Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce"

Transkript

1 Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 v Brně je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním posláním je zmírňovat rizika sociálního vyloučení a napomáhat zlepšení životní situace osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím široké nabídky sociálních služeb a dalších programů či aktivit. Vzhledem k tomu, že sociální služby, které DROM, romské středisko svým klientům nabízí, neumožňují řešení všech jejich potřeb, hledalo středisko možnost jak rozšířit nabídku svých aktivit, s cílem širšího zapojení cílové skupiny při řešení jejich problémů. Inspirací při hledání nových cest pro práci s romskými komunitami se stala slovenská obec Spišský Hrhov. Tato obec je totiž ukázkovým příkladem bezproblémového soužití romského a neromského obyvatelstva. Hledání cest a nových možností vyústilo v prosinci 2012 zahájením realizace projektu pod názvem Cestou komunitní práce. Mezinárodní projekt DROM, romské středisko realizuje ve spolupráci s obcí Spišský Hrhov a slovenskou pobočkou neziskové organizace Člověk v tísni. Projekt je zaměřen na přenesení inovativních metod práce s romskými komunitami ze Slovenska a jejich aplikaci na práci s příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně. V rámci projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky vzniklo v DROM, romské středisko komunitní centrum poskytující komplexní služby pro romské komunity. V centru se mohou klienti zapojit do celé řady vzdělávacích, volnočasových i společenských aktivit, mohou se naučit pracovat s počítačem, najdou zde i odbornou psychologickou pomoc. Všechny činnosti centra jsou zaměřeny na získání pracovních návyků a dalších kompetencí nezbytných pro uplatnění na trhu práce. Sbíráme zkušenosti V měsíci lednu 2013 proběhla úvodní návštěva partnera ve Spišském Hrhově. Ve Spišském Hrhově se účastníci seznámili se starostou a s projekty, které obec organizuje ve Spišském Hrhově a dále se zástupcem Člověka v tísni na Slovensku, který představil projekt nízkoprahového klubu v romské osadě v Roškovcích. První den návštěvy proběhlo jednání, na kterém starosta obce představil projekty Rozvoj sociálných služieb ve Spišském Hrhově a Roskovciach, Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Spišský Hrhov rozvojom a posilnením kapacít obecnej firmy. Dále byl představen projekt Terénna a komunitná sociálna práca v Spišskom Hrhove a Roškovciach.

2 Po jednání pracovníci DROM, romské středisko navštívili sociální podnik ve Spišském Hrhově, kde se prakticky seznámili s výrobky, zaměstnanci a strategií sociálního podniku. Následně proběhl přesun do romské osady v obci Roškovce, kde zástupce Člověka v tísni Slovensko představil a prakticky předvedl činnost klubu pro děti a mládež. Druhý den navštívili pracovníci Základní a mateřskou školu ve Spišském Hrhově. Na této škole se realizuje Národní projekt vzdeláváním pedagogických zaměstnancov k inkluzii marginalizovaných romských komunit a dále projekt Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania. Po ukázce školy a besedě s ředitelem a zaměstnanci slovenští partneři umožnili prohlídku projektu výstavby sociálního bydlení v obci Spišský Hrhov. Z uvedených projektů účastníky nejvíce zaujal projekt sociálního podnikání a projekty sociální inkluze v Základní a mateřské škole ve Spišském Hrhově. V průběhu návštěvy byly konzultovány metody práce a možnosti jejich uplatnění v podmínkách města Brna. V březnu 2013 proběhla naopak návštěva partnerů z obce Spišský Hrhov v organizaci DROM, romské středisko. Vedoucí jednotlivých aktivit představili oblasti svých služeb, metody práce a zkušenosti s cílovou skupinou. Asistenti prevence kriminality provedli hosty lokalitou a seznámili je s problémovými místy. Největší pozornost byla věnována zejména nově vytvářenému komunitnímu centru, činnosti asistentů prevence kriminality a vzájemného propojení a spolupráci v rámci těchto aktivit. V diskusi partneři praktickými radami napomáhali s identifikací klíčových oblastí, s posty při založení a provozu komunitního centra. Druhý den návštěvy proběhl kulatý stůl, kde byl představen společný projekt. Velká část pozornosti byla věnována prezentaci aktivit ZŠ ve Spišském Hrhově a prezentaci sociální dílny. Pozváni byli zástupci úřadů MČ, OSPOD brněnských spolupracujících městských částí, škol, krajského úřadu, Magistrátu města Brna a Městských částí města Brna a zástupci neziskových organizací. Po skončení jednání navštívili partneři ze Slovenska Muzeum romské kultury. Obě návštěvy byly inspirativní zejména z hlediska komplexního přístupu partnerských organizací k řešení problémů sociálně vyloučených skupin obyvatelstva při zachování individuálního přístupu ke každému jednotlivému případu.

3 Ve dnech proběhla stáž u partnera ve Spišském Hrhově. Stáže se zúčastnili pracovníci komunitního centra a asistenti prevence kriminality. V rámci stáže pracovníci navštívili farmu, kde je zástupce starosty seznámil s obsahem činnosti sociálního podnikání (chov koz, výroba svíček z vosku, exkurze škol). Dále stážisti diskutovali s pedagogy, seznámili se výukou a volnočasovými aktivitami, výtvarnou výchovou, účastnili se divadelního vystoupení žáků v základní škole a komunitním centru Člověka v tísni v Roškovcích. Obec Roškovce se nachází v okrese Levoča. Roškovce jsou součástí obce Doľany, které jsou prostorově i sociálně oddělené. V obci žije jen romská komunita. Obec Roškovce se vyznačuje vysokou mírou nezaměstnanosti. Množství rodin se nachází v hmotné nouzi. Vzdělanostní úroveň v obci je velmi nízká. Podmínky bydlení nevyhovují základním hygienickým standardům. V roce 2011 starosta obce Dolany a Roškovce začal s výstavbou nízkonákladových bytů v obci Roškovce. Z demografického hlediska tvoří víc jako polovinu obyvatelstva děti a mladí do 18 let. Komunitní centrum v Roškovcích bylo založené v roce Komunitní centrum má pomoci obyvatelům obce odstraňovat bariéry, které brání v rozvoji obyvatel a jejich participaci na občanském životě. Cílem komunitního centra je zmírňovat a odstraňovat sociální vyloučeni obyvatel, podporovat mladé lidi a jejich vzdělanost a aktivní využití volného času, čímž dochází k prevenci sociálně - patologických jevů. Podobné komunitní centrum navštívili stážisté také ve Spišském Podhradí. Prohlédli si také sociálně vyloučené lokality ve Spišském Podhradí. Na závěr návštěvy proběhla diskuse s obyvateli Spišského Podhradí. Dále proběhl monitoring sociálně patologických jevů v obci Levoča. V rámci stáže se stážisti seznámili se základní školou ve Spišském Hrhově, kde proběhla diskuse s ředitelem školy, návštěva prostor školy, zhlédnutí výrobků žáků z odpadových materiálů, seznámení s pečením chleba, pěstováním

4 bylinek a výbavou s ním spojenou, exkurzemi škol, metodami motivace žáků. Stážisti také navštívili reedukační centrum ve Spišském Hrhově, kde proběhla diskuse se zástupcem starosty. Reedukační centrum funguje od roku 1999 jako reedukační domov pro mládež se zvýšenou výchovnou péčí. Zkušenosti partnerů jsou využívány v činnosti Komunitního centra i v rozšíření služeb asistence prevence kriminality. Aktivity sociálního podniku ve Spišském Hrhově aplikuje komunitní centrum ve své činnosti zejména v oblasti získávání či upevňování pracovních návyků klientů a udržování a rozvoje zejména společných prostorů domů, ve kterých bydlí. Komunitní centrum DROM, romské středisko Komunitní centrum bylo zřízeno v rámci projektové aktivity Komplexní práce s rodinou. Na základě potřeb cílové skupiny a v souladu s cíli projektu byly zahájeny vlastní vzdělávací a praktické aktivity komunitního centra vedoucí zejména k získání či upevnění pracovních návyků se snahou o zapojování cílové skupiny do úprav a renovace okolního prostředí, zajišťování pořádku v dvorním traktu domu, kde se středisko DROM nachází, k optimálnímu využití a eliminování devastace, vybudování a údržbě prostor dvorního traktu atd. Vytvořily se 2 skupiny klientů: jednu tvoří převážně muži, kteří se věnují zejména výrobě nábytku z PET lahví, druhou skupinu tvoří především ženy, které projevily zájem o ruční šití. Obě aktivity jsou zaměřeny na zamezení ztráty pracovních návyků. Obě aktivity jsou koncipovány tak, aby nebyly třeba žádné náklady na použitý materiál. PET láhve sbírají sami klienti a dodávají je do komutního centra ke stavbě nábytku. K šití prozatím drobných předmětů (např. tašky) se používá vyřazený materiál z místní prádelny a textilie, které taktéž dodávají sami klienti.

5 V rámci projektu byla zahájena spolupráce s občanským sdružením TRIPITAKA, s módní návrhářkou Janou Ševčík, se záměrem vzniku nové módní značky GYPSYMAMA. Jedná se o módu pro mladé, jde o spojení hiphopové módy s romskými prvky. Komunitní centrum oslovilo čtyři ženy z cílové skupiny, které mají praxi v šití na stroji. Byla zřízena a vybavena šicí dílna, kde aktivita probíhá. Pozitivním aspektem těchto aktivit je také třídění odpadu, recyklace a rozvíjení ekologického myšlení. V komunitním centru také pravidelně probíhá kurz práce na počítači pod vedením lektora, který dle individuálních schopností a dovedností klientů vyučuje jednak základy práce s PC nebo se zaměřuje na zdokonalování již získaných dovedností klientů. Aktivity kurzu jsou také zaměřeny na hledání práce a zdokonalení se v uplatnění na trhu práce (např. tvorba životopisu). Děti i dospělí, kteří již s počítačem pracovat umí, mají zájem využívat počítačovou učebnu samostatně, a to jak pro hledání zaměstnání a vyřizování různé administrativy, tak pro školní účely i zábavu. Z tohoto důvodu je zajištěn každodenní provoz učebny, která tak funguje jako bezplatná internetová kavárna. Další součástí projektu je organizování společenských aktivit. Jedná se o besedy s klienty komunitního centra (tvořené zejména nájemníky domu Bratislavská 41, v jejichž prostorách organizace působí) spojené s názornými ukázkami a následně i s konkrétní realizací činností. Tato setkání se zaměřují zejména na společné bezproblémové soužití, kultivaci okolních prostor atd. Dále se uskutečnila beseda s dětmi o sázení ve dvoře a zároveň pěstovávání rostlin. Záměrem této aktivity bylo zamezení ztráty pracovních návyků, možnost potravinové soběstačnosti, osvojení si dovednosti vedení ekonomiky domácnosti a v neposlední řadě zdravý životní styl. Pro klienty komunitního centra je k dispozici také pomoc psychologa, kdy 2x za měsíc probíhají terapeutická sezení s klienty. Zájem klientů o tuto nabídku je větší, než je stanovená kapacita a hodinová dotace.

6 Doplňkovou aktivitou komunitního centra je hlídání dětí. Hlídání probíhá zpravidla 3x týdně 3 hodiny, klienti se mohou na hlídání také předem domluvit dle individuálních potřeb. Hlídání je určeno pro klienty komunitního centra a klienty programu asistence prevence kriminality po dobu účasti na aktivitách, které podstatným způsobem ovlivňují jejich chování, životní styl, strategie atd. Podstatnou součástí projektu je navazování a propojování činností realizovaných v rámci komunitního centra s další aktivitou projektu nazvanou Rozšíření služeb Asistence prevence kriminality, čímž je usilováno o co nejkomplexnější, systematickou práci s cílovou skupinou s důrazem na možnosti řešení otázky zaměstnanosti a rozvoje pracovních návyků, dovedností atd. a to i u osob obtížně zaměstnatelných. Asistence prevence kriminality v DROM, romské středisko Program Asistence prevence kriminality (APK) pracuje mj. s pachateli přestupků či trestných činů, kterým byly uděleny alternativní tresty typu obecně prospěšné práce, nebo s osobami navracejícími se z výkonu trestu. Cílem aktivity je pracovat s klienty v co největší míře individuálně, ale ideálně v kontextu a za podpory jejich rodiny (nebo alespoň některých členů). Spolupráce s rodinou jako funkčním celkem hraje významnou roli především u mladistvých či nezletilých klientů, kteří se v různé míře a s různými důsledky i příčinami jejich chování dostali do střetu se zákony. Obsahem aktivity je tedy rozšiřování stávající nabídky aktivit a možností spolupráce s cílovou skupinou, která se nachází často ve velmi obtížně řešitelných situacích v důsledku jejich předchozího závadového chování. Vzhledem k tomu, že v případě APK nejde o vznik nové aktivity, ale pouze jde o rozšiřování a inovaci již fungujícího programu, nebylo nutné vytvářet nový pracovní tým. Aktivitu začali realizovat 2 stávající pracovníci/

7 pracovnice. Vlastní realizaci předcházelo společné naplánování harmonogramu a obsahu činností a zejména jejich zakomponování do již fungujícího modelu práce v rámci programu APK stejně tak jako systematické a smysluplné propojování s aktivitou komunitního centra. Pracovníci programu rozvíjejí spolupráci se stávajícími klienty a zároveň vyhledávají, kontaktují a navazují spolupráci s novými klienty. Cílovou skupinu tvoří jak dospělé osoby, tak mladiství či nezletilí, kteří jsou ohrožení sociálně patologickými jevy nebo se na výskytu těchto jevů v různé míře podíleli. V rámci aktivit APK pracují především s klienty, kterým soud nařídil vykonání alternativních trestů (včetně podmíněných trestů), ale zejména tzv. obecně prospěšných prací nebo s klienty, kteří se navracejí z výkonu trestu. Často se jedná o klienty ve velmi obtížně řešitelné životní situaci s nakumulovanými problémy i v dalších oblastech života, kterým často také chybí kompetence, dovednosti, návyky (včetně návyků pracovních) i zkušenosti a v neposlední řadě i motivace. Asistenti prevence kriminality proto v první řadě usilují o navázání co největší důvěry a motivace klientů, jakožto nezbytných předpokladů další úspěšné spolupráce a možného rozvoje klientů. Důraz je kladen na vzájemné respektování a spolupráci, dodržování stanovených podmínek, pravidel či naplňování stanovených úkolů, opatření, nařízení atd. Snahou pracovníků je důkladné poznání klienta (v ideálním případě i jeho nejbližšího okolí), analýza situace, problémů a jejich příčin i následků, potřeb, rizik, bariér a následná spolupráce s klienty při hledání řešení jejich potíží či náročně zvladatelných životních situací za využití potenciálu a kompetencí jak klienta, tak pracovníka. Kontakt, zájem o spolupráci, motivace, podpora a důslednost při řešení problémů ze strany rodiny, tj. nejbližšího okolí klienta a stejně tak i jeho alespoň minimálním způsobem fungující a přijatelné zázemí ve velké míře přispívají k úspěšnému řešení problematických situací. Pravidelná, co nejintenzivnější a individuální práce s klienty i jejich blízkým okolím napomáhá jejich vlastnímu rozvoji, vede k soběstačnosti a eliminuje možnost opakujícího se patologického chování s příslušnými následky. Z těchto důvodů je právě v rámci klíčových aktivit mimo jiné kladen akcent na komplexní práci s rodinou a zapojování jejich členů do aktivit organizace DROM. Tímto způsobem dochází k rozvoji jednotlivců a následně např. i k větším možnostem jejich uplatnění a úspěšnosti na trhu práce. Stejně tak může tímto způsobem docházet k upevňování rodinných vztahů, zlepšování komunikace mezi členy rodiny, ke vzájemné podpoře a důvěře i eliminaci některých nedorozumění a konfliktů, které jsou často nezáměrnými leč významnými příčinami problémů s často velmi fatálními důsledky. V případě mladistvých a nezletilých klientů nabízíme možnost spolupráce a uplatnění i jejich rodičům či dalším členům rodiny. A naopak v případě, že klienty jsou rodiče, nabízíme i aktivity jejich dětem (ať už za přítomnost rodičů či bez nich). Asistenti prevence kriminality se stávají jistými průvodci klientů, kteří na základě stanovených potřeb či požadavků zprostředkovávají kontakt, případně doprovázejí klienty buď na příslušné instituce nebo na další aktivity a služby v rámci organizace DROM.

8 Čísla Komunitní centrum Od zahájení projektu, tj. od , ke dni se do aktivit Komunitního centra zapojilo celkem 156 klientů. U všech evidovaných klientů jde o více než jednorázový kontakt. Krátkodobá spolupráce se převážně týkala klientů, kteří se již poměrně samostatně dokázali uplatnit na trhu práce a potřebovali jen podporu při tvorbě životopisu, motivačního dopisu nebo šlo jen o využití PC učebny a přístupu na internet. Dále se u těchto krátkodobých kontaktů jednalo o konzultace ohledně sociálních dávek, nástupu dětí do školy, bydlení, dluhů apod. Z celkového počtu 156 klientů probíhá dlouhodobá práce s 62 klienty. Zde se zpravidla jedná o 20 a více kontaktů. Tito dlouhodobí klienti jsou také dle svého zájmu zapojeni do pravidelných aktivit Komunitního centra. Asistence prevence kriminality Od začátku realizace projektu do aktivity zapojilo 47 klientů. V Brně dne Zpracovala: Mgr. Svatava Vaculová

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA

METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA JEHO ZALOŽENÍ A PROVOZ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 METODIKA KOMUNITNÍHO

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více