PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27.11.2011 PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP"

Transkript

1 PRAHA SEMINÁŘ MANAŽERŮ IPRM V IOP

2 Aktuální stav realizace IPRM Celkový počet projektů: 932 Aktivita regenerace bytových domů: 783 projektů (ERDF+SR 2,123 mld. Kč) Aktivita revitalizace veřejných prostranství: 149 (ERDF+SR 1,8 mil. Kč ) Celkový počet výzev za období realizace: 193 Aktuálně otevřených: Název materiálu 2

3 Aktuální stav realizace IPRM Plnění Monitorovacích indikátorů 5.2 a) Plocha revitalizovaného území v m² : 1, 517 m² Závazek: 4,108 m² (pouze 36%) 5.2 b) Počet regenerovaných domů : 38 tis. bytů Závazek : 24,5 tis. bytů (155%) Podpora plnění MMI v 5.2 a) uvolňování kurzové rezervy, rozdělení do dalších projektů v 5.2 ) Název materiálu 3

4 Aktuální stav realizace IPRM Vydávání rozhodnutí oblast 5.2 b) Současná notifikace veřejné podpory pro oblast 5.2 b) platná pouze do konce roku Podoba nové regionální mapy intenzity veřejné podpory není momentálně známa (2014+). Jisté je, že bude významně nižší. Postup v administraci projektů v 5.2 b) Ukončení výzev 5.2 b na městech IPRM Nejzazší lhůta pro podání projektů na CRR květen 2013 červenec/srpen 2013 Lhůta pro administraci projektů na CRR srpen až listopad 2013 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace listopad prosinec Název materiálu 4

5 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Inf. Anna Vilímová Telefon:

6 PRAHA Čerpání alokace IPRM

7 Čerpání alokace IPRM Rozpuštěna kurzová rezerva s ohledem na možnost vydávání Rozhodnutí pro oblast 5.2 b) ŘO IOP doporučuje vyhlásit co nejdříve výzvy pro 5.2 b) Aktuální výše alokace jednotlivých IPRM zaslat vyplněnou tabulku na ŘO IOP Nutnost dodržet poměry stanovené Dohodou tj. 5.2 b) nesmí klesnout pod 40% Aktuální stav: 3, 397 mld. Kč ERDF Alokovaná částka : 4,780 mld. Kč ERDF Název materiálu 7

8 Čerpání alokace IPRM Dohoda o realizaci IPRM Čerpání prostředků IPRM podle let musí město zajistit následovně: do prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 40 % CZV IPRM, do nejméně 67 % CZV IPRM, do nejméně 85 % CZV IPRM. Částka CZV v EUR z Dohody o realizaci IPRM přepočtená aktuálním kurzem (průměrným roční vyhodnocení) CZV projektů proplacených + ŽOP podané do Název materiálu 8

9 Čerpání alokace IPRM ŘO IOP na základě aktuálního vývoje zvažuje přerozdělení finančních prostředků. Prostředky získané z měst IPRM, které nečerpají dle podmínky z Dohody o IPRM, uvolňování kurzové rezervy na úrovni celé oblasti intervence Finanční prostředky pouze do oblasti revitalizace veřejných prostranství Nutné dodržet poměr z Dohody, tak aby poměr 5.2 neklesl pod 40% města, která projevila zájem v dotazníkovém šetření budou vyrozuměna v lednu Název materiálu 9

10 Mgr. Jakub Horáček Telefon:

11 Seminář pro manažery IPRM MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Praha Olomouc

12 Výpočet volné alokace Od alokované částky ERDF z Dohody v EUR => přepočtenou aktuálním kurzem se odpočítá alokace výzev vyhlášených a dále součet za schválené projekty u výzev uzavřených ponížený o úspory z ukončených projektů. V případě vyhlášení kontinuální výzvy se odpočítává celá alokace na výzvu => snížit alokaci, ukončit výzvu

13 Zjištění volné alokace Je nutné předložit tabulku za jednotlivé projekty (příloha RMZ č. 1 Příloha č 1_RMZ - vzor.xlsx ) - vyplňuje manažer IPRM a předkládá se k RMZ, nebo v případě zjištění volné alokace.

14 Aktualizace Příručky pro předkladatele IPRM pouze formální úpravy úprava kritérií str. 8 doplněné způsobilé výdaje str. 12 doplněno na str. 12 : V aktivitě 5.2b) je nejpozdější termín pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vyškrtnut maximální rozsah stran u kapitol relevantních pro implementaci JESSICY Příloha č. 6 Žádost indikativní seznam projektů pod čarou a projektové listy těchto projektů nepovinné přílohy Příloha č. 6_ Žádost k IPRM.docx Příloha č. 7 Výběrová kritéria IPRM Příloha č. 8 RMZ

15 Roční monitorovací zpráva Dohoda o realizaci IPRM - Článek 6 Monitorování realizace IPRM Město zabezpečuje monitorování realizace IPRM jako celku a jeho jednotlivých projektů. Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci IPRM a porovnat získané informace s výchozím plánem. Město se zavazuje každý rok zpracovat podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM (dále jen roční zpráva ), kterou projednává a schvaluje rada nebo zastupitelstvo města. Roční zprávu předkládá ministerstvu do 31. března roku, který následuje po roce, za který je monitorovací zpráva předkládána. Roční zpráva může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci obsahovat návrh změn IPRM, viz článek 7 dohody.

16 Konzultace RMZ 1) RMZ ke konzultaci zaslat nejpozději do 28. února 2013; 1) po odsouhlasení RMZ pracovníky MMR -> schválení v orgánech města. Příloha č 8_ RMZ (3).doc

17 Povinnosti města čl.3 Dohody Město se při realizaci IPRM zavazuje : j) zaslat ministerstvu výsledky hodnocení projektů seznam předložených projektů, seznam vyřazených projektů, formuláře hodnocení kvality, výsledky hodnocení kvality, zápis výběrové komise, seznam schválených projektů, do 10 pracovních dnů od rozhodnutí orgánů města o schválených projektech v rámci IPRM,

18 Hana Pejpalová Tel: Mob:

19 Kontrola veřejných zakázek Postřehy z kontrol více jak 50% veřejných zakázek vykazuje chyby v zadávání nebo realizaci zakázek ať formální nebo závažnější vedoucí k: porušení zákona č. 137/2006 Sb.nebo porušení podmínek příslušného programu, daných programovou dokumentací nebo pouze ke komplikacím vlastního zadávací ho řízení nebo realizace zakázky

20 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Uveřejňování, profil zadavatele Co lze převést do zadávacích podmínek převést - 50 odst.4 (nově), nejsou ekonomická kritéria, osvědčení formou smlouvy Hodnotící kritéria musí se vztahovat k předmětu zakázky a musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny Nesmí být kritériem smluvní a platební podmínky Soutěž o návrh navazující služby

21 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Obchodní podmínky prováděcí předpis TDI nesmí být ve vztahu s dodavatelem Limity / Významná zakázka 300 M/50 M Zjednodušené pro zakázky do 10M Prodlužování lhůt plná původní lhůta? SOD nesmí se umožnit změna Zrušení tendru při podání jedné nabídky (nebo pokud zbude jen jedna nabídka k hodnocení)

22 Kontrola veřejných zakázek Poslední novelizace zák. 137/2006 Předběžné oznámení (min 1 měsíc před zahájením), odůvodnění ( 86 prováděcí předpis není stejné jako 156) Elektronická aukce, tržiště Uveřejňování již smlouvy od 0,5 M!!

23 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: špatně připravená zadávací dokumentace špatně definovaný předmět plnění

24 Předmět veřejné zakázky jeden Radar V Brdech

25 Špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich používání (dopředu co se bude hodnotit a jak se bude hodnotit) Pozor poměrně velká změna hodnotící kritéria by měla opravdu odrážet ekonomiku celé zakázky vztah užitné hodnoty a ceny) Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Špatně nastavená kvalifikační kritéria a jejich používání (pozor na ISO, záměnu zadávacích podmínek a smluvních instrumentů s kvalifikací) řada věcí je vyřešena novelizací ZVZ

26 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Nesprávný způsob hodnocení nabídek, nedostatečná transparentnost procesu zadání, nerovný přístup (kvalifikace, doplňování atp.)

27 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení: Změna smluvních podmínek (nyní velký důraz na dodržení smluvních podmínek viz Pressetext C454/06) dnes již v novele zákona Velké množství formálních chyb

28 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Špatně zvolený druh zadávacího řízení Dělení zakázek Zvýhodnění konkrétních výrobců/výrobků žádná snaha o popsání požadavků zadavatele pomocí tech. parametrů používána obezlička zadavatel připouští zaměnitelné kvalitativně a technicky obdobné řešení (UOHS byl velmi striktní, ale mění se to - je to možné dle ZVZ u staveb)

29 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Vícepráce, dodatky k SOD Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního Zásada, že za vícepráce lze považovat pouze nutné práce pro dokončení díla za podmínky, že je zadavatel nemohl předpokládat, je zadavatelům zcela cizí

30 Kontrola veřejných zakázek Nejčastější chyby v zadávacím řízení Vícepráce, dodatky k SOD - Vícepráce, dodatky je to zakázka tedy je nutné se chovat stejně jako u zadání standardních zakázek -Je tedy nutné konzultovat předem zadávací dokumentaci s CRR - Podmínky k Rozhodnutí!! A zase Podmínky!! (Jde o porušení ustanovení Podmínek k Rozhodnutí)

31 Kontrola veřejných zakázek RADY TIPY co udělat, aby se zadavatel vyhnul chybám Důkladné nastudování podmínek pro zadávání v konkrétním programu Pečlivě zkontrolovat a rozhodnout se, co se musí a co nemusí zadávat Důkladná příprava zadávací dokumentace měla by odpovídat zakázce a měla by pokrýt všechny aspekty zakázky Co nejvíce podmínek dát do zadávací dokumentace a soutěžit jen o cenu (pokud to jde) Pokud si nevíte rady, kupte si odborníka

32 Kontrola veřejných zakázek Při kontrole ZD je třeba posuzovat: lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu/programu časovou rezervu pro možnost opakování ZŘ v případě špatných nabídek, výpadek stavebních aktivit v zimním období (hrozí např. změna smlouvy!!) zadání celé zakázky i v případě že jsou tendrovány způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady. Zakázka musí vyhovovat zákonu celá, finanční limity, podle kterých se volí postup tendru se vztahují k celkovým nákladům, ne jen ke způsobilým

33 Kontrola veřejných zakázek Zadávání a realizace zakázek malého rozsahu: Obdobné chyby jako u běžných tendrů dle zákona 137/2006 Pozor na dodržení vlastních požadavků zadavatele velmi často se neděje nejdříve něco zadavatel vymyslí, potom to nedodrží Dnes již Závazné postupy

34 Kontrola veřejných zakázek Sankce za porušení předpisů: zákon 218/2000 nařizoval odebrání celé dotace (zakázky) Aktualizace z. 218/2000 Nové měkčí Podmínky možnost procentuálních korekcí dle COCOF Obecné pokyny pro určení finanční korekce u výdajů kofinancovaných ze Strukturálních fondů nebo Kohezního fondu (COCOF/07/0037/00) prakticky přílohou aktuálních Závazných postupů) zapracováno do nových měkčích Podmínek pro zakázky mimo oblast 137/2006 Velmi slušný nástroj, jak řídit sankce za chyby v zadávacím procesu

35 Děkuji za pozornost Hodně štěstí při výběru dodavatele a přeji hezký den Ivo Lukš

36 PRAHA FN JESSICA v IOP

37 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Řídící orgán IOP Zvolená implementační struktura Holdingový fond SFRB - instituce ze 100 % vlastněná státem, s veřejným posláním při naplňování politiky bydlení v souladu se Strategií rozvoje bydlení v ČR do 2020; nabytí účinnosti novelizace zákona č. 211/2000 o SFRB Fond rozvoje měst (správce FRM) vyhlášení výběrového řízení leden 2013 Města plní úkoly dané Dohodou o realizaci IPRM, uzavřenou s MMR Koneční uživatelé realizují projekty financované z FN JESSICA

38 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Celková alokace: Kč ,00 Alokace z ERDF: Kč ,00 (EUR ,00) Alokace ze státního rozpočtu: Kč ,00 Podporovaná aktivita: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.2b) Regenerace bytových domů včetně zajištění moderního sociálního bydlení Forma podpory: zvýhodněný účelový úvěr na krytí způsobilých výdajů do výše 75 %, splatnost až 30 let, min. výše úvěru 1 mil. Kč, max. čerpání na příjemce 120 mil. Kč

39 Nástroj Nástroj finančního inženýrství JESSICA vyhlášení výzvy k rozšíření nebo vypracování nových IPRM (ukončení výzvy ) zahájení procesu pre-notifikace a notifikace (předpoklad ukončení prosinec 2012) vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro SFRB převod dotačních prostředků na SFRB v plné výši Listopad 2012 zařazení výdaje do certifikace výdajů Prosinec 2012 schválení kritérií pro výběr správce FRM Leden 2013 vyhlášení výběrového řízení na správce FRM Červen 2013 podpis dohody o financování mezi HF a vybraným správcem FRM Srpen 2013 poskytnutí prvních úvěrů 2015 převedení celé alokované částky na konečné uživatele Název materiálu 39

40 Nástroj finančního inženýrství JESSICA Města, která nebudou rozšiřovat IPRM, popř. předkládat nové mohou uplatnit FN JESSICA ve stávajících zónách. Je třeba provést změnu dokumentu úprava vydávání potvrzení o příslušnosti k IPRM (příloha Příručky pro předkladatele). Ideální provést změnu společně s RMZ Název materiálu 40

41 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Anna Vilímová Telefon:

42 Integrované plány rozvoje měst MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Hana Pejpalová

43 Obsah 1. IPRM pro implementaci fin. nástroje JESSICA 2. výzva k předkládání IPRM a rozšíření IPRM 3. podmínky rozšíření 4. zpracování dokumentu 5. schvalovací proces 6. realizace IPRM

44 IPRM pro implementaci finančního nástroje JESSSICA Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaných plánů rozvoje měst (RM č.29/2012): V případě zájmu o realizaci finančního nástroje JESSICA a nedostatečné absorpční kapacity stávající zóny je možné zónu IPRM v IOP rozšířit. V zájmu zachování rovných podmínek není v části, o kterou se zóna rozšíří, možné realizovat projekty financované formou dotace z IOP. Metodický pokyn je zveřejněn na:

45 Výzva k předkládání IPRM a rozšíření IPRM Harmonogram předkládání a vyhodnocení 1. vyhlášení výzvy červenec ukončení výzvy březen vyhodnocení žádostí duben schválení rozšíření květen 2013 Výzva zveřejněna na

46 Podmínky pro předložení IPRM Město s počtem obyvatel nad 20 tisíc; problémová zóna = souvislá plocha na území města; problémová zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů; problémová zóna splňuje minimálně jedno kritérium z čl. 47 nařízení Komise (ES) 1828/2006; na IPRM pro pilotní ověření finančního nástroje JESSICA nebude alokována žádná částka. Vyjednaná kritéria jsou zveřejněna v Příručce pro předkladatele IPRM příloha č. 1 Příloha č. 1_Srovnávací hodnoty vstupních kritérií pro výběr zóny.xls Metodika vstupních kritérií.pdf

47 Podmínky rozšíření Uzavřená dohoda o realizaci IPRM s MMR; zóna stávající a zóna rozšířená na sebe přímo navazují; rozšířená zóna splňuje minimálně jedno kritérium z čl. 47 nařízení Komise (ES) 1828/2006; na rozšířenou zónu nebude alokována žádná částka. Vyjednaná kritéria jsou zveřejněna v Příručce pro předkladatele IPRM příloha č. 1

48 Zpracování dokumentu Osnova dokumentu IPRM rozšíření: soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty; analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle (za rozšířené území); zdůvodnění výběru zóny (rozšířeného území); popis zóny (rozšířené území); popis cílů, opatření a aktivit bude přidáno, nebo akutalizováno opatření/aktivita finanční nástroj JESSICA očekávané výsledky (za rozšířené území);

49 Zpracování dokumentu administrativní řízení (finančního nástroje JESSICA kdo bude oprávněn vydávat potvrzení Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA horizontální kritéria (za rozšířené území); projekty financované z jiných OP na rozšířeném území (indikativní seznam projektů příloha č nepovinná); nestanovují se indikátory nezpracovává se finanční plán neprovádí se hodnocení a výběru žádostí o úvěry Konzultace při zpracování: Ing. Anna Vilímová tel: Hana Pejpalová tel: Mgr. Jakub Horáček tel:

50 Forma předložení aktualizovaného dokumentu v případě rozšíření K žádosti se předloží celý dokument zaktualizovaný o relevantní kapitoly + všechna schválena oznámení o změně

51 Schvalovací proces Kritéria formálních náležitostí žádost včetně příloh byla podána v předepsané formě (tištěná verze, počet výtisků, apod.); žádost je podepsána statutárním zástupcem města nebo jeho zplnomocněným zástupcem; v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje; jsou doloženy všechny povinné přílohy žádosti v požadované formě; dokument IPRM obsahuje všechny předepsané kapitoly a přílohy (podle Příručky pro předkladatele IPRM).

52 Schvalovací proces Obecná kritéria přijatelnosti IPRM je v souladu s programovým dokumentem IOP včetně cílů dotčených oblastí podpory 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích; harmonogram realizace aktivit IPRM je v souladu s časovým vymezením programového období ; IPRM respektuje minimální hranici pro celkový finanční objem projektů plánovaných k realizaci v rámci IPRM stanovenou v IOP; IPRM nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP; IPRM je v souladu s legislativou ČR a EU; IPRM odpovídá pokynům nastaveným ve výzvě.

53 Schvalovací proces Specifická kritéria přijatelnosti území IPRM (problémová obytná zóna) je součástí města s celkovým počtem obyvatel a více, kromě hl. m. Prahy; problémové území řešené v IPRM je vymezeno na základě čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a metodiky IOP; území IPRM (problémová obytná zóna) je souvislé území, zahrnuje nejméně 500 bytů; město má personální zajištění realizace IPRM alespoň jedním odborným manažerem.

54 Realizace IPRM Projekty z finančního nástroje JESSICA: 1. Tyto projekty nepodléhají výběrovému procesu pro projekty z Město nevyhlašuje výzvu pouze vhodným způsobem informuje majitele bytových domů o možnosti čerpat zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA + způsob podání žádosti. 3. Majitel bytového domu požádá o vydání potvrzení o místní a věcné příslušnosti k IPRM. 4. Manažer posoudí věcnou a místní příslušnost a vydá Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA (nejpozději do 20-ti pracovních dní) Příloha č. 13_Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr z FN JESSICA.docx

55 Realizace IPRM Město eviduje informace o vydaných potvrzeních ŘO IOP bude město každoročně informovat o uzavřených zvýhodněných úvěrech nejpozději do 30. ledna následujícího roku. Tyto projekty neovlivní závazky z Dohody o realizaci IPRM. V rozšířené zóně je možné realizovat projekty pod čarou z ostatních OP

56 Děkuji za pozornost Hana Pejpalová Odbor politiky bydlení

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

- 1 - Zpracování IPRM / výzvy na IPRM. Které je rozhodné datum počet obyvatel Jihlavy kolísá kolem 50 000 min. finanční objem 2 nebo 3 mil. EUR?

- 1 - Zpracování IPRM / výzvy na IPRM. Které je rozhodné datum počet obyvatel Jihlavy kolísá kolem 50 000 min. finanční objem 2 nebo 3 mil. EUR? - 1 - Dotazy Odpověď 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zpracování IPRM / výzvy na IPRM Je zveřejněna nejnovější verze IOP na web. stránkách? Které je rozhodné datum počet obyvatel Jihlavy kolísá kolem 50 000 min. finanční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Vzdělávejte se pro růst! regiony PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů

Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů Seminář PAAK Řízení projektů Změny projektu jsou možné jen v řádně odůvodněných případech. Nejčastěji: Změny rozpočtu, kontaktní osoby, proj. týmu, výběrových řízení, harmonogramu, termíny žádostí o platbu,

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Vzdělávejte se pro růst! regiony II Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 28. 6. 2013 Stránka: 1 z 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Příprava projektů EPC Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012 Proces přípravy a

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE Řízená kopie elektronická Vydání:. Revize: 0 Strana z 7 Návrh Podmínek k Registraci akce (projektu) Nedílnou součástí Registrace akce (projektu) i. č 3D34D00

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více