1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2."

Transkript

1 1

2 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL ZAPOJENÍ EXPERTNÍCH ODBORNÍKŮ AKTUALIZACE SPL ANALÝZA ÚZEMÍ MAS HODNOCENÍ ÚZEMÍ ZDROJE ÚZEMÍ PRO REALIZACI SPL SWOT ANALÝZA VYMEZENÍ SWOT ANALÝZY METODIKA SWOT ANALÝZY STRATEGIE PRIORITY A CÍLE ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ A PRIORIT ZAPOJENÍ INOVAČNÍCH PRVKŮ FINANČNÍ PLÁN INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ MONITORING NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PARTNERSTVÍ MAS HISTORIE MAS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY SPL VZTAH K OBYVATELSTVU OTEVŘENOST MAS ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE ZKUŠENOSTI LEADER PŘÍJEMCE SPOLUPRÁCE ORGANIZACE A ZDROJE MAS ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZDROJE MAS PRO ČINNOSTI SPOJENÉ S REALIZACÍ SPL ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY REGISTRACE PROJEKTU ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ REALIZAČNÍ ČÁST KONTROLA ČINNOSTI MAS ARCHIVACE MONITORING VYHODNOCENÍ SPL PROPAGACE MAS ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEMĚDĚLCŮ ZAPOJENÍ VYMEZENÝCH SKUPIN MEZI ČLENY MAS ÚČAST VYMEZENÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN V ORGÁNECH MAS EXISTENCE PRACOVNÍCH SKUPIN ZAMĚŘENÝCH NA VYMEZENOU PROBLEMATIKU

3 1. Žadatel/předkladatel SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obecně prospěšná společnost IČ: Sídlo společnosti: Hanušovice, Hlavní č.p.137, PSČ Kancelář Zábřeh: Zábřeh, Farní 14, PSČ Telefon: Bankovní spojení žadatele: web: Číslo účtu: / Základní údaje o území Počet obcí: 46 Počet obyvatel k : Rozloha v km 2 : 672,12 Hustota obyvatel na km 2 : 75,0 3. Zpracování SPL MAS 3.1. Způsob zpracování SPL MAS Strategický plán LEADER pro MAS Horní Pomoraví o.p.s. byl postupně sestavován od února roku 2008 v souvislosti se změnami, kterými MAS Horní Pomoraví o.p.s. prošla, ovšem podklady pro SPL byly připravovány již v roce 2007 v souvislostí s tvorbou Integrované strategie území (ISÚ) a úspěšnou realizací programu LEADER ČR 2007 na území MAS. Od počátku roku 2008 dochází v MAS Horní Pomoraví o.p.s. k námluvám s MAS Zábřežsko o.p.s., které vrcholí 1.července 2008 faktickým spojením obou místních akčních skupin, které již dlouhodobě spolupracovaly (podrobněji v kap. 4.2, 7.1.). Paralelně probíhá v této době školení členů MAS a pracovní skupiny k tvorbě SPL, slaďování původních záměrů obou částí území a hledání nosných pilířů rozvoje sjednoceného území, které se staly základem pro nasměrování jednotlivých Fichí SPL. Tvorba SPL následně probíhá pod vedením Programového výboru za spolupráce sekretariátu MAS a zapracováním doporučení Výběrové komise. Strategický plán LEADER byl sestaven za účasti členů a partnerů MAS Horní Pomoraví o.p.s. a také za účasti široké veřejnosti, vzhledem ke skutečnosti, že vychází z Integrovaných strategií území Horního Pomoraví a mikroregionu Zábřežsko. Zatímco obě Integrované strategie území (ISÚ) byly zpracovány externími firmami, přičemž se dbalo na zapojení veřejnosti a účast významných aktérů v pracovních skupinách při jejich tvorbě (využití metod: dotazníkových šetření, veřejných projednávání, práce pracovních skupin a prezentace výstupů veřejnosti s možností připomínkování), Strategický plán LEADER byl sestaven členy a zaměstnanci MAS jako strategický dokument, který je nedílnou součástí ISÚ a promítá v sobě možnosti financování priorit ISÚ z Programu rozvoje venkova. Obrázek č.1: Znázornění vazby na strategické dokumenty v území: 3

4 Na tvorbě Strategického plánu LEADER se tak podílel především Programový výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s., který je složen poměrně ze zástupců všech tří sektorů neziskové organizace, podnikatelé a zástupci obcí a zároveň také poměrně zastupuje celé území sjednocené MAS. Nad dodržováním formální struktury dokumentu a harmonogramem prací pak bděli zaměstnanci MAS a expertní spolupracovníci projektový tým. Zodpovědným orgánem za sestavení Strategického plánu LEADER je Programový výbor MAS (předseda Ing. Luděk Hatoň) a Ing. Anna Bartošová ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER byl vytvářen dle osnovy Pravidel PRV pro opatření IV.I.I. Místní akční skupina a dle principů projektového řízení programování, partnerství, koncentrace, doplňkovosti, monitorování a vyhodnocování. Strategický plán byl předán k projednání na setkáních všech členů - Pléna MAS v úterý Strategický plán byl schválen na veřejném jednání členů MAS dne Aktualizace Strategického plánu byla schválena na jednání Správní rady dne a jednání Pléna dne Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL Obsahové zaměření SPL bylo postupně vytvářeno na jednáních široké členské základny MAS, přičemž náměty byly čerpány z Integrovaných strategií území MAS za využití metod: jednání pracovních týmů / vč. Programového výboru využití metod komunitního plánování: veřejná projednávání, práce v pracovních skupinách dotazníková šetření elektronické hlasování expertní práce manažerů: statistická šetření, studium dokumentů a využití Zásobníku projektových námětů interní hodnocení SPL x externí expertní hodnocení SPL Pracovní setkání k tvorbě SPL byla otevřená - mohl se jich účastnit jakýkoliv člen MAS, také nečlenové subjekty z regionu, které významně ovlivňují jeho rozvoj, či subjekty, které jednání zajímala. Informace o tvorbě SPL byly také zveřejňovány na webových stránkách MAS Horní Pomoraví o.p.s., kde se objevily informace o jednáních, výstupech z jednáních, ale probíhalo také hlasování o tématech fichí SPL. Jednání k SPL proběhla v termínech: 1) jednání starostů MAS Horní Pomoraví 2) jednání členů MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Zábřeh) 3) jednání členů MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Hanušovice) 4) jednání Programového výboru (Hanušovice) 5) jednání Programového výboru (Zábřeh) 6) jednání Programového výboru (Hanušovice) 7) jednání Programového výboru (Zábřeh) 8) společné jednání Programového výboru a Výběrové komise (Hanušovice) 9) jednání pléna MAS předání SPL k projednání všem členům MAS (Hanušovice) 10) jednání Výběrové komise (Zábřeh) 11) jednání pléna MAS schválení SPL na veřejném jednání členů MAS 3.3. Zapojení expertních odborníků V rámci tvorby SPL nebylo využito externích zpracovatelských firem, SPL bylo zpracováváno členy MAS a bylo využito expertních interních zdrojů MAS, vedle členů Programového výboru mají na tvorbě SPL podíl: Projektový tým: Bc. František Winter, projektový manažer Ing. Anna Bartošová, projektový manažer Ing. Renata Baslerová, projektový manažer Ing. Miroslav Buchta, ekonomický poradce Ing. Petra Vojtková - absolvent kurzu ÚZPI - vzdělávání manažerů MAS - akreditovaný poradce Ministerstvem zemědělství (pro ekologické zemědělství) - předseda Národní sítě MAS ČR - člen správní rady Národní observatoře venkova o.p.s. - člen Předsednictva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje - místopředseda Svazu PRO-BIO ČR a správce regionálního centra Jeseníky - absolvent kurzu ÚZPI - vzdělávání manažerů MAS - absolvent mezinárodního kurzu: Training of European Partnership Animators - poradce v ekologickém zemědělství - ekonom, účetní - manažer pro SPL Externí poradenství pro tvorbu SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s. poskytli: - lektor a poradce v oblasti rozvoje venkova - zkušenosti s prací v organizacích: SPOV, NOV, Národní síť rozvoje venkova - člen správní rady NOV o.p.s. 4

5 3.4. Aktualizace SPL Aktualizace dokumentu vychází z potřeby střednědobého hodnocení Strategického plánu Leader V harmonii s přírodou. Aktualizace má za cíl posoudit: Efektivitu do jaké míry bylo dosaženo cílů Účinnost nejlepší vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky Vhodnost intervence míru, do jaké se cíle intervence vztahují k potřebám regionu Aktualizace SPL reaguje také na postupné změny v pravidlech Programu rozvoje venkova a zahrnuje nová pravidla pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. platná od 13.kola výzev. Smyslem aktualizace je zefektivnit směřování podpory ve 2.polovině plánovacího období , tedy podpora v letech Aktualizovaný dokument byl schválen na jednání Správní rady Pléna MAS dne Analýza území MAS 4.1. Hodnocení území Hodnocení území vychází ze stávajících strategických dokumentů: název dokumentu zpracovatel, rok zpracování Marketingová studie regionální značky "JESENÍKY originální produkt " K.R.A.P. Klub pro rozvoj Horního Pomoraví, prosinec 2010 Aktualizace Situační analýzy území Integrované strategie rozvoje regionu MAS Horní Pomoraví Julie Zendulková, prosinec 2009 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví CpKP Střední Morava;2007 Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období Marketingová studie cestovního ruchu CpKP Střední Morava;2007 m-ark,2006 Strategie rozvoje cestovního ruchu Enterprice, plc.; 2005 Územní energetická koncepce Mikroregionu Zábřežsko ENERGOS, Ing. Baručák; Obrázek č. 2: Mapa území MAS Horní Pomoraví Geografické vymezení a charakter krajiny Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. je situováno v severovýchodní části České republiky a tvoří západní část okresu Šumperk. Západní hranice MAS sousedí s okresem Ústí nad Orlicí (kraj Pardubický) a částečně Svitavy. MAS Horní Pomoraví je na severu vymezena hranicí s Polskem. Místní partnerství se rozkládá na území celkem 46 obcí: Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Drozdov, Dubicko, Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany, Písařov, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré Město, Sudkov, Svébohov, Šlégrov, Štíty, Vikantice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole. Území MAS zahrnuje 2 mikroregiony Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko + samostatné obce v severní části území MAS. 5

6 Klimaticky je převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny hor pak patří k nejchladnějším oblastem v republice (Praděd má roční úhrn srážek 1440 mm a průměrnou roční teplotou 0,9 C). Významným jevem jsou anemoorografické systémy, které se výrazně uplatnily při vzniku ledovcových karů a jejich floristické bohatosti Životní prostředí Relativně vysoká kvalita životního prostředí vyplývá z nadprůměrného zastoupení zeleně a lesních porostů. V regionu se nachází Evropsky významné lokality a také chráněné ptačí oblasti. Region MAS tvoří převážně podhorská krajina s průměrnou nadmořskou výškou 347 m.n.m.. Jedná se o mírně zvlněnou a bohatě zalesněnou krajinu ve střední části regionu a postupně na sever pak přechází v táhlé zaoblené hřbety vrchovin a jesenického podhůří. Charakter oblasti dotváří hluboce zaříznutá údolí řek Morava a jejích přítoků Krupé, Branné, Březné a Moravské Sázavy. Kvalita vod v regionu patří k nejlepším v České republice. Severní část území se nachází převážnou částí v oblasti CHKO Jeseníky. Nachází se zde oblasti NATURA Cenou oblastí je také přírodní park Březná. Tabulka č.1: Lokality NATURA 2000 Obrázek č.3: Zvláště chráněná území Obrázek č.4: Přírodní park Březná název lokality kód rozloha Chrastický hadec CZ ,96 ha Králický Sněžník CZ ,29 ha Pod Rudým vrchem CZ ,85 ha Poláchovy stráně CZ ,02 ha Výří skály CZ ,31 ha Žďár CZ ,03 ha Branná - hrad CZ ,68 ha Hanušovice - kostel CZ ,03 ha Ruda nad Moravou CZ ,24 ha štola Mařka CZ ,32 ha Přírodní park Březná patří mezi významné přírodní lokality Zábřežska, nachází se v povodí říčky Březná a je charakteristický výskytem chráněných rostlinných a živočišných druhů. Tato lokalita je významná geologicky, geomorfologicky i paleontologicky. Téměř na celém území Horního Pomoraví platí speciální režim hospodaření blízký přírodě. Region je charakteristický velkým počtem ekologicky hospodařících zemědělců. V regionu působí celkem 105 zemědělských subjektů (číslo zahrnuje velká družstva i drobné samostatně hospodařící rolníky), z toho je 34 vedeno v režimu ekologických zemědělců, což tvoří 32% z celkového počtu hospodařících subjektů. Charakter krajiny a stav životního prostředí patří k největším hodnotám regionu. Na tyto oblasti jsou také zaměřeny priority MAS, která se v rámci Fichí: č.1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu č.2 Zakládání podniků a jejich rozvoj č.3 Atraktivní venkov č.7 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu č.8 Venkovská turistika zaměřila také na: - modernizaci regionální zemědělské a potravinářské produkce ve prospěch kvalitních regionálních produktů a služeb s využitím technologií šetrných k životnímu prostředí (zavedení systému znační místních produktů, údržba venkovské krajiny, ekologizace zemědělství) - diverzifikace ekonomických aktivit na venkově (zatraktivnění venkovské krajiny agroturistika) - šetrná venkovská turistika, budování tematických stezek 6

7 Socioekonomická charakteristika území Tabulka č.2: Počet obyvatel obcí k , rozloha a hustota obyvatel v obcích MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obec Počet obyvatel Rozloha km 2 Hustota obyvatel Obec Počet obyvatel Rozloha km 2 Hustota obyvatel Bohdíkov ,22 53,0 Lesnice 641 7,34 87,3 Bohuslavice 510 3,97 128,5 Leština ,24 245,2 Branná ,56 20,1 Lukavice ,21 80,3 Bratrušov ,54 54,1 Malá Morava ,27 8,2 Brníčko 631 8,48 74,4 Nemile 648 5,52 117,4 Bušín 419 8,59 48,8 Olšany ,48 173,1 Drozdov ,7 24,8 Písařov ,85 37,2 Dubicko ,84 137,8 Postřelmov ,6 336,4 Hanušovice ,81 91,8 Postřelmůvek 321 4,02 79,9 Horní Studénky 358 7,24 49,4 Rájec 480 4,91 97,8 Hoštejn 432 1,82 237,4 Rohle ,56 36,0 Hrabová 569 8,12 70,1 Rovensko 790 7,42 106,5 Hynčina ,45 7,9 Ruda nad Moravou ,02 105,2 Chromeč 593 5,49 108,0 Staré Město ,3 22,2 Jakubovice 199 7,92 25,1 Sudkov ,94 231,0 Janoušov 50 3,06 16,3 Svébohov 426 6,15 69,3 Jedlí 690 9,93 69,5 Šléglov 36 7,18 5,0 Jestřebí 602 8,69 69,3 Štíty ,93 68,4 Jindřichov ,71 25,9 Vikantice 80 10,04 8,0 Kamenná 536 5,12 104,7 Vyšehoří 223 3,47 64,3 Kolšov 771 3,71 207,8 Zábřeh ,58 404,0 Kopřivná ,86 23,3 Zborov 228 3,16 72,2 Kosov 316 5,47 57,8 Zvole 821 6,63 123,8 zdroj: CELKEM ,12 75 Region je charakteristický existencí obcí s vysokou hustotou obyvatel v jižní části regionu, zpravidla u páteřních komunikací, ale také velkým zastoupením sídel, jejichž hustota obyvatel klesla pod 50 obyvatel na km 2, či dokonce pod 10 obyvatel na km Skupiny obcí dle počtu obyvatel Region je tvořen celkem 46 obcemi, přičemž 37% z nich jsou obce pod 500 obyvatel a až 74% jsou obce ve velikostní kategorii pod obyvatel, pouze jedno město (Zábřeh) se přibližuje k hranici 14 tis. obyvatel. Tabulka č.3: Velikostní skupiny obcí Velikostní kategorie obcí MAS Horní Pomoraví o.p.s. obce do 500 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad obyvatel Graf č.1: Obce MAS Horní Pomoraví dle počtu obyvatel (není zobrazeno město Zábřeh) V malých podhorských obcích jsou vážné infrastrukturální nedostatky, a to jak v oblasti technické infrastruktury, tak v oblasti občanské vybavenosti (viz. SWOT analýza). V obcích dochází k úbytku mladých lidí, kteří odchází do měst nejen za prací, ale také za vyšší kvalitou bydlení a vážně se tu projevuje problém stárnutí obyvatelstva a nedostatečného sociálního zázemí venkova. Nedostatečná dopravní dostupnost také ovlivňuje výši nezaměstnanosti v obcích. V rámci SPL se na řešení této problematiky soustředí Fiche č.4 Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby a Fiche č.9 Venkov místo pro život. 7

8 Ekonomický potenciál Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel v MAS Horní Pomoraví byl , tedy téměř 50% z celkového počtu obyvatel regionu. Tabulka č..4: Ekonomická aktivita obyvatel a míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Obec EAO k Počet uchazečů o práci k Obec EAO Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti k (v %) k (v %) Bohdíkov ,9 Lesnice Bohuslavice ,3 Leština ,5 Branná ,1 Lukavice ,7 Bratrušov ,3 Malá Morava ,8 Brníčko ,7 Nemile ,3 Bušín ,8 Olšany ,1 Drozdov ,9 Písařov ,5 Dubicko ,8 Postřelmov ,3 Hanušovice ,5 Postřelmůvek ,5 Horní Studénky ,7 Rájec Hoštejn ,4 Rohle ,9 Hrabová ,6 Rovensko ,4 Hynčina ,4 Ruda n.mor ,6 Chromeč Staré Město ,6 Jakubovice ,1 Sudkov ,1 Janoušov ,4 Svébohov ,8 Jedlí ,6 Šléglov ,3 Jestřebí ,5 Štíty ,4 Jindřichov ,5 Vikantice Kamenná ,2 Vyšehoří ,3 Kolšov ,2 Zábřeh ,6 Kopřivná Zborov ,3 Kosov ,5 Zvole ,1 zdroj: CELKEM ,9 Míra nezaměstnanosti v regionu oproti původnímu dokumentu SPL s daty k stoupla o 6%! Navzdory cílené podpoře v rámci rozvoje venkova způsobila celková ekonomická situace v oblasti výrazný nárůst nezaměstnanosti ve všech obcích regionu. Téměř ve všech obcích regionu překračuje nezaměstnanost 10% a v regionu je i obec s 50% nezaměstnaností. Význam vzniku pracovních míst v aktualizovaných Fichích bude tedy zachován a posílen Ekonomická aktivita - podíl zastoupení hospodářských odvětví v regionu Historicky má území velmi silnou vazbu na zemědělské a lesnické činnosti a průmyslovou činnost se zemědělstvím související. Tato tradiční odvětví již nehrají v současné době kvantitativně významnou roli, přežívají však ve formě malých zemědělských farem a zpracovatelských podniků, soustředících se především na kvalitu produkce. Tabulka č.5: Zastoupení hospodářských odvětví v regionu Graf č. 2: Procentuální zastoupení odvětví Odvětví Zastoupení v % Zemědělství, lesnictví, rybolov 12 Průmysl 28 Služby 60 Zdroj: 8

9 Nezaměstnanost Nezaměstnanost v území je z velké části spojena s dopravní dostupností lokality, a tak lze pozorovat, že obce při páteřních komunikacích mají srovnatelnou míru nezaměstnanosti s celorepublikovým průměrem, ale obce v podhorských oblastech řeší problém s několikanásobně vyšší mírou nezaměstnanosti, přesahující dokonce hranici 20%, v obci Vikantice dosahuje dokonce 50%. Podmínky pro rozvoj ekonomických činností na území MAS Horní Pomoraví jsou ztížené, oblast je kritickou z hlediska dopravní dostupnosti, informačních a telekomunikačních technologií, přísunu informací obecně, možnosti dalšího vzdělání. V rámci rozvoje ekonomických činností v regionu klademe důraz na kvalitu, specifickou produkci, tradiční činnosti, šetrný přístup k životnímu prostředí a snahu o zvýšení úrovně technologické vyspělosti. Z celkového počtu nezaměstnaných tvoří 8,2% absolventi škol, tedy věkové skupiny do 30 ti let, kteří pokud nezískají práci v regionu odchází z venkova do velkých měst. Z tohoto počtu je pak až 60% dívek. Graf č. 3: Míra nezaměstnanosti v regionu (počet obcí) Vzdělanostní struktura Vzdělanostní struktura v regionu Horního Pomoraví je ovlivněna skutečností, že po druhé světové válce přicházeli do obcí pracovat především dělnické profese do zemědělského, lesnického a průmyslového odvětví. Nejvyšším procentem jsou tak zastoupeni lidé bez maturity a následně také lidé pouze se vzděláním základním. Poměrně snadno dostupné je v regionu úplné střední vzdělání (21,7% obyvatel s maturitou) a lidé s vysokoškolským vzděláním zde tvoří pouze 5% obyvatelstva, což je také způsobeno nedostatečnými možnostmi jejich pracovního uplatnění. Vysoké procento nezaměstnanosti v některých obcích je způsobeno nedostatečnou flexibilitou pracovních sil, neschopností přizpůsobit se novým profesním trendům a nedostupností možnosti průběžného vzdělávání a získávání nových znalostí a zkušeností. Graf č. 4: Vzdělanostní struktura v regionu Fiche SPL jsou z velké části zaměřeny na podporu podnikatelů z těchto tradičních oborů, s cílem modernizace jejich činnosti a zvýšení hodnoty jejich produkce např. zavedením regionálního značení produkce, zaručující vysokou kvalitu výrobku a šetrnost produktu či služby k životnímu prostředí, dále podporují diverzifikaci ekonomických činností na venkově, podporují zaměstnanost a zvyšování vzdělanosti. Fiche č.1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu; č.2 Zakládání podniků a jejich rozvoj; č.3 Atraktivní venkov; č.6 Vzdělávání a informace; č.7 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu a. č.8 Venkovská turistika Kvalita života - občanská vybavenost regionu Ve většině obcí regionu je mateřská škola. Chybí pouze v osmi převážně nejmenších obcích Hynčině, Vyšehoří, Zborově a Jakubovicích, Branné, Kopřivné, Šléglově, Vikanticích. Ve městě Zábřeh je mateřských škol pět. Úplnou devítiletou základní školu mají kromě třech škol v Zábřehu také Štíty, Sudkov, Rohle, Postřelmov, Dubicko, Hanušovice, Ruda nad Moravou a Staré Město. Základní školu s prvním stupněm (pět ročníků) mají ve šestadvaceti obcích. Bez základní školy je 11 obcí - Drozdov, Hynčina, Kosov, Vyšehoří, Zborov, Jakubovice, Branná, Kopřivná, Malá Morava, Šléglov, Vikantice. 9

10 Každá obec s výjimkou Hynčiny, Kamenné, Šléglova a Vikantic má na svém území knihovnu, některé obce také ve svých místních částech. Ve většině obcí se nachází sakrální stavba kostel, kaplička apod. a drtivá většina z nich disponuje kulturním zařízením. V Hanušovicích, Starém Městě, Leštině, Zábřehu a Postřelmově jsou stálá kina, Bohdíkově, Rudě nad Moravou, Zborově a Drozdově přírodní amfiteátry. V regionu jsou pouze 2 muzea a to ve Starém Městě a Městské Muzeum v Zábřehu. V Zábřehu se také nachází galerie, druhou bychom nalezli v Rovensku. Koupališť a bazénů je v regionu pět, tři v Zábřehu, jedno ve Zborově a jedno v Rudě nad Moravou. Děti mají prostor pro volnočasové aktivity ve institucích pro volný čas dětí a mládeže v Postřelmově a v Zábřehu. Sportovní vyžití je možné na 77 hřištích, 39 tělocvičnách (i školních) a v 30 dalších sportovních zařízení určených pro sport. Sociální péče je v regionu zastoupena desíti subjekty, z toho pět je ve městě Zábřeh. Jedná se o čtyři domy s pečovatelskou službou a tři domovy pro důchodce. Domov důchodců je ještě v Postřelmově, Štítech a v Hanušovicích. Dům s pečovatelskou službou je také v Postřelmově, Starém Městě a v Jindřichově. Dům sociální péče, kde je poskytována péče o klienty s Alzheimerovou chorobou se nachází v Jedlí. V naprosté většině obcí působí neziskové organizace zaměření: - sport: fotbal, florbal, volejbal, TJ Sokol, Automotoklub, Červený kříž, lyžování, cykloturistika, turistika, tenis, jezdectví - sociální organizace: Charita, Fond ohrožených dětí, Dětský svět, Na paloučku, K2 senioři, děti - kulturní spolky: gymnastky, taneční soubory, herecké soubory, recesistické soubory Kvalita života - kulturní dění, tradice, atraktivity území Společenský život ve venkovských obcích regionu je navzdory nedostatečné vybavenosti velmi pestrý, především v letních měsících, kdy mohou akce probíhat ve venkovních areálech. Organizátoři těchto aktivit jsou v naprosté většině neziskové organizace působící v obcích, případně obce samotné. Mezi pravidelně se opakující akce v obcích patří: Sport: Kultura: Ostatní: - Minimaraton Sněžník - Obroviny odkaz Obra Drásala - pochovávání basy - Tažní koně - soutěž - Pivní slavnosti (Chromeč, Zábřeh) - slet/pálení čarodějnic - přechod suchou nohou přes koupaliště - festival Best pohoda fest Leština - stavění / kácení máje - sjezd ze sněžné stráně (Vyšehoří) - Anenská pouť Staré Město - plesy, poutě, hody, jarmarky - sjezd z Vyšehorských Drah - Vánoční rozjímání na návsi - lyžování na trávě Branná (306 obyvatel) - vernisáže v galerii Kafé v Rovensko (731 obyv.) - splavování řeky Moravy - Branná fest rockový festival na netradičních plavidlech - Bioslavnosti Také samotná Místní akční skupina pořádá Den Horního Pomoraví, a 2 mikroregiony působící na území své Dny mikroregionů. Obrázky č. 5-10: Fotodokumentace z akcí MAS Den Miroregionu Zábřežsko 2005 Pekařovská pouť 2007 Prezentace MAS na Bioslavnostech 2008 Den Horního Pomoraví 2008 Kolštejnský okruh, Branná 2008 Den Horního Pomoraví 2008 Více na 10

11 Významné akce nadregionálního významu tradiční sudový volejbalový turnaj se zahraniční účastí (Horní Studénky; 351 obyvatel) Svatoanenská pouť v Hoštejně (450 obyvatel) Pivní slavnosti Pivovaru HOLBA a.s. Hanušovice (3 377 obyvatel) účast až návštěvníků Tradiční harmonikářská přehlídka ve Svébohově (441 obyv.; rok ročník) Rampušák cyklomaraton Štíty Závody v Acrobatparku olympijského vítěze Aleše Valenty Festival Welzlování, Klikův festival, Sraz a výstava historických vozidel, jarmarky Zábřeh Kolštejnský okruh závod historických motorek (Branná; 306 obyvatel) Tradice, zvyky, folklor Území Horního Pomoraví je z velké části územím bývalých Sudet, tzn. historické vazby byly na většině území z velké části zpřetrhány a historický odkaz se zde oživuje velmi obtížně, přesto na území působí několik spolků, které se o tuto činnost zajímají a pořádají akce, které připomínají dějiny území široké veřejnosti: dětský folklorní soubor Markovička Folklor Severní Hané a folklorní soubor Markovice Divadelní spolek Václavov z Václavova Tradiční Pekařovská pouť Atraktivity v území Historické atraktivity Zřícenina hradu Brníčko-postaveno 1356, opuštěno 1513 (hrad byl založen v 1. ½ 14. století pány z Otaslavic). Zřícenina Nového hradu u Hanušovic z počátku 14.století Zřícenina hradu Hoštejn z ½ 13 století Ambity kostela v Horních Studénkách Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky s mumiemi (1592) památka I. Kategorie kaple, kostely, boží muka v jednotlivých obcích pozůstatky lidové architektury některé domy v obcích Kovárna z ½ 19. století (stále v provozu) ve Svébohově Městská památková zóna Štíty Historická budova věznice z r Štíty Budova cihelny technická památka Štíty Dům Pod podloubím je zřejmě nejstarší zachovaný měšťanský dům v Zábřehu. Pochází z 2. poloviny 16. století Bývalá Rychta v Hanušovicích Hrad a zámek Kolštejn Obrázky č : Fotodokumentace atraktivit regionu Nový Hrad u Hanušovic Staroměstsko Kralický Sněžník Lidová architektura - Svébohov Přírodní atraktivity Chráněná plocha s názvem Leštinské tůně. Přírodní rezervace Pod Trlinou se rozkládá na západním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko Leštiny Přehrada Nemilka Sudkovský rybník Vodní nádrž/ přehrada Dolní Bušínov Přírodní park Březná v povodí říčky Březné, ochrana významných lokalit a biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů, dále i lokalit významných geologicky, geomorfologicky, paleontologicky apod. Naučná stezka Pasák v Branné 11

12 Ovšem obce v podhůří Jeseníků žijí z turismu především v zimě, díky lyžařům v těchto měsících je ale akcí méně, vzhledem k stavu občanské vybavenosti zastaralým tělocvičnám, kulturním domům a další. Část SPL je věnována také oblasti tradic, spolkové činnosti a cestovnímu ruchu. Podpora cestovního ruchu není sama o sobě nosnou strategií rozvoje území, ale má podnítit především diverzifikaci zemědělských činností a propojení zážitků z regionu s možností konzumace místních produktů, je doplňkovou činností, která přirozeně vyplývá ze stávajících možností a umožňuje toto odvětví služeb v budoucnu v regionu stabilizovat. Rozvoj spolkové činnosti je však pro život tohoto venkovského regionu nezbytný, pro jeho obyvatele je kompenzací za možnosti městského životního stylu, podporuje aktivní trávení volného času a sociální vazby na venkově. Tradiční venkovský obraz dotváří památky místního významu, které mohou být mnohdy také cílem návštěvníků obcí. Památky spoluvytváří ráz obce, návsi případně nejbližšího okolí obcí. Oblast je podporována v rámci Fichí č.3 Atraktivní venkov, č.5 Tradiční venkov zachování kulturního dědictví venkova, č.8 Venkovská turistika a z hlediska občanské vybavenosti také Fiche č. 4 Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby Důvod výběru daného území Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. v dnešní podobě vzniklo spojení dvou Místních Partnerství: MAS Zábřežsko o.p.s. a MAS Horní Pomoraví o.p.s., zánikem MAS Zábřežsko k MAS Zábřežsko o.p.s. vznikla na území Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko (30 obcí) a přidaly se k ní následně obce Písařov a Jakubovice jedná se o území, které je také kromě 4 obcí vymezeno obcí s rozšířenou působností Zábřeh a dlouhodobě tu probíhala z hlediska správy území spolupráce, která přerostla v partnerství i v oblasti realizace konkrétních projektů (Cyklotrasy mikroregionu Zábřežska, Územní energetická koncepce mikroregionu Zábřežska, ). MAS Horní Pomoraví o.p.s. vznikla na území 10 obcí v okolí města Hanušovice a postupně se přidaly další 4 obce s regionem sousedící. Jedná se o obce, které dlouhodobě řeší podobné problémy (od r.1997 po povodních se potřeba spolupráce v údolí řeky Moravy zvýraznila). V současné době jsou to obce, které nemají příliš zkušeností s realizací projektů financovaných z evropských fondů a přivítaly možnost zajištění společného projektového řízení na úrovni regionu. Obě území následně začala spolupracovat prostřednictvím zástupců obcí a také manažerů obou místních akčních skupin. MAS se staly partnery a rozvoj území v další práci koordinovaly. Obě MAS získaly v roce 2007 prostředky na realizaci svých Záměrů z programu LEADER ČR postup administrace již pak probíhal v rámci společného sekretariátu spolupráce manažerů, docházelo k přenosu informací a tvorbě společných projektů. Při tvorbě Integrovaných strategií obou území (Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví ; Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období , zpracovatel CpKP Střední Morava) v roce 2007 vznikla situace, kdy výstupy priority strategií byly natolik podobné, že zástupci obou MAS začali uvažovat o možnosti sloučení, což zefektivní využití především lidských zdrojů, ale také technického zázemí a vědomostního kapitálu. Sloučením obou území bylo vytvořeno efektivně fungující místní partnerství, jedná se o poměrně rozsáhlé území, a tak zůstaly zachovány 2 kanceláře (Zábřeh, Hanušovice), aby měli členové MAS blízko ke svým manažerům. Obě kanceláře jsou v pravidelném kontaktu a postupy společně koordinují Shodné či styčné charakteristiky území kvalitní životní prostředí, nádherná krajina, kvalitní zemědělská půda, velké zastoupení lesů v regionu velký počet zemědělských subjektů hospodařících v režimu ekologického zemědělství zaměření producentů na kvalitní produkci, šetrnou k životnímu prostředí aktivní spolkový život v obcích, aktivní spolupráce starostů existence velkého počtu památek místního významu celé území spadá do Euroregionu Glacensis možnost příhraniční spolupráce Česko Polsko oblast podhůří Jeseníků - ne příliš atraktivní z hlediska cestovního ruchu (ve srovnání s centry Jeseníků) neexistence místní atraktivity nadregionálního významu, speciálního místního produktu či služby slabá vazba na tradice a historii území, zpřetrhané vazby v období II.světové války (Sudety) 12

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. MAS Zábřežsko o.p.s. Program LEADER ČR. Místní akční skupina Zábřežsko o.p.s.

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. MAS Zábřežsko o.p.s. Program LEADER ČR. Místní akční skupina Zábřežsko o.p.s. MAS Zábřežsko o.p.s. Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh e-mail:info@mas-zabrezsko.eu www.mas-zabrezsko.eu IČ: 277 65 962 Program LEADER ČR Místní akční skupina Zábřežsko o.p.s. Program LEADER ČR splňuje

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, IC: , tel.: , fax: , GSM:

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, IC: ,  tel.: , fax: , GSM: Základní informace Obecně prospěšná společnost Sídlo společnosti: Hanušovice Kancelář Zábřeh: Zábřeh web: www.hornipomoravi.eu, Email: info@hornipomoravi.eu Spolupráce: Počet obcí: 46 Počet obyvatel: 50

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1. 5. 2012 31.8.2012) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Hana Olejníková, Mgr. Olga Špiková

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Strategie rozvoje regionu Hranicko Pozlovice, 13. listopad 2013 Území

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova 13.11.2013 POČET ČLENŮ MAS Veřejný 22 Soukromý 9 Neziskový 18 Celkem 49 CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS MAS Jesenicko pokrývá území 24 měst

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Analytická část strategie. Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech

Analytická část strategie. Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech Analytická část strategie Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovský a horských oblastech Obsah 1. Analýza území MAS Krušné hory, o.p.s. 2. Obyvatelstvo 3. Technická infrastruktura 4.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: SWOT ANALÝZA. Z.č. GHC/ /ST/10

Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: SWOT ANALÝZA. Z.č. GHC/ /ST/10 Zadavatel: Město Litovel nám. Př. Otakara 778 784 01 Litovel Zpracovatel: GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LITOVEL STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu Výroční zpráva 2010 Obsah 1. Úvod... 3

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

Žádost o strategii integrovaného nástroje

Žádost o strategii integrovaného nástroje Žádost o strategii integrovaného nástroje Identifikace operace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Název: území MAS Horní Pomoraví Identifikace žádosti (Hash): 3qUr5 Verze: 0001 Číslo: CLLD_16_01_022

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1.5. 2014 31. 8. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více