Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014"

Transkript

1 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne

2 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne Představení, seznámení se vznikem Spolku pro záchranu fary v Tuklatech Ing. Franc seznámil přítomné s okolnostmi vzniku spolku. Spolek vznikl na základě záměru OZ Tuklaty na prodej, pronájem objektu fary prezentovaného zápisem ze zasedání OZ ze dne Ing. Řeháček, jako předseda spolku informoval přítomné, že je spolupracovníkem Ing. France a sleduje tak nepřímo od cca roku 2008 historii snahy obce o využití objektu fary. Po zveřejnění výše uvedeného zápisu se Ing. Řeháček rozhodl založit Spolek na záchranu fary v Tuklatech s cílem podniknout nezbytné kroky vedoucí k záchraně objektu fary a přípravy projektu její revitalizace. 3. Ing. Voříšek, ekonom a projektový manažer spolku přednesl prezentaci Spolku pro záchranu fary v Tuklatech, spolu se záměrem spolku na revitalizaci a využití objektu fary. Prezentace je přílohou tohoto zápisu. Cílem spolku je sdružovat občany za účelem podniknutí kroků k záchraně objektu fary, propagace možných způsobů využití objektu příprava projektu revitalizace. Spolek navrhuje následující řešení záchrany objektu fary: rekonstrukce objektu fary a přilehlých pozemků se záměrem vytvoření pobytového centra pro seniory s programem aktivního stáří a nadstandardním zázemím, založení společného podniku obce s investorem, kdy obec vkládá nemovitost a investor vkládá prostředky v hodnotě dle tržního ocenění nemovitosti. 4. Ing. Voříšek seznámil přítomné s písemným stanoviskem architekta, jednatele kanceláře Real development design s.r.o., Ing. Špačka, k možnostem využití objektu. Přítomným byly rozdány výtisky tohoto stanoviska. Stanovisko je přílohou tohoto zápisu. 5. Otázky a odpovědi 1. Není objekt fary předmětem církevních restitucí? (p. Krupka) Podávání žádostí o restituce bylo ukončeno. Objekt není předmětem restitucí, pokud je nám známo. 2. Jaký je počet budov, který bude nutné přistavět? V půdorysu stávajících budov sýpky a hospodářského stavení by měla vzniknout nová budova s ubytovací kapacitou a technologickým zázemím. 3. Jaká je časová náročnost přípravy projektu? Přípravné práce k žádosti o dotace budou trvat cca 6 měsíců, žádosti o dotace musí být podány v listopadu (předpoklad). 4. Co když dotace nebude získána? Projekt je možné realizovat i bez dotace s delší dobou návratnosti investice. 5. Kdo bude platit projekt? (p. Krupka) Platit bude investor, nepočítá se s účastí obce. Obec zaplatí znalecký posudek tržního ocenění nemovitosti, na jehož základě bude oceněn vklad do společného podniku. 6. Je možné využít již hotový projekt společenského centra z roku 2008? (p. Jenšovský) Projekt nebude použitelný s výjimkou znaleckých posudků a zaměření objektu z důvodu rozdílného způsobu využití objektu. 7. Nejsou připravovány konkurenční projekty, které chtějí čerpat z dotačních titulů Středočeského kraje? (pí. Petrisková) 1

3 Budou vypsány dotace investiční na rekonstrukce. Zde záleží na kvalitě přípravy projektu a na případných synergiích s dalšími potřebami obce (pracovní místa, ordinace všeobecného lékaře v obci, možnost přípravy obědů pro ZŠ, ). Dále bude možnost obdržet dotace provozní. Bude snaha zařadit provoz do strategie sociálních služeb Středočeského kraje. 8. Je nějaká představa o budoucím zisku projektu? (Ing. Siničák) Prvních 5 let není předpokládán žádný zisk, ani nemůže. V současnosti není o budoucím zisku jasná představa, výhledově může být předpokládán zisk teoreticky do cca2 mil. Kč/rok. Návratnost investice při úspěchu žádosti o dotaci lze uvažovat do cca 10 ti let. 9. Jaký je předpokládaný vznik pracovních míst v obci? Lze uvažovat se vznikem cca 10 ti pracovních míst. 10. P. Jenšovský poznamenává, že prioritní je záchrana a funkčnost objektu fary, případné budoucí zisky teď nejsou podstatné. 11. Odpovídá předpokládaný rozpočet 50 mil. Kč hodnotě nemovitosti? (p. Koníček) Ne. 12. Jaká bude etapovitou výstavby? (p. Chroust) Etapovitost bude řešena v rámci projektu. Z hlediska dotací musí být dán konečný termín úplného dokončení stavebních prací. 13. Máte svou stavební firmu? (p. Krupka) Ne. Stavební práce musí být soutěženy v souladu s evropskými pravidly. 14. Jaká je předpokládaná výše plateb ubytovaných seniorů? (pí. Petrisková) Zatím není stanoveno. Bude snaha udržet střední cenovou úroveň se srovnatelnými zařízeními. 15. Spolek ukončí činnost po vypracování projektu? (p. Krupka) Ano, cílem spolku je osvěta a zajištění přípravy projektu revitalizace a budoucího využití fary. Po naplnění cíle bude činnost spolku ukončena a v činnosti bude pokračovat společný podnik s obcí. Ten už bude zadavatelem stavebního projektu a zpracovatelem žádosti o dotaci. 16. Jaká bude doba trvání realizace projektu? Předpokládáme dobu trvání stavebních prací 1,5 až 2 roky. 17. Kdo jsou investoři? Zatím členové spolku. 19. Jaká je pravděpodobnost získání dotace? (Ing. Siničák) Úspěšnost člena spolku Ing. Voříška je cca % nelze ovšem zaručit. 20. Nechce investor objekt koupit? Ne, společným podnikem s obcí je zvýšena pravděpodobnost získání dotace. 21. Jaká bude časová posloupnost prací? (p. Krupka) 1) Rozhodnutí obce jít do společného podniku 2) Příprava projektu a podání žádosti o přidělení dotace do 11/2014 3) Rozhodnutí o přidělení dotace, pravděpodobně únor ) Cca 2 roky výstavba. Ing. Franc upozorňuje, že mezi tím musí být p. starosta pověřen OZ přípravou společenské smlouvy a následně musí být připravená smlouva zastupitelstvem obce schválena tj. min. dvě zasedání OZ a cca 1,5 měsíce prodleva. 22. Co se stane, když projekt nedostane dotaci a následně zkrachuje? Dluhy jdou za společností, ne za obcí. 23. Jaké bude ručení úvěru, pokud nevyjde dotace? (p, Krupka) Nemovitostí, která bude vložena do společného podniku. 24. Kde bude vjezd pro zásobování objektu? (pí. Jenšovská) Bude řešeno v rámci stavebního projektu. 2

4 25. Jaká bude alokovaná výše dotačních prostředků pro Středočeský kraj v dotačním programu? (p. Chroust) Jedná se o integrovaný regionální operační program, jeho výše ještě není schválena není známo. 26. Pan starosta na závěr konstatuje, že k tématu fary svolá mimořádnou schůzi OZ v termínu 2. nebo Přílohy zápisu: 1) Prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech 2) Stanovisko architekta k možnostem využití objektu fary. Pozn.: Na otázky 1 až 25 odpovídal Ing. Voříšek. Zapsal: Ing. Ivan Franc 3

5 OBJEKT FARY V TUKLATECH PREZENTACE PRO ZASTUPITELSTVO A VEŘEJNOST Spolek pro záchranu fary v Tuklatech 24. Března 2014 Program Představení Možné scénáře Návrh řešení Stanovisko architekta Diskuze 1

6 Představení Spolek pro záchranu fary v Tuklatech Spolek založený dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze. Představenstvo Ing. Karel Řeháček předseda Ing. Jan Voříšek ekonom a projektový manager Ing. Tomáš Zeman - architekt Představení Cíle spolku Cílem spolku je sdružovat občany za účelem podniknutí dik nezbytných kroků vedoucích k revitalizaci a záchraně budovy fary v obci Tuklaty. Tyto kroky budou zahrnovat především propagaci možných způsobů využití budovy fary v Tuklatech, seznamování široké veřejnosti s těmito záměry a příprava projektu revitalizace. Cílem spolku není podnikatelská činnost. 2

7 Možné scénáře Jednání zastupitelstva obce ze dne 17. března 2014 shrnulo možné scénáře budoucího využití objektu fary: Prodej objektu Společný podnik Pronájem objektu Zachování stávajícího stavu Prodej objektu Prodej objektu nejvyšší nabídnuté ceně se smluvním omezením budoucího využití. y Výhody: Okamžitý příliv hotovosti z kupní ceny Rizika: Obec přichází o důležitý objekt Omezení využití pouze pro přímého kupujícího Neznámé přínosy pro obec Objekt nemusí být zrekonstruován 3

8 Společný podnik Založení společného podniku s budoucím investorem. Obec vkládá nemovitosti, investor finanční prostředky a know how. Výhody: Obec drží kontrolu nad objektem a využitím Finanční příjmy obce Zvýšení občanské vybavenosti Další přínosy dle využití Rizika: Časová náročnost výkonu dozorčí funkce Pronájem objektu Dlouhodobý pronájem objektu nejvyšší nabídnuté ceně se smluvním omezením budoucího využití. Výhody: Objekt zůstává v majetku obce Finanční příjmy?? Rizika: Neznámé přínosy pro obec Objekt pravděpodobně nebude zcela zrekonstruován Střídání nájemců Omezené možnosti využití rentabilita pro nájemce 4

9 Zachování stávajícího stavu Výhody: Objekt zůstává v majetku obce Rizika: Postupné chátrání Budoucí náklady na sanaci Navržené řešení Rekonstrukce objektu fary a přilehlých pozemků Vytvoření centra pro seniory pobytového typu s programem aktivního stáří a nadstandardním zázemím. Podpora ze strany Středočeského kraje soulad s koncepcí sociálních služeb Spolufinancování z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu ( ) 5

10 Navržené řešení Společný podnik Obec vkládá nemovitost v hodnotě dle tržního ocenění Investor vkládá prostředky v hodnotě nemovitosti Rozdělení kontroly a výkonné funkce Obec jmenuje j dozorčí radu Investor jmenuje představenstvo či jednatele Přínosy navrženého řešení Kompletní rekonstrukce objektů v areálu fary Využití a revitalizace přilehlých pozemků Klidný a okolí nerušící provoz Zvýšení občanské vybavenosti Ordinace lékaře Fyzioterapie Společenský sál Bazén Využití kapacity kuchyně (škola, školka) Budoucí příjmy z výnosů Podpora projektu nového sídla OÚ a hasičů 6

11 Stanovisko architekta Kancelář REAL DEVELOPMENT DESIGN s.r.o. se zkušenostmi z plánování a výstavby historických rekonstrukcí. Nevhodné způsoby využití: Kulturní centrum Cestovní ruch Podpora záměru seniorského centra Otázky a odpovědi 7