Digital surround sound receiver FR965 FR975

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital surround sound receiver FR965 FR975"

Transkript

1 Digital surround sound receiver FR965 FR975

2 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5

3 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50 Pro ochranu ivotního prostøedí...50 Osvìdèení o obchodní znaèce...50 Ovládací tlaèítka...51 Dálkov ovladaè Pou ívání dálkového ovladaèe...52 Tlaèítka na dálkovém ovladaèi...53 Naprogramování univerzálního dálkového ovladaèe...54 Pøípoje...55 Pøipojení Analogové audio pøípoje...56 Digitální audio pøípojení...56 Øídící sbìrnice, CEMA LK...57 Video pøipojení...57 Sí ové napìtí...58 Pøipojení reproduktorù...58 TV jako støedov reproduktor...58 Pøipojení antén...58 AV / GAME víko (pouze pro typ FR 975)...58 Uspoøádání systému Umístìní reproduktorù...59 Nastavení a testování reproduktorù...59 Nastavení v konu...59 Sluchátka...59 Údr ba...59 Displej...60 Menu Menu pøijímaèe TV menu...62 Volba zvukového zdroje SOURCE SELECTOR...63 Volba 6 CHANNEL / DVD PUT...63 Pøeprogramování zvukového zdroje...63 Jedna volba zvukového zdroje pro dva nebo více pøístrojù...63 O pøípoji 6 CHANNEL / DVD PUT...63 Reprodukce, záznam Reprodukce ze zvukového zdroje...64 Nastavení síly a charakteru zvuku...64 Záznam ze zvukového zdroje...64 Záznam z digitálního v stupu...64 Prostorov zvukov efekt O prostorovém zvukovém efektu...65 Zapojení prostorového zvukového efektu...65 Mo nosti nastavení prostorového zvukového efektu...66 Radiopøijímaè Ladìní rozhlasov ch stanic...67 Zapojení citlivosti v pásmu FM...67 Programování rozhlasov ch stanic...67 Ladìní na naprogramovanou rozhlasovou stanici...68 Zmìna poøadí naprogramovan ch rozhlasov ch stanic...68 Pojmenování rozhlasov ch stanic...68 Vymazání názvù rozhlasov ch stanic...68 RDS R...69 RDS zprávy a dopravní informace...69 Technické údaje Pøijímaè...70 Odstraòování závad Upozornìní...71 Odstraòování závad...71 Pøíslu enství Pøíslu enství dodávané s pøístrojem: univerzální dálkov ovladaè 2 monoèlánky k dálkovému ovladaèi, typu AA koaxiální kabel pro audio pøípoj pøehrávaèe DVD kabel øídící sbìrnice pro pøipojení CEMA LK rámová anténa drátová anténa tato u ivatelská pøíruèka Umístìní Umístíte-li jednotlivé pøístroje systému nad sebe, pøijímaè musí b t v dy na nejvy ím místì. Pøijímaè umístìte v dy na hladk, tvrd pevn povrch. Ventilaèní otvory nikdy nepøikr vejte a ponechejte nad pøístrojem 50 cm, po levé a pravé stranì 10 cm volného místa na dostateènou ventilaci. Pøíjem zlep íte, neumístíte-li rámovou anténu bezprostøednì pod nebo nad CD nahrávaè, DVD pøehrávaè, TV nebo pøístroje vysílající elektromagnetické záøení. Ochrana ivotního prostøedí Pøístroj není zabalen do nadbyteèn ch obalù. Udìlali jsme v echno proto, aby obal mohl b t rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol, polyetylén (sáèky, ochranná fólie). Pøístroj je vyroben z takov ch materiálù, které je mo no znovu zpracovat, jestli e demontá vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyèerpané baterie a u nepou iteln pøístroj vlo te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí do vhodn ch nádob na odpadky. Jako partner ENERGY STAR, Philips stanovuje, e tento v robek vyhovuje pøedpisùm ENERGY STAR vztahujícím se na úèinné vyu ívání energie. Osvìdèení o obchodní znaèce Vyrábìno s povolením firmy Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC a symbol 2 dvojité D je ochranná znaèka firmy Dolby Laboratories. Dùvìrné, nepublikované práce Dolby Laboratories. V echna práva vyhrazena. DTS a DTS Digital Surround jsou ochranné znaèky Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 Theater Systems, Inc. V echna práva vyhrazena. 50

4 OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA VOLUME SOURCE SELECTOR DVD PHONO POWER / STANDBY CEMA LK VIRTUAL HALL DIGITAL CEMA SOUND CENTER CDR / TAPE TUNER CD TV AV 8 SURROUND SURR. MODE TUNER AM/FM RADIO TEXT SENS. NEWS T/A PREV. / EXIT SETUP MENU TUNER PRESET MENU NAVIGATOR VCR SAT NEXT TER / OK LOUDNESS BASS TREBLE 9 0 PHONES ON/OFF VIRT. MODE DIGITAL SOUND PROCESSG TETRA CORE! AV / GAME 1 POWER / STANDBY...Zapojení a vypnutí pøijímaèe. 2 CEMA LK...Zapojení a vypnutí øídící sbìrnice mezi pøijímaèem a TV. 3...Infraèerven senzor dálkového ovladaèe. 4 VIRTUAL...Kontrolka virtuálního ozvuèení surround. 5 HALL...Kontrolka zvukového efektu HALL. 6...Displej 7 SOURCE SELECTOR...Volba rùzn ch audio a video pøípojù. 8 VOLUME...Zvy ování a sni ování síly zvuku. 9 AV...Volba vstupu AV / GAME (pouze pro typ FR 975). 0 TREBLE...Nastavení úrovnì vysok ch tónù pøi souèasném pou ití regulátoru VOLUME.! BASS...Nastavení úrovnì basov ch tónù pøi souèasném pou ití regulátoru LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. # NEXT 2...TUNER: hledání rozhlasové stanice. MENU: postup do následující úrovnì menu. $ ENTER / OK...Potvrzení parametrù z menu. ) ( * & ^ % TUNER PRESET X MENU NAVIGATOR TUNER: pøepnutí na následující nebo pøedcházející naprogramovanou rozhlasovou stanici. MENU: posun smìrem nahoru nebo dolù. ^ 1 PREV. / EXIT...TUNER: hledání rozhlasové stanice. MENU: postup do pøedcházející úrovnì menu. & SETUP MENU...Zapojení a vypnutí menu. * SENS....Pøepnutí na malou resp. velkou citlivost ladìní. ( NEWS/TA...Zapojení nebo vypnutí RDS zpráv a RDS dopravních informací. ) TUNER AM/FM...Volba vlnového pásma rozhlasového pøijímaèe. RADIO TEXT...Probìhnutí rùzn ch informací RDS. SURR. MODE...Pøepnutí na jinou konfiguraci reproduktorù. VIRT. MODE...Volba z rùzn ch virtuálních zvukov ch funkcí surround. SURROUND ON/OFF...Pøepínání mezi naposledy zvolenou funkcí surround a stereo. % $ 51

5 DÁLKOV OVLADAÈ Pou ívání dálkového ovladaèe Otevøte víko prostoru pro napájecí èlánky dálkového ovladaèe a vlo te 2 alkalické monoèlánky typu AA (R06, UM-3). Vyjmìte napájecí èlánky jsou-li vyèerpané nebo nebudete-li dálkov ovladaè del í dobu pou ívat. MUTE H PHONO TV 2 TUNER CD CDR/TAPE VCR SAT DVD Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je po pou ití vlo te do urèen ch nádob na odpadky. Tlaèítka na dálkovém ovladaèi mají toto né funkce jako tlaèítka na pøijímaèi. Dùle ité! Zvukov zdroj na pøijímaèi-zesilovaèi zvolíte tak, e tlaèítko zvukového zdroje podr íte zhruba 1 vteøinu stisknuté. Stisknete-li tlaèítko na dobu krat í ne 1 vteøinu, v sledkem bude pouze to, e zvolen zvukov zdroj bude ovládán dálkov m ovladaèem. Dálkov ovladaè zùstane naladìn na zvolen pøístroj a do doby, kdy stisknete na dálkovém ovladaèi tlaèítko jiného zvukového zdroje. Tato funkce umo òuje ovládání dal ích zvukov ch zdrojù (napø. pøevíjet pásek) bez toho, aby bylo nutné na pøijímaèi volit jin zvukov zdroj. GUIDE CEMA LK ON/OFF MENU 0 CABLE BOX OK É A NEWS/TA Ç ATV CHANNEL/TRACK í CANCEL FR.D. DEX AUDIO DVD DISC + SUB WOOFER - ë NIGHT REAR + - CHANNEL LOUDNESS Å SUBW. T-C VIRTUAL SURROUND MODE ON/ OFF ON/ OFF SURROUND MODE TEST TONE 52

6 DÁLKOV OVLADAÈ Tlaèítka na dálkovém ovladaèi H MUTE...Vypnutí zvuku pøijímaèe. 2...Zapojení pøijímaèe do pohotovostního stavu. PHONO, TUNER, CD, CDR/TAPE, TV, VCR, SAT, DVD...Pøepnutí dálkového ovladaèe na vykonávání pøíkazù vysílan ch pro zvolené pøístroje. Volba zvukového zdroje, podr íte-li tlaèítko stisknuté déle ne 1 vteøinu. SAT lze pou ít pouze pro digitální satelitov pøijímaè Tlaèítka na zapisování èísel skladeb, rozhlasov ch stanic nebo frekvencí. Èíslice dvojmístn ch èísel je nutné stisknout bìhem 2 vteøin. CEMA LK ON/OFF...Vytvoøení a zru ení kontaktu mezi TV a zesilovaèem. CABLE BOX...nemá funkci MENU GUIDE...TUNER: Zapnutí a vypnutí menu pøijímaèe-zesilovaèe. DVD, TV: Zapnutí a vypnutí menu DVD/TV. OK...Potvrzení mo nosti menu. Tlaèítka s ipkami...tuner: Pohyb v menu. ipkou doprava/doleva lze ladit nahoru/dolu. CD, CDR: ipkou doleva/doprava lze hledat smìrem zpìt/dopøedu, ipkou nahoru/dolù lze zvolit následující/pøedcházející skladbu. +A...Zv ení síly zvuku pøijímaèe. -A...Sní ení síly zvuku pøijímaèe. i NEWS/TA...Zapojení nebo vypnutí funkce NEWS a TRAFFIC ANNOUNCEMENT. TV: Zapojení a vypnutí teletextu. SAT: Zapojení a vypnutí textov ch informací. ÉATV...Zv ení síly zvuku TV. CD, CDR, VCR, DVD: Zapojení reprodukce. ÇATV...Sní ení síly zvuku TV. CD, CDR, VCR, DVD: Zastavení reprodukce. í CHANNEL/TRACK...Volba pøedcházející naprogramované rozhlasové stanice. VCR: Zpìtné pøevíjení pásku. CD, CDR, DVD: Volba pøedchozí skladby. TV: Volba pøedchozího kanálu. ë CHANNEL/TRACK...Volba následující naprogramované rozhlasové stanice. VCR: Zrychlené pøevíjení pásku. CD, CDR, DVD: Volba následující skladby. TV: Volba následujícího kanálu. LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. SUBW. ON/OFF...Zapnutí a vypnutí basového reproduktoru., DVD AUDIO...CDR, VCR: Zapojení záznamu. DVD: Zapnutí zvukov ch pásem. CANCEL, DVD...CD, CDR, SAT, VCR: Vymazání programu, zru ení volby. DVD: Pøepínání zorného úhlu. FR.D., DVD Å...TUNER: Zapojení funkce FREQUENCY DIT. CD, CDR, VCR, DVD: Pøeru ení reprodukce. DEX, DVD T-C...VCR: Zapojení a vypnutí hledání indexu. SAT: Zapnutí a vypnutí signálu. DVD: Volba názvu nebo kapitoly. DISC...CD-, CDR-, DVD-mìnièe: Volba následujících desek. NIGHT...Zapnutí a vypnutí funkce NIGHT MODE. VIRTUAL MODE...Probìhnutí rùzn ch zvukov ch funkcí virtuálního ozvuèení surround. SURROUND ON/OFF...Zapojení a vypnutí funkce SURROUND SOUND. +/- SUBWOOFER...Sní ení/zv ení síly zvuku basového reproduktoru. +/- REAR...Zesílení/zeslabení zvuku zadních reproduktorù. Tìmito tlaèítky lze zesílit/zeslabit hlasitost reproduktorù pøi testování. SURROUND MODE...Volba rùzn ch prostorov ch zvukov ch efektù. TEST TONE...Zapojení a vypnutí testovacího zvuku. Je-li zapojen testovací zvuk, tlaèítkem +/- REAR lze zesílit/zeslabit hlasitost právì poslouchaného reproduktoru. 53

7 DÁLKOV OVLADAÈ Naprogramování univerzálního dálkového ovladaèe Univerzální dálkov ovladaè poznáte podle toho, e je na nìm nápis Multibrand/Universal. Univerzální dálkov ovladaè je nutné naprogramovat na kódy rùzn ch typù pøístrojù, které pou íváte. Lze to provést tak, e zapí ete kód ze 4 místného èísla nebo vyhledáte kód daného pøístroje. My Vám doporuèujeme zápis kódu ze 4 místného èísla. Tato metoda je rychlej í a bezpeènìj í. Metodu volby kódu aplikujte pouze v pøípadì, e nenajdete kód nìkterého pøístroje. Tabulka kódù je uvedena na konci této pøíruèky. Dùle ité! Na programování lze pou ít pouze tlaèítka dálkového ovladaèe, tlaèítka na pøijímaèi nebo na jiném pøístroji nelze pou ít. Naprogramování kódu ze 4 místného èísla 1 Tlaèítko toho zvukového zdroje, kter si pøejete ovládat a tlaèítko 2 podr te stisknuté 3 vteøiny. 2 Zapi te kód pøístroje 4 místn m èíslem (tabulku kódù najdete na konci pøíruèky). Poznámky: Zapí ete-li více jak 4 èíslice, dálkov ovladaè bude registrovat pouze prvá èísla. Nezapí ete-li kód bìhem 30 vteøin, dálkov ovladaè vystoupí z programovací funkce bez zmìny kódu. Pøejete-li si naprogramovat nov pøístroj, staèí pøepsat star kód na nov. Volba kódu pøístroje 1 Zapnìte pøístroj, kter si pøejete ovládat. 2 Tlaèítko toho zvukového zdroje, kter si pøejete ovládat a tlaèítko 2 podr te stisknuté 3 vteøiny. 3 Stisknìte znovu tlaèítko 2 a poté ho uvolnìte. ydálkov ovladaè vysílá pro rùzné typy pøístrojù signál (podle zvoleného zdroje) na zmìnu kanálu nebo na zapojení do pohotovostního stavu. 4 Jakmile pøístroj reaguje pøepne se na následující kanál nebo se zapojí do pohotovostního stavu potvrïte kód stisknutím tlaèítka 2. ydálkov ovladaè bude pou ívat tento kód. Nereaguje-li pøístroj do 2 minut, kód nebyl ulo en do pamìti dálkového ovladaèe. Kód dálkového ovladaèe zùstal nezmìnìn. Poznámka: Vyjmete-li z dálkového ovladaèe monoèlánky na více ne 1 minutu, kódy je nutné znovu naprogramovat. Jakmile najdete a zkontrolujete kódy pou ívan ch pøístrojù, zapi te si je sem. PHONO... TUNER... CD... CDR/TAPE... TV... VCR... SAT... DVD... Nastavení dálkového ovladaèe do základní pozice 1 Podr te stisknuté nìkteré z tlaèítek zvukového zdroje a tlaèítko 2 zhruba 3 vteøiny. 2 Zapi te 3 èíseln kód 981. ydálkov ovladaè bude nastaven na pùvodní kódy Philips. 54

8 PØÍPOJE ªº ) ( * & DIGITAL AUDIO / PHONO GND. OPTICAL2 OPTICAL 1 COAX COAX 2 COAX 1 L R 6 CHANNEL/ DVD PUT CENTER SUBW. ^ AM LOOP PHONO ANTENNA ANTENNA VIDEO / S-VIDEO FM 75 Ω DVD MON VCR VCR SAT DVD MON VCR SAT AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE SUBWOOFER PRE- CEMA LK CENTER PRE- CENTER % R L R L EACH SPEAKER 6 Ω 6 SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω SURROUND SPEAKERS Pøípoj Název pøípoje Pro následující pøipojení: 6,3 mm pøípoj sluchátek 1 PHONES Sluchátka s 6,3 mm pøípojem. na pøední stranì Audio a video vstupy na pøední 2 AV / GAME Audio v stupy na levé a pravé stranì takového pøístroje, jako stranì (pouze pro typ FR 975) videokamera nebo videohra. 3 AV / GAME Video v stupy takového pøístroje, jako napøíklad videokamera nebo videohra. SPEAKERS 4 R, L Prav a lev pøední reproduktor. 5 CENTER Støedov reproduktor. SURROUND SPEAKERS 6 R, L Prav a lev reproduktor surround. AUDIO / 8 CDR/TAPE Vstup nahrávaèe CD nebo magnetofonu. 9 CDR/TAPE V stup nahrávaèe CD nebo magnetofonu. 0 CD V stup pøehrávaèe CD.! SAT V stup satelitového VCR Vstup videorekordéru. # VCR V stup videorekordéru. $ TV V stup TV. % PHONO V stup gramofonu s talíøem MM. PHONO GND f Uzemòovací vodiè gramofonu. 6 kanálov vstup ^ 6 CHANNEL/DVD PUT 6 kanálov v stup pøístroje typu pøehrávaè DVD nebo laserov ch diskù. DIGITAL AUDIO / & COAX 1 Koaxiální v stup digitálního pøístroje (u zvukového zdroje DVD zpravidla vstup). * COAX 2 Koaxiální v stup digitálního pøístroje. ( COAX Koaxiální vstup digitálního pøístroje typu nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD. ) OPTICAL Optick v stup digitálního pøístroje typu pøehrávaèe DVD, pøehrávaèe CD, nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD (pouze pro typ FR 965). ) OPTICAL 1(2) Optick v stup digitálního pøístroje typu pøehrávaèe DVD, pøehrávaèe CD, nahrávaèe CD nebo nahrávaèe MD (pouze pro typ FR 975). VIDEO / S-VIDEO Video vstup/v stup video pøístrojù pro zlep ení kvality obrazu (pouze pro typ FR 975). DVD V stup pøehrávaèe DVD. MON Vstup monitoru (napø. TV). VCR V stup videorekordéru. VCR Vstup videorekordéru (pro záznam). ª SAT V stup satelitového systému. Anténové pøípoje AM LOOP Rámová anténa dodávaná s pøístrojem. FM 75 Ω Drátová anténa dodávaná s pøístrojem nebo externí anténa. Pøedzesilovací v stupy 7 CENTER PRE- Vstup TV, je-li to støedov zvukov zdroj (pouze pro pøípad, kdy je pøipojen sbìrnicov systém CEMA LK). º SUBWOOFER PRE- Vstup aktivního basového reproduktoru. Øídící sbìrnice CEMA LK Pøípoj øídící sbìrnice Philips TV s CEMA LK. V stup sí ového napìtí AC LET V stup napìtí toto ného se sí ov m napìtím. Maximální zatí ení 100 W. (není u v ech typù) Sí ov kabel Po zapojení v ech pøípojù, zasuòte sí ov kabel do zástrèky. AVIS 5 4 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR DesignedanddevelopedbyPhilips in the European Community. Manufacturedunderlicensefrom DolbyLaboratories. DOLBY, DOLBYDIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarksofdolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufacturedunderlicense from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942andotherworld- wide patentsissuedandpending. DTS DTS DigitalSurround are trademarksofdigitaltheater Systems, Inc. Copyright1996Digital TheaterSystems, Inc. All Rights Reserved. AC LET TOTAL 100W MAX. SWITCHED POWER / STANDBY 3 2 CEMA LK PHONES 1 SURROUND ON/OFF 55

9 PØIPOJENÍ Analogové audio pøípoje Nìkteré pøístroje mají analogové i digitální zásuvky. Doporuèujeme pou ívat digitální pøípoje, proto e kvalita zvuku bude lep í. V kapitole Pøeprogramování volby zvukového zdroje najdete návod, jak pou ívat digitální pøípoje pøijímaèe. POWERED SUBWOOFER V stupní signál Dolby Digital Laserdisc je odli ného typu, proto je pro jeho pøipojení nutn demodulátor AC-3 RF; nepatøí k pøíslu enství. MONITOR / TV AUDIO PHONO GND. DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 AM LOOP ANTENNA FM 75 Ω VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω OPTICAL 1 CEMA LK COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. TURNTABLE VCR AUDIO AUDIO CD ORDER CD ER SAT EIVER Digitální audio pøípojení CD ORDER ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω CD ER DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 OPTICAL 1 COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CEMA LK CENTER PRE- CENTER R L R L EACH SPEAKER 6 Ω SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω SURROUND SPEAKERS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS NE PAS OUVRIR RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol 2 are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. DVD ER 56

10 PØIPOJENÍ Øídící sbìrnice, CEMA LK DVD ER DIGITAL EXT 1 EXT 2 EXT 3 TV AUX TV A optional (TV = CENTER) Je-li pøijímaè-zesilovaè a televizor Philips s funkcí Cinemalink (nebo je tì lépe Philips videomagnetofon nebo Philips DVD pøehrávaè) pøipojen k øídící sbìrnici CEMA LK, systém bude mít i dal í pøednosti: Zapojíte-li nìkter zvukov zdroj, systém se automaticky pøepne na tento vstup. Systém lze øídit pomocí obrazovky TV. V závislosti na jazyku TV to mù e b t provádìno jazykem, kter Vám nejlépe vyhovuje. TV mù e plnit funkci støedového zvukového zdroje, tak není potøebn støedov reproduktor. (Kabel s oznaèením A je nutné zvlá zakoupit.) Stisknete-li tlaèítko pohotovostního stavu na dálkovém ovladaèi, zapojíte do pohotovostního stavu cel systém. ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω VCR DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 OPTICAL 1 AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT CEMA LK SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. CEMA LK TO TV TO VCR Video pøipojení DVD ER MONITOR / TV ANTENNA PHONO GND. FM 75 Ω DIGITAL AUDIO / OPTICAL 2 AM LOOP VIDEO / S-VIDEO DVD MON VCR VCR SAT SPEAKERS EACH SPEAKER 6 Ω OPTICAL 1 CEMA LK COAX COAX 2 COAX 1 L R CENTER 6 CHANNEL / DVD PUT SURR. SUBW. DVD PHONO MON AUDIO / TV VCR SAT CD CDR/TAPE VCR SAT SUBWOOFER PRE- CENTER R L CENTER PRE- SURROUND SPEAKERS R L EACH SPEAKER 6 Ω AVIS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Designed and developed by Philips in the European Community. Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC and the double-d Symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license from Digital Theater Systems. Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. DTS and DTS Digital Surround are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996Digital Theater Systems, Inc. All Rights Reserved. VCR VIDEO VIDEO SAT EIVER 57

11 PØIPOJENÍ Sí ové napìtí Typov títek najdete na zadní stranì pøijímaèe. 1 Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti souhlasí s údajem uveden m na typovém títku. Není-li tomu tak, obra te se na svého dodavatele nebo na servis. 2 Zasuòte zástrèku sí ového kabelu do zásuvky. Pøejete-li si pøístroj zcela oddìlit od sítì, vytáhnìte sí ovou zástrèku ze zásuvky. Pøipojení antén Anténa AM (MW) Rámovou anténu dodávanou s pøístrojem nelze pou ít externì. Anténu umístìte v co nejvìt í vzdálenosti od pøijímaèe, TV, vodièù, DVD pøehrávaèe, videorekordéru a jin ch pøístrojù vysílajících elektromagnetické záøení. 1 Podle ní e uvedeného obrázku pøipojte rámovou anténu do vstupu AM LOOP. 2 Optimální pøíjem nastavte otáèením antény. Pøipojení reproduktorù Nìkteré pøípoje reproduktorù na pøijímaèi jsou roubového typu, nìkteré zasunovacího typu. Ní e uveden nákres zobrazuje zpùsob jejich pou ití. AM LOOP ANTENNA 8 mm 7 mm Barevn (nebo oznaèen ) vodiè zasuòte do barevného v stupu, èern (nebo neoznaèen ) vodiè do èerného v stupu. 2 Pøipojte: Lev pøední reproduktor do v stupu L (èerven a èern ) Prav pøední reproduktor do v stupu R (èerven a èern ) Støedov reproduktor do v stupu CENTER (modr a èern ) Lev surround reproduktor do v stupu SURROUND L ( ediv a èern ) Prav surround reproduktor do v stupu SURROUND R ( ediv a èern ) TV jako støedov reproduktor Philips TV lze v systému CEMA LK pou ívat jako støedov reproduktor. Pou íváte-li TV s pøipojením skart, budete potøebovat pøipojovací kabel audio RCA-scart. Pou íváte-li TV s pøipojením RCA, budete potøebovat pøipojovací kabel RCA. Tyto vodièe je nutné pøipojit na modr v stup CENTER PRE- na zadní stranì. V u ivatelské pøíruèce televizoru si prostudujte, jak lze Vá televizor pou ít jako støedov reproduktor. Anténa FM Drátovou anténu dodávanou s pøístrojem lze pou ít pouze pro pøíjem blízk ch stanic. Pro lep í pøíjem doporuèujeme pou ít centrální anténov systém nebo externí anténu. 1 Podle ní e uvedeného obrázku zasuòte drátovou anténu do vstupu FM 75 Ω. 2 Optimální pøíjem nastavte otáèením antény. Pou íváte-li centrální anténov systém nebo externí anténu, zasuòte tyto pøípoje takté do vstupu FM 75 Ω, namísto drátové antény. FM 75 Ω AV / GAME víko (pouze pro typ FR 975) Pøejete-li si sejmou víko AV / GAME, stisknìte pravou stranu víka. Prostor zavøete nasazením víka zespodu. AV / GAME PHONES FM 75 Ω AV / GAME PHONES 58

12 USPOØÁDÁNÍ SYSTÉMU SUBWOOFER SURROUND (REAR) LEFT LEFT CENTER Umístìní reproduktorù RIGHT RIGHT SURROUND (REAR) O umístìní v eobecnì Reproduktory nepokládejte do rohu nebo na podlahu, proto e se tím pøíli zv razní basové tóny. Umístíte-li reproduktory za záclonu, nábytek atd., vysoké tóny budou znít slabìji. Posluchaè musí reproduktory v dy vidìt. Ka dá místnost má jiné akustické vlastnosti a mo nosti umístìní jsou èasto omezeny. Podle horního obrázku se pokuste najít ideální umístìní reproduktorù. Na dosa ení dobrého prostorového zvukového efektu doporuèujeme pou ívat minimálnì 5 reproduktorù (2 pøední, jeden støedov a 2 surround). S men ím poètem reproduktorù takté dosáhnete urèit stupeò prostorového zvukového efektu. Systém toti nasmìruje signál pro chybìjící reproduktory na reproduktory stávající. V kapitole Menu najdete, jak lze správnì nastavit parametry pøijímaèe podle poètu a rozmìrù pou ívan ch reproduktorù. Umístìní pøedních reproduktorù Pøední reproduktory podobnì jako stereofonní reproduktory mají b t umístìny pøed posluchaèem, po jeho pravé a levé stranì. Umístìní støedového reproduktoru Støedov reproduktor má b t umístìn mezi dva pøední reproduktory, tedy pod nebo nad TV. Støedov reproduktor je v ideální v ce, je-li v úrovni u í (sedícího) posluchaèe. Umístìní surround reproduktorù Surround reproduktory mají b t umístìny proti sobì, pokud mo no na spojnici s posluchaèem nebo tro ku za ním. Umístìní basového reproduktoru Basov reproduktor ve velké míøe zvy uje zv raznìní basov ch tónù systému. Basov reproduktor lze umístit kdekoliv v místnosti, proto e lidské ucho není schopné vnímat odkud pøicházejí hluboké tóny. Pøesto v ak nedoporuèujeme umístit basov reproduktor uprostøed místnosti, proto e to mù e vést k zeslabení basov ch tónù. Na basov reproduktor nic nepokládejte. Nastavení a testování reproduktorù Optimální prostorov zvukov efekt dosáhnete nastavením relativní síly zvuku. Pro nastavování se posaïte tam, kde obyèejnì posloucháte systém. V kapitole Menu pøijímaèe najdete, jak lze správnì nastavit parametry pøijímaèe v závislosti na pou ívan ch reproduktorech. Ideálním lze nazvat nastavení, kdy posluchaè sly í zvuk ze v ech reproduktorù s toto nou sílou zvuku. 1 Stisknutím tlaèítka POWER / STANDBY zapojte pøijímaè. 2 Stisknìte tlaèítko TEST TONE na dálkovém ovladaèi. y Z jednotliv ch reproduktorù s v jimkou basového reproduktoru se oz vá testovací zvuk. 3 Stisknutím tlaèítka +/- REAR lze zvy ovat/sni ovat sílu zvuku aktuálního reproduktoru. Nejlep ího zvukového efektu dosáhnete, pøichází-li zvuk ze v ech reproduktorù na místo, kde obvykle posloucháte hudbu, s pøibli nì toto nou hlasitostí. 4 Stisknìte tlaèítko TEST TONE na dálkovém ovladaèi. y Testovací zvuk se odmlèí. Poznámka: Nejste-li spokojeni s nastavením síly zvuku, doporuèujeme provést drobné úpravy po zapojení prostorového zvukového efektu. Nastavení v konu Nastavíte-li pøijímaè na pøíli vysoké hodnoty, zvuk bude zkresleny a reproduktory se mohou po kodit. Je-li zvuk zkreslen, nastavte sílu zvuku a regulátory síly zvuku na ni í hodnotu, aby ozvuèení bylo opìt pøijatelné. Do pøístroje je zabudován ochrann elektrick obvod proti pøehøívání. Proto se mù e stát, e v extrémních podmínkách se pøístroj sám vypne. Dojde-li k tomu, pøístroj vypnìte a znovu ho zapnìte a po ochlazení. Sluchátka Zasunete-li pøípoj sluchátek do v stupu PHONES, reproduktory nebudou ozvuèeny. Pøijímaè se pøepne do funkce STEREO a zredukuje signál surround na stereofonní signál vhodn pro standardní sluchátka. Odpojíte-li sluchátka, reproduktory budou zapnuty. Pøejete-li si mít znovu po itek z prostorového zvukového efektu, zapojte na pøijímaèi prostorov zvukov efekt. Údr ba Pøístroj èistìte pouze mìkk m navlhèen m hadøíkem, kter nepou tí chloupky. Nepou ívejte ádné èistící prostøedky, proto e mohou mít korozívní vliv. Chraòte pøístroj pøed vlhkostí, de tìm, pískem a extrémnì vysok mi teplotami (jaké mohou b t v blízkosti vyhøívacích tìles nebo na pøímém sluneèním záøení). 59

13 DISPLEJ Displej Oznaèení stavu Displej pøijímaèe je rozdìlen na 4 èásti, jejich funkce jsou následující: Reproduktorov diagram Èíslo v rámeèku oznaèuje, kter reproduktor byl pøi nastavování menu oznaèen. Kontrolka basového reproduktoru v ak svítí pouze tehdy, pøichází-li na basov reproduktor signál. Je-li zobrazeno pouze písmeno, znamená to, e reproduktor není pou íván a zvuk, kter by mìl z nìho vycházet, je rozdìlen mezi ostatní reproduktory....virtuální ozvuèení surround SURROUND...zvukov efekt surround DIGITAL SURROUND...digitální zvukov efekt surround L, R...prav a lev pøední reproduktor C...støedov reproduktor SL, SR...surround reproduktory SW...basov reproduktor Informace o menu Tato oznaèení ukazují, zda je menu zapojeno nebo vypnuto a v jakém smìru lze postoupit dále. MENU...menu je zapojeno 1...Stisknutím tlaèítka 1 PREV. / EXIT (nebo na dálkovém ovladaèi doleva ) se vrátíte do pøedcházejícího menu. 3...Stisknutím tlaèítka X MENU NAVIGATOR (nebo na dálkovém ovladaèi nahoru ) postoupíte smìrem nahoru v seznamu nabízen ch bodù. 4...Stisknutím tlaèítka X MENU NAVIGATOR (nebo na dálkovém ovladaèi dolù ) postoupíte smìrem dolù v seznamu nabízen ch bodù. 2...Stisknutím tlaèítka NEXT 2 (nebo na dálkovém ovladaèi doprava ) postoupíte do následujícího menu. OK...Potvrdíte zobrazené hodnoty. GUIDE ON/OFF MENU 0 OK Tato oznaèení ukazují aktuální nastavení pøijímaèe a informují o jeho stavu. PRESET...Radiopøijímaè je naladìn na naprogramovanou stanici. SENS HI...Radiopøijímaè je nastaven na vysokou citlivost. SENS LO...Radiopøijímaè je nastaven na nízkou citlivost. CEMA LK ON...Funkce CEMA LK je zapojena. STEREO...Stanice FM jsou pøijímány stereofonnì. R...Je pøijímána stanice RDS. EON...Je pøijímána stanice RDS ze systému EON. HALL...Je zapojen efekt HALL. TA...Je zapojena funkce dopravních informací RDS. NEWS...Je zapojena funkce zpráv RDS. ANA...Signál ze zvukového zdroje pøichází na analogov vstup. NIGHT...Je zapojena funkce NIGHT MODE. COAX 1...Signál ze zvukového zdroje pøichází na koaxiální digitální vstup COAX 1. COAX 2...Signál ze zvukového zdroje pøichází na koaxiální digitální vstup COAX 2. DOWNMIX...Multikanálov signál je rozdìlován do men ího poètu v stupov ch kanálù (závisí to od poètu reproduktorù). OPT...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL (pouze pro typ FR 965). OPT 1...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL 1 (pouze pro typ FR 975). OPT 2...Signál ze zvukového zdroje pøichází na optick digitální vstup OPTICAL 2 (pouze pro typ FR 975). LOUDNESS...Zapojení a vypnutí funkce LOUDNESS. Informaèní oblast V této èásti jsou zobrazovány zpìtné informace o pøijímaèi, o frekvenci radiopøijímaèe, o jednotliv ch bodech menu, o nastaven ch hodnotách, jako i textové zprávy. É A NEWS/TA Ç ATV 60

14 MENU Menu pøijímaèe Pøijímaè je vybaven systémem menu. Pomocí menu lze nastavit rùzné parametry pøijímaèe. Jednotliv ch bodù menu jsou vzájemnì propojeny logicky návazn m postupem. Pøedpokládejme, e Vá systém nemá støedov reproduktor a proto jste potvrdili v bodì CENTER SPEAKR (støední reproduktor) mo nost NO (ne). Pokusíte-li se potom zvolit VOL CENTER (síla zvuku støedního reproduktoru), zobrazí se zpráva, e to není mo né (STALL CENTER SPEAKER instalujte støedov reproduktor). Zpùsob obsluhy menu je v dy stejn. ipky na displeji ukazují, kter m smìrem lze postupovat. 1 Stisknìte tlaèítko SETUP MENU. yna displeji se zobrazí nápis MENU a * EFFECTS. Stisknutím tlaèítka SETUP MENU lze z menu kdykoliv vystoupit. 2 Otáèejte tlaèítkem X MENU NAVIGATOR a se na displeji zobrazí ádan bod (nebo hodnota) menu. 3 Stisknutím tlaèítka NEXT 2 lze volit z bodù menu zobrazen ch na displeji (tlaèítkem ENTER / OK volbu potvrdíte). Z kteréhokoliv bodu menu lze stisknutím tlaèítka 1 PREV. / EXIT vystoupit (bez zmìny nastavené hodnoty). Uspoøádání menu * EFFECTS Nastavení zvukov ch efektù. VIRT SURR virtuální surround: % * VOL BALANCE Nastavení relativní síly zvuku pøipojen ch reproduktorù. TEST TONE Testovací zvuk: on/off (zapojení/vypnutí). VOL -L Síla zvuku pøedního levého reproduktoru: VOL -R Síla zvuku pøedního pravého reproduktoru: VOL CENTER Síla zvuku støedového reproduktoru: VOL REAR-L Síla zvuku zadního levého reproduktoru: VOL REAR-R Síla zvuku zadního pravého reproduktoru: VOL SUBWOOFER Síla zvuku basového reproduktoru: Poznámka: Pou íváte-li vstup 6 CHANNEL / DVD PUT, ní e uvedené hodnoty nelze zmìnit. * SPEAKR SETUP Volba pou ívan ch reproduktorù. SUBW PRESENT Basov reproduktor: yes/no (je/není) CENTER SPEAKR Støedov reproduktor: yes/no (je/není) REAR SPEAKER Zadní reproduktory: yes/no (je/není) * SPEAKR SIZES Abyste dosáhli nejoptimálnìj ího ozvuèení, oznaète parametry pou ívan ch reproduktorù. Nápis LARGE znamená, e basov reproduktor je schopen vysílat zvuky patøící do frekvenèní oblasti pod 50 Hz. Zvolíte-li v bodì menu SUBW PRESENT mo nost NO, bude pøi SIZE mo né pouze nastavení LARGE. Je-li ve SIZE nastaven parametr SMALL, je pøi CENTER SIZE mo né pouze nastavení SMALL a musí b t tedy pøipojen basov reproduktor. SIZE Prav a lev pøední reproduktor: small/large (mal /velk ) CENTER SIZE Støedov reproduktor: small/large (mal /velk ) REAR SIZE Zadní reproduktory: small/large (mal /velk ) * SPK DISTANCE Vzdálenost mezi reproduktory a posluchaèem stanovuje míru zpo dìní zvuku ze zadních reproduktorù. DISTANCE L/ R Vzdálenost od pøedních reproduktorù: 1 10 m DISTANCE CNTR Vzdálenost od støedového reproduktoru: 1 10 m DISTANCE REAR Vzdálenost od zadních reproduktorù: 1 10 m 61

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více