných v angličtině: Anthropology Art & Architecture Area Studies Classical Studies Creative writing Economics, Finance & Econometrics Environment Engineering Film & Media Studies Language & Linguistics World Literature Law Management and Business (Accounting, Finance, Marketing) Human resources & Organization management Music Philosophy 3

5 Political & Social Theory Politics & Internationa Relations Psychology & Cognitive Sciences Public speaking Real Estate & Investment Religious Studies Sociology & Cultural Studies Technology & Information Systems Translation-Interpretation Volitelný předmět ve francouzském jazyce: Culture française et conversation en français Volitelný předmět v německém jazyce: Deutsche Kultur und Gesprache in Deutsch Volitelný předmět ve španělském jazyce: Cultura Hispanoamerican y conversación en idioma Espaňol Roční školné oboru Gymnázium, ŠVP Worldwide Education činí ,- Kč (možnost splátek). Gymnázium AMAZON věnuje 300,-Kč z ročního školného na projekt BangBaby - Chodíme do školy...díky Vám! Každá třída na AMAZONu podporuje jedno BanglaKids. Přidejte se k nám! Jazykové lekce jsou založeny na osnovách a směrnicích Rady Evropy pro výuku jazyků - The Council of Europe Framework of Languages. Intenzivně rozvíjíme všechny čtyři jazykové dovednosti: mluvení, čtení, psaní a poslech vedoucí ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL). Z iniciativy Rady Evropy každoročně 26. září slavíme Evropský den jazyků. Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny. Vstupní jazykové úrovně: Začátečníci Falešní začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí Více pokročilí 4 Jazykové znalosti - výstup Cílem čtyřletého studia cizích jazyků je plynulá konverzace v cizím jazyce se širokou slovní zásobou, schopnost naslouchat a rozumět, výborná znalost gramatiky a písemného projevu, doplněná o kulturu a reálie cizích zemí, obchodní angličtinu a další praktické dovednosti. Organizujeme krátkodobé i dlouhodobé poznávací jazykové zájezdy do států EU dle zájmu studentů. Podporujeme roční kulturně vzdělávací výměnné programy do zemí USA, Kanady, Velké Británie, Austrálie, Německa, Rakouska, Francie, Španělska a Itálie. Přehled jazykových zkoušek Angličtina: FCE, CAE, CPE, SJZ, TOEFL, IELTS Francouzština: DELF, DALF Italština: CILS 1-4 Němčina: ZD, ZMP, TestDaF Španělština: DELE: Certificado inicial, Diploma Básico, Diploma Superior S platností od vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Worldwide Education", který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Učební plán v souladu s RVP stanovuje vzdělávací oblasti, příslušné obory a jejich časové dotace pro každý ročník. Vzhledem k zaměření gymnázia AMAZON na živé jazyky je obor Jazyk a jazyková komunikace v oblasti anglického jazyka a dalších jazyků značně posílen.

6 Cílem studia je získat akademické vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků a osvojit si využívání komunikačních a informačních technologií v praxi. V průběhu studia si žák osvojí klíčové kompetence představující soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Druhy kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanská kompetence k podnikavosti Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány na státním gymnáziu, které vychází z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVPG MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků (angličtiny, francouzština, italština, němčina, španělština, ruština, japonština, čínština, latina). Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a svět práce Umění a kultura Člověk a zdraví Informatika a informační a komunikační technologie Průřezová témata pomáhají doplňovat či propojovat to, co si žáci během studia osvojili a příznivě ovlivňují i proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny. 5 Cíle vzdělávání Gymnázium AMAZON usiluje o naplnění těchto cílů: vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni gymnaziálního vzdělávání vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni gymnaziálního vzdělávání připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění Nový model maturitní zkoušky od roku 2013 Společná část maturitní zkoušky 1. Český jazyk a literatura (povinná zkouška) 2. Cizí jazyk, nebo matematika (povinná zkouška) 3. Cizí jazyk, nebo matematika (nepovinná zkouška) Profilová část maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk 2. Český jazyk 3. Povinně volitelná zkouška: (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT, Management & Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova) 4. Nepovinná zkouška: (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT, Management & Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova), max. dva předměty

7 Organizace, systém studia a klasifikace odpovídají standardům gymnaziálního vzdělávání. Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány vycházející z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVP G MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků (angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština, ruština, japonština, čínština, latina). Vybrané volitelné předměty jsou vyučovány v angličtině od 3. ročníku. Vyučování začíná v 8.30h. Studijní stupně: 1. ročník Freshmen level 2. ročník Sophomore level 3. ročník Junior level 4. ročník Senior level Materiální zabezpečení Podporujeme moderní formy výuky, mezi které patří využívání metody interaktivního vyučování. Nízký počet studentů ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách jazyků a výpočetní techniky. Přírodovědné předměty se vyučují v odborných učebnách s laboratořemi. To vše vytváří optimální podmínky ke studiu. Nezbytným zázemím pro studenty je příjemné prostředí moderně vybavené knihovny se stále se rozšiřujícím výběrem knih, učebnic, odborných a cizojazyčných publikací včetně CD a DVD. Systém projektového vyučování je začleněn do školní výuky i zájmových aktivit a podporuje týmovou práci a výchovu prožitkem. Anglicko-české gymnázium AMAZON v široké míře nabízí studentům také zájmové aktivity, které jsou nedílnou součástí učebního plánu. Zájmové aktivity se dělí na: volitelné předměty (elective classes) školní aktivity (in-school activities) mimoškolní aktivity (extra-curricular activities) Možnost volby zaměření a odborná příprava na seminářích dle individuálního zájmu studentů je předpokladem pro úspěšné studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR, státech EU, zahraničí a následném uplatnění ve zvoleném oboru. 6 Seznam seminářů: 1. RÉTORIKA 2. TVŮRČÍ PSANÍ 3. LITERÁRNÍ SEMINÁŘ K MATURITĚ 4. PRAVOPISNÝ A GRAMATICKÝ SEMINÁŘ 5. ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE 6. HISTORICKÝ SEMINÁŘ K MATURITĚ 7. FILOSOFIE 8. PSYCHOLOGIE 9. SOCIOLOGIE 10. POLITOLOGIE 11. ZÁKLADY PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY 12. MEZINÁRODNÍ VZTAHY 13. ETIKETA A DIPLOMACIE 14. MARKETING A MANAGEMENT 15. SEMINÁŘ Z MATEMATIKY K MATURITĚ 16. PROCVIČOVÁNÍ Z MATEMATIKY 17. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 18. SEMINÁŘ Z FYZIKY 19. SEMINÁŘ Z CHEMIE 20. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE 21. ZDRAVOVĚDA A PRVNÍ POMOC 22. SEMINÁŘ Z INFORMATIKY

8 23. PROGRAMOVÁNÍ 24. SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU K MATURITĚ 25. ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU 26. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 27. EU A JINÉ SVĚTOVÉ INTEGRACE 21. STOLETÍ 28. CREATIVE WRITING IN ENGLISH 29. PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ 30. ANGLIČTINA 31. ARABŠTINA 32. ČÍNŠTINA 33. FRANCOUZŠTINA 34. ITALŠTINA 35. JAPONŠTINA 36. LATINA 37. NĚMČINA 38. PORTUGALŠTINA 39. RUŠTINA 40. ŠPANĚLŠTINA 41. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 42. DRAMATIZACE 43. DĚJINY UMĚNÍ 44. HUDEBNÍ KULTURA 45. AEROBIK + FITNESS Cílem studia je získání akademického vzdělání s excelentní znalostí světových jazyků a osvojení si využívání informačních a komunikačních technologií v praxi. Profil absolventa Absolventky a absolventi gymnázia AMAZON budou mladí lidé, kteří: 7 získali své středoškolské vzdělání v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry ve schopnosti studentů mají vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků jsou připraveni k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a ke studiu na univerzitách a vysokých školách v ČR i zahraničí jsou osobnostně vyspělí s vlastním žebříčkem morálních hodnot a tolerantní k odlišnostem si osvojili schopnosti a dovednosti, které jim umožní pružně reagovat na nové životní výzvy a dosahovat akademických, profesionálních a osobních úspěchů jsou schopní kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém žijí, s možností měnit svět k lepšímu

9 NOVÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU - UČEBNÍ OBOR: UMĚNÍ A KULTURA Čtyřleté denní studium zaměřené na umění, vizuální kulturu, cizí jazyky a komunikační dovednosti. Cílem studia je získat všeobecné středoškolské vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků rozšířené o přehled v oblasti historie umění a současné vizuální kultury se schopností využívání komunikačních a informačních technologií v praxi. Vychováváme ke vztahu k umění. Zahájení výuky studijního oboru: K/41 Gymnázium, ŠVP "Art Across Time" (esteticko-výchovné zaměření: profilace na výtvarnou výchovu a výuka vybraných předmětů v angličtině) se předpokládá ve školním roce Absolventky a absolventi gymnázia AMAZON budou mladí lidé, kteří: získali své středoškolské vzdělání v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry v individuální schopnosti a nadání studentů, tvořivě využívají osvojených klasických výtvarných dovedností, postupů a technik, mají zkušenosti s novými formami vizuální komunikace ve světě nepřetržitého rozvoje informačních technologií, mají široký přehled o celosvětové vizuální kultuře a dějinách umění; jsou schopni citlivé interpretace uměleckých děl, mají schopnost strukturovaného uvažování, tvůrčího řešení problémů a samostatné koncepční práce, jsou připraveni pro studium na vysokých školách v ČR i zahraničí, kde jsou žádoucí pozorovací schopnosti, představivost, estetické cítění a kreativita, mají vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků, jsou osobnostně vyspělí s vlastním žebříčkem morálních hodnot a tolerantní k odlišnostem, jsou schopni kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za svět a možnosti měnit svět k lepšímu. 8

10 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů V souladu s ustanovením 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zřídila dne 17. června 2008 ředitelka školy školskou radu, stanovila počet jejích členů v celkovém počtu šest (6) a vydala volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Řádné volby do školské rady proběhly 24. září 2008 v souladu s volebním řadem školské rady. Členové školské rady Anglicko-českého gymnázia AMAZON: 1. Vladimíra Janečková jmenována zřizovatelem 2. Pavla Bajuszová jmenována zřizovatelem 3. Ivana Hamříková zvolena z řad pedagogických pracovníků 4. Veronika Šulcová zvolen z řad pedagogických pracovníků 5. Alena Majerová zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 6. neobsazené místo zvolen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků stav k Předsedkyně: Pavla Bajuszová Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici v kanceláři školy. Jednání školské rady proběhlo: II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob přepočtené na plně zaměstnané (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 9 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Anglicko-české gymnázium AMAZON ,7 7 2, b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Anglicko-české gymnázium AMAZON počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných % nekvalifikovaných 0 0%

11 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, kurzy, jiné) Název akce Organizátor/lektor Účastník 1 Formy komunikace, sociální vztahy, asertivita Mgr. Olchavová Všichni učitelé 2 BOZP a PO Dr. Skácelík Všichni učitelé 3 Židé, dějiny a kultura Židovské muzeum v Praze 1 4 Jazyk v globalizujícím se světě IELTS, British Council 2 5 Matematika ve světle výsledků MZ 2013 NIDV 1 6 Kariérové poradenství pro výchovné poradce Scio 1 7 Stammtisch Hueber Verlag 1 8 Trendy v jazykovém vzdělávání ACERT 1 9 Finanční gramotnost KFP 2 10 Jak pracovat s portálem: Škola OnLine AMAZON noví učitelé 11 Vzdělávání pro 21. století technologie a nové trendy ve výuce Pearson 1 12 Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře NIDV, Cermat 2 13 Multikulturní výchova a osobnostní přístup Člověk v tísni 1 14 Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ EKO-KOM, a.s Typologie osobnosti MBTI Soukromá VŠ ekonom. studií, s.r.o Evaluační dotazník: hodnocení práce třídního učitele AMAZON 8 17 Life Skills Partners Czech 1 18 Mezipředmětové hospitace AMAZON Všichni učitelé 19 Práce s interaktivní tabulí a systémem ActivExpression SMOV Škola paměti Mgr. Jakub Pok d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 11 3 rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 2,0

12 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola Anglicko-české gymnázium AMAZON počet tříd / skupin počet žáků / studentů Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 11 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 9 - přestoupili na jinou školu: 11 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola Anglicko-české gymnázium AMAZON průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele 18, Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola Anglicko-české gymnázium AMAZON Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc

13 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola z celkového počtu žáků/studentů : Anglicko-české gymnázium AMAZON prospělo s vyznamenáním 17 neprospělo 18 opakovalo ročník 1 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 75% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 134 z toho neomluvených na žáka 0,9 Outstanding Academic Achievement for Výborné studijní výsledky ve školním roce (průměr do 1,5 na ročníkovém vysvědčení) Jméno a příjmení Třída v roce Wendy Kristýna Kohoutková Zuzana Jankovská Veronika Trtíková Anna Čermáková Petra Trnková Markéta Kolinová Vanda Prošková Julie Vinklová Livie Francová Klára Páchová Andriy Melnyk Olgy Moiseva Štěpán Linhart Karin Hlaváčová Daniela Urbanová Barbora Tuháčková Bára Vičíková Linda Krčmářová Lucie Riedererová FR1A FR1C SO2A SO2C FR1C JU3A JU3B FR1B SO2A SO2B SO2C SO2A JU3A FR1A FR1A SO2C FR1A FR1B FR1B 12

14 Ocenění: Super Student of the Week of October 21-25, 2013 Předmět Třída Jméno a Příjmení Český jazyk a literatura FR1A Josefína Simková FR1B Lucie Riedererová FR1C Zuzana Jankovská SO2A Valentina Lazzari SO2B Klára Páchová SO2C Anna Čermáková JU3A Markéta Kolinová JU3B Kristina Berdarová SR4A Jindřich Bučan SR4B Anna Khrystenko Německý jazyk FR1C Karel Borůvka SO2A Tomáš Chvalina SO2B Pavel Karmalinskiy SO2C Jan Trojáček JU3A Huong Vu Thien (Iveta) JU3B Alexandr Galkin SR4A Alžběta Růžičková SR4B Jan Schubert SR4B Anna Khrystenko 13 Španělský jazyk FR1A Bára Vičiková FR1B JulieVinklová FR1C Kamilla Asgarova SO2A Kristýna Škopová SO2B Pavlína Matějková SO2C Anna Čermáková JU3A Sabina Olijve JU3B Vanda Prošková SR4A Michala Mizerová SR4B Michaela Malíčková Francouzský jazyk FR1A Wendy Kohoutková FR1C Zuzana Jankovská Alžběta Círusová SO2B Klára Páchová Vladyslava Mus Francouzský jazyk JU3B Barbora Kudrnová Ma Thi Tuyet Mai SR4A Andrea Jičinská SR4B Jana Šaldová

15 Matematika FR1A Barbora Formánková FR1B Valerie Mašlonková FR1C Zuzana Jankovská SO2A SO2B SO2C JU3A JU3B SR4A Valentina Lazzari Anna Litvina Anna Čermáková Štěpán Lukeš Vanda Prošková Ana Ceran Fyzika FR1A Wendy Kohoutková FR1B Lucie Riedererová FR1C Barbora Černá SO2C JU3A Andriy Melnyk Nicolas Philipp Chemie FR1A Josefína Simková FR1B Valerie Mašlonková FR1C Zuzana Jankovská SO2A Valentina Lazzari Veronika Trtíková Olga Moiseva Stoltzová Sophia SO2B SO2C Pavel Karmalinskiy Leora Gorbunova 14 JU3A Štěpán Lukeš Nikola Procházková Biologie FR1A Barbora Vičíková FR1B Julie Vinklová FR1C Zuzana Jankovská SO2A SO2B SO2C JU3A JU3B Valentina Lazzari Klára Páchová Anna Čermáková Markéta Kolinová Zuzana Smrčinová Předmět Třída Jméno a Příjmení Zeměpis FR1A Wendy Kohoutková FR1B Petr Fuksa FR1C Petra Trnková SO2A SO2B SO2C JU3B Barbora Ptáčková Klára Páchová Anna Čermáková Alexandr Galkin

16 Dějepis FR1A Karin Hlaváčová FR1B Petr Fuksa FR1C Zuzana Jankovská Alžběta Círusová Dominika Geržová Základy společenských věd SO2A SO2B SO2C JU3A JU3B SR4A SR4B FR1A FR1B FR1C Tomáš Chvalina Klára Páchova Anna Litvina Michaela Lazarovská Anna Čermáková Martina Kóssiová Nicol Hlaváčová Markéta Kolinová Karolína Řeháčková Anna Vondráčková Valeriya Chrapejčuk Johana Kalaninová Linda Krčmářová Julie Vinklová Sabina Trejtnarová SO2A SO2B SO2C JU3A JU3B SR4A SR4B Valentina Lazzari Klára Páchová Inna Soboleva Anna Čermáková David Broukal Adriana Salačová Alexandr Galkin Irena Melnyk Jan Schubert Jana Šaldová 15 Hudební výchova FR1A Karin Hlaváčová FR1C Karel Borůvka SO2A Oskar Trejbal Informační a výpočetní technika FR1A Luong Manh Hung - Filip FR1B Julie Vinklová FR1B Kateřina Mrázová SO2A Lukáš Ostatek SO2B Natália Potanková SO2C Barbora Tuháčková JU3A JU3B SR4A SR4B Adriana Salačová Diana Kněžínková Matěj Adámek Jan Schubert

17 Výtvarná výchova FR1A Johanka Kalaninová Barbora Vičíková FR1B Zhu Ming Laura Zpěváková FR1C Zuzana Jankovská Tereza Machytková SO2A Kristýna Škopová Sophia Stoltzová SO2B Vladyslava Mus Klára Páchová Andrea Procházková SO2C Anna Čermáková Tereza Radová Leora Gorbunova Donika Kuqi Tělesná výchova FR1A FR1B FR1C SO2A SO2B SO2B JU3A JU3B SR4A SR4B Dardan Kuqi Tereza Vavřačová Sabina Trejtnarová Kristýna Škopová Adam Kučaba Adam Fiala Linh Chi Nguyen Diana Kněžínková Štěpán David Jan Schubert Zdraví 21 JU3A Markéta Kolinová Simona Melichová JU3B Dorota Nováková Karolína Řeháčková Vanda Prošková 16

18 Předmět Třída Jméno a Příjmení Anglický jazyk FR1A FRC3 Anna Issová FRD3 Josefína Simková FR1B FRA2 Kateřina Mrázová FR1C FRB2 Veronika Hrozová SO2B SO2C JU3A JU3B SR4A SR4B SOD3 Pavel Karmalinskiy SOC3 Anna Čermáková SOB2 Aneta Částková SOA2 Leora Gorbunova JUA2- Huong Vu Thien JUAB3 Vanda Prošková JUB3 Yegor Spitsyn SRA2 Andrea Jičinská SRB3 Alžběta Růžičková SRAB2 Michala Mizerová History of Art (Art& Architecture) JU3B SR4A Diana Kněžínková Iryna Melnyk Management a Business SR4A Alžběta Růžičková JU3B Huong Thanh Duongová - Hany Public Speaking JU3B Alexandr Galkin Psychologie JU3B Daniela Gurevitsh SR4A Matěj Adámek 17 Film and Media JU3B Igor Ceran Law JU3B Daniela Gurevitsh International Relations SR4A Dominika Novotná Vydáno

19 Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií Výroční zpráva ACGA škola maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 41 z toho konali zkoušku opakovaně 3 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 prospěl s vyznamenáním 9 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 26 neprospěl 6 Výsledky maturitní zkoušky 2014 Ve společné tzv. státní části dosáhli studenti následujících výsledků: Anglický jazyk v úrovni B1: 32x výborně, 5x chvalitebně Český jazyk: 10x výborně, 15x chvalitebně, 11x dobře a 1x nedostatečně. 18 V profilové tzv. školní části (ČJ, AJ, volitelný předmět) dosáhli studenti celkového školního průměru 2,38. Průměr za jednotlivé zkoušky: ČJ pravopis 1,67; ČJ ústní 2,32; AJ gramatika v úrovni B2/C1 2,16; AJ ústní v úrovni B2/C1 1,59; volitelný předmět 2,58. Společná a profilová část z českého i anglického jazyka se liší formou i obsahem. V profilové části je kladen důraz zejména na literární, gramatické a stylistické znalosti získané za 4 roky gymnaziálního studia. Část společná je zaměřena hlavně prakticky na práci s textem, analýzu a schopnost jeho porozumění. Prioritou vyučujících maturitních předmětů je komplexní příprava na maturitní zkoušku profilové i společné části. Od žáků se očekává důsledná příprava na vyučování, aktivní přístup ke studiu a spolupráce s vyučujícími. Při splnění těchto kritérií je žák na maturitní zkoušku velmi dobře připraven a výsledkem je vynikající ohodnocení.

20 Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2014 Výroční zpráva ACGA V pátek proběhlo ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy v pořadí již třetí slavnostní předávání maturitních vysvědčení Anglicko-českého gymnázia AMAZON. 33 úspěšných maturantů stylově oblečených do talárů a čepiček převzalo svá maturitní vysvědčení z rukou zřizovatelky školy paní Evy Kudrnové, ředitele pro pedagogickou činnost pana Pavla Zachaře a své třídní profesorky Kristýny Míchalové. Bylo nám ctí, že jsme mohli mezi čestnými hosty uvítat též prezidentský pár v roli rodičů. Prezident České republiky pan Miloš Zeman se pohotově ujal blahopřání se zdravicí a osobním přáním do budoucího života. Všichni maturanti obdrželi knihu o umění a Europass - soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Nejlepší studenti byli navíc oceněni knižním vydáním slavných světových fotografií 20. století. O bezchybný hudební doprovod se postarali nadaní studenti 3. ročníku Sabina Olijve a Štěpán Lukeš. 19 Součástí velkolepé slavnostní ceremonie byla taktéž imatrikulace padesáti žáků 1. ročníků, kteří si z rukou svých třídních profesorek, Jany Charvátové a Ivany Hamříkové, převzali pamětní imatrikulační list a dárek s motivem hlavního města Prahy. Všem našim maturantům roku 2014 gratulujeme a žákům 1. ročníků přejeme úspěšný krok do dalšího studijního života na Amazonu! Obrazová příloha:

21 5. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2014/2015 a. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) 8 let počet přihlášek celkem 112 počet kol přijímacího řízení celkem 4 počet přijatých celkem 100 z toho v 1. kole 84 z toho ve 2. kole 9 z toho v dalších kolech 7 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 12 obor: počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 20 obor: počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Anglicko-české gymnázium AMAZON je institucí, která zcela akceptuje a podporuje multikulturní prostředí. Důkazem toho je různorodé etnické složení studentů ve třídách i profesorů (rodilých mluvčích) v pedagogickém sboru. Škola maximálně akceptuje jakékoli interkulturní rozdíly, považuje výchovu v této tématice za jednu z priorit. Studentům jsou poskytovány kurzy Českého jazyka pro cizince nebo Doučovací kurz gramatických a pravopisných dovedností. Svojí mateřskou kulturu mají možnost prezentovat a tím pádem naopak integrovat majoritu např. prostřednictvím školních akcí typu Mezinárodní den jazyků či Projektová činnost The AMAZON STATE FAIR, které se a priori zaměřují na prezentaci a seznámení se s různými kulturami a etniky. V loňském roce nebyl zaznamenán žádný případ, který by se týkal adaptačních problémů cizinců do školního prostředí. Složení žáků z cizích zemí: Ázerbájdžán, Kosovo, Čína, Maďarsko, Izrael, Japonsko, Kazachstán, Rusko, Slovensko, Vietnam, Ukrajina. Celkový počet žáků cizích státních příslušníků: 51.

22 CZECH for foreigners aneb čeština jako cizí jazyk Anglicko - české gymnázium AMAZON se specializuje na podporu vzdělávání cizích státních příslušníků, pro které není český jazyk jejich mateřským jazykem. Naším dlouhodobým cílem je poskytnout pomoc všem studentům podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady v českém prostředí a bezproblémově se zapojit do běžné školní výuky českého jazyka a dalších předmětů. Integraci cizinců podporujeme pořádáním kurzů češtiny pro cizince, kterou vyučujeme jako cizí jazyk. Jazykové kurzy češtiny pro cizince probíhají formou skupinovou nebo individuální. Naše kurzy navštěvují žáci z prostředí asijského anglofonního slovanského např. Vietnam, Čína, Japonsko, Korea, USA, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Azerbajdžán, Kazachstán aj. Jejich potřebám nestačí klasické doučování češtiny, kde si pouze prohlubují své znalosti z momentálně probírané látky ve škole. Z tohoto důvodu organizujeme specializované kurzy češtiny pro cizince, ve kterých mají možnost osvojit si gramatické základy češtiny, čímž se podstatně zvyšuje jejich šance na úspěšné studium na českých školách včetně našeho jazykového gymnázia, ale i v reálném životě v České republice. Důraz je kladen především na zvládnutí základních komunikačních a dorozumívacích dovedností včetně uvedení do problematiky české gramatiky. Studium probíhá v kontextu českých reálií a české kultury za použití interaktivních výukových metod. Typy kurzů přípravný 14-ti denní kurz před nástupem do 1. ročníku - celkem 48 hodin výuky pokračující kurz v průběhu školního roku - 2x60 minut/týdně Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Vzhledem k tomu, že Anglicko-české gymnázium AMAZON nezaznamenalo žádný konkrétní případ, který by vyžadoval speciální přístup v socioekonomické oblasti studentů (viz. materiální podpora atp.), nebyla v loňském roce na gymnáziu vytvořena žádná speciální třída, ve které by došlo k integraci žáků z takto znevýhodněného prostředí. Speciální výchova a vzdělávání je v současné době zohledňována zejména u studentů se specifickými potřebami učení (DYS). 8. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ve školním roce 2013/2014 studovalo na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON 12 žáků s povoleným individuálním vzdělávacím plánem. Individuální vzdělávací plán (IVP) může ředitel školy povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním nebo z jiných důvodů. Ve většině případě se jednalo o žáky s mimořádným nadáním sportovního zaměření. 9. Ověřování výsledků vzdělávání Ověřování výsledů vzdělávání je prováděno standardními nástroji, pomocí klasifikace a výchovnými opatřeními. Výjimečně se užívá slovní hodnocení v případě žáka cizince kvůli možnosti vyjádřit se k pokroku v počáteční fázi vzdělávání. Hodnocení je prováděno průběžně formou testů a písemných prací, což zajišťuje dostatečnou zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání žáků. Kritéria, pravidla a nástroje hodnocení jsou žákům známy, jsou součástí školního řádu, jsou jednoznačná a srozumitelná. Výsledky žáků jsou hodnoceny průběžně a zapisovány do žákovských průkazů - indexů. Hodnocení žáků se škola věnuje a klasifikace se zaznamenává pravidelně.

23 10. Školní vzdělávací programy Vzdělávací nabídka naší školy odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do školského rejstříku viz rozhodnutí č.j / ze dne Zapsaný obor vzdělávání K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 r. 0 měs., výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, německý, španělský. Školní vzdělávací program Worldwide Education je platný od Strategie a plánování školy vychází z ŠVP Worldwide Education a formuluje profil absolventa a priority ve výchovné a vzdělávací oblasti. Škola vychází ze zásad a cílů školského zákona a dle předem stanoveného plánu provádí pravidelnou autoevaluaci pomocí hodnotících neanonymních dotazníků, které vyplňují žáci školy a hodnotí tak práci učitelů i celkovou atmosféru školy. Škola reaguje na podnětné poznámky a snaží se je zařadit do života a struktury školy a jejich programů. Ředitel provádí pravidelně hospitace v hodinách a sleduje kvalitu výuky. ŠVP Worldwide Education je k nahlédnutí na veřejně přístupném místně v knihovně ve škole. Učební plán: K/41 Gymnázium, ŠVP Worldwide Education - celosvětové vzdělávání Předmět Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících studia I. II. III. IV. Počet hodin celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk ANGLIČTINA + konverzace Cizí jazyk (NJ, FJ, ŠJ) + konverzace Matematika Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Kariéra 21 (Člověk a svět práce) Kultura Informatika a výpočetní technika + technika administrativy (psaní všemi deseti) Estetická výchova (HV/VV) Tělesná výchova Zdraví 21 (Výchova ke zdraví) Volitelný předmět č Volitelný předmět č Volitelný předmět č Volitelný předmět č Celkem

24 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti Anglicko-české gymnázium AMAZON připravilo ve školním roce pro své studenty celkem 100 aktivit nejrůznějšího zaměření a charakteru. Veškeré školní i mimoškolní akce jsou pečlivě vybírány s ohledem na propojení teoretického a praktického života mladého člověka. Korespondují se školním vzdělávacím programem Worldwide Education, naplňují mezipředmětové vztahy a klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání. 1. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ PRAVIDLO "DVAKRÁT PĚT (2X5)" RODIČE VÍTÁNI AWARD OF EXCELLENCE STUDIJNÍ PORADCE SUPER STUDENT OF THE WEEK EVALUACE ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PSANÍ VŠEMI DESETI MOUNT BLUE MATURITNÍ ZKOUŠKY PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ DOBROČINNÉ AKTIVITY ADRA A UNICEF AMOS JAK SE DOSTAT NA VYSOKOU ŠKOLU? JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 JAK EFEKTIVNĚ STUDOVAT SBÍRKA PRO DOMOV SENIORŮ - SUE RYDER DEN SPOJENÝCH NÁRODŮ TÍPNI TO! TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ MLÁDEŽÍ A NA MLÁDEŽI, DROGY A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA ODVAHA SVĚDČIT - SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY MICHALA VELÍŠKA ADVENTNÍ CHARITATIVNÍ AKCE DÁRKY PRO ŽIVOT BANGLAKIDS PF! THINK BIG SCHOOL FESTIVAL JEDEN SVĚT ZAKÁZANÉ HLASY - KUBA FESTIVAL JEDEN SVĚT ZAKÁZANÉ HLASY CHICAGOGIRL JSI USER DŮM SVĚTLA TÍPNI TO II.! BESEDA ADRA SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA THE GLOBE PROJECT ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA EKOLOGICKÝ PROGRAM - STŘEVLÍK INDONÉSIE - PO STOPÁCH LIDOJEDŮ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE BIOFARMA FILOUN

25 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ - EUROPEAN INTERNATIONAL DAY OF LANGUAGES S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE! THANKSGIVING REPORT 5. VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI VĚDECKÝ JARMARK FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA AKUSTIKA CHEMICKÉ POKUSY PRO GYMNÁZIA DĚLENÍ SMĚSÍ MODERNÍ CHEMIE I. - LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE MODERNÍ CHEMIE II. - LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA OPTIKA FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA MECHANIKA VÍŠ, CO JÍŠ? LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE - VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ GRAVITACE A VESMÍR LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE - FORENZNÍ ANALÝZA 6. ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET - BOTANICUS A PŘEROV NAD LABEM TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET - LETIŠTĚ RUZYNĚ A DIVOKÁ ŠÁRKA ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ VÁNOČNÍ ZÁJEZD - DRESDEN 2013 LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ HOCHFICHT 2014 JAZYKOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE LONDON MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DIVADELNÍ KLUB AMAZONU - KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ PROJEKT MF DNES - STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY THE AMAZON DECATHLON ATHLETIC TOURNAMENT LITERÁRNĚ - HISTORICKÁ EXKURZE PO PRAŽSKÝCH PAMÁTKÁCH NÁRODNÍ DIVADLO - PROHLÍDKA INTERIÉRU BÍLKOVA VILA ŽIVOT GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY STARPOINT - CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX DAS FILMFEST - SILBERWALD SLAVNOSTNÍ BANKET - ETIKETA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - Z DĚJIN TOTALITY V ČESKOSLOVENSKU EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY GOETHE INSTITUT THE SCHOOL SPIRIT WEEK ANTISEMITISMUS GOETHE INSTITUT II. PLAKÁT V SOUBOJI IDEOLOGIÍ TIM BURTON A JEHO SVĚT SLOVANSKÁ EPOPEJ ALFONSE MUCHY FILMOVÁ PROJEKCE - CESTA DO ŠKOLY IQ LANDIA - LIBEREC DOX - MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

26 PRAHA - EXKURZE HISTORICKÝM CENTREM VÝPRAVA NA VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PROJEKTOVÝ DEN - FRANZ KAFKA A JEHO STOPY V PRAZE ŠKOLNÍ VÝLET - VÝPRAVA ZA KRÁSAMI PRŮHONICKÉHO PARKU DOBRÁ PAMĚŤ - ZÁKLAD ÚSPĚCHU MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ & MUZEUM ALCHYMISTŮ ŠKOLNÍ VÝLET - KUTNÁ HORA - PO STOPÁCH STŘÍBRA A KUTNOHORSKÝCH ALCHYMISTŮ MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - DŮM U KAMENNÉHO ZVONU PRAŽSKÁ ZOO - SEZNÁMENÍ S NOVÝMI PAVILONY PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI AMAZON BOAT TRIP 8. SOUTĚŽE AMAZON ENGLISH OLYMPICS OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA STUDENTSKÁ THÁLIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PEOPLE TO PEOPLE - NOMINACE DO MEZINÁRODNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 10. SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY BESEDA SE ZÁSTUPCEM EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU PREZIDENTEM ČESKÉ REPUBLIKY SETKÁNÍ RODIČŮ S UČITELI SCHOLA PRAGENSIS AMAZON PROM 2014 GRADUATION 2014 TALENT CLUB FACEBOOK

27 1. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ PRAVIDLO "DVAKRÁT PĚT (2X5)" Pravidlo dvakrát pět (2x5) znamená, že pokud žák dostane dvě nedostatečné za sebou, učitel em informuje rodiče. Podáním informace o momentální sestupné tendenci výsledků žáka jeho rodičům tak předcházíme nezvratně špatným výsledkům v období pololetního či závěrečného hodnocení. V této souvislosti sdělujeme, že pokud žák dostane známku 5, nemusí to znamenat, že jsou jeho znalosti nedostatečné, nýbrž že nesplnil úkol (nejčastěji např. neodevzdal domácí úkol, nedostavil se na náhradní test v domluveném termínu bez řádné omluvy, apod.). V rámci volnočasových aktivit organizuje škola nejrůznější podpůrné typy seminářů. Například: Pravopisný a gramatický seminář z ČJ. Již po jednom měsíci návštěv tohoto semináře vidíme podstatné zlepšení u některých žáků, kteří měli s prospěchem problémy. RODIČE VÍTÁNI Anglicko-české gymnázium AMAZON splňuje kritéria školy otevřené rodičům, a proto ji byla udělena značka Rodiče vítáni. Jsme přesvědčeni, že partnerská komunikace školy a rodičů má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti dítěte, jeho psychiku a výsledky ve vzdělávání. ACGA = škola otevřená rodičům, rodiči otevření škole. AWARD OF EXCELLENCE. CONGRATULATIONS! Diplom za výborné studijní výsledky ve školním roce byl předán 13 studentům. Všem ostatním přejeme, aby se školní rok stal novou výzvou k dosažení stejně mimořádných studijních úspěchů. 26 STUDIJNÍ PORADCE Činnost studijního kouče spočívá v pravidelném setkávání s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, s jejichž pomocí vytipovává studenty se slabým prospěchem. Schůzky probíhají většinou individuálně, často jsou ke spolupráci přizváni také rodiče a výchovná poradkyně. Intenzivní pozornost je věnována studentům, kterým byl schválen individuální vzdělávací plán. Monitoruje vzájemnou komunikaci žáků s učiteli, plnění povinností vyplývajících z podmínek udělení IVP a neprodleně řeší nastalé problémy. SUPER STUDENT OF THE WEEK V týdnu od do proběhla v naší škole soutěž: Super Student of the Week. Cílem je motivovat žáky k lepšímu výkonu a přístupu ke studiu. V rámci této soutěže je úkolem učitelů hodnotit u žáků: 1) aktivitu v hodinách, 2) přístup ke studiu, 3) výsledky vzdělávání, 4) nadstandardní zájem o výuku. Každý učitel během výuky v jednotlivých třídách hodnotí po celý týden žáky na základě výše uvedených bodů. Na konci týdne pak nominuje učitel žáky z tříd, ve kterých svůj předmět vyučuje. V letošním školním roce bylo nominováno celkem 175 studentů gymnázia v 19 vyučovaných předmětech. EVALUACE ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Poslední lednový týden byly žákům školy rozdány dva evaluační dotazníky. První se zaměřoval na hodnocení gymnázia z jejich úhlu pohledu. Žáci se zamýšleli nad otázkami spokojenosti se svou školou, školním

28 prostředním nebo třídním kolektivem. Dále hodnotili svoji motivaci vzdělávat se a dosahovat úspěšných školních výsledků. Přemýšleli i o svých preferencích jednotlivých vyučovacích předmětů a měli také možnost napsat pochvalu, či připomínku, radu, či podnět ke zlepšení. Zkrátka vyjádřit vlastní názor. Druhý hodnotící dotazník byl pak zacílen na evaluaci práce profesorského sboru. Zde hodnotili například srozumitelnost výkladu látky, individuální náročnost včetně testování a zadávání domácích úkolů, organizaci práce, nadšení učitele pro daný předmět nebo přístup jednotlivých vyučujících. Evaluace školy a profesorského sboru je účinný a profesionální nástroj dalšího zkvalitňování výuky na Anglickočeském gymnáziu AMAZON. PSANÍ VŠEMI DESETI MOUNT BLUE Správné psaní na klávesnici se vyučuje v naší škole prostřednictvím aplikace MOUNT BLUE. Program používá metodiku školy hrou a efekt je již velmi brzy viditelný. Umění psát všemi deseti přináší efektivní, soustředěnou a profesionální práci na počítači. Zvyšuje produktivitu a šetří čas. Navíc pomáhá také dysgrafikům a dyslektikům. MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014 V týdnu od 2. do proběhly v Anglicko-českém gymnáziu AMAZON profilové a státní maturitní zkoušky. Ve společné tzv. státní části dosáhli studenti následujících výsledků z anglického jazyka s výsledkem: 32x výborně, 5x chvalitebně a z českého jazyka: 10x výborně, 15x chvalitebně, 11x dobře a 1x nedostatečně. V profilové tzv. školní části (ČJ, AJ, volitelný předmět) dosáhli studenti celkového školního průměru 2,38. Z toho průměr za jednotlivé zkoušky: ČJ pravopis 1,67; ČJ ústní 2,32; AJ gramatika 2,16; AJ ústní 1,59; volitelný předmět 2,58. Celkem 9 studentů prospělo s vyznamenáním. Společná a profilová část z českého i anglického jazyka se liší formou i obsahem. V profilové části je kladen důraz zejména na literární, gramatické a stylistické znalosti získané za 4 roky gymnaziálního studia. Část společná je zaměřena hlavně prakticky na práci s textem, analýzu a schopnost jeho porozumění. 27 Prioritou vyučujících maturitních předmětů je komplexní příprava na maturitní zkoušku profilové i společné části. Od žáků se očekává důsledná příprava na vyučování, aktivní přístup ke studiu a spolupráce s vyučujícími. Při splnění těchto kritérií je žák na maturitní zkoušku velmi dobře připraven a výsledkem je vynikající ohodnocení.

29 2. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ DOBROČINNÉ AKTIVITY ADRA A UNICEF Anglicko-české gymnázium AMAZON je prostřednictvím svých patronů zapojeno do dobročinných charitativních akcí organizací UNICEF a ADRA. Třída Patron ADRA Patron UNICEF FR1A Karin Hlaváčová Josefína Simková FR1B Michaela Šrámková Barbora Nováková FR1C Tereza Machytková Alžběta Círusová SO2A Martin Horák Valentina Lazzari SO2B Klára Páchová Anna Nguyenová SO2C Anna Kučerová Tereza Radová JU3A Nikola Procházková Markéta Kolinová JU3B Kristina Berdarová Diana Kněžínková 28 SR4A Soňa Zítková Kristýna Chroustová SR4B Valeriya Chrapejčuk Tini Tran AMOS JAK SE DOSTAT NA VYSOKOU ŠKOLU Vzdělávací agentura AMOS - Kam po maturitě - uspořádala 11. září 2013 informativní přednášku pro studenty maturitních ročníků o možnostech dalšího studia. Žáci se dozvěděli zásadní informace o podmínkách a náročnosti přijímacího řízení. Tutor s nimi diskutoval atraktivitu jednotlivých studijních oborů a úspěšnost přijetí. Nezanedbatelnou roli hraje fakt uplatnění na pracovním trhu a využitelnost oboru. Žáci se většinou zajímají o humanitní směry, které bývají plně obsazené. V rámci zvýšené konkurence o tyto obory, je nutno zkvalitnit přípravu a využít čas. Agentura též nabízí přípravné kursy. Doufáme, že přednáška přispěla k větší informovanosti žáků a usnadní jim rozhodnutí, kam si přihlášku podat. STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY Ve středu 2. října 2013 v dopoledních hodinách se na Anglicko-českém gymnáziu Amazon konaly Studentské předčasné parlamentní volby. Volební komisi, jež se zasloužila o hladký průběh voleb, tvořili studenti druhého ročníku, který v současnosti v hodinách Základů společenských věd probírá politologii. Voleb se zúčastnili studenti napříč ročníky. Vše simulovalo skutečné volby. Každý se musel prokázat identifikačním průkazem a pak se s volebním lístkem vypravit za plentu, kde vyznačil své rozhodnutí, a nakonec jej vhodil do volební urny. Nejvíce hlasů získala strana TOP 09 následovaná Českou pirátskou stranou. Třetí příčku obsadila strana ANO Cíle projektu organizace Jeden svět na školách (jako např. podporovat aktivní účast mladých lidí na občanské společnosti, přiblížit středoškolským studentům volební systém a základní demokratické principy či podpořit debatu o společenských tématech) byly naplněny. Věříme, že tato zkušenost také pomůže zvýšit účast prvovoličů a mladých voličů v řádných volbách obecně.

30 JAK EFEKTIVNĚ STUDOVAT Každoročně probíhá v měsíci říjnu sezení s žáky prvních ročníků o systému přípravy do školy. Mnozí potvrzují, že se na základní škole neučili vůbec nebo minimálně. Nejsou tedy připraveni na velký příjem informací, neumí si zorganizovat čas a dostavují se první neúspěchy. Výchovná poradkyně ve své přednášce seznámila žáky s organizací a podmínkami domácí přípravy. V dotazníku věnovanému studijnímu stylu a správnému učení se mohli ztotožnit s určitými postupy a pravidly. Ve škole mohou využít pomoci studijního kouče. Velká diskuse byla věnována podmínkám při učení a práci s textem. Metoda P-O-Č-AČ-O připravuje v jednotlivých krocích na velké penzum látky. Ten, kdo chce uspět, musí ve škole trénovat jako ve sportu. Musí cvičit svou paměť, udržovat si nové poznatky opakováním. Cílem je využití svých znalostí a dovednosti je kdykoliv použít. Metoda,,5P přináší hlavní zásady pro zlepšení učení a učebního stylu. SBÍRKA PRO DOMOV SENIORŮ SUE RYDER Anglicko-české gymnázium Amazon se ve dnech zapojilo do projektu 72hodin Ruku na to! ( Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. My jsme se rozhodli uspořádat sbírku věcných darů dle motta "To nejlepší z vaší skříně, co Vy sami už nepotřebujete!" pro dobročinné obchody Domova Sue Ryder. Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých, a usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Všechny dary, které dobročinné obchody Domova Sue Ryder přijímají, jsou určeny výhradně k prodeji, výtěžek je určen na financování péče o seniory. Ve čtvrtek 10. října nosili studenti napříč ročníky i někteří vyučující své poklady do školy. Vybraní zástupci v každé třídě vše protřídili a pak odevzdali koordinátorovi A. Vavřičkové. V pátek 11. října pak studenti druhého ročníku, který se do sbírky zapojil nejaktivněji, odnesli plné tašky do dobročinného obchodu ve Štěpánské ulici. Cílem projektu bylo studentům ukázat, že stačí málo, aby dokázali mnoho. Obdobnou sbírku určitě zopakujeme a doufáme, že se příště zapojí opravdu všichni. 29 DEN SPOJENÝCH NÁRODŮ Ve čtvrtek, dne , se studenti Anglicko-českého gymnázia Amazon, kteří se stali třídními ambasadory projektů UNICEF a ADRA pro letošní školní rok, zúčastnili semináře o systému OSN a některých jeho projektů. Přednáška se konala v informačním centru OSN na Praze 1, které leží asi jen 2 minuty chůze od našeho gymnázia. Mezi přednášejícími se vystřídalo hned několik lidí, kteří mluvili o projektech, na kterých pracují, a představili i hmotné ukázky, jako jsou například škola v krabici, vysoko nutriční tyčinka pro podvyživené děti nebo učebnice sestavené OSN. Zhlédli jsme také několik krátkých dokumentárních snímků, které ilustrovaly oblast působení jednotlivých agentur. Nejvíce se však asi našim studentům líbily suvenýry, které si mohli zdarma odnést. Byly to například učebnice, letáčky, bločky, propisky anebo plátěné tašky, o které se dokonce i někteří poprali, aby je získali. TÍPNI TO! V pondělí 2. prosince 2013 se studenti tříd SO2A a SO2B v rámci prevence tabakismu stali účastníky zajímavého semináře pod názvem "Típni to!" Celá akce trvala dvě vyučovací hodiny a byla vedena Adamem Kulhánkem z České asociace proti kouření. Na úvod všichni vyplnili dotazník sloužící pro statistické účely. Přednáška obsahovala mnoho zajímavých názorů, statistik i lékařských fotografií, které rozhodně není množné spatřit každý den. Žáci byli obeznámeni např. s procesem vysvětlujícím, jak si je lidské tělo schopné vytvořit závislost. Tato část byla doplněna zajímavými obrázky zobrazujícími nervové vzruchy vyvolané právě nikotinem. Většina z nás také ocenila ukázku reklamních triků a strategií velkých a mocných tabákových společností, které používají tak nepatrné, zato však velice intenzivní prostředky k nalákání pozornosti všech věkových kategorií, nejčastěji však už dětí. V neposlední řadě zde byl věnovaný prostor oblastem, ve kterých má kouření nejhorší následky. Seminář byl opravdu poučný a myslíme si, že perfektně vystihl současnou problematiku dnešní mládeže.

31 TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ MLÁDEŽÍ A NA MLÁDEŽI, DROGY A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA Již tradičně se studenti 1. ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON zúčastnili v rámci preventivního programu přednášky zaměřené na trestnou činnost páchanou mládeží a na mládeži. Přednášku vedl zkušený kriminalista, který své povídání doplnil o řadu příkladů ze své praxe. Zaměřil se především na témata drog, počítačovou kriminalitu, násilí a další trestnou činnost. Nevyhýbal se ani nejtěžším zločinům, jako jsou vražda či znásilnění. Velký ohlas vzbudil tzv. drogový kufr s maketami všech možných typů omamných látek, který si studenti mohli po přednášce prohlédnout. ODVAHA SVĚDČIT - SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY MICHALA VELÍŠKA Dne 9. prosince 2013 měli studenti třetích a čtvrtých ročníků Anglicko-českého gymnázia Amazon příležitost zúčastnit se výjimečné události, a to 8. ročníku vyhlášení Ceny Michala Velíška a také předcházejícího semináře Odvaha soudit. Cílem letošního tématu přednášky bylo ukázat posluchačům, co znamená rozhodovat o osudu druhého ve jménu spravedlnosti. Během dvou hodin jsme si poslechli velmi různorodé, a přesto neskutečně zajímavé názory na danou problematiku od lidí, kteří s ní měli buď osobní zkušenosti, nebo se jí věnovali ve svém profesním životě. Po ukončení semináře a krátké technické pauze jsme se vrátili opět do Rezidence primátora hl. města Prahy již za přítomnosti samotného primátora a dalších významných hostů. Tentokrát, abychom se podívali do očí hrdinů, kteří uskutečnili statečné činy, neváhali riskovat vlastní život a zdraví a napomohli lidem, kteří se nacházeli v ohrožení. Svým chováním připomněli každému přítomnému v sále, že hrdinové jsou stále kolem nás. ADVENTNÍ CHARITATIVNÍ AKCE DÁRKY PRO ŽIVOT V průběhu listopadu a prosince proběhl v Anglicko-českém gymnáziu Amazon adventní charitativní projekt DÁRKY PRO ŽIVOT. S upřímnou radostí musím říci, že projekt byl velmi úspěšný. Do akce se zapojily všechny třídy bez výjimky, a snad i proto se vybralo krásných korun. Tyto prostředky stačily na nákup 600 kusů očkování proti obrně, vakcíny proti spalničkám pro 200 dětí, 100 odčervovacích tablet, 150 sáčků výživné terapeutické směsi s vysokým podílem proteinů, která je určena dětem strádajícím akutní podvýživou, jejichž organismus je příliš slabý pro podávání normální stravy, dvě sady zimního oblečení pro děti ve věku od 3 měsíců do 14 let (Sada obsahuje pár rukavic, šátek, vlněnou čepici, zimní bundu a kalhoty, zimní boty, ponožky a teplé triko nebo pyžamo), tablet na čištění vody, dvakrát vybudování školních toalet a 9 moskytiér chránících před malárií. 30 Všechny tyto předměty pomoci budou dodány přímo do některé ze 157 nejchudších zemí, kde UNICEF rozvíjí své programy a kde je takové pomoci nejvíce zapotřebí. Děkujeme všem třídám za projev altruismu, který dnes bohužel není samozřejmostí. BANGLAKIDS PF! Od školního roku 2009/2010 je Gymnázium AMAZON zapojeno do projektu BanglaKids - podpora vzdělání tím, že věnuje 300,-Kč z každého ročního školného na dlouhodobou podporu vzdělávání jmenovitě určitého žáka v konkrétní škole v Bangladéši. V současnosti podporujeme 2 dívky (jménem Anamica Das a Flora Hadima) a 2 chlapce (jménem Durjoy Malaker a Durjoy Mazhi). Díky podpoře našich studentů bude moci každé z výše uvedených bangladéšských dětí docházet pravidelně do školy ze svého domova. Z příspěvku se uhradí školné, uniforma, pomůcky, a jedno hlavní jídlo denně. Anglicko-české gymnázium Amazon letos od podporovaných dětí obdrželo děkovná PF. THINK BIG SCHOOL V úterý se vybraní studenti našeho gymnázia zúčastnili zajímavého projektu Think Big School, který je organizovaný mezinárodní vzdělávací neziskovou organizací Junior Achievement ve spolupráci s Telefonica Czech Republic, a.s.

32 Think Big School je program určený pro studenty středních škol, který je zaměřen na podporu jejich podnikavého ducha a získávání digitálních dovedností. Přináší mladým lidem příležitost získat zkušenosti a dovednosti, které zvýší jejich šance na trhu práce. Think Big School jim dává možnost vyzkoušet si nanečisto základní principy tvorby podnikatelských nápadů za pomoci digitálních nástrojů, rozvíjí jejich orientaci v digitálním světě, učí je projektovému řízení, týmové spolupráci a komunikaci. Během celého dne se zrodila celé řada zajímavých projektů, které na závěr dne posoudila odborná porota a vybrala tři nejzajímavější: 1. místo: Perfekt cars (Caroline a její tým) 2. místo: PIXJUTSU (Dorota, Tereza a jejich tým) 3. místo: Fit On (Maria a její tým) Vítězné týmy se rozdělily o věcné ceny v podobě flash disků, termohrnečků a minireproduktorů. Drobnou pozornost si ale nakonec odnesli všichni zúčastnění. Organizátorům děkujeme za zajímavou zkušenost a těšíme se na další ročník Think Big School. FESTIVAL JEDEN SVĚT ZAKÁZANÉ HLASY - KUBA Ve středu se celý druhý ročník našeho gymnázia účastnil v rámci festivalu Jeden svět na školách promítání filmu s lidskoprávní tematikou, o nějž bývá nejen z řad pedagogů, ale právě také žáků, každý rok nebývale velký zájem. Film Viva Cuba Livre rapová vzpoura ukazuje protestní hnutí Kubánců na pozadí rapové scény, v jejímž čele stojí, respektive stála, kapela Los Aldeanos. Její hudební texty jsou posláním a inspirací pro současnou mladou generaci Kubánců. Oficiálně jsou zakázané. Veřejně vystupovat a točit desky kapela nemůže. Jejich vliv je přesto v zemi velice silný a jejich ideje se šíří poměrně rychle, spolehlivě a hlavně bezprostředně. Studenti si díky tomuto filmu mohli uvědomit, jakou sílu hrají v osvobozovacím procesu mladí lidé. Bohužel žádné vyhlídky převratu zatím nikdo nevidí. Po filmu následovala diskuse s velice váženými hosty, dvěma jinými kubánskými rapovými textaři současné doby. Na scéně se sice pohybují teprve čerstvě, nicméně vědí dobře, jaké riziko ve své zemi neustále podstupují a jaké tresty se za protistátní postoje ukládají. Ve většině z nás film zbořil představu o současné Kubě jako o státu, kde se společenské poměry pozvolna liberalizují a Kubánci se tak těší vstupu do nové éry. 31 FESTIVAL JEDEN SVĚT ZAKÁZANÉ HLASY - CHICAGOGIRL Ve středu se celý druhý ročník gymnázia v rámci festivalu Jeden svět na školách účastnil promítání filmu s lidskoprávní tematikou, o nějž je nejen z řad pedagogů, ale právě také žáků, každý rok nebývale velký zájem. Film Chicagogirl vypráví o syrské dívce (19 let), která studuje ve Spojených státech amerických, odkud vede boj proti diktátorskému režimu Bašára Assada. Odboj je velmi specifický, využívá totiž moderních komunikačních technologií a kanálů (YouTube, Skype, Facebook, Twitter). Díky sociální síti dochází ke komunikaci přímo s účastníky občanské války. Do dějů syrské dívky je divák doslova zapojen, umožňuje mu pohlédnout přímo do dějiště demonstrací, bojů v městě Homes. Studenti si díky filmu odnesli velmi dobré (po)vědomí o v současné době největším občanském konfliktu světa. JSI USER Dne navštívili studenti druhých a třetích ročníků Anglicko-českého gymnázia Amazon unikátní divadelní představení #Jsi user, které připravil Seznam.cz ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Představení iniciované v rámci projektu Seznam se bezpečně! bylo zaměřené na oblast internetové komunikace a jeho vyznění rozhodně nenechalo nikoho na pochybách, že pohyb po síti pro nás nemusí být vždy bezproblémovým. Po představení následovala diskuze s herci a s panem Kožíškem, který se právě riziky číhajícími na internetu zabývá. Netradiční divadelní pojetí využívající moderní technologie bylo studenty přijato velice různorodě. Po skončení programu jsme však své mobily a tablety neomylně zkontrolovali všichni

33 DŮM SVĚTLA Dne studenti prvního ročníku Anglicko-českého gymnázia absolvovali v rámci prevence HIV/AIDS poučné a podnětné dopoledne v Domě Světla v pražském Karlíně. Kromě seznámení s chodem organizace proběhla beseda, kterou vedl interaktivním způsobem HIV pozitivní lektor, jenž uvedl na pravou míru nejčastější pověry a diskriminační předsudky týkající se tématu, seznámil nás se způsoby přenosu, příznaky nemoci, testováním a léčbou a také velmi otevřeně hovořil o svých pocitech a zkušenostech ze svého života. Tím HIV infekce přestala být něčím velmi vzdáleným a abstraktním, osobně a citově se dotkla všech přítomných. TÍPNI TO II.! V pondělí 14. dubna 2014 byl pro studenty druhých ročníků Anglicko-českého gymnázia v rámci prevence tabakismu připraven seminář,,típni to! 2". Jednalo se o navazující seminář občanského sdružení Česká koalice proti tabáku (ČKPT). První část druhého bloku byla věnována zopakování a připomenutí informací, které studenti získali na úvodním semináři cca před půl rokem. V druhé části se pozornost zaměřila na kouření alternativních produktů téma bylo rozšířeno o doutníky, dýmky, elektronické cigarety a též marihuanu. Ani tentokrát nechyběly ilustrativní obrázky a videa či živá diskuze. Program nabídl studentům větší možnost formovat si vlastní postoje ke kouření a upevnit si poznatky z tabákové problematiky, na základě kterých budou moci poučeně vyhodnotit všechna rizika spojená s kouřením. BESEDA ADRA V pondělí 12. května se patroni ze všech ročníků Anglicko-českého gymnázia Amazon sešli s Jarmilou Szkutovou z organizace ADRA, aby se blíže seznámili s problematikou slumů a zejména novým projektem Čalantika. Zjistili jsme, že slumy jsou chudinské čtvrti ve velkých městech, jejichž obyvatelé žijí v nevyhovujících životních a hygienických podmínkách, často pod hranicí chudoby a lidské důstojnosti. I zde však žijí děti, které mají své sny bez ohledu na podmínky, ve kterých vyrůstají. Mezi ně patří i to, že chtějí chodit do školy jako ostatní. Bangladéšské děti často přichází o své dětství, protože od útlého věku plní povinnosti jako dospělí. Jen každé páté dítě, které bydlí v jednom ze slumových čtvrtí v Bangladéši, chodí do školy. Okolo 2,4 miliónů dětí z bangladéšských slumů ve věku 6-10 let nemá stále přístup k základnímu vzdělání. Jednou z nejlepších cest, jak obyvatelům slumů pomoci vymanit se z bludného kruhu chudoby a přinést naději na zlepšení jejich životní situace, je vzdělání. 32 Slumové centrum Čalantika nabízí dětem a jejich rodinám velkou podporu. Dětem žijícím ve slumu umožňuje kvalitní základní vzdělání. Děti se učí číst a psát v místní bengálštině, učí se základům matematiky, angličtiny a všeobecným znalostem. Do výuky je zároveň zahrnuta osvěta v oblasti hygienických návyků a základních práv dětí. Protože 65 70% obyvatel dháckých slumů je negramotných, centrum organizuje pravidelné vzdělávací kurzy pro dospělé na různá témata: gramotnost, hygiena, vzdělání v oblasti lidských a pracovních práv, apod. Protože se téma všech zúčastněných velmi dotklo, rozhodli jsme se, že uspořádáme celoškolní májovou sbírku Čalantika zaměřenou na získání školních pomůcek pro děti ze slumu. Do sbírky se zapojily třídy napříč ročníky. Nejvýrazněji se zapojila třída FR1C, která shromáždila téměř 1500,-. Celkově se vybralo 3600,-, což pokryje náklady na školní pomůcky na celý školní rok pro 10 dětí ze slumu Čalantika. SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU Ve středu jsme se studenty 3. ročníku navštívili kino Světozor, kde se pořádá festival o těhotenství s názvem: Světový týden respektu k porodu. Festival nabízí informace o zdravé a bezpečné péči v těhotenství, při porodu a následné péči o dítě. Zúčastnili jsme se velmi zajímavé tematické přednášky a následné diskuse o porodu a mateřství. Také jsme prošli expozici dělohy a podívali se na fiktivní porodní sál. Návštěva festivalu nám ukázala, že porod je individuální záležitost a je na každé ženě, jaký způsob zvolí. Ženy mají dnes velký výběr péče jak v těhotenství, tak během porodu a po porodu a je dobré znát všechny možné alternativy.

34 PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU S žáky třetího ročníku jsme v pátek absolvovali přednášku na téma: rakovina děložního čípku. Přednáška byla věnována hlavně prevenci a poskytla žákům důležité a potřebné informace o tomto onemocnění. Studenti se dozvěděli, jakým způsobem nemoc vzniká. Získali informace o viru HPV, co všechno způsobuje a jak se přenáší, kdo by mohl být infekcí potencionálně ohrožen a proč je tolik důležitá prevence a ochrana při pohlavním styku. Přednášející hovořila poutavě a věcně. Cílem celé přednášky bylo podpořit informovanost žáků a zvýšit zájem o danou problematiku. 3. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA THE GLOBE PROJECT Anglicko-české gymnázium AMAZON se účastní mezinárodního environmentálního projektu GLOBE zaměřující se na problematiku životního prostředí ve svém okolí i v mezinárodním měřítku. Naším cílem je podpořit zájem žáků o přírodní vědy, přispět k rozvoji vědeckých forem práce a propojit spolupráci mezi SŠ a VŠ. ENERGIE BUDOUCNOST LIDSTVA V úterý proběhla beseda studentů 3. ročníku s Ing. Václavem Havlíčkem z ČEZu, který zajímavě povídal o energetické situaci nejen v České republice, ale věnoval pozornost celosvětovému pohledu. Studenti získali přehled o stavu fosilních paliv i možnosti využití alternativních zdrojů energie, včetně jádra. Některá zjištění byla pro studenty překvapením a zároveň alarmující zprávou. První reakcí na celou besedu bylo: "Zhasněte světla, svítíme zbytečně!" Snad jim to vydrží! EKOLOGICKÝ PROGRAM STŘEVLÍK V úterý 13. května 2014 se uskutečnil pěší výlet prvního ročníku Anglicko-českého gymnázia Amazon po naučné stezce Oldřichovské háje a skály, která se nachází v západní části rezervace Jizerskohorské bučiny procházející CHKO Jizerské hory. 33 Ekologický program byl spojený s návštěvou Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, kde měli studenti možnost občerstvení, odpočinku či kontaktu s hospodářskými zvířaty. Během celé, cca 10km vycházky byli rozděleni do jednotlivých týmů, které se pohybovaly samostatně a cestu si zpestřovaly zadanými úkoly v podobě práce s mapou a hledání odpovědí pomocí informačních tabulí. Počasí ledových mužů nám sice nepřálo, přesto jsme si cestu deštěm zkazit nenechali a zpestřili si ji příjemným povídáním a dobrou náladou. INDONÉSIE PO STOPÁCH LIDOJEDŮ Studenti 3. ročníku se ve čtvrtek 15. května zúčastnili vzdělávacího pořadu s názvem Indonésie po stopách lidojedů, který se konal v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země V kině Světozor jsme viděli nejen dokumentární cestopisný film o Indonésii, ale také mnoho krásných fotografií s poučným výkladem. Dozvěděli jsme se nejen o životě na několika z tisíců indonéských ostrovů, ale také o tom, jak v Indonésii probíhají pohřební rituály, jak je život tamních obyvatel spjat s přírodou či náboženstvím, a mohli jsme porovnat rozdíly mezi životním stylem západního světa a indonéských domorodců. Poznali jsme také, jakým způsobem probíhá v různých koutech světa sopečná činnost a jak aktivní sopky vypadají v Indonésii, kde se v jejich kráteru velmi náročným způsobem těží čistá síra. Cestopis měl mimo jiné tak trochu dobrodružnou zápletku, když se průvodce filmem vydal na ostrov Borneo hledat přírodní kmeny, jež i v dnešní době provozují kanibalismus.

35 Naprosto odlišný způsob života lidí, kteří se obejdou bez vymožeností moderní civilizace, jejichž čas se neřídí hodinkami, ale přírodními cykly a náboženskými zvyklostmi a jejichž rituály jsou pro Evropana někdy naprosto nepochopitelné, byl pro nás velkou inspirací k zamyšlení se a uvědomění si, jak nesamozřejmé jsou některé věci, bez kterých si nedokážeme život představit. ZDRAVOTNÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE S žáky třetího ročníku jsme absolvovali přednášku na téma: Zdravotní systém v ČR. Přednáška byla věnována hlavně zajišťování optimálního chodu zdravotnických zařízení z hlediska organizace činností a finančního zajištění. Během přednášky jsme se seznámili s následujícími tématy: legislativa, vztah k EU, zdravotní péče, zdravotní pojištění, solidarita, zdravotní pojišťovny a práva pacientů. Pro žáky byla přednáška přínosná, protože zejména otázky spojené s optimalizací sítě zdravotnických zřízení a způsobem jejich financování, tj. zejména způsobem financování zdravotní péče, jsou v poslední době velmi často skloňovanou problematikou. BIOFARMA FILOUN S žáky prvních ročníků jsme v úterý uskutečnili výlet na biofarmu. Farma Filoun rodiny Šourkových se nachází na severní straně kopce Filoun nad obcí Plavy v Jizerských horách v Libereckém kraji. Tato farma se zaměřuje na ekologický chov skotu. Během exkurze jsme si prohlédli ustájení skotu a podívali se po okolí celé biofarmy. Na farmě jsme měli možnost vidět také telátka, prasata a koně. Veškerá produkce mléka je zpracovaná na farmě v jejich vlastní mlékárně. Součástí exkurze byla také ochutnávka sýrů, mléka a podmáslí. Vše vlastní výroby. Pobyt jsme nakonec zakončili u místního obchůdku, kde jsme si nakoupili zásoby čerstvých produktů z farmy, abychom s nimi obdarovali sebe a naše blízké. Během návštěvy jsme se totiž utvrdili v tom, že co je čerstvé a dobře zpracované je nejen zdravé, ale i chutné. 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 34 EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ EUROPEAN INTERNATIONAL DAY OF LANGUAGES On Thursday September 26, 2013 we celebrated the European International Day of Languages here at AMAZON. All students participated in the event and thoroughly enjoyed themselves. The presentation started with all students writing European International Day of Languages on the board. We are very fortunate to have an international student body here at AMAZON, which means our boards were covered with many languages! Russian, Serbian, German, Spanish, Swedish, Hebrew, Albanian, Vietnamese, Korean, Chinese, and Italian just to name a few! Students also listened to a track with people saying Hello in many different languages and listed which ones they heard. Finally, the students studied different Palindromes as well as Tongue Twisters in English and several other European Languages. Through this day our students have become more aware of the benefits of bilingualism as well as the connection it makes between people from other countries. Celebrating cultural diversity is a way to remind us all that we live in a very colorful and exciting world!

36 S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE!... je heslo, kterým se řídili žáci 1. ročníku při zpracovávání svých projektů, v rámci jazykovědy, na téma světové jazyky - jejich shody a rozdíly. Komparativní metodou jsme si ukázali vzájemnou příbuznost světových jazyků a jejich umístění v jednotlivých jazykových skupinách a opět si potvrdili, že porozumění a osvojení cizích jazyků nám velmi pomáhá nejen při cestách do zahraničí a při setkávání s lidmi z jiných zemí a odlišných kultur, ale jazyky nám také otevírají cestu k novým životním příležitostem. Jejich znalost významně zvyšuje šance na budoucí úspěch a dobré uplatnění. THANKSGIVING REPORT On Thursday, November 28, Gymnazium AMAZON celebrated the American holiday of Thanksgiving. The English Department celebrated Thanksgiving with the Freshman class. The students learned about the history of the holiday as well as the modern day way of celebrating. We also talked about all the parts of our lives that we are thankful for and of course we held up the tradition of creating Native American Headdresses! In the end, we all went to enjoy a scrumptious Thanksgiving lunch provided by the school and upperclassmen joined us as well. It was, and always is, a great success! Now we have Christmas to look forward to! Students were treated to a specially prepared Thanksgiving Day feast. The meal included traditional American Thanksgiving dishes such as turkey, sweet potatoes, dressing, corn, and pie. Gymnazium AMAZON dined together as a school while enjoying the Thanksgiving festivities. In addition to the meal, students engaged in a series of Thanksgiving related activities during their English classes. Students crafted traditional American-Indian headdresses to wear during the festivities. They adorned the headdresses with paper feathers and American-Indian themed names of the students' choosing. Students also learned about the history of the Pilgrims, their settlement in modern-day America. In addition to learning historical facts about Thanksgiving, students were exposed to Thanksgiving-related vocabulary through reading comprehension tailored to their respective English proficiency levels. Students engaged in a discussion on the theme of giving thanks for things that are normally taken for granted, a central theme of the American Thanksgiving tradition. Students were asked to ponder what they were thankful for in their lives, and to share their feelings of gratitude with the rest of the class. 35 Finally, students competed in Thanksgiving-themed games. Classic childhood games served as a lighthearted note to cap off the Thanksgiving celebrations. Upon completing their Thanksgiving activities for the day, students were escorted to the dining hall by an American teacher to enjoy the feast with the rest of the gymnazium AMAZON community. Happy Holidays!!!

37 5. VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI VĚDECKÝ JARMARK VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. se letos ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR rozhodlo uspořádat v Praze na Vítězném náměstí celodenní interaktivní akci pod širým nebem - Vědecký jarmark. Organizátoři jarmarků si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké a střední školy a ústavy, které se jarmarku zúčastnily, ve svých stáncích předvedly, že věda je všude kolem nás a že je v každodenním životě potřebná. Návštěvníci si mohli některé pokusy i sami vyzkoušet nebo si ověřit své dovednosti a znalosti v soutěžních kvízech. V pěti desítkách výstavních stanů si každý našel to, co ho zajímá. Téměř nikdo z nás nevynechal stánky s názvy Víš, co jíš?, Chléb 10x jinak, Od mléka po kosmetiku a řadu dalších. 36 FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA AKUSTIKA Studenti druhého ročníku se zúčastnili fyzikálních pokusů na téma Akustika. Přednáška proběhla v prostorách matematicko-fyzikální fakulty v Holešovicích a byla nabitá zajímavými a velmi názornými ukázkami vlastností zvuku. Studenti se do některých experimentů s nadšením zapojili. Například měření hlasitosti jejich křiku se shledalo s velkým nadšením. Přednášky tohoto typu přiblíží studentům danou problematiku a přispějí k pochopení fyzikálních jevů. Už teď se těší na příští rok na pokusy z optiky. CHEMICKÉ POKUSY PRO GYMNÁZIA DĚLENÍ SMĚSÍ V laboratoři vysoké školy technologické absolvovali naši žáci ve dnech 10. a 20. ledna laboratorní práce na téma: Dělení směsí. Každý žák dostal předem navážený vzorek směsi, která obsahovala železo, chlorid sodný a oxid křemičitý. Žáci měli za úkol oddělit od sebe jednotlivé složky pomocí různých separačních metod a zjistit, kolik gramů jednotlivých látek vzorek obsahoval. Žáci si vyzkoušeli magnetickou separaci, filtraci a odpařování. Svoje vzorky vážili na laboratorních vahách a sušili v sušárně. Na závěr provedli výpočty hmotnostních zlomků a kontrolovali své výtěžky s původním obsahem látek ve vzorku. Mohli si tak vyzkoušet, jestli by byli dobrými laboranty nebo analytiky. MODERNÍ CHEMIE I. - LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE V pondělí se zúčastnili studenti prvních ročníků interaktivní prezentace na téma efektní chemické pokusy. Dvě lektorky z Vysoké školy chemicko-technologické nás během 45 minut seznámily s tématy jako je: hoření, barevnost, světlo a tma, teplo a chlad. Během výuky jsme byli svědky barevného hoření plamene, hoření střelného prachu, zmizení zapálené nitrocelulózy. Viděli jsme luminiscenci a také barevný semafor. Pomocí jódu, škrobu a peroxidu vodíku nám byla předvedena chemická oscilace, pozorovali jsme pořád dokola samovolně se měnící barvy v roztoku. Nejvíce nás bavili pokusy se suchým ledem a kapalným dusíkem. Na závěr

38 nám lektorky umíchaly zmrzlinu z krémové smetany pomocí kapalného dusíku. Byla moc dobrá a z hodiny jsme odcházeli všichni spokojení. MODERNÍ CHEMIE II. - LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE V pátek se studenti druhých ročníků zúčastnili interaktivní prezentace na téma chemie a energie. Dvě lektorky z Vysoké školy chemicko-technologické nás během 45 minut seznámily s tématy jako je: chemie a elektřina, teplené stroje a koncentrovaná chemická energie. Během výuky jsme byli svědky solárně poháněného autíčka, viděli jsme Crooksův mlýnek, kde docházelo k přeměně světelné energie na mechanickou. Seznámili jsme se s principem parního stroje, který byl rozpohybován pomocí kapalného dusíku. Také jsme mohli ovonět vzorky ropných produktů a biopaliv. A ukázali jsme si palivový článek na methanol. Na závěr jsme viděli hoření střelného prachu a kouzelné zmizení zapálené nitrocelulózy. FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA OPTIKA Studenti třetího ročníku navštívili ve čtvrtek 6. února 2014 Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde si vyslechli přednášku zabývající se optikou. Nešlo jen o nudnou a strohou přednášku, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale byla doplněna velkým množstvím pokusů a názorných ukázek, což jistě zaujalo nejen fyzikální nadšence. Přednáška začala známým cimrmanovským pokusem, ve kterém je názorně ukázán rozdíl mezi světlem a tmou a tím je vlastně demonstrován základní pojem optiky. Dále účastníci mohli vidět nejrůznější varianty lomu světla, viděli ukázky zajímavých optických jevů v atmosféře a sami na sobě pocítili vliv ultrafialového záření. Témat přednášky bylo mnoho od základů optiky po komplikovanější problémy fungování rentgenových paprsků atd. Přednášející přesvědčil všechny účastníky, že fyzika může být opravdu zábava, když se dělá se zapálením a radostí. 37 FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA MECHANIKA Již klasická akce, představení fyziky z jiného pohledu zajímavým způsobem a s množstvím pokusů. Žáci sami pokusy v přednáškovém sále neprovádějí, přesto se mohou aktivně účastnit probíhajícího výkladu a ukázek, ať již jako dobrovolníci nebo vyjadřováním názorů a hlasováním. Výklad je vždy velmi profesionální, ovšem zároveň praktický a po většinu času pro všechny zajímavý. Pokusy s mechanikou začínají sestrojením jednoduché rakety (platová láhev a líh) a výpočtem pravděpodobnosti, že raketa zasáhne právě mě. Následují hezké ukázky měření zrychlení na padostroji, jak je prováděl Galileo Galilei a vysvětlení některých úkazů, které zdánlivě odporují fyzikálním zákonům. Zmínky o tlaku a praktická ukázka, jak je atmosférický tlak vysoký. Aktivita našich žáků byla tentokrát úžasná, ostatní přítomné školy jsme tím naprosto zastínili. Opět podařená akce, určitě v podobných pokračovat i do budoucna. VÍŠ, CO JÍŠ? Žáci 3. ročníků se v průběhu dubna účastnili v rámci předmětu Zdraví 21 projektu na téma: "Víš, co jíš". Jejich úkolem bylo najít na trhu chuťově výrazný produkt, který je v oblibě u spotřebitelů, analyzovat jej, ohodnotit jeho bezpečnost a doporučit zdravější alternativu. Studenti výrobek koupili, ochutnali, zjistili složení a tzv. "éčka", která hledali i pod skrytými názvy. Výsledkem byla milá i nemilá zjištění. Některé výrobky prošly celkem obstojně, u jiných jsme byli překvapeni, kolik v sobě skrývají "nebezpečných" éček. Studentům se ale podařilo najít vhodné náhrady, takže můžeme mlsat vesele dál. LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V laboratoři vysoké školy technologické, absolvovali naši žáci v průběhu května a června laboratorní práce na téma: Dělení směsí. Každý žák dostal předem navážený vzorek směsi, která obsahovala železo, chlorid sodný a

39 oxid křemičitý. Žáci měli za úkol oddělit od sebe jednotlivé složky pomocí různých separačních metod a zjistit, kolik gramů jednotlivých látek vzorek obsahoval. Žáci si vyzkoušeli magnetickou separaci, filtraci a odpařování. Svoje vzorky vážili na laboratorních vahách a sušili v sušárně. Na závěr provedli výpočty hmotnostních zlomků a kontrolovali své výtěžky s původním obsahem látek ve vzorku. Mohli si tak vyzkoušet, jestli by byli dobrými laboranty nebo analytiky. GRAVITACE A VESMÍR Studenti třetího ročníku se zúčastnili přednášky na téma Gravitace a vesmír. Tato přednáška navázala na učivo Speciální teorie relativity a uzavřela celý kurz učiva fyziky na našem gymnáziu. Přednášku vedl Mgr. Vojtěch Pravda Ph.D. z Matematického ústavu Akademie věd. Studentům přiblížil vývoj fyzikálního obrazu světa od jeho počátku až po teorii strun. Věnoval se jak teoretickým, tak praktickým příkladům a vysvětlil příčiny potřeby vzniku této teorie a její důsledky, např. existenci černých děr a cestování časem. V tomto projektu je možné objednat i další zajímavé přednášky, o kterých budeme uvažovat pro příští školní rok. LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE - FORENZNÍ ANALÝZA S vybranými žáky školy jsme ve středu absolvovali laboratorní cvičení na téma: Forenzní analýza. Forenzní analýza je obor, který se zabývá analýzou organických i anorganických látek či biologických vzorků, včetně potravin. Podílí se například na vyšetřování závažných trestných činů, díky analýze otisků prstů, slin nebo krve. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet odběr a zviditelnění jejich otisků prstů pomocí daktyloskopického prášku nebo na papíře pomocí jodu. Dozvěděli se, že techniky, které vidí v kriminálkách v televizi, nejsou vždy pravdivé, ale také zjistili, že některé techniky opravdu dnešní kriminalisté používají. Žáci se seznámili se základy kriminalistiky včetně legislativních a etických otázek. Cílem cvičení bylo ukázat studentům, že chemie je interaktivní, moderní, zábavná a hlavně, že je všude kolem nás. 6. ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY 38 TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET BOTANICUS A PŘEROV NAD LABEM Ve čtvrtek se studenti prvních ročníků zúčastnili exkurze do míst reflektujících život českého obyvatelstva v dávných dobách. Za necelou hodinu cesty od Prahy jsme se ocitli v místech, kde se už nedalo platit ani českými korunami, nýbrž staročeským grošem. V obci Ostrá, která se rozkládá v labském údolí nedaleko Lysé nad Labem, se nachází areál Botanicus, někdy nazývaný jako svět rostlin. První částí prohlídky je nahlédnutí do rekonstrukcí lidových stavení, v nichž Vás během prohlídky seznámí s řemeslnou a rukodělnou výrobou našich předků v raném novověku. V druhé části prohlídky pak vstupujeme do rozlehlých zahrad, kde je k vidění bohatá flóra. Vedle ukázek z cechu hrnčířů, dráteníků a provazníků, byla prezentována také staročeská výroba papíru. Studenti se po organizovaném výkladu o řemeslech a vydatném obědě v místním staročeském hostinci Hodovna prošli v zahradách a stále plní energie vyrazili okolo jedné hodiny odpoledne na poslední štaci do skanzenu v Přerově nad Labem, který odráží podobu lidové architektury v polabské nížině. V současné době muzeum disponuje 32 objekty, z toho je 7 chalup, 6 špýcharů a 2 stodoly. V interiérech je předváděn život venkovského lidu ve středním Polabí od konce poloviny 18. století do závěru 20. století. Možná největší stopu zanechala v paměti našich studentů stará škola, kde byla prezentovaná výuka za c. k. monarchie, včetně někdejších učebních pomůcek. Výlet se všem nováčkům Amazonu velmi líbil a odnesli si z něho zajímavé zážitky. TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET LETIŠTĚ RUZYNĚ A DIVOKÁ ŠÁRKA Čtvrteční počasí dne 5. září 2013 nám přálo, a tak jsme si užili báječné dopoledne v Divoké Šárce, nejstarší přírodní rezervaci na území naší metropole. Poté jsme se přesunuli na největší letiště v ČR, na Letiště Václava Havla Praha. Měli jsme jedinečnou možnost navštívit neveřejné prostory letiště a pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí. V doprovodu zkušeného pilota jsme se pohybovali na odbavovacích plochách, odletových drahách a v těsné blízkosti letadel. Viděli jsme legendární hangár F, opravárenské centrum pro letadla a celou řadu dalších zajímavých míst.

40 Výroční zpráva ACGA ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ Letošního adaptačního kurzu The AMAZON STOMP to STUMP aneb Za pokladem Amazonie 2013 se zúčastnilo 47 studentů prvního ročníku. Sešli jsme se ve středu v 8.15 hod. u Fantovy kavárny na Hlavním nádraží v Praze. I když nám počasí příliš nepřálo a déšť vypadal dost vytrvale, nálada byla výborná. Po hodině a půl jsme dorazili do sportovního centra v Nymburce. Poté, co jsme se ubytovali, následovala hodinka seznamovacích her a oběd, po kterém jsme se vydali na osmi kilometrovou procházku do Poděbrad. Po cestě pršelo, ale o to příjemnější bylo posezení u šálku čaje na kolonádě v krásném lázeňském městě. Cestu zpátky jsme absolvovali vlakem. Když jsme se usušili a převlékli, sešli jsme se na večeři, která pokračovala bazénem a večerním programem ve znamení zápolení šesti skupin, na které se studenti rozdělili. Byly vybojovány první týmové body a následoval zasloužený odpočinek. Ve čtvrtek byla hlavní náplní sportovní činnost. Dopoledne jsme venku hráli fotbal a volejbal, odpoledne v hale zase stolní tenis a badminton. Po večeři jsme pokračovali v zápolení mezi týmy. Pátek byl ve znamení balení, závěrečných her a vyhlašování výsledků. Všichni účastníci dostali malý dárek a vítězný tým navíc značkové sportovní lahve. Do Prahy jsme se vrátili kolem 15. hodiny unavení, ale spokojení. VÁNOČNÍ ZÁJEZD - DRESDEN 2013 Předposlední školní den před Vánoci jsme se studenty gymnázia vyrazili na tradiční vánoční zájezd. Tentokrát vedla naše cesta do hlavního města SASKA Drážďan. Ve Florencii na Labi, jak jsou Drážďany právem nazývány, nás čekal opravdu bohatý program. První naší zastávkou byla skleněná továrna na výrobu luxusních vozů značky Volkswagen, jejíž návštěva vyvola mezi studenty opravdový zájem a nadšení. Díky skvělému výkladu průvodkyně Markéty jsme měli možnost vidět nekrásnější skvosty tohoto historického města a zároveň se dozvědět stěžejní informace o hlavních pamětihodnostech. Vyfotili jsme se před Saskou státní operou Semperoper, viděli slavný kostel Frauenkirche a navštívili areál královského paláce Residenzschloss. Procházku historickým centrem jsme zakončili prohlídkou proslulé obrazárny Zwinger, jejíž návštěvu jsme nemohli vynechat. V Gemäldegalerie Alte Meister jsme mimojiné zhlédli světoznámý obraz italského renesančního malíře Raffaela Santiniho Sixtinská madona. Závěr dne již patřil nádherně vyzdobeným a nasvíceným adventním trhům a nákupům vánočních dárků v Galerii Zentrum na Prager Strasse. Všichni naši studenti si vánoční zájezd velmi užili a vychutnali vánoční pohodovou atmosféru. Už nyní se těšíme na další společné akce v novém roce! LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ HOCHFICHT 2014 V pondělí 10. února 2014 jsme se sešli se studenty z prvního ročníku u hlavního vlakového nádraží s cílem pokořit svým lyžařským a snowboardovým uměním kopce v Českém lese, ale z druhé strany naší hranice, tedy z té rakouské. V počtu 28 studentů a tři instruktoři jsme vyrazili luxusním autobusem a než jsme se nadáli, byli jsme v Německu, a za další chviličku už nás vítalo jarní Rakousko. Ubytování bylo pro nás připraveno v útulném 39

41 studentském penzionu, 10 km od lyžařského střediska Hochficht. Rakouská kuchyně byla plná vývaru, bramborové kaše a masových specialit. Ubytování bylo jednoduché, ale účelné. Odpoledne jsme již vyráželi k první prohlídce zasněžené, zledovatělé a sluncem zalité sjezdové trati, označované jako modrá, která se na okamžik stala olympijskou sjezdovkou a kde každý ukázal, co na prkénkách umí. Přísným, leč spravedlivým okem jsme rozdělili skupinu na tři družstva a přidělili instruktora. Prvním družstvem se stala skupina 14 lyžařů, kteří ovládali své lyže s přehledem sobě vlastním, druhou 11 člennou skupinu vytvořili snowboarďáci a třetí tři lyžaři, kde lyže ovládaly je. Po večeři, která se vůbec nelišila od oběda, množstvím a skladbou, jsme ve večerních hodinách probrali chování na celém lyžařském výcviku. Takto to šlo den za dnem. Obědvali jsme v krásném bufetu v centru lyžařského areálu, odpočívali na 4sedačkových lanovkách a ukrajovali své denní kilometry od 9,00 až do 16,00 hodin. V pátek po dopoledním lyžování v mlze a obědě v penzionu nastal čas na návrat. Vzorně uklizené pokoje, rychlé sbalení a naskládání věcí do autobusu bylo pěknou tečkou za návštěvou lyžařského areálu Hochficht. Nezbývá nám, než se těšit na příští první ročník a jejich lyžařský výcvik. Sportu zdar a lyžování a snowboardingu zvlášť. JAZYKOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE LONDON 2014 V nádherných slunných jarních dnech od 10. do 16. dubna 2014 navštívili studenti Anglicko-českého gymnázia AMAZON hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Již tradiční výlet na britské ostrovy se opět letos vydařil a žáci naší školy tak měli možnost poznat kouzlo jednoho z nejkrásnějších měst Evropy a prakticky vyzkoušet nabyté znalosti z hodin anglického jazyka nejen ve svých hostitelských rodinách, ale též při návštěvě mnoha nádherných památek a obchodů. Typicky britské cloudy&rainy počasí jsme sice nezažili, zato jsme plně vychutnali atmosféru tohoto světového velkoměsta. 40 A co všechno jsme měli možnost za celých pět dní strávených v Londýně zhlédnout? První den jsme vystoupili ze spletitého londýnského metra na stanici Westminster přímo na nábřeží řeky Temže u legendárního Big Benu a Houses of Parliament, navštívili interiéry Westminster Abbey a prošli po Whitehall kolem Downing Street 10 až k výměně královských stráží Horse Guards Parade. Poté se po slavné třídě The Mall vydali před dům britské monarchie - Buckingham Palace a den zakončili shoppingem na proslulé Oxford Street. Druhý den nás uvítalo slunečné Trafalgarské náměstí, ze kterého jsme ihned zamířili do National Gallery podívat se na skvostná veledíla renesanční i impresionistická. Duševně obohaceni jsme zašli naplnit svá bříška na trh Covent Garden a okusili exotickou atmosféru v čínské čtvrti Soho. Poté se davy turistů a Londýňanů propletli na hlavní tepnu West Endu - Piccadilly Square, kde jsme zakončili den nákupy dárků a suvenýrů. Třetí den na nás čekala série známých trhů s rozmanitým zbožím Camden Market, který jsme s těžkým srdcem opustili podél Regent's Canal a přes Regent's Park podél London ZOO dorazili k světoznámému Muzeu Madame Tussauds. Vyfotili se u nejznámějších hvězd současných i minulých a odebrali se do Hyde Parku, kde jsme si poslechli projev řečníka ve Speaker's Corner. Předposlední den jsme se již těšili na symbol Londýna - impozantní dílo viktoriánské architektury Tower Bridge a následně navštívili majestátní Tower of London. Viděli strážce Beefeaters i nejslavnější obyvatele Toweru - černé krkavce.

42 Po návštěvě této turistické atrakce se vydali uličkami Londýna až k nábřeží Temže, kde jsme nastoupili na vodní hladinu a nechali se unášet výletní lodí až na Greenwich, prohlédli si královskou observatoř a vyfotili se na nultém poledníku. Poslední den již patřil prohlídce interiéru St Paul's Cathedral a dechberoucímu výhledu na britskou metropoli. Po Millenium Bridge jsme se dostali až k muzeu moderního umění Tate Modern. Někteří využili návštěvu jižního břehu k prohlídce Shakespearova divadla The Globe nebo muzea hororu London Dungeon. Celý školní výlet jsme symbolicky zakončili na nákupní tepně Oxford Street, kde se naše amazonské studentky doslova vyřádily a každá si přišla právě na to své. Obtěžkáni nákupními taškami a především nádhernými a nezapomenutelnými zážitky jsme tuto světovou metropoli opustili a slíbili si, že se na tato skvostná místa za rok opět vrátíme. 7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DIVADELNÍ KLUB AMAZONU - KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ Klub mladého diváka patří mezi stálou volnočasovou kulturní aktivitu, kterou naše škola nabízí a poskytuje. Členové divadelního klubu tak mají možnost každý měsíc zhlédnout vybrané divadelní představení v některém z mnoha pražských divadel. Nabídka je opravdu široká (Národní divadlo, Stavovské divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo v Dlouhé, Švandovo divadlo, Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo v Řeznické, Divadlo v Celetné a další). Většina ze zvolených představení nás vždy obohatila, splnila očekávání a podpořila umělecké zážitky a kulturní úroveň našich studentů. Pravidelná návštěva divadla patří k profilu humanitně vzdělaného člověka, který prokazuje kulturně - společenský přehled nezbytný pro moderní vzdělávání 21. století. 41 V letošním školním roce bude Klub mladého diváka navštěvovat 60 studentů! Přejeme příjemné kulturní zážitky! PROJEKT MF DNES - STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY V letošním školním roce se opět studenti gymnázia zapojili napříč ročníky do celorepublikového projektu středních škol organizovaného Mladou frontou DNES - Studenti čtou a píší noviny, ve kterém se písemnou formou vyjadřují k aktuálním společenským otázkám. Nejlepší novinové články jsou vždy otištěny přímo v novinách, ostatní publikovány na internetových stránkách: Projekt významně podporuje mezipředmětové vztahy ve vyučování - ve výuce slohu slouží jako průprava pro nácvik psaní slohových útvarů publicistického stylu, dotýká se rovněž mediální výchovy a základů společenských věd. Za odměnu získají žáci do svých tříd každé ráno noviny. THE AMAZON DECATHLON ATHLETIC TOURNAMENT Ve čtvrtek 12. září se uskutečnil v tělocvičně Sokola Královské Vinohrady 2. ročník školního sportovního dne Anglicko-českého gymnázia AMAZON. Studenti byli rozděleni do 14 týmů, podle jazykových znalostí, nesoucích názvy světových měst. Každý tým si vylosoval z řad profesorů gymnázia svého sportovního vedoucího a rozhodčího. V celkem 9 disciplínách (skok z místa, hod botou, podaný míč, střelba na branku, přeskok přes švihadlo, přesun raněného, hod na koš, trakaře a opičí dráha), které byly naplánovány tak, aby je mohli bez problémů zvládnout všichni žáci školy, se soutěžilo o nádherné třpytivé medaile a AMAZONSKÝ pohár. To vše za hudebního doprovodu DJ, který hrál nejnovější hity. Spontánní potlesk všech studentů a vědomí dobře zvládnutého sportovního dne byl odměnou vyčerpaných závodníků. Vítěznou trofej si nakonec odnesli naši

43 maturanti a je zlatou ozdobou jejich třídy. Odměnou všem byl dobrý pocit z vykonané práce a opravdovým vítězem byl každý, kdo se sportovního dne zúčastnil a zapojil se do soutěží. Paní ředitelka pronesla závěrem pár hřejivých slov a popřála všem příjemný zbytek dne s přáním setkat se ještě letos na zimním sportovním dni. Sportu zdar a sportovnímu dni zvlášť! LITERÁRNĚ - HISTORICKÁ EXKURZE PO PRAŽSKÝCH PAMÁTKÁCH 42 V rámci předmětu KULTURA 21 se studenti 1. ročníku vydali ve čtvrtek 31. října po stopách slavných českých literátů, historiků, umělců a významných pražských pamětihodností. Okružní trasa vedla od budovy školy, na které jsme si prohlédli znak hlavního města Prahy, přes Ovocný trh s gotickým Karolinem a klasicistním Stavovským divadlem, na náměstí Republiky se secesním Obecním domem, dále Celetnou ulicí, ve které spatřili kubistický Dům U Černé Matky Boží, na Staroměstské náměstí s Orlojem, radnicí, Domem U Kamenného zvonu, Týnským chrámem a Chrámem svatého Mikuláše, sochou Mistra Jana Husa a Palácem Kinských. Samozřejmě jsme se nezapomněli postavit na 15. poledník, který tímto slavným místem prochází. Naše další kroky vedly na Mariánské náměstí, kde jsme navštívili Městskou knihovnu, viděli Novou radnici - sídlo Magistrátu hl. m. a prošli barokním Klementinem ke Karlovu mostu. Naše vlastivědná vycházka skončila na Uhelném trhu. Po celou dobu si žáci zakreslovali trasu a navštívená místa do vlastních mapek, které poté použili při tvorbě projektu Praha plná památek. Exkurze měla velký úspěch, přispěla k důležitému poznání historického jádra Prahy a všeobecnému rozhledu humanitně vzdělaného člověka. V budoucnu budeme v poznávání Prahy rozhodně pokračovat! NÁRODNÍ DIVADLO - PROHLÍDKA INTERIÉRU 17. září 2013 se studenti Anglicko-českého gymnázia Amazon zúčastnili exkurze do Národního divadla, jedné z dominant našeho hlavního města. Exkurzi jsme zahájili prohlídkou základních kamenů, které jsou k těmto účelům odkryty v suterénu historické budovy. Dále jsme pokračovali chodbami, na jejichž výtvarné výzdobě se podílely významné české osobnosti jako Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, František Ženíšek a další. V těchto prostorách jsme si také prohlédli bustu Josefa Zítka, hlavního architekta Národního divadla. V hledišti v přízemí jsme měli možnost vyzkoušet nejlepší a nejdražší místa k sezení, prohlédli si orchestřiště a poznali akustické vlastnosti tohoto prostoru. Z druhého balkónu jsme pak viděli výmalbu stropu, prezidentskou lóži, varhany a celý tento překrásný prostor z jiné perspektivy. Neopakovatelný pohled se nám naskytl ze střechy Národního divadla, kde vznikl pověstný požár. Celá exkurze byla doprovázena odborným výkladem nejen o historii Národního divadla, ale i o jeho funkci a současném využití.

44 BÍLKOVA VILA Třídy FR1A a FR1C dostaly od Galerie Hlavního města Prahy možnost prohlédnout si se slevou pro výtvarně orientovaná gymnázia unikátní secesně-symbolistní stavbu s příběhem. Bílkova vila je dílem jednoho autora a každý detail interiéru i exteriéru je součástí jeho životního příběhu, pro který si vybral symboliku obilného pole jako obrazu lidské existence, daru Božího. V bývalém ateliéru Františka Bílka i obytné části vily jsou instalovány jeho expresivní plastiky, kresby a tajemné dřevoryty, které se nevyhýbají temným ani světlým stránkám lidského života. Studenti měli za úkol inspirovat se jeho figurálními plastikami a pokusit se kresbou lidské postavy symbolicky vyjádřit své duševní hnutí, aktuální životní pocit. ŽIVOT GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V úterý 1. října se naskytla ideální příležitost pro naše žáky vyzkoušet si, zda se orientují v kategoriích modernípostmoderní-současné a starší umění, a poznat některé výrazné osobnosti a tendence českého moderního a současného umění na cenných originálech. Výstava k 50. výročí Galerie Hlavního města Prahy konfrontuje prostory staroměstského renesančního domu s vybranými díly českého umění od roku 1900 do současnosti z galerijních sbírek. Konfrontuje také diváky s prudkými kontrasty, neboť není řazena chronologicky, dokumentuje stěžejní výstavy za posledních padesát let, většinou tematické. 43 STARPOINT - CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX Ve středu 2. října představovala návštěva výstavy Starpoint pro některé žáky kulturní šok, pro jiné zajímavost, pro všechny pak výzvu vyrovnat se s podobou současného umění v rámci předmětu, který se tohoto tématu nevyhnutelně dotýká. V souladu s prioritami Centra Dox, může být vizuální umění podnětné, i když třeba není krásné a příjemné, neboť je to poměrně nezávislý komentář o světě kolem nás. Žáci s pomocí pracovních listů detektivně a aktivně pátrali po tom, co je a není umění, respektive umělecké dílo současného výtvarného umění, kdo je jeho autorem a co nám pravděpodobně sděluje. Výstava představila formou soutěžní přehlídky vybrané diplomanty z evropských výtvarných škol a jejich vítěze. Žáci odcházeli přesvědčeni, že jejich zájem o současné umění je přínosem pro ně i společnost, a že jejich subjektivní interpretace uměleckých děl je platná stejně jako interpretace jiné. Svoboda jako podmínka umění. Ať žije aktivní diváctví a kritický rozum! DAS FILMFEST - SILBERWALD Studenti čtvrtého ročníku, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, se ve čtvrtek 17. října zúčastnili přehlídky německy mluvených filmů DAS FILMFEST. Ten každoročně spolupořádají Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum a Švýcarské velvyslanectví. Tématem letošního osmého ročníku je Generace Y. Zhlédli švýcarský film Silberwald (Stříbrný les) režisérky Christine Repond, která za svůj debut v roce 2011 získala hlavní cenu na Filmovém festivalu v Bernu. Stříbrný les je tísnivý a poučný společensko-politický snímek o mládí, dospívání a nástrahách moci. Studenti měli kromě kulturního zážitku možnost slyšet autentickou švýcarskou němčinu, film však byl doplněn i titulky v německém, francouzském a českém jazyce. Téma hledání vlastní identity a nacionalismu jistě podnítí zajímavou diskusi v příští hodině němčiny.

45 SLAVNOSTNÍ BANKET - ETIKETA V průběhu školního roku 2013/2014 proběhl na půdě SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 slavnostní oběd v banketním stylu, kde studenti Anglicko-českého gymnázia Amazon měli možnost uplatnit v praxi své znalosti etikety, jež načerpali v předmětu Kultura 21. Když jsme usedli k tabuli slavnostně nazdobené do podzimní vínové barvy, začala hostina o čtyřech chodech. Studenti byli vystaveni různým zkouškám, například jak zacházet s ubrouskem, jak konzumovat přiložené pečivo či jaký příbor se používá na daný pokrm. Po nealkoholickém aperitivu byl oběd zahájen studeným předkrmem ve formě šunkových závitků plněných křenovou šlehačkou, následoval teplý předkrm polévka, jako hlavní chod byl podáván kuřecí steak s bramborem a sladkou tečku tvořila ořechová roláda. Všechny nástrahy banketního stolování zvládli všichni (skoro) na jedničku. PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - PŘÍBĚHY Z DĚJIN TOTALITY V ČESKOSLOVENSKU V úterý se naše gymnázium zapojilo do celorepublikového projektu Příběhů bezpráví, jehož cílem je připomínat minulost v době totalitního Československa. Studenti maturitních ročníků se přenesli do doby po roce 1948 a pomocí dokumentárního filmu a následné diskuse se snažili pochopit, jakým způsobem si nastolený totalitní režim upevňoval moc. Film Postavení mimo hru (režie Ivan Biel) ukázal, jak totalitní režim brutálně potlačoval projevy svobody i u tak zdánlivě apolitické činnosti, jakou byl sport. Z filmu pak vyplynula celá řada otázek, na které se snažil na základě svých životních zkušeností odpovědět náš vážený host Jiří Navrátil. EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Ve středu, dne 20. listopadu 2013, se studenti 2. ročníku účastnili prohlídky interiérů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterou zdarma a ochotně poskytuje Informační středisko PČR. V informačním středisku, které sídlí v domě Smiřických na Malostranském náměstí, jsme zhlédli filmový dokument pojednávající o vývoji parlamentarismu v českých zemích (počínaje vznikem stavovské monarchie a konče současnou situací). Poté jsme se s paní průvodkyní společně přesunuli do budovy Thunovského paláce, sídla PS PČR. Zavítali jsme do něj v období, kdy působí velmi klidným dojmem, jelikož byla PS v srpnu tohoto roku rozpuštěna, ale zároveň už se nově zvolení poslanci, mnozí jako členové nově vzniklých stran, mohou připravovat do nadcházejícího období. Úvodní část výkladu proběhla v tzv. kuloáru, předsálí poslanecké sněmovny, které je vyhrazeno pro politické debaty mimo hlavní kolbiště, případně, podobně jako tiskové centrum, je vyhrazeno pro práci novinářů, kteří mohou s politiky vést rozhovor. V kuloáru se nachází posterová výstava o vývoji parlamentarismu u nás. Následovaly prohlídky jednotlivých místností, zejména pak přednáškový sál sloužící pro zasedání výborů či grémií, odkud jsme zamířili do galerie sloužící jako hlediště k pozorování politického jednání v PS. Po krátké tematické diskusi pak byla prohlídka oficiálně ukončena. Studenti hodnotili akci jako velice přínosnou, vhodně doplňující jejich poznatky z výuky. 44 GOETHE INSTITUT V pondělí 2. prosince se němčinářská skupina třídy SO2C vydala na návštěvu Goethe-Institutu, jenž sídlí v nádherné secesní budově na Masarykově nábřeží, vzdálené jen deset minut chůze od naší školy.

46 Na úvod zhlédli studenti krátký film v originálním znění, poté jim była představena činnost Goethe-Institutu nejen jako jazykové školy, ale jako zprostředkovatele kulturního, společenského a politického dění v německy mluvícím regionu. Následovala samotná prohlídka knihovny, která nabízí širokou škálu beletristických knih, novin, časopisů, slovníků, učebnic, průvodců, ale i DVD a CD. V závěru se studenti rozdělili do dvojic a pomocí kvízu se naučili, jak v knihovně úspěšně rešeršovat. Používali online katalog, vyhledávali informace v encyklopediích, hledali knihy a média. Někteří ze studentů projevili zájem o návštěvu knihovny i ve svém volném čase, o návštěvu filmových projekcí i o složení jazykových certifikátů. THE SCHOOL SPIRIT WEEK Last week was Spirit Week at AMAZON. Everyday was a different theme and students really got into showing off their school spirit! There was a Wear Only One Color Day, a Celebrity Day, a Crazy Hair or Sock Day, a Come Dressed as Your Future Job Day and what seemed to be everyone s favorite Pajama Day! We are all proud to show our spirit for our school and also have a little fun! Thanks to everyone who dressed up and congratulations to the Sophomore C class for winning a pizza party with 78% participation in Spirit Week! Monday (Feb. 24): Favorite Color Day (dress in one color) Tuesday (Feb. 25): Celebrity Day Wednesday (Feb. 26): Crazy Hair or CrazySocks Day Thursday (Feb. 27): Dress Like YourFuture Job Day Friday (Feb. 28): Pajama Day 45 ANTISEMITISMUS Na konci února se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky na téma antisemitismus a holokaust. Téma bylo rozšířením a doplněním aktuálního učiva dějepisu. V rámci přednášky si studenti nejprve připomněli základní informace o dějinách holokaustu a antiseminismu a v následné diskusi se s pamětníkem ing. Wernerem pokusili alespoň trochu přiblížit situaci a životu v tzv. rodinném táboře v Osvětimi. Pan Werner byl jedním z mála, kteří dokázali tuto hrůzu přežít a dnes je o ní ochoten a schopen mluvit na školách s mladými lidmi. GOETHE INSTITUT Ve čtvrtek 19. března se němčinářská skupina tříd JU3A a JU3B vydala na návštěvu Goethe-Institutu, jenž sídlí v nádherné secesní budově na Masarykově nábřeží, vzdálené jen deset minut chůze od naší školy. Na úvod byli studenti seznámeni s činností Goethe-Institutu nejen jako jazykové školy a garanta mezinárodních jazykových zkoušek, ale také jako zprostředkovatele kulturního, společenského a politického dění v Německu a německy mluvícím regionu široké veřejnosti. Následovala prohlídka knihovny, jež nabízí pestrou škálu beletristických knih, denního tisku, společenských i odborných časopisů, slovníků, učebnic, průvodců, ale i audio knih, filmových a hudebních nosičů. Studenti měli možnost se v knihovně zaregistrovat a stát se jejími pravidelnými návštěvníky, čehož jedna studentka využila. Druhá část prohlídky byla věnována umělecké proměně Goethe Institutu pod názvem Rub a líc. Měli jsme možnost projít veřejné prostory budovy, tj. přízemí, první a druhé patro, které byly proměněny šesticí německých umělců pod vedením kurátora Stephana Berga, ředitele Kunstmuseum Bonn. Krátce jsme také nahlédli na aktuální výstavu ve druhém patře, věnované Norimberskému procesu. Celou návštěvu jsme zakončili návštěvou místní kavárny s originální podlahou a neotřelými svítidly. Na kávu a počtění aktuálního výtisku Die Zeit už nám ale bohužel nezbyl čas. Snad příště.

47 PLAKÁT V SOUBOJI IDEOLOGIÍ Výstava Plakát v souboji ideologií odkazuje k známému výroku the medium is the message, který se poprvé objevil v knize Marshalla McLuhana Understanding Media (1964). Záměrem výstavy je z perspektivy současné společenské situace ukázat součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let. Třída SO2C se ve středu 16. dubna zúčastnila interaktivní prohlídky výše uvedené výstavy, která je jedinečným počinem a příležitostí vidět dnes již vzácné exempláře z historie pouliční propagandy a zároveň výborným tréninkem kritického myšlení. Žáci se prostřednictvím pracovních listů učili rozluštit použité symboly, barvy a textové zkratky a zároveň porozumět způsobům, jakým média obecně útočí na naše nízké i vysoké pudy a emoce. Nahlédli také současné světové problémy optikou nedávné historie srovnávací metodou. Vzhledem k našim omezeným časovým možnostem Centrum Dox věnovalo kartony a barevné pásky, abychom mohli dokončit program v prostorách školy v rámci navazující hodiny VV. TIM BURTON A JEHO SVĚT V úterý se žáci výtvarné výchovy zúčastnili výstavy Tim Burton a jeho svět. Kromě rekvizit z filmů Tima Burtona umístěných v magických prostorách původně gotického domu viděli nejrůznější výrazové možnosti kresby a malby. Autor je skvělý kreslíř s bohatou imaginací. Technicky precizní byly jeho perokresby, kvaše, akvarely, pastely, tempery i oleje na nejrůznějších podkladech. Vystavené Burtonovy spontánní prvotní skici zas ukazovaly obrovskou vitalitu a proud myšlenek tvořivé osobnosti. Autorova estetika je specifická a svou morbiditou, originalitou a tematickým zaměřením na outsidery jistě konvenuje věkové kategorii žáků 2. ročníku gymnázia. Vše uvedené mohlo být zajímavé i pro žáky hudební výchovy, kteří mohli navíc ocenit i propojení se zvukovou složkou v představených filmových ukázkách. Pro všechny byl jistě zajímavý i příběh Timovy jinakosti, pracovitosti a cesty ke slávě. 46 SLOVANSKÁ EPOPEJ Ve středu 21. května navštívili studenti výtvarné výchovy kontroverzní soubor olbřímích pláten Alfonse Muchy z počátku 20. století. Soubor vystavený ve skvostu funkcionalistické architektury ze stejné doby je již tradičně skvělou příležitostí pro první ročníky k tomu, aby žáci dokázali zúročit roční studium výtvarné výchovy v praxi i teorii a rozpoznat moderní umění od staršího, vesměs realistického přístupu výtvarných umělců k malbě. Výstava je zajímavá i po stránce technické - žáci mohou kriticky zkoumat malbu v její poměrně extrémní podobě a po stránce historické nabízí zajímavou interpretaci úspěchů a chyb v dějinách Čechů a dalších slovanských národů. FILMOVÁ PROJEKCE - CESTA DO ŠKOLY Mezitím, co studenti 4. ročníku našeho gymnázia zahajovali letošní ustní maturitní zkoušky, vypravili se jejich mladší spolužáci do kina na dokumentární film Cesta do školy od režiséra Pascala Plissona. Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl budoucnost. Dětské protagonisty snímku, žijící ve čtyřech různých koutech světa, spojuje společná touha po poznání. Uvědomují si, že jedině studium jim může otevřít bránu k lepší budoucnosti, a proto se každý den vydávají na dlouhou a strastiplnou cestu za vzděláním. Jackson (11) žije v Keni. Se svou mladší sestrou musí dvakrát denně zdolat pěšky patnáctikilometrovou cestu savanou obývanou divokými predátory... Carlito (11) urazí se svou mladší sestrou bez ohledu na počasí dvakrát denně osmnáct kilometrů na koni přes argentinské pláně...

48 Zahira (12) žije v pohoří Atlas v Maroku. Každý týden ji a její dvě spolužačky čeká vyčerpávající pěší túra po nelítostných horských stezkách do internátní školy... Samuel (13) žije v Indii. Cesta do školy, kterou musí denně absolvovat, představuje čiré utrpení. Nemůže totiž chodit a jeho dva mladší bratři ho celé čtyři kilometry tlačí na provizorním vozíku... Snímek Cesta do školy odhaluje nevšední rutinu dětí, jež se díky své nezdolné touze splnit si svůj sen vydávají na cestu za poznáním, kterou známe všichni, avšak z velmi odlišné perspektivy. Zhlédnutím filmu ale náš program neskončil a v duchu cesty do školy se nesl i zbytek projektového dne. Ve škole jsem pracovali ve třech skupinách, které se zaměřili na problematiku vzdělání z různých úhlů pohledu. Studenti 1. ročníku zjišťovali, jaký je vzdělávací systém v daných zemích a jak je populace ve státě vzdělaná. Druhý ročník zkoumal svou vlastní cestu do školy a výsledky zpracoval do grafické podoby. Studenti třetího ročníku se zaměřili na odlišnosti vzdělávacích systémů napříč kontinenty. IQ LANDIA - LIBEREC V úterý 3. června jsme se vydali se studenty navštívit nové centrum vědecké zábavy a vzdělávání v Liberci, které nabízí velké množství expozic a interaktivních stánků. K nalezení a vyzkoušení je tu řada témat z oblastí technologie, chemie, fyziky, biologie i matematiky. Žáci měli možnost vidět ve skutečnosti některé věci, s nimiž se ve škole seznamují jen teoreticky (např. jak vznikají kuželosečky). Měli možnost načerpat řadu nových poznatků a vyzkoušet si své znalosti. Velmi hezký úvod pro všechny ve formě chemických pokusů, především s tekutým dusíkem, byl skvělým vstupem do areálu. Žáci pak měli možnost volně procházet expozicemi, přičemž vyplňovali pracovní listy, kterými potvrdili svou aktivní účast na akci. Jídelna s dostatečným výběrem svačin i hlavních jídel poskytla všem možnost odpočinku. 47 DOX MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ Ve středu dostali žáci druhých ročníků možnost potkat se se současným českým mladým uměním na půdě Doxu muzea moderního umění. Výstava Nad čarou zaujala originalitou až kuriozitou vystavených děl i kurátorským přístupem - každý z autorů dostal zadání vystavit jedno dílo z doby, kdy se ještě na uměleckou školu nedostal, pak dílo, které by vybral pro přijímací řízení teď, a také dvě díla z doby studií na umělecké škole jedno s pozitivním a druhé s negativním ohlasem. Diváci si mohli subjektivně tipovat, které je které, čímž byl zajímavě zpochybněn pojem univerzálně měřitelné estetické hodnoty, která v umění, chválabohu, neexistuje. Naši studenti navíc vyplnili pracovní listy, které je formou interpretace vystavených děl učily uvědomit si, že existují i otázky, na které není jen jedna správná odpověď. Žáci si velice přáli navštívit výstavu výrazné umělecké osobnosti Tima Burtona, kterou již spolužáci z ostatních ročníků viděli a byli nadšeni. Tato výstava žákům výtvarné výchovy ukázala kromě rekvizit z filmů Tima Burtona umístěných v magických prostorách původně gotického domu nejrůznější výrazové možnosti kresby a malby. Autor je skvělý kreslíř s bohatou imaginací technicky precizní byly jeho perokresby, kvaše, akvarely, pastely, tempery i oleje na nejrůznějších podkladech. Vystavené Burtonovy spontánní prvotní skici zas ukazovaly obrovskou vitalitu a proud myšlenek tvořivé osobnosti. Autorova estetika je specifická a svou morbiditou, originalitou a tematickým zaměřením na outsidery jistě konvenuje věkové kategorii žáků 2. ročníku gymnázia. Vše uvedené mohlo být zajímavé i pro žáky hudební výchovy, kteří mohli navíc ocenit i propojení se zvukem.

49 PRAHA - EXKURZE HISTORICKÝM CENTREM Ve čtvrtek 5. června se uskutečnila pro žáky druhého ročníku procházka Prahou se zasvěceným výkladem. Profesionální průvodci, kteří se nám intenzivně věnovali, dokážou vnímavým účastníkům zajímavě shrnout a objasnit dějiny Prahy, v místním měřítku i v širších návaznostech. Znají spoustu podrobností a nepříliš známých detailů, které výrazně oživují jinak pro mnohé potenciálně nezajímavé dopoledne. Jednalo se o více než dvě hodiny chůze a povídání o hradu a okolí, zahradách i domech. Celková trasa představovala přibližně 8 km, začínala na Pražském hradě, vedla přes Karlův most a končila na Staroměstském náměstí. Po návratu do školy jsme si ještě jednou formou kvízu připomněli ty nejzajímavější věci a celou procházku shrnuli. Pozitivní reakce mnohých studentů a pozornost téměř po celou dobu procházky dokládají, že se jednalo o úspěšnou akci. VÝPRAVA NA VYŠEHRAD KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S žáky prvních ročníků jsme se zúčastnili výpravy na Vyšehrad, kterou vedl zkušený průvodce. Výprava začala v Cihlené bráně a končila na starém purkrabství. Tématem byl genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty. Během výpravy žáci zkoumali jednotlivá místa, diskutovali a řešili různé situace. Dostali také k zapůjčení sluchátka s MP3 přehrávačem, které využili v několika aktivitách. Sami si také některé informace přes Google dohledávali. Během prohlídky žáci viděli Karlachovy sady, Čertovy kameny, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství. Během celé prohlídky se mnoho dověděli a mohli se kochat krásnou vyhlídkou na Prahu. PROJEKTOVÝ DEN FRANZ KAFKA A JEHO STOPY V PRAZE Ve čtvrtek navštívili žáci gymnázia výstavu Franz Kafka v komiksu. Dva sály představují dva světy. Minulost a budoucnost. V první jsou k vidění dvě strany rukopisu z Procesu. V druhém sále je budoucnost Kafkova dílakomiks. Ten má přiblížit mladé generaci novou cestu k dílu. Poté se žáci přesunuli k rodnému domu Franze Kafky, kde dnes sídlí Společnost F. Kafky. 48 Zakončením byl pomník z roku 2003 od J. Róny před Španělskou synagogou. Je neotřelým uměleckým záměrem na rozporuplnost v životě spisovatele. Ve škole žáci své poznatky zpracovali do plakátové podoby. ŠKOLNÍ VÝLET VÝPRAVA ZA KRÁSAMI PRŮHONICKÉHO PARKU Studenti prvního ročníku se v pondělí zúčastnili výletu do průhonického parku. Cílem bylo prohlédnout si památku zapsanou v UNESCO, vyplnit pracovní list a hlavně si na konci školního roku odpočinout a připravit se na prázdniny. Studenti přijeli vybaveni piknikovým příslušenstvím včetně domácích pekařských výrobků, které byly k radosti všech náležitě oceněny a následně zkonzumovány. DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU V pondělí a v úterý se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili velmi kreativního kurzu Dobrá paměť, základ úspěchu, který studentům poskytl návod, jak lépe a efektivněji pracovat s vlastní pamětí. Pomocí jednotlivých aktivit si účastníci kurzu zkoušeli techniky zapamatování a vybavení různých faktů a těžko zapamatovatelných informací, jako jsou například telefonní čísla a historická data. Z kurzu si studenti odnesli nejen praktický návod, jak lépe s pamětí pracovat, ale také rady, jak efektivněji postupovat při studiu a opakování informací.

50 MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ & MUZEUM ALCHYMISTŮ V pondělí se žáci druhých ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON vydali po stopách pražských pověstí a mágů staré Prahy. V Muzeu pověstí v Mostecké ulici okusili atmosféru staré Prahy v tajuplné podzemní uličce duchů, která je vybudována na úrovni dřívějších středověkých ulic a nabízí atmosféru půlnoční Prahy před dávnými lety. V přízemí se seznámili s těmi nejznámějšími pověstmi, které nabízela tajná knihovna Ducha Prahy Genia Loci Pragensis. Druhá část prohlídky v ulici na Jánském vršku byla završena interaktivní expozicí v Muzeu alchymistů, která nás zavedla do atmosféry tajemného světa alchymsitů a mágů doby Rudolfa II. přímo v domě, ve kterém žil slavný magistr Edward Kelly. Závěr pondělního programu patřil pikniku v trávě na malostranské Kampě. Slunečný tematický den se vydařil a všichni studenti odcházeli domů s úsměvy na tvářích. ŠKOLNÍ VÝLET KUTNÁ HORA PO STOPÁCH STŘÍBRA A KUTNOHORSKÝCH ALCHYMISTŮ V úterý se žáci prvních ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON vydali podpořit své literárněhistorické poznatky do města stříbra Kutné Hory. Jednodenní exkurze s profesionálním průvodcem po stříbrném městě zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO začala prohlídkou majestátního gotického chrámu sv. Barbory. Poté následovala cesta historickým centrem kolem slavné barokní Jezuitské koleje, dnes sídla Středočeské galerie GASK, s výkladem historie města Kutná Hora. Nevynechali jsme ani tajuplnou Alchymistickou dílnu, která sídlí v podzemí jednoho z nejstarších kutnohorských domů. 49 Na závěr jsme zavítali do Vlašského dvora, bývalé královské mincovny a sídla králů, kde se razil pomocí mistrů pregéřů slavný pražský groš. Slunečné počasí nám přálo a my se přesvědčili, že výlet do města, které bývá právem nazýváno pokladnicí a klenotem naší země, stál opravdu za to! MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN V úterý se studenti třetích ročníků vydali do Muzea voskových figurín. Muzeum se nachází 10 minut chůze od školy, v ulici Celetná. Je velmi hezky uspořádané: osobnosti české kultury, několik sálů české historie od minulosti po současnost (z mnoha jmenujme: Karel IV., Jan Hus, Marie Terezie, Václav Havel) a síně slávy s nejznámějšími postavami českého i světového umění (Ema Destinová, Edit Piaf, Karel Gott, Helena Vondráčková, Michael Jackson nebo Maryl Streep) Nejvíce však studenty zaujala interaktivní místnost, kde si můžete oskenovat vlastní obličej, elektronicky namíchat barvu pleti, vybrat účes a dobový kostým a zaslat výsledek na svůj . Před návštěvou muzea jsme ještě zhlédli film o výrobě voskových figurín. Pěšky jsme pak došli na Kampu, kde se konal piknik. GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DŮM U KAMENNÉHO ZVONU Ve středu navštívili studenti třetího ročníku Galerii hlavního města Prahy, aby si prohlédli malby, skici, náčrty a fotografie nenapodobitelného fantazijního světa Tima Burtona. Umělec, známý především díky své filmové tvorbě, dokázal studenty nadchnout především svou ojedinělou kombinací hororových prvků s humorem a melancholičností hlavních postav. Výstava "Tim Burton a jeho svět" představila nejen díla spojená s jeho nejproslulejšími filmy a knižními projekty, jako jsou např. Ukradené Vánoce, ale také jeho dosud nikdy nezveřejněnou tvorbu.

51 PRAŽSKÁ ZOO SEZNÁMENÍ S NOVÝMI PAVILONY V zoologické zahradě nastala za poslední rok řada změn a otevřely se nové pavilony (včetně expozice velemloků s dočasně zapůjčeným Karlem, největším velemlokem v Evropě), které jsme mohli ve středu 25. června společně se studenty nebo ve skupinách zhlédnout. Zejména pavilon velemloků byl skutečně zajímavý a v doprovodných materiálech jsme se mohli dozvědět nejen o místech a způsobu života velemloků v přírodě, ale také o Karlu Čapkovi a jeho Válce s mloky (děj, pozadí vzniku, význam). Relativní novinkou je rovněž pavilon gaviálů s velmi hezkým pohledem na tyto zajímavé krokodýly. Většina účastníků šla na akci s radostí a nikoli pouze aby se nějak zabil čas. To se pozitivně projevilo na celkové atmosféře. Příjemný den, zcela zjevně i pro zvířata, protože lemuři a lední medvědi byli mimořádně aktivní a všechny nás svými přirozenými výstupy pobavili. PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI Dne se studenti našeho gymnázia již podruhé zúčastnili akce PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI, kterou pořádal Člověk v tísni. U příležitosti výročí popravy Milady Horákové se organizátoři snažili připomenout, jak se komunistická ideologie projevovala v praxi. Nejprve jsme v historické budově Národního divadla zhlédli film Případ Dr. Horáková a pak se celé divadlo vydalo v pietním průvodu k Památníku obětem komunistického režimu na Újezdě, který byl zakončen minutou ticha a položením růží. AMAZON BOAT TRIP Již tradičně jsme se všichni, tedy žáci všech tříd a ročníků, učitelé i vedení školy, sešli v poslední den školního roku, abychom jej slavnostně uzavřeli. Pěšky jsme přes historické centrum města, konkrétně Staroměstské náměstí, prošli Pařížskou ulicí k Čechovu mostu, kde na nás na nábřeží čekala loď, která brzy odrazila a plula proti proudu pod Karlovým mostem do zdymadla. V něm jsme poměrně silně narazili do kamenné zdi, takže se ozvaly sporadické výkřiky Titanic!, ovšem žádné zásadní škody jsme zřejmě neutrpěli a zbytek plavby proběhl bez komplikací. 50 V družné zábavě kolem stolů, ze které byla ovšem cítit také určitá nervozita a nejistota, na palubě i pod ní jsme dojeli kousek za Vyšehrad a otočení lodi bylo signálem pro třídní vyučující, že mají začít s předáváním vysvědčení. Většina žáků nebyla závěrečným hodnocením své práce na vysvědčení překvapena, u někoho se samozřejmě ale projevila radost z nečekaně příznivého výsledku a v několika případech také smutek či rozčarování, jelikož bude zapotřebí vykonat opravnou zkoušku. Slavnostní předávání vysvědčení zabralo téměř celou cestu zpět až ke Střeleckému ostrovu. Tam se loď znovu otočila a pomalu se vracela, tentokráte již v uvolněné atmosféře, k místu počátku plavby. Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny! 8. SOUTĚŽE AMAZON ENGLISH OLYMPICS In early October the entire student body participated in the Amazon English Olympics. Each English group was given a country to represent that has English as the national language. Competitions included showing strengths in vocabulary, grammar and general knowledge US trivia. From all 14 English classes, 3 finalists were chosen to represent their group. On Frity October 25th, the finalist competed for the top positions. Competitions again showed strengths in vocabulary, grammar as well as speed and accuracy. In the end only two teams could hold the gold medals...

52 Freshmen B2 representing Seychelles and Junior B3 representing Zimbabwe will be rewarded with a pizza party next week, Tuesday the 5th of November in room 405. Thanks to everyone who participated! We look forward to having this event every year! OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE Anglicko-české gymnázium Amazon se jako každý rok i letos v zimních měsících, konkrétně 9. ledna zapojilo do již 40. ročníku OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE. Jedná se o předmětovou soutěž z českého jazyka pro žáky středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí: gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut. Na odborném zajištění OČJ se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Školního kola se zúčastnily nejnadanější lingvistky z prvních a druhých ročníků. Nejvíce bodů získala studentka třídy SO2B, Michaela Lazarovská. Ta také postoupila do obvodního kola. Gratulujeme k postupu! STUDENTSKÁ THÁLIE Studentka 4. ročníku Valeriya Khrapyeychuk obhájila loňské vítězství naší talentované absolventky Juliany Vaculíkové a na slavnostním večeru v neděli 2. března 2014 převzala na Nové scéně Národního divadla diplom za nejlepší autorský počin. Tématem letošního ročníku byl jazykový experiment. Studentská Thálie je prestižní soutěžní přehlídkou středoškolské autorské tvorby realizovanou ve dvou sekcích, v Autorském tvaru a Autorském počinu. Mladí tvůrci a interpreti mají možnost setkat se s předními osobnostmi české kulturní scény, inspirovat se jimi a navázat případné tvůrčí kontakty. Za kabinet Českého jazyka a literatury gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěšných autorských kroků! MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PEOPLE TO PEOPLE - NOMINACE DO MEZINÁRODNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Dne obdrželo 20 studentů 1. a 2. ročníku od paní Evy Kudrnové, zřizovatelky, pozvánku k účasti v mezinárodním vzdělávacím programu Leadership Summit. Všichni, kteří se rozhodnou vycestovat, zažijí výjimečnou atmosféru na prestižních amerických univerzitách a poznají mezinárodní vzdělávací prostředí světových škol. Všem našim studentům přejeme, aby tento zážitek pro ně byl začátkem jejich úspěšné kariéry. Studenti mají možnost účastnit se vzdělávacích programů: 1. Leadership in Action (Harvard University, Yale University) 2. Technology (Stanford University) 3. Business and Entrepreneurship (The University of Chicago) 4. Film and the Arts (University of California, Los Angeles) 5. Medicine and Health Care (Johns Hopkins University) 6. International Diplomacy (Columbia University and George Washington University) 7. Presidential Inauguration (Washington, D.C.) 8. Service in Action (Tulane University)

53 Jméno Příjmení Kateřina Kamilla Veronika Mai Trang Julie Rina Tereza Mariam Manh Hung Anna Aneta Barbora Ngoc Anh Thi Kristýna Martina Inessa Sophia Andry Barbora Jan Mrázová Asgarova Hrozová Nguyen Thi Vinklová Hasani Machytková Gamdjianova Luong Litvina Částková Dohnalová Nguyenová Škopová Kóssiová Soboleva Stoltzová Melnyk Tuháčková Trojáček 10. SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. BESEDA SE ZÁSTUPCEM EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU 52 V úterý 11. března 2014 navštívil Anglicko-české gymnázium AMAZON český člen EHSV pan Roman Haken, jenž v Evropském hospodářském a sociálním výboru zastupuje Centrum pro komunitní práci a Radu vlády pro nestátní neziskové organizace. Našim studentům vyložil historii Evropské unie a poté s nimi diskutoval na téma priority nového předsednictva EHSV na období , zodpověděl jejich dotazy a podělil se s nimi o některé své znalosti člověka zasvěceného do fungování EHSV. 11. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). V současné době nerealizuje Anglicko-české gymnázium AMAZON žádné další vzdělávání. 12. DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE

54 Prezident republiky zahájil nový školní rok na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON Prezident České republiky s manželkou Ivanou Zemanovou zahájili v pondělí nový školní rok na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON. Celá akce proběhla za přítomnosti médií. Prezident spolu s doprovodem přijel do budovy gymnázia v 10 hodin dopoledne. Přivítala ho ředitelka školy paní Eva Kudrnová, zástupkyně ředitelky paní Pavla Bajuszová a zástupci třídních parlamentů z řad studentů, kteří oběma významným hostům předali květiny. Hlava státu prošla po červeném koberci slavobránou z nafukovacích balonků do školní auly, kde již čekali žáci 1. ročníků. Prezident republiky při této slavnostní příležitosti zavzpomínal na svá školní léta a zodpověděl několik dotazů přímo od studentů. Zřizovatelka školy a ředitelka pro komunikaci & vnější vztahy předala slovo panu prezidentovi poté, co citovala známou americkou spisovatelku Maya Angelou, která řekla: Lidé zapomenou na vaše slova, zapomenou též na vaše skutky, avšak nikdy nezapomenou na to, jak se s vámi cítili. A dodala, že úcta k druhému je nejvyšší lidskou ctností. ( Prezident republiky předal škole hodnotné publikace o hlavním městě Praze v anglickém jazyce. Na závěr jim spolu s manželkou popřáli, aby se jim ve škole dařilo a aby se ve školním kolektivu cítili příjemně. Bezprostředně poté se prezidentský pár odebral do maturitních ročníků, kde promluvil k našim nejstarším studentům. Prezident republiky doporučil maturantům, aby při výběru vysoké školy přemýšleli nad praktickým uplatněním zvoleného oboru na trhu práce a taktéž jim popřál mnoho štěstí a úspěchu při maturitní zkoušce. Součástí programu slavnostního zahájení školního roku bylo také setkání s pedagogy. Bylo nám velkou ctí, že si prezidentský pár vybral pro setkání se studenty Anglicko-české gymnázium AMAZON. Pro žáky i učitele byl první školní den roku 2013 velkou inspirací. Pro školu byla návštěva hlavy státu mimořádnou událostí a považujeme ji svým významem za výjimečnou. 53 V Praze dne 2. září 2013

55 Foto Jan Hladiš 54 SETKÁNÍ RODIČŮ S UČITELI Probíhá tradičně dvakrát ročně vždy v prvním a třetím čtvrtletí formou osobních konzultací. Pravidelně se zde rodiče seznámí kromě průběžných výsledků svých dětí také s oceněními, jako jsou Outstanding Student (vynikající student) a Super Student of the Week (nejlepší student týdne). Seznam žáků, kteří ocenění získali je vždy k vidění na nástěnce ve škole. Dále bylo zavedeno pravidlo dvakrát pět (2x5), což znamená, že pokud žák dostane dvě nedostatečné za sebou, učitel em informuje rodiče o sestupné tendenci výsledků vzdělávání. Dalším bonusem je tzv. slovní hodnocení žáků, ve kterém se rodič například dozví cenné informace o motivaci žáka v daném předmětu, jeho samostatnosti, organizovanosti, vytrvalosti, slušnosti nebo o vlastním chování v hodinách. Slovní hodnocení zdárně plní svůj účel a přispívá tak k lepší informovanosti rodičů ve věci přístupu žáků ke studiu.

56 Součástí individuálních schůzek rodičů žáků 1. ročníků s učiteli byla adaptace ve středoškolském prostředí. Dozvěděli se, jak se vypořádat s množstvím náročného učiva, jakým způsobem si zorganizovat svůj čas, plánovat volnočasové aktivity, nebo jak se naučit čelit studijním překážkám a nalézt si vlastní učební metodiku. SCHOLA PRAGENSIS Významnou listopadovou událostí byl 18. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS, který se konal ve dnech v prostorách Kongresového centra na Vyšehradě. Na této přehlídce pražských středních škol nemohlo naše gymnázium chybět, a tak se za pomoci svých šikovných a komunikativních studentů náležitě představilo v originálních kostýmech hollywoodských hvězd žákům devátých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií včetně jejich rodičů. Cílem našeho čtyřletého humanitního gymnázia bylo především co nejlépe prezentovat osvědčený jazykový program s rozšířenou výukou anglického jazyka a volitelných předmětů v AJ, jazykově - poznávacích pobytů, specializaci na vzdělávání cizinců a netradiční mimoškolní aktivity. Novinkou pak byla prezentace nového studijního programu Art Across Time - Umění a kultura. Prezentace školy dopadla výborně, všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na budoucí nováčky, které naše škola a naše studijní programy zaujaly a rozhodli se pro její výběr! AMAZON PROM 2014 Dne 23. ledna 2014 v 18 hodin vstoupili první hosté do pražského klubu jménem SaSaZu, aby o hodinu později, po úvodním zhlédnutí koláže studentských fotek z uplynulých let strávených na Amazonu, přivítali letošní maturanty - žáky Senior Year, kteří slavnostně sestoupili na scénu za zvuku Intro od The XX. 3. maturitní ples Anglicko-českého gymnázia AMAZON tak mohl odstartovat. Celým večerem byli hosté provázeni paní Radkou Červinkovou, která se již tradičně ujala moderace a odvedla obrovský kus práce i během příprav, kterých se účastnili zejména studenti maturitního ročníku v čele s Betty Růžičkovou, Irynou Melyk a Blankou Heiderovou. Ples nebyl tradiční, jak mohl někdo očekávat. Amazon Prom byl pojat v duchu amerického Hollywoodu. Už reklamní plakát připomínal plakát filmový lákající na premiéru. A ona noblesa se během večera nevytratila. 55 Úvodního tance se chopili sami studenti se svými profesory a parket pak po celý večer nezůstal prázdný, a to hlavně díky kapele jazzíkaspol. V průběhu večera si studenti přišli po červeném koberci každý pro svou šerpu, květinu a hvězdu z chodníku slávy, zatímco na plátně byly promítány fotky z jejich dětství a dospívání. Vybraným členům profesorského sboru byli též slavnostně předáni prestižní Oscaři. Třídní profesorka maturitního ročníku Kristýna Míchalová byla oceněna za nejlepší režii, mezi dalšími oceněnými byla například paní profesorka Veronika Šulcová, která získala Oscara za make-up a styling. Večer byl zpestřen i několika vystoupeními. Zajímavé bylo kupříkladu Latino Show, zahraniční duo amerických profesorů Michaela Maritato a Megan Tope, nebo studentů 3. ročníku Sabiny Olijve a Štěpána Lukeše. Maturantka Adriana Sadílková zazpívala All That Jazz za doprovodu tance Alex Barákové a Elišky Jahodové. Přidaly se také loňské maturantky Dominika Červinková s Ludmilou Hrdinovou s jejich verzí Wrecing Ball. Nejočekávanějším představením bylo ovšem půlnoční překvapení. Senior Year, aneb hollywoodské hvězdy, si nachystaly pět jednotlivých

57 a jedno společné vystoupení. Vše odstartovala Mamma Mia, Flashdance, elegantní tango Mr. and Mrs. Smith, pokračoval Elvis Presley a posledním byl James Bond, než celý ročník zakončil vystoupení choreografií do tónů Bang Bang z nového filmu Velký Gatsby. Zábava pokračovala až do ranních hodin, ale toho už se účastnili jen maturanti a jejich přátelé. Krásný večer jistě zůstane ve vzpomínkách mnohých na celý život. Teď už jen nezbývá nic jiného, než popřát maturantům hodně štěstí v nadcházejících zkouškách a studentům třetího ročníku, kteří převzali pochodeň a tedy i pomyslnou vládu nad školou, aby se jejich ples také tak vydařil! GRADUATION SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 2014 V pátek proběhlo ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy v pořadí již třetí slavnostní předávání maturitních vysvědčení Anglicko-českého gymnázia AMAZON. 33 úspěšných maturantů stylově oblečených do talárů a čepiček převzalo svá maturitní vysvědčení z rukou zřizovatelky školy paní Evy Kudrnové, ředitele pro pedagogickou činnost pana Pavla Zachaře a své třídní profesorky Kristýny Míchalové. Bylo nám ctí, že jsme mohli mezi čestnými hosty uvítat též prezidentský pár v roli rodičů. Prezident České republiky pan Miloš Zeman se pohotově ujal blahopřání se zdravicí a osobním přáním do budoucího života. Všichni maturanti obdrželi knihu o umění a Europass - soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Nejlepší studenti byli navíc oceněni knižním vydáním slavných světových fotografií 20. století. 56 O bezchybný hudební doprovod se postarali nadaní studenti 3. ročníku Sabina Olijve a Štěpán Lukeš. Součástí velkolepé slavnostní ceremonie byla taktéž imatrikulace padesáti žáků 1. ročníků, kteří si z rukou svých třídních profesorek, Jany Charvátové a Ivany Hamříkové, převzali pamětní imatrikulační list a dárek s motivem hlavního města Prahy. VŠEM NAŠIM MATURANTŮM ROKU 2014 GRATULUJEME A ŽÁKŮM 1. ROČNÍKŮ PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ KROK DO DALŠÍHO STUDIJNÍHO ŽIVOTA NA AMAZONU! TALENT CLUB V letošním školním roce jsme opět rozšířili počet členů Talent Clubu. Mezi aktivity, kterým se tito studenti ve svém volném čase věnují, patří zpěv, hra na klavír, tenis, lední hokej či nepříliš rozšířená street gymnastics. Na Talent Wall přibyly nové osobní karty a mnozí z talentů, nových i stávajících, se představili publiku - na lednovém maturitním plese se zasloužili o pěvecká a taneční vystoupení. Zajistili také hudební doprovod v rámci slavnostního předávání maturitních vysvědčení.

58 FACEBOOK Oficiální profil Anglicko-českého gymnázia Amazon na Facebooku byl průběhu celého školního roku pravidelně několikrát týdně aktualizován. Byly zveřejňovány reportáže ze školních akcí a výletů, informace o aktivitách školy i úspěších jednotlivých studentů, včetně fotogalerií. Počet "lajků" se pohybuje kolem čísla 650, vzrostl především počet návštěvníků z řad široké veřejnosti. Doprovodná fotogalerie: VYUŽITÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ČINNOST PRÁVNICKÁ OSOBA VYKONÁVÁ, V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN Gymnázium AMAZON nevyužívalo v průběhu školních prázdnin své prostory k jiné činnosti. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Ve sledovaném období nebyly žádné kontroly. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Zpráva nezávislého auditora o ověření výkazu zisku a ztrát a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok končící v účetní jednotce Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o. ze dne VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 PŘÍJMY VÝDAJE Státní dotace Kč Náklady na mzdy Kč Školné Kč Odvody (zdravotní a sociální pojištění) Kč Ostatní příjmy ,26Kč Ostatní náklady ,53Kč Výnosy celkem ,26 Kč Náklady celkem ,53 Kč

59 VIII. Další informace Poděkování: Ráda bych poděkovala našim učitelům i pracovníkům ve škole za jejich úsilí naplňovat cíle, které jsme si vytyčili, stejně tak rodičům za jejich snahu vést svoje děti k úspěchu, sponzorům za jejich podporu, která umožňuje a zpříjemňuje vyučování a rozšiřuje obzor dětí zpřítomňováním teorie v praxi. Děkujeme i žákům, kteří se právě podrobují procesu vzdělávání, což někdy bolí někdy těší, ale vždycky prospívá. Jsme rádi, že můžeme pracovat v tak podnětném prostředí s tolika různými charaktery a pomoci mládeži při výběru jejich životního směru. Za vedení školy Eva Kudrnová, Pavla Bajuszová - zřizovatelky Výroční zprávu sestavila: Pavla Bajuszová, zástupkyně ředitele Schválení výroční zprávy školskou radou Výroční zpráva byla schválena všemi členy školské rady v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. a v souladu s 168 zákona č. 561/2004 Sb. dne Příloha: 1. Zápis z jednání školské rady ze dne Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku

60 Partnerské společnosti / organizace 59

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek. Identifikátor: 600 001 172

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek. Identifikátor: 600 001 172 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek Identifikátor: 600 001 172 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více