PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27.11.2011 PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP"

Transkript

1 PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP

2 Aktuální stav realizace IPRM Celkový počet projektů: 932 Aktivita regenerace bytových domů: 783 projektů (ERDF+SR 2,123 mld. Kč) Aktivita revitalizace veřejných prostranství: 149 (ERDF+SR 1,8 mil. Kč ) Celkový počet výzev za období realizace: 193 Aktuálně otevřených: Název materiálu 2

3 Aktuální stav realizace IPRM Plnění Monitorovacích indikátorů 5.2 a) Plocha revitalizovaného území v m² : 1, 517 m² Závazek: 4,108 m² (pouze 36%) 5.2 b) Počet regenerovaných domů : 38 tis. bytů Závazek : 24,5 tis. bytů (155%) Podpora plnění MMI v 5.2 a) uvolňování kurzové rezervy, rozdělení do dalších projektů v 5.2 ) Název materiálu 3

4 Aktuální stav realizace IPRM Vydávání rozhodnutí oblast 5.2 b) Současná notifikace veřejné podpory pro oblast 5.2 b) platná pouze do konce roku Podoba nové regionální mapy intenzity veřejné podpory není momentálně známa (2014+). Jisté je, že bude významně nižší. Postup v administraci projektů v 5.2 b) Ukončení výzev 5.2 b na městech IPRM Nejzazší lhůta pro podání projektů na CRR květen 2013 červenec/srpen 2013 Lhůta pro administraci projektů na CRR srpen až listopad 2013 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace listopad prosinec Název materiálu 4

5 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Inf. Anna Vilímová Telefon:

6 PRAHA Čerpání alokace IPRM

7 Čerpání alokace IPRM Rozpuštěna kurzová rezerva s ohledem na možnost vydávání Rozhodnutí pro oblast 5.2 b) ŘO IOP doporučuje vyhlásit co nejdříve výzvy pro 5.2 b) Aktuální výše alokace jednotlivých IPRM zaslat vyplněnou tabulku na ŘO IOP Nutnost dodržet poměry stanovené Dohodou tj. 5.2 b) nesmí klesnout pod 40% Aktuální stav: 3, 397 mld. Kč ERDF Alokovaná částka : 4,780 mld. Kč ERDF Název materiálu 7

8 Čerpání alokace IPRM Dohoda o realizaci IPRM Čerpání prostředků IPRM podle let musí město zajistit následovně: do prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 40 % CZV IPRM, do nejméně 67 % CZV IPRM, do nejméně 85 % CZV IPRM. Částka CZV v EUR z Dohody o realizaci IPRM přepočtená aktuálním kurzem (průměrným roční vyhodnocení) CZV projektů proplacených + ŽOP podané do Název materiálu 8

9 Čerpání alokace IPRM ŘO IOP na základě aktuálního vývoje zvažuje přerozdělení finančních prostředků. Prostředky získané z měst IPRM, které nečerpají dle podmínky z Dohody o IPRM, uvolňování kurzové rezervy na úrovni celé oblasti intervence Finanční prostředky pouze do oblasti revitalizace veřejných prostranství Nutné dodržet poměr z Dohody, tak aby poměr 5.2 neklesl pod 40% města, která projevila zájem v dotazníkovém šetření budou vyrozuměna v lednu Název materiálu 9

10 Mgr. Jakub Horáček Telefon:

11 Seminář pro manažery IPRM MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Praha Olomouc

12 Výpočet volné alokace Od alokované částky ERDF z Dohody v EUR => přepočtenou aktuálním kurzem se odpočítá alokace výzev vyhlášených a dále součet za schválené projekty u výzev uzavřených ponížený o úspory z ukončených projektů. V případě vyhlášení kontinuální výzvy se odpočítává celá alokace na výzvu => snížit alokaci, ukončit výzvu

13 Zjištění volné alokace Je nutné předložit tabulku za jednotlivé projekty (příloha RMZ č. 1 Příloha č 1_RMZ - vzor.xlsx ) - vyplňuje manažer IPRM a předkládá se k RMZ, nebo v případě zjištění volné alokace.

14 Aktualizace Příručky pro předkladatele IPRM pouze formální úpravy úprava kritérií str. 8 doplněné způsobilé výdaje str. 12 doplněno na str. 12 : V aktivitě 5.2b) je nejpozdější termín pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vyškrtnut maximální rozsah stran u kapitol relevantních pro implementaci JESSICY Příloha č. 6 Žádost indikativní seznam projektů pod čarou a projektové listy těchto projektů nepovinné přílohy Příloha č. 6_ Žádost k IPRM.docx Příloha č. 7 Výběrová kritéria IPRM Příloha č. 8 RMZ

15 Roční monitorovací zpráva Dohoda o realizaci IPRM - Článek 6 Monitorování realizace IPRM Město zabezpečuje monitorování realizace IPRM jako celku a jeho jednotlivých projektů. Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci IPRM a porovnat získané informace s výchozím plánem. Město se zavazuje každý rok zpracovat podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM (dále jen roční zpráva ), kterou projednává a schvaluje rada nebo zastupitelstvo města. Roční zprávu předkládá ministerstvu do 31. března roku, který následuje po roce, za který je monitorovací zpráva předkládána. Roční zpráva může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci obsahovat návrh změn IPRM, viz článek 7 dohody.

16 Konzultace RMZ 1) RMZ ke konzultaci zaslat nejpozději do 28. února 2013; 1) po odsouhlasení RMZ pracovníky MMR -> schválení v orgánech města. Příloha č 8_ RMZ (3).doc

17 Povinnosti města čl.3 Dohody Město se při realizaci IPRM zavazuje : j) zaslat ministerstvu výsledky hodnocení projektů seznam předložených projektů, seznam vyřazených projektů, formuláře hodnocení kvality, výsledky hodnocení kvality, zápis výběrové komise, seznam schválených projektů, do 10 pracovních dnů od rozhodnutí orgánů města o schválených projektech v rámci IPRM,

18 Hana Pejpalová Tel: Mob:

19 Kontrola veřejných zakázek Postřehy z kontrol více jak 50% veřejných zakázek vykazuje chyby v zadávání nebo realizaci zakázek ať formální nebo závažnější vedoucí k: porušení zákona č. 137/2006 Sb.nebo porušení podmínek příslušného programu, daných programovou dokumentací nebo pouze ke komplikacím vlastního zadávací ho řízení nebo realizace zakázky

20 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Uveřejňování, profil zadavatele Co lze převést do zadávacích podmínek převést - 50 odst.4 (nově), nejsou ekonomická kritéria, osvědčení formou smlouvy Hodnotící kritéria musí se vztahovat k předmětu zakázky a musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny Nesmí být kritériem smluvní a platební podmínky Soutěž o návrh navazující služby

21 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Obchodní podmínky prováděcí předpis TDI nesmí být ve vztahu s dodavatelem Limity / Významná zakázka 300 M/50 M Zjednodušené pro zakázky do 10M Prodlužování lhůt plná původní lhůta? SOD nesmí se umožnit změna Zrušení tendru při podání jedné nabídky (nebo pokud zbude jen jedna nabídka k hodnocení)

22 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Předběžné oznámení (min 1 měsíc před zahájením), odůvodnění ( 86 prováděcí předpis není stejné jako 156) Elektronická aukce, tržiště Uveřejňování již smlouvy od 0,5 M!!

23 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: špatně připravená zadávací dokumentace špatně definovaný předmět plnění

24 Předmět veřejné zakázky jeden Radar V Brdech

25 Špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich používání (dopředu co se bude hodnotit a jak se bude hodnotit) Pozor poměrně velká změna hodnotící kritéria by měla opravdu odrážet ekonomiku celé zakázky vztah užitné hodnoty a ceny) Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Špatně nastavená kvalifikační kritéria a jejich používání (pozor na ISO, záměnu zadávacích podmínek a smluvních instrumentů s kvalifikací) řada věcí je vyřešena novelizací ZVZ

26 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Nesprávný způsob hodnocení nabídek, nedostatečná transparentnost procesu zadání, nerovný přístup (kvalifikace, doplňování atp.)

27 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Změna smluvních podmínek (nyní velký důraz na dodržení smluvních podmínek viz Pressetext C454/06) dnes již v novele zákona Velké množství formálních chyb

28 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Špatně zvolený druh zadávacího řízení Dělení zakázek Zvýhodnění konkrétních výrobců/výrobků žádná snaha o popsání požadavků zadavatele pomocí tech. parametrů používána obezlička zadavatel připouští zaměnitelné kvalitativně a technicky obdobné řešení (UOHS byl velmi striktní, ale mění se to - je to možné dle ZVZ u staveb)

29 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Vícepráce, dodatky k SOD Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního Zásada, že za vícepráce lze považovat pouze nutné práce pro dokončení díla za podmínky, že je zadavatel nemohl předpokládat, je zadavatelům zcela cizí

30 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Vícepráce, dodatky k SOD - Vícepráce, dodatky je to zakázka tedy je nutné se chovat stejně jako u zadání standardních zakázek -Je tedy nutné konzultovat předem zadávací dokumentaci s CRR - Podmínky k Rozhodnutí!! A zase Podmínky!! (Jde o porušení ustanovení Podmínek k Rozhodnutí)

31 Kontrola veřejných zakázek RADY TIPY co udělat, aby se zadavatel vyhnul chybám Důkladné nastudování podmínek pro zadávání v konkrétním programu Pečlivě zkontrolovat a rozhodnout se, co se musí a co nemusí zadávat Důkladná příprava zadávací dokumentace měla by odpovídat zakázce a měla by pokrýt všechny aspekty zakázky Co nejvíce podmínek dát do zadávací dokumentace a soutěžit jen o cenu (pokud to jde) Pokud si nevíte rady, kupte si odborníka

32 Kontrola veřejných zakázek Při kontrole ZD je třeba posuzovat: lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu/programu časovou rezervu pro možnost opakování ZŘ v případě špatných nabídek, výpadek stavebních aktivit v zimním období (hrozí např. změna smlouvy!!) zadání celé zakázky i v případě že jsou tendrovány způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady. Zakázka musí vyhovovat zákonu celá, finanční limity, podle kterých se volí postup tendru se vztahují k celkovým nákladům, ne jen ke způsobilým

33 Kontrola veřejných zakázek Zadávání a realizace zakázek malého rozsahu: Obdobné chyby jako u běžných tendrů dle zákona 137/2006 Pozor na dodržení vlastních požadavků zadavatele velmi často se neděje nejdříve něco zadavatel vymyslí, potom to nedodrží Dnes již Závazné postupy

34 Kontrola veřejných zakázek Sankce za porušení předpisů: zákon 218/2000 nařizoval odebrání celé dotace (zakázky) Aktualizace z. 218/2000 Nové měkčí Podmínky možnost procentuálních korekcí dle COCOF Obecné pokyny pro určení finanční korekce u výdajů kofinancovaných ze Strukturálních fondů nebo Kohezního fondu (COCOF/07/0037/00) prakticky přílohou aktuálních Závazných postupů) zapracováno do nových měkčích Podmínek pro zakázky mimo oblast 137/2006 Velmi slušný nástroj, jak řídit sankce za chyby v zadávacím procesu

35 Děkuji za pozornost Hodně štěstí při výběru dodavatele a přeji hezký den Ivo Lukš

36 PRAHA FN JESSICA v IOP

37 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Řídící orgán IOP Zvolená implementační struktura Holdingový fond SFRB - instituce ze 100 % vlastněná státem, s veřejným posláním při naplňování politiky bydlení v souladu se Strategií rozvoje bydlení v ČR do 2020; nabytí účinnosti novelizace zákona č. 211/2000 o SFRB Fond rozvoje měst (správce FRM) vyhlášení výběrového řízení leden 2013 Města plní úkoly dané Dohodou o realizaci IPRM, uzavřenou s MMR Koneční uživatelé realizují projekty financované z FN JESSICA

38 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Celková alokace: Kč ,00 Alokace z ERDF: Kč ,00 (EUR ,00) Alokace ze státního rozpočtu: Kč ,00 Podporovaná aktivita: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.2b) Regenerace bytových domů včetně zajištění moderního sociálního bydlení Forma podpory: zvýhodněný účelový úvěr na krytí způsobilých výdajů do výše 75 %, splatnost až 30 let, min. výše úvěru 1 mil. Kč, max. čerpání na příjemce 120 mil. Kč

39 Nástroj Nástroj finančního inženýrství JESSICA vyhlášení výzvy k rozšíření nebo vypracování nových IPRM (ukončení výzvy ) zahájení procesu pre-notifikace a notifikace (předpoklad ukončení prosinec 2012) vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro SFRB převod dotačních prostředků na SFRB v plné výši Listopad 2012 zařazení výdaje do certifikace výdajů Prosinec 2012 schválení kritérií pro výběr správce FRM Leden 2013 vyhlášení výběrového řízení na správce FRM Červen 2013 podpis dohody o financování mezi HF a vybraným správcem FRM Srpen 2013 poskytnutí prvních úvěrů 2015 převedení celé alokované částky na konečné uživatele Název materiálu 39

40 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Města, která nebudou rozšiřovat IPRM, popř. předkládat nové mohou uplatnit FN JESSICA ve stávajících zónách. Je třeba provést změnu dokumentu úprava vydávání potvrzení o příslušnosti k IPRM (příloha Příručky pro předkladatele). Ideální provést změnu společně s RMZ Název materiálu 40

41 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Anna Vilímová Telefon:

42 Integrované plány rozvoje měst MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Hana Pejpalová

43 Obsah 1. IPRM pro implementaci fin. nástroje JESSICA 2. výzva k předkládání IPRM a rozšíření IPRM 3. podmínky rozšíření 4. zpracování dokumentu 5. schvalovací proces 6. realizace IPRM

44 IPRM pro implementaci finančního nástroje JESSSICA Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaných plánů rozvoje měst (RM č.29/2012): V případě zájmu o realizaci finančního nástroje JESSICA a nedostatečné absorpční kapacity stávající zóny je možné zónu IPRM v IOP rozšířit. V zájmu zachování rovných podmínek není v části, o kterou se zóna rozšíří, možné realizovat projekty financované formou dotace z IOP. Metodický pokyn je zveřejněn na:

45 Výzva k předkládání IPRM a rozšíření IPRM Harmonogram předkládání a vyhodnocení 1. vyhlášení výzvy červenec ukončení výzvy březen vyhodnocení žádostí duben schválení rozšíření květen 2013 Výzva zveřejněna na

46 Podmínky pro předložení IPRM Město s počtem obyvatel nad 20 tisíc; problémová zóna = souvislá plocha na území města; problémová zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů; problémová zóna splňuje minimálně jedno kritérium z čl. 47 nařízení Komise (ES) 1828/2006; na IPRM pro pilotní ověření finančního nástroje JESSICA nebude alokována žádná částka. Vyjednaná kritéria jsou zveřejněna v Příručce pro předkladatele IPRM příloha č. 1 Příloha č. 1_Srovnávací hodnoty vstupních kritérií pro výběr zóny.xls Metodika vstupních kritérií.pdf

47 Podmínky rozšíření Uzavřená dohoda o realizaci IPRM s MMR; zóna stávající a zóna rozšířená na sebe přímo navazují; rozšířená zóna splňuje minimálně jedno kritérium z čl. 47 nařízení Komise (ES) 1828/2006; na rozšířenou zónu nebude alokována žádná částka. Vyjednaná kritéria jsou zveřejněna v Příručce pro předkladatele IPRM příloha č. 1

48 Zpracování dokumentu Osnova dokumentu IPRM rozšíření: soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty; analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle (za rozšířené území); zdůvodnění výběru zóny (rozšířeného území); popis zóny (rozšířené území); popis cílů, opatření a aktivit bude přidáno, nebo akutalizováno opatření/aktivita finanční nástroj JESSICA očekávané výsledky (za rozšířené území);

49 Zpracování dokumentu administrativní řízení (finančního nástroje JESSICA kdo bude oprávněn vydávat potvrzení Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA horizontální kritéria (za rozšířené území); projekty financované z jiných OP na rozšířeném území (indikativní seznam projektů příloha č nepovinná); nestanovují se indikátory nezpracovává se finanční plán neprovádí se hodnocení a výběru žádostí o úvěry Konzultace při zpracování: Ing. Anna Vilímová tel: Hana Pejpalová tel: Mgr. Jakub Horáček tel:

50 Forma předložení aktualizovaného dokumentu v případě rozšíření K žádosti se předloží celý dokument zaktualizovaný o relevantní kapitoly + všechna schválena oznámení o změně

51 Schvalovací proces Kritéria formálních náležitostí žádost včetně příloh byla podána v předepsané formě (tištěná verze, počet výtisků, apod.); žádost je podepsána statutárním zástupcem města nebo jeho zplnomocněným zástupcem; v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje; jsou doloženy všechny povinné přílohy žádosti v požadované formě; dokument IPRM obsahuje všechny předepsané kapitoly a přílohy (podle Příručky pro předkladatele IPRM).

52 Schvalovací proces Obecná kritéria přijatelnosti IPRM je v souladu s programovým dokumentem IOP včetně cílů dotčených oblastí podpory 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích; harmonogram realizace aktivit IPRM je v souladu s časovým vymezením programového období ; IPRM respektuje minimální hranici pro celkový finanční objem projektů plánovaných k realizaci v rámci IPRM stanovenou v IOP; IPRM nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP; IPRM je v souladu s legislativou ČR a EU; IPRM odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě.

53 Schvalovací proces Specifická kritéria přijatelnosti území IPRM (problémová obytná zóna) je součástí města s celkovým počtem obyvatel a více, kromě hl. m. Prahy; problémové území řešené v IPRM je vymezeno na základě čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a metodiky IOP; území IPRM (problémová obytná zóna) je souvislé území, zahrnuje nejméně 500 bytů; město má personální zajištění realizace IPRM alespoň jedním odborným manažerem.

54 Realizace IPRM Projekty z finančního nástroje JESSICA: 1. Tyto projekty nepodléhají výběrovému procesu pro projekty z Město nevyhlašuje výzvu pouze vhodným způsobem informuje majitele bytových domů o možnosti čerpat zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA + způsob podání žádosti. 3. Majitel bytového domu požádá o vydání potvrzení o místní a věcné příslušnosti k IPRM. 4. Manažer posoudí věcnou a místní příslušnost a vydá Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA (nejpozději do 20-ti pracovních dní) Příloha č. 13_Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z FN JESSICA.docx

55 Realizace IPRM Město eviduje informace o vydaných potvrzeních ŘO IOP bude město každoročně informovat o uzavřených zvýhodněných úvěrech nejpozději do 30. ledna následujícího roku. Tyto projekty neovlivní závazky z Dohody o realizaci IPRM. V rozšířené zóně je možné realizovat projekty pod čarou z ostatních OP

56 Děkuji za pozornost Hana Pejpalová Odbor politiky bydlení

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 11.2.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení roční monitorovací zprávy Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29. 3. 2012 Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice Předkládá: Lukáš Martin, náměstek primátorky, v.r.

Více

Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Č.j.: 582/2009-62 Číslo v CES: 4463 Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu se

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA

DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA SEMINÁŘ PRO PŘEDKLADATELE IPRM (OLOMOUC, PRAHA říjen 2008) DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA 1. Bude vyhlášena další výzva pro předkládání IPRM? V současné době o vyhlášení další výzvy ŘO IOP neuvažuje.

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /3/ZM/2013 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 05. 05. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22. 05. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení Dodatku č. 3 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města.

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center Integrované Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré,

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Příloha č. 6 ŽÁDOST K IPRM Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA - 1 /12 - OBSAH 1. Informace o Integrovaném plánu rozvoje města...3 1.1. Číslo Integrovaného plánu rozvoje města...3 1.2. Název Integrovaného

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 2. 3. 205 Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice Předkládá: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Informační schůzka k Integrovanému plánu rozvoje města m Chrudim financovaného z EU I) VÝZVA - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Město Chrudim dle podmínek projektu IPRM Chrudim

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Mgr. František Lukl, MPA

Mgr. František Lukl, MPA Čerpání EU fondů Zkrácení vázací doby u dotovaného bydlení Program JESSICA, program Panel 2013+ Technická novela zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ministr pro místní rozvoj

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM:

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM: OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/43 Nositel IPRM: Statutární město Most se sídlem v: Most, Radniční 1, 434 69 Dohoda č.: 582/2009 62 (CES: 4463) Plánované změny v IPRM výstižný popis dle

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR -

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby v projektových žádostech/při realizaci projektů Ing. Lucie Vopěnková Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

sídlištích Podmínkou pro čerpání je schválení IPRM IOP Oblast intervence 5.2. INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM a INTERGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST IOP

sídlištích Podmínkou pro čerpání je schválení IPRM IOP Oblast intervence 5.2. INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM a INTERGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST IOP INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM a INTERGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST IOP Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz IOP Oblast intervence 5.2. Zlepšen ení prostřed edí v problémov

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Příloha č. 8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Příloha č. 8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Příloha č. 8 Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3.

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Změna Výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016 Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek.

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek. Pokyny pro žadatele změny provedené k 7.8.2015: Provedené změny v Pokynech pro žadatele se týkají rozšíření platnosti této verze i pro nově vyhlašované výzvy č. 14 a 15 pro oblasti podpory 1.3 a 2.2. Pokyny

Více

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 OBSAH Podporované projekty Projektový cyklus administrace žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Duben 2017 Základní dokumenty Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Příloha č. 9 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Základní informace Proces administrace Formulář žádosti a doklady Vyhodnocení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 Příloha číslo 1 bodu jednání 9 Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 1. Úvod Účelem dokumentu

Více

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 V Praze dne 14. června 2010 Č. j.: 2680/M/10 50384/ENV/10 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Lukáš Šamberger Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Zakázky financované z evropských fondů

Zakázky financované z evropských fondů Zakázky financované z evropských fondů Ondřej Hartman 2. října 2014 Agenda Specifika zadávání u evropských fondů Zkušenosti z období 2007-2013 Co nás čeká v období 2014 2020 Několik aktuálních pochybení

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017

11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017 11. JEDNÁNÍ PS1: ATRAKTIVNÍ A ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÁ DOPRAVA ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PARDUBICE 5. LEDNA 2017 HARMONOGRAM JEDNÁNÍ 1. Přivítání, seznámení s programem 2. Aktuální informace k

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka

Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

JESSICA. Zkušenosti z implementace finančního nástroje. v regionu soudržnosti Střední Morava. Finanční nástroje a jejich potenciál. 26.

JESSICA. Zkušenosti z implementace finančního nástroje. v regionu soudržnosti Střední Morava. Finanční nástroje a jejich potenciál. 26. Zkušenosti z implementace finančního nástroje JESSICA v regionu soudržnosti Střední Morava Finanční nástroje a jejich potenciál 26. června 2013 Ing. Zdeněk Bogoč Úřad Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více