Digital surround sound receiver FR965 FR975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital surround sound receiver FR965 FR975"

Transkript

1 Digital surround sound receiver FR965 FR975

2 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5

3 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50 Pro ochranu ivotního prostøedí...50 Osvìdèení o obchodní znaèce...50 Ovládací tlaèítka...51 Dálkov ovladaè Pou ívání dálkového ovladaèe...52 Tlaèítka na dálkovém ovladaèi...53 Naprogramování univerzálního dálkového ovladaèe...54 Pøípoje...55 Pøipojení Analogové audio pøípoje...56 Digitální audio pøípojení...56 Øídící sbìrnice, CEMA LK...57 Video pøipojení...57 Sí ové napìtí...58 Pøipojení reproduktorù...58 TV jako støedov reproduktor...58 Pøipojení antén...58 AV / GAME víko (pouze pro typ FR 975)...58 Uspoøádání systému Umístìní reproduktorù...59 Nastavení a testování reproduktorù...59 Nastavení v konu...59 Sluchátka...59 Údr ba...59 Displej...60 Menu Menu pøijímaèe TV menu...62 Volba zvukového zdroje SOURCE SELECTOR...63 Volba 6 CHANNEL / DVD PUT...63 Pøeprogramování zvukového zdroje...63 Jedna volba zvukového zdroje pro dva nebo více pøístrojù...63 O pøípoji 6 CHANNEL / DVD PUT...63 Reprodukce, záznam Reprodukce ze zvukového zdroje...64 Nastavení síly a charakteru zvuku...64 Záznam ze zvukového zdroje...64 Záznam z digitálního v stupu...64 Prostorov zvukov efekt O prostorovém zvukovém efektu...65 Zapojení prostorového zvukového efektu...65 Mo nosti nastavení prostorového zvukového efektu...66 Radiopøijímaè Ladìní rozhlasov ch stanic...67 Zapojení citlivosti v pásmu FM...67 Programování rozhlasov ch stanic...67 Ladìní na naprogramovanou rozhlasovou stanici...68 Zmìna poøadí naprogramovan ch rozhlasov ch stanic...68 Pojmenování rozhlasov ch stanic...68 Vymazání názvù rozhlasov ch stanic...68 RDS R...69 RDS zprávy a dopravní informace...69 Technické údaje Pøijímaè...70 Odstraòování závad Upozornìní...71 Odstraòování závad...71 Pøíslu enství Pøíslu enství dodávané s pøístrojem: univerzální dálkov ovladaè 2 monoèlánky k dálkovému ovladaèi, typu AA koaxiální kabel pro audio pøípoj pøehrávaèe DVD kabel øídící sbìrnice pro pøipojení CEMA LK rámová anténa drátová anténa tato u ivatelská pøíruèka Umístìní Umístíte-li jednotlivé pøístroje systému nad sebe, pøijímaè musí b t v dy na nejvy ím místì. Pøijímaè umístìte v dy na hladk, tvrd pevn povrch. Ventilaèní otvory nikdy nepøikr vejte a ponechejte nad pøístrojem 50 cm, po levé a pravé stranì 10 cm volného místa na dostateènou ventilaci. Pøíjem zlep íte, neumístíte-li rámovou anténu bezprostøednì pod nebo nad CD nahrávaè, DVD pøehrávaè, TV nebo pøístroje vysílající elektromagnetické záøení. Ochrana ivotního prostøedí Pøístroj není zabalen do nadbyteèn ch obalù. Udìlali jsme v echno proto, aby obal mohl b t rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol, polyetylén (sáèky, ochranná fólie). Pøístroj je vyroben z takov ch materiálù, které je mo no znovu zpracovat, jestli e demontá vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyèerpané baterie a u nepou iteln pøístroj vlo te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí do vhodn ch nádob na odpadky. Jako partner ENERGY STAR, Philips stanovuje, e tento v robek vyhovuje pøedpisùm ENERGY STAR vztahujícím se na úèinné vyu ívání energie. Osvìdèení o obchodní znaèce Vyrábìno s povolením firmy Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC a symbol 2 dvojité D je ochranná znaèka firmy Dolby Laboratories. Dùvìrné, nepublikované práce Dolby Laboratories. V echna práva vyhrazena. DTS a DTS Digital Surround jsou ochranné znaèky Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 Theater Systems, Inc. V echna práva vyhrazena. 50

4 OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA VOLUME SOURCE SELECTOR DVD PHONO POWER / STANDBY CEMA LK VIRTUAL HALL DIGITAL CEMA SOUND CENTER CDR / TAPE TUNER CD TV AV 8 SURROUND SURR. MODE TUNER AM/FM RADIO TEXT SENS. NEWS T/A PREV. / EXIT SETUP MENU TUNER PRESET MENU NAVIGATOR VCR SAT NEXT TER / OK LOUDNESS BASS TREBLE 9 0 PHONES ON/OFF VIRT. MODE DIGITAL SOUND PROCESSG TETRA CORE! AV / GAME 1 POWER / STANDBY...Zapojení a vypnutí pøijímaèe. 2 CEMA LK...Zapojení a vypnutí øídící sbìrnice mezi pøijímaèem a TV. 3...Infraèerven senzor dálkového ovladaèe. 4 VIRTUAL...Kontrolka virtuálního ozvuèení surround. 5 HALL...Kontrolka zvukového efektu HALL. 6...Displej 7 SOURCE SELECTOR...Volba rùzn ch audio a video pøípojù. 8 VOLUME...Zvy ování a sni ování síly zvuku. 9 AV...Volba vstupu AV / GAME (pouze pro typ FR 975). 0 TREBLE...Nastavení úrovnì vysok ch tónù pøi souèasném pou ití regulátoru VOLUME.! BASS...Nastavení úrovnì basov ch tónù pøi souèasném pou ití regulátoru LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. # NEXT 2...TUNER: hledání rozhlasové stanice. MENU: postup do následující úrovnì menu. $ ENTER / OK...Potvrzení parametrù z menu. ) ( * & ^ % TUNER PRESET X MENU NAVIGATOR TUNER: pøepnutí na následující nebo pøedcházející naprogramovanou rozhlasovou stanici. MENU: posun smìrem nahoru nebo dolù. ^ 1 PREV. / EXIT...TUNER: hledání rozhlasové stanice. MENU: postup do pøedcházející úrovnì menu. & SETUP MENU...Zapojení a vypnutí menu. * SENS....Pøepnutí na malou resp. velkou citlivost ladìní. ( NEWS/TA...Zapojení nebo vypnutí RDS zpráv a RDS dopravních informací. ) TUNER AM/FM...Volba vlnového pásma rozhlasového pøijímaèe. RADIO TEXT...Probìhnutí rùzn ch informací RDS. SURR. MODE...Pøepnutí na jinou konfiguraci reproduktorù. VIRT. MODE...Volba z rùzn ch virtuálních zvukov ch funkcí surround. SURROUND ON/OFF...Pøepínání mezi naposledy zvolenou funkcí surround a stereo. % $ 51

5 DÁLKOV OVLADAÈ Pou ívání dálkového ovladaèe Otevøte víko prostoru pro napájecí èlánky dálkového ovladaèe a vlo te 2 alkalické monoèlánky typu AA (R06, UM-3). Vyjmìte napájecí èlánky jsou-li vyèerpané nebo nebudete-li dálkov ovladaè del í dobu pou ívat. MUTE H PHONO TV 2 TUNER CD CDR/TAPE VCR SAT DVD Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je po pou ití vlo te do urèen ch nádob na odpadky. Tlaèítka na dálkovém ovladaèi mají toto né funkce jako tlaèítka na pøijímaèi. Dùle ité! Zvukov zdroj na pøijímaèi-zesilovaèi zvolíte tak, e tlaèítko zvukového zdroje podr íte zhruba 1 vteøinu stisknuté. Stisknete-li tlaèítko na dobu krat í ne 1 vteøinu, v sledkem bude pouze to, e zvolen zvukov zdroj bude ovládán dálkov m ovladaèem. Dálkov ovladaè zùstane naladìn na zvolen pøístroj a do doby, kdy stisknete na dálkovém ovladaèi tlaèítko jiného zvukového zdroje. Tato funkce umo òuje ovládání dal ích zvukov ch zdrojù (napø. pøevíjet pásek) bez toho, aby bylo nutné na pøijímaèi volit jin zvukov zdroj. GUIDE CEMA LK ON/OFF MENU 0 CABLE BOX OK É A NEWS/TA Ç ATV CHANNEL/TRACK í CANCEL FR.D. DEX AUDIO DVD DISC + SUB WOOFER - ë NIGHT REAR + - CHANNEL LOUDNESS Å SUBW. T-C VIRTUAL SURROUND MODE ON/ OFF ON/ OFF SURROUND MODE TEST TONE 52

6 DÁLKOV OVLADAÈ Tlaèítka na dálkovém ovladaèi H MUTE...Vypnutí zvuku pøijímaèe. 2...Zapojení pøijímaèe do pohotovostního stavu. PHONO, TUNER, CD, CDR/TAPE, TV, VCR, SAT, DVD...Pøepnutí dálkového ovladaèe na vykonávání pøíkazù vysílan ch pro zvolené pøístroje. Volba zvukového zdroje, podr íte-li tlaèítko stisknuté déle ne 1 vteøinu. SAT lze pou ít pouze pro digitální satelitov pøijímaè Tlaèítka na zapisování èísel skladeb, rozhlasov ch stanic nebo frekvencí. Èíslice dvojmístn ch èísel je nutné stisknout bìhem 2 vteøin. CEMA LK ON/OFF...Vytvoøení a zru ení kontaktu mezi TV a zesilovaèem. CABLE BOX...nemá funkci MENU GUIDE...TUNER: Zapnutí a vypnutí menu pøijímaèe-zesilovaèe. DVD, TV: Zapnutí a vypnutí menu DVD/TV. OK...Potvrzení mo nosti menu. Tlaèítka s ipkami...tuner: Pohyb v menu. ipkou doprava/doleva lze ladit nahoru/dolu. CD, CDR: ipkou doleva/doprava lze hledat smìrem zpìt/dopøedu, ipkou nahoru/dolù lze zvolit následující/pøedcházející skladbu. +A...Zv ení síly zvuku pøijímaèe. -A...Sní ení síly zvuku pøijímaèe. i NEWS/TA...Zapojení nebo vypnutí funkce NEWS a TRAFFIC ANNOUNCEMENT. TV: Zapojení a vypnutí teletextu. SAT: Zapojení a vypnutí textov ch informací. ÉATV...Zv ení síly zvuku TV. CD, CDR, VCR, DVD: Zapojení reprodukce. ÇATV...Sní ení síly zvuku TV. CD, CDR, VCR, DVD: Zastavení reprodukce. í CHANNEL/TRACK...Volba pøedcházející naprogramované rozhlasové stanice. VCR: Zpìtné pøevíjení pásku. CD, CDR, DVD: Volba pøedchozí skladby. TV: Volba pøedchozího kanálu. ë CHANNEL/TRACK...Volba následující naprogramované rozhlasové stanice. VCR: Zrychlené pøevíjení pásku. CD, CDR, DVD: Volba následující skladby. TV: Volba následujícího kanálu. LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. SUBW. ON/OFF...Zapnutí a vypnutí basového reproduktoru., DVD AUDIO...CDR, VCR: Zapojení záznamu. DVD: Zapnutí zvukov ch pásem. CANCEL, DVD...CD, CDR, SAT, VCR: Vymazání programu, zru ení volby. DVD: Pøepínání zorného úhlu. FR.D., DVD Å...TUNER: Zapojení funkce FREQUENCY DIT. CD, CDR, VCR, DVD: Pøeru ení reprodukce. DEX, DVD T-C...VCR: Zapojení a vypnutí hledání indexu. SAT: Zapnutí a vypnutí signálu. DVD: Volba názvu nebo kapitoly. DISC...CD-, CDR-, DVD-mìnièe: Volba následujících desek. NIGHT...Zapnutí a vypnutí funkce NIGHT MODE. VIRTUAL MODE...Probìhnutí rùzn ch zvukov ch funkcí virtuálního ozvuèení surround. SURROUND ON/OFF...Zapojení a vypnutí funkce SURROUND SOUND. +/- SUBWOOFER...Sní ení/zv ení síly zvuku basového reproduktoru. +/- REAR...Zesílení/zeslabení zvuku zadních reproduktorù. Tìmito tlaèítky lze zesílit/zeslabit hlasitost reproduktorù pøi testování. SURROUND MODE...Volba rùzn ch prostorov ch zvukov ch efektù. TEST TONE...Zapojení a vypnutí testovacího zvuku. Je-li zapojen testovací zvuk, tlaèítkem +/- REAR lze zesílit/zeslabit hlasitost právì poslouchaného reproduktoru. 53

7 DÁLKOV OVLADAÈ Naprogramování univerzálního dálkového ovladaèe Univerzální dálkov ovladaè poznáte podle toho, e je na nìm nápis Multibrand/Universal. Univerzální dálkov ovladaè je nutné naprogramovat na kódy rùzn ch typù pøístrojù, které pou íváte. Lze to provést tak, e zapí ete kód ze 4 místného èísla nebo vyhledáte kód daného pøístroje. My Vám doporuèujeme zápis kódu ze 4 místného èísla. Tato metoda je rychlej í a bezpeènìj í. Metodu volby kódu aplikujte pouze v pøípadì, e nenajdete kód nìkterého pøístroje. Tabulka kódù je uvedena na konci této pøíruèky. Dùle ité! Na programování lze pou ít pouze tlaèítka dálkového ovladaèe, tlaèítka na pøijímaèi nebo na jiném pøístroji nelze pou ít. Naprogramování kódu ze 4 místného èísla 1 Tlaèítko toho zvukového zdroje, kter si pøejete ovládat a tlaèítko 2 podr te stisknuté 3 vteøiny. 2 Zapi te kód pøístroje 4 místn m èíslem (tabulku kódù najdete na konci pøíruèky). Poznámky: Zapí ete-li více jak 4 èíslice, dálkov ovladaè bude registrovat pouze prvá èísla. Nezapí ete-li kód bìhem 30 vteøin, dálkov ovladaè vystoupí z programovací funkce bez zmìny kódu. Pøejete-li si naprogramovat nov pøístroj, staèí pøepsat star kód na nov. Volba kódu pøístroje 1 Zapnìte pøístroj, kter si pøejete ovládat. 2 Tlaèítko toho zvukového zdroje, kter si pøejete ovládat a tlaèítko 2 podr te stisknuté 3 vteøiny. 3 Stisknìte znovu tlaèítko 2 a poté ho uvolnìte. ydálkov ovladaè vysílá pro rùzné typy pøístrojù signál (podle zvoleného zdroje) na zmìnu kanálu nebo na zapojení do pohotovostního stavu. 4 Jakmile pøístroj reaguje pøepne se na následující kanál nebo se zapojí do pohotovostního stavu potvrïte kód stisknutím tlaèítka 2. ydálkov ovladaè bude pou ívat tento kód. Nereaguje-li pøístroj do 2 minut, kód nebyl ulo en do pamìti dálkového ovladaèe. Kód dálkového ovladaèe zùstal nezmìnìn. Poznámka: Vyjmete-li z dálkového ovladaèe monoèlánky na více ne 1 minutu, kódy je nutné znovu naprogramovat. Jakmile najdete a zkontrolujete kódy pou ívan ch pøístrojù, zapi te si je sem. PHONO... TUNER... CD... CDR/TAPE... TV... VCR... SAT... DVD... Nastavení dálkového ovladaèe do základní pozice 1 Podr te stisknuté nìkteré z tlaèítek zvukového zdroje a tlaèítko 2 zhruba 3 vteøiny. 2 Zapi te 3 èíseln kód 981. ydálkov ovladaè bude nastaven na pùvodní kódy Philips. 54

8 PØÍPOJE ªº ) ( * & DIGITAL AUDIO / PHONO GND. OPTICAL2 OPTICAL 1 COAX COAX 2 COAX 1 L R 6 CHANNEL/ DVD PUT CENTER SUBW. ^ AM LOOP PHONO ANTENNA ANTENNA VIDEO / S-VIDEO FM 75 Ω DVD MON VCR VCR SAT DVD MON VCR SAT AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE SUBWOOFER PRE- CEMA LK CENTER PRE- CENTER % R L R L EACH SPEAKER 6 Ω 6 SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω SURROUND SPEAKERS Pøípoj Název pøípoje Pro následující pøipojení: 6,3 mm pøípoj sluchátek 1 PHONES Sluchátka s 6,3 mm pøípojem. na pøední stranì Audio a video vstupy na pøední 2 AV / GAME Audio v stupy na levé a pravé stranì takového pøístroje, jako stranì (pouze pro typ FR 975) videokamera nebo videohra. 3 AV / GAME Video v stupy takového pøístroje, jako napøíklad videokamera nebo videohra. SPEAKERS 4 R, L Prav a lev pøední reproduktor. 5 CENTER Støedov reproduktor. SURROUND SPEAKERS 6 R, L Prav a lev reproduktor surround. AUDIO / 8 CDR/TAPE Vstup nahrávaèe CD nebo magnetofonu. 9 CDR/TAPE V stup nahrávaèe CD nebo magnetofonu. 0 CD V stup pøehrávaèe CD.! SAT V stup satelitového VCR Vstup videorekordéru. # VCR V stup videorekordéru. $ TV V stup TV. % PHONO V stup gramofonu s talíøem MM. PHONO GND f Uzemòovací vodiè gramofonu. 6 kanálov vstup ^ 6 CHANNEL/DVD PUT 6 kanálov v stup pøístroje typu pøehrávaè DVD nebo laserov ch diskù. DIGITAL AUDIO / & COAX 1 Koaxiální v stup digitálního pøístroje (u zvukového zdroje DVD zpravidla vstup). * COAX 2 Koaxiální v stup digitálního pøístroje. ( COAX Koaxiální vstup digitálního pøístroje typu nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD. ) OPTICAL Optick v stup digitálního pøístroje typu pøehrávaèe DVD, pøehrávaèe CD, nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD (pouze pro typ FR 965). ) OPTICAL 1(2) Optick v stup digitálního pøístroje typu pøehrávaèe DVD, pøehrávaèe CD, nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD (pouze pro typ FR 975). VIDEO / S-VIDEO Video vstup/v stup video pøístrojù pro zlep ení kvality obrazu (pouze pro typ FR 975). DVD V stup pøehrávaèe DVD. MON Vstup monitoru (napø. TV). VCR V stup videorekordéru. VCR Vstup videorekordéru (pro záznam). ª SAT V stup satelitového systému. Anténové pøípoje AM LOOP Rámová anténa dodávaná s pøístrojem. FM 75 Ω Drátová anténa dodávaná s pøístrojem nebo externí anténa. Pøedzesilovací v stupy 7 CENTER PRE- Vstup TV, je-li to støedov zvukov zdroj (pouze pro pøípad, kdy je pøipojen sbìrnicov systém CEMA LK). º SUBWOOFER PRE- Vstup aktivního basového reproduktoru. Øídící sbìrnice CEMA LK Pøípoj øídící sbìrnice Philips TV s CEMA LK. V stup sí ového napìtí AC LET V stup napìtí toto ného se sí ov m napìtím. Maximální zatí ení 100 W. (není u v ech typù) Sí ov kabel Po zapojení v ech pøípojù, zasuòte sí ov kabel do zástrèky. AVIS 5 4 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR DesignedanddevelopedbyPhilips in the European Community. Manufacturedunderlicensefrom DolbyLaboratories. DOLBY, DOLBYDIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarksofdolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufacturedunderlicense from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942andotherworld- wide patentsissuedandpending. DTS DTS DigitalSurround are trademarksofdigitaltheater Systems, Inc. Copyright1996Digital TheaterSystems, Inc. All Rights Reserved. AC LET TOTAL 100W MAX. SWITCHED POWER / STANDBY 3 2 CEMA LK PHONES 1 SURROUND ON/OFF 55

9 PØIPOJENÍ Analogové audio pøípoje Nìkteré pøístroje mají analogové i digitální zásuvky. Doporuèujeme pou ívat digitální pøípoje, proto e kvalita zvuku bude lep í. V kapitole Pøeprogramování volby zvukového zdroje najdete návod, jak pou ívat digitální pøípoje pøijímaèe. POWERED SUBWOOFER V stupní signál Dolby Digital Laserdisc je odli ného typu, proto je pro jeho pøipojení nutn demodulátor AC-3 RF; nepatøí k pøíslu enství. MONITOR / TV AUDIO PHONO GND. DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 AM LOOP ANTENNA FM 75 Ω VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω OPTICAL 1 CEMA LK COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. TURNTABLE VCR AUDIO AUDIO CD ORDER CD ER SAT EIVER Digitální audio pøípojení CD ORDER ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω CD ER DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 OPTICAL 1 COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CEMA LK CENTER PRE- CENTER R L R L EACH SPEAKER 6 Ω SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω SURROUND SPEAKERS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS NE PAS OUVRIR RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol 2 are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. DVD ER 56

10 PØIPOJENÍ Øídící sbìrnice, CEMA LK DVD ER DIGITAL EXT 1 EXT 2 EXT 3 TV AUX TV A optional (TV = CENTER) Je-li pøijímaè-zesilovaè a televizor Philips s funkcí Cinemalink (nebo je tì lépe Philips videomagnetofon nebo Philips DVD pøehrávaè) pøipojen k øídící sbìrnici CEMA LK, systém bude mít i dal í pøednosti: Zapojíte-li nìkter zvukov zdroj, systém se automaticky pøepne na tento vstup. Systém lze øídit pomocí obrazovky TV. V závislosti na jazyku TV to mù e b t provádìno jazykem, kter Vám nejlépe vyhovuje. TV mù e plnit funkci støedového zvukového zdroje, tak není potøebn støedov reproduktor. (Kabel s oznaèením A je nutné zvlá zakoupit.) Stisknete-li tlaèítko pohotovostního stavu na dálkovém ovladaèi, zapojíte do pohotovostního stavu cel systém. ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω VCR DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 OPTICAL 1 AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT CEMA LK SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. CEMA LK TO TV TO VCR Video pøipojení DVD ER MONITOR / TV ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω OPTICAL 1 CEMA LK COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. VCR VIDEO VIDEO SAT EIVER 57

11 PØIPOJENÍ Sí ové napìtí Typov títek najdete na zadní stranì pøijímaèe. 1 Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti souhlasí s údajem uveden m na typovém títku. Není-li tomu tak, obra te se na svého dodavatele nebo na servis. 2 Zasuòte zástrèku sí ového kabelu do zásuvky. Pøejete-li si pøístroj zcela oddìlit od sítì, vytáhnìte sí ovou zástrèku ze zásuvky. Pøipojení antén Anténa AM (MW) Rámovou anténu dodávanou s pøístrojem nelze pou ít externì. Anténu umístìte v co nejvìt í vzdálenosti od pøijímaèe, TV, vodièù, DVD pøehrávaèe, videorekordéru a jin ch pøístrojù vysílajících elektromagnetické záøení. 1 Podle ní e uvedeného obrázku pøipojte rámovou anténu do vstupu AM LOOP. 2 Optimální pøíjem nastavte otáèením antény. Pøipojení reproduktorù Nìkteré pøípoje reproduktorù na pøijímaèi jsou roubového typu, nìkteré zasunovacího typu. Ní e uveden nákres zobrazuje zpùsob jejich pou ití. AM LOOP ANTENNA 8 mm 7 mm Barevn (nebo oznaèen ) vodiè zasuòte do barevného v stupu, èern (nebo neoznaèen ) vodiè do èerného v stupu. 2 Pøipojte: Lev pøední reproduktor do v stupu L (èerven a èern ) Prav pøední reproduktor do v stupu R (èerven a èern ) Støedov reproduktor do v stupu CENTER (modr a èern ) Lev surround reproduktor do v stupu SURROUND L ( ediv a èern ) Prav surround reproduktor do v stupu SURROUND R ( ediv a èern ) TV jako støedov reproduktor Philips TV lze v systému CEMA LK pou ívat jako støedov reproduktor. Pou íváte-li TV s pøipojením skart, budete potøebovat pøipojovací kabel audio RCA-scart. Pou íváte-li TV s pøipojením RCA, budete potøebovat pøipojovací kabel RCA. Tyto vodièe je nutné pøipojit na modr v stup CENTER PRE- na zadní stranì. V u ivatelské pøíruèce televizoru si prostudujte, jak lze Vá televizor pou ít jako støedov reproduktor. Anténa FM Drátovou anténu dodávanou s pøístrojem lze pou ít pouze pro pøíjem blízk ch stanic. Pro lep í pøíjem doporuèujeme pou ít centrální anténov systém nebo externí anténu. 1 Podle ní e uvedeného obrázku zasuòte drátovou anténu do vstupu FM 75 Ω. 2 Optimální pøíjem nastavte otáèením antény. Pou íváte-li centrální anténov systém nebo externí anténu, zasuòte tyto pøípoje takté do vstupu FM 75 Ω, namísto drátové antény. FM 75 Ω AV / GAME víko (pouze pro typ FR 975) Pøejete-li si sejmou víko AV / GAME, stisknìte pravou stranu víka. Prostor zavøete nasazením víka zespodu. AV / GAME PHONES FM 75 Ω AV / GAME PHONES 58

12 USPOØÁDÁNÍ SYSTÉMU SUBWOOFER SURROUND (REAR) LEFT LEFT CENTER Umístìní reproduktorù RIGHT RIGHT SURROUND (REAR) O umístìní v eobecnì Reproduktory nepokládejte do rohu nebo na podlahu, proto e se tím pøíli zv razní basové tóny. Umístíte-li reproduktory za záclonu, nábytek atd., vysoké tóny budou znít slabìji. Posluchaè musí reproduktory v dy vidìt. Ka dá místnost má jiné akustické vlastnosti a mo nosti umístìní jsou èasto omezeny. Podle horního obrázku se pokuste najít ideální umístìní reproduktorù. Na dosa ení dobrého prostorového zvukového efektu doporuèujeme pou ívat minimálnì 5 reproduktorù (2 pøední, jeden støedov a 2 surround). S men ím poètem reproduktorù takté dosáhnete urèit stupeò prostorového zvukového efektu. Systém toti nasmìruje signál pro chybìjící reproduktory na reproduktory stávající. V kapitole Menu najdete, jak lze správnì nastavit parametry pøijímaèe podle poètu a rozmìrù pou ívan ch reproduktorù. Umístìní pøedních reproduktorù Pøední reproduktory podobnì jako stereofonní reproduktory mají b t umístìny pøed posluchaèem, po jeho pravé a levé stranì. Umístìní støedového reproduktoru Støedov reproduktor má b t umístìn mezi dva pøední reproduktory, tedy pod nebo nad TV. Støedov reproduktor je v ideální v ce, je-li v úrovni u í (sedícího) posluchaèe. Umístìní surround reproduktorù Surround reproduktory mají b t umístìny proti sobì, pokud mo no na spojnici s posluchaèem nebo tro ku za ním. Umístìní basového reproduktoru Basov reproduktor ve velké míøe zvy uje zv raznìní basov ch tónù systému. Basov reproduktor lze umístit kdekoliv v místnosti, proto e lidské ucho není schopné vnímat odkud pøicházejí hluboké tóny. Pøesto v ak nedoporuèujeme umístit basov reproduktor uprostøed místnosti, proto e to mù e vést k zeslabení basov ch tónù. Na basov reproduktor nic nepokládejte. Nastavení a testování reproduktorù Optimální prostorov zvukov efekt dosáhnete nastavením relativní síly zvuku. Pro nastavování se posaïte tam, kde obyèejnì posloucháte systém. V kapitole Menu pøijímaèe najdete, jak lze správnì nastavit parametry pøijímaèe v závislosti na pou ívan ch reproduktorech. Ideálním lze nazvat nastavení, kdy posluchaè sly í zvuk ze v ech reproduktorù s toto nou sílou zvuku. 1 Stisknutím tlaèítka POWER / STANDBY zapojte pøijímaè. 2 Stisknìte tlaèítko TEST TONE na dálkovém ovladaèi. y Z jednotliv ch reproduktorù s v jimkou basového reproduktoru se oz vá testovací zvuk. 3 Stisknutím tlaèítka +/- REAR lze zvy ovat/sni ovat sílu zvuku aktuálního reproduktoru. Nejlep ího zvukového efektu dosáhnete, pøichází-li zvuk ze v ech reproduktorù na místo, kde obvykle posloucháte hudbu, s pøibli nì toto nou hlasitostí. 4 Stisknìte tlaèítko TEST TONE na dálkovém ovladaèi. y Testovací zvuk se odmlèí. Poznámka: Nejste-li spokojeni s nastavením síly zvuku, doporuèujeme provést drobné úpravy po zapojení prostorového zvukového efektu. Nastavení v konu Nastavíte-li pøijímaè na pøíli vysoké hodnoty, zvuk bude zkresleny a reproduktory se mohou po kodit. Je-li zvuk zkreslen, nastavte sílu zvuku a regulátory síly zvuku na ni í hodnotu, aby ozvuèení bylo opìt pøijatelné. Do pøístroje je zabudován ochrann elektrick obvod proti pøehøívání. Proto se mù e stát, e v extrémních podmínkách se pøístroj sám vypne. Dojde-li k tomu, pøístroj vypnìte a znovu ho zapnìte a po ochlazení. Sluchátka Zasunete-li pøípoj sluchátek do v stupu PHONES, reproduktory nebudou ozvuèeny. Pøijímaè se pøepne do funkce STEREO a zredukuje signál surround na stereofonní signál vhodn pro standardní sluchátka. Odpojíte-li sluchátka, reproduktory budou zapnuty. Pøejete-li si mít znovu po itek z prostorového zvukového efektu, zapojte na pøijímaèi prostorov zvukov efekt. Údr ba Pøístroj èistìte pouze mìkk m navlhèen m hadøíkem, kter nepou tí chloupky. Nepou ívejte ádné èistící prostøedky, proto e mohou mít korozívní vliv. Chraòte pøístroj pøed vlhkostí, de tìm, pískem a extrémnì vysok mi teplotami (jaké mohou b t v blízkosti vyhøívacích tìles nebo na pøímém sluneèním záøení). 59

13 DISPLEJ Displej Oznaèení stavu Displej pøijímaèe je rozdìlen na 4 èásti, jejich funkce jsou následující: Reproduktorov diagram Èíslo v rámeèku oznaèuje, kter reproduktor byl pøi nastavování menu oznaèen. Kontrolka basového reproduktoru v ak svítí pouze tehdy, pøichází-li na basov reproduktor signál. Je-li zobrazeno pouze písmeno, znamená to, e reproduktor není pou íván a zvuk, kter by mìl z nìho vycházet, je rozdìlen mezi ostatní reproduktory....virtuální ozvuèení surround SURROUND...zvukov efekt surround DIGITAL SURROUND...digitální zvukov efekt surround L, R...prav a lev pøední reproduktor C...støedov reproduktor SL, SR...surround reproduktory SW...basov reproduktor Informace o menu Tato oznaèení ukazují, zda je menu zapojeno nebo vypnuto a v jakém smìru lze postoupit dále. MENU...menu je zapojeno 1...Stisknutím tlaèítka 1 PREV. / EXIT (nebo na dálkovém ovladaèi doleva ) se vrátíte do pøedcházejícího menu. 3...Stisknutím tlaèítka X MENU NAVIGATOR (nebo na dálkovém ovladaèi nahoru ) postoupíte smìrem nahoru v seznamu nabízen ch bodù. 4...Stisknutím tlaèítka X MENU NAVIGATOR (nebo na dálkovém ovladaèi dolù ) postoupíte smìrem dolù v seznamu nabízen ch bodù. 2...Stisknutím tlaèítka NEXT 2 (nebo na dálkovém ovladaèi doprava ) postoupíte do následujícího menu. OK...Potvrdíte zobrazené hodnoty. GUIDE ON/OFF MENU 0 OK Tato oznaèení ukazují aktuální nastavení pøijímaèe a informují o jeho stavu. PRESET...Radiopøijímaè je naladìn na naprogramovanou stanici. SENS HI...Radiopøijímaè je nastaven na vysokou citlivost. SENS LO...Radiopøijímaè je nastaven na nízkou citlivost. CEMA LK ON...Funkce CEMA LK je zapojena. STEREO...Stanice FM jsou pøijímány stereofonnì. R...Je pøijímána stanice RDS. EON...Je pøijímána stanice RDS ze systému EON. HALL...Je zapojen efekt HALL. TA...Je zapojena funkce dopravních informací RDS. NEWS...Je zapojena funkce zpráv RDS. ANA...Signál ze zvukového zdroje pøichází na analogov vstup. NIGHT...Je zapojena funkce NIGHT MODE. COAX 1...Signál ze zvukového zdroje pøichází na koaxiální digitální vstup COAX 1. COAX 2...Signál ze zvukového zdroje pøichází na koaxiální digitální vstup COAX 2. DOWNMIX...Multikanálov signál je rozdìlován do men ího poètu v stupov ch kanálù (závisí to od poètu reproduktorù). OPT...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL (pouze pro typ FR 965). OPT 1...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL 1 (pouze pro typ FR 975). OPT 2...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL 2 (pouze pro typ FR 975). LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. Informaèní oblast V této èásti jsou zobrazovány zpìtné informace o pøijímaèi, o frekvenci radiopøijímaèe, o jednotliv ch bodech menu, o nastaven ch hodnotách, jako i textové zprávy. É A NEWS/TA Ç ATV 60

14 MENU Menu pøijímaèe Pøijímaè je vybaven systémem menu. Pomocí menu lze nastavit rùzné parametry pøijímaèe. Jednotliv ch bodù menu jsou vzájemnì propojeny logicky návazn m postupem. Pøedpokládejme, e Vá systém nemá støedov reproduktor a proto jste potvrdili v bodì CENTER SPEAKR (støední reproduktor) mo nost NO (ne). Pokusíte-li se potom zvolit VOL CENTER (síla zvuku støedního reproduktoru), zobrazí se zpráva, e to není mo né (STALL CENTER SPEAKER instalujte støedov reproduktor). Zpùsob obsluhy menu je v dy stejn. ipky na displeji ukazují, kter m smìrem lze postupovat. 1 Stisknìte tlaèítko SETUP MENU. yna displeji se zobrazí nápis MENU a * EFFECTS. Stisknutím tlaèítka SETUP MENU lze z menu kdykoliv vystoupit. 2 Otáèejte tlaèítkem X MENU NAVIGATOR a se na displeji zobrazí ádan bod (nebo hodnota) menu. 3 Stisknutím tlaèítka NEXT 2 lze volit z bodù menu zobrazen ch na displeji (tlaèítkem ENTER / OK volbu potvrdíte). Z kteréhokoliv bodu menu lze stisknutím tlaèítka 1 PREV. / EXIT vystoupit (bez zmìny nastavené hodnoty). Uspoøádání menu * EFFECTS Nastavení zvukov ch efektù. VIRT SURR virtuální surround: % * VOL BALANCE Nastavení relativní síly zvuku pøipojen ch reproduktorù. TEST TONE Testovací zvuk: on/off (zapojení/vypnutí). VOL -L Síla zvuku pøedního levého reproduktoru: VOL -R Síla zvuku pøedního pravého reproduktoru: VOL CENTER Síla zvuku støedového reproduktoru: VOL REAR-L Síla zvuku zadního levého reproduktoru: VOL REAR-R Síla zvuku zadního pravého reproduktoru: VOL SUBWOOFER Síla zvuku basového reproduktoru: Poznámka: Pou íváte-li vstup 6 CHANNEL / DVD PUT, ní e uvedené hodnoty nelze zmìnit. * SPEAKR SETUP Volba pou ívan ch reproduktorù. SUBW PRESENT Basov reproduktor: yes/no (je/není) CENTER SPEAKR Støedov reproduktor: yes/no (je/není) REAR SPEAKER Zadní reproduktory: yes/no (je/není) * SPEAKR SIZES Abyste dosáhli nejoptimálnìj ího ozvuèení, oznaète parametry pou ívan ch reproduktorù. Nápis LARGE znamená, e basov reproduktor je schopen vysílat zvuky patøící do frekvenèní oblasti pod 50 Hz. Zvolíte-li v bodì menu SUBW PRESENT mo nost NO, bude pøi SIZE mo né pouze nastavení LARGE. Je-li ve SIZE nastaven parametr SMALL, je pøi CENTER SIZE mo né pouze nastavení SMALL a musí b t tedy pøipojen basov reproduktor. SIZE Prav a lev pøední reproduktor: small/large (mal /velk ) CENTER SIZE Støedov reproduktor: small/large (mal /velk ) REAR SIZE Zadní reproduktory: small/large (mal /velk ) * SPK DISTANCE Vzdálenost mezi reproduktory a posluchaèem stanovuje míru zpo dìní zvuku ze zadních reproduktorù. DISTANCE L/ R Vzdálenost od pøedních reproduktorù: 1 10 m DISTANCE CNTR Vzdálenost od støedového reproduktoru: 1 10 m DISTANCE REAR Vzdálenost od zadních reproduktorù: 1 10 m 61

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Portable TV T9 Wireless Game

Portable TV T9 Wireless Game Portable TV T9 Wireless Game Popis pøístroje: 1. SETUP: nastavení obrazu 6. ASPECT: pøepíná mezi mezi obrazem 4:3 a 16:9 2. SOURCE: volba zdroje 7. MENU: nastavení pøístroje 3. CH+/CH-: navigace/kanál

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení.

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení. Obsah Úvod Správná péèe 1 Karta SmartMedia 1 Baterie 1 Obsah balení 1 Seznámení se s fotoaparátem Pøední strana 1 Zadní strana 2 Pøíprava fotoaparátu k použití Pøipevnìní øemene 2 Vložení baterií 2 Vložení

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více