PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27.11.2011 PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP"

Transkript

1 PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP

2 Aktuální stav realizace IPRM Celkový počet projektů: 932 Aktivita regenerace bytových domů: 783 projektů (ERDF+SR 2,123 mld. Kč) Aktivita revitalizace veřejných prostranství: 149 (ERDF+SR 1,8 mil. Kč ) Celkový počet výzev za období realizace: 193 Aktuálně otevřených: Název materiálu 2

3 Aktuální stav realizace IPRM Plnění Monitorovacích indikátorů 5.2 a) Plocha revitalizovaného území v m² : 1, 517 m² Závazek: 4,108 m² (pouze 36%) 5.2 b) Počet regenerovaných domů : 38 tis. bytů Závazek : 24,5 tis. bytů (155%) Podpora plnění MMI v 5.2 a) uvolňování kurzové rezervy, rozdělení do dalších projektů v 5.2 ) Název materiálu 3

4 Aktuální stav realizace IPRM Vydávání rozhodnutí oblast 5.2 b) Současná notifikace veřejné podpory pro oblast 5.2 b) platná pouze do konce roku Podoba nové regionální mapy intenzity veřejné podpory není momentálně známa (2014+). Jisté je, že bude významně nižší. Postup v administraci projektů v 5.2 b) Ukončení výzev 5.2 b na městech IPRM Nejzazší lhůta pro podání projektů na CRR květen 2013 červenec/srpen 2013 Lhůta pro administraci projektů na CRR srpen až listopad 2013 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace listopad prosinec Název materiálu 4

5 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Inf. Anna Vilímová Telefon:

6 PRAHA Čerpání alokace IPRM

7 Čerpání alokace IPRM Rozpuštěna kurzová rezerva s ohledem na možnost vydávání Rozhodnutí pro oblast 5.2 b) ŘO IOP doporučuje vyhlásit co nejdříve výzvy pro 5.2 b) Aktuální výše alokace jednotlivých IPRM zaslat vyplněnou tabulku na ŘO IOP Nutnost dodržet poměry stanovené Dohodou tj. 5.2 b) nesmí klesnout pod 40% Aktuální stav: 3, 397 mld. Kč ERDF Alokovaná částka : 4,780 mld. Kč ERDF Název materiálu 7

8 Čerpání alokace IPRM Dohoda o realizaci IPRM Čerpání prostředků IPRM podle let musí město zajistit následovně: do prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 40 % CZV IPRM, do nejméně 67 % CZV IPRM, do nejméně 85 % CZV IPRM. Částka CZV v EUR z Dohody o realizaci IPRM přepočtená aktuálním kurzem (průměrným roční vyhodnocení) CZV projektů proplacených + ŽOP podané do Název materiálu 8

9 Čerpání alokace IPRM ŘO IOP na základě aktuálního vývoje zvažuje přerozdělení finančních prostředků. Prostředky získané z měst IPRM, které nečerpají dle podmínky z Dohody o IPRM, uvolňování kurzové rezervy na úrovni celé oblasti intervence Finanční prostředky pouze do oblasti revitalizace veřejných prostranství Nutné dodržet poměr z Dohody, tak aby poměr 5.2 neklesl pod 40% města, která projevila zájem v dotazníkovém šetření budou vyrozuměna v lednu Název materiálu 9

10 Mgr. Jakub Horáček Telefon:

11 Seminář pro manažery IPRM MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Praha Olomouc

12 Výpočet volné alokace Od alokované částky ERDF z Dohody v EUR => přepočtenou aktuálním kurzem se odpočítá alokace výzev vyhlášených a dále součet za schválené projekty u výzev uzavřených ponížený o úspory z ukončených projektů. V případě vyhlášení kontinuální výzvy se odpočítává celá alokace na výzvu => snížit alokaci, ukončit výzvu

13 Zjištění volné alokace Je nutné předložit tabulku za jednotlivé projekty (příloha RMZ č. 1 Příloha č 1_RMZ - vzor.xlsx ) - vyplňuje manažer IPRM a předkládá se k RMZ, nebo v případě zjištění volné alokace.

14 Aktualizace Příručky pro předkladatele IPRM pouze formální úpravy úprava kritérií str. 8 doplněné způsobilé výdaje str. 12 doplněno na str. 12 : V aktivitě 5.2b) je nejpozdější termín pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vyškrtnut maximální rozsah stran u kapitol relevantních pro implementaci JESSICY Příloha č. 6 Žádost indikativní seznam projektů pod čarou a projektové listy těchto projektů nepovinné přílohy Příloha č. 6_ Žádost k IPRM.docx Příloha č. 7 Výběrová kritéria IPRM Příloha č. 8 RMZ

15 Roční monitorovací zpráva Dohoda o realizaci IPRM - Článek 6 Monitorování realizace IPRM Město zabezpečuje monitorování realizace IPRM jako celku a jeho jednotlivých projektů. Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci IPRM a porovnat získané informace s výchozím plánem. Město se zavazuje každý rok zpracovat podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM (dále jen roční zpráva ), kterou projednává a schvaluje rada nebo zastupitelstvo města. Roční zprávu předkládá ministerstvu do 31. března roku, který následuje po roce, za který je monitorovací zpráva předkládána. Roční zpráva může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci obsahovat návrh změn IPRM, viz článek 7 dohody.

16 Konzultace RMZ 1) RMZ ke konzultaci zaslat nejpozději do 28. února 2013; 1) po odsouhlasení RMZ pracovníky MMR -> schválení v orgánech města. Příloha č 8_ RMZ (3).doc

17 Povinnosti města čl.3 Dohody Město se při realizaci IPRM zavazuje : j) zaslat ministerstvu výsledky hodnocení projektů seznam předložených projektů, seznam vyřazených projektů, formuláře hodnocení kvality, výsledky hodnocení kvality, zápis výběrové komise, seznam schválených projektů, do 10 pracovních dnů od rozhodnutí orgánů města o schválených projektech v rámci IPRM,

18 Hana Pejpalová Tel: Mob:

19 Kontrola veřejných zakázek Postřehy z kontrol více jak 50% veřejných zakázek vykazuje chyby v zadávání nebo realizaci zakázek ať formální nebo závažnější vedoucí k: porušení zákona č. 137/2006 Sb.nebo porušení podmínek příslušného programu, daných programovou dokumentací nebo pouze ke komplikacím vlastního zadávací ho řízení nebo realizace zakázky

20 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Uveřejňování, profil zadavatele Co lze převést do zadávacích podmínek převést - 50 odst.4 (nově), nejsou ekonomická kritéria, osvědčení formou smlouvy Hodnotící kritéria musí se vztahovat k předmětu zakázky a musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny Nesmí být kritériem smluvní a platební podmínky Soutěž o návrh navazující služby

21 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Obchodní podmínky prováděcí předpis TDI nesmí být ve vztahu s dodavatelem Limity / Významná zakázka 300 M/50 M Zjednodušené pro zakázky do 10M Prodlužování lhůt plná původní lhůta? SOD nesmí se umožnit změna Zrušení tendru při podání jedné nabídky (nebo pokud zbude jen jedna nabídka k hodnocení)

22 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Předběžné oznámení (min 1 měsíc před zahájením), odůvodnění ( 86 prováděcí předpis není stejné jako 156) Elektronická aukce, tržiště Uveřejňování již smlouvy od 0,5 M!!

23 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: špatně připravená zadávací dokumentace špatně definovaný předmět plnění

24 Předmět veřejné zakázky jeden Radar V Brdech

25 Špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich používání (dopředu co se bude hodnotit a jak se bude hodnotit) Pozor poměrně velká změna hodnotící kritéria by měla opravdu odrážet ekonomiku celé zakázky vztah užitné hodnoty a ceny) Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Špatně nastavená kvalifikační kritéria a jejich používání (pozor na ISO, záměnu zadávacích podmínek a smluvních instrumentů s kvalifikací) řada věcí je vyřešena novelizací ZVZ

26 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Nesprávný způsob hodnocení nabídek, nedostatečná transparentnost procesu zadání, nerovný přístup (kvalifikace, doplňování atp.)

27 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Změna smluvních podmínek (nyní velký důraz na dodržení smluvních podmínek viz Pressetext C454/06) dnes již v novele zákona Velké množství formálních chyb

28 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Špatně zvolený druh zadávacího řízení Dělení zakázek Zvýhodnění konkrétních výrobců/výrobků žádná snaha o popsání požadavků zadavatele pomocí tech. parametrů používána obezlička zadavatel připouští zaměnitelné kvalitativně a technicky obdobné řešení (UOHS byl velmi striktní, ale mění se to - je to možné dle ZVZ u staveb)

29 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Vícepráce, dodatky k SOD Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního Zásada, že za vícepráce lze považovat pouze nutné práce pro dokončení díla za podmínky, že je zadavatel nemohl předpokládat, je zadavatelům zcela cizí

30 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Vícepráce, dodatky k SOD - Vícepráce, dodatky je to zakázka tedy je nutné se chovat stejně jako u zadání standardních zakázek -Je tedy nutné konzultovat předem zadávací dokumentaci s CRR - Podmínky k Rozhodnutí!! A zase Podmínky!! (Jde o porušení ustanovení Podmínek k Rozhodnutí)

31 Kontrola veřejných zakázek RADY TIPY co udělat, aby se zadavatel vyhnul chybám Důkladné nastudování podmínek pro zadávání v konkrétním programu Pečlivě zkontrolovat a rozhodnout se, co se musí a co nemusí zadávat Důkladná příprava zadávací dokumentace měla by odpovídat zakázce a měla by pokrýt všechny aspekty zakázky Co nejvíce podmínek dát do zadávací dokumentace a soutěžit jen o cenu (pokud to jde) Pokud si nevíte rady, kupte si odborníka

32 Kontrola veřejných zakázek Při kontrole ZD je třeba posuzovat: lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu/programu časovou rezervu pro možnost opakování ZŘ v případě špatných nabídek, výpadek stavebních aktivit v zimním období (hrozí např. změna smlouvy!!) zadání celé zakázky i v případě že jsou tendrovány způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady. Zakázka musí vyhovovat zákonu celá, finanční limity, podle kterých se volí postup tendru se vztahují k celkovým nákladům, ne jen ke způsobilým

33 Kontrola veřejných zakázek Zadávání a realizace zakázek malého rozsahu: Obdobné chyby jako u běžných tendrů dle zákona 137/2006 Pozor na dodržení vlastních požadavků zadavatele velmi často se neděje nejdříve něco zadavatel vymyslí, potom to nedodrží Dnes již Závazné postupy

34 Kontrola veřejných zakázek Sankce za porušení předpisů: zákon 218/2000 nařizoval odebrání celé dotace (zakázky) Aktualizace z. 218/2000 Nové měkčí Podmínky možnost procentuálních korekcí dle COCOF Obecné pokyny pro určení finanční korekce u výdajů kofinancovaných ze Strukturálních fondů nebo Kohezního fondu (COCOF/07/0037/00) prakticky přílohou aktuálních Závazných postupů) zapracováno do nových měkčích Podmínek pro zakázky mimo oblast 137/2006 Velmi slušný nástroj, jak řídit sankce za chyby v zadávacím procesu

35 Děkuji za pozornost Hodně štěstí při výběru dodavatele a přeji hezký den Ivo Lukš

36 PRAHA FN JESSICA v IOP

37 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Řídící orgán IOP Zvolená implementační struktura Holdingový fond SFRB - instituce ze 100 % vlastněná státem, s veřejným posláním při naplňování politiky bydlení v souladu se Strategií rozvoje bydlení v ČR do 2020; nabytí účinnosti novelizace zákona č. 211/2000 o SFRB Fond rozvoje měst (správce FRM) vyhlášení výběrového řízení leden 2013 Města plní úkoly dané Dohodou o realizaci IPRM, uzavřenou s MMR Koneční uživatelé realizují projekty financované z FN JESSICA

38 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Celková alokace: Kč ,00 Alokace z ERDF: Kč ,00 (EUR ,00) Alokace ze státního rozpočtu: Kč ,00 Podporovaná aktivita: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.2b) Regenerace bytových domů včetně zajištění moderního sociálního bydlení Forma podpory: zvýhodněný účelový úvěr na krytí způsobilých výdajů do výše 75 %, splatnost až 30 let, min. výše úvěru 1 mil. Kč, max. čerpání na příjemce 120 mil. Kč

39 Nástroj Nástroj finančního inženýrství JESSICA vyhlášení výzvy k rozšíření nebo vypracování nových IPRM (ukončení výzvy ) zahájení procesu pre-notifikace a notifikace (předpoklad ukončení prosinec 2012) vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro SFRB převod dotačních prostředků na SFRB v plné výši Listopad 2012 zařazení výdaje do certifikace výdajů Prosinec 2012 schválení kritérií pro výběr správce FRM Leden 2013 vyhlášení výběrového řízení na správce FRM Červen 2013 podpis dohody o financování mezi HF a vybraným správcem FRM Srpen 2013 poskytnutí prvních úvěrů 2015 převedení celé alokované částky na konečné uživatele Název materiálu 39

40 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Města, která nebudou rozšiřovat IPRM, popř. předkládat nové mohou uplatnit FN JESSICA ve stávajících zónách. Je třeba provést změnu dokumentu úprava vydávání potvrzení o příslušnosti k IPRM (příloha Příručky pro předkladatele). Ideální provést změnu společně s RMZ Název materiálu 40

41 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Anna Vilímová Telefon:

42 Integrované plány rozvoje měst MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Hana Pejpalová

43 Obsah 1. IPRM pro implementaci fin. nástroje JESSICA 2. výzva k předkládání IPRM a rozšíření IPRM 3. podmínky rozšíření 4. zpracování dokumentu 5. schvalovací proces 6. realizace IPRM

44 IPRM pro implementaci finančního nástroje JESSSICA Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaných plánů rozvoje měst (RM č.29/2012): V případě zájmu o realizaci finančního nástroje JESSICA a nedostatečné absorpční kapacity stávající zóny je možné zónu IPRM v IOP rozšířit. V zájmu zachování rovných podmínek není v části, o kterou se zóna rozšíří, možné realizovat projekty financované formou dotace z IOP. Metodický pokyn je zveřejněn na:

45 Výzva k předkládání IPRM a rozšíření IPRM Harmonogram předkládání a vyhodnocení 1. vyhlášení výzvy červenec ukončení výzvy březen vyhodnocení žádostí duben schválení rozšíření květen 2013 Výzva zveřejněna na

46 Podmínky pro předložení IPRM Město s počtem obyvatel nad 20 tisíc; problémová zóna = souvislá plocha na území města; problémová zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů; problémová zóna splňuje minimálně jedno kritérium z čl. 47 nařízení Komise (ES) 1828/2006; na IPRM pro pilotní ověření finančního nástroje JESSICA nebude alokována žádná částka. Vyjednaná kritéria jsou zveřejněna v Příručce pro předkladatele IPRM příloha č. 1 Příloha č. 1_Srovnávací hodnoty vstupních kritérií pro výběr zóny.xls Metodika vstupních kritérií.pdf

47 Podmínky rozšíření Uzavřená dohoda o realizaci IPRM s MMR; zóna stávající a zóna rozšířená na sebe přímo navazují; rozšířená zóna splňuje minimálně jedno kritérium z čl. 47 nařízení Komise (ES) 1828/2006; na rozšířenou zónu nebude alokována žádná částka. Vyjednaná kritéria jsou zveřejněna v Příručce pro předkladatele IPRM příloha č. 1

48 Zpracování dokumentu Osnova dokumentu IPRM rozšíření: soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty; analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle (za rozšířené území); zdůvodnění výběru zóny (rozšířeného území); popis zóny (rozšířené území); popis cílů, opatření a aktivit bude přidáno, nebo akutalizováno opatření/aktivita finanční nástroj JESSICA očekávané výsledky (za rozšířené území);

49 Zpracování dokumentu administrativní řízení (finančního nástroje JESSICA kdo bude oprávněn vydávat potvrzení Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA horizontální kritéria (za rozšířené území); projekty financované z jiných OP na rozšířeném území (indikativní seznam projektů příloha č nepovinná); nestanovují se indikátory nezpracovává se finanční plán neprovádí se hodnocení a výběru žádostí o úvěry Konzultace při zpracování: Ing. Anna Vilímová tel: Hana Pejpalová tel: Mgr. Jakub Horáček tel:

50 Forma předložení aktualizovaného dokumentu v případě rozšíření K žádosti se předloží celý dokument zaktualizovaný o relevantní kapitoly + všechna schválena oznámení o změně

51 Schvalovací proces Kritéria formálních náležitostí žádost včetně příloh byla podána v předepsané formě (tištěná verze, počet výtisků, apod.); žádost je podepsána statutárním zástupcem města nebo jeho zplnomocněným zástupcem; v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje; jsou doloženy všechny povinné přílohy žádosti v požadované formě; dokument IPRM obsahuje všechny předepsané kapitoly a přílohy (podle Příručky pro předkladatele IPRM).

52 Schvalovací proces Obecná kritéria přijatelnosti IPRM je v souladu s programovým dokumentem IOP včetně cílů dotčených oblastí podpory 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích; harmonogram realizace aktivit IPRM je v souladu s časovým vymezením programového období ; IPRM respektuje minimální hranici pro celkový finanční objem projektů plánovaných k realizaci v rámci IPRM stanovenou v IOP; IPRM nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP; IPRM je v souladu s legislativou ČR a EU; IPRM odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě.

53 Schvalovací proces Specifická kritéria přijatelnosti území IPRM (problémová obytná zóna) je součástí města s celkovým počtem obyvatel a více, kromě hl. m. Prahy; problémové území řešené v IPRM je vymezeno na základě čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a metodiky IOP; území IPRM (problémová obytná zóna) je souvislé území, zahrnuje nejméně 500 bytů; město má personální zajištění realizace IPRM alespoň jedním odborným manažerem.

54 Realizace IPRM Projekty z finančního nástroje JESSICA: 1. Tyto projekty nepodléhají výběrovému procesu pro projekty z Město nevyhlašuje výzvu pouze vhodným způsobem informuje majitele bytových domů o možnosti čerpat zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA + způsob podání žádosti. 3. Majitel bytového domu požádá o vydání potvrzení o místní a věcné příslušnosti k IPRM. 4. Manažer posoudí věcnou a místní příslušnost a vydá Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA (nejpozději do 20-ti pracovních dní) Příloha č. 13_Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z FN JESSICA.docx

55 Realizace IPRM Město eviduje informace o vydaných potvrzeních ŘO IOP bude město každoročně informovat o uzavřených zvýhodněných úvěrech nejpozději do 30. ledna následujícího roku. Tyto projekty neovlivní závazky z Dohody o realizaci IPRM. V rozšířené zóně je možné realizovat projekty pod čarou z ostatních OP

56 Děkuji za pozornost Hana Pejpalová Odbor politiky bydlení

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA

DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA SEMINÁŘ PRO PŘEDKLADATELE IPRM (OLOMOUC, PRAHA říjen 2008) DOTAZY POSUNUTÍ TERMÍNU, DALŠÍ VÝZVA 1. Bude vyhlášena další výzva pro předkládání IPRM? V současné době o vyhlášení další výzvy ŘO IOP neuvažuje.

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /3/ZM/2013 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR -

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby v projektových žádostech/při realizaci projektů Ing. Lucie Vopěnková Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 2. 3. 205 Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice Předkládá: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Informační schůzka k Integrovanému plánu rozvoje města m Chrudim financovaného z EU I) VÝZVA - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Město Chrudim dle podmínek projektu IPRM Chrudim

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Mgr. František Lukl, MPA

Mgr. František Lukl, MPA Čerpání EU fondů Zkrácení vázací doby u dotovaného bydlení Program JESSICA, program Panel 2013+ Technická novela zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ministr pro místní rozvoj

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 OBSAH Podporované projekty Projektový cyklus administrace žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 1 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Příloha č. 8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Příloha č. 8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Příloha č. 8 Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zakázky financované z evropských fondů

Zakázky financované z evropských fondů Zakázky financované z evropských fondů Ondřej Hartman 2. října 2014 Agenda Specifika zadávání u evropských fondů Zkušenosti z období 2007-2013 Co nás čeká v období 2014 2020 Několik aktuálních pochybení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

sídlištích Podmínkou pro čerpání je schválení IPRM IOP Oblast intervence 5.2. INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM a INTERGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST IOP

sídlištích Podmínkou pro čerpání je schválení IPRM IOP Oblast intervence 5.2. INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM a INTERGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST IOP INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM a INTERGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST IOP Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz IOP Oblast intervence 5.2. Zlepšen ení prostřed edí v problémov

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Úroveň: Proces administrace projektů - LEADER MAS Výzva Příjem žádostí Administrativní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona. Mgr. Petr Prášek

Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona. Mgr. Petr Prášek Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona Mgr. Petr Prášek Část 1 stávající právní úprava, zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Odůvodnění

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

Program rozvoje venkova ČR. na období 2007-2013

Program rozvoje venkova ČR. na období 2007-2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH OPATŘENÍ 1 Administrace žádostí podání Žádosti

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka

Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013

Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 Příloha číslo 1 bodu jednání 9 Systém hodnocení a výběru Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 2013 1. Úvod Účelem dokumentu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Příloha č. 9 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Upřesnění některých postupů vyplývajících ze zkušeností Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava s administrací projektů.

Upřesnění některých postupů vyplývajících ze zkušeností Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava s administrací projektů. METODICKÉ OZNÁMENÍ V 2009 MO 22 Upřesnění některých postupů vyplývajících ze zkušeností Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava s administrací projektů. 1. Přehled financování projektu a rozpočet

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Základní informace Proces administrace Formulář žádosti a doklady Vyhodnocení

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /2/ZM/2015 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

Ad a) Změna Příručky pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a), b) se týká:

Ad a) Změna Příručky pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a), b) se týká: Pokyn 7 Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 4 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Preventivní kontrola projektů pro podnikatele

Preventivní kontrola projektů pro podnikatele Preventivní kontrola projektů pro podnikatele Ing. Martin Kocián Expirit, s.r.o. Expirit, s.r.o., 2015 2 Spolupráce a reference Spolupráce Ernst & Young, s. r. o. Reference Ministerstvo práce a sociálních

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Benefit7. BENEFIT7 nová žádost. BENEFIT7 nová žádost. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Centrum pro regionáln. Chrudim 16.11.

Benefit7. BENEFIT7 nová žádost. BENEFIT7 nová žádost. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Centrum pro regionáln. Chrudim 16.11. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionáln lní rozvoj ČR Benefit7 Chrudim 16.11.2009 2 BENEFIT7 nová žádost BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více