sv'ětova HOSPODÁŘSIZA IZRISE A NEZAMĚSTNANOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sv'ětova HOSPODÁŘSIZA IZRISE A NEZAMĚSTNANOST"

Transkript

1 PUBLIKACE SOCIÁLNíHO ÚSTAVU CSR. - CíSLO!i~ Vycházejí ve volných lhůtách nejméně čtyřikrát do roka sv'ětova HOSPODÁŘSIZA IZRISE A NEZAMĚSTNANOST Dr. Jiří Hejda: Příčiny soudobé krise - Poslanec A. Hampl: Krise a technický pokrok - T. Pistorius: Vliv obchodnípolitiky na hospodářskou krisi Prof. dr. Jan Loevenstein: Světová hospodářská krise a hodnota peněz Prof. dr. E. Schoenbaum: Nezaměstnanost a populační problém - Poslanec Alois Tučný: Zkrácení pracovní doby jako prostředek bojeproti nezaměstnanosti - Poslanec Ing. Jaromír Nečas: Investičními pracemi proti nezaměstnanosti - Dr. E. Štern: Kritický rozbor péče o nezaměstnané v CSR. H VšEO E É.HO PEN 5,'J N r HO ÚST Fl V U. V PRAZE CENA 15Ke Tiskem Lidové knihtiskárny A. Němec a spol. v Praze II., Hybernská ulice čís. 7 Používati novin. známky povoleno řed. pošt a telegr. v Praze č. j VII

2 PŘEDMLUVA Sociální ústav ČSR. uspořádal v zimním období 1931/1932 přednáškový cyklus»s vět o váh o s pod á ř s k á k r i s e a n e z a m ě s t n a not«. V osmi přednáškách byly s odborných hledisek objasněny přibny větové krise, yywačeny její symptomy a zárov,eň předneseny podněty k jejímu léčení. Pro důležitost tématu a hodnotu zpracované látky rozhodl se Sociální ústav vydati přednášky o krisi a nezaměstnanosti v tomto knižním souboru. Není to po p,rvé, kdy Sociální ústav vydává cyklus jím uspo,řádaných přednášek a diskusí o aktuálních otázkách v úpravě knižní, ve snaze seznamovati veřejnost s problémly Sociálním ústavem řešenými a přispívati k rozhojiíování naší odborné literatury sociální a sociálně hospodářské. V první stati této publ,ikace dr. J i ř í Ii e jda podrobně analysuje»p ř í čin y s o u d o!t é k r i s e«. Pojednává zejména o 1. zv. hospodářském vlnění, pů'sobeném střídáním stavů hospodářské deprese a konjunktury od počátku 19. stoleti po přítomnou dobu, pro kterýžto zjev snesl bohatý a většinou málo u nás známý materiál dokladový. Stejně cennými doklady čís,elně statistickými a grafickými prokládá líčení strukturálních zm1ěn, kterými prošel za posledních des.ít'iletí hospodářský život světový, zejména svými složkami - výrobní, průmyslovou a zemědělskou. K strukturálním změnám připojuje autor p,řehled hospodářsko-sooiálních účinků racionalisace. Z části, věnované cenotvornému procesu, sluší zvláště zdůrazniti pojednání o poměru zlata k cenám a o vlivu koncentrovaného hospodářství na ceny. V závěru dospívá dr. Iiejda k názoru, že neprožíváme pouze obvyklé krise periodické, nýibfiž zároveň krisi systému, která byla předvídána, břeba i ve formách jiných, než jakými se projevila. P {}s I a ne c A II t o n í n Ii a mp I, jak ji,ž z názvu jeho přednášky»k,r i s e a tec hll i c ký p o k ľ o k«je patrno, řeší otázku, zdali a do jaké míry zavinil technický pokrok vedle jiných faktorů současnou krisi hospodájřskoll. Plasrticky vyznačiv vzdouvání industrialisační vlny v době válečné a poválečné, jejímž působením byl zvětšen počet a rozsah průmyslových závodů ve světě, líčí uplatnění technického pokroku; který zrychlil a zúspomil výrobní proces, při čemž vyz,načuje positivní a

3 negativní přínos těchto zjevu, opíraje se o bohatou řadu konkretních dokladů domácích i cizích. Zvláštní kapitola je věnována hoslpodář:skému a sociálnímu zhodnocení techniky. Dospívá k názoru, že technika, jsouc pouhým instrumentem, který může působiti blahodárně i škodlivě, nezav1nija sama o sobě krisi, nýbrž zavinili ji lidé, k,teří techniky užívají. Technika není ani dobrá, ani patná, ale lidé technikou vládnoucí jsou buď schopní nebo neschopní, poctiví nebo chytračiví. Dosavadní vývoli nes,měřoval k tómu, aby se člověk stal pánem stroje, Autor vyznačuje prostředky, kter~'mi je třeba korigovati tento pochybný vývoj, zotročující strojem člověka. ' R e d a k t o r Th. P is t.o r i u s zobrazuje» V I i v o b c hod n Í p o I i ti k y na h o s pod á ř s k o u k r i s i«. Obchodní politika, která, ačkoliv je ve své,podstatě zahraniční politikou hospodářskou, není v po:sledních letech usměrňována jako zahraniční politika vůbec tendencí k světové solidaritě a zájmové harmonisaci. Obchodní politika, brzdíc vývoj od hospodářství národního k hospodátství světovému, je v mzporu s celkovým vývojem lidské společnosti, což je provázeno škodlivými účinky hospodářskými i sociálními. Autor podává stmoný přehled vývoje Qchranářství.od konce světové války, vyznačuje jednotlivé mezinárodní pokusy o mírnění ochranářství a podrob11ě líčí prudce se vzdouvající ochranářství od roku 1929 po přítomnou dobl~.piř,ednáška vyvrcholuje výčtem škodlivých účinků ochranářství, urychlivšího příchod krise a prohlubujícího dostavivší se krisi. P r o f. dr. Jan L o e vell st e i II svou velmi huvnou přednáškou»5 vět o' v á k r i s e a hod not a pen ě z«jednak nově fmmuluje, jednak rozhojňuje své dřívější práce o světové krisi. V úvodě pojedná vá o redukovatelnos,ti všech teorií o krisi na dva typy - na teorii podkonsumu a teorii deflační a hodnotí obě teorte._ Jádro jeho přednášky tvoří řešení problému m'ožnosti hodnotné změny ve směnné hodnotě peněz a,řešení problému deflace, na něž navazuje podrobné řešení možnosti teorie podkonsum!u. V přednášce»n,e z a mě s t n a n o s t a pop u I a ční p r o- b I é m«zá,ujímá čtenáře pro f. dr. E. 5 c ho e n b au m především výraznými náčrtky vývoje evropské populace. Ukazuje, že uzavření různ~tch států, zejména zámoří přistěhovakům, představuje veliký obrat ve vývoji evropské populace, který se projevuje tlak{?m na pracovním trhu. Uzavírání států před vystěhovalectvím ohrožuje Evropu p'řelidněním a novými válkami. Zabrývá s.e dále zjevem vzrůstání 'počtu osob výdělečně 4

4 čillnýclt, líče jeho příčiny, pojednává' o vnikání žen do výdělečné činnosti, jež vyplývá ze zjevů populačních a zvyšujq tlak na,pracovní trh. V řadě dalších různých tlaků na pr\lce),vní trh věnuje prof. dr. Schoenbaum zvláštní pozornost snižování úm.rtrio ti.»kdežto 'moderní hygiena prodlužuje délku života, a tedy podíl starších roč.níků na celkové populaci - praví autor -' -na až je právem hrda, ubývá v moderním hospodářství možností, zaměstnati plně tyto déle žijící osoby.«pokud jde o vyhlídku do budoucnosti, nepatří autor k pesim!stům, očekávaje, že v nejblilžších letech se dostaví následkem po~lesu válečných porodů nejdříve uvoln,ění na pracovním trhu mladistvých dělníků a učedníků a žc v po zdějších letech násled- kqj11 ',zníenše)léhó přírůstku Obyvatelstva. dostaví se a:;i _pře- };onání nezaměstnanosti, spojcné sc zesl4bením vx11třního,trhu, které by mohlo býti vyváženo zvýšením živóttiíúróvně, p o s I a n e cal o i s Tu č n Ý statí»z krá cen í p r a c o v- ní dob y j a k o prostředek boje pro' t i n e z a ITIJ ě stn a n o s t i«řeší na široké základně sociálně politické i národohospodářské, jež vyvrclloluje v přesvědčení, že zkrácení pracovní doiby je nczbytll1ostí. Autor ve své studii podává výrazný přehled změn pracovní doby v různých státech a seznamuje čtenáře s názory světové literatury o dalším zkrácení osmihodinové doby pracovní. V přednášce»j n ves t i čilí 11] i p r a c e m i pro ti n e z a- mě st n a,n o st i«vyložil po 1. inž, Jar o mír Ne č a s mnohostranný význam veřejných investičních prací pro potlačování IlOspodářské krise, jejichž vhodnost spočívá již v tom, že p'ředstavují pwstředek, jehož,použití je na hospodářských poměrech cizích nezávislé, což nebývá při použití mnohých prostředků jiných. Jsa si vědom toho, že hlavní podmínkou uskutečnění investičních prací je OIpatření finančních prostředků, předkládá inž. 'ečas ve své práci promyšlený finanční plán, který by některými položkami vůbec nezatížil tátní pokladny, jinými pak přivodil by zatížení, účelně rozvržené na dlouhou dobu a proto málo pochovatelné v poměru k veliké positivní hodnotě investičnich prací. Inž. Nečas nejen podrobně vytyčuje plán pro opatření finančních prostředků na investice, ale zároveň předkládá ve své přednášce konkretní plán investičních prací, jakož i návrh na úpravu administrativních opatření, jimiž by se usnadnila úspěšnost investiční činnosti. D r..ev ž,e n Š t e r n v phdnášce })K rit i c k Ý r o z bor ]J é č e o n e z a m ě s t n a n é v C e s k o s loven s k U«pojednává o prostředcích zlepšení těž.ké situace nezaměstnaných.

5 Účelně doplniv řešení této otázky, projednané předcházejícími přednáškami, zabývá se evidencí našich nezaměstnaných, prováděnou z,prostředkovatelnami práce, poukazuje na nedostatky těchto nedednotně organisovaných institucí a vyznačuje konkretní potřeby zpmstředkovatelen. Zvláště cennou statí této přednášky je statistikami protkané vylíčení naší péče o nezaměstnané v jejím vývoji od převratu a pronikavá kritika platného dobrovolného pojištění proti nezaměstnanosti, zvaného»gentský systém«. Zajímavé jsou jeho.přehledy o vývoji odborové organisovanosti u nás. Kritickým rozborem prokazuje dr. Stem, že výhody gentského systému přes provedené v něm opravy nezatlačují jeho nevýhod, v důsledku čehož stává se potřebou, aby nepovinné pojištění gentské bylo v době zlepšených hospodářských poměrů nahrazeno pojištěním povinným proti nezaměstnanosti. 6

6 OBSAH: Str. D r. J i ř í li c jda: Příčiny soudobé krise Poslancc A n to n í n I-I a 111,p 1 : Krisc a technick)'t pokrok 39 T 1J. P j s tol' i u s: Vliv obchodní politiky na hospodářskou krisi Prof. dr. Jan L o e ven st cin: Světovú hospodáí"ská krisc a hodnota pcněz Prof. dr. E. S c hoc n b a LI m: Nezaměstnanost a populační problém 91 Poslancc A 1o i s Tll Č n ý: Zkrácení pracovní doby iako prostřodck bojc proti nczaměstnanosti Posl. illž. Jar o mír Ne č a s : Invcstičními praccmi proti nczaměstnanosti Dr. t: v ž e 11Š t e r II ; Kritický rozbor péče o nezaměst- Ilal1é v Československu 130 Resumé

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Migrace v České Republice, její klady a zápory

Migrace v České Republice, její klady a zápory Migrace v České Republice, její klady a zápory Zpracovala: Bc. Tamara Richtermocová 2010 1 Obsah: 1. Vysvětlení pojmů..3 2. Migrace v ČR popis aktuálního vývoje...4 3. Faktory a příčiny migrace.5 4. Zaměstnání

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více