B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U 25. - 26.2.2012"

Transkript

1 B I O M E C H A N I C K É H O D N O C E N Í S P R I N T U ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HALOVÉHO M I S TROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽE N Praha Hala Otakara Jandery ve Stromovce Analyzované disciplíny: 60 m mužů a žen 60 m překážek můžu a žen 1

2 Autoři projektu Mgr. Jan Feher *PhDr. Aleš Kaplan Ph.D Kontakty katedra atletiky UK FTVS José Martího 31, , Praha 6 Veleslavín *katedra atletiky UK FTVS José Martího 31, , Praha 6 Veleslavín 2

3 Úvod Během let byly na území České republiky prováděny analýzy sprinterských disciplín firmou CASRI, která na těchto analýzách spolupracovala s katedrou atletiky UK FTVS, pod vedením Dr. Hlíny. Trenéři a závodníci tak měli možnost získat zpětnovazebné informace z absolvovaných závodů. Díky těmto informacím mohli upravovat své tréninkové plány a odstraňovat případné technické nedostatky. Od roku 2007 se tyto analýzy neprovádějí a závodníci a jejich trenéři tak ztrácejí možnost analýzy svého výkonu v důležitém závodě. Naším záměrem je obnovit tradici biomechanických analýz na našem území a poskytovat tak trenérům a závodníkům biomechanická data. Jedná se o pilotní projekt, ve kterém testujeme nové materiální a softwarové vybavení. Jedná se hlavně o fotoaparáty CASIO Exilim High Speed, schopné pořizovat videozáznam s vysokou frekvencí (v případě našeho projektu jsme pořizovali videozáznam o frekvenci 240 snímků/vteřinu). Důležitou změnou oproti analýzám prováděným v minulých letech je využití softwarového programu Dartfish. Tento program výrazně urychluje a usnadňuje práci s videozáznamem. Díky tomu bylo možné poprvé poskytnout biomechanická data všech zúčastněných závodníků ve sledovaných disciplínách. V letech byly uveřejňovány pouze analýzy účastníků finálových běhů a závodníci, kteří se neprobojovali do finále tak ztratili možnost získat časovou analýzu svého výkonu. Na tento projekt bychom rádi navázali i v budoucnosti analyzováním dalších závodů a disciplín a rozšířili tak své zkušenosti a pole působnosti. Metodika pořizování videozáznamu pro následnou biomechanickou analýzu Záznamy všech běhů na 60 m a 60 m překážek mužů i žen byly pořízeny pomocí fotoaparátů Casio. Byl použit jeden fotoaparát Casio Exilim HF-25 a dva fotoaparáty Casio Exilim EX-ZR100. Zmíněné fotoaparáty natáčely všechny běhy o frekvenci 240 snímků/vteřinu (1 snímek odpovídá časovému údaji o hodnotě 0,00417 sec). Obrázek 1 znázorňuje fotoaparát Casio Exilim EX-ZR-100. Obrázek 1 Použitý fotoaparát při vysokofrekvenčním natáčení Fotoaparáty snímaly ohnisko startovního výstřelu a následně průběh celé závodní tratě. Záblesk výstřelu startovací pistole byl považován za počátek časového signálu okamžik, od kterého se 3

4 rozebíhá časová osa. Z důvodu zajištění stability kamer a tedy co největší kvality videozáznamu, byly kamery připevněny na stativy s trojcestnou hlavou. První kamera byla umístěna kolmo na 10m linii. Obrázek 2 ukazuje výhled z místa, kde se nacházela kamera číslo (dále jen č.) 1. Z kamery č. 1 byly odečítány časy průběhu 10m linií. Časy průběhu 20m linií byly vyhodnoceny porovnáváním videozáznamu pořízeného kamerou č. 1 a č. 2 Obrázek 2 Výhled z místa umístění kamery č. 1 START 10m linie 20m linie Kamera č. 2 byla umístěna zhruba 1,5 m ve směru běhu od linie označující vzdálenost 30 m. Kamera byla posunuta kvůli potřebě zaznamenat výstřel ze startovací pistole. Při umístění kamery kolmo na 30m linii by z technických důvodů (výhledu bránil opěrný sloup, který je znázorněn na Obrázku 3) nebylo možné zaznamenat startovní výstřel, který je pro samotnou analýzu velmi důležitý. Z videozáznamu pořízeného kamerou č. 2 byl odečten čas průběhu 30m linií. Porovnávání videozáznamu z kamery č. 1 a č. 2 byly určeny časy průběhu 20m linií. Obdobně byly určeny časy průběhu 40m linií, které byly určeny porovnáváním videozáznamu z kamery č. 2 a č. 3. Obrázek 3 Pohled na umístění kamery číslo 2 4

5 Umístění kamery č. 2 Sloup bránící výhledu na startéra 30m linie Umístění kamery č. 3 bylo ovlivněno opěrným sloupem, který bránil zaznamenání startovního výstřelu. Nicméně bylo využito stočeného kobercového pásu, který se nacházel v prostoru potřebném pro umístění kamery. Stočený kobercový pás byl dostatečně vysoký a měl dostatečný průměr pro umístění stativu s kamerou. Pás byl posunut od stěny a zhruba do místa kolmého průmětu 50m linie. Obrázek 4 znázorňuje zmíněný kobercový pás. Obrázek 4 Kobercový pás využitý jako podklad pro stativ s kamerou číslo 3 5

6 Sloup bránící ve výhledu Startovní linie a pozice startéra Kobercový pás Směr posunutí kobercového pásu Obrázek 5 byl pořízen z místa, kde byla umístěna kamera č. 3. Z této kamery byly odečteny časy průběhu 50m linií. Porovnáním videozáznamu kamery č. 2 a č. 3 byly stanoveny průběhy 40m linií Obrázek 5 Výhled z místa, kde byla umístěna kamera č. 3 50m linie 6

7 Obrázek 6 zachycuje panoramatický pohled na 60m rovinku a římsu, na které byly umístěny stativy s fotoaparáty. Aby linie označující 10m úseky, byly dobře patrné, bylo nutné značky zvýraznit přelepením bílou tejpovací páskou. Došlo tak ke zvýraznění a zlepšení viditelnosti značek na natočeném videozáznamu a tudíž k snazšímu odečítání času a určování momentu protnutí zmíněných linií. Obrázek 6 Panoramatický pohled na 60m rovinku a římsu, na které byly umístěny jednotlivé kamery CÍL Římsa Kamera č.3 Kamera č.2 Kamera č.1 Pozice startéra START 50m linie 30m linie 10m linie 7

8 Zpracování a vyhodnocování pořízeného videozáznamu Pořízený videozáznam byl analyzován a vyhodnocován pomocí softwarového programu Dartfish. Důležité bylo rozklíčování časové osy. Program Dartfish počítá na každý zobrazený snímek videozáznamu 0,033 sec. Námi analyzovaný videozáznam byl pořizován o frekvenci 240 snímků/vteřinu, tudíž na jeden snímek připadá 0,00417 sec. Výsledný čas bylo tedy nutné přepočítávat pomocí vzorce v programu Excel. Za bod, kdy se rozbíhá časová osa je brán moment záblesku (kouře) ze startovací pistole. Následující časy průběhů desetimetrovými liniemi byly odečítány z pořízených videozáznamů. Čas průběhu cílem byl převzat z oficiálních výsledků MČR. Vždy je velmi problematické určení správného snímku, na kterém poprvé došlo k protnutí sledovaného místa. Diskutabilní může být otázka správného určení snímku z hlediska stopáže. Logicky z toho vyplývá, že čím je vyšší frekvence pořizovaného videozáznamu, tím bude výskyt chyb nižší. V atletice se využívá vyhodnocování s přesností na 0,01 sec. Cílové kamery jsou často schopny vyhodnocovat s větší přesností (0,001 sec) a výsledný čas se vždy zaokrouhluje směrem nahoru na celé setiny. Získané výsledky byly přehledně uspořádány do tabulek. V případě hladkých běhů na 60 m byly naměřené výsledky v tabulce porovnány s modelovými mezičasy. Zmíněné modelové mezičasy byly z práce Moravce (1990). Rozdíly mezi modelovým a skutečně naměřeným časem můžou ukazovat na určitý nedostatek ve struktuře výkonu, např. špatnou fázi akcelerace. Tento fakt může napomoci trenérům a závodníkům při koncipování tréninku. Je však nutné si uvědomit, že modelové časy převzaté z práce Moravce (1990) jsou již několik let zastaralé a během doby od uveřejnění těchto modelových mezičasů mohlo dojít ke změně struktury sprinterského výkonu. Časy uvedené ve výsledných tabulkách jsou uvedeny s přesností na 0,01 sec. Z videozáznamu jsme však získali časy s přesností na 0,00417 sec. Časy zobrazené v tabulce jsou tedy zaokrouhlené a to aritmeticky zaokrouhlené. V tabulkách jsme se rozhodli neuvádět dosaženou rychlost. Domníváme se, že tento údaj není podstatný pro závodníky a trenéry a navíc se dá velmi snadno z uveřejněných dat vypočítat. Neuvádíme ani počty kroků v jednotlivých úsecích a následně vypočítanou frekvenci kroků. Preferovali jsme aktuálnost uveřejněných výsledků, a proto jsme se rozhodli neuveřejňovat data, která si případný zájemce může sám zpracovat z uveřejněného videozáznamu. Poděkování Závěrem bychom rádi poděkovali za výraznou pomoc, bez které bychom nebyli schopni projekt realizovat. Jedná se o následující osoby: - Ing. Stanislavu Ježkovi zástupci firmy Dartfish pro ČR za poskytnutí softwaru Dartfish team pro 5.5 a za pomoc při umísťování videozáznamů na webové stránky, - firmě Fast ČR Andree Kroužkové a Pavlu Novákovi (oficiální dovozce výrobků Casio pro ČR) za zapůjčení jednoho kusu fotoaparátu Casio Exilim EX-ZR100, - Mgr. Aleši Tvrzníkovi z firmy CASRI za pomoc s modelovými výkony, - Mgr. Václavu Fišerovi a PaeDr. Ladislavovi Kárskému za umožnění natáčení na halovém MČR mužů a žen, - Ondřeji Bendovi za zapůjčení jednoho kusu fotoaparátu Casio Exilim EX-ZR100, - Kateřině Plíhalové za pomoc při natáčení během halového MČR mužů a žen. 8

9 9

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ DIPLOMOVÁ PRÁCE PETRA BADINOVÁ Učitelství

Více

APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ

APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ OBJEMU ROVNANÉHO DŘÍVÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY OBRAZU A JEJÍ VERIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ PŘEJÍMKY A STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PODLE DŘEVIN A SORTIMENTŮ

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji říjen 2011 1 Úvod Význam evidence, uchovávání a zveřejňování zpracovaných informací neustále roste. Tento vývoj je podmíněn povinnostmi vyplývajícími

Více

Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1 Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1 Průběžná zpráva č. 2 Verze 2.2 z 27. února 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI

JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI Jana Mádlíková - Jan Nouza Laboratoř počítačového zpracování řeči na Technické univerzitě v Liberci se již

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz. Zpracováno dne: 19. 11. 2006

Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz. Zpracováno dne: 19. 11. 2006 Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz Zpracováno dne: 19. 11. 2006 Autorská práva k tomuto dokumentu a veškerým souvisejícím materiálům náleží Dobrému webu, bez jehož písemného

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL J. Kalivoda * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Abstrakt Výhody aktivních prvků ve vypružení dopravních prostředků jsou všeobecně

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava

Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Ověření účinnosti marketingové strategie Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Markéta Rolčíková, Yveta Tomášková, Alena Straková AULA, 2013, Vol.21, No. 2: 102-126

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Ing. Mgr. Pavla Kalousková Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Helena Úlovcová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 O B S A H 1. Celkový

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Bakalářská práce Vývoj cen bytů v Českých Budějovicích v letech 2005-2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Bakalářská práce Vývoj cen bytů v Českých Budějovicích v letech 2005-2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studijní program: B4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra: krajinného managementu Vedoucí

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK V RÁMI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Z.1.04/4.1.01/89.00038 Zpracoval M..TRITON, spol. s r.o. OBSAH 1. ÚVOD, ZADÁNÍ 3 2. ZDROJE,

Více