Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD"

Transkript

1 Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

2 Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané symboly a nebo Další mo½nosti pro sekvenci akce. Dùle½ité informace. Všechny pøíslušné nebo osobní kódy jsou uvedeny v tabulce kódù, kterou naleznete na dodatkovém listì. Tento prùvodce popisuje u½ití telefonù s hlasovou frekvenci Q23 Máte-li dekadický telefon, zadejte prosím pøímo urèený kód bez ohledu na oznaèení R. Pøístroje shodné s dekadickým èíslováním: Volbu potvrïte èíslem 9 (i kdy½ vám hlasový prùvodce navrhuje # ). 2

3 Obsah RF Zaparkování externího hovoru str. 4 Uskuteènìní externího hovoru. Uskuteènìní interního hovoru. Po½ádání o automatické vytoèení telefonního èísla interního úèastníka, jeho½ linka je obsazena. Zrušení zamluvení hovoru. V prùbìhu hovoru str. 6 Volba dalšího úèastníka bìhem hovoru. Uvolnìní druhého úèastníka. Vyzvednutí druhého hovoru. Pøepojení hovoru. Støídavé volání (pøepínání mezi dvìma hovory). Tøíèlenná konference. Duch podniku str. 8 Vyzvednutí hovoru. Odpovìï na zvonìní. Odeslání kopie hlasové zprávy. Odeslání hlasové zprávy jednomu úèastníkovi / na seznam vysílací skupiny. Zùstaòte v kontaktu str. 10 Pøesmìrování hovorù. Pøi návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty. Pøi návratu zrušte všechna pøesmìrování. Zapnout/ vypnout osobnšho asistenta. Telefon podle vašich pøedstav str. 12 Pøístup k hlasové poštì. Upravte si vaši uvítací zprávu. Osobní asistent: jediné èíslo pro zavolání vašeho telefonu. Úprava vašeho osobního kódu. Pomoc operátorovi pøi pøijímání hovorù. 3

4 1 Zaparkování externího hovoru 2WKHU 1.1 Uskuteènìní externího hovoru Pøímá volba: volte 0 volte po½adované èíslo Centrální seznam: èíslo z centrálního seznamu 000 a½ Uskuteènìní interního hovoru neb o èíslo linky spojovatelka 4

5 1 1.3 Po½ádání o automatické vytoèení telefonního èísla interního úèastníka, jeho½ linka je obsazena èíslo je obsazeno stisknìte tlaèítko R na vašem telefonu 1.4 Zrušení zamluvení hovoru Zaparkování externího hovoru 5

6 2 V prùbìhu hovoru 2WKHU 2.1 Volba dalšího úèastníka bìhem hovoru Bìhem rozhovoru mù½ete zavolat druhého úèastníka: Internì: stisknìte tlaèítko R na vašem telefonu Externì: èíslo linky externí èíslo 2.2 Uvolnìní druhého úèastníka stisknìte tlaèítko R na vašem telefonu 2.3 Vyzvednutí druhého hovoru Bìhem rozhovoru uslyšíte pípnutí. Konzultace èekajícího hovoru: pííp stisknìte tlaèítko R na vašem telefonu 6

7 2 2.4 Pøepojení hovoru Bìhem rozhovoru: stisknìte tlaèítko R na vašem telefonu èíslo telefonu volané osoby 2.5 Støídavé volání (pøepínání mezi dvìma hovory) V prùbìhu hovoru Probíhá hovor, druhý hovor odlo½en: stisknìte tlaèítko R na vašem telefonu 2.6 Tøíèlenná konference Bìhem rozhovoru, jiný hovor je odlo½en: stisknìte tlaèítko R na vašem telefonu 7

8 3 Duch podniku 2WKHU 3.1 Vyzvednutí hovoru Z jiného telefonu, který zvoní: Z vašeho telefonu: èíslo telefonu, který zvoní 3.2 Odpovìï na zvonìní Pro pøijetí externích hovorù, není-li pøítomna spojovatelka: vyzvánìní telefonu 8

9 3 3.3 Odeslání kopie hlasové zprávy osobní kód Duch podniku neb o výbìr zprávy k odeslání odeslání kopie zprávy po½adované èíslo neb o neb o potvrdit pøidat nahrát komentáø poslat zprávu úèastníka 3.4 Odeslání hlasové zprávy jednomu úèastníkovi / na seznam vysílací skupiny osobní kód èíslo úèastníka nebo seznamu úèastníkù potvrdit zaèátek nahrávání konec nahrávky potvrdit 9

10 4 Zùstaòte v kontaktu 2WKHU Alcatel OmniPCX Office vaše hovory automaticky pøesmìruje do hlasové schránky. 4.1 Pøesmìrování hovorù Okam½itì na jiného úèastníka: èíslo interního telefonu a Do hlasové schránky: externí èíslo èíslo pošty Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu (pokud hovoøíte): Nerušit: èíslo interního telefonu 10

11 4 4.2 Pøi návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty Svìtelná dioda oznamuje, ½e máte zprávy. poèet nových zpráv poslech zpráv neb o pøedchozí zpráva další zpráva zavolat odesilateli osobní kód Zùstaòte v kontaktu neb o pøeposlech zprávy smazat zprávu 4.3 Pøi návratu zrušte všechna pøesmìrování 4.4 Zapnout/vypnout osobnšho asistenta osobní asistent neb o zapnutí osobního asistenta vypnutí osobního asistenta potvrdit 11

12 5 Telefon podle vašich pøedstav 2WKHU 5.1 Pøístup k hlasové poštì Po zvednutí sluchátka vás hlasový prùvodce vyzve k otevøení hlasové pošty. zadejte heslo a poté nahrajte své jméno podle pokynù, uvedených v návodu hlasového ovládánš 5.2 Upravte si vaši uvítací zprávu Máte mo½nost zmìnit pùvodní nastavenou uvítací zprávu podle vlastní pøedstavy. hlasová pošta nahrajte uvítací hlasovou zprávu konec nahrávky potvrdit 12

13 5 5.3 zvolte typ pøesmìrování a Osobní asistent: jediné èíslo pro zavolání vašeho telefonu zadání èísla vašeho mobilního telefonu nebo vašeho DECT zadání èísla vašeho kolegy nebo asistenta nebo další osoby a a zapnutí / vypnutí pøenosu na standardní zpùsob osobní asistent zadání externího èísla Telefon podle vašich pøedstav 13

14 5 5.4 Úprava vašeho osobního kódu Osobní kód se pou½ívá pro pøístup k hlasové poštì a pro uzamèení vašeho telefonu.. mo½nosti osobní kód staré heslo (4 èíslice). nové heslo (4 èíslice) potvrdit Pokud jste neupravovali vaši hlasovou poštu jinak, osobní kód je Pomoc operátorovi pøi pøijímání hovorù Spuštìní: Vypnutí: 14

15 KRZ Copyright Alcatel Business Systems Všechna práva vyhrazena. V zájmu u½ivatelù si firma Alcatel Business Systems vyhra½uje právo na zmìnu technických parametrù svých výrobkù bez pøedchozího upozornìní. Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F Colombes Cedex R.C. Paris EH BZAA Ed.01 15

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny

Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny Jednotka faxu typ 2500 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro faxování 1 2 3 4 5 6 Odeslání Nastavení odeslání Pøíjem Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Faxování z poèítaèe Dodatek Døíve, neô zaènete

Více