Porto CD San Remo CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310"

Transkript

1 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD San Remo CD Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 3

4 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného ovládacího panelu (Flip- Release-Panel)! Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje okamžité ztlumení (Mute) " Regulace hlasitosti # Tlaèítko BND (vlnový rozsah), volba rádia jako zdroj signálu, volba sady pøedvoleb a vlnových rozsahù SV a DV, spouští funkci Travelstore TS $ Tlaèítko AUDIO (Audio), nastavení basù, výšek, vyvážení a faderu. Volba pøednastavení ekvalizéru. Zapnutí/vypnutí pøístroje a nastavení X- BASS. % Tlaèítko SRC, pøepínání zdroje signálu mezi CD-pøehrávaèem, CD-mìnièem (pokud je pøipojen) a vstupem Aux : Krátké zobrazení hodin. & Blok tlaèítek se šipkami ' Tlaèítko MENU, vyvolání menu pro základní nastavení. ( Blok tlaèítek 1-6 ) Tlaèítko TRAF, zapnutí/vypnutí pøipravenosti pro dopravní hlášení, RDS, zapnutí/vypnutí komfortních funkcí RDS (Radio Daten System). *, tlaèítko pro vyjmutí CD z pøístroje 4

5 OBSAH Pokyny a pøíslušenství... 6 Bezpeènost dopravy... 6 Instalace... 6 Pøíslušenství... 6 Odnímatelný ovládací díl... 7 Zapnutí/vypnutí... 8 Nastavení hlasitosti... 9 Nastavení hlasitosti po zapnutí... 9 Okamžité snížení hlasitosti (Mute)... 9 Zapnutí/vypnutí potvrzovacího tónu... 9 Okamžité ztlumení bìhem telefonování... 9 Provoz autorádia Zapnutí režimu autorádia Komfortní funkce RDS (AF, REGIONAL).. 10 Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb.. 10 Vyladìní vysílaèù Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení doby vzorkování Typ programu (PTY) Optimalizace pøíjmu autorádia Nastavení zobrazení na displeji Dopravní hlášení Režim CD Zahájení režimu CD Volba skladby Rychlý výbìr skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Náhodná reprodukce skladeb (MIX) Vzorkování skladeb (SCAN) Opakování skladby (REPEAT) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Nastavení zobrazení na displeji Zobrazení CD-text Dopravní hlášení v režimu CD Vyjmutí CD Provoz CD-mìnièe Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Nastavení zobrazení na displeji Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování všech CD (SCAN) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Hodiny - èas Sound (nastavení zvuku) X-BASS Nastavení indikace úrovnì Externí zdroje zvuku Technické údaje Montážní návod

6 POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Pro výrobky zakoupené v rámci Evropské unie poskytujeme záruku výrobce. Záruèní podmínky si mùžete vyvolat na adrese nebo si je pøímo vyžádat na adrese: Blaupunkt GmbH, Hotline CM/PSS, Robert Bosch Str. 200, D Hildesheim Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání Pomocí volitelnì dodávaného dálkového ovládání RC 08 nebo RC 10 lze nejdùležitìjší funce bezpeènì ovládat pøímo z volantu. Zesilovaè Použít lze všechny zesilovaèe Blaupunkt a Velocity. CD-mìnièe (changer) Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09 a CDC A 03. Compact Drive MP3 Chcete-li získat pøístup ke skladbám ve formátu MP3, mùžete alternativnì k CD-mìnièi pøipojit Compact Drive MP3. U Compact Drive MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží pomocí poèítaèe na pevný disk Microdrive v Compact Drive MP3, a když se Compact Drive MP3 pøipojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejnì jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje stejnì jako CD-mìniè, vìtšina funkcí CD-mìnièe mùže být využívána také u Compact Drive MP3. 6

7 Odnímatelný ovládací díl Zabezpeèení proti krádeži Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Release Panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Zamezte pøímému doteku kontaktù rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. Vyjmutí ovládacího dílu Stisknìte tlaèítko S. Ovládací díl se otevøe smìrem vpøed. Uchopte ovládací díl na pravé stranì a vytáhnìte jej pøímým smìrem z držáku. Pøístroj se vypne po vámi nastavené dobì. Pøeètìte si odstavec Èasovaè vypnutí (OFF TIMER) v této kapitole. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložené CD zùstává v pøístroji. ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL Nasazení ovládacího dílu Držte ovládací díl pøibližnì v pravém úhlu vùèi pøístroji. Zasuòte ovládací díl do vedení pøístroje na pravém a levém dolním okraji pøístroje. Zatlaète opatrnì ovládací díl, až zaskoèí. Zatlaète opatrnì ovládací díl nahoru do pøístroje, až zaskoèí Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). Èasovaè vypnutí (Off timer) Když vypnete ovládací díl, vypne se pøístroj po nastavené dobì. Tento èas mùžete nastavit mezi 0 a 30 sekundami. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí OFF TIMER. Nastavte èas tlaèítky v w &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Když nastavíte èas pro vypnutí na 0 sekund, bude pøístroj vypnut ihned po otevøení ovládacího dílu. 7

8 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí/vypnutí Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti. Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem!, bude zapínán popø. vypínán klíèkem zapalování. Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu Vyjmìte ovládací díl. Pøístroj se vypne. Pøístroj se vypne po vámi pøednastavené dobì. Pøeètìte si odstavec Èasovaè vypnutí. Nasaïte znovu ovládací díl. Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). Zapnutí/vypnutí tlaèítkem! Pro zapnutí stisknìte tlaèítko!. Pro vypnutí pøidržte tlaèítko! stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. Pro ochranu akumulátoru vozidla se pøístroj pøi vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodinì. Zapnutí vložením CD Pokud není pøi vypnutém pøístroji v mechanice CD, stisknìte tlaèítko S. Otevøe se Release-panel. Vložte CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskoèení. Pøístroj se zapne, zahájí se reprodukce CD. Pokud bylo pøed vložením CD vypnuto zapalování vozidla, musíte pøístroj nejprve zapnout tlaèítkem!, tím se zahájí reprodukce. 8

9 Nastavení hlasitosti Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximální). Pro zvýšení hlasitosti, otoète regulátorem hlasitosti " doprava. Pro snížení hlasitosti, otoète regulátorem hlasitosti " doleva. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí ON VOLUME. Nastavte hlasitost po zapnutí tlaèítky v w &. Pro zjednodušení nastavování je hlasitost bìhem nastavování odpovídajíc zvyšována nebo snižována. Pokud nastavíte LAST VOL, bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi vypnutí. Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti po zapnutí omezeno na hodnotu 38. Pokud byla hlasitost LAST VOL pøed vypnutím vyšší, nastaví se hodnota 38. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Okamžité snížení hlasitosti (Mute) Hlasitost mùžete naráz snížit na vámi pøednastavenou hodnotu (Mute). Stisknìte krátce tlaèítko!. Na displeji se zobrazí MUTE. NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení hlasitosti pøi okamžitém ztlumení Hlasitost pøi okamžitém ztlumení (Mute Level) Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí MUTE LVL. Nastavte Mute Level tlaèítky v w &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Zapnutí/vypnutí potvrzovacího tónu Když u nìkterých funkcí pøidržíte nìkteré tlaèítko stisknuto déle než dvì sekundy, napø. pro uložení vysílaèe na tlaèítko pøedvolby, zazní potvrzovací tón (pípnutí). Potvrzovací pípnutí mùžete zapnout popø. vypnout. Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí BEEP. Nastavte zapnutí/vypnutí pípnutí tlaèítky v w &. OFF znamená vypnuté pípnutí, ON znamená zapnuté pípnutí. stisknìte tlaèítko MENU '. Okamžité ztlumení bìhem telefonování Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem, dojde pøi volání telefonu ke ztlumení autorádia. K tomu se musí mobilní telefon pøipojit k pøístroji, jak je popsáno v instalaèním návodu. Ztlumení se provede na hlasitost nastavenou pro ztlumení. Ukonèení okamžitého ztlumení Pro poslech s døíve poslouchanou hlasitostí, stisknìte znovu krátce tlaèítko!. 9

10 PROVOZ AUTORÁDIA Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Zapnutí režimu autorádia Pokud se nacházíte v režimech CD-pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX, stisknìte tlaèítko BND TS # nebo stisknìte tlaèítko SRC ( ) % tolikrát, až se na displeji zobrazí sada pøedvoleb, napø. FM1. Komfortní funkce RDS RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REGIONAL (regionální) rozšiøují výkonové centrum vašeho pøijímaèe. AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REGIONAL: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný program. REGIONAL se musí pøídavnì aktivovat/ deaktivovat v menu. Zapnutí/vypnutí funkce REGIONAL Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí REG. Za REG se zobrazí OFF (vypnuto) popø. ON (zapnuto). Pro zapnutí popø. vypnutí REGIONAL stisknìte tlaèítko v nebo w &. Stisknìte tlaèítko MENU '. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS Aby bylo možné využívat RDS-komfortní funkce AF a REGIONAL, pøidržte stisknuto tlaèítko TRAF/RDS ) déle než dvì sekundy. Komfortní funkce RDS jsou aktivní, pokud na displeji svítí symbol RDS. Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb (FM1, FM2 a FMT) a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici jedna sada pøedvoleb. V každé sadì pøedvoleb lze uložit šest vysílaèù. Pro pøepnutí mezi sadami pøedvoleb FM1, FM2 a FMT popø. vlnovými rozsahy SV a DV, stisknìte krátce tlaèítko BND TS #. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù Stisknìte tlaèítko s nebor &. Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. Ruèní vyladìní vysílaèù je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. Stisknìte tlaèítko v nebo w &. 10

11 PROVOZ AUTORÁDIA Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Pokud urèitý vysílaè vysílá více programù, mùžete listovat v tomto tzv. øetìzci vysílaèù. Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøechod na další vysílaè v øetìzci vysílaèù. Takto mùžete pøejít pouze na vysílaèe, které jste již jednou pøijímali. K tomu použijte napø. funkci Scan nebo Travelstore. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí SENS. Stisknìte tlaèítko w &. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota citlivosti. SENS HI6 znamená nejvyšší citlivost. SENS LO1 znamená nejnižší citlivost. Nastavte požadovanou citlivost tlaèítky v w &. stisknìte tlaèítko MENU '. Mùžete nastavit rùznou citlivost pro FM a SV popø. DV (AM). Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV. Vylaïte požadovaný vysílaè. Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1-6 (, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore). Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT. Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. Pøidržte stisknuto tlaèítko BND TS # déle než dvì sekundy Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí FM STORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb FMT. Vyvolání pøedvoleb Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah. Stisknìte tlaèítko pøedvolby 1-6 ( požadovaného vysílaèe. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat funkcí Scan krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. 11

12 PROVOZ AUTORÁDIA Spuštìní funkce SCAN Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílaèe popø. jeho kmitoèet. Ukonèení SCAN, další reprodukce vysílaèe Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. Nastavení doby vzorkování Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí SCAN TIME. Nastavte tlaèítkem v w & požadovanou dobu vzorkování. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Nastavená doba vzorkování platí pro vzorkování v režimu CD-pøehrávaèe a CDmìnièe. Typ programu (PTY). Vedle názvu vysílaèe vysílají nìkteré vysílaèe FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio pøijímat a zobrazit. Tyto typy programù mohou být napø.: KULTURA CESTOVÁNÍ JAZZ SPORT ZPRÁVY POP ROCK HUDBA Pomocí funkce PTY si mùžete cílenì zvolit vysílaèe s urèitým typem programu. PTY-EON Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, pøepne se pøístroj z aktuálního vysílaèe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè.nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Když je pozdìji vysílán na vyladìném vysílaèi nebo na jiném vysílaèi z pøíslušného øetìzce vysílaèù požadovaný typ programu, pøepne se pøístroj automaticky z aktuálního vysílaèe popø. z reprodukce CD-pøehrávaèe nebo CD-mìnièe na vysílaè se zvoleným typem programu. 12

13 PROVOZ AUTORÁDIA Zapnutí/vypnutí PTY Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí PTY ON (zapnuto) popø. PTY OFF (vypnuto). Stisknìte tlaèítko w nebov & pro zapnutí (ON) popø. vypnutí (OFF) funkce PTY. Volba jazyka PTY Mùžete zvolit jazyk, kterým budou zobrazovány typy programù PTY. K dispozici je DEUTSCH (nìmèina), ENGLISH (angliètina) a FRANCAIS (francouzština). Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí PTY LANG. Nastavte tlaèítkem v w &požadovaný jazyk. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Výbìr typu programu a zahájení vyhledávání Stisknìte tlaèítko v nebo w &. Aktuální typ programu se zobrazí na displeji. Chcete-li zvolit jiný typ programu, mùžete bìhem indikace na displeji stisknutím tlaèítka v nebo w & pøejít na jiný typ programu. Zvolený typ programu se krátce zobrazí. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro zahájení vyhledávání. Vyladí se další vysílaè se zvoleným typem programu. Optimalizace pøíjmu autorádia Omezení výšek v závislosti na rušení (HICUT) Funkce HICUT znamená zlepšení pøíjmu pøi špatných pøíjmových podmínkách (pouze FM). Pokud pøi pøíjmu vznikají poruchy, budou automaticky potlaèeny výšky a tím také úroveò rušení. Zapnutí/vypnutí funkce HICUT Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí HICUT. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro nastavení HICUT. HICUT 0 znamená bez snížení výšek, HICUT 1 znamená silné automatické snížením výšek a úrovnì rušení. Nastavení zobrazení na displeji V režimu autorádia máte možnost nechat na displeji zobrazit vlnový rozsah s èíslem pøedvolby a èas nebo název vysílaèe. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí TUN DISP. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepínání mezi CLOCK a FREQUENCY. Zvolte FREQUENCY pro zobrazení názvu vysílaèe popø. kmitoètu. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. 13

14 DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Dopravní hlášení Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem s tunerem RDS-EON. EON je zkratkou pro Enhanced Other Network. V pøípadì dopravního hlášení (TA) se v rámci øetìzce vysílaèù automaticky pøepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením. Po dopravním hlášení se pøepne zpìt na døíve poslouchaný program. Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Stisknìte krátce tlaèítko TRAF ). Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Uslyšíte varovný tón, když bìhem poslechu vysílaèe s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání. když pøi poslechu CD nebo CD-mìnièe opustíte oblast vysílání vyladìného vysílaèe s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílaè s dopravním hlášením. když pøepnete z vysílaèe s dopravním hlášením na vysílaè bez dopravního hlášení. Vypnìte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vylaïte vysílaè s dopravním hlášením. Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí TA VOLUME. Nastavte hlasitost tlaèítky v w &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Po dobu reprodukce dopravního hlášení mùžete regulátorem hlasitosti " nastavit hlasitost dopravních hlášení. Pro dopravní hlášení mùžete také nastavit basy, výšky a vyvážení hlasitosti. Pøeètìte si kapitolu Sound. 14

15 Režim CD S tímto pøístrojem mùžete reprodukovat bìžná zvuková CD, CD-R a CD-RW s prùmìrem 12 nebo 8 cm. Nebezpeèí znièení mechaniky CD! Pro reprodukci nejsou vhodná tvarovaná CD (Shape-CDs). Za poškození CD-mechaniky zpùsobená použitím nevhodných CD není pøebírána záruka. Zahájení režimu CD Pokud v mechanice není CD, stisknìte tlaèítko S. Otevøe se Release-panel. Vložte CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskoèení. Zahájí se reprodukce CD. Pokud bylo pøed vložením CD vypnuto zapalování vozidla, musíte pøístroj nejprve zapnout tlaèítkem!, tím se zahájí reprodukce. Pokud v mechanice již je CD, stisknìte tlaèítko SRC % tolikrát, až se na displeji zobrazí CD. Reprodukce se zahájí v místì, kde byla pøerušena. Volba skladby Stisknìte tlaèítko z bloku tlaèítek se šipkami & pro volbu pøíští nebo pøedchozí skladby. Pøi prvním stisknutí tlaèítka s nebov & se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlá volba skladeb Pro rychlou volbu skladeb vzad popø. vpøed, pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek r s &, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, REŽIM CD pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek v w &, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. Náhodná reprodukce skladeb (MIX). Stisknìte tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX-CD, na displeji svítí symbol MIX. Zahájí se reprodukce další, náhodnì zvolené skladby. Ukonèení funkce MIX Stisknìte znovu tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX-OFF, na displeji zhasne symbol MIX. 15

16 REŽIM CD Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Bude vzorkována další skladba. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavování odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte znovu tlaèítko MENU '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Opakování skladby (REPEAT) Pokud chcete opakovat skladbu, stisknìte tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí symbol RPT. Skladba se opakuje, dokud se nevypne RPT. Ukonèení funkce REPEAT Pokud chcete funkci Reapeat vypnout, stisknìte znovu tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT OFF, na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukce bude opìt normálnì pokraèovat. Pøerušení reprodukce (PAUSE) Stisknìte tlaèítko 3 (. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 (. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Nastavení zobrazení na displeji V režimu CD-pøehrávaèe mùžete volit mezi dvìma režimy zobrazení: èíslo skladby a èas ( CLOCK ). èíslo skladby a doba reprodukce ( PLAY- TIME ) Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CD DISP. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepínání mezi PLAYTIME a CLOCK. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Zobrazeni CD-text Nìkterá CD jsou vybavena tzv. CD-text. CDtext mùže obsahovat jméno interpreta, název alba a skladby. CD-text si mùžete nechat zobrazit na displeji jako bìžící text pøi každé zmìnì skladby. Když se jednou zobrazí CD-text, bude nadále použita standardní indikace. Pøeètìte si odstavec Nastavení zobrazení na displeji. 16

17 REŽIM CD Zapnutí/vypnutí funkce CD-text Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CD TEXT. Zapnìte/vypnìte funkci CD-Text tlaèítky v nebo w & ( TEXT ON ) nebo ( TEXT OFF ). stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Dopravní hlášení v režimu CD Pokud chcete bìhem provozu CD-pøehrávaèe pøijímat dopravní hlášení, stisknìte tlaèítko TRAF ). Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Pøeètìte si kapitolu Pøíjem dopravních hlášení. Vyjmutí CD Stisknìte tlaèítko S. Otevøe se Release-panel smìrem dopøedu. Stisknìte tlaèítko Eject * vedle šachty pro CD. CD se vysune. Vyjmìte CD a uzavøete ovládací díl. Vysunuté CD se po 10 sekundách opìt zasune. CD mùžete vysunout, i když je pøístroj vypnut, nebo když je aktivní jiný zdroj audio-signálu. Provoz CD-mìnièe Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze pro Váš CD-mìniè. Zahájení provozu CD-mìnièe Tisknìte tlaèítko SRC ( ) % tak, až se na displeji objeví CHANGER. Reprodukce se zahájí prvním CD, které se zjistí v CD-mìnièi. Volba CD Pro pøepnutí na jiné CD nahoru nebo dolù, stisknìte tlaèítko s nebor & jednou nebo nìkolikrát. Pøitom budou v mìnièi pøeskoèeny neobsazené šachty s CD a neplatná CD. Volba skladby Pro pøepnutí na jinou skladbu na aktuálním CD smìrem dolù nebo nahoru, stisknìte tlaèítko w nebov & jednou nebo nìkolikrát. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, PROVOZ CD-MÌNIÈE pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek v w &, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. 17

18 PROVOZ CD-MÌNIÈE Nastavení zobrazení na displeji Pro indikaci v režimu CD-mìnièe máte k dispozici pìt možností: èíslo skladby a doba reprodukce èíslo skladby a èas èíslo CD a èísla skladby èíslo CD a doba reprodukce èíslo CD a èas Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CDC DISP. Stisknìte tlaèítko v nebo w & tak, až se na displeji zobrazí požadovaná volba. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Pro opakování aktuální skladby, stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí RPT. Pro opakování aktuálního CD, pøidržte stisknuto tlaèítko 4 RPT ( déle než dvì sekundy. Na displeji se krátce zobrazí RPT DISC, na displeji svítí RPT. Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se objeví RPT OFF a zhasne RPT. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí, stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX CD, na displeji svítí MIX. Pro reprodukci skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí, pøidržte stisknuto tlaèítko 5 MIX ( déle než dvì sekundy. Na displeji se krátce zobrazí MIX ALL, na displeji svítí MIX. Ukonèení funkce MIX Stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se zobrazí MIX OFF a zhasne indikace MIX. 18

19 PROVOZ CD-MÌNIÈE Vzorkování všech CD (SCAN) Pro vzorkování skladeb všech vložených CD ve vzestupném poøadí, pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Na displeji se objeví TRK SCAN a bliká èíslo aktuální skladby. Ukonèení funkce SCAN Pro ukonèení vzorkování, stisknìte krátce tlaèítko MENU '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavování odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Pøerušení reprodukce (PAUSE) Stisknìte tlaèítko 3 (. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 (. Reprodukce bude opìt pokraèovat. CLOCK - èas CLOCK - ÈAS Zobrazení hodin Pro krátké zobrazení hodin, pøidržte tlaèítko SRC ( ) % tak, až se na displeji zobrazí èas. Nastavení hodin Pro nastavení hodin, stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CLOCK SET. Stisknìte tlaèítko v &. Na displeji se /zobrazí èas. Blikají hodiny a lze je nastavit. Nastavte hodiny tlaèítky r/s &. Když jsou hodiny nastaveny, stisknìte tlaèítko w &. Blikají minuty. Nastavte minuty tlaèítky r s &. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Pøepnutí režimu 12/24 hodin Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí 24 H MODE popø. 12 H MODE. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepnutí režimu. stisknìte tlaèítko MENU '. 19

20 CLOCK - ÈAS Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování zobrazovaly hodiny, stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CLOCK OFF popø. CLOCK ON. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepnutí indikace mezi ON (zapnuta) a OFF (vypnuta). stisknìte tlaèítko MENU '. Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování krátce zobrazily hodiny, stisknìte tlaèítko SRC ( ) %. Na displeji se na osm sekund zobrazí èas. SOUND (NASTAVENÍ ZVUKU) Sound (nastavení zvuku) Pro každý zdroj signálu (rádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè, AUX a dopravní hlášení) lze oddìlenì nastavit zvuk (basy a výšky). Nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a fader) se provádí spoleènì pro všechny zdroje audiosignálu. Nastavení zvuku dopravních hlášení lze provést pouze bìhem reprodukce dopravního hlášení. Nastavení basù Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro nastavení basù. stisknìte tlaèítko AUDIO $. Nastavení výšek Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tolikrát, až se na displeji zobrazí TREB. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro nastavení výšek. stisknìte tlaèítko AUDIO $. 20

21 SOUND (NASTAVENÍ ZVUKU) Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance), stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tolikrát, až se na displeji zobrazí BAL. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpravo/vlevo. stisknìte tlaèítko AUDIO $. Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tolikrát, až se na displeji zobrazí FADER. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpøedu/vzadu. stisknìte tlaèítko AUDIO $. Pøednastavení ekvalizéru Tento pøístroj má k dispozici ekvalizér, ve kterém jsou již pøedem naprogramována nastavení pro hudební smìry ROCK, POP a CLASSIC. Pro zvolení pøednastaveného ekvalizéru, stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tak, až se na displeji zobrazí POP, ROCK, CLASSIC popø. OFF. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro zvolení jednoho z pøednastavení nebo zvolte OFF pro vypnutí ekvalizéru. Pokud zvolíte jedno z pøednastavení, svítí na displeji SOUND a zvolené nastavení. stisknìte tlaèítko AUDIO $. 21

22 X-BASS X-BASS X-BASS znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. Nastavení pro X-BBASS mùžete provést oddìlenì pro každý zdroj signálu rádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè a AUX. Nastavení zvýraznìní X-BASS Zvýraznìní pomocí X-BBASS lze nastavit ve stupních od 1 do 3. X-BASS OFF znamená vypnutí funkce X-BASS. Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tak, až se na displeji zobrazí XBASS s aktuálním nastavením. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. stisknìte tlaèítko AUDIO $. NASTAVENÍ INDIKACE ÚROVNÌ Nastavení indikace úrovnì Indikace úrovnì (spektrometr) vám krátkodobì indikuje na displeji bìhem nastavování symbolicky hlasitost a nastavení ekvalizéru. Pokud není provádìno nastavování, mùže být indikována výstupní úroveò autorádia pomocí spektrometru. Indikaci úrovnì mùžete zapnout popø. vypnout. Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí PEAK LVL. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepínání mezi zapnutým nastavením PEAK ON a vypnutým nastavením PEAK OFF. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. 22

23 EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU Externí zdroje zvuku Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CDpøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3. V menu se musí uvolnit vstup AUX. Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel (Blaupunkt-è: ) si mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt. Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí AUX OFF popø. AUX ON. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro zapnutí popø. vypnutí vstupu AUX. stisknìte tlaèítko MENU '. Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlaèítkem SRC %. Technické údaje Zesilovaè Výstupní výkon: 4 x 25 wattù sinusový podle DIN pøi 14,4 V maximální 4 x 45 wattù Tuner Vlnové rozsahy pro Evropu: VKV (FM) : 87,5-108 MHz SV : khz DV : khz FM - kmitoètový rozsah CD Kmitoètový rozsah: Výstup pøedzesilovaèe 4 kanály: 3 V Citlivost vstupu Vstup AUX TECHNICKÉ ÚDAJE Hz Hz : 2 V/6 kohm Zmìny vyhrazeny! 23

24 MONTÁŽNÍ NÁVOD Bezpeènostní pokyny Po dobu montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny. - Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla. - Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílù vozidla. - Prùøez kabelù pro plusové a minusové vedení nesmí být nižší než 1,5 mm 2. - Konektory na stranì vozidla nepøipojujte k autorádiu! - Adaptérový kabel potøebný pro váš typ vozidla získáte v odborném obchodì BLAUPUNKT. - Podle typu konstrukce vašeho vozidla mùže dojít k odchylkám od tohoto popisu. Nepøebíráme žádná ruèení za následná poškození vzniklá chybami pøi instalaci a pøipojování. Pokud vám nebudou vyhovovat zde uvedené pokyny pro vaši instalaci, obra te se prosím na svého odborného prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline. Dodávané montážní a pøipojovací díly C D G A DODÁVANÉ DÍLY E B F Pøi montáží zesilovaèe nebo mìnièe musíte vždy nejprve pøipojit ukostøení pøístrojù pøed zapojováním konektorù do zásuvek Line-In nebo Line-Out. 24

25 A Adaptérové kabely specifické pro vozidlo získáte v odborném obchodì V F E Anténa 5. Demontáž 2. D C B A 6. B V 25

26 7. C-1 C-2 C-3 C B A A B 1 Nepoužito 1 Reproduktorový výstup RR+ 2 Radio Mute 2 Reproduktorový výstup RR- 3 Nepoužito 3 Reproduktorový výstup RF+ 4 Trvalé +12V 4 Reproduktorový výstup RF- 5 Aut. anténa * 5 Reproduktorový výstup LF+ 6 Nepoužito 6 Reproduktorový výstup LF- 7 Sv. 15/zapalování 7 Reproduktorový výstup LR+ 8 Kostra 8 Reproduktorový výstup LR- C C 1 C 2 C 3 1 Linkový výstup LR 7 Nepoužito 13 CDC-Data - In 2 Linkový výstup RR 8 Nepoužito 14 CDC-Data - Out 3 Linkový výstup kostra 9 Radio Mute 15 Trvalé +12V 4 Linkový výstup LF 10 FB +12V / RC +12V * V * 5 Linkový výstup RF 11 Dálk. ovládání 17 Bus - kostra / GND 6 +12V Zesilovaè * 12 FB - kostra / RC - GND 18 AF - kostra / GND 19 Linkový výstup L 20 Linkový výstup R Ekvalizér Zesilovaè Dálkové ovládání Vstup NF z telefonu CD mìniè 26

27 12 V (Max. 150 ma) Sv V Mute - okamžité ztlumení (low) Zmìny vyhrazeny! 27

28 Regionální zastoupení v ÈR: Robert Bosch odbytová s.r.o. Divize Blaupunkt Pod Višòovkou 35/ Praha 4 - Krè Tel.: Servisní zastoupení pro ÈR: RESAT s.r.o. Na Košince 673/ Praha 8 - Libeò Tel.:

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt.

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt. INDIANAPOLIS CD34 MMC-Driver 01 FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem http://www.blaupunkt.cz CZ-1 VAROVÁNÍ FCC Upozornìní Manipulace s èelním panelem Tento pøístroj

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic)

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) Obecný popis DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) RDS funkce nabízí popis stanic a automatické nastavení času CD MP3 WMA a USB přehrávání

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Obsah CD 30 / CD 30 MP3... 5 Mobile Phone Portal... 35 CD 30 / CD 30 MP3 Úvod... 6 Rádio... 18 CD přehrávač... 26 Vstup AUX... 30 Rejstřík... 32 6 Úvod Úvod Všeobecné informace...

Více

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE ----- PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE ----- 1 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 2 PODĚKOVÁNÍ

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

Digitální rádio "Dřevo" 633699

Digitální rádio Dřevo 633699 Digitální rádio "Dřevo" 633699 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod před uvedením do provozu a dobře je uschovejte pro pozdější potřebu.

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY ZAPOJENÍ VE VOZE 5 7 8 9 žlutý modrý 5 x MUTE 6 5 R 0 5 5 7 6 2 x 0 x 8 x M 298UV x FBSN-2D 2 5 5 20 6 černo-modrý hnědý šedo-červený +2/2V MUTE R INSTALACE SENZORŮ

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

!!! @ # Portable MP3-CD Player. ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók

!!! @ # Portable MP3-CD Player. ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók Portable MP3-CD Player EXP2460 EXP2461 EXP2462 ÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručka felhasználói útmutatók 1 1 2 3 6 7 8 9 0! LD 4 5 OF F RE SU M E HO @ # Meet Philips at

Více

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Radio CD MP3 WMA. London MP

Radio CD MP3 WMA. London MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP48 7 648 006 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny èernou barvou, rohové (díl è.) oznaèeny modrou barvou} jsou instalovány v zadním nárazníku.

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním Před prvním použitím Zkontrolujte obsah balení: Dálkové ovládání (RC-1265) Baterie (CR2025) pro dálkové ovládání Napájecí kabel FM anténa

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - 4 zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny

Více

Radio CD MP3 WMA. London MP

Radio CD MP3 WMA. London MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP37 7 647 553 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Více

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR X90 HND kamera pro Váš automobil Noční vidění, HDMI, Duální kamera Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů,

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Radio / Cassette Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaunpunkt.com 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného panelu Tlaèítko

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW DS x9 HD TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW Uživatelská příručka Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - 2 pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - Hlavní øídící jednotka (díl è.2) s displejem

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Návod k použití CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení přístroje. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5

PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5 F I A T F I O R I N O / Q U B O A U T O R Á D I O OBSAH PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5... 6 Ovládače na volantu... 9 Všeobecné informace... 10... 12 Zapnutí autorádia... 12 Vypnutí

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA AUTORADIO SYMPHONY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty PMS 106, 310 výkonové mix. pulty Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 106 a 310 jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 3(4) monofonní signály a 1(2) stereofonní signály. Z toho monofonní

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Návod k obsluze. Důležité upozornění k provozování tepelného čerpadla Tepi

Návod k obsluze. Důležité upozornění k provozování tepelného čerpadla Tepi Návod k obsluze Důležité upozornění k provozování tepelného čerpadla Tepi Pro spolehlivou funkci zařízení v režimu defrost/odtávání venkovní jednotky, je nutno zajistit dostatečné teplo v topném okruhu.

Více

Regulátor výkonu RV3-25/P

Regulátor výkonu RV3-25/P Regulátor výkonu RV3-25/P Tento návod obsahuje dùle ité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Návod na použití IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Napájení kamery...2 Paměťová karta...3 Ovládací prvky

Více

BEAT200BT. Návod k použití. Přehrávač CD, MP3, SD/MMC karet a USB disků AM/FM tuner Připojení Bluetooth zařízení

BEAT200BT. Návod k použití. Přehrávač CD, MP3, SD/MMC karet a USB disků AM/FM tuner Připojení Bluetooth zařízení BEAT200BT Návod k použití Přehrávač CD, MP3, SD/MMC karet a USB disků AM/FM tuner Připojení Bluetooth zařízení Informace k bezpečnému používání výrobku Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a doufáme,

Více

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.com DX 345 Indikace polohy - zjednodušený

Více

Plena CD pøehrávaè/tuner

Plena CD pøehrávaè/tuner Návod k instalaci a obsluze Plena CD pøehrávaè/tuner /%% Phillips Communication, Security & Imaging LBB 1960 Dùležitá bezpeènostní upozornìní 1. Pøeètìte si návod - pøed uvedením pøístroje do provozu si

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k montáïi www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe pfiístroje a jeho pfiipojování se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU RDS MP3/WMA/AAC CD PŘIJÍMAČ CDA-9884R NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. http://www.alpine-electronics.cz Leopoldova

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetoothkombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat

Více

Obj. č.: 37 28 49 NÁVOD K OBSLUZE. Autorádio SD-3023. Obsah Strana

Obj. č.: 37 28 49 NÁVOD K OBSLUZE. Autorádio SD-3023. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Autorádio SD-3023 Obj. č.: 37 28 49 Úvod Verze 04/10 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s mnoha užitečnými funkcemi a s vynikajícím vybavením. Přejeme

Více