Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s."

Transkript

1 Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Představenstvo akciové společnosti AO REAL, a.s., IČ , se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5420, svolává valnou hromadu akcionářů akciové společnosti, která se bude konat dne v 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese Blansko, Pražská 1602/7, PSČ Jedná se o řádnou valnou hromadu. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů 3. Schválení koupě pohledávky za APOS-BINDING, s.r.o. od APOS-AUTO, s.r.o. 4. Schválení prodeje akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost vlastněných AO REAL, a.s. společnosti APOS-AUTO, s.r.o. 5. Schválení prodeje akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost vlastněných dceřinou společností APOS-BINDING, s.r.o. společnosti APOS-AUTO, s.r.o 6. Odvolání členů dozorčí rady 7. Volba členů dozorčí rady 8. Změna jednatelů dceřiné společnosti APOS-BINDING, s.r.o. 9. Závěr valné hromady Návrhy usnesení a jeho zdůvodnění: K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Předsedou valné hromady se volí Ing. Antonín Oujezdský. Zapisovatelem se volí Ing. Josef Pernica. Ověřovatelem zápisu se volí Ivo Pernica. Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí Ing. Antonín Oujezdský. Navržené osoby jsou vybrány z osob, které budou přítomny a které mají zkušenosti s průběhem valné hromady. K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o postoupení pohledávek, jejímž předmětem je postoupení pohledávek společnosti APOS-AUTO, s.r.o, IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, za společností APOS-BINDING, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, v celkové výši ,50 Kč na společnost AO REAL, a.s., a to za cenu ve výši shodné s výší postupovaných pohledávek, tedy ,50 Kč.

2 Představenstvo společnosti navrhuje schválit uzavření smlouvy o postoupení pohledávek, na jejímž základě společnost získá pohledávky za svojí dceřinou společností, a to z těchto důvodů: Ve svém zdůvodnění v bodě 4. konstatuje vedení AO REAL, a.s. že firma NOVATISK, akciová společnost je ziskovou firmou a že si svůj obchodní podíl cení nejméně na nominál (účetní hodnotu). Vedení AO REAL, a.s. (jako 100% vlastník firmy APOS-BINDING, s.r.o.), doporučuje proto akcionářům uzavření smlouvy na postoupení výše uvedené pohledávky. Touto operací se celková výše závazků vůči firmě APOS-AUTO, s.r.o. bude rovnat nominálu celkového obchodního podílu. Následným prodejem celého obchodního podílu z AO REAL, a.s.(ve firmě NOVATISK, akciová společnost) na firmu APOS-AUTO, s.r.o., pak dojde k započtení všech závazků AO REAL, a.s. vůči firmě APOS-AUTO, s.r.o., kdy tento prodej navrhuje vedení společnosti schválit v bodě 4. Zároveň touto operací dojde ke snížení zadluženosti dceřiné společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči firmě APOS-AUTO, s.r.o., přičemž dceřiné společnosti APOS-BINDING, s.r.o. není v současné době schopna tyto své závazky splatit. K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Valná hromada schvaluje prodej akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, vlastněných společností AO REAL, a.s. v celkové nominální hodnotě ,- Kč, tedy: 1 kusu akcie společnosti číslo 99, série 02, o jmenovité hodnotě ,- Kč, 9 kusů akcií společnosti číslo 21 až 29, série 02, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, 8 kusů akcií společnosti číslo 1 až 8, série 03, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, 2 kusů akcií společnosti číslo 1 až 2, série 03, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, 40 kusů akcií společnosti číslo 1 až 40, série 03, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, společnosti APOS-AUTO, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, a to za cenu rovnou nominální hodnotě těchto akcií. Valná hromada schvaluje uhrazení kupní ceny za prodej akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost započtením pohledávky z titulu této kupní ceny za akcie na pohledávky společnosti APOS- AUTO, s.r.o. za společností AO REAL, a.s. Navrhuje se schválení prodeje všech akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost vlastněných společností za cenu odpovídající jejich nominální hodnotě a způsob úhrady této ceny zápočtem vzájemných pohledávek a závazků, a to z těchto důvodů: Vedení společnosti AO REAL, a.s. investovalo v letech (v souladu se závěry z valných hromad akcionářů) do společnosti NOVATISK, akciová společnost volné finanční prostředky. Důvodem byl předpoklad efektivního hospodaření firmy NOVATISK, akciová společnost ta v tom období získala dlouhodobý kontrakt na dodávku tisku pro japonskou firmu. To se také potvrdilo do konce roku 2013 byla firma NOVATISK, akciová společnost sice ztrátová (z důvodů splácení technologie ve výši 110 mil. Kč), ale od roku 2014 je NOVATISK, akciová společnost již zisková. V období let však firma AO REAL, a.s. zvýšila svoje závazky vůči firmě APOS-AUTO, s.r.o. Důvodem byla rekonstrukci areálu KOVO, výrobní družstvo, provozovna Veverská Bítýška, a snaha o záchranu dceřiné společnosti APOS-BINDING, s.r.o. (v částce odpovídající postoupené pohledávce,

3 jejíž postoupení je navrženo schválit v bodě 3.) snížením jejího zadlužení vůči společnosti APOS- AUTO, s.r.o., kdy novým věřitelem se má stát mateřská společnost AO REAL, a.s. Na druhé straně se firmě AO REAL, a.s. podařilo několik úspěšných developerských akcí (Sanatorka Blansko, Zborovce Blansko) Z důvodů omezení rizik vedení AO REAL, a.s. navrhuje věnovat se výhradně realitní a developerské činnosti a doporučuje proto akcionářům prodat svůj celý obchodní podíl ve firmě NOVATISK, akciová společnost za nominální hodnotu. Důvodem pro prodej obchodního je dlouhodobá návratnost a vyřešení závazků společnosti vůči firmě APOS-AUTO, s.r.o., naopak pro nedoporučení je: dlouhodobě prosperující firma NOVATISK, akciová společnost prodej majoritního balíku akcií Přesto vedení AO REAL, a.s. doporučuje akcionářům prodat všechny akcie za nominální hodnotu. K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Valná hromada schvaluje prodej akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, vlastněných dceřinou společností APOS-BINDING, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, v celkové nominální hodnotě ,- Kč, tedy: 4 kusů akcií společnosti číslo 95 až 98, série 02, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, 15 kusů akcií společnosti číslo 6 až 20, série 02, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, společnosti APOS-AUTO, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, a to za cenu rovnou nominální hodnotě těchto akcií. Valná hromada schvaluje uhrazení kupní ceny za prodej akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost započtením pohledávky z titulu této kupní ceny za akcie na pohledávky společnosti APOS- AUTO, s.r.o. za společností APOS-BINDING, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti realizací všech kroků potřebných k prodeji akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost dceřinou společností a k realizaci zápočtu pohledávek. Navrhuje se schválení prodeje všech akcií společnosti NOVATISK, akciová společnost vlastněných dceřinou společností APOS-BINDING, s.r.o. za cenu odpovídající jejich nominální hodnotě a způsob úhrady této ceny zápočtem vzájemných pohledávek a závazků dceřiné společnosti a kupujícího, a to z obdobných důvodů jako v bodě 4, neboť rovněž prostřednictvím dceřiné společnosti APOS- BINDING, s.r.o. došlo v letech (v souladu se závěry z valných hromad akcionářů) k investicím do společnosti NOVATISK, akciová společnost. Důvodem byl předpoklad efektivního hospodaření firmy NOVATISK, akciová společnost ta v tom období získala dlouhodobý kontrakt na dodávku tisku pro japonskou firmu. To se také potvrdilo do konce roku 2013 byla firma NOVATISK, akciová společnost sice ztrátová (z důvodů splácení technologie ve výši 110 mil.kč), ale od roku 2014 je NOVATISK, akciová společnost již zisková. Zároveň však dceřiná společnost APOS-BINDING, s.r.o. má rovněž závazky vůči firmě APOS-AUTO, s.r.o., a to z důvodu investic této firmy do polygrafie, ručení této firmy za splátky na majetek společnosti APOS-BINDING, s.r.o. atd., kdy tyto jsou pro dceřinou společnost v současné době nesplatitelné.

4 Důvodem pro prodej obchodního je dlouhodobá návratnost a vyřešení závazků společnosti vůči firmě APOS-AUTO, s.r.o., naopak pro nedoporučení je dlouhodobě prosperující firma NOVATISK, akciová společnost. Přesto vedení AO REAL, a.s. doporučuje akcionářům prodat všechny akcie vlastněné dceřinou společností za nominální hodnotu. Zároveň se pověřuje představenstvo společnosti, které je oprávněno vykonávat v zastoupení společnosti práva jediného společníka dceřiné společnosti provedením všech kroků potřebných k realizaci tohoto usnesení. K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Valná hromada odvolává Ing. Petra Volgemuta z členství v dozorčí radě. Valná hromada odvolává Ivanu Zukalovou z členství v dozorčí radě. Valná hromada odvolává Ivanu Zouharovou členství v dozorčí radě. Představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady Ing. Volgemuta a paní Zukalovou, kterým končí v letošním roce funkční období člena dozorčí rady z členství v dozorčí radě tak, aby valná hromada mohla zvolit nové členy dozorčí rady. Zároveň představenstvo navrhuje, aby valná hromada odvolala i třetí stávající členku dozorčí rady tak, aby mohla být zvolena kompletní nová dozorčí rada společnosti. K bodu 7 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Valná hromada volí Ing. Vojtěcha Pětu, nar , bytem Sychotín 65, Kunštát, PSČ 67972, členem dozorčí rady. Valná hromada volí Ing. Ladislava Nečase, nar , bytem Ráječko, Lesní 125, PSČ , členem dozorčí rady. Valná hromada volí Ing. Josefa Svobodu, nar , Sloup 7, PSČ , členem dozorčí rady. Představenstvo společnosti navrhuje zvolit členy dozorčí rady na místo odvolaných členů navržené osoby. Jedná se o osoby, které mají zkušenosti s fungováním společnosti i dozorčí rady a které jsou zárukou kvalitní práce dozorčí rady v budoucnosti. K bodu 8 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení: Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti jakožto orgán, který zastupuje společnost při výkonu práv společnosti jako jediného společníka dceřiné společnosti APOS-BINDING, s.r.o., IČ , se sídlem Pražská 1602/7, Blansko, odvoláním dosavadních jednatelů této dceřiné společnosti a jmenováním nových jednatelů této dceřiné společnosti tyto osoby: Ing. Antonína Oujezdského, nar , bytem Východní 2332/4, Blansko;

5 Ing. Ladislava Nečase, nar , bytem Ráječko, Lesní 125, PSČ Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada rozhodla o změně jednatelů dceřiné společnosti APOS-BINDING, s.r.o., a to z důvodu vytíženosti současných jednatelů jinými povinnostmi. Navržené osoby jsou dle názoru představenstva osobami, které mají zkušenosti s fungováním společnosti s ručením omezeným jako je dceřiná společnost APOS-BINDING, s.r.o. a jsou zárukou kvalitní práce v budoucnosti. Prezence akcionářů bude zahájena v 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady. Při prezenci je akcionář nebo jeho zástupce povinen předložit akcie, jež ho opravňují k hlasování na valné hromadě. V Blansku dne Ing. Antonín Oujezdský předseda představenstva AO REAL, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost Jednatel společnosti s ručením omezeným ZEVETA AMMUNITION s.r.o., IČO: 26950065,

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více