1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2."

Transkript

1 1

2 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL ZAPOJENÍ EXPERTNÍCH ODBORNÍKŮ AKTUALIZACE SPL ANALÝZA ÚZEMÍ MAS HODNOCENÍ ÚZEMÍ ZDROJE ÚZEMÍ PRO REALIZACI SPL SWOT ANALÝZA VYMEZENÍ SWOT ANALÝZY METODIKA SWOT ANALÝZY STRATEGIE PRIORITY A CÍLE ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ A PRIORIT ZAPOJENÍ INOVAČNÍCH PRVKŮ FINANČNÍ PLÁN INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ MONITORING NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PARTNERSTVÍ MAS HISTORIE MAS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY SPL VZTAH K OBYVATELSTVU OTEVŘENOST MAS ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE ZKUŠENOSTI LEADER PŘÍJEMCE SPOLUPRÁCE ORGANIZACE A ZDROJE MAS ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZDROJE MAS PRO ČINNOSTI SPOJENÉ S REALIZACÍ SPL ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY REGISTRACE PROJEKTU ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ REALIZAČNÍ ČÁST KONTROLA ČINNOSTI MAS ARCHIVACE MONITORING VYHODNOCENÍ SPL PROPAGACE MAS ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEMĚDĚLCŮ ZAPOJENÍ VYMEZENÝCH SKUPIN MEZI ČLENY MAS ÚČAST VYMEZENÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN V ORGÁNECH MAS EXISTENCE PRACOVNÍCH SKUPIN ZAMĚŘENÝCH NA VYMEZENOU PROBLEMATIKU

3 1. Žadatel/předkladatel SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obecně prospěšná společnost IČ: Sídlo společnosti: Hanušovice, Hlavní č.p.137, PSČ Kancelář Zábřeh: Zábřeh, Farní 14, PSČ Telefon: Bankovní spojení žadatele: web: Číslo účtu: / Základní údaje o území Počet obcí: 46 Počet obyvatel k : Rozloha v km 2 : 672,12 Hustota obyvatel na km 2 : 75,0 3. Zpracování SPL MAS 3.1. Způsob zpracování SPL MAS Strategický plán LEADER pro MAS Horní Pomoraví o.p.s. byl postupně sestavován od února roku 2008 v souvislosti se změnami, kterými MAS Horní Pomoraví o.p.s. prošla, ovšem podklady pro SPL byly připravovány již v roce 2007 v souvislostí s tvorbou Integrované strategie území (ISÚ) a úspěšnou realizací programu LEADER ČR 2007 na území MAS. Od počátku roku 2008 dochází v MAS Horní Pomoraví o.p.s. k námluvám s MAS Zábřežsko o.p.s., které vrcholí 1.července 2008 faktickým spojením obou místních akčních skupin, které již dlouhodobě spolupracovaly (podrobněji v kap. 4.2, 7.1.). Paralelně probíhá v této době školení členů MAS a pracovní skupiny k tvorbě SPL, slaďování původních záměrů obou částí území a hledání nosných pilířů rozvoje sjednoceného území, které se staly základem pro nasměrování jednotlivých Fichí SPL. Tvorba SPL následně probíhá pod vedením Programového výboru za spolupráce sekretariátu MAS a zapracováním doporučení Výběrové komise. Strategický plán LEADER byl sestaven za účasti členů a partnerů MAS Horní Pomoraví o.p.s. a také za účasti široké veřejnosti, vzhledem ke skutečnosti, že vychází z Integrovaných strategií území Horního Pomoraví a mikroregionu Zábřežsko. Zatímco obě Integrované strategie území (ISÚ) byly zpracovány externími firmami, přičemž se dbalo na zapojení veřejnosti a účast významných aktérů v pracovních skupinách při jejich tvorbě (využití metod: dotazníkových šetření, veřejných projednávání, práce pracovních skupin a prezentace výstupů veřejnosti s možností připomínkování), Strategický plán LEADER byl sestaven členy a zaměstnanci MAS jako strategický dokument, který je nedílnou součástí ISÚ a promítá v sobě možnosti financování priorit ISÚ z Programu rozvoje venkova. Obrázek č.1: Znázornění vazby na strategické dokumenty v území: 3

4 Na tvorbě Strategického plánu LEADER se tak podílel především Programový výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s., který je složen poměrně ze zástupců všech tří sektorů neziskové organizace, podnikatelé a zástupci obcí a zároveň také poměrně zastupuje celé území sjednocené MAS. Nad dodržováním formální struktury dokumentu a harmonogramem prací pak bděli zaměstnanci MAS a expertní spolupracovníci projektový tým. Zodpovědným orgánem za sestavení Strategického plánu LEADER je Programový výbor MAS (předseda Ing. Luděk Hatoň) a Ing. Anna Bartošová ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER byl vytvářen dle osnovy Pravidel PRV pro opatření IV.I.I. Místní akční skupina a dle principů projektového řízení programování, partnerství, koncentrace, doplňkovosti, monitorování a vyhodnocování. Strategický plán byl předán k projednání na setkáních všech členů - Pléna MAS v úterý Strategický plán byl schválen na veřejném jednání členů MAS dne Aktualizace Strategického plánu byla schválena na jednání Správní rady dne a jednání Pléna dne Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL Obsahové zaměření SPL bylo postupně vytvářeno na jednáních široké členské základny MAS, přičemž náměty byly čerpány z Integrovaných strategií území MAS za využití metod: jednání pracovních týmů / vč. Programového výboru využití metod komunitního plánování: veřejná projednávání, práce v pracovních skupinách dotazníková šetření elektronické hlasování expertní práce manažerů: statistická šetření, studium dokumentů a využití Zásobníku projektových námětů interní hodnocení SPL x externí expertní hodnocení SPL Pracovní setkání k tvorbě SPL byla otevřená - mohl se jich účastnit jakýkoliv člen MAS, také nečlenové subjekty z regionu, které významně ovlivňují jeho rozvoj, či subjekty, které jednání zajímala. Informace o tvorbě SPL byly také zveřejňovány na webových stránkách MAS Horní Pomoraví o.p.s., kde se objevily informace o jednáních, výstupech z jednáních, ale probíhalo také hlasování o tématech fichí SPL. Jednání k SPL proběhla v termínech: 1) jednání starostů MAS Horní Pomoraví 2) jednání členů MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Zábřeh) 3) jednání členů MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Hanušovice) 4) jednání Programového výboru (Hanušovice) 5) jednání Programového výboru (Zábřeh) 6) jednání Programového výboru (Hanušovice) 7) jednání Programového výboru (Zábřeh) 8) společné jednání Programového výboru a Výběrové komise (Hanušovice) 9) jednání pléna MAS předání SPL k projednání všem členům MAS (Hanušovice) 10) jednání Výběrové komise (Zábřeh) 11) jednání pléna MAS schválení SPL na veřejném jednání členů MAS 3.3. Zapojení expertních odborníků V rámci tvorby SPL nebylo využito externích zpracovatelských firem, SPL bylo zpracováváno členy MAS a bylo využito expertních interních zdrojů MAS, vedle členů Programového výboru mají na tvorbě SPL podíl: Projektový tým: Bc. František Winter, projektový manažer Ing. Anna Bartošová, projektový manažer Ing. Renata Baslerová, projektový manažer Ing. Miroslav Buchta, ekonomický poradce Ing. Petra Vojtková - absolvent kurzu ÚZPI - vzdělávání manažerů MAS - akreditovaný poradce Ministerstvem zemědělství (pro ekologické zemědělství) - předseda Národní sítě MAS ČR - člen správní rady Národní observatoře venkova o.p.s. - člen Předsednictva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje - místopředseda Svazu PRO-BIO ČR a správce regionálního centra Jeseníky - absolvent kurzu ÚZPI - vzdělávání manažerů MAS - absolvent mezinárodního kurzu: Training of European Partnership Animators - poradce v ekologickém zemědělství - ekonom, účetní - manažer pro SPL Externí poradenství pro tvorbu SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s. poskytli: - lektor a poradce v oblasti rozvoje venkova - zkušenosti s prací v organizacích: SPOV, NOV, Národní síť rozvoje venkova - člen správní rady NOV o.p.s. 4

5 3.4. Aktualizace SPL Aktualizace dokumentu vychází z potřeby střednědobého hodnocení Strategického plánu Leader V harmonii s přírodou. Aktualizace má za cíl posoudit: Efektivitu do jaké míry bylo dosaženo cílů Účinnost nejlepší vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky Vhodnost intervence míru, do jaké se cíle intervence vztahují k potřebám regionu Aktualizace SPL reaguje také na postupné změny v pravidlech Programu rozvoje venkova a zahrnuje nová pravidla pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. platná od 13.kola výzev. Smyslem aktualizace je zefektivnit směřování podpory ve 2.polovině plánovacího období , tedy podpora v letech Aktualizovaný dokument byl schválen na jednání Správní rady Pléna MAS dne Analýza území MAS 4.1. Hodnocení území Hodnocení území vychází ze stávajících strategických dokumentů: název dokumentu zpracovatel, rok zpracování Marketingová studie regionální značky "JESENÍKY originální produkt " K.R.A.P. Klub pro rozvoj Horního Pomoraví, prosinec 2010 Aktualizace Situační analýzy území Integrované strategie rozvoje regionu MAS Horní Pomoraví Julie Zendulková, prosinec 2009 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví CpKP Střední Morava;2007 Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období Marketingová studie cestovního ruchu CpKP Střední Morava;2007 m-ark,2006 Strategie rozvoje cestovního ruchu Enterprice, plc.; 2005 Územní energetická koncepce Mikroregionu Zábřežsko ENERGOS, Ing. Baručák; Obrázek č. 2: Mapa území MAS Horní Pomoraví Geografické vymezení a charakter krajiny Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. je situováno v severovýchodní části České republiky a tvoří západní část okresu Šumperk. Západní hranice MAS sousedí s okresem Ústí nad Orlicí (kraj Pardubický) a částečně Svitavy. MAS Horní Pomoraví je na severu vymezena hranicí s Polskem. Místní partnerství se rozkládá na území celkem 46 obcí: Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Drozdov, Dubicko, Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany, Písařov, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré Město, Sudkov, Svébohov, Šlégrov, Štíty, Vikantice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole. Území MAS zahrnuje 2 mikroregiony Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko + samostatné obce v severní části území MAS. 5

6 Klimaticky je převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny hor pak patří k nejchladnějším oblastem v republice (Praděd má roční úhrn srážek 1440 mm a průměrnou roční teplotou 0,9 C). Významným jevem jsou anemoorografické systémy, které se výrazně uplatnily při vzniku ledovcových karů a jejich floristické bohatosti Životní prostředí Relativně vysoká kvalita životního prostředí vyplývá z nadprůměrného zastoupení zeleně a lesních porostů. V regionu se nachází Evropsky významné lokality a také chráněné ptačí oblasti. Region MAS tvoří převážně podhorská krajina s průměrnou nadmořskou výškou 347 m.n.m.. Jedná se o mírně zvlněnou a bohatě zalesněnou krajinu ve střední části regionu a postupně na sever pak přechází v táhlé zaoblené hřbety vrchovin a jesenického podhůří. Charakter oblasti dotváří hluboce zaříznutá údolí řek Morava a jejích přítoků Krupé, Branné, Březné a Moravské Sázavy. Kvalita vod v regionu patří k nejlepším v České republice. Severní část území se nachází převážnou částí v oblasti CHKO Jeseníky. Nachází se zde oblasti NATURA Cenou oblastí je také přírodní park Březná. Tabulka č.1: Lokality NATURA 2000 Obrázek č.3: Zvláště chráněná území Obrázek č.4: Přírodní park Březná název lokality kód rozloha Chrastický hadec CZ ,96 ha Králický Sněžník CZ ,29 ha Pod Rudým vrchem CZ ,85 ha Poláchovy stráně CZ ,02 ha Výří skály CZ ,31 ha Žďár CZ ,03 ha Branná - hrad CZ ,68 ha Hanušovice - kostel CZ ,03 ha Ruda nad Moravou CZ ,24 ha štola Mařka CZ ,32 ha Přírodní park Březná patří mezi významné přírodní lokality Zábřežska, nachází se v povodí říčky Březná a je charakteristický výskytem chráněných rostlinných a živočišných druhů. Tato lokalita je významná geologicky, geomorfologicky i paleontologicky. Téměř na celém území Horního Pomoraví platí speciální režim hospodaření blízký přírodě. Region je charakteristický velkým počtem ekologicky hospodařících zemědělců. V regionu působí celkem 105 zemědělských subjektů (číslo zahrnuje velká družstva i drobné samostatně hospodařící rolníky), z toho je 34 vedeno v režimu ekologických zemědělců, což tvoří 32% z celkového počtu hospodařících subjektů. Charakter krajiny a stav životního prostředí patří k největším hodnotám regionu. Na tyto oblasti jsou také zaměřeny priority MAS, která se v rámci Fichí: č.1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu č.2 Zakládání podniků a jejich rozvoj č.3 Atraktivní venkov č.7 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu č.8 Venkovská turistika zaměřila také na: - modernizaci regionální zemědělské a potravinářské produkce ve prospěch kvalitních regionálních produktů a služeb s využitím technologií šetrných k životnímu prostředí (zavedení systému znační místních produktů, údržba venkovské krajiny, ekologizace zemědělství) - diverzifikace ekonomických aktivit na venkově (zatraktivnění venkovské krajiny agroturistika) - šetrná venkovská turistika, budování tematických stezek 6

7 Socioekonomická charakteristika území Tabulka č.2: Počet obyvatel obcí k , rozloha a hustota obyvatel v obcích MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obec Počet obyvatel Rozloha km 2 Hustota obyvatel Obec Počet obyvatel Rozloha km 2 Hustota obyvatel Bohdíkov ,22 53,0 Lesnice 641 7,34 87,3 Bohuslavice 510 3,97 128,5 Leština ,24 245,2 Branná ,56 20,1 Lukavice ,21 80,3 Bratrušov ,54 54,1 Malá Morava ,27 8,2 Brníčko 631 8,48 74,4 Nemile 648 5,52 117,4 Bušín 419 8,59 48,8 Olšany ,48 173,1 Drozdov ,7 24,8 Písařov ,85 37,2 Dubicko ,84 137,8 Postřelmov ,6 336,4 Hanušovice ,81 91,8 Postřelmůvek 321 4,02 79,9 Horní Studénky 358 7,24 49,4 Rájec 480 4,91 97,8 Hoštejn 432 1,82 237,4 Rohle ,56 36,0 Hrabová 569 8,12 70,1 Rovensko 790 7,42 106,5 Hynčina ,45 7,9 Ruda nad Moravou ,02 105,2 Chromeč 593 5,49 108,0 Staré Město ,3 22,2 Jakubovice 199 7,92 25,1 Sudkov ,94 231,0 Janoušov 50 3,06 16,3 Svébohov 426 6,15 69,3 Jedlí 690 9,93 69,5 Šléglov 36 7,18 5,0 Jestřebí 602 8,69 69,3 Štíty ,93 68,4 Jindřichov ,71 25,9 Vikantice 80 10,04 8,0 Kamenná 536 5,12 104,7 Vyšehoří 223 3,47 64,3 Kolšov 771 3,71 207,8 Zábřeh ,58 404,0 Kopřivná ,86 23,3 Zborov 228 3,16 72,2 Kosov 316 5,47 57,8 Zvole 821 6,63 123,8 zdroj: CELKEM ,12 75 Region je charakteristický existencí obcí s vysokou hustotou obyvatel v jižní části regionu, zpravidla u páteřních komunikací, ale také velkým zastoupením sídel, jejichž hustota obyvatel klesla pod 50 obyvatel na km 2, či dokonce pod 10 obyvatel na km Skupiny obcí dle počtu obyvatel Region je tvořen celkem 46 obcemi, přičemž 37% z nich jsou obce pod 500 obyvatel a až 74% jsou obce ve velikostní kategorii pod obyvatel, pouze jedno město (Zábřeh) se přibližuje k hranici 14 tis. obyvatel. Tabulka č.3: Velikostní skupiny obcí Velikostní kategorie obcí MAS Horní Pomoraví o.p.s. obce do 500 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad obyvatel Graf č.1: Obce MAS Horní Pomoraví dle počtu obyvatel (není zobrazeno město Zábřeh) V malých podhorských obcích jsou vážné infrastrukturální nedostatky, a to jak v oblasti technické infrastruktury, tak v oblasti občanské vybavenosti (viz. SWOT analýza). V obcích dochází k úbytku mladých lidí, kteří odchází do měst nejen za prací, ale také za vyšší kvalitou bydlení a vážně se tu projevuje problém stárnutí obyvatelstva a nedostatečného sociálního zázemí venkova. Nedostatečná dopravní dostupnost také ovlivňuje výši nezaměstnanosti v obcích. V rámci SPL se na řešení této problematiky soustředí Fiche č.4 Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby a Fiche č.9 Venkov místo pro život. 7

8 Ekonomický potenciál Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel v MAS Horní Pomoraví byl , tedy téměř 50% z celkového počtu obyvatel regionu. Tabulka č..4: Ekonomická aktivita obyvatel a míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Obec EAO k Počet uchazečů o práci k Obec EAO Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti k (v %) k (v %) Bohdíkov ,9 Lesnice Bohuslavice ,3 Leština ,5 Branná ,1 Lukavice ,7 Bratrušov ,3 Malá Morava ,8 Brníčko ,7 Nemile ,3 Bušín ,8 Olšany ,1 Drozdov ,9 Písařov ,5 Dubicko ,8 Postřelmov ,3 Hanušovice ,5 Postřelmůvek ,5 Horní Studénky ,7 Rájec Hoštejn ,4 Rohle ,9 Hrabová ,6 Rovensko ,4 Hynčina ,4 Ruda n.mor ,6 Chromeč Staré Město ,6 Jakubovice ,1 Sudkov ,1 Janoušov ,4 Svébohov ,8 Jedlí ,6 Šléglov ,3 Jestřebí ,5 Štíty ,4 Jindřichov ,5 Vikantice Kamenná ,2 Vyšehoří ,3 Kolšov ,2 Zábřeh ,6 Kopřivná Zborov ,3 Kosov ,5 Zvole ,1 zdroj: CELKEM ,9 Míra nezaměstnanosti v regionu oproti původnímu dokumentu SPL s daty k stoupla o 6%! Navzdory cílené podpoře v rámci rozvoje venkova způsobila celková ekonomická situace v oblasti výrazný nárůst nezaměstnanosti ve všech obcích regionu. Téměř ve všech obcích regionu překračuje nezaměstnanost 10% a v regionu je i obec s 50% nezaměstnaností. Význam vzniku pracovních míst v aktualizovaných Fichích bude tedy zachován a posílen Ekonomická aktivita - podíl zastoupení hospodářských odvětví v regionu Historicky má území velmi silnou vazbu na zemědělské a lesnické činnosti a průmyslovou činnost se zemědělstvím související. Tato tradiční odvětví již nehrají v současné době kvantitativně významnou roli, přežívají však ve formě malých zemědělských farem a zpracovatelských podniků, soustředících se především na kvalitu produkce. Tabulka č.5: Zastoupení hospodářských odvětví v regionu Graf č. 2: Procentuální zastoupení odvětví Odvětví Zastoupení v % Zemědělství, lesnictví, rybolov 12 Průmysl 28 Služby 60 Zdroj: 8

9 Nezaměstnanost Nezaměstnanost v území je z velké části spojena s dopravní dostupností lokality, a tak lze pozorovat, že obce při páteřních komunikacích mají srovnatelnou míru nezaměstnanosti s celorepublikovým průměrem, ale obce v podhorských oblastech řeší problém s několikanásobně vyšší mírou nezaměstnanosti, přesahující dokonce hranici 20%, v obci Vikantice dosahuje dokonce 50%. Podmínky pro rozvoj ekonomických činností na území MAS Horní Pomoraví jsou ztížené, oblast je kritickou z hlediska dopravní dostupnosti, informačních a telekomunikačních technologií, přísunu informací obecně, možnosti dalšího vzdělání. V rámci rozvoje ekonomických činností v regionu klademe důraz na kvalitu, specifickou produkci, tradiční činnosti, šetrný přístup k životnímu prostředí a snahu o zvýšení úrovně technologické vyspělosti. Z celkového počtu nezaměstnaných tvoří 8,2% absolventi škol, tedy věkové skupiny do 30 ti let, kteří pokud nezískají práci v regionu odchází z venkova do velkých měst. Z tohoto počtu je pak až 60% dívek. Graf č. 3: Míra nezaměstnanosti v regionu (počet obcí) Vzdělanostní struktura Vzdělanostní struktura v regionu Horního Pomoraví je ovlivněna skutečností, že po druhé světové válce přicházeli do obcí pracovat především dělnické profese do zemědělského, lesnického a průmyslového odvětví. Nejvyšším procentem jsou tak zastoupeni lidé bez maturity a následně také lidé pouze se vzděláním základním. Poměrně snadno dostupné je v regionu úplné střední vzdělání (21,7% obyvatel s maturitou) a lidé s vysokoškolským vzděláním zde tvoří pouze 5% obyvatelstva, což je také způsobeno nedostatečnými možnostmi jejich pracovního uplatnění. Vysoké procento nezaměstnanosti v některých obcích je způsobeno nedostatečnou flexibilitou pracovních sil, neschopností přizpůsobit se novým profesním trendům a nedostupností možnosti průběžného vzdělávání a získávání nových znalostí a zkušeností. Graf č. 4: Vzdělanostní struktura v regionu Fiche SPL jsou z velké části zaměřeny na podporu podnikatelů z těchto tradičních oborů, s cílem modernizace jejich činnosti a zvýšení hodnoty jejich produkce např. zavedením regionálního značení produkce, zaručující vysokou kvalitu výrobku a šetrnost produktu či služby k životnímu prostředí, dále podporují diverzifikaci ekonomických činností na venkově, podporují zaměstnanost a zvyšování vzdělanosti. Fiche č.1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu; č.2 Zakládání podniků a jejich rozvoj; č.3 Atraktivní venkov; č.6 Vzdělávání a informace; č.7 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu a. č.8 Venkovská turistika Kvalita života - občanská vybavenost regionu Ve většině obcí regionu je mateřská škola. Chybí pouze v osmi převážně nejmenších obcích Hynčině, Vyšehoří, Zborově a Jakubovicích, Branné, Kopřivné, Šléglově, Vikanticích. Ve městě Zábřeh je mateřských škol pět. Úplnou devítiletou základní školu mají kromě třech škol v Zábřehu také Štíty, Sudkov, Rohle, Postřelmov, Dubicko, Hanušovice, Ruda nad Moravou a Staré Město. Základní školu s prvním stupněm (pět ročníků) mají ve šestadvaceti obcích. Bez základní školy je 11 obcí - Drozdov, Hynčina, Kosov, Vyšehoří, Zborov, Jakubovice, Branná, Kopřivná, Malá Morava, Šléglov, Vikantice. 9

10 Každá obec s výjimkou Hynčiny, Kamenné, Šléglova a Vikantic má na svém území knihovnu, některé obce také ve svých místních částech. Ve většině obcí se nachází sakrální stavba kostel, kaplička apod. a drtivá většina z nich disponuje kulturním zařízením. V Hanušovicích, Starém Městě, Leštině, Zábřehu a Postřelmově jsou stálá kina, Bohdíkově, Rudě nad Moravou, Zborově a Drozdově přírodní amfiteátry. V regionu jsou pouze 2 muzea a to ve Starém Městě a Městské Muzeum v Zábřehu. V Zábřehu se také nachází galerie, druhou bychom nalezli v Rovensku. Koupališť a bazénů je v regionu pět, tři v Zábřehu, jedno ve Zborově a jedno v Rudě nad Moravou. Děti mají prostor pro volnočasové aktivity ve institucích pro volný čas dětí a mládeže v Postřelmově a v Zábřehu. Sportovní vyžití je možné na 77 hřištích, 39 tělocvičnách (i školních) a v 30 dalších sportovních zařízení určených pro sport. Sociální péče je v regionu zastoupena desíti subjekty, z toho pět je ve městě Zábřeh. Jedná se o čtyři domy s pečovatelskou službou a tři domovy pro důchodce. Domov důchodců je ještě v Postřelmově, Štítech a v Hanušovicích. Dům s pečovatelskou službou je také v Postřelmově, Starém Městě a v Jindřichově. Dům sociální péče, kde je poskytována péče o klienty s Alzheimerovou chorobou se nachází v Jedlí. V naprosté většině obcí působí neziskové organizace zaměření: - sport: fotbal, florbal, volejbal, TJ Sokol, Automotoklub, Červený kříž, lyžování, cykloturistika, turistika, tenis, jezdectví - sociální organizace: Charita, Fond ohrožených dětí, Dětský svět, Na paloučku, K2 senioři, děti - kulturní spolky: gymnastky, taneční soubory, herecké soubory, recesistické soubory Kvalita života - kulturní dění, tradice, atraktivity území Společenský život ve venkovských obcích regionu je navzdory nedostatečné vybavenosti velmi pestrý, především v letních měsících, kdy mohou akce probíhat ve venkovních areálech. Organizátoři těchto aktivit jsou v naprosté většině neziskové organizace působící v obcích, případně obce samotné. Mezi pravidelně se opakující akce v obcích patří: Sport: Kultura: Ostatní: - Minimaraton Sněžník - Obroviny odkaz Obra Drásala - pochovávání basy - Tažní koně - soutěž - Pivní slavnosti (Chromeč, Zábřeh) - slet/pálení čarodějnic - přechod suchou nohou přes koupaliště - festival Best pohoda fest Leština - stavění / kácení máje - sjezd ze sněžné stráně (Vyšehoří) - Anenská pouť Staré Město - plesy, poutě, hody, jarmarky - sjezd z Vyšehorských Drah - Vánoční rozjímání na návsi - lyžování na trávě Branná (306 obyvatel) - vernisáže v galerii Kafé v Rovensko (731 obyv.) - splavování řeky Moravy - Branná fest rockový festival na netradičních plavidlech - Bioslavnosti Také samotná Místní akční skupina pořádá Den Horního Pomoraví, a 2 mikroregiony působící na území své Dny mikroregionů. Obrázky č. 5-10: Fotodokumentace z akcí MAS Den Miroregionu Zábřežsko 2005 Pekařovská pouť 2007 Prezentace MAS na Bioslavnostech 2008 Den Horního Pomoraví 2008 Kolštejnský okruh, Branná 2008 Den Horního Pomoraví 2008 Více na 10

11 Významné akce nadregionálního významu tradiční sudový volejbalový turnaj se zahraniční účastí (Horní Studénky; 351 obyvatel) Svatoanenská pouť v Hoštejně (450 obyvatel) Pivní slavnosti Pivovaru HOLBA a.s. Hanušovice (3 377 obyvatel) účast až návštěvníků Tradiční harmonikářská přehlídka ve Svébohově (441 obyv.; rok ročník) Rampušák cyklomaraton Štíty Závody v Acrobatparku olympijského vítěze Aleše Valenty Festival Welzlování, Klikův festival, Sraz a výstava historických vozidel, jarmarky Zábřeh Kolštejnský okruh závod historických motorek (Branná; 306 obyvatel) Tradice, zvyky, folklor Území Horního Pomoraví je z velké části územím bývalých Sudet, tzn. historické vazby byly na většině území z velké části zpřetrhány a historický odkaz se zde oživuje velmi obtížně, přesto na území působí několik spolků, které se o tuto činnost zajímají a pořádají akce, které připomínají dějiny území široké veřejnosti: dětský folklorní soubor Markovička Folklor Severní Hané a folklorní soubor Markovice Divadelní spolek Václavov z Václavova Tradiční Pekařovská pouť Atraktivity v území Historické atraktivity Zřícenina hradu Brníčko-postaveno 1356, opuštěno 1513 (hrad byl založen v 1. ½ 14. století pány z Otaslavic). Zřícenina Nového hradu u Hanušovic z počátku 14.století Zřícenina hradu Hoštejn z ½ 13 století Ambity kostela v Horních Studénkách Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky s mumiemi (1592) památka I. Kategorie kaple, kostely, boží muka v jednotlivých obcích pozůstatky lidové architektury některé domy v obcích Kovárna z ½ 19. století (stále v provozu) ve Svébohově Městská památková zóna Štíty Historická budova věznice z r Štíty Budova cihelny technická památka Štíty Dům Pod podloubím je zřejmě nejstarší zachovaný měšťanský dům v Zábřehu. Pochází z 2. poloviny 16. století Bývalá Rychta v Hanušovicích Hrad a zámek Kolštejn Obrázky č : Fotodokumentace atraktivit regionu Nový Hrad u Hanušovic Staroměstsko Kralický Sněžník Lidová architektura - Svébohov Přírodní atraktivity Chráněná plocha s názvem Leštinské tůně. Přírodní rezervace Pod Trlinou se rozkládá na západním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko Leštiny Přehrada Nemilka Sudkovský rybník Vodní nádrž/ přehrada Dolní Bušínov Přírodní park Březná v povodí říčky Březné, ochrana významných lokalit a biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů, dále i lokalit významných geologicky, geomorfologicky, paleontologicky apod. Naučná stezka Pasák v Branné 11

12 Ovšem obce v podhůří Jeseníků žijí z turismu především v zimě, díky lyžařům v těchto měsících je ale akcí méně, vzhledem k stavu občanské vybavenosti zastaralým tělocvičnám, kulturním domům a další. Část SPL je věnována také oblasti tradic, spolkové činnosti a cestovnímu ruchu. Podpora cestovního ruchu není sama o sobě nosnou strategií rozvoje území, ale má podnítit především diverzifikaci zemědělských činností a propojení zážitků z regionu s možností konzumace místních produktů, je doplňkovou činností, která přirozeně vyplývá ze stávajících možností a umožňuje toto odvětví služeb v budoucnu v regionu stabilizovat. Rozvoj spolkové činnosti je však pro život tohoto venkovského regionu nezbytný, pro jeho obyvatele je kompenzací za možnosti městského životního stylu, podporuje aktivní trávení volného času a sociální vazby na venkově. Tradiční venkovský obraz dotváří památky místního významu, které mohou být mnohdy také cílem návštěvníků obcí. Památky spoluvytváří ráz obce, návsi případně nejbližšího okolí obcí. Oblast je podporována v rámci Fichí č.3 Atraktivní venkov, č.5 Tradiční venkov zachování kulturního dědictví venkova, č.8 Venkovská turistika a z hlediska občanské vybavenosti také Fiche č. 4 Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby Důvod výběru daného území Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. v dnešní podobě vzniklo spojení dvou Místních Partnerství: MAS Zábřežsko o.p.s. a MAS Horní Pomoraví o.p.s., zánikem MAS Zábřežsko k MAS Zábřežsko o.p.s. vznikla na území Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko (30 obcí) a přidaly se k ní následně obce Písařov a Jakubovice jedná se o území, které je také kromě 4 obcí vymezeno obcí s rozšířenou působností Zábřeh a dlouhodobě tu probíhala z hlediska správy území spolupráce, která přerostla v partnerství i v oblasti realizace konkrétních projektů (Cyklotrasy mikroregionu Zábřežska, Územní energetická koncepce mikroregionu Zábřežska, ). MAS Horní Pomoraví o.p.s. vznikla na území 10 obcí v okolí města Hanušovice a postupně se přidaly další 4 obce s regionem sousedící. Jedná se o obce, které dlouhodobě řeší podobné problémy (od r.1997 po povodních se potřeba spolupráce v údolí řeky Moravy zvýraznila). V současné době jsou to obce, které nemají příliš zkušeností s realizací projektů financovaných z evropských fondů a přivítaly možnost zajištění společného projektového řízení na úrovni regionu. Obě území následně začala spolupracovat prostřednictvím zástupců obcí a také manažerů obou místních akčních skupin. MAS se staly partnery a rozvoj území v další práci koordinovaly. Obě MAS získaly v roce 2007 prostředky na realizaci svých Záměrů z programu LEADER ČR postup administrace již pak probíhal v rámci společného sekretariátu spolupráce manažerů, docházelo k přenosu informací a tvorbě společných projektů. Při tvorbě Integrovaných strategií obou území (Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví ; Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období , zpracovatel CpKP Střední Morava) v roce 2007 vznikla situace, kdy výstupy priority strategií byly natolik podobné, že zástupci obou MAS začali uvažovat o možnosti sloučení, což zefektivní využití především lidských zdrojů, ale také technického zázemí a vědomostního kapitálu. Sloučením obou území bylo vytvořeno efektivně fungující místní partnerství, jedná se o poměrně rozsáhlé území, a tak zůstaly zachovány 2 kanceláře (Zábřeh, Hanušovice), aby měli členové MAS blízko ke svým manažerům. Obě kanceláře jsou v pravidelném kontaktu a postupy společně koordinují Shodné či styčné charakteristiky území kvalitní životní prostředí, nádherná krajina, kvalitní zemědělská půda, velké zastoupení lesů v regionu velký počet zemědělských subjektů hospodařících v režimu ekologického zemědělství zaměření producentů na kvalitní produkci, šetrnou k životnímu prostředí aktivní spolkový život v obcích, aktivní spolupráce starostů existence velkého počtu památek místního významu celé území spadá do Euroregionu Glacensis možnost příhraniční spolupráce Česko Polsko oblast podhůří Jeseníků - ne příliš atraktivní z hlediska cestovního ruchu (ve srovnání s centry Jeseníků) neexistence místní atraktivity nadregionálního významu, speciálního místního produktu či služby slabá vazba na tradice a historii území, zpřetrhané vazby v období II.světové války (Sudety) 12

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite Strategický plán Leader MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale včel ovidite Místní akční skupina Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o.s. a CpKP střední Morava Aktualizace SPL pro Fichi 6, Tomáš Šulák

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Strategický plán Leader 2007-13

Strategický plán Leader 2007-13 Strategický plán Leader 2007-13 1. Žadatel/předkladatel SPL 1.1.Identifikace žadatele Přesný název místní akční skupiny (dále jen "MAS"): Sdružení SPLAV,o.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 1 Obsah 1. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 2. Popis území 2.1 Seznam

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 55 1 Obsah

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více