PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27.11.2011 PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP"

Transkript

1 PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP

2 Aktuální stav realizace IPRM Celkový počet projektů: 932 Aktivita regenerace bytových domů: 783 projektů (ERDF+SR 2,123 mld. Kč) Aktivita revitalizace veřejných prostranství: 149 (ERDF+SR 1,8 mil. Kč ) Celkový počet výzev za období realizace: 193 Aktuálně otevřených: Název materiálu 2

3 Aktuální stav realizace IPRM Plnění Monitorovacích indikátorů 5.2 a) Plocha revitalizovaného území v m² : 1, 517 m² Závazek: 4,108 m² (pouze 36%) 5.2 b) Počet regenerovaných domů : 38 tis. bytů Závazek : 24,5 tis. bytů (155%) Podpora plnění MMI v 5.2 a) uvolňování kurzové rezervy, rozdělení do dalších projektů v 5.2 ) Název materiálu 3

4 Aktuální stav realizace IPRM Vydávání rozhodnutí oblast 5.2 b) Současná notifikace veřejné podpory pro oblast 5.2 b) platná pouze do konce roku Podoba nové regionální mapy intenzity veřejné podpory není momentálně známa (2014+). Jisté je, že bude významně nižší. Postup v administraci projektů v 5.2 b) Ukončení výzev 5.2 b na městech IPRM Nejzazší lhůta pro podání projektů na CRR květen 2013 červenec/srpen 2013 Lhůta pro administraci projektů na CRR srpen až listopad 2013 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace listopad prosinec Název materiálu 4

5 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Inf. Anna Vilímová Telefon:

6 PRAHA Čerpání alokace IPRM

7 Čerpání alokace IPRM Rozpuštěna kurzová rezerva s ohledem na možnost vydávání Rozhodnutí pro oblast 5.2 b) ŘO IOP doporučuje vyhlásit co nejdříve výzvy pro 5.2 b) Aktuální výše alokace jednotlivých IPRM zaslat vyplněnou tabulku na ŘO IOP Nutnost dodržet poměry stanovené Dohodou tj. 5.2 b) nesmí klesnout pod 40% Aktuální stav: 3, 397 mld. Kč ERDF Alokovaná částka : 4,780 mld. Kč ERDF Název materiálu 7

8 Čerpání alokace IPRM Dohoda o realizaci IPRM Čerpání prostředků IPRM podle let musí město zajistit následovně: do prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 40 % CZV IPRM, do nejméně 67 % CZV IPRM, do nejméně 85 % CZV IPRM. Částka CZV v EUR z Dohody o realizaci IPRM přepočtená aktuálním kurzem (průměrným roční vyhodnocení) CZV projektů proplacených + ŽOP podané do Název materiálu 8

9 Čerpání alokace IPRM ŘO IOP na základě aktuálního vývoje zvažuje přerozdělení finančních prostředků. Prostředky získané z měst IPRM, které nečerpají dle podmínky z Dohody o IPRM, uvolňování kurzové rezervy na úrovni celé oblasti intervence Finanční prostředky pouze do oblasti revitalizace veřejných prostranství Nutné dodržet poměr z Dohody, tak aby poměr 5.2 neklesl pod 40% města, která projevila zájem v dotazníkovém šetření budou vyrozuměna v lednu Název materiálu 9

10 Mgr. Jakub Horáček Telefon:

11 Seminář pro manažery IPRM MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Praha Olomouc

12 Výpočet volné alokace Od alokované částky ERDF z Dohody v EUR => přepočtenou aktuálním kurzem se odpočítá alokace výzev vyhlášených a dále součet za schválené projekty u výzev uzavřených ponížený o úspory z ukončených projektů. V případě vyhlášení kontinuální výzvy se odpočítává celá alokace na výzvu => snížit alokaci, ukončit výzvu

13 Zjištění volné alokace Je nutné předložit tabulku za jednotlivé projekty (příloha RMZ č. 1 Příloha č 1_RMZ - vzor.xlsx ) - vyplňuje manažer IPRM a předkládá se k RMZ, nebo v případě zjištění volné alokace.

14 Aktualizace Příručky pro předkladatele IPRM pouze formální úpravy úprava kritérií str. 8 doplněné způsobilé výdaje str. 12 doplněno na str. 12 : V aktivitě 5.2b) je nejpozdější termín pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vyškrtnut maximální rozsah stran u kapitol relevantních pro implementaci JESSICY Příloha č. 6 Žádost indikativní seznam projektů pod čarou a projektové listy těchto projektů nepovinné přílohy Příloha č. 6_ Žádost k IPRM.docx Příloha č. 7 Výběrová kritéria IPRM Příloha č. 8 RMZ

15 Roční monitorovací zpráva Dohoda o realizaci IPRM - Článek 6 Monitorování realizace IPRM Město zabezpečuje monitorování realizace IPRM jako celku a jeho jednotlivých projektů. Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci IPRM a porovnat získané informace s výchozím plánem. Město se zavazuje každý rok zpracovat podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM (dále jen roční zpráva ), kterou projednává a schvaluje rada nebo zastupitelstvo města. Roční zprávu předkládá ministerstvu do 31. března roku, který následuje po roce, za který je monitorovací zpráva předkládána. Roční zpráva může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci obsahovat návrh změn IPRM, viz článek 7 dohody.

16 Konzultace RMZ 1) RMZ ke konzultaci zaslat nejpozději do 28. února 2013; 1) po odsouhlasení RMZ pracovníky MMR -> schválení v orgánech města. Příloha č 8_ RMZ (3).doc

17 Povinnosti města čl.3 Dohody Město se při realizaci IPRM zavazuje : j) zaslat ministerstvu výsledky hodnocení projektů seznam předložených projektů, seznam vyřazených projektů, formuláře hodnocení kvality, výsledky hodnocení kvality, zápis výběrové komise, seznam schválených projektů, do 10 pracovních dnů od rozhodnutí orgánů města o schválených projektech v rámci IPRM,

18 Hana Pejpalová Tel: Mob:

19 Kontrola veřejných zakázek Postřehy z kontrol více jak 50% veřejných zakázek vykazuje chyby v zadávání nebo realizaci zakázek ať formální nebo závažnější vedoucí k: porušení zákona č. 137/2006 Sb.nebo porušení podmínek příslušného programu, daných programovou dokumentací nebo pouze ke komplikacím vlastního zadávací ho řízení nebo realizace zakázky

20 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Uveřejňování, profil zadavatele Co lze převést do zadávacích podmínek převést - 50 odst.4 (nově), nejsou ekonomická kritéria, osvědčení formou smlouvy Hodnotící kritéria musí se vztahovat k předmětu zakázky a musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny Nesmí být kritériem smluvní a platební podmínky Soutěž o návrh navazující služby

21 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Obchodní podmínky prováděcí předpis TDI nesmí být ve vztahu s dodavatelem Limity / Významná zakázka 300 M/50 M Zjednodušené pro zakázky do 10M Prodlužování lhůt plná původní lhůta? SOD nesmí se umožnit změna Zrušení tendru při podání jedné nabídky (nebo pokud zbude jen jedna nabídka k hodnocení)

22 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Předběžné oznámení (min 1 měsíc před zahájením), odůvodnění ( 86 prováděcí předpis není stejné jako 156) Elektronická aukce, tržiště Uveřejňování již smlouvy od 0,5 M!!

23 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: špatně připravená zadávací dokumentace špatně definovaný předmět plnění

24 Předmět veřejné zakázky jeden Radar V Brdech

25 Špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich používání (dopředu co se bude hodnotit a jak se bude hodnotit) Pozor poměrně velká změna hodnotící kritéria by měla opravdu odrážet ekonomiku celé zakázky vztah užitné hodnoty a ceny) Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Špatně nastavená kvalifikační kritéria a jejich používání (pozor na ISO, záměnu zadávacích podmínek a smluvních instrumentů s kvalifikací) řada věcí je vyřešena novelizací ZVZ

26 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Nesprávný způsob hodnocení nabídek, nedostatečná transparentnost procesu zadání, nerovný přístup (kvalifikace, doplňování atp.)

27 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Změna smluvních podmínek (nyní velký důraz na dodržení smluvních podmínek viz Pressetext C454/06) dnes již v novele zákona Velké množství formálních chyb

28 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Špatně zvolený druh zadávacího řízení Dělení zakázek Zvýhodnění konkrétních výrobců/výrobků žádná snaha o popsání požadavků zadavatele pomocí tech. parametrů používána obezlička zadavatel připouští zaměnitelné kvalitativně a technicky obdobné řešení (UOHS byl velmi striktní, ale mění se to - je to možné dle ZVZ u staveb)

29 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Vícepráce, dodatky k SOD Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního Zásada, že za vícepráce lze považovat pouze nutné práce pro dokončení díla za podmínky, že je zadavatel nemohl předpokládat, je zadavatelům zcela cizí

30 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Vícepráce, dodatky k SOD - Vícepráce, dodatky je to zakázka tedy je nutné se chovat stejně jako u zadání standardních zakázek -Je tedy nutné konzultovat předem zadávací dokumentaci s CRR - Podmínky k Rozhodnutí!! A zase Podmínky!! (Jde o porušení ustanovení Podmínek k Rozhodnutí)

31 Kontrola veřejných zakázek RADY TIPY co udělat, aby se zadavatel vyhnul chybám Důkladné nastudování podmínek pro zadávání v konkrétním programu Pečlivě zkontrolovat a rozhodnout se, co se musí a co nemusí zadávat Důkladná příprava zadávací dokumentace měla by odpovídat zakázce a měla by pokrýt všechny aspekty zakázky Co nejvíce podmínek dát do zadávací dokumentace a soutěžit jen o cenu (pokud to jde) Pokud si nevíte rady, kupte si odborníka

32 Kontrola veřejných zakázek Při kontrole ZD je třeba posuzovat: lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu/programu časovou rezervu pro možnost opakování ZŘ v případě špatných nabídek, výpadek stavebních aktivit v zimním období (hrozí např. změna smlouvy!!) zadání celé zakázky i v případě že jsou tendrovány způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady. Zakázka musí vyhovovat zákonu celá, finanční limity, podle kterých se volí postup tendru se vztahují k celkovým nákladům, ne jen ke způsobilým

33 Kontrola veřejných zakázek Zadávání a realizace zakázek malého rozsahu: Obdobné chyby jako u běžných tendrů dle zákona 137/2006 Pozor na dodržení vlastních požadavků zadavatele velmi často se neděje nejdříve něco zadavatel vymyslí, potom to nedodrží Dnes již Závazné postupy

34 Kontrola veřejných zakázek Sankce za porušení předpisů: zákon 218/2000 nařizoval odebrání celé dotace (zakázky) Aktualizace z. 218/2000 Nové měkčí Podmínky možnost procentuálních korekcí dle COCOF Obecné pokyny pro určení finanční korekce u výdajů kofinancovaných ze Strukturálních fondů nebo Kohezního fondu (COCOF/07/0037/00) prakticky přílohou aktuálních Závazných postupů) zapracováno do nových měkčích Podmínek pro zakázky mimo oblast 137/2006 Velmi slušný nástroj, jak řídit sankce za chyby v zadávacím procesu

35 Děkuji za pozornost Hodně štěstí při výběru dodavatele a přeji hezký den Ivo Lukš

36 PRAHA FN JESSICA v IOP

37 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Řídící orgán IOP Zvolená implementační struktura Holdingový fond SFRB - instituce ze 100 % vlastněná státem, s veřejným posláním při naplňování politiky bydlení v souladu se Strategií rozvoje bydlení v ČR do 2020; nabytí účinnosti novelizace zákona č. 211/2000 o SFRB Fond rozvoje měst (správce FRM) vyhlášení výběrového řízení leden 2013 Města plní úkoly dané Dohodou o realizaci IPRM, uzavřenou s MMR Koneční uživatelé realizují projekty financované z FN JESSICA

38 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Celková alokace: Kč ,00 Alokace z ERDF: Kč ,00 (EUR ,00) Alokace ze státního rozpočtu: Kč ,00 Podporovaná aktivita: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.2b) Regenerace bytových domů včetně zajištění moderního sociálního bydlení Forma podpory: zvýhodněný účelový úvěr na krytí způsobilých výdajů do výše 75 %, splatnost až 30 let, min. výše úvěru 1 mil. Kč, max. čerpání na příjemce 120 mil. Kč

39 Nástroj Nástroj finančního inženýrství JESSICA vyhlášení výzvy k rozšíření nebo vypracování nových IPRM (ukončení výzvy ) zahájení procesu pre-notifikace a notifikace (předpoklad ukončení prosinec 2012) vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro SFRB převod dotačních prostředků na SFRB v plné výši Listopad 2012 zařazení výdaje do certifikace výdajů Prosinec 2012 schválení kritérií pro výběr správce FRM Leden 2013 vyhlášení výběrového řízení na správce FRM Červen 2013 podpis dohody o financování mezi HF a vybraným správcem FRM Srpen 2013 poskytnutí prvních úvěrů 2015 převedení celé alokované částky na konečné uživatele Název materiálu 39

40 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Města, která nebudou rozšiřovat IPRM, popř. předkládat nové mohou uplatnit FN JESSICA ve stávajících zónách. Je třeba provést změnu dokumentu úprava vydávání potvrzení o příslušnosti k IPRM (příloha Příručky pro předkladatele). Ideální provést změnu společně s RMZ Název materiálu 40

41 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Anna Vilímová Telefon:

42 Integrované plány rozvoje měst MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Hana Pejpalová

43 Obsah 1. IPRM pro implementaci fin. nástroje JESSICA 2. výzva k předkládání IPRM a rozšíření IPRM 3. podmínky rozšíření 4. zpracování dokumentu 5. schvalovací proces 6. realizace IPRM

44 IPRM pro implementaci finančního nástroje JESSSICA Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaných plánů rozvoje měst (RM č.29/2012): V případě zájmu o realizaci finančního nástroje JESSICA a nedostatečné absorpční kapacity stávající zóny je možné zónu IPRM v IOP rozšířit. V zájmu zachování rovných podmínek není v části, o kterou se zóna rozšíří, možné realizovat projekty financované formou dotace z IOP. Metodický pokyn je zveřejněn na:

45 Výzva k předkládání IPRM a rozšíření IPRM Harmonogram předkládání a vyhodnocení 1. vyhlášení výzvy červenec ukončení výzvy březen vyhodnocení žádostí duben schválení rozšíření květen 2013 Výzva zveřejněna na

46 Podmínky pro předložení IPRM Město s počtem obyvatel nad 20 tisíc; problémová zóna = souvislá plocha na území města; problémová zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů; problémová zóna splňuje minimálně jedno kritérium z čl. 47 nařízení Komise (ES) 1828/2006; na IPRM pro pilotní ověření finančního nástroje JESSICA nebude alokována žádná částka. Vyjednaná kritéria jsou zveřejněna v Příručce pro předkladatele IPRM příloha č. 1 Příloha č. 1_Srovnávací hodnoty vstupních kritérií pro výběr zóny.xls Metodika vstupních kritérií.pdf

47 Podmínky rozšíření Uzavřená dohoda o realizaci IPRM s MMR; zóna stávající a zóna rozšířená na sebe přímo navazují; rozšířená zóna splňuje minimálně jedno kritérium z čl. 47 nařízení Komise (ES) 1828/2006; na rozšířenou zónu nebude alokována žádná částka. Vyjednaná kritéria jsou zveřejněna v Příručce pro předkladatele IPRM příloha č. 1

48 Zpracování dokumentu Osnova dokumentu IPRM rozšíření: soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty; analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle (za rozšířené území); zdůvodnění výběru zóny (rozšířeného území); popis zóny (rozšířené území); popis cílů, opatření a aktivit bude přidáno, nebo akutalizováno opatření/aktivita finanční nástroj JESSICA očekávané výsledky (za rozšířené území);

49 Zpracování dokumentu administrativní řízení (finančního nástroje JESSICA kdo bude oprávněn vydávat potvrzení Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA horizontální kritéria (za rozšířené území); projekty financované z jiných OP na rozšířeném území (indikativní seznam projektů příloha č nepovinná); nestanovují se indikátory nezpracovává se finanční plán neprovádí se hodnocení a výběru žádostí o úvěry Konzultace při zpracování: Ing. Anna Vilímová tel: Hana Pejpalová tel: Mgr. Jakub Horáček tel:

50 Forma předložení aktualizovaného dokumentu v případě rozšíření K žádosti se předloží celý dokument zaktualizovaný o relevantní kapitoly + všechna schválena oznámení o změně

51 Schvalovací proces Kritéria formálních náležitostí žádost včetně příloh byla podána v předepsané formě (tištěná verze, počet výtisků, apod.); žádost je podepsána statutárním zástupcem města nebo jeho zplnomocněným zástupcem; v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje; jsou doloženy všechny povinné přílohy žádosti v požadované formě; dokument IPRM obsahuje všechny předepsané kapitoly a přílohy (podle Příručky pro předkladatele IPRM).

52 Schvalovací proces Obecná kritéria přijatelnosti IPRM je v souladu s programovým dokumentem IOP včetně cílů dotčených oblastí podpory 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích; harmonogram realizace aktivit IPRM je v souladu s časovým vymezením programového období ; IPRM respektuje minimální hranici pro celkový finanční objem projektů plánovaných k realizaci v rámci IPRM stanovenou v IOP; IPRM nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP; IPRM je v souladu s legislativou ČR a EU; IPRM odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě.

53 Schvalovací proces Specifická kritéria přijatelnosti území IPRM (problémová obytná zóna) je součástí města s celkovým počtem obyvatel a více, kromě hl. m. Prahy; problémové území řešené v IPRM je vymezeno na základě čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a metodiky IOP; území IPRM (problémová obytná zóna) je souvislé území, zahrnuje nejméně 500 bytů; město má personální zajištění realizace IPRM alespoň jedním odborným manažerem.

54 Realizace IPRM Projekty z finančního nástroje JESSICA: 1. Tyto projekty nepodléhají výběrovému procesu pro projekty z Město nevyhlašuje výzvu pouze vhodným způsobem informuje majitele bytových domů o možnosti čerpat zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA + způsob podání žádosti. 3. Majitel bytového domu požádá o vydání potvrzení o místní a věcné příslušnosti k IPRM. 4. Manažer posoudí věcnou a místní příslušnost a vydá Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA (nejpozději do 20-ti pracovních dní) Příloha č. 13_Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z FN JESSICA.docx

55 Realizace IPRM Město eviduje informace o vydaných potvrzeních ŘO IOP bude město každoročně informovat o uzavřených zvýhodněných úvěrech nejpozději do 30. ledna následujícího roku. Tyto projekty neovlivní závazky z Dohody o realizaci IPRM. V rozšířené zóně je možné realizovat projekty pod čarou z ostatních OP

56 Děkuji za pozornost Hana Pejpalová Odbor politiky bydlení

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více