Digital surround sound receiver FR965 FR975

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital surround sound receiver FR965 FR975"

Transkript

1 Digital surround sound receiver FR965 FR975

2 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5

3 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50 Pro ochranu ivotního prostøedí...50 Osvìdèení o obchodní znaèce...50 Ovládací tlaèítka...51 Dálkov ovladaè Pou ívání dálkového ovladaèe...52 Tlaèítka na dálkovém ovladaèi...53 Naprogramování univerzálního dálkového ovladaèe...54 Pøípoje...55 Pøipojení Analogové audio pøípoje...56 Digitální audio pøípojení...56 Øídící sbìrnice, CEMA LK...57 Video pøipojení...57 Sí ové napìtí...58 Pøipojení reproduktorù...58 TV jako støedov reproduktor...58 Pøipojení antén...58 AV / GAME víko (pouze pro typ FR 975)...58 Uspoøádání systému Umístìní reproduktorù...59 Nastavení a testování reproduktorù...59 Nastavení v konu...59 Sluchátka...59 Údr ba...59 Displej...60 Menu Menu pøijímaèe TV menu...62 Volba zvukového zdroje SOURCE SELECTOR...63 Volba 6 CHANNEL / DVD PUT...63 Pøeprogramování zvukového zdroje...63 Jedna volba zvukového zdroje pro dva nebo více pøístrojù...63 O pøípoji 6 CHANNEL / DVD PUT...63 Reprodukce, záznam Reprodukce ze zvukového zdroje...64 Nastavení síly a charakteru zvuku...64 Záznam ze zvukového zdroje...64 Záznam z digitálního v stupu...64 Prostorov zvukov efekt O prostorovém zvukovém efektu...65 Zapojení prostorového zvukového efektu...65 Mo nosti nastavení prostorového zvukového efektu...66 Radiopøijímaè Ladìní rozhlasov ch stanic...67 Zapojení citlivosti v pásmu FM...67 Programování rozhlasov ch stanic...67 Ladìní na naprogramovanou rozhlasovou stanici...68 Zmìna poøadí naprogramovan ch rozhlasov ch stanic...68 Pojmenování rozhlasov ch stanic...68 Vymazání názvù rozhlasov ch stanic...68 RDS R...69 RDS zprávy a dopravní informace...69 Technické údaje Pøijímaè...70 Odstraòování závad Upozornìní...71 Odstraòování závad...71 Pøíslu enství Pøíslu enství dodávané s pøístrojem: univerzální dálkov ovladaè 2 monoèlánky k dálkovému ovladaèi, typu AA koaxiální kabel pro audio pøípoj pøehrávaèe DVD kabel øídící sbìrnice pro pøipojení CEMA LK rámová anténa drátová anténa tato u ivatelská pøíruèka Umístìní Umístíte-li jednotlivé pøístroje systému nad sebe, pøijímaè musí b t v dy na nejvy ím místì. Pøijímaè umístìte v dy na hladk, tvrd pevn povrch. Ventilaèní otvory nikdy nepøikr vejte a ponechejte nad pøístrojem 50 cm, po levé a pravé stranì 10 cm volného místa na dostateènou ventilaci. Pøíjem zlep íte, neumístíte-li rámovou anténu bezprostøednì pod nebo nad CD nahrávaè, DVD pøehrávaè, TV nebo pøístroje vysílající elektromagnetické záøení. Ochrana ivotního prostøedí Pøístroj není zabalen do nadbyteèn ch obalù. Udìlali jsme v echno proto, aby obal mohl b t rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol, polyetylén (sáèky, ochranná fólie). Pøístroj je vyroben z takov ch materiálù, které je mo no znovu zpracovat, jestli e demontá vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyèerpané baterie a u nepou iteln pøístroj vlo te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí do vhodn ch nádob na odpadky. Jako partner ENERGY STAR, Philips stanovuje, e tento v robek vyhovuje pøedpisùm ENERGY STAR vztahujícím se na úèinné vyu ívání energie. Osvìdèení o obchodní znaèce Vyrábìno s povolením firmy Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC a symbol 2 dvojité D je ochranná znaèka firmy Dolby Laboratories. Dùvìrné, nepublikované práce Dolby Laboratories. V echna práva vyhrazena. DTS a DTS Digital Surround jsou ochranné znaèky Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 Theater Systems, Inc. V echna práva vyhrazena. 50

4 OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA VOLUME SOURCE SELECTOR DVD PHONO POWER / STANDBY CEMA LK VIRTUAL HALL DIGITAL CEMA SOUND CENTER CDR / TAPE TUNER CD TV AV 8 SURROUND SURR. MODE TUNER AM/FM RADIO TEXT SENS. NEWS T/A PREV. / EXIT SETUP MENU TUNER PRESET MENU NAVIGATOR VCR SAT NEXT TER / OK LOUDNESS BASS TREBLE 9 0 PHONES ON/OFF VIRT. MODE DIGITAL SOUND PROCESSG TETRA CORE! AV / GAME 1 POWER / STANDBY...Zapojení a vypnutí pøijímaèe. 2 CEMA LK...Zapojení a vypnutí øídící sbìrnice mezi pøijímaèem a TV. 3...Infraèerven senzor dálkového ovladaèe. 4 VIRTUAL...Kontrolka virtuálního ozvuèení surround. 5 HALL...Kontrolka zvukového efektu HALL. 6...Displej 7 SOURCE SELECTOR...Volba rùzn ch audio a video pøípojù. 8 VOLUME...Zvy ování a sni ování síly zvuku. 9 AV...Volba vstupu AV / GAME (pouze pro typ FR 975). 0 TREBLE...Nastavení úrovnì vysok ch tónù pøi souèasném pou ití regulátoru VOLUME.! BASS...Nastavení úrovnì basov ch tónù pøi souèasném pou ití regulátoru LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. # NEXT 2...TUNER: hledání rozhlasové stanice. MENU: postup do následující úrovnì menu. $ ENTER / OK...Potvrzení parametrù z menu. ) ( * & ^ % TUNER PRESET X MENU NAVIGATOR TUNER: pøepnutí na následující nebo pøedcházející naprogramovanou rozhlasovou stanici. MENU: posun smìrem nahoru nebo dolù. ^ 1 PREV. / EXIT...TUNER: hledání rozhlasové stanice. MENU: postup do pøedcházející úrovnì menu. & SETUP MENU...Zapojení a vypnutí menu. * SENS....Pøepnutí na malou resp. velkou citlivost ladìní. ( NEWS/TA...Zapojení nebo vypnutí RDS zpráv a RDS dopravních informací. ) TUNER AM/FM...Volba vlnového pásma rozhlasového pøijímaèe. RADIO TEXT...Probìhnutí rùzn ch informací RDS. SURR. MODE...Pøepnutí na jinou konfiguraci reproduktorù. VIRT. MODE...Volba z rùzn ch virtuálních zvukov ch funkcí surround. SURROUND ON/OFF...Pøepínání mezi naposledy zvolenou funkcí surround a stereo. % $ 51

5 DÁLKOV OVLADAÈ Pou ívání dálkového ovladaèe Otevøte víko prostoru pro napájecí èlánky dálkového ovladaèe a vlo te 2 alkalické monoèlánky typu AA (R06, UM-3). Vyjmìte napájecí èlánky jsou-li vyèerpané nebo nebudete-li dálkov ovladaè del í dobu pou ívat. MUTE H PHONO TV 2 TUNER CD CDR/TAPE VCR SAT DVD Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je po pou ití vlo te do urèen ch nádob na odpadky. Tlaèítka na dálkovém ovladaèi mají toto né funkce jako tlaèítka na pøijímaèi. Dùle ité! Zvukov zdroj na pøijímaèi-zesilovaèi zvolíte tak, e tlaèítko zvukového zdroje podr íte zhruba 1 vteøinu stisknuté. Stisknete-li tlaèítko na dobu krat í ne 1 vteøinu, v sledkem bude pouze to, e zvolen zvukov zdroj bude ovládán dálkov m ovladaèem. Dálkov ovladaè zùstane naladìn na zvolen pøístroj a do doby, kdy stisknete na dálkovém ovladaèi tlaèítko jiného zvukového zdroje. Tato funkce umo òuje ovládání dal ích zvukov ch zdrojù (napø. pøevíjet pásek) bez toho, aby bylo nutné na pøijímaèi volit jin zvukov zdroj. GUIDE CEMA LK ON/OFF MENU 0 CABLE BOX OK É A NEWS/TA Ç ATV CHANNEL/TRACK í CANCEL FR.D. DEX AUDIO DVD DISC + SUB WOOFER - ë NIGHT REAR + - CHANNEL LOUDNESS Å SUBW. T-C VIRTUAL SURROUND MODE ON/ OFF ON/ OFF SURROUND MODE TEST TONE 52

6 DÁLKOV OVLADAÈ Tlaèítka na dálkovém ovladaèi H MUTE...Vypnutí zvuku pøijímaèe. 2...Zapojení pøijímaèe do pohotovostního stavu. PHONO, TUNER, CD, CDR/TAPE, TV, VCR, SAT, DVD...Pøepnutí dálkového ovladaèe na vykonávání pøíkazù vysílan ch pro zvolené pøístroje. Volba zvukového zdroje, podr íte-li tlaèítko stisknuté déle ne 1 vteøinu. SAT lze pou ít pouze pro digitální satelitov pøijímaè Tlaèítka na zapisování èísel skladeb, rozhlasov ch stanic nebo frekvencí. Èíslice dvojmístn ch èísel je nutné stisknout bìhem 2 vteøin. CEMA LK ON/OFF...Vytvoøení a zru ení kontaktu mezi TV a zesilovaèem. CABLE BOX...nemá funkci MENU GUIDE...TUNER: Zapnutí a vypnutí menu pøijímaèe-zesilovaèe. DVD, TV: Zapnutí a vypnutí menu DVD/TV. OK...Potvrzení mo nosti menu. Tlaèítka s ipkami...tuner: Pohyb v menu. ipkou doprava/doleva lze ladit nahoru/dolu. CD, CDR: ipkou doleva/doprava lze hledat smìrem zpìt/dopøedu, ipkou nahoru/dolù lze zvolit následující/pøedcházející skladbu. +A...Zv ení síly zvuku pøijímaèe. -A...Sní ení síly zvuku pøijímaèe. i NEWS/TA...Zapojení nebo vypnutí funkce NEWS a TRAFFIC ANNOUNCEMENT. TV: Zapojení a vypnutí teletextu. SAT: Zapojení a vypnutí textov ch informací. ÉATV...Zv ení síly zvuku TV. CD, CDR, VCR, DVD: Zapojení reprodukce. ÇATV...Sní ení síly zvuku TV. CD, CDR, VCR, DVD: Zastavení reprodukce. í CHANNEL/TRACK...Volba pøedcházející naprogramované rozhlasové stanice. VCR: Zpìtné pøevíjení pásku. CD, CDR, DVD: Volba pøedchozí skladby. TV: Volba pøedchozího kanálu. ë CHANNEL/TRACK...Volba následující naprogramované rozhlasové stanice. VCR: Zrychlené pøevíjení pásku. CD, CDR, DVD: Volba následující skladby. TV: Volba následujícího kanálu. LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. SUBW. ON/OFF...Zapnutí a vypnutí basového reproduktoru., DVD AUDIO...CDR, VCR: Zapojení záznamu. DVD: Zapnutí zvukov ch pásem. CANCEL, DVD...CD, CDR, SAT, VCR: Vymazání programu, zru ení volby. DVD: Pøepínání zorného úhlu. FR.D., DVD Å...TUNER: Zapojení funkce FREQUENCY DIT. CD, CDR, VCR, DVD: Pøeru ení reprodukce. DEX, DVD T-C...VCR: Zapojení a vypnutí hledání indexu. SAT: Zapnutí a vypnutí signálu. DVD: Volba názvu nebo kapitoly. DISC...CD-, CDR-, DVD-mìnièe: Volba následujících desek. NIGHT...Zapnutí a vypnutí funkce NIGHT MODE. VIRTUAL MODE...Probìhnutí rùzn ch zvukov ch funkcí virtuálního ozvuèení surround. SURROUND ON/OFF...Zapojení a vypnutí funkce SURROUND SOUND. +/- SUBWOOFER...Sní ení/zv ení síly zvuku basového reproduktoru. +/- REAR...Zesílení/zeslabení zvuku zadních reproduktorù. Tìmito tlaèítky lze zesílit/zeslabit hlasitost reproduktorù pøi testování. SURROUND MODE...Volba rùzn ch prostorov ch zvukov ch efektù. TEST TONE...Zapojení a vypnutí testovacího zvuku. Je-li zapojen testovací zvuk, tlaèítkem +/- REAR lze zesílit/zeslabit hlasitost právì poslouchaného reproduktoru. 53

7 DÁLKOV OVLADAÈ Naprogramování univerzálního dálkového ovladaèe Univerzální dálkov ovladaè poznáte podle toho, e je na nìm nápis Multibrand/Universal. Univerzální dálkov ovladaè je nutné naprogramovat na kódy rùzn ch typù pøístrojù, které pou íváte. Lze to provést tak, e zapí ete kód ze 4 místného èísla nebo vyhledáte kód daného pøístroje. My Vám doporuèujeme zápis kódu ze 4 místného èísla. Tato metoda je rychlej í a bezpeènìj í. Metodu volby kódu aplikujte pouze v pøípadì, e nenajdete kód nìkterého pøístroje. Tabulka kódù je uvedena na konci této pøíruèky. Dùle ité! Na programování lze pou ít pouze tlaèítka dálkového ovladaèe, tlaèítka na pøijímaèi nebo na jiném pøístroji nelze pou ít. Naprogramování kódu ze 4 místného èísla 1 Tlaèítko toho zvukového zdroje, kter si pøejete ovládat a tlaèítko 2 podr te stisknuté 3 vteøiny. 2 Zapi te kód pøístroje 4 místn m èíslem (tabulku kódù najdete na konci pøíruèky). Poznámky: Zapí ete-li více jak 4 èíslice, dálkov ovladaè bude registrovat pouze prvá èísla. Nezapí ete-li kód bìhem 30 vteøin, dálkov ovladaè vystoupí z programovací funkce bez zmìny kódu. Pøejete-li si naprogramovat nov pøístroj, staèí pøepsat star kód na nov. Volba kódu pøístroje 1 Zapnìte pøístroj, kter si pøejete ovládat. 2 Tlaèítko toho zvukového zdroje, kter si pøejete ovládat a tlaèítko 2 podr te stisknuté 3 vteøiny. 3 Stisknìte znovu tlaèítko 2 a poté ho uvolnìte. ydálkov ovladaè vysílá pro rùzné typy pøístrojù signál (podle zvoleného zdroje) na zmìnu kanálu nebo na zapojení do pohotovostního stavu. 4 Jakmile pøístroj reaguje pøepne se na následující kanál nebo se zapojí do pohotovostního stavu potvrïte kód stisknutím tlaèítka 2. ydálkov ovladaè bude pou ívat tento kód. Nereaguje-li pøístroj do 2 minut, kód nebyl ulo en do pamìti dálkového ovladaèe. Kód dálkového ovladaèe zùstal nezmìnìn. Poznámka: Vyjmete-li z dálkového ovladaèe monoèlánky na více ne 1 minutu, kódy je nutné znovu naprogramovat. Jakmile najdete a zkontrolujete kódy pou ívan ch pøístrojù, zapi te si je sem. PHONO... TUNER... CD... CDR/TAPE... TV... VCR... SAT... DVD... Nastavení dálkového ovladaèe do základní pozice 1 Podr te stisknuté nìkteré z tlaèítek zvukového zdroje a tlaèítko 2 zhruba 3 vteøiny. 2 Zapi te 3 èíseln kód 981. ydálkov ovladaè bude nastaven na pùvodní kódy Philips. 54

8 PØÍPOJE ªº ) ( * & DIGITAL AUDIO / PHONO GND. OPTICAL2 OPTICAL 1 COAX COAX 2 COAX 1 L R 6 CHANNEL/ DVD PUT CENTER SUBW. ^ AM LOOP PHONO ANTENNA ANTENNA VIDEO / S-VIDEO FM 75 Ω DVD MON VCR VCR SAT DVD MON VCR SAT AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE SUBWOOFER PRE- CEMA LK CENTER PRE- CENTER % R L R L EACH SPEAKER 6 Ω 6 SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω SURROUND SPEAKERS Pøípoj Název pøípoje Pro následující pøipojení: 6,3 mm pøípoj sluchátek 1 PHONES Sluchátka s 6,3 mm pøípojem. na pøední stranì Audio a video vstupy na pøední 2 AV / GAME Audio v stupy na levé a pravé stranì takového pøístroje, jako stranì (pouze pro typ FR 975) videokamera nebo videohra. 3 AV / GAME Video v stupy takového pøístroje, jako napøíklad videokamera nebo videohra. SPEAKERS 4 R, L Prav a lev pøední reproduktor. 5 CENTER Støedov reproduktor. SURROUND SPEAKERS 6 R, L Prav a lev reproduktor surround. AUDIO / 8 CDR/TAPE Vstup nahrávaèe CD nebo magnetofonu. 9 CDR/TAPE V stup nahrávaèe CD nebo magnetofonu. 0 CD V stup pøehrávaèe CD.! SAT V stup satelitového VCR Vstup videorekordéru. # VCR V stup videorekordéru. $ TV V stup TV. % PHONO V stup gramofonu s talíøem MM. PHONO GND f Uzemòovací vodiè gramofonu. 6 kanálov vstup ^ 6 CHANNEL/DVD PUT 6 kanálov v stup pøístroje typu pøehrávaè DVD nebo laserov ch diskù. DIGITAL AUDIO / & COAX 1 Koaxiální v stup digitálního pøístroje (u zvukového zdroje DVD zpravidla vstup). * COAX 2 Koaxiální v stup digitálního pøístroje. ( COAX Koaxiální vstup digitálního pøístroje typu nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD. ) OPTICAL Optick v stup digitálního pøístroje typu pøehrávaèe DVD, pøehrávaèe CD, nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD (pouze pro typ FR 965). ) OPTICAL 1(2) Optick v stup digitálního pøístroje typu pøehrávaèe DVD, pøehrávaèe CD, nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD (pouze pro typ FR 975). VIDEO / S-VIDEO Video vstup/v stup video pøístrojù pro zlep ení kvality obrazu (pouze pro typ FR 975). DVD V stup pøehrávaèe DVD. MON Vstup monitoru (napø. TV). VCR V stup videorekordéru. VCR Vstup videorekordéru (pro záznam). ª SAT V stup satelitového systému. Anténové pøípoje AM LOOP Rámová anténa dodávaná s pøístrojem. FM 75 Ω Drátová anténa dodávaná s pøístrojem nebo externí anténa. Pøedzesilovací v stupy 7 CENTER PRE- Vstup TV, je-li to støedov zvukov zdroj (pouze pro pøípad, kdy je pøipojen sbìrnicov systém CEMA LK). º SUBWOOFER PRE- Vstup aktivního basového reproduktoru. Øídící sbìrnice CEMA LK Pøípoj øídící sbìrnice Philips TV s CEMA LK. V stup sí ového napìtí AC LET V stup napìtí toto ného se sí ov m napìtím. Maximální zatí ení 100 W. (není u v ech typù) Sí ov kabel Po zapojení v ech pøípojù, zasuòte sí ov kabel do zástrèky. AVIS 5 4 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR DesignedanddevelopedbyPhilips in the European Community. Manufacturedunderlicensefrom DolbyLaboratories. DOLBY, DOLBYDIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarksofdolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufacturedunderlicense from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942andotherworld- wide patentsissuedandpending. DTS DTS DigitalSurround are trademarksofdigitaltheater Systems, Inc. Copyright1996Digital TheaterSystems, Inc. All Rights Reserved. AC LET TOTAL 100W MAX. SWITCHED POWER / STANDBY 3 2 CEMA LK PHONES 1 SURROUND ON/OFF 55

9 PØIPOJENÍ Analogové audio pøípoje Nìkteré pøístroje mají analogové i digitální zásuvky. Doporuèujeme pou ívat digitální pøípoje, proto e kvalita zvuku bude lep í. V kapitole Pøeprogramování volby zvukového zdroje najdete návod, jak pou ívat digitální pøípoje pøijímaèe. POWERED SUBWOOFER V stupní signál Dolby Digital Laserdisc je odli ného typu, proto je pro jeho pøipojení nutn demodulátor AC-3 RF; nepatøí k pøíslu enství. MONITOR / TV AUDIO PHONO GND. DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 AM LOOP ANTENNA FM 75 Ω VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω OPTICAL 1 CEMA LK COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. TURNTABLE VCR AUDIO AUDIO CD ORDER CD ER SAT EIVER Digitální audio pøípojení CD ORDER ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω CD ER DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 OPTICAL 1 COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CEMA LK CENTER PRE- CENTER R L R L EACH SPEAKER 6 Ω SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω SURROUND SPEAKERS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS NE PAS OUVRIR RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol 2 are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. DVD ER 56

10 PØIPOJENÍ Øídící sbìrnice, CEMA LK DVD ER DIGITAL EXT 1 EXT 2 EXT 3 TV AUX TV A optional (TV = CENTER) Je-li pøijímaè-zesilovaè a televizor Philips s funkcí Cinemalink (nebo je tì lépe Philips videomagnetofon nebo Philips DVD pøehrávaè) pøipojen k øídící sbìrnici CEMA LK, systém bude mít i dal í pøednosti: Zapojíte-li nìkter zvukov zdroj, systém se automaticky pøepne na tento vstup. Systém lze øídit pomocí obrazovky TV. V závislosti na jazyku TV to mù e b t provádìno jazykem, kter Vám nejlépe vyhovuje. TV mù e plnit funkci støedového zvukového zdroje, tak není potøebn støedov reproduktor. (Kabel s oznaèením A je nutné zvlá zakoupit.) Stisknete-li tlaèítko pohotovostního stavu na dálkovém ovladaèi, zapojíte do pohotovostního stavu cel systém. ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω VCR DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 OPTICAL 1 AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT CEMA LK SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. CEMA LK TO TV TO VCR Video pøipojení DVD ER MONITOR / TV ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω OPTICAL 1 CEMA LK COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. VCR VIDEO VIDEO SAT EIVER 57

11 PØIPOJENÍ Sí ové napìtí Typov títek najdete na zadní stranì pøijímaèe. 1 Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti souhlasí s údajem uveden m na typovém títku. Není-li tomu tak, obra te se na svého dodavatele nebo na servis. 2 Zasuòte zástrèku sí ového kabelu do zásuvky. Pøejete-li si pøístroj zcela oddìlit od sítì, vytáhnìte sí ovou zástrèku ze zásuvky. Pøipojení antén Anténa AM (MW) Rámovou anténu dodávanou s pøístrojem nelze pou ít externì. Anténu umístìte v co nejvìt í vzdálenosti od pøijímaèe, TV, vodièù, DVD pøehrávaèe, videorekordéru a jin ch pøístrojù vysílajících elektromagnetické záøení. 1 Podle ní e uvedeného obrázku pøipojte rámovou anténu do vstupu AM LOOP. 2 Optimální pøíjem nastavte otáèením antény. Pøipojení reproduktorù Nìkteré pøípoje reproduktorù na pøijímaèi jsou roubového typu, nìkteré zasunovacího typu. Ní e uveden nákres zobrazuje zpùsob jejich pou ití. AM LOOP ANTENNA 8 mm 7 mm Barevn (nebo oznaèen ) vodiè zasuòte do barevného v stupu, èern (nebo neoznaèen ) vodiè do èerného v stupu. 2 Pøipojte: Lev pøední reproduktor do v stupu L (èerven a èern ) Prav pøední reproduktor do v stupu R (èerven a èern ) Støedov reproduktor do v stupu CENTER (modr a èern ) Lev surround reproduktor do v stupu SURROUND L ( ediv a èern ) Prav surround reproduktor do v stupu SURROUND R ( ediv a èern ) TV jako støedov reproduktor Philips TV lze v systému CEMA LK pou ívat jako støedov reproduktor. Pou íváte-li TV s pøipojením skart, budete potøebovat pøipojovací kabel audio RCA-scart. Pou íváte-li TV s pøipojením RCA, budete potøebovat pøipojovací kabel RCA. Tyto vodièe je nutné pøipojit na modr v stup CENTER PRE- na zadní stranì. V u ivatelské pøíruèce televizoru si prostudujte, jak lze Vá televizor pou ít jako støedov reproduktor. Anténa FM Drátovou anténu dodávanou s pøístrojem lze pou ít pouze pro pøíjem blízk ch stanic. Pro lep í pøíjem doporuèujeme pou ít centrální anténov systém nebo externí anténu. 1 Podle ní e uvedeného obrázku zasuòte drátovou anténu do vstupu FM 75 Ω. 2 Optimální pøíjem nastavte otáèením antény. Pou íváte-li centrální anténov systém nebo externí anténu, zasuòte tyto pøípoje takté do vstupu FM 75 Ω, namísto drátové antény. FM 75 Ω AV / GAME víko (pouze pro typ FR 975) Pøejete-li si sejmou víko AV / GAME, stisknìte pravou stranu víka. Prostor zavøete nasazením víka zespodu. AV / GAME PHONES FM 75 Ω AV / GAME PHONES 58

12 USPOØÁDÁNÍ SYSTÉMU SUBWOOFER SURROUND (REAR) LEFT LEFT CENTER Umístìní reproduktorù RIGHT RIGHT SURROUND (REAR) O umístìní v eobecnì Reproduktory nepokládejte do rohu nebo na podlahu, proto e se tím pøíli zv razní basové tóny. Umístíte-li reproduktory za záclonu, nábytek atd., vysoké tóny budou znít slabìji. Posluchaè musí reproduktory v dy vidìt. Ka dá místnost má jiné akustické vlastnosti a mo nosti umístìní jsou èasto omezeny. Podle horního obrázku se pokuste najít ideální umístìní reproduktorù. Na dosa ení dobrého prostorového zvukového efektu doporuèujeme pou ívat minimálnì 5 reproduktorù (2 pøední, jeden støedov a 2 surround). S men ím poètem reproduktorù takté dosáhnete urèit stupeò prostorového zvukového efektu. Systém toti nasmìruje signál pro chybìjící reproduktory na reproduktory stávající. V kapitole Menu najdete, jak lze správnì nastavit parametry pøijímaèe podle poètu a rozmìrù pou ívan ch reproduktorù. Umístìní pøedních reproduktorù Pøední reproduktory podobnì jako stereofonní reproduktory mají b t umístìny pøed posluchaèem, po jeho pravé a levé stranì. Umístìní støedového reproduktoru Støedov reproduktor má b t umístìn mezi dva pøední reproduktory, tedy pod nebo nad TV. Støedov reproduktor je v ideální v ce, je-li v úrovni u í (sedícího) posluchaèe. Umístìní surround reproduktorù Surround reproduktory mají b t umístìny proti sobì, pokud mo no na spojnici s posluchaèem nebo tro ku za ním. Umístìní basového reproduktoru Basov reproduktor ve velké míøe zvy uje zv raznìní basov ch tónù systému. Basov reproduktor lze umístit kdekoliv v místnosti, proto e lidské ucho není schopné vnímat odkud pøicházejí hluboké tóny. Pøesto v ak nedoporuèujeme umístit basov reproduktor uprostøed místnosti, proto e to mù e vést k zeslabení basov ch tónù. Na basov reproduktor nic nepokládejte. Nastavení a testování reproduktorù Optimální prostorov zvukov efekt dosáhnete nastavením relativní síly zvuku. Pro nastavování se posaïte tam, kde obyèejnì posloucháte systém. V kapitole Menu pøijímaèe najdete, jak lze správnì nastavit parametry pøijímaèe v závislosti na pou ívan ch reproduktorech. Ideálním lze nazvat nastavení, kdy posluchaè sly í zvuk ze v ech reproduktorù s toto nou sílou zvuku. 1 Stisknutím tlaèítka POWER / STANDBY zapojte pøijímaè. 2 Stisknìte tlaèítko TEST TONE na dálkovém ovladaèi. y Z jednotliv ch reproduktorù s v jimkou basového reproduktoru se oz vá testovací zvuk. 3 Stisknutím tlaèítka +/- REAR lze zvy ovat/sni ovat sílu zvuku aktuálního reproduktoru. Nejlep ího zvukového efektu dosáhnete, pøichází-li zvuk ze v ech reproduktorù na místo, kde obvykle posloucháte hudbu, s pøibli nì toto nou hlasitostí. 4 Stisknìte tlaèítko TEST TONE na dálkovém ovladaèi. y Testovací zvuk se odmlèí. Poznámka: Nejste-li spokojeni s nastavením síly zvuku, doporuèujeme provést drobné úpravy po zapojení prostorového zvukového efektu. Nastavení v konu Nastavíte-li pøijímaè na pøíli vysoké hodnoty, zvuk bude zkresleny a reproduktory se mohou po kodit. Je-li zvuk zkreslen, nastavte sílu zvuku a regulátory síly zvuku na ni í hodnotu, aby ozvuèení bylo opìt pøijatelné. Do pøístroje je zabudován ochrann elektrick obvod proti pøehøívání. Proto se mù e stát, e v extrémních podmínkách se pøístroj sám vypne. Dojde-li k tomu, pøístroj vypnìte a znovu ho zapnìte a po ochlazení. Sluchátka Zasunete-li pøípoj sluchátek do v stupu PHONES, reproduktory nebudou ozvuèeny. Pøijímaè se pøepne do funkce STEREO a zredukuje signál surround na stereofonní signál vhodn pro standardní sluchátka. Odpojíte-li sluchátka, reproduktory budou zapnuty. Pøejete-li si mít znovu po itek z prostorového zvukového efektu, zapojte na pøijímaèi prostorov zvukov efekt. Údr ba Pøístroj èistìte pouze mìkk m navlhèen m hadøíkem, kter nepou tí chloupky. Nepou ívejte ádné èistící prostøedky, proto e mohou mít korozívní vliv. Chraòte pøístroj pøed vlhkostí, de tìm, pískem a extrémnì vysok mi teplotami (jaké mohou b t v blízkosti vyhøívacích tìles nebo na pøímém sluneèním záøení). 59

13 DISPLEJ Displej Oznaèení stavu Displej pøijímaèe je rozdìlen na 4 èásti, jejich funkce jsou následující: Reproduktorov diagram Èíslo v rámeèku oznaèuje, kter reproduktor byl pøi nastavování menu oznaèen. Kontrolka basového reproduktoru v ak svítí pouze tehdy, pøichází-li na basov reproduktor signál. Je-li zobrazeno pouze písmeno, znamená to, e reproduktor není pou íván a zvuk, kter by mìl z nìho vycházet, je rozdìlen mezi ostatní reproduktory....virtuální ozvuèení surround SURROUND...zvukov efekt surround DIGITAL SURROUND...digitální zvukov efekt surround L, R...prav a lev pøední reproduktor C...støedov reproduktor SL, SR...surround reproduktory SW...basov reproduktor Informace o menu Tato oznaèení ukazují, zda je menu zapojeno nebo vypnuto a v jakém smìru lze postoupit dále. MENU...menu je zapojeno 1...Stisknutím tlaèítka 1 PREV. / EXIT (nebo na dálkovém ovladaèi doleva ) se vrátíte do pøedcházejícího menu. 3...Stisknutím tlaèítka X MENU NAVIGATOR (nebo na dálkovém ovladaèi nahoru ) postoupíte smìrem nahoru v seznamu nabízen ch bodù. 4...Stisknutím tlaèítka X MENU NAVIGATOR (nebo na dálkovém ovladaèi dolù ) postoupíte smìrem dolù v seznamu nabízen ch bodù. 2...Stisknutím tlaèítka NEXT 2 (nebo na dálkovém ovladaèi doprava ) postoupíte do následujícího menu. OK...Potvrdíte zobrazené hodnoty. GUIDE ON/OFF MENU 0 OK Tato oznaèení ukazují aktuální nastavení pøijímaèe a informují o jeho stavu. PRESET...Radiopøijímaè je naladìn na naprogramovanou stanici. SENS HI...Radiopøijímaè je nastaven na vysokou citlivost. SENS LO...Radiopøijímaè je nastaven na nízkou citlivost. CEMA LK ON...Funkce CEMA LK je zapojena. STEREO...Stanice FM jsou pøijímány stereofonnì. R...Je pøijímána stanice RDS. EON...Je pøijímána stanice RDS ze systému EON. HALL...Je zapojen efekt HALL. TA...Je zapojena funkce dopravních informací RDS. NEWS...Je zapojena funkce zpráv RDS. ANA...Signál ze zvukového zdroje pøichází na analogov vstup. NIGHT...Je zapojena funkce NIGHT MODE. COAX 1...Signál ze zvukového zdroje pøichází na koaxiální digitální vstup COAX 1. COAX 2...Signál ze zvukového zdroje pøichází na koaxiální digitální vstup COAX 2. DOWNMIX...Multikanálov signál je rozdìlován do men ího poètu v stupov ch kanálù (závisí to od poètu reproduktorù). OPT...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL (pouze pro typ FR 965). OPT 1...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL 1 (pouze pro typ FR 975). OPT 2...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL 2 (pouze pro typ FR 975). LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. Informaèní oblast V této èásti jsou zobrazovány zpìtné informace o pøijímaèi, o frekvenci radiopøijímaèe, o jednotliv ch bodech menu, o nastaven ch hodnotách, jako i textové zprávy. É A NEWS/TA Ç ATV 60

14 MENU Menu pøijímaèe Pøijímaè je vybaven systémem menu. Pomocí menu lze nastavit rùzné parametry pøijímaèe. Jednotliv ch bodù menu jsou vzájemnì propojeny logicky návazn m postupem. Pøedpokládejme, e Vá systém nemá støedov reproduktor a proto jste potvrdili v bodì CENTER SPEAKR (støední reproduktor) mo nost NO (ne). Pokusíte-li se potom zvolit VOL CENTER (síla zvuku støedního reproduktoru), zobrazí se zpráva, e to není mo né (STALL CENTER SPEAKER instalujte støedov reproduktor). Zpùsob obsluhy menu je v dy stejn. ipky na displeji ukazují, kter m smìrem lze postupovat. 1 Stisknìte tlaèítko SETUP MENU. yna displeji se zobrazí nápis MENU a * EFFECTS. Stisknutím tlaèítka SETUP MENU lze z menu kdykoliv vystoupit. 2 Otáèejte tlaèítkem X MENU NAVIGATOR a se na displeji zobrazí ádan bod (nebo hodnota) menu. 3 Stisknutím tlaèítka NEXT 2 lze volit z bodù menu zobrazen ch na displeji (tlaèítkem ENTER / OK volbu potvrdíte). Z kteréhokoliv bodu menu lze stisknutím tlaèítka 1 PREV. / EXIT vystoupit (bez zmìny nastavené hodnoty). Uspoøádání menu * EFFECTS Nastavení zvukov ch efektù. VIRT SURR virtuální surround: % * VOL BALANCE Nastavení relativní síly zvuku pøipojen ch reproduktorù. TEST TONE Testovací zvuk: on/off (zapojení/vypnutí). VOL -L Síla zvuku pøedního levého reproduktoru: VOL -R Síla zvuku pøedního pravého reproduktoru: VOL CENTER Síla zvuku støedového reproduktoru: VOL REAR-L Síla zvuku zadního levého reproduktoru: VOL REAR-R Síla zvuku zadního pravého reproduktoru: VOL SUBWOOFER Síla zvuku basového reproduktoru: Poznámka: Pou íváte-li vstup 6 CHANNEL / DVD PUT, ní e uvedené hodnoty nelze zmìnit. * SPEAKR SETUP Volba pou ívan ch reproduktorù. SUBW PRESENT Basov reproduktor: yes/no (je/není) CENTER SPEAKR Støedov reproduktor: yes/no (je/není) REAR SPEAKER Zadní reproduktory: yes/no (je/není) * SPEAKR SIZES Abyste dosáhli nejoptimálnìj ího ozvuèení, oznaète parametry pou ívan ch reproduktorù. Nápis LARGE znamená, e basov reproduktor je schopen vysílat zvuky patøící do frekvenèní oblasti pod 50 Hz. Zvolíte-li v bodì menu SUBW PRESENT mo nost NO, bude pøi SIZE mo né pouze nastavení LARGE. Je-li ve SIZE nastaven parametr SMALL, je pøi CENTER SIZE mo né pouze nastavení SMALL a musí b t tedy pøipojen basov reproduktor. SIZE Prav a lev pøední reproduktor: small/large (mal /velk ) CENTER SIZE Støedov reproduktor: small/large (mal /velk ) REAR SIZE Zadní reproduktory: small/large (mal /velk ) * SPK DISTANCE Vzdálenost mezi reproduktory a posluchaèem stanovuje míru zpo dìní zvuku ze zadních reproduktorù. DISTANCE L/ R Vzdálenost od pøedních reproduktorù: 1 10 m DISTANCE CNTR Vzdálenost od støedového reproduktoru: 1 10 m DISTANCE REAR Vzdálenost od zadních reproduktorù: 1 10 m 61

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

AZ 2000 Portable CD Radio Recorder

AZ 2000 Portable CD Radio Recorder VOLUME ; DYNAMIC BASS BOOST INCREDIBLE SURROUND STOP-OPEN PROGR AZ2000 CD RADIO CASSETTE ER CD SYNCHRO START ING OPEN FM MHz 88 MW MW MHz MHz TUNING 92 530 530 96 100 630 630 104 800 800 108 1000 1000

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-C28 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975134

Vaše uživatelský manuál PHILIPS FW-C28 http://cs.yourpdfguides.com/dref/975134 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

AQ 6591. Stereo Radio Cassette Player AM/FM STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER. 53 70 90 120 160 MHz TUNING.

AQ 6591. Stereo Radio Cassette Player AM/FM STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER. 53 70 90 120 160 MHz TUNING. FM 88 92 96 100 104 108 AM 53 70 90 120 160 Stereo Radio Cassette Player 53 70 90 120 160 MHz FM STEREO TUNING FM AM TAPE RADIO OFF MHz 10 x khz STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér Docking 300 1. Úvod Dìkujeme za zakoupení produktu Energy Docking 300. S tímto jedineèným 2.1 zvukovým systémem mùžete poslouchat hudbu z ipod/iphone, USB, SD karet, MP3 pøehrávaèù a dalších audio zaøízení.

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

CD Soundmachine AZ2060. Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com. Pуководство пользователя AZ 2060 CLASS 1 LASER PRODUCT

CD Soundmachine AZ2060. Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com. Pуководство пользователя AZ 2060 CLASS 1 LASER PRODUCT CD Soundmachine AZ2060 Pуководство пользователя Uživatelské příručky Používateľské príručky Felhasználói útmutatók Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com W AZ 2060 CLASS 1 LASER PRODUCT

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Micro Hi-Fi System. instruckcje obs ugi appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručky felhasználói útmutatók MC260 MC270

Micro Hi-Fi System. instruckcje obs ugi appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručky felhasználói útmutatók MC260 MC270 Micro Hi-Fi System MC260 MC270 instruckcje obs ugi appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručky felhasználói útmutatók MC260 MC270 % 0 ^ & 2 CD TUNER TAPE AUX SHUFFLE SLEEP

Více

DIGITAL A/V SURROUND RECEIVER

DIGITAL A/V SURROUND RECEIVER DIGITAL A/V SURROUND RECEIVER POZOR! Při použití ovládacích prvků nebo provedením postupů, které jsou v rozporu s tímto návodem, může dojít ke vzniku nebezpečného záření či jiných nebezpečných situací.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS AX7202

Vaše uživatelský manuál PHILIPS AX7202 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Micro Hi-Fi System. PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv

Micro Hi-Fi System. PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv Micro Hi-Fi System MCM204 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv Česky

Více

!!! @ # Portable MP3-CD Player. ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók

!!! @ # Portable MP3-CD Player. ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók Portable MP3-CD Player EXP2460 EXP2461 EXP2462 ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók 1 1 2 3 6 7 8 9 0! LD 4 5 OF F RE SU M E HO @ # Meet Philips at

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA HDW-2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA HDW-2 v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze DIGITÁLNÍ A/V SURROUND RECEIVER HTR5000. Děkujeme, že jste si zvolili Philips.

Návod k obsluze DIGITÁLNÍ A/V SURROUND RECEIVER HTR5000. Děkujeme, že jste si zvolili Philips. DIGITÁLNÍ A/V SURROUND RECEIVER HTR5000 Návod k obsluze Děkujeme, že jste si zvolili Philips. Potřebujete rychlou pomoc? Přečtěte si návod Rychlé instalace a Návod k obsluze, kde jsou uvedeny tipy pro

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

AJ 3190 / AJ 3195 Clock Radio

AJ 3190 / AJ 3195 Clock Radio TIME SET 600 600 VOLUME VOLUME AJ 3190 / AJ 3195 Clock Radio FM/MW Clock Radio RUN ALARM RUN TIME SET HR 1000 1000 100 100 1300 1300 104 104 MIN SLUMBER 800 S L U M B E R S L U M B E R O F F O F F ALARM

Více

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka HSU-4 CUW-3 9232831 2 vydání 2004-2006 Nokia V¹echna práva vyhrazena Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto

Více

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM010. Pokyny

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM010. Pokyny DVD reproduktory pro malé domácí kino HM00 Pokyny přední přední levý FL SUB CEN FR přední pravý DVD reproduktory pro malé domácí kino zadní levý RL RR zadní pravý HM00. kanálový reproduktorový systém se

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty PMS 106, 310 výkonové mix. pulty Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 106 a 310 jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 3(4) monofonní signály a 1(2) stereofonní signály. Z toho monofonní

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka vydání

Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka vydání Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka 9355496 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS- 2R shoduje s ustanoveními

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Docking Entertainment System

Docking Entertainment System Docking Entertainment System DCM230 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

AJ 3140 Dual Alarm Clock Radio

AJ 3140 Dual Alarm Clock Radio II II I AJ 3140 Dual Alarm Clock Radio II II IIIOI IIIOI IIII ALARM REPEAT FM MHz 88 92 96 100 104 108 MHz FM 1000 1300 1600 khzmw 530 630 800 AJ3140 FM MW CLOCK RADIO AL 2 AL 1 dual alarm Instructions

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

SC-7200 7.1 Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)...

SC-7200 7.1 Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)... Informace o výrobku A: Analogové vstupy a výstupy B: Digitální vstup a výstup S/PDIF C: Interní analogové výstupy C A B Instalace Před instalací: Je-li v počítači zvuková karta, vypněte ji v nastavení

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

MP3-CD Soundmachine. appleûíó Ó cú Ó ÔoÎ Áo aúâîfl U ivatelské pøíruèky Pou ívateπské príruèka Felhasználói útmutatók W CLASS 1 LASER PRODUCT

MP3-CD Soundmachine. appleûíó Ó cú Ó ÔoÎ Áo aúâîfl U ivatelské pøíruèky Pou ívateπské príruèka Felhasználói útmutatók W CLASS 1 LASER PRODUCT MP3-CD Soundmachine AZ3068 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com appleûíó Ó cú Ó ÔoÎ Áo aúâîfl U ivatelské pøíruèky Pou ívateπské príruèka Felhasználói útmutatók W AZ 3068 CLASS 1 LASER PRODUCT

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

POHONY A ØÍZENÍ.

POHONY A ØÍZENÍ. POHONY A ØÍZENÍ www.minirol.eu www.minirol.eu Co jsme schopni Vám také nabídnout? KOMPLETNÍ nabídka trubkových pohonù pro roletovou techniku NABÍZÍME ucelenou øadu pohonù, umíme najít øešení pøímo na míru

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manual SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Začínáme. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Začínáme. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation.

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

&(.8.6737;7(./('%/8(S

&(.8.6737;7(./('%/8(S OBSAH Tlaèítka dálkového ovládání... 2 Panel ovládání na televizoru... 3 Pøipojení antény... 3 Umístìní... 4 Vlastnosti televizoru... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Døíve, než televizor zapnete... 6 Pøipojení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-7W

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-7W Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více

Micro Hi-Fi System. PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateIské príručky Felhasználói útmutatók MCM700

Micro Hi-Fi System. PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateIské príručky Felhasználói útmutatók MCM700 Micro Hi-Fi System PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateIské príručky Felhasználói útmutatók MCM700 m 2 MAGYARORSZÁG Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Digitální rádio "Dřevo" 633699

Digitální rádio Dřevo 633699 Digitální rádio "Dřevo" 633699 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod před uvedením do provozu a dobře je uschovejte pro pozdější potřebu.

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

VINCENT - HIGH END KOMPONENTY

VINCENT - HIGH END KOMPONENTY TUNERY STU 1 Hybridní tuner, 30 předvoleb, AM,FM, RDS, Kovové Dálkové ovládání 17 990 Kč STU 2 Hybridní tuner, 30 předvoleb, AM,FM, RDS, Kovové Dálkové ovládání 19 990 Kč STU 3 Tranzistorový tuner, 30

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1 Nokia FM vysílaè CA-300 6 3 5 7 9203672/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CA-119 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР

AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР STANDBY STANDBY/ON TUNING PRESET INPUT ATT FM MEMORY AUDIO/VIDEO RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР RX-7022RSL A/V RECEIVER CATV/DBS VCR

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více