1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2."

Transkript

1 1

2 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL ZAPOJENÍ EXPERTNÍCH ODBORNÍKŮ AKTUALIZACE SPL ANALÝZA ÚZEMÍ MAS HODNOCENÍ ÚZEMÍ ZDROJE ÚZEMÍ PRO REALIZACI SPL SWOT ANALÝZA VYMEZENÍ SWOT ANALÝZY METODIKA SWOT ANALÝZY STRATEGIE PRIORITY A CÍLE ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ A PRIORIT ZAPOJENÍ INOVAČNÍCH PRVKŮ FINANČNÍ PLÁN INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ MONITORING NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PARTNERSTVÍ MAS HISTORIE MAS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY SPL VZTAH K OBYVATELSTVU OTEVŘENOST MAS ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE ZKUŠENOSTI LEADER PŘÍJEMCE SPOLUPRÁCE ORGANIZACE A ZDROJE MAS ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZDROJE MAS PRO ČINNOSTI SPOJENÉ S REALIZACÍ SPL ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY REGISTRACE PROJEKTU ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ REALIZAČNÍ ČÁST KONTROLA ČINNOSTI MAS ARCHIVACE MONITORING VYHODNOCENÍ SPL PROPAGACE MAS ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEMĚDĚLCŮ ZAPOJENÍ VYMEZENÝCH SKUPIN MEZI ČLENY MAS ÚČAST VYMEZENÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN V ORGÁNECH MAS EXISTENCE PRACOVNÍCH SKUPIN ZAMĚŘENÝCH NA VYMEZENOU PROBLEMATIKU

3 1. Žadatel/předkladatel SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obecně prospěšná společnost IČ: Sídlo společnosti: Hanušovice, Hlavní č.p.137, PSČ Kancelář Zábřeh: Zábřeh, Farní 14, PSČ Telefon: Bankovní spojení žadatele: web: Číslo účtu: / Základní údaje o území Počet obcí: 46 Počet obyvatel k : Rozloha v km 2 : 672,12 Hustota obyvatel na km 2 : 75,0 3. Zpracování SPL MAS 3.1. Způsob zpracování SPL MAS Strategický plán LEADER pro MAS Horní Pomoraví o.p.s. byl postupně sestavován od února roku 2008 v souvislosti se změnami, kterými MAS Horní Pomoraví o.p.s. prošla, ovšem podklady pro SPL byly připravovány již v roce 2007 v souvislostí s tvorbou Integrované strategie území (ISÚ) a úspěšnou realizací programu LEADER ČR 2007 na území MAS. Od počátku roku 2008 dochází v MAS Horní Pomoraví o.p.s. k námluvám s MAS Zábřežsko o.p.s., které vrcholí 1.července 2008 faktickým spojením obou místních akčních skupin, které již dlouhodobě spolupracovaly (podrobněji v kap. 4.2, 7.1.). Paralelně probíhá v této době školení členů MAS a pracovní skupiny k tvorbě SPL, slaďování původních záměrů obou částí území a hledání nosných pilířů rozvoje sjednoceného území, které se staly základem pro nasměrování jednotlivých Fichí SPL. Tvorba SPL následně probíhá pod vedením Programového výboru za spolupráce sekretariátu MAS a zapracováním doporučení Výběrové komise. Strategický plán LEADER byl sestaven za účasti členů a partnerů MAS Horní Pomoraví o.p.s. a také za účasti široké veřejnosti, vzhledem ke skutečnosti, že vychází z Integrovaných strategií území Horního Pomoraví a mikroregionu Zábřežsko. Zatímco obě Integrované strategie území (ISÚ) byly zpracovány externími firmami, přičemž se dbalo na zapojení veřejnosti a účast významných aktérů v pracovních skupinách při jejich tvorbě (využití metod: dotazníkových šetření, veřejných projednávání, práce pracovních skupin a prezentace výstupů veřejnosti s možností připomínkování), Strategický plán LEADER byl sestaven členy a zaměstnanci MAS jako strategický dokument, který je nedílnou součástí ISÚ a promítá v sobě možnosti financování priorit ISÚ z Programu rozvoje venkova. Obrázek č.1: Znázornění vazby na strategické dokumenty v území: 3

4 Na tvorbě Strategického plánu LEADER se tak podílel především Programový výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s., který je složen poměrně ze zástupců všech tří sektorů neziskové organizace, podnikatelé a zástupci obcí a zároveň také poměrně zastupuje celé území sjednocené MAS. Nad dodržováním formální struktury dokumentu a harmonogramem prací pak bděli zaměstnanci MAS a expertní spolupracovníci projektový tým. Zodpovědným orgánem za sestavení Strategického plánu LEADER je Programový výbor MAS (předseda Ing. Luděk Hatoň) a Ing. Anna Bartošová ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER byl vytvářen dle osnovy Pravidel PRV pro opatření IV.I.I. Místní akční skupina a dle principů projektového řízení programování, partnerství, koncentrace, doplňkovosti, monitorování a vyhodnocování. Strategický plán byl předán k projednání na setkáních všech členů - Pléna MAS v úterý Strategický plán byl schválen na veřejném jednání členů MAS dne Aktualizace Strategického plánu byla schválena na jednání Správní rady dne a jednání Pléna dne Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL Obsahové zaměření SPL bylo postupně vytvářeno na jednáních široké členské základny MAS, přičemž náměty byly čerpány z Integrovaných strategií území MAS za využití metod: jednání pracovních týmů / vč. Programového výboru využití metod komunitního plánování: veřejná projednávání, práce v pracovních skupinách dotazníková šetření elektronické hlasování expertní práce manažerů: statistická šetření, studium dokumentů a využití Zásobníku projektových námětů interní hodnocení SPL x externí expertní hodnocení SPL Pracovní setkání k tvorbě SPL byla otevřená - mohl se jich účastnit jakýkoliv člen MAS, také nečlenové subjekty z regionu, které významně ovlivňují jeho rozvoj, či subjekty, které jednání zajímala. Informace o tvorbě SPL byly také zveřejňovány na webových stránkách MAS Horní Pomoraví o.p.s., kde se objevily informace o jednáních, výstupech z jednáních, ale probíhalo také hlasování o tématech fichí SPL. Jednání k SPL proběhla v termínech: 1) jednání starostů MAS Horní Pomoraví 2) jednání členů MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Zábřeh) 3) jednání členů MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Hanušovice) 4) jednání Programového výboru (Hanušovice) 5) jednání Programového výboru (Zábřeh) 6) jednání Programového výboru (Hanušovice) 7) jednání Programového výboru (Zábřeh) 8) společné jednání Programového výboru a Výběrové komise (Hanušovice) 9) jednání pléna MAS předání SPL k projednání všem členům MAS (Hanušovice) 10) jednání Výběrové komise (Zábřeh) 11) jednání pléna MAS schválení SPL na veřejném jednání členů MAS 3.3. Zapojení expertních odborníků V rámci tvorby SPL nebylo využito externích zpracovatelských firem, SPL bylo zpracováváno členy MAS a bylo využito expertních interních zdrojů MAS, vedle členů Programového výboru mají na tvorbě SPL podíl: Projektový tým: Bc. František Winter, projektový manažer Ing. Anna Bartošová, projektový manažer Ing. Renata Baslerová, projektový manažer Ing. Miroslav Buchta, ekonomický poradce Ing. Petra Vojtková - absolvent kurzu ÚZPI - vzdělávání manažerů MAS - akreditovaný poradce Ministerstvem zemědělství (pro ekologické zemědělství) - předseda Národní sítě MAS ČR - člen správní rady Národní observatoře venkova o.p.s. - člen Předsednictva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje - místopředseda Svazu PRO-BIO ČR a správce regionálního centra Jeseníky - absolvent kurzu ÚZPI - vzdělávání manažerů MAS - absolvent mezinárodního kurzu: Training of European Partnership Animators - poradce v ekologickém zemědělství - ekonom, účetní - manažer pro SPL Externí poradenství pro tvorbu SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s. poskytli: - lektor a poradce v oblasti rozvoje venkova - zkušenosti s prací v organizacích: SPOV, NOV, Národní síť rozvoje venkova - člen správní rady NOV o.p.s. 4

5 3.4. Aktualizace SPL Aktualizace dokumentu vychází z potřeby střednědobého hodnocení Strategického plánu Leader V harmonii s přírodou. Aktualizace má za cíl posoudit: Efektivitu do jaké míry bylo dosaženo cílů Účinnost nejlepší vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky Vhodnost intervence míru, do jaké se cíle intervence vztahují k potřebám regionu Aktualizace SPL reaguje také na postupné změny v pravidlech Programu rozvoje venkova a zahrnuje nová pravidla pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. platná od 13.kola výzev. Smyslem aktualizace je zefektivnit směřování podpory ve 2.polovině plánovacího období , tedy podpora v letech Aktualizovaný dokument byl schválen na jednání Správní rady Pléna MAS dne Analýza území MAS 4.1. Hodnocení území Hodnocení území vychází ze stávajících strategických dokumentů: název dokumentu zpracovatel, rok zpracování Marketingová studie regionální značky "JESENÍKY originální produkt " K.R.A.P. Klub pro rozvoj Horního Pomoraví, prosinec 2010 Aktualizace Situační analýzy území Integrované strategie rozvoje regionu MAS Horní Pomoraví Julie Zendulková, prosinec 2009 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví CpKP Střední Morava;2007 Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období Marketingová studie cestovního ruchu CpKP Střední Morava;2007 m-ark,2006 Strategie rozvoje cestovního ruchu Enterprice, plc.; 2005 Územní energetická koncepce Mikroregionu Zábřežsko ENERGOS, Ing. Baručák; Obrázek č. 2: Mapa území MAS Horní Pomoraví Geografické vymezení a charakter krajiny Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. je situováno v severovýchodní části České republiky a tvoří západní část okresu Šumperk. Západní hranice MAS sousedí s okresem Ústí nad Orlicí (kraj Pardubický) a částečně Svitavy. MAS Horní Pomoraví je na severu vymezena hranicí s Polskem. Místní partnerství se rozkládá na území celkem 46 obcí: Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Drozdov, Dubicko, Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany, Písařov, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré Město, Sudkov, Svébohov, Šlégrov, Štíty, Vikantice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole. Území MAS zahrnuje 2 mikroregiony Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko + samostatné obce v severní části území MAS. 5

6 Klimaticky je převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny hor pak patří k nejchladnějším oblastem v republice (Praděd má roční úhrn srážek 1440 mm a průměrnou roční teplotou 0,9 C). Významným jevem jsou anemoorografické systémy, které se výrazně uplatnily při vzniku ledovcových karů a jejich floristické bohatosti Životní prostředí Relativně vysoká kvalita životního prostředí vyplývá z nadprůměrného zastoupení zeleně a lesních porostů. V regionu se nachází Evropsky významné lokality a také chráněné ptačí oblasti. Region MAS tvoří převážně podhorská krajina s průměrnou nadmořskou výškou 347 m.n.m.. Jedná se o mírně zvlněnou a bohatě zalesněnou krajinu ve střední části regionu a postupně na sever pak přechází v táhlé zaoblené hřbety vrchovin a jesenického podhůří. Charakter oblasti dotváří hluboce zaříznutá údolí řek Morava a jejích přítoků Krupé, Branné, Březné a Moravské Sázavy. Kvalita vod v regionu patří k nejlepším v České republice. Severní část území se nachází převážnou částí v oblasti CHKO Jeseníky. Nachází se zde oblasti NATURA Cenou oblastí je také přírodní park Březná. Tabulka č.1: Lokality NATURA 2000 Obrázek č.3: Zvláště chráněná území Obrázek č.4: Přírodní park Březná název lokality kód rozloha Chrastický hadec CZ ,96 ha Králický Sněžník CZ ,29 ha Pod Rudým vrchem CZ ,85 ha Poláchovy stráně CZ ,02 ha Výří skály CZ ,31 ha Žďár CZ ,03 ha Branná - hrad CZ ,68 ha Hanušovice - kostel CZ ,03 ha Ruda nad Moravou CZ ,24 ha štola Mařka CZ ,32 ha Přírodní park Březná patří mezi významné přírodní lokality Zábřežska, nachází se v povodí říčky Březná a je charakteristický výskytem chráněných rostlinných a živočišných druhů. Tato lokalita je významná geologicky, geomorfologicky i paleontologicky. Téměř na celém území Horního Pomoraví platí speciální režim hospodaření blízký přírodě. Region je charakteristický velkým počtem ekologicky hospodařících zemědělců. V regionu působí celkem 105 zemědělských subjektů (číslo zahrnuje velká družstva i drobné samostatně hospodařící rolníky), z toho je 34 vedeno v režimu ekologických zemědělců, což tvoří 32% z celkového počtu hospodařících subjektů. Charakter krajiny a stav životního prostředí patří k největším hodnotám regionu. Na tyto oblasti jsou také zaměřeny priority MAS, která se v rámci Fichí: č.1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu č.2 Zakládání podniků a jejich rozvoj č.3 Atraktivní venkov č.7 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu č.8 Venkovská turistika zaměřila také na: - modernizaci regionální zemědělské a potravinářské produkce ve prospěch kvalitních regionálních produktů a služeb s využitím technologií šetrných k životnímu prostředí (zavedení systému znační místních produktů, údržba venkovské krajiny, ekologizace zemědělství) - diverzifikace ekonomických aktivit na venkově (zatraktivnění venkovské krajiny agroturistika) - šetrná venkovská turistika, budování tematických stezek 6

7 Socioekonomická charakteristika území Tabulka č.2: Počet obyvatel obcí k , rozloha a hustota obyvatel v obcích MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obec Počet obyvatel Rozloha km 2 Hustota obyvatel Obec Počet obyvatel Rozloha km 2 Hustota obyvatel Bohdíkov ,22 53,0 Lesnice 641 7,34 87,3 Bohuslavice 510 3,97 128,5 Leština ,24 245,2 Branná ,56 20,1 Lukavice ,21 80,3 Bratrušov ,54 54,1 Malá Morava ,27 8,2 Brníčko 631 8,48 74,4 Nemile 648 5,52 117,4 Bušín 419 8,59 48,8 Olšany ,48 173,1 Drozdov ,7 24,8 Písařov ,85 37,2 Dubicko ,84 137,8 Postřelmov ,6 336,4 Hanušovice ,81 91,8 Postřelmůvek 321 4,02 79,9 Horní Studénky 358 7,24 49,4 Rájec 480 4,91 97,8 Hoštejn 432 1,82 237,4 Rohle ,56 36,0 Hrabová 569 8,12 70,1 Rovensko 790 7,42 106,5 Hynčina ,45 7,9 Ruda nad Moravou ,02 105,2 Chromeč 593 5,49 108,0 Staré Město ,3 22,2 Jakubovice 199 7,92 25,1 Sudkov ,94 231,0 Janoušov 50 3,06 16,3 Svébohov 426 6,15 69,3 Jedlí 690 9,93 69,5 Šléglov 36 7,18 5,0 Jestřebí 602 8,69 69,3 Štíty ,93 68,4 Jindřichov ,71 25,9 Vikantice 80 10,04 8,0 Kamenná 536 5,12 104,7 Vyšehoří 223 3,47 64,3 Kolšov 771 3,71 207,8 Zábřeh ,58 404,0 Kopřivná ,86 23,3 Zborov 228 3,16 72,2 Kosov 316 5,47 57,8 Zvole 821 6,63 123,8 zdroj: CELKEM ,12 75 Region je charakteristický existencí obcí s vysokou hustotou obyvatel v jižní části regionu, zpravidla u páteřních komunikací, ale také velkým zastoupením sídel, jejichž hustota obyvatel klesla pod 50 obyvatel na km 2, či dokonce pod 10 obyvatel na km Skupiny obcí dle počtu obyvatel Region je tvořen celkem 46 obcemi, přičemž 37% z nich jsou obce pod 500 obyvatel a až 74% jsou obce ve velikostní kategorii pod obyvatel, pouze jedno město (Zábřeh) se přibližuje k hranici 14 tis. obyvatel. Tabulka č.3: Velikostní skupiny obcí Velikostní kategorie obcí MAS Horní Pomoraví o.p.s. obce do 500 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad obyvatel Graf č.1: Obce MAS Horní Pomoraví dle počtu obyvatel (není zobrazeno město Zábřeh) V malých podhorských obcích jsou vážné infrastrukturální nedostatky, a to jak v oblasti technické infrastruktury, tak v oblasti občanské vybavenosti (viz. SWOT analýza). V obcích dochází k úbytku mladých lidí, kteří odchází do měst nejen za prací, ale také za vyšší kvalitou bydlení a vážně se tu projevuje problém stárnutí obyvatelstva a nedostatečného sociálního zázemí venkova. Nedostatečná dopravní dostupnost také ovlivňuje výši nezaměstnanosti v obcích. V rámci SPL se na řešení této problematiky soustředí Fiche č.4 Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby a Fiche č.9 Venkov místo pro život. 7

8 Ekonomický potenciál Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel v MAS Horní Pomoraví byl , tedy téměř 50% z celkového počtu obyvatel regionu. Tabulka č..4: Ekonomická aktivita obyvatel a míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Obec EAO k Počet uchazečů o práci k Obec EAO Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti k (v %) k (v %) Bohdíkov ,9 Lesnice Bohuslavice ,3 Leština ,5 Branná ,1 Lukavice ,7 Bratrušov ,3 Malá Morava ,8 Brníčko ,7 Nemile ,3 Bušín ,8 Olšany ,1 Drozdov ,9 Písařov ,5 Dubicko ,8 Postřelmov ,3 Hanušovice ,5 Postřelmůvek ,5 Horní Studénky ,7 Rájec Hoštejn ,4 Rohle ,9 Hrabová ,6 Rovensko ,4 Hynčina ,4 Ruda n.mor ,6 Chromeč Staré Město ,6 Jakubovice ,1 Sudkov ,1 Janoušov ,4 Svébohov ,8 Jedlí ,6 Šléglov ,3 Jestřebí ,5 Štíty ,4 Jindřichov ,5 Vikantice Kamenná ,2 Vyšehoří ,3 Kolšov ,2 Zábřeh ,6 Kopřivná Zborov ,3 Kosov ,5 Zvole ,1 zdroj: CELKEM ,9 Míra nezaměstnanosti v regionu oproti původnímu dokumentu SPL s daty k stoupla o 6%! Navzdory cílené podpoře v rámci rozvoje venkova způsobila celková ekonomická situace v oblasti výrazný nárůst nezaměstnanosti ve všech obcích regionu. Téměř ve všech obcích regionu překračuje nezaměstnanost 10% a v regionu je i obec s 50% nezaměstnaností. Význam vzniku pracovních míst v aktualizovaných Fichích bude tedy zachován a posílen Ekonomická aktivita - podíl zastoupení hospodářských odvětví v regionu Historicky má území velmi silnou vazbu na zemědělské a lesnické činnosti a průmyslovou činnost se zemědělstvím související. Tato tradiční odvětví již nehrají v současné době kvantitativně významnou roli, přežívají však ve formě malých zemědělských farem a zpracovatelských podniků, soustředících se především na kvalitu produkce. Tabulka č.5: Zastoupení hospodářských odvětví v regionu Graf č. 2: Procentuální zastoupení odvětví Odvětví Zastoupení v % Zemědělství, lesnictví, rybolov 12 Průmysl 28 Služby 60 Zdroj: 8

9 Nezaměstnanost Nezaměstnanost v území je z velké části spojena s dopravní dostupností lokality, a tak lze pozorovat, že obce při páteřních komunikacích mají srovnatelnou míru nezaměstnanosti s celorepublikovým průměrem, ale obce v podhorských oblastech řeší problém s několikanásobně vyšší mírou nezaměstnanosti, přesahující dokonce hranici 20%, v obci Vikantice dosahuje dokonce 50%. Podmínky pro rozvoj ekonomických činností na území MAS Horní Pomoraví jsou ztížené, oblast je kritickou z hlediska dopravní dostupnosti, informačních a telekomunikačních technologií, přísunu informací obecně, možnosti dalšího vzdělání. V rámci rozvoje ekonomických činností v regionu klademe důraz na kvalitu, specifickou produkci, tradiční činnosti, šetrný přístup k životnímu prostředí a snahu o zvýšení úrovně technologické vyspělosti. Z celkového počtu nezaměstnaných tvoří 8,2% absolventi škol, tedy věkové skupiny do 30 ti let, kteří pokud nezískají práci v regionu odchází z venkova do velkých měst. Z tohoto počtu je pak až 60% dívek. Graf č. 3: Míra nezaměstnanosti v regionu (počet obcí) Vzdělanostní struktura Vzdělanostní struktura v regionu Horního Pomoraví je ovlivněna skutečností, že po druhé světové válce přicházeli do obcí pracovat především dělnické profese do zemědělského, lesnického a průmyslového odvětví. Nejvyšším procentem jsou tak zastoupeni lidé bez maturity a následně také lidé pouze se vzděláním základním. Poměrně snadno dostupné je v regionu úplné střední vzdělání (21,7% obyvatel s maturitou) a lidé s vysokoškolským vzděláním zde tvoří pouze 5% obyvatelstva, což je také způsobeno nedostatečnými možnostmi jejich pracovního uplatnění. Vysoké procento nezaměstnanosti v některých obcích je způsobeno nedostatečnou flexibilitou pracovních sil, neschopností přizpůsobit se novým profesním trendům a nedostupností možnosti průběžného vzdělávání a získávání nových znalostí a zkušeností. Graf č. 4: Vzdělanostní struktura v regionu Fiche SPL jsou z velké části zaměřeny na podporu podnikatelů z těchto tradičních oborů, s cílem modernizace jejich činnosti a zvýšení hodnoty jejich produkce např. zavedením regionálního značení produkce, zaručující vysokou kvalitu výrobku a šetrnost produktu či služby k životnímu prostředí, dále podporují diverzifikaci ekonomických činností na venkově, podporují zaměstnanost a zvyšování vzdělanosti. Fiche č.1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu; č.2 Zakládání podniků a jejich rozvoj; č.3 Atraktivní venkov; č.6 Vzdělávání a informace; č.7 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu a. č.8 Venkovská turistika Kvalita života - občanská vybavenost regionu Ve většině obcí regionu je mateřská škola. Chybí pouze v osmi převážně nejmenších obcích Hynčině, Vyšehoří, Zborově a Jakubovicích, Branné, Kopřivné, Šléglově, Vikanticích. Ve městě Zábřeh je mateřských škol pět. Úplnou devítiletou základní školu mají kromě třech škol v Zábřehu také Štíty, Sudkov, Rohle, Postřelmov, Dubicko, Hanušovice, Ruda nad Moravou a Staré Město. Základní školu s prvním stupněm (pět ročníků) mají ve šestadvaceti obcích. Bez základní školy je 11 obcí - Drozdov, Hynčina, Kosov, Vyšehoří, Zborov, Jakubovice, Branná, Kopřivná, Malá Morava, Šléglov, Vikantice. 9

10 Každá obec s výjimkou Hynčiny, Kamenné, Šléglova a Vikantic má na svém území knihovnu, některé obce také ve svých místních částech. Ve většině obcí se nachází sakrální stavba kostel, kaplička apod. a drtivá většina z nich disponuje kulturním zařízením. V Hanušovicích, Starém Městě, Leštině, Zábřehu a Postřelmově jsou stálá kina, Bohdíkově, Rudě nad Moravou, Zborově a Drozdově přírodní amfiteátry. V regionu jsou pouze 2 muzea a to ve Starém Městě a Městské Muzeum v Zábřehu. V Zábřehu se také nachází galerie, druhou bychom nalezli v Rovensku. Koupališť a bazénů je v regionu pět, tři v Zábřehu, jedno ve Zborově a jedno v Rudě nad Moravou. Děti mají prostor pro volnočasové aktivity ve institucích pro volný čas dětí a mládeže v Postřelmově a v Zábřehu. Sportovní vyžití je možné na 77 hřištích, 39 tělocvičnách (i školních) a v 30 dalších sportovních zařízení určených pro sport. Sociální péče je v regionu zastoupena desíti subjekty, z toho pět je ve městě Zábřeh. Jedná se o čtyři domy s pečovatelskou službou a tři domovy pro důchodce. Domov důchodců je ještě v Postřelmově, Štítech a v Hanušovicích. Dům s pečovatelskou službou je také v Postřelmově, Starém Městě a v Jindřichově. Dům sociální péče, kde je poskytována péče o klienty s Alzheimerovou chorobou se nachází v Jedlí. V naprosté většině obcí působí neziskové organizace zaměření: - sport: fotbal, florbal, volejbal, TJ Sokol, Automotoklub, Červený kříž, lyžování, cykloturistika, turistika, tenis, jezdectví - sociální organizace: Charita, Fond ohrožených dětí, Dětský svět, Na paloučku, K2 senioři, děti - kulturní spolky: gymnastky, taneční soubory, herecké soubory, recesistické soubory Kvalita života - kulturní dění, tradice, atraktivity území Společenský život ve venkovských obcích regionu je navzdory nedostatečné vybavenosti velmi pestrý, především v letních měsících, kdy mohou akce probíhat ve venkovních areálech. Organizátoři těchto aktivit jsou v naprosté většině neziskové organizace působící v obcích, případně obce samotné. Mezi pravidelně se opakující akce v obcích patří: Sport: Kultura: Ostatní: - Minimaraton Sněžník - Obroviny odkaz Obra Drásala - pochovávání basy - Tažní koně - soutěž - Pivní slavnosti (Chromeč, Zábřeh) - slet/pálení čarodějnic - přechod suchou nohou přes koupaliště - festival Best pohoda fest Leština - stavění / kácení máje - sjezd ze sněžné stráně (Vyšehoří) - Anenská pouť Staré Město - plesy, poutě, hody, jarmarky - sjezd z Vyšehorských Drah - Vánoční rozjímání na návsi - lyžování na trávě Branná (306 obyvatel) - vernisáže v galerii Kafé v Rovensko (731 obyv.) - splavování řeky Moravy - Branná fest rockový festival na netradičních plavidlech - Bioslavnosti Také samotná Místní akční skupina pořádá Den Horního Pomoraví, a 2 mikroregiony působící na území své Dny mikroregionů. Obrázky č. 5-10: Fotodokumentace z akcí MAS Den Miroregionu Zábřežsko 2005 Pekařovská pouť 2007 Prezentace MAS na Bioslavnostech 2008 Den Horního Pomoraví 2008 Kolštejnský okruh, Branná 2008 Den Horního Pomoraví 2008 Více na 10

11 Významné akce nadregionálního významu tradiční sudový volejbalový turnaj se zahraniční účastí (Horní Studénky; 351 obyvatel) Svatoanenská pouť v Hoštejně (450 obyvatel) Pivní slavnosti Pivovaru HOLBA a.s. Hanušovice (3 377 obyvatel) účast až návštěvníků Tradiční harmonikářská přehlídka ve Svébohově (441 obyv.; rok ročník) Rampušák cyklomaraton Štíty Závody v Acrobatparku olympijského vítěze Aleše Valenty Festival Welzlování, Klikův festival, Sraz a výstava historických vozidel, jarmarky Zábřeh Kolštejnský okruh závod historických motorek (Branná; 306 obyvatel) Tradice, zvyky, folklor Území Horního Pomoraví je z velké části územím bývalých Sudet, tzn. historické vazby byly na většině území z velké části zpřetrhány a historický odkaz se zde oživuje velmi obtížně, přesto na území působí několik spolků, které se o tuto činnost zajímají a pořádají akce, které připomínají dějiny území široké veřejnosti: dětský folklorní soubor Markovička Folklor Severní Hané a folklorní soubor Markovice Divadelní spolek Václavov z Václavova Tradiční Pekařovská pouť Atraktivity v území Historické atraktivity Zřícenina hradu Brníčko-postaveno 1356, opuštěno 1513 (hrad byl založen v 1. ½ 14. století pány z Otaslavic). Zřícenina Nového hradu u Hanušovic z počátku 14.století Zřícenina hradu Hoštejn z ½ 13 století Ambity kostela v Horních Studénkách Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky s mumiemi (1592) památka I. Kategorie kaple, kostely, boží muka v jednotlivých obcích pozůstatky lidové architektury některé domy v obcích Kovárna z ½ 19. století (stále v provozu) ve Svébohově Městská památková zóna Štíty Historická budova věznice z r Štíty Budova cihelny technická památka Štíty Dům Pod podloubím je zřejmě nejstarší zachovaný měšťanský dům v Zábřehu. Pochází z 2. poloviny 16. století Bývalá Rychta v Hanušovicích Hrad a zámek Kolštejn Obrázky č : Fotodokumentace atraktivit regionu Nový Hrad u Hanušovic Staroměstsko Kralický Sněžník Lidová architektura - Svébohov Přírodní atraktivity Chráněná plocha s názvem Leštinské tůně. Přírodní rezervace Pod Trlinou se rozkládá na západním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko Leštiny Přehrada Nemilka Sudkovský rybník Vodní nádrž/ přehrada Dolní Bušínov Přírodní park Březná v povodí říčky Březné, ochrana významných lokalit a biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů, dále i lokalit významných geologicky, geomorfologicky, paleontologicky apod. Naučná stezka Pasák v Branné 11

12 Ovšem obce v podhůří Jeseníků žijí z turismu především v zimě, díky lyžařům v těchto měsících je ale akcí méně, vzhledem k stavu občanské vybavenosti zastaralým tělocvičnám, kulturním domům a další. Část SPL je věnována také oblasti tradic, spolkové činnosti a cestovnímu ruchu. Podpora cestovního ruchu není sama o sobě nosnou strategií rozvoje území, ale má podnítit především diverzifikaci zemědělských činností a propojení zážitků z regionu s možností konzumace místních produktů, je doplňkovou činností, která přirozeně vyplývá ze stávajících možností a umožňuje toto odvětví služeb v budoucnu v regionu stabilizovat. Rozvoj spolkové činnosti je však pro život tohoto venkovského regionu nezbytný, pro jeho obyvatele je kompenzací za možnosti městského životního stylu, podporuje aktivní trávení volného času a sociální vazby na venkově. Tradiční venkovský obraz dotváří památky místního významu, které mohou být mnohdy také cílem návštěvníků obcí. Památky spoluvytváří ráz obce, návsi případně nejbližšího okolí obcí. Oblast je podporována v rámci Fichí č.3 Atraktivní venkov, č.5 Tradiční venkov zachování kulturního dědictví venkova, č.8 Venkovská turistika a z hlediska občanské vybavenosti také Fiche č. 4 Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby Důvod výběru daného území Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. v dnešní podobě vzniklo spojení dvou Místních Partnerství: MAS Zábřežsko o.p.s. a MAS Horní Pomoraví o.p.s., zánikem MAS Zábřežsko k MAS Zábřežsko o.p.s. vznikla na území Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko (30 obcí) a přidaly se k ní následně obce Písařov a Jakubovice jedná se o území, které je také kromě 4 obcí vymezeno obcí s rozšířenou působností Zábřeh a dlouhodobě tu probíhala z hlediska správy území spolupráce, která přerostla v partnerství i v oblasti realizace konkrétních projektů (Cyklotrasy mikroregionu Zábřežska, Územní energetická koncepce mikroregionu Zábřežska, ). MAS Horní Pomoraví o.p.s. vznikla na území 10 obcí v okolí města Hanušovice a postupně se přidaly další 4 obce s regionem sousedící. Jedná se o obce, které dlouhodobě řeší podobné problémy (od r.1997 po povodních se potřeba spolupráce v údolí řeky Moravy zvýraznila). V současné době jsou to obce, které nemají příliš zkušeností s realizací projektů financovaných z evropských fondů a přivítaly možnost zajištění společného projektového řízení na úrovni regionu. Obě území následně začala spolupracovat prostřednictvím zástupců obcí a také manažerů obou místních akčních skupin. MAS se staly partnery a rozvoj území v další práci koordinovaly. Obě MAS získaly v roce 2007 prostředky na realizaci svých Záměrů z programu LEADER ČR postup administrace již pak probíhal v rámci společného sekretariátu spolupráce manažerů, docházelo k přenosu informací a tvorbě společných projektů. Při tvorbě Integrovaných strategií obou území (Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví ; Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období , zpracovatel CpKP Střední Morava) v roce 2007 vznikla situace, kdy výstupy priority strategií byly natolik podobné, že zástupci obou MAS začali uvažovat o možnosti sloučení, což zefektivní využití především lidských zdrojů, ale také technického zázemí a vědomostního kapitálu. Sloučením obou území bylo vytvořeno efektivně fungující místní partnerství, jedná se o poměrně rozsáhlé území, a tak zůstaly zachovány 2 kanceláře (Zábřeh, Hanušovice), aby měli členové MAS blízko ke svým manažerům. Obě kanceláře jsou v pravidelném kontaktu a postupy společně koordinují Shodné či styčné charakteristiky území kvalitní životní prostředí, nádherná krajina, kvalitní zemědělská půda, velké zastoupení lesů v regionu velký počet zemědělských subjektů hospodařících v režimu ekologického zemědělství zaměření producentů na kvalitní produkci, šetrnou k životnímu prostředí aktivní spolkový život v obcích, aktivní spolupráce starostů existence velkého počtu památek místního významu celé území spadá do Euroregionu Glacensis možnost příhraniční spolupráce Česko Polsko oblast podhůří Jeseníků - ne příliš atraktivní z hlediska cestovního ruchu (ve srovnání s centry Jeseníků) neexistence místní atraktivity nadregionálního významu, speciálního místního produktu či služby slabá vazba na tradice a historii území, zpřetrhané vazby v období II.světové války (Sudety) 12

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty O B S A H I. Úvod 1.1 Základní údaje 1. Důvody vzniku společnosti 1.3 Územní působnost 1. Poslání a cíle 1.5 Poskytované služby 1.6 Strategie rozvoje území II. Organizační struktura společnosti.1 Organizační

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou 2013 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou Hlavní

Více

SWOT analýza strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovsko

SWOT analýza strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovsko SWOT analýza strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovsko SWOT analýza pro účely Strategického plánu rozvoje mikroregionu (MR) Krnovsko vychází ve svém členění ze základního zdrojového dokumentu Programu

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více