trasa D pražského metra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "trasa D pražského metra"

Transkript

1 trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

2 Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice

3 TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí Míru

4 Úvodní informace V současné době je pro nově navrhovanou trasu metra D zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, na základě které byl v r.2011 vydán kladný posudek vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a dne ÚR. Nabytí právní moci ÚR lze předpokládat v první polovině Aktuálně je zpracována dokumentace pro stavební povolení pro jižní provozní úsek Pankrác - Depo Písnice. Tento informační materiál na sklonku r stručně rekapituluje přípravu trasy D, kdy na počátku r vedení města, ve vazbě na aktuální situaci rozpočtu města, vyslovilo přímý požadavek na prověření možností dosažení maximálních přepravních efektů v oblasti jižního sektoru města při celkové minimalizaci investičních nákladů.

5 Původní návrh ( ) Zadání 2010: (DUR 2011) Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A,B,C, lehké kolejové metro bez řidiče, vybavené nejmodernější dostupnou technologií pro zabezpečení a řízení provozu, s úsporným a flexibilním provozem. Investor měl ambici zajistit prostředky na takové řešení. Původní návrh cílového řešení v úseku metra I.D Depo Písnice - Náměstí Míru nadále považujeme za optimální řešení jak z hlediska potřeb hl.m. Prahy, tak z hlediska světových trendů ve výstavbě metra, prověřených v řadě jiných měst. Varianty 2012 Zadání 2012: Investor nemá možnost zajistit financování původního návrhu v reálném časovém horizontu. Alternativou je hledání úspornějšího řešení, které při minimalizaci počátečních nákladů přinese maximální užitek městu. Veškeré zkoumané alternativy zachovávají původní dopravně urbanistické řešení, tj. vedení trasy a umístění stanic, které je územně stabilizované. Alternativy, které hledáme, jsou postupnými kroky - etapami, jak k tomuto cíli dospět při aktuálních limitovaných finančních možnostech města a při co nejmenším odchýlení od původního návrhu po dokončení celku.

6 Význam a přínosy nové trasy metra D Alternativní řešení hledáme zejména pro první etapu výstavby v dopravně nejpotřebnějším úseku Pankrác - Depo Písnice. Již tato etapa - zásadně zlepšuje problematickou dopravní situaci v obsluze západní části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Novodvorská, Libuš) a dalších sídlišť, - nahrazuje stávající nevyhovující autobusový návoz cestujících ke stanicím linky metra C, včetně žádoucího odlehčení její jižní části, spojený se snížením obratu stanice Kačerov, - vykazuje zásadní ekologické přínosy v rovině redukce počtu autobusů (ze zastávky Nemocnice Krč v ranní špičkové hodině odjíždí 141 spojů autobusových linek, tzn. interval 25,5 sekundy), - zajišťuje výrazné zvýšení celkové kvality a bezpečnosti dopravy, - kromě dopravní obsluhy v rámci hranic města vytváří podmínky pro zajištění potřebné změny v dopravní obsluze jižní části příměstského regionu, - zabezpečuje žádoucí podchycení autobusové dopravy a části individuální automobilové dopravy ve stanicích Písnice a Depo Písnice tzn. v okrajové části města (terminály autobusové dopravy, parkoviště P+R).

7 Varianty posuzované v r Návrh nulová srovnávací varianta - autonomní dopravní systém (vlaky bez řidiče), dle Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) z 11/2011, 1. Návrh optimalizace - autonomní dopravní systém (vlaky bez řidiče) zůstává, optimalizuje se stavební řešení a postup výstavby. 2. Kompatibilní dopravní systém s trasami A,B,C - s úsporami ve smyslu výše uvedené optimalizace, dalších úspor se dosahuje v rámci užitého dopravního systému a odpovídajícího stavebního řešení. Základní provozní koncept zůstává zachován (tj. samostatná trasa D s přestupem na trasu C ve stanici Pankrác). 3. Odbočení z trasy C ve stanici Pankrác s veškerými výše uvedenými úsporami. Dopravní systém je stejný jako v předchozím bodě (kompatibilní s trasami A,B,C). Změna provozního konceptu (odbočení a linkový provoz na trasách C a D) umožní další úspory ve stavebním řešení první etapy Pankrác - Depo Písnice.

8 Možnosti etapizace výstavby - s ohledem na Variantu 3 (investičně nejúspornější) - odbočení z trasy C jsou všechny navržené Varianty nejprve porovnávány pro úsek Pankrác - Depo Písnice, - u všech Variant je jako doplňující možnost posouzeno etapové rozdělení tohoto úseku na části Pankrác - Nové Dvory a Nové Dvory - Depo Písnice s přerušením výstavby (zejména přerušením ražby tunelů, které přináší dodatečné náklady), - u všech Variant je následně posouzena investiční náročnost dostavby a dovybavení celé trasy I.D dle platného územního plánu, tj. dostavba úseku Pankrác - Náměstí Míru. Kromě přímé dopravní vazby trasy D do širší centrální oblasti města se jedná se o úsek, který zároveň tvoří potenciální náhradu za dopravní spojení realizované po Nuselském mostě.

9 Varianty etapy metra I. D Pankrác - Depo Písnice 0. Návrh 2011 DUR 1. Návrh 2011 optimalizace 2. Kompatibilní dopravní systém s trasami A, B, C 3. Odbočení z trasy C

10 Kompatibilní dopravní systém - Varianty 2 a 3 zásadní přínosy - možnost využití disponibilní kapacity stávajícího vozového parku, - možnost využití stávajícího technického a technologického zázemí metra a stávajících mechanizmů oprav a údržby, - bez nutnosti okamžité výstavby nového depa Písnice a nového dispečinku trasy D pro etapu Pankrác - Depo Písnice (při vědomí všech provozně technologických souvislostí), - ve Variantě 3 navíc - možnost provozování úseku Pankrác - Depo Písnice v podobě odbočky z trasy C, v tom případě bez nutnosti výstavby nové stanice metra trasy D Pankrác v této etapě výstavby (trasa D bude dočasně zaústěna do stávající stanice Pankrác na trase C), - přesun části investičních prostředků na realizaci celé trasy D do pozdějšího období (tj. do etapy výstavby úseku severně od stanice Pankrác), s očekávaným zlevněním prvních etap výstavby (jižní část trasy), tj. minimalizace počátečních nákladů se zachováním výše komentovaného maximálního užitku pro město.

11 Kompatibilní dopravní systém - Varianty 2 a 3 zpětné (negativní) důsledky - momentální rezignace na původně navržený nový, moderní, plně automatizovaný systém metra se všemi doprovodnými atributy, mezi které podle světových zkušeností patří zejména vyšší spolehlivost, flexibilita a nižší provozní náklady, - možnost následného dovybavení je obecně možná, ale relativně nákladná; týkala by se zejména automatického provozu vlaků bez řidiče a systému bezpečnostních oddělovacích stěn, - rezignace na systém s horním odběrem trakční energie (bezpečnost, energetika, pokračování trasy do regionu na jih) - prakticky nelze řešit následně. - duální technologické vybavení vlaků pro provoz po trase C i trase D, kde předpokládáme rozdílné zabezpečovací zařízení (dodatečné náklady a případná nižší spolehlivost), - ve Variantě 3 navíc pro cestující - delší (nepravidelný) špičkový interval na trase C v úseku Pankrác - Háje a Holešovice - Letňany.

12 Orientační propočet investičních nákladů variant autonomní systém kompatibilní systém jednotlivé úseky Varianta 0 Návrh 2011 Varianta 1 Návrh optimalizace Varianta 2 Kompatibilní systém Varianta 3 Odbočení z trasy C Úsek Pankrác - Depo Písnice z toho - stavební část z toho - dopravní systém Dokončení trasy ID Celkem Náměstí Míru - Depo Písnice Dokončení trasy ID s automatickým systémem metra Celkem Náměstí Míru - Depo Písnice - automaticky systém Rozdělení úseku Pankrác - Depo Písnice na dvě stavby (dva dodavatelé) Ceny uvedeny v milionech Kč bez DPH, cenová úroveň roku Úsek Pankrác - Nové Dvory Úsek Nové Dvory - Depo Písnice Celkem Pankrác - Depo Písnice navýšení oproti kontinuální výstavbě

13 standard kvality mld. Etapizace výstavby trasy metra D Variantní možnosti financování (cashflow) 25 Celková investice 45 mld. Kč I.D1 I.D2 I.D3

14 Ekonomizace výstavby v rámci prvních provozních etap V navržených Variantách 1, 2, 3 lze oproti srovnávací Variantě 0 dosáhnout úspor v řádu miliard Kč. Ve Variantě 1, se zachováním automatického metra bez řidiče cca 2 mld. Kč. Při užití kompatibilního dopravního systému lze očekávat redukci nákladů na realizaci jižní části trasy metra v oboru cca 6 mld. Kč (Varianta 2 - přestup na Pankráci), respektive cca 10 mld. Kč (Varianta 3 - větvení trasy C). V případě rozdělení úseku Pankrác - Depo Písnice na dvě stavby (případně i dva dodavatelé) dochází ke zvýšení nákladů o více než 1 mld. Kč. Dosažení maximálních přepravních efektů vynaložené investice jak pro město Prahu, tak pro region jižně od Prahy je možné pouze při realizaci celého jižního úseku trasy D až k okraji Prahy, kde jsou u stanic Depo Písnice a Písnice umístěny kapacitní autobusové terminály a parkoviště P+R. Z uvedeného důvodu doporučujeme celý úsek Pankrác - Depo Písnice realizovat jako jednu investiční akci, s případným etapovým zprovozněním úseku Pankrác - Nové Dvory. Kontinuální realizace je rovněž investičně úspornější.

15 Možnosti financování Způsob financování není na úrovni města Prahy dosud rozhodnut. Projekt je primárně připravován pro financování z veřejných zdrojů (Praha, ČR, EU). Alternativou může být - soukromá investice i provoz (PPP), nebo v řadě metropolí osvědčený - kombinovaný způsob, kdy stavební investice (dopravní cesta tunely, stanice, koleje atd.) je financována z veřejných zdrojů a dopravní systém (vlaky, zabezpečovací a řídící systém, napájení atd.) je financován i provozován formou koncese. Pro uvedené dva alternativní postupy však není vhodná investičně nejúspornější Varianta 3 - odbočení z trasy C, neboť je provozně příliš svázána se stávající sítí metra.

16 Dosavadní projednání návrhu variant řešení Návrh variant řešení projednal Výbor pro dopravu v 10/2012 a Rada města na ně následně reagovala zejména dvěma usneseními: Usnesení Rady z 12/2012 pokračovat v přípravě pro 1.etapu, tj. úsek Pankrác Depo Písnice, pro metro s dopravním systémem kompatibilním s trasou C, tj.: - Varianta 2 (přestup na Pankráci), nebo Varianta 3 (odbočení z trasy C), - vlaky s řidičem, spodní odběr trakční energie, výška nástupiště 1,0 m. Usnesení Rady z 10/2013 pokračovat v přípravě, souhlas se žádostí o příspěvek z Fondů EU Operační program Doprava Poznámka: Prostředky z OPD lze čerpat v letech , s přesahem do r (některé zdroje uvádějí do 2023).

17 Základní porovnání variant

18 Časový rámec přípravy a realizace Pro další postup přípravy byly zpracovány harmonogramy podle navržených variant řešení (příloha usnesení Rady města z 10/2013). Ve Variantě 2 (přestup) lze uvažovat se zahájením výstavby v roce 2016 a uvedením 1.etapy do provozu cca na konci roku Varianta 3 (odbočení) vyžaduje dílčí změnu územního plánu. Příprava projektu by proto byla příslušně prodloužena. Odhadovaná doba možného zprovoznění první etapy trasy je optimisticky uvažována do konce roku Uvedené časové údaje platí pouze za předpokladu, že práce na přípravě projektu budou probíhat kontinuálně a vydání úředních povolení nebude komplikováno odvoláními apod. Názorně je problematika prostupu přípravy v čase patrná z následující tabulky.

19 Postup přípravy projektu dle sledovaných variant Poznámka: Časová rizika projektu žlutě podbarvena

20 Závěrečné zhodnocení a doporučení Navržené Varianty 2 a 3 s kompatibilním dopravním systémem přinášejí nespornou reálnou možnost podstatné úspory v období realizace jižní části trasy metra D v úseku Pankrác - Depo Písnice. Postup následujících kroků v přípravě a realizaci projektu: - jakmile ÚR nabyde právní moci, obstarat stavební povolení (SP) pro úsek Pankrác Depo Písnice v souladu s ÚR (tj. pro Variantu 2 přestup), - zároveň připravit dokumentaci pro fondy EU (Studie proveditelnosti, Žádost do programu OPD 2014+), - zároveň pokračovat v obstarání úředních povolení pro změnu na Variantu 3 odbočení, tj. změna ÚP, tzv. malá EIA, změna ÚR - bude-li Varianta 3 dále sledována a nenarazí-li její projednání na problémy, které by znemožnily financování z fondů EU - rozhodnout o výběru varianty (V2 přestup, nebo V3 odbočení), na vybranou variantu uspořádat tendr, realizovat stavbu a uvést ji do provozu, - narazí-li projednání Varianty 3 na problémy, které by znemožnily financování z fondů EU - postupovat dále podle Varianty 2 přestup, uspořádat tendr, realizovat stavbu a uvést ji do provozu.

21 Děkuji za pozornost

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: ZÁŘÍ 2012 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE 1/20 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE PRACOVNÍ MATERIÁL

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com

Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍPADOVÁ STUDIE AIRCON PŘÍPADOVÁ STUDIE KOMBINACE PPP PROJEKTU A FONDŮ EU SPOJENÍ PRAHA KLADNO LETIŠTĚ RUZYNĚ Listopad 2005 Johnson & Kramařík www.johnsonkramarik.com

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Aby dopravní obslužnost byla zajištěna v souladu s platnou legislativou a za co nejvýhodnějších podmínek, přistupuje Liberecký kraj

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Vedoucí: Ao. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Georg Hauger. Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Bardo Hörl

Vedoucí: Ao. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Georg Hauger. Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Bardo Hörl DISERTACE Zvýšení efektivnosti železniční dopravy: nižší náklady pro zhuštění a zkvalitnění příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském kraji SHRNUTÍ s těžišti varianty jízdního řádu a provozu zpracována

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Prohlášení nezávislých odborníků k aktuálním otázkám Železničního uzlu Brno (leden 2012)

Prohlášení nezávislých odborníků k aktuálním otázkám Železničního uzlu Brno (leden 2012) Prohlášení nezávislých odborníků k aktuálním otázkám Železničního uzlu Brno (leden 2012) Vážení adresáti a čtenáři tohoto textu, my, kteří se po celý život věnujeme dopravě či urbanismu a architektuře,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více