Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj prosinec 2007 města Cvikova Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč V neděli 2. prosince v hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2007 je tady a začíná jedno z nejhezčích období roku, období Vánoc. Všichni se jistě těšíme na sváteční dny, kdy nejdůležitější ze všeho je to, že v kruhu rodinném nebo mezi přáteli a známými strávíme několik příjemných dní plných pohody a porozumění. Chtěl bych vám všem popřát klidné svátky vánoční, bohatou nadílku pod stromečkem, veselého silvestra a šťastné vykročení do nového roku Ať se vám splní co nejvíce přání a příští rok je pro nás pro všechny úspěšný a plný radosti ze života. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Město Cvikov upozorňuje všechna zájmová sdružení, sportovní oddíly i jednotlivé sportovce na možnost požádat o příspěvek na činnost z rozpočtu města na rok Žádosti budou přijímány do písemně na podatelně MěÚ Cvikov. Mgr. Ivo Čeřovský, starosta města Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října /07 K usn. č. 242/07 prodej objektu č.p. 242 Lindava nutné vytyčení pozemků a zaměření objektu, provést odsouhlasení pozemků k prodeji s objektem. (7 pro) 285/07 K usn. č. 266/07 vytápění budovy školy v Lindavě, byla prověřena možnost instalace elektrického vytápění, otázka regulace teploty, změna vytápění na elektrické, potřeba temperování objektu bývalého ústavu a nebytového prostoru pošty, otázka umístění kotle na příští jednání rady: a doporučuje řediteli ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov zabývat se stávající regulací teploty v budově - přemístit regulátor pokojové teploty. (7 pro) a energetikovi SMC předložit na příští zasedání rady roční náklady na provoz kotelny (ústav, škola, pošta). (7 pro) 286/07 K usn. č. 270/07 pronájem nebytového prostoru v č.p. 137 ulice Československé armády Cvikov I, nabídka pronájmu zveřejněna žádost Markéty Hojsákové, bytem Cvikov, Nová ul. souhlas s pronájmem od , cena 400,- Kč za 1 m2/rok pro účely prodejny květin. (7 pro) 287/07 K usn. č. 272/07 nákup výsuvného žebříku pro hasiče - hasičské auto + žebřík, cena ,- Kč, platné revize i TP, úhrada z rozpočtu hasičů r (7 pro) 288/07 Otázka přechodu na Krompachu po uvolnění hranice po vstupu do Schengenské dohody, jednání krajské skupiny, zájem o zprovoznění, souhlasí s pověřením místostarosty o možnosti projednání v této komisi. (7 pro) 289/07 Nabídka města Mimoň - účast na pracovní schůzce spolupráce města - regionální středisko zpracování komunálních odpadů záměr třídírny odpadů s kompostárnou, založení veřejně prospěšné společnosti - Jablonné, Stráž a další obce, 150 tis. vklad na vstup. Stávající stav - tuto službu může pro město zajisťovat Ekoservis Varnsdorf, informace na příští radě. (7 pro) 290/07 Jmenuje pana Rudolfa Repku členem redakční rady. (7 pro) 291/07 Nesouhlasí se snížením ceny pronájmu pozemků zahrada - na cenu za sekání, nájemní smlouva na pozemek p.č. 2883/21 v k.ú. Cvikov, nájemce Jan Mikuš, Žitavská 56, Cvikov II. (7 pro) 292/07 Nedoporučuje vyhovět žádosti p. Soudila, bytem Cvikov, Naděje o snížení kupní ceny pozemku p.č. 930 o výměře 870 m2 na cenu 30,- Kč, dle ÚP pozemek určen k výstavbě. (6 pro,1 zdržel) 293/07 Souhlasí (jako zřizovatel) s podáním žádosti o trvalou výjimku k neprovedení stavebních změn Mateřská škola Sídliště 592, Cvikov II a to: bezbariérový přístup, snížený počet WC z důvodu, že stavba objektu byla kolaudována v r a nelze provést technicky další rozšíření a stávající stav nebrání řádnému užívání objektu k danému účelu. (7 pro) 295/07 Schvaluje zápis do Kroniky města za r (7 pro) 296/07 Souhlasí s uzavřením barterové smlouvy mezi Službami města Cvikov a CLNET Česká Lípa na využití uložení optického kabelu CL- NETu v zařízení města rozvod tepla s tím, že město a SMC bude využívat pro svoji datovou komunikaci kabeláž CLNETu na dobu určitou 10 let, kompletní příprava ze strany CLNET pro napojení kotelen a k propojení modulů. (7 pro) 297/07 Byty města : a) pověřuje stavebního technika k provedení odhadu nezbytných stavebních úprav bytu v č.p. 38, Náměstí Osvobození Cvikov, odhad předložit do příští rady b) pověřuje starostu, místostarostu a vedoucího bytového oddělení zjistit zákonné možnosti zvýšení nájmu, způsob dražby pronájmu bytu č.p. 38 po provedení rekonstrukce c) pozastavuje návrh p. Neckáře d) odkládá žádosti o podnájmy bytů (upřesnění dlužníků města, nejasné podklady) (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) e) odkládá žádost p. Vančurové o výměnu bytu (otázka zrušení společného nájmu bytu manželů) 298/07 Souhlasí s pronájmem bytu p. Věře Hřivnáčové, bytem Českolipská 264, Verneřice byt 1+1 Vančurova ulice č.p. 261, Cvikov II. (7 pro) 299/07 Souhlasí s podpisem smlouvy - věcné břemeno město Cvikov a Ředitelství silnic a dálnic Liberec na vedení veřejného osvětlení Tovární ulice v pozemku silnic, hodnota věcného břemene 12 tis. Kč za zřízení. (7 pro) 300/07 Ústavní ulice smlouva se SČP na převod plynovodu včetně veřejných částí přípojek: a) doporučuje ZM uzavření kupní smlouvy na převod v hodnotě ,- Kč. (7 pro) b) souhlasí s podpisem smlouvy o nájmu zařízení k zajištění provozu do doby schválení kupní smlouvy na ZM. (7 pro) 301/07 Vzala na vědomí pozastavení prací a inženýrské činnosti na zpracovávání projektové dokumentace kanalizace Drnovec a část města Cvikov do doby schválení změny č. 2 Územního plánu města. Vzala na vědomí předávací protokol SVIS projektové dokumentace kanalizace k územnímu řízení. Bude vyvoláno jednání s MěÚ Nový Bor ve věci projednání změny územního plánu. (7 pro) 302/07 Rada projednala návrh SixNumbers Nový Bor, občanské sdružení, na uspořádání cykloturistického srazu ve Cvikově , propagace města, cca 500 účastníků, shromažďovací místo u ubytovny Cvikováčku, souhlas stávajícího vlastníka pozemků PF, souhlas s akcí, další spolupráce bude upřesněna. (7 pro) 303/07 Otázka vlastnictví pozemků v trase plánovaného chodníku mezi Cvikovem a Svorem, není srovnávací sestava stávající parcela č. 928, výměra m2. Nabídka Ing. P. Špuláka na zpracování projektu ke stavebnímu povolení. Pověřuje stavebního technika projednat možnost využití podkladů od obce Svor nebo zadat zpracování srovnávací sestavy, další informace příští radu. 304/07 Schvaluje Dodatek ke smlouvě s firmou GEDOS Česká Lípa - rozdělení na 2 etapy - dle samostatných funkčních celků, 1. dostavba jídelny, výměna oken, zateplení objektu, 2. zastřešení a fasáda. (7 pro) 305/07 Projednala návrh p. Zámečníka z Euroregionu NISA na zpracování dotačního titulu rekonstrukce bývalého hotelu Sever - kompletní příprava, dotační management, technická pomoc. (7 pro) 306/07 Vzala na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za měsíc Doporučuje ZM pověřit radu provedením změn úprav rozpočtu dle skutečného čerpání v jednotlivých kapitolách a položkách k 31. prosinci Dále rada projednala a - k usn. č. 219/07 prodej bytů ostatním zájemcům - vzala na vědomí zpracování odhadů na volné byty k prodeji, odhady budou předány firmě REMAX - k usn. č. 283/07 za účelem zjištění rozsahu činnosti TJ Jiskry ve městě pozvat na příští zasedání rady vedení TJ Jiskry Cvikov - k usn. č. 147/07 kontrola památek, kontrola bude provedena 8. listopadu 2007, zpráva užívání sokolovny - způsob úhrady pro rekreační sport dospělých za užívání zařízení DDM podobně jako ve škole - projedná starosta - návrh členů rady aby město v případech, kdy zřizuje věcná břemena pro ostatní organizace a instituce, uplatňoval příslušnou finanční úhradu, bude projednán a konečný návrh předložen ke schválení - vzala na vědomí návrhy Osadního výboru Lindava a Svitava k rozpočtu roku 2008 s tím, že návrhy budou předloženy v rámci celkového rozpočtu pověřuje referentku životního prostředí prošetřením připomínky osadního výboru ve věci černé skládky odpadů mezi Lindavou a Brništěm JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání 20. schůze Rady města Cvikova ze dne 30. října /07 K usn. 248/07 schvaluje nákup 200 ks kalendářů á 80,- Kč, prodejní cena 100,- Kč. (6 pro, 1 zdržel) 308/07 K usn. 283/07 - bere na vědomí informaci o činnosti TJ Jiskra Cvikov. (7 pro) 309/07 Doporučuje ZM schválit rozdělení pozemku p. č /1 a 2865/16 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Dělnická- Vojanova dle návrhu. (7 pro) Doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku jako celé lokality firmě s.r.o EKO Haus Fertigbau. (7 pro) Zveřejnění nabídky na prodej jednotlivých pozemků - část 1 a 5 cena 200,- Kč, část 2,3,4,6,7 cena 100,- Kč. Pověřuje komisi rozvoje upřesnit posouzení zasíťovaný a nezasíťovaný pozemek. (7 pro) 310/07 Doporučuje ZM schválit p r o d e j pozemků a) p.p.č. 1261/18 o výměře 966 m 2 k.ú. Cvikov, kupující: Vratislav LAMAČ a Monika TUČKOVÁ, Cvikov, Vančurova 603; za účelem výstavby RD cena: 200 Kč/m 2 (6 pro, 1 nepřítomen) b) p.p.č. 1261/21 o výměře 966 m 2 k.ú. Cvikov, kupující: Sylvie FALCMANOVÁ, Praha 9, Krausova 604; za účelem výstavby RD cena: 200 Kč/m 2 (6 pro, 1 nepřítomen) c) p.p.č. 1261/26 o výměře 966 m 2 k.ú. Cvikov, kupující: Josef REJMAN, Jablonné v Podještědí, Česká Ves 8; za účelem výstavby RD cena: 200 Kč/m 2 (6 pro, 1 nepřítomen) d) p.p.č. 1261/28 o výměře 1133 m 2 k.ú. Cvikov, za účelem výstavby RD, provedení obálkové metody na cenu pozemků žadatelé: Martin a Martina POMIKÁČKOVI, Mimoň, Sídliště pod Ralskem 591; nabídka 268,- Kč, Sergheí CEBAN, Cvikov, Kollárova 33, nabídka 203,- Kč Rada dle ceny doporučuje prodej manž. Pomikáčkovým a zamítnutí prodeje S. Cebanovi. (6 pro, 1 nepřítomen) e) p.p.č. 44/1 část z výměry 4039 m 2 (dle GP - cca 1920 m 2 ) k.ú. Cvikov, kupující: STAVOKOMBINÁT INVEST, s.r.o., Liberec, Dr. M. Horákové 185/66; za účelem výstavby obchodního střediska, cena: 100 Kč/m 2 (stávající nájemní smlouvy budou vypovězeny) ( 6 pro, 1 proti Pharm.Dr. Skopová) f) (pozemky v k.ú. Cvikov k domu č.p. 256, Nábřežní ulice ) st.p.č. 318 část z celkové výměry 1456 m 2 (dle GP) - na parcele dům č.p. 256, cena: 100 Kč/m 2 p.p.č. 320 část z celkové výměry 500 m 2 (dle GP) p.p.č. 2970/1 část z celkové výměry 1036 m 2 (dle GP) p.p.č. 3519/12 část z celkové výměry 1456 m 2 (dle GP) p.p.č část z celkové výměry 148 m 2 (dle GP) cena: 30 Kč/m 2 pro účely zahrady kupující: Karel MATUŠKA, Liberec, Nedbalova 661, Ing. Petr SO- CHOR, Liberec, Dobiášova 865/44 (7pro) g) p.p.č. 1475/1, část z výměry 1475 m 2 k.ú. Cvikov (dle GP, oddělení části pozemku pro přístupovou cestu), cena: 30 Kč/m 2 kupující: Jana PROKOPOVÁ, Cvikov, Kollárova 31; za účelem zahrady (7 pro) h) p.p.č. 1376/6 o výměře 1796 m 2 k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč kupující: Jaroslav NAVRÁTIL, Česká Lípa, J.Maštálka 2020; za účelem zahrady (7 pro) (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) i) p.p.č. 1154/13 o výměře 392 m 2 k.ú. Cvikov kupující: Pavel a Eva LIBICHOVI, Česká Lípa, Na Svahu 2645; za účelem zahrady a doporučuje zrušit usnesení ZM dne usn.č.3/a)11 o prodeji pozemku p. Zdence Libichové, bytem Cvikov, cena: 30 Kč/m 2 (7 pro) j) p.p.č. 1087/9 o výměře 145 m 2 k.ú. Cvikov kupující: Michal VOJTĚCH, Cvikov, Sídliště 550; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m 2 (7 pro) k) p.p.č. 1087/4 o výměře 268 m 2 k.ú. Cvikov kupující: Josef ZAHRÁDKA, Cvikov, Mánesova 546; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m 2 (7 pro) l) p.p.č. 1146/2 o výměře 48 m 2 k.ú. Cvikov kupující : Luboš a Magda DRAŠKOVIČOVI, Cvikov, Mánesova 545; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m 2 (7 pro) m) p.p.č. 3420/12 část z výměry 3741 m 2 (dle GP cca 1200 m 2 ) k.ú. Cvikov kupující : ing.josef DOSTÁL, Cvikov, Tovární 271; za účelem výstavby RD, cena 100,- Kč, (7 pro) n) p.p.č. 3420/12 část z výměry 3741 m 2 (dle GP cca 1200 m 2 ) k.ú. Cvikov kupující: Barbora DOSTÁLOVÁ, Sloup v Čechách, V Lukách; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m 2 (7 pro) o) p.p.č. 757/4 o výměře 1611 m 2 k.ú. Naděje p.p.č. 757/5 - část (bez sloučené části ) z výměry 1155 m 2 (dle GP) k.ú. Naděje p.p.č. 762/1 o výměře 182 m 2 k.ú. Naděje kupující: PHDr.Jan GALUŠKA, JUDr.Vladimír GALUŠKA, Milena GALUŠKOVÁ, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem zahrady, cena 100 Kč/m 2 (7 pro) 311/07 Doporučuje ZM neschválit prodej pozemků a. p.p.č. 135/1 o výměře 4088 m 2 k.ú. Svitava žadatel: Zdeněk JENÍK, Svitava 16; za účelem zahrady a možné výstavby rekreačního zařízení (prodej již schválen p. Otradovcovi) (7 pro) b. p.p.č. 24/1-část z výměry 494 m 2 (cca 80 m 2 ) k.ú. Cvikov žadatel: Miloš ŠTĚPÁN, Cvikov, Kollárova 13; za účelem zahrady (7 pro) c. p.p.č. 757/3 o výměře 833 m 2 k.ú. Naděje žadatelé: PHDr.Jan GALUŠKA, JUDr.Vladimír GALUŠKA, Milena GALUŠKOVÁ, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem zahrady, pozemek vhodný k výstavbě (6 pro, 1 zdržel) 312/07 Doporučuje ZM schválit n a b y t í pozemků do majetku města a. p.p.č. 2363/5-16 o celkové výměře m 2 k.ú. Cvikov za účelem výstavby RD; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 (6 pro 1 nepřítomen) b. p.p.č. 609 o výměře 399 m 2, p.p.č. 577/4 o výměře m 2 k.ú. Drnovec za účelem komunikace; bezúplatný převod od: Krajská správa silnic LK, přísp.organizace, Liberec, České mládeže 632/32 (6 pro 1 nepřítomen) c. p.p.č o výměře 385 m 2 k.ú. Naděje za účelem zachování komunikace; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 (7 pro) d. p.p.č. 1021/2 o výměře 1395 m 2 k.ú. Naděje pozemek pro výstavbu RD; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 (7 pro) e. p.p.č o výměře 193 m2 k.ú. Cvikov, od s.p. Benzina, kupní cena 7 010,- Kč, část komunikace u č.p. 30 Pivovarská ul. (7 pro) 313/07 Schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 453 a části p.p.č. 446 o celkové výměře 1310 m 2 k.ú. Drnovec žadatel: Lukáš GRILL, Cvikov, Drnovec 116; za účelem sekání trávy pův. nájemce p. Jaroslava Grillová-Dvořáčková nájemní vztah ukončen na vlastní žádost ke z důvodu přestěhování, část na sekání trávy, část jako zahrada (7 pro) 314/07 Doporučuje ZM schválit změnu územního plánu města (doplnění změny č. 2) p.p.č. 2417/2 v k.ú. Cvikov na zastavěné území smíšené neobytné území, žadatelé Tomáš Kavan, bytem Cvikov a Miroslav Žák, bytem Cvikov. (7 pro) 315/07 Rada projednala bytové záležitosti a a) po písemném doložení ukončení nájemní smlouvy od p. Jelínka Zdeňka, souhlasí s pronájmem bytu č. 3, v č.p. 541, Mánesova ulice Cvikov II sl. Rybníkářové Michaele na dobu ½ roku (7 pro) b) souhlasí s podnájmem bytu v č.p.569 Martinovo údolí Cvikov II, nájemce Jan Brejška, podnájemce Jitka Řeřichová, bytem N.Bor (6 pro, 1 zdržel) e) souhlasí s podnájmem bytu v č.p. 470 Martinovo údolí Cvikov II, nájemce ing. Stanislav Kratochvíl, souhlas podmíněn doložením podnájemní smlouvy (7 pro) 317/07 Potvrzuje Václava Macelu ve funkci ředitele příspěvkové organizace DDM Cvikováček Cvikov v souvislosti se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace.(7 pro) 318/07 Souhlasí s podáním žádosti o výjimku z hygienických předpisů z důvodu neprovedení stavebních úprav (sociální zařízení, bezbariérovost) příspěvkových organizací Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov a DDM Cvikováček Cvikov. (7 pro) 319/07 Souhlasí s přidělením bytu v DPS - Jiřina Nigrinová, bytem Cvikov (7 pro) 320/07 Souhlasí s prodloužením lhůty pro podpis kupní smlouvy manželů Filkových, bytem Cvikov II Potoční 116, ve věci prodeje pozemku města č. 6/A/ch o 6 měsíců. (6 pro, 1 nepřítomen) 321/07 Schvaluje zvýšení poplatku za knihovní služby - zapůjčení knihy u jiné knihovny na 30,- Kč/ ks. (6 pro, 1 nepřítomen) 322/07 Schvaluje odpis majetku města dle návrhu a likvidaci dle návrhu, včetně bezplatného převodu počítačové sestavy na FK Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen) 323/07 Projednala návrhy na dořešení restitučních nároků v k.ú. Lindava a a) doporučuje ZM schválit finanční vyrovnání ve výši ,- Kč jako náhrady části restitučního nároku č. 27 oprávněným osobám (rodina Bretových) dle návrhu (6 pro, 1 nepřítomen) b) odkládá projednání návrhu restitučního nároku p. Moosové projednání v Osadním výboru Lindava a Svitava a s žadatelkou. (6 pro,1 nepřítomen) 324/07 Nedoporučuje ZM změnu usnesení o zamítnutí prodeje pozemku v k.ú. Naděje pro účely zahrady, manželům Kocourkovým, bytem Cvikov Naděje v k.ú. Naděje (7 pro) 325/07 Doporučuje ZM zrušení usnesení bod 6 C)a) ze dne 3.května 2007 o zpětném odkoupení p. p. č. 3011/24 o výměře 1008 m2 v k.ú. Cvikov lokalita Ústavní ulice. Pozemek zůstává v majetku manželů ing. Jiřího Mašáta a Kristiny Maschat. (7 pro) 326/07 Schvaluje návrh a podpis smlouvy o zprostředkování prodeje 14 bytů města s firmou RE/MAX Liberec. (7 pro) Dále rada projednala: - k usn. 289/07 třídírna odpadů Mimoň vzala na vědomí informaci a zápis z jednání v Mimoni, po získání dalších podkladů bude zařazeno na jednání rady - odkládá žádost na úpravu pracovní doby v DPS s tím, že bude doložen snímek pracovní doby a počet jednotlivých úkonů - pověřuje tajemníka MěÚ zajištěním písemného stanoviska ve věci možnosti podávání informací o nezaplacených pohledávkách vůči městu Radě města (místní poplatky za odpad apod.) - odkládá projednání otázky úpravy bytu v č.p. 38 Náměstí Osvobození 38 Cvikov I na příští zasedání JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města 3

4 Informace z jednání 21. schůze Rady města Cvikova ze dne 13. listopadu /07 Prodej bytu v č.6 v č.p. 178 ul. Boženy Němcové Cvikov I 3 nabídky, nejvyšší nabídka ,- Kč, kupující Bartoš Tomáš, bytem Jablonec nad Nisou. Rada schvaluje vyhodnocení nabídek. (6 pro, 1 nepřítomen) 328/07 Doporučuje ZM ustanovit Osadní výbor Trávník-Naděje ve složení předseda ing. Ludvík Šajtar, členové František Jonát, Jitka Lišková, Dis. Vlastimil Kocourek, Václav Soudil. (6 pro, 1 nepřítomen) 329/07 Souhlasí se zrušením nájemní smlouvy na pronájem sklepa dle žádosti p. Libuše Halamové, bytem Lindava. (6 pro, 1 nepřítomen) 330/07 Souhlasí s navrženou změnou Dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi městem a Janem Haklem, bytem Cvikov II, Martinovo údolí 96 od (6 pro, 1 nepřítomen) 331/07 Vzala na vědomí dopis p. Štolúna ve věci jeskyní Svitava a ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Peterovi odpovědět na tento dopis a znovu zaslat dožádání na všechny dotčené orgány ve věci legálnosti provozování a užívání těchto jeskynních prostor. 332/07 Schvaluje Plán zimní údržby na rok /07 Souhlasí s bytovým řešení v č.p. 354 v ul. Komenského Cvikov I a to a) změna velikosti bytu po p. Andrlové z 1+1 na 1+0, bude přidělen samostatně b) oddělení komory (úprava na obytnou místnost + zřízení WC a sprchového koutu) - nový byt 1+0, souhlasí s přidělením nově vzniklého bytu 1+0 Kateřině Velové, bytem Cvikov 334/07 Souhlasí s podnájmem bytu v č.p. 544 ul. Mánesova Cvikov II na dobu 1 roku nájemce Zdeňka Zemanová, podnájemce Vladimír Vančura. 335/07 Byt v č. p. 38, Náměstí Osvobození Cvikov I rada souhlasí s provedení rekonstrukce bytu - stanovení tržního nájemného nabídka pronájmu bytu obálkovou metodou předplacení nájmu do výše provedené opravy vyhodnocení a otevírání obálek za účasti zájemců v radě města. (5 pro, 2 nepřítomni) 336/07 Rada souhlasí s provedením vybraných návrhů změny č. 2 Územního plánu města Cvikova k přednostnímu zpracování létajícím pořizovatelem, a to - doplnění trasy komunikace (chodník) Cvikov Svor - vyřazení komunikací ze závazných regulativů v návrhových plochách pro výstavbu a stanovení počtu domů na návrhových plochách - zanesení skutečného stavu v k.ú. Lindava na st.p. č doplnění regulativ pro plochy zahrada a louky (obecná změna možnost výstavby altánů, zahradních chatek a kolen) - změny týkající se kanalizace Lindava, Drnovec a vodovodu Lindava Rada doporučuje provedení změn a pověření starosty města jednáním a spoluprací se zpracovatelem a projektantem ÚP. (Informace o zpracovávání změny budou podávány průběžně - cena a termín na příští radě. (5 pro, 2 nepřítomni) 337/07 Zpoplatnění užívání zařízení DDM sokolovny pro sportovní aktivity dospělých od Sjednocení poplatků za užívání u DDM a ZŠ a MŠ. Zajistí ředitel DDM. (5 pro, 1 nepřítomen, 1 zdržel) Dále rada projednala - vzala na vědomí informaci o adventních akcích - informace komise životního prostředí o přípravě místních turistických a naučných okruhů, příprava propagačního materiálu, obnovení textů na informačních tabulích JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města CVIKOV konaného ve čtvrtek 1. listopadu 2007 Účast: přítomno 19 členů zastupitelstva, 2 omluveni p.kovalev, Dr. Ing. Vojtěch Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a 1/ Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení 2/ A/1 Schvaluje rozdělení pozemku p. č /1 a 2865/16 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Dělnická-Vojanova dle návrhu. Nesouhlasí s prodejem pozemku jako celé lokality firmě s.r.o. EKO Haus Fertigbau. Zveřejnění nabídky na prodej jednotlivých pozemků - část 1 a 5 cena 200,- Kč, část 2,3,4,6,7 cena 100,- Kč. hlasování: 19 pro A/ 2 Schvaluje prodej pozemků a) p.p.č. 1261/18 o výměře 966 m 2 k.ú. Cvikov, kupující: Vratislav LAMAČ a Monika TUČKOVÁ, Cvikov, Vančurova 603; za účelem výstavby RD, cena: 200 Kč/m 2 hlasování: 19 pro b) p.p.č. 1261/21 o výměře 966 m 2 k.ú. Cvikov, kupující: Sylvie FALCMANOVÁ, Praha 9, Krausova 604; za účelem výstavby RD, cena: 200 Kč/m 2 hlasování: 19 pro c) p.p.č. 1261/26 o výměře 966 m 2 k.ú. Cvikov, kupující: Josef REJMAN, Jablonné v Podještědí, Česká Ves 8; za účelem výstavby RD cena: 200 Kč/m 2 hlasování: 19 pro d) p.p.č. 1261/28 o výměře 1133 m 2 k.ú. Cvikov, kupující: Martin a Martina POMIKÁČKOVI, Mimoň, Sídliště pod Ralskem 591; za účelem výstavby RD, cena: 268 Kč/m 2 hlasování: 19 pro e) p.p.č. 44/1 část z výměry 4039 m 2 (dle GP - cca 1920 m 2 ) k.ú. Cvikov, kupující: STAVOKOMBINÁT INVEST, s.r.o., Liberec, Dr.M.Horákové 185/66; za účelem výstavby obchodního střediska, cena: 100 Kč/m 2 (stávající nájemní smlouvy budou vypovězeny) hlasování: 14 pro, 1 proti - PharmDr. Skopová, 2 zdrželi Mgr. Krafková, p. Neckař, 2 nepřítomni JUDr. Švehla, p. Hanzlíček f) (pozemky v k.ú. Cvikov k domu č.p. 256, Nábřežní ulice ) st.p.č. 318 část z celkové výměry 1456 m 2 (dle GP) - na parcele dům č.p. 256 cena: 100 Kč/m 2 p.p.č. 320 část z celkové výměry 500 m 2 (dle GP), p.p.č. 2970/1 část z celkové výměry 1036 m 2 (dle GP), p.p.č. 3519/12 část z celkové výměry 1456 m 2 (dle GP), p.p.č část z celkové výměry 148 m 2 (dle GP), cena: 30 Kč/m 2 pro účely zahrady kupující: Karel MATUŠKA, Liberec, Nedbalova 661, Ing. Petr SOCHOR, Liberec, Dobiášova 865/44, hlasování: 16 pro, 2 nepřítomni JUDr. Švehla, p. Hanzlíček g) p.p.č. 1475/1 část z výměry 1475 m 2 k.ú. Cvikov (dle GP, oddělení části pozemku pro přístupovou cestu), cena: 30 Kč/m 2 kupující: Jana PROKOPOVÁ, Cvikov, Kollárova 31; za účelem zahrady, hlasování: 17 pro, 2 nepřítomni JUDr. Švehla, ing. Dostál h) p.p.č. 1376/6 o výměře 1796 m 2 k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč za účelem zahrady kupující: Jaroslav NAVRÁTIL, Česká Lípa, J.Maštálka 2020; hlasování: 18 pro, 1 zdržel p. Pech (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) i) p.p.č. 1154/13 o výměře 392 m 2 k.ú. Cvikov kupující: Pavel a Eva LIBICHOVI, Česká Lípa, Na Svahu 2645; za účelem zahrady - ruší usnesení ZM dne usn.č.3/a)11 o prodeji pozemku p. Zdence Libichové, bytem Cvikov, cena: 30 Kč/ m 2 hlasování: 19 pro j) p.p.č. 1087/9 o výměře 145 m 2 k.ú. Cvikov kupující: Michal VOJTĚCH, Cvikov, Sídliště 550; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m 2 hlasování: nehlasuje p. Vojtěch M., 18 pro k) p.p.č. 1087/4 o výměře 268 m 2 k.ú. Cvikov kupující: Josef ZAHRÁDKA, Cvikov, Mánesova 546; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m 2 hlasování: 19 pro l) p.p.č. 1146/2 o výměře 48 m 2 k.ú. Cvikov kupující : Luboš a Magda DRAŠKOVIČOVI, Cvikov, Mánesova 545; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m 2 hlasování: 19 pro m) p.p.č. 3420/12 část z výměry 3741 m 2 (dle GP cca 1200 m 2 ) k.ú. Cvikov kupující : ing.josef DOSTÁL, Cvikov, Tovární 271; za účelem výstavby RD, cena 100,- Kč, hlasování: nehlasuje ing. Dostál, 18 pro n) p.p.č. 3420/12 část z výměry 3741 m 2 (dle GP cca 1200 m 2 ) k.ú. Cvikov kupující: Barbora DOSTÁLOVÁ, Sloup v Čechách, V Lukách; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m 2 hlasování: nehlasuje ing. Dostál, 18 pro o) p.p.č. 757/4 o výměře 1611 m 2 k.ú. Naděje, p.p.č. 757/5 - část (bez sloučené části ) z výměry 1155 m 2 (dle GP) k.ú. Naděje, p.p.č. 762/1 o výměře 182 m 2 k.ú. Naděje kupující: PHDr.Jan GALUŠKA, JUDr.Vladimír GALUŠKA, Milena GALUŠKOVÁ, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem zahrady, cena 100 Kč/m 2 hlasování: 18 pro, 1 zdržela PhDr. Sýkorová B/ neschvaluje prodej pozemků a). p.p.č. 135/1 o výměře 4088 m 2 k.ú. Svitava žadatel: Zdeněk JENÍK, Svitava 16; za účelem zahrady a možné výstavby rekreačního zařízení (prodej již schválen p. Otradovcovi) hlasování: 19 pro b). p.p.č. 24/1-část z výměry 494 m 2 (cca 80 m 2 ) k.ú. Cvikov žadatel: Miloš ŠTĚPÁN, Cvikov, Kollárova 13; za účelem zahrady, hlasování: 19 pro c). p.p.č. 757/3 o výměře 833 m 2 k.ú. Naděje žadatelé: PHDr.Jan GALUŠKA, JUDr.Vladimír GALUŠKA, Milena GALUŠKOVÁ, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem zahrady, pozemek vhodný k výstavbě, hlasování: 19 pro d). p.p.č. 1261/28 o výměře 1133 m 2 k.ú. Cvikov, za účelem výstavby RD, žadatel Sergheí CEBAN, Cvikov, Kollárova 33; hlasování: 19 pro 3/ schvaluje n a b y t í pozemků do majetku města a). p.p.č. 2363/5-16 o celkové výměře m 2 k.ú. Cvikov za účelem výstavby RD; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen p. Jirák b). p.p.č. 609 o výměře 399 m 2, p.p.č. 577/4 o výměře m 2 k.ú. Drnovec, za účelem komunikace; bezúplatný převod od: Krajská správa silnic LK, přísp. organizace, Liberec, České mládeže 632/32 hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen p. Jirák c). p.p.č o výměře 385 m 2 k.ú. Naděje za účelem zachování komunikace; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 hlasování: 19 pro d). p.p.č. 1021/2 o výměře 1395 m 2 k.ú. Naděje, pozemek pro výstavbu RD; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 hlasování: 19 pro e). p.p.č o výměře 193 m2 k.ú. Cvikov, od s.p. Benzina, kupní cena 7 010,- Kč, část komunikace u č.p. 30 Pivovarská ul. hlasování: 19 pro 4/ Projednala žádosti občanů a a) nesouhlasí se snížením ceny pozemku dle žádosti p. Soudila, bytem Cvikov, Naděje hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen JUDr. Švehla b) nesouhlasí se změnou usnesení o zamítnutí prodeje pozemku v k.ú. Naděje pro účely zahrady manželům Kocourkovým, bytem Cvikov Naděje v k.ú. Naděje hlasování: 19 pro c) souhlasí se zrušením usnesení bod 6 C)a) ze dne 3. května 2007 o zpětném odkoupení p.p.č. 3011/24 o výměře 1008 m2 v k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ulice. Pozemek zůstává v majetku manželů ing. Jiřího Mašáta a Kristiny Maschat. Hlasování: 19 pro d) schvaluje finanční vyrovnání ve výši ,- Kč jako náhrady části restitučního nároku č. 27 oprávněným osobám dle návrhu, hlasování: 11 pro, 4 proti p.hanzlíček, p. Kořínek, p. Tuma, PhDr. Sýkorová, 4 zdrželi ing. Hokr, p. Vojtěch, p. Neckář, p. Studničná 5/ Schvaluje převod z majetku města a podpis kupní smlouvy na plynovody včetně veřejných částí plynových přípojek v ulici Ústavní Cvikov II cena ,- Kč, v ulici K Zahrádkám cena ,- Kč. Kupující Severočeská plynárenská společnost SČP Net Ústí nad Labem. Hlasování: 19 pro 6/ Bere na vědomí čerpání rozpočtu města za měsíc 2007 a pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření (rozpočtová opatření dle 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.) úpravy rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů k hlasování: 13 pro, 1 proti - p. Kořínek, 5 zdrželi p. Tuma, ing. Hokr, p. Hanzlíček, p. Studničná, p. Vojtěch 7/ Schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalého hotelu Sever dle návrhu. Hlasování: 19 pro 8/ Schvaluje zařazení do akcí rozvoje města skupina A rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen - JUDr. Švehla 9/ Různé a) Projednala investiční záměr cyklostezky Cvikov-Svor v trase bývalé železniční tratě a schvaluje zpracovat variantu č. 3. Hlasování: 16 pro, 3 zdrželi PharmDr. Skopová, Mgr. Krafková, p. Vojtěch b) Bere na vědomí informaci o stavu projektové přípravy kanalizace Drnovec c) Schvaluje odpis a prodej majetku města vozidlo VW v užívání hasičského sboru Cvikov, účetní odpis ,-, prodejní cena 5 000,- Kč. Hlasování: 19 pro JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města i Infocentrum nabízí CVIKOVSKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2008 Upozorňujeme občany na možnosti zakoupení nástěnných kalendářů na rok 2008 s krásnými fotografiemi našeho města a jeho okolí. Kalendáře jsou k prodeji v Informačním centru na Městském úřadu ve Cvikově. Cena za 1 ks je 100,- Kč. 5

6 Vážení spoluobčané, protože se množí otázky a zároveň i spekulace o důvodu pokácení trnovníku (lidově akátu) před poštou, vše tímto uvádím na správnou míru. Tento akát měl klenutou velmi hustou korunu, a těžký sníh, který napadl přesně na sv. Martina větvemi nepropadal, zůstal na koruně a strom prostě neunesl velkou váhu sněhu a rozlomil se. Je to obrovská škoda, protože tento akát svým tvarem a stářím byl jediný na Cvikovsku. Je samozřejmostí a snad i povinností obnovit tento strom, takže bude provedena nová výsadba trnovníku bílého na stejném místě. A protože na dveře klepe nový rok, doufejme, že bude přát životnímu prostředí stejně jako rok letošní nebo i více. Tady jenom v krátkosti malý přehled o tom nejdůležitějším, co se během letošního roku přihodilo a co se udělalo. V lednu jsme se poprali s orkánem, v únoru proběhl hlavový ořez lip u Sokolovny, v dubnu jsme přesazovali keře z náměstí převážně na Sídliště, byl proveden výchovný řez mladých stromků, došlo k rozšíření odpadkových košů zároveň se sáčky na psí exkrementy, v květnu se nám změnilo náměstí výsadbou stromů, ve stejném měsíci došlo k vyfrézování velkých pařezů po pokácených stromech, v průběhu června a července se zachraňovali čápi, v září proběhl ořez některých vzrostlých stromů a od listopadu byla prodloužena provozní doba sběrného dvora. Akcí na příští rok je naplánováno již teď dost, tak se nechejme překvapit. Zároveň chci využít příležitosti a všem spoluobčanům popřát příjemně strávené vánoční svátky a hodně zdraví do Nového roku. Lucie Kolbabová Referent životního prostředí Městského úřadu Cvikov tel: , mobil: ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Schkola a model evropské školy V sobotu 25. listopadu se na naší partnerské Mittelschule Jonsdorf uskutečnil Den otevřených dveří, v jehož rámci se konalo i jednání zástupců škol sdružených ve svazku Schkola. Cílem škol zapojených do tohoto projektu je rozvíjení spolupráce v trojzemí Německo Česko Polsko v oblasti vzdělávání a ekologie. Pokračování těchto aktivit byl věnován dopolední program setkání, v jehož úvodu jsme měli možnost prohlédnut si německou školu a seznámit se s prací žáků a učitelů z Jonsdorfu. Účastníci schůzky pak hlasovali o přijetí Základní školy U Nemocnice Rumburk do svazku škol. Z prezentace paní ředitelky bylo patrné, že rozšíření spolupráce bude přínosem pro všechny zúčastněné. Výsledky ekologického projektu Mareen Jokusch, která zkoumala možnosti jednotlivých škol v rozvoji ekologické výchovy a hospodárnějšího chování, zaujaly většinu jednajících a poskytly jim nejeden podnět k zamyšlení. Zpráva o konání návštěvy naší náměstkyně ministra školství E. Bartoňové na spolupracujících školách pak ukázala, že společně rozvíjené mezinárodní aktivity škol mají i oficiální podporu, což může znamenat snazší prosazení projektu, o němž se jednalo v hlavní části našeho společného programu. Výsledkem již probíhajících příprav by měla být žádost o finanční podporu adresovaná Saské bance pro obnovu (SAB), která by umožnila financování příhraniční spolupráce zaměřené na žákovské výměny, společné vzdělávací projekty, exkurze i semináře zaměstnanců zúčastněných škol. Stranou by nezůstalo ani materiální vybavení, k jehož zkvalitnění by došlo například dovybavením učeben výpočetní a prezentační technikou. Myšleno je i na opatření vedoucí k lepšímu hospodaření s energiemi a materiálem. Pokud se podaří projekt kvalitně zpracovat a prosadit, bude mít naše spolupráce hmatatelné výsledky a posune naši spolupráci významně dál. V této souvislosti nemohu nepřipomenout jednání zastupitelů obce Krompach, o němž informovaly sobotní deníky. Rozhodnutí o tom, že Krompach zůstane i nadále stranou snah o propojování Evropy, mne jako ředitele školy, která usiluje o co nejtěsnější kontakty s partnerskou školou v Jonsdorfu, zklamaly. V praxi nám totiž přináší komplikace při organizaci vzájemných výměn, proto bych byl nejen já osobně rád, kdyby ještě zastupitelé obce své stanovisko přehodnotili a rozhodli se pomoci v setkávání dětí z obou sousedních zemí. Petr Jonáš, ředitel ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov 6

7 Návštěva divadla v Novém Boru. Dne navštívili žáci I. stupně naší školy divadlo v Novém Boru, kde shlédli představení Staré pověsti české. A jak se představení líbilo samotným žákům. představení na motivy Starých pověstí českých od Aloise Jiráska. Děj představení nám ukázal dávnou historii naší země, tak jak si ji autor představoval. I tentokrát nás herci zapojili do představení. Bylo nám líto, že představení tak rychle uběhlo a my jsme se museli vydat na cestu zpět do Cvikova A. Límová, 4.B v představení jsme se dozvěděli jak praotec Čech vystoupil na horu Říp nebo jak vládla královna Libuše a jak se jmenovali její dvě sestry Kazi a Teta. Vše skončilo dívčí válkou B. Procházková, 4.B také jsme se dozvěděli o Bivojovi, který holýma rukama zabil kance. Vyprávění bylo poučné i zábavné a moc se nám líbilo F. Švorc, 4.B Poděkování! Upřímný dík neznámému pánovi, Monice Bláhové 9.B, Markovi Jakubovi a jejich kamarádovi Jakubu Holčákovi za nezištnou pomoc v situaci, kdy můj manžel upadl náhle do bezvědomí. Stalo se tak kolem 14.00h ve Cvikově. Tato trojice mladých lidí mě neopustila ani po odjezdu sanity, kterou sami zavolali. Vedení školy by tímto chtělo žákům a bývalým žákům naší školy velice poděkovat za jejich příkladný čin. Srdečný dík Marie Marková, Mařenice Opět k nám zavítali Pernštejni! A jak se pořad líbil našim žákům? v úterý jsme měli na naší škole představení, které bylo určeno pro všechny žáky naší školy. Na představení přijeli dva šermíři, kteří předváděli, jak to mohlo vypadat dříve ve středověku. Hodně jsme se bavili. Představení se mi moc líbilo M. Farkašová 4.B v úterý jsme šli v 11.00h šli na divadelní představení. Představení začalo tím, že nám herci řekli, o čem představení bude. Poté se zaměřili na bitvu na Bílé hoře. Později si rytíři vybrali svá vojska z řad žáků. Jedno vojsko se přisunulo blíž a druhé zase vzdálilo. A tak to bylo několikrát. Nakonec sjednali mír. Představení se mi moc líbilo R. Stůj 4.B V rámci výuky vlastivědy a dějepisu jsme pro žáky naší školy připravili představení. Ano, přijeli nás opět navštívit Pernštejni, skupina historického šermu z Pardubic. Tentokrát bylo představení tématicky zaměřeno na Obrazy války třicetileté. dne 6. listopadu jsme byli na divadelním představení. I když bylo toto představení obsazeno dvěma herci, dokázali díky rychlím převlekům zahrát několik rolí. To byl také jeden z důvodů proč se mi představení líbilo. I když představení pojednávalo o vážném tématu válek, bylo tam hodně vtipných scének. Myslím si, že uspořádat toto představení ve školní tělocvičně byl od školy dobrý nápad a už se těším na další představení. A. Límová IV.B Za ZŠ a MŠ Cvikov M. Novotný, ZŘŠ VE CVIKOVĚ PROJEKT DÁME, BAREVNĚ SE OBLÉKÁME! Základní škola ve Cvikově i letos připravila pro žáky prvního stupně Barevný týden.vzhledem k tomu, že první dva ročníky, které byly zaměřeny na barvy podzimu a tématem byla příroda, byly velmi úspěšné, rozhodli jsme se uspořádat třetí ročník tohoto projektu. Ten probíhal od 22. do 24. října. Tentokrát jsme zvolili téma dopravní výchova a bezpečnost žáků a barvy semaforu: pondělí - červená téma nebezpečí, které na děti číhá na silnici, úterý žluté- na téma předcházení dětským úrazům, středa- zelená praktické využití získaných dovedností. Během těchto tří dní se žáci dozvěděli mnoho informací ze zdravovědy, dopravní výchovy a prevence bezpečnosti. Při tomto projektu děti malovaly a poznávaly dopravní značky, vyráběly dopravní prostředky. Ke každému tématu si děti připravily krátké příspěvky (básnička, písnička, scénka), které čerpaly z internetu, encyklopedií a časopisů. S pomocí strážníka městské policie pana Houžvičky si děti zopakovaly základní bezpečnostní předpisy jízdy na kole a povinné vybavení kola. Ve středu se uskutečnila praktická část děti prošly testem dopravní výchovy, obvázaly zlomeninu, přenášely raněného, řešily jednoduchou situaci na křižovatce a zkusily si jízdu zručnosti. K celému projektu přistoupili všichni velice zodpovědně, což se projevilo na kvalitě příspěvků a výrobků. Poděkování patří také rodičům, kteří pomáhali dětem se sháněním barevného oblečení, výrobou barevných sladkostí a vyhledáváním informací k danému tématu. Projekt byl pro děti velmi zajímavý, pro učitelky na přípravu náročný, ale všem se líbil. Kolektiv učitelek prvního stupně 7

8 Neučíme se, hurááá aneb nový ŠVP Naše škola se snaží naplňovat nový ŠVP a v tomto duchu připravila pro žáky vycházku, která byla zaměřena na výuku ekologie, přírodopisu i zeměpisu. V pátek se naše třída 6.B místo výuky zúčastnila ekologické vycházky. Těch slz a bolesti, vždyť nám hrozila ten den i nějaká písemka! Vyrazili jsme v 8 hodin ráno, zdůrazňuji po svých, od školy směr Cvikov-Milštejn-Suchý vrch-naděje-antonínovo údolí-mařenice. V Trávníku se k nám připojil pracovník CHKO v Jablonném v Podještědí a od tohoto okamžiku to začalo být fakt zajímavé. Cestou na Milštejn jsme se kochali nejen krásnými podzimními barvami, ale dozvěděli jsme se i spoustu zajímavých informací. Např. že se v těchto místech kdysi nacházelo moře, to později pokleslo a nakonec zcela ustoupilo. Zůstal zde po něm písek a vznikla tzv. pískovcová tabule, z které dnes zbylo jen pár skal. Pod Milštejnem jsme si prohlédli jeskyně, v kterých hnízdí netopýři. Středověký hrad Milštejn, dnes rozvalina, měl za úkol chránit kupce, jedoucí po zdejší stezce, před loupeživými přepady. Zde jsme dostali za úkol najít mlýnský kámen. Nechci se chlubit, ale já s kámošem ho našel první, jsme prostě jedničky! A hurá k hradní bráně. U ní jsme měli zjistit, které stromy rostou v její blízkosti nejvíce /správná odpověď - buky a javory/. Přes Suchý vrch jsme nabrali směr k Ledové jeskyni, což je asi 6 metrů hluboká a 30 metrů dlouhá puklina ve skále. Cestou jsme objevili strom s pamětní deskou, na které jsme si přečetli příběh dřevorubce, který zde zahynul. Cestou k Ledovce jsme se pěkně zapotili, protože leží potvora v prudkém kopci. Když jsme se vydrápali s vyplazenými jazyky téměř po čtyřech nahoru, prozradil nám pan ekolog Martin Modrý, proč je zaledněná na dně i v létě. Víte to? V zimě se naplní těžkým chladným vzduchem a ten tu zůstane po celý rok. Teplota se tu tedy pohybuje i v letních měsících kolem bodu mrazu. Bohužel kvůli její časté devastaci je tato památka veřejnosti prakticky nepřístupná. Další zastávka přehrada Naděje. Ta vždy zajišťovala stálý přísun vody pro osadu Hamr, tamní kovárnu a vodní pilu. Z ní vytékající Hamerský potok nás doprovázel překrásným Antonínovým údolím až do Mařenic. Zde jsme fakt už skoro pletli nohama a těšili se, jak si konečně v autobusu sedneme. Na závěr vůbec to nebylo špatné a díky litrům potu, který jsme vypotili, si získané informace budeme asi dlouho pamatovat. Eda Greb a Adéla Čermáková ZŠ a MŠ Cvikov S Jonsdorfem společně v Marienthalu. Spolupráce s naší partnerskou školou v Jonsdorfu pokračovala dalším společným projektem, v tomto školním roce již druhým, který nesl název PRIMA KLIMA. Společné setkání se tentokrát uskutečnilo v Mezinárodním setkávacím centru v německém Marienthalu od 5. do 9. listopadu. Při 1. letošním projektu se denně dojíždělo do obou škol. Tentokrát byli v setkávacím centru žáci obou škol společně ubytováni a mimo projekt spolu trávili i volný čas. Tento fakt rozhodně přispěl k jazykové komunikaci. Projektu se zúčastnilo 12 žáků naší školy a 18 žáků naší partnerské školy v Jonsdorfu. Setkávací centrum se nachází na okraji městečka Östritz, v areálu doposud činného cisterciánského kláštera, který byl vybudován již v roce S organizací a náplní projektu vás blíže seznámí naše koordinátorka projektu Mgr. Petra Stránská. Po celou dobu pobytu žáci obou škol Pozvání na Rozsvícení vánočního stromečku Zaměstnanci a děti Mateřské školy Cvikov Jiráskova zvou občany našeho města na Rozsvícení vánočního stromečku u naší MŠ, které se bude konat dne od hodin. pracovali společně. V pondělí, kdy nám ještě přálo počasí, jsme se vydali sázet stromky do nedalekého lesa. Někteří z nás si zasadili svůj první stromek v životě a byli na to právem hrdí. Jak říká jedna z účastnic projektu Sabina Funková : Nebyla jsem z toho příliš nadšená, protože jsem stromky v životě nesázela, ale nakonec mi to šlo a zalíbilo se mi to. Stromečků bylo celkem 350 a tak ty, co jsem nestihli zasadit v pondělí, museli jsme za deště zasadit druhý den. V úterý jsme navštívili také městečko Ostritz s elektrárnou na biomasu, která teplem a teplou vodou zásobuje celé město. Ve středu a ve čtvrtek jsme pod vedením Dr. Manfreda Wannera z Přírodovědného muzea v Görlitz zkoumali živočichy žijící v půdě a pozorovali je pod mikroskopem, odpoledne jsme zkoumali vzorky vody a vrstvy půdy. Jak se dětem praktické pozorování a zkoumání líbilo? V Německu to bylo velmi hezký. Přednášky byly sice dlouhé, ale naučné. Nejvíc se mi líbilo mikroskopování zvířátek, si zapsala Vendula Křováková a Vašek Tima jí doplnil : Dostali jsme na ruku tisícinožky, které pocházely z Venezuely Bc. Eva B o b e l á k o v á ředitelka MŠ a byly docela pěkné. Byl to zvláštní pocit, když po vás lezlo tak dlouhé zvíře a opravdu mělo tisíc nohou. Všechna pozorování žáci zapisovali a společně prezentovali. Samozřejmě v němčině. V němčině probíhal celý program od rána do večera, na řadu přišly slovníky, výřečnější spolužáci byli žádáni o radu a pomoc, občas zněla i čeština a angličtina, každý se snažil domluvit, jak uměl. Na konci týdne si každý zasloužil jedničku za to, že se nebál alespoň jednou vystoupit a věřte, že to není nic jednoduchého předstoupit před 30 spolužáků a v němčině prezentovat svůj příspěvek. Domů se nechtělo nikomu a všichni se těšíme na další společné setkání. Na závěr bych chtěl poděkovat koordinátorce projektu Mgr. P. Stránské a těšíme se na další společné setkání s německými kolegy. Již teď uvažujeme o dalších společných akcí, mezi které by měl patřit i společný lyžařský výcvik. Za ZŠ a MŠ Cvikov Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ 8

9 STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz Vánoční inspirace Začíná čas vánočního běsu, těšení, ale i dárků. Zkuste si proto najít klidnou chvilku a nahlédnout do naší nabídky, třeba právě zde objevíte něco zajímavého pod stromeček. Uvedené knížky si samozřejmě můžete také u nás vypůjčit. FORSYTH,F. - Afghánec. Autor je mistrem špionážního žánru a i zde dokonale míchá fikci s realitou.vychází z nejžhavější současnosti a podařilo se mu napsat napínavý příběh, jenž kromě naléhavého poselství o novodobých hrdinech a boje se zlem přináší i pozoruhodnou zprávu o příčinách terorismu a vnitřních mechanismech fungování Al Kajdy. CARTER,F. - Škola Malého stromu. Výjimečný příběh je vyprávěním malého indiánského chlapce, který po smrti rodičů vyrůstá u dědečka a babičky z kmene Čerokíů. Pohled malého dítěte nás často přinutí k úsměvu, ale najdeme zde i mnoho moudrosti. Knížka udělá radost dospělým i dětem. KING,S. - Lisey a její příběh. Opět strhující román od známého autora. Tento příběh není přímo horor, jak jsme u něj zvyklí, ale odhaluje děsivý příběh skrytý pod povrchem jednoho zdánlivě obyčejného manželství. TUREČEK,B. - Světla a stíny Islámu. Velmi zajímavá a čtivá kniha od autora, který hovoří persky a do oblasti Blízkého východu podnikl řadu cest. Jeho reportáže nejsou jen čistě cestopisné, ale právě díky rozsáhlým znalostem autor dokáže líčením historického vývoje oblasti a života zdejších lidí, vést čtenáře k většímu porozumění tohoto světa. SOBKOVÁ,H. - Kateřina Zaháňská. Vévodkyně Zaháňská byla nesporně krásná žena a pozoruhodná osobnost evropského formátu. Pohybovala se v nejvyšší společnosti a navázala řadu milostných vztahů s významnými muži. Právě tuto výraznou osobnost zachytila autorka ve své knize. FOUSEK,J. - To nejlepší z Fouska. Chcete-li někoho potěšit nebo strávit příjemnou chvilku, pak sáhněte právě po této milé knize. Jsou zde satiry, texty, aforismy, básně, parafráze, prostě to nejlepší z autorovy tvorby. ŽÁČEK,J. - Okurková sezóna. Další vydání této úspěšné a vtipné básnické sbírky známého autora. Potěšíte zejména vaše dospívající ratolesti. COLE,M. - Procitnutí. Knížka z pera známé anglické autorky píšící zejména z prostředí anglického podsvětí. Jistě uspokojí všechny, kdo mají rádi napětí, rychlý dějový spád i čtivě napsaný příběh. Berkův měšec 3.soutěžní otázka : Na přímluvu Zdislava Berky u císaře Ferdinanda I. byl Cvikov povýšen na město, v kterém to bylo století? Hledejte v encyklopediích i na Internetu. Prémie, za kterou můžeš získat další body: Namaluj naše město, nebo jeho část. Velikost nejlépe A6 (pohlednice) Hodiny pro veřejnost během Vánoc Mezi svátky a budou Městská knihovna ve Cvikově i její pobočka v Lindavě uzavřeny. Veselé Vánoce, mějte se rádi a odvážně vykročte do nového roku. L.Sýkorová Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.ddm.cvikov.cz V pátek pořádá Dům dětí a mládeže Cvikováček v sokolovně od do hodin Hlavní cena horské kolo Kdo chce být zařazen do slosování o horské kolo a řadu dalších hezkých cen, ať si přinese průkazku potvrzenou na tento školní rok. Ceny budou vydány pouze přítomným. 9

10 Městská policie informuje o činnosti v roce 2007 V letošním roce 2007 se strážníci Městské policie Cvikov podílel, mimo jiné, na dodržování pravidel a odhalování přestupků v silniční dopravě, odchyt volně pobíhajících psů, rušení nočního klidu a dodržování veřejného pořádku v katastru města. Zároveň byly v nočních hodinách prováděny kontroly restaurací se zaměřením na odhalování podávání a požívání alkoholu mladistvými. Z tohoto seznamu bylo spácháno 284 přestupků na úseku dodržování pravidel v silniční dopravě. Tyto přestupky byly řešeny blokovými pokutami nebo domluvou řidičům. Strážníci odchytili 25 volně pobíhajících psů, které předali majitelům. Nevyzvednutí psi byli odváženi do útulku v Dobranově. Několikrát jsme vyjížděli k řešení domácího násilí. Tyto přestupky byly předávány k vyřešení ve správním řízení. Také jsme se podíleli při zadržení pachatelů krádeží kovového materiálu (zábradlí, poklopy kanálů ). Při kontrolách restaurací bylo odhaleno několik nezletilých osob, které požily alkoholické nápoje nebo se zdržovaly v těchto zařízeních v pozdních nočních hodinách. Zmíněné přestupky byly postoupeny sociálnímu úseku a oznámeny řediteli ZŠ. V průběhu roku je již samozřejmostí pomoc městské policie při různých společenských akcích ve městě (Běh Cvikovem, hasičské slavnosti apod.). V měsíci listopadu strážníci jako vstřícnou službou obcházeli starší občany a vybírali od nich řidičské průkazy, čímž jim ušetřili spoustu času s cestou vyřízením věci v Novém Boru. Závěrem roku budou strážníci také pomáhat při zajišťování ohňostrojů v mateřských školkách a školách a při Silvestrovských oslavách. Na závěr bychom chtěli popřát všem občanům našeho města krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku Jaroslav M á s l í k velitel MP Cvikov Policisté spolupracují s Farní charitou v České Lípě Policisté na Českolipsku se v letošním roce zapojili do spolupráce na projektu Farní charity v České Lípě s názvem Dům Jonáš, dům pro matky s dětmi v tísni. Policisté plní v projektu především informační roli, tedy informují ženy v tísni, se kterými se setkávají v průběhu výkonu služby, o možnostech tohoto zařízení. Policisté mohou v běžných podmínkách nabídnout svou specifickou službu, vycházející z trestního zákona a z trestního řádu. To ale zcela neřeší aktuální situaci ženy, která se ocitne v sociální tísni, například bez přístřeší. Spolupráce s Farní charitou tak dává policistům další možnost, jak mohou pomoci oběti domácího násilí. Policisté po vyřízení všech potřebných úkonů, spojených s dokumentací oznámeného trestního případu, upozorní ženu v tísni na existenci tohoto zařízení a předají jí telefonní spojení na jeho pracovnice. Posláním českolipského Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni. Dům poskytuje placené azylové ubytování, přechodně na maximální dobu 1 roku. Ubytovaným je zdarma poskytováno základní sociálně právní poradenství (informace o vyřizování sociálních dávek, pomoc při sepsání návrhů k soudu, informace a zprostředkování kontaktů na ostatní služby dle potřeb klientky). Nezbytnou složkou poskytovaných služeb jsou bezplatné služby psychologa, právníka a teologa. Krizové telefonní spojení na Dům Jonáš v České Lípě funguje nepřetržitě 24 hodin denně na telefonních číslech: , nprap. Bc. Ivana Baláková Promítací akce v hudebně základní školy. V sobotu proběhlo v 15 hodin v hudebně Základní a Mateřské školy Bohumila Hynka ve Cvikově promítání fotografií a video filmu z letošních akcí Svazu tělesně postižených občanů ve Cvikově. Na začátek byly puštěny makro fotografie brouků, motýlů a květin, abychom si připomněli letní dny, když již tak krásně sněží. Pak předsedkyně svazu, paní Naďa Mrnková seznámila zúčastněné, kteří se sešli v počtu 26 členů, s programem odpoledne. Následovalo promítnutí fotografií ze sedmi zatím uskutečněných akcí. Poté byla zařazena krátká desetiminutová přestávka a na plátně se rozběhl videofilm ze sportovního odpoledne na Cvikováčku. Účastníci promítání kvitovali foto i video potleskem a bylo jim nabídnuto, že CD s fotografiemi ze všech akcí včetně Vánočního posezení v Klubu kultury by se zájemcům prodávalo za 50 Kč a DVD s videofilmem za 70 Kč. Zájemci se mohou domluvit každé pondělí na středisku s paní Naďou Mrnkovou. Po ukončení se všichni odebrali o patro výše, do školní kuchyně, kde bylo pro každého připraveno občerstvení - kafíčko, bábovka, sušenky a na stálé zdraví něco vínečka. Setkání opět proběhlo v přátelském duchu, podebatilo se a dobrá atmosféra vedla k dalšímu stmelování kolektivu. Zdeněk Nigrin II. Lužické ozvěny ekofilmu Již 2. ročník promítání filmů si na 15. prosince připravila Správa CHKO Lužické hory a Občanské sdružení přátel Lužických hor. Akce se koná v kině v Novém Boru od 9. hodiny. Co na návštěvníky čeká? Možnost shlédnout několik zajímavých amatérských i profesionálních snímků z našich i cizích krajů, nebude chybět zajímavá beseda se známým filmovým tvůrcem či tvůrkyní, fotografická výstava, výstava výrobků dětí, ukázka a prodej včelích výrobků, možnost koupě obrázků od pana Farkaše z ÚSP Kytlice a další. Rozhodnete-li se za touto akcí vypravit, určitě si s sebou nezapomeňte vzít hrneček na kávu nebo čaj. Drobné občerstvení zajištěno. Vstupné je zdarma. Na vaši účast se těší pořadatelé. Kristýna Pištová Občanské sdružení přátel Lužických hor Jablonné v Podještědí, Školní 12 tel.: ,

11 Jitrocel kopinatý Vytrvalá bylina rozšířená na loukách, polích a zahradách, roste také u cest v příkopech. Dá se říci, že je to rostlina obecně známá a velice všední. Listy se sbírají buď ručně, nebo se odřezávají nožem. Příměs stvolů je nepřípustná. Sběr neprovádí za deště nebo rosy. Vlhké listy, zvláště jsou-li pomačkané, rychle zčernají. Jitrocel se rovněž velice snadno zapařuje. Okamžitě po skončení sběru musí být surovina rozložena k sušení, které musí probíhat co nejrychleji ve stínu s dobrým přístupem vzduchu a ve vrstvě 3 až 5 cm. Je třeba se vyvarovat shluků slehlých listů. Použije-li se umělé teplo, nesmí být vyšší než 40 C. Zhnědlé a zčernalé listy se odstraní. V droze nesmějí být zbytky kořenů, trav a hlíny. Užívá se při chronickém kataru průdušek a kašli, protože uvolňuje hleny. Účinný je též při poruchách trávení a zácpě. Zevně se používá jako obklad na špatně se hojící rány. Doba sběru - květen až září. Kontryhel obecný Vytrvalá, značně proměnlivá rostlina s nepatrnými žlutozelenými květy je rozšířená po celé Evropě. U nás roste hojně na lukách, v lesích a u potoků. Na vlhkých místech a ve vyšších polohách jsou rostliny mohutnější. Kvete od června do září. Sbírá se kvetoucí olistěná nať, která se odřezává nejlépe nožem. Nasbíraná nať se zbaví příměsi trav a kořenů. Suší se v načechrané vrstvě 5 až 8 cm vysoké, na stinném místě za dobrého přístupu vzduchu. Při sušení je možno nať opatrně obracet. Kontryhel dobře schne a přesušený se lehce rozdrtí. Droga příznivě ovlivňuje trávení. Zevně se používá jako svíravý prostředek k výplachům dutiny ústní při zánětlivých onemocněních a k omývání špatně se hojících ran. Kopřiva dvoudomá Je to vytrvalá rostlina, vysoká až 120 cm, celá pokrytá žahavými chloupky. Už ve starověku se používal jednoduchý způsob léčení revmatismu a ochrnutí tak, že se postižené místo důkladně vyšlehalo kopřivami. Zákroku se říkalo "urticatio", což předznamenalo botanický název rostliny. Kopřiva také zastupovala v antické kuchyni špenát. U nás kopřiva roste hlavně na rumištích, v křovinách, u plotů a v příkopech. Kvete od května do září a v této době se také sbírá list a nať. List je možno sdrhovat bez řapíku přímo na rostlině směrem zdola nahoru. Nať, tj. mladé, olistěné vršky rostlin do 40 cm, se kosí nejlépe srpem. Lodyhy nesmějí být v průměru silnější než 5 mm, jinak se špatně suší a plesniví. Listy i nať jsou náchylné k zapaření, proto se suší za dostatečného přístupu vzduchu a v načechraných vrstvách. Před dosoušením se doporučuje opatrně obracet. První den se nasbírané listy nebo nať mohou předsušit v tenké vrstvě na přímém slunci. Umělá teplota nesmí být vyšší než 50 C. Do sběru nepatří kopřivy, které mají květy. Nenechá-li se kopřiva vykvést, může se tamtéž přibližně za 6 týdnů opět sklízet. Obrůstající schopnost rostliny je značná. Listová droga nesmí obsahovat příměs lodyh nebo květů. Naťová droga nesmí obsahovat zbytky loňských lodyh, kořínky a trávu. Barva drogy má být tmavě zelená. Listová i naťová droga působí jako mírný močopudný prostředek při otocích, zánětlivých onemocněních močových cest a při revmatismu. Mladé kopřivy se používají jako zelenina. Doba sběru květen až září. Kostival lékařský Vytrvalá, statná rostlina vysoká až 1 m je indikátorem míst s vysokou hladinou spodní vody, protože roste především na vlhkých loukách a polích, u potoků, řek a rybníků. Sbírá se kořen během září a října. Ze země se dobývá rýčem nebo motykou celá rostlina i s kořeny, které se odříznou, odstraní se oddenková hlavice se zbytkem listů a kořen se pečlivě očistí. Silné kořeny se musí podélně rozříznou, nechají se zavadnout v dobře větraném prostoru a pak se suší umělým teplem do 45 C. Kořeny musí zůstat v průřezu bílé. Droga podporuje regeneraci tkáně a hojení ran. Ve formě obkladů se používá při chronických onemocněních kloubů a kostí, při křečových žilách a bércových vředech. Lípa srdčitá a lípa velkolistá Majestátní, vysoké stromy s rozložitou korunou rostou u nás od nížin až do podhůří. Lípa srdčitá má listy v úžlabí nervů na rubu porostlé narezlými chloupky, květenství tvoří 5 až 15 kvítků. Lípa velkolistá má listy větší, na obou stranách stejně zbarvené, květenství je složené ze 3 až 9 kvítků. Kvete v červnu až červenci. Sbírá se květ s blanitým, jazykovitým listenem na počátku květu v suchém počasí. Suší se rychle v tenké vrstvě ve stínu za dobrého přístupu vzduchu a při umělém sušení při teplotě do 35 C. Balí se do papírových sáčků. Droga se užívá v nálevu zejména u horečnatých onemocnění horních cest dýchacích, podporuje pocení, rozpouští hleny a působí i mírně protizánětlivě. Lopuch větší Lopuch a jeho příbuzné druhy se vyskytují v mírných pásmech takřka celého světa.je to dvouletá bylina patřící mezi největší u nás. V příznivých podmínkách dorůstá lodyha až 2 m. Roste většinou ve vlhčích půdách podél plotů, cest, potoků, na rumištích i navážkách. Sbírá se kořen v prvém roce vegetace, nejlépe v září až listopadu. Po vyrytí se vypere, odříznou se kořenové krčky a silnější kořeny se podélně rozpůlí. Suší se ve vrstvách do 15 cm, nejlépe umělým teplem do 35 C.Balí se do papírových pytlů. Užívá se vnitřně v nálevu nebo prášku jako mírně močopudný přípravek současně upravující i zažívání. Rozšířené je zevní použití při ekzémech, hnisavých procesech a při vytváření zvýšeného množství kožního mazu zejména na vlasové pokožce. Mák vlčí V květnu až srpnu rozkvétá jasně červeným květem.vyroste nejčastěji na obilných polích, náspech nově budovaných vozovek, převážně v nižších až středních polohách. Jednoletá, 40 až 100 cm vysoká s jednoduchou, ve spodní části olistěnou lodyhou. Sbírají se květní ( korunní ) plátky jedině za suchého a teplého počasí. Odtrhávají se rukou směrem nahoru a zásadně se ukládají nejlépe do košíku. Suší se ve stínu ve vrstvě do 5 cm, bez obracení. Balíme do pevných obalů a chráníme před světlem. Květní droga bývá v léčitelství používána jako součást čajů proti nachlazení. Maliník obecný V podhorských a horských pásmech,v lesích, na mýtinách, v křovinách a v bukových lesích roste vytrvalý keř, plodící známé maliny. Užitek dávají i listy jenž se sbírají jako léčivka.ve starém Řecku byla střediskem výprav sběratelů malin hora Ida, a tak asi vznikl botanický název. Tehdejší lékaři doporučovali malinovou šťávu při žaludečních potížích. Listy se sbírají od července do září, dokud zachovávají zelenou barvu. Malinové letorosty v prvém roce nekvetou, takže lze snadno směrem zdola nahoru listy odtrhnou. Listy se sbírají bez dlouhých řapíků, které zpomalují sušení. Suší se v načechrané vrstvě vysoké do 5 cm na stinném a vzdušném místě. S usušenou surovinou je třeba nakládat opatrně, snadno se drtí. Umělá teplota nesmí být vyšší než 50 C. Příměs stromových listů je nepřípustná. Při sběru je vhodné chránit ruce rukavicemi. Účinek drogy je protiprůjmový a v neposlední řadě slouží k úpravě chuti čajových směsí. David M i k u l c a 11

12 Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, chci Vám tímto jménem Místní organizace České strany sociálně demokratické Cvikov popřát krásné Vánoce a úspěšný rok Hodně zdraví a štěstí. Michal V o j t ě c h Předseda MO ČSSD Cvikov Zastupitel města Cvikov přeji Vám za 1. Uliční organizaci KSČM Cvikov příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce Za UO KSČM Cvikov Marta S t u d n i č n á VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME na MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU DNE 8. PROSINCE 2007 OD HODIN V DRNOVECKÉ HOSPŮDCE VSTUPNÉ 50 KČ k poslechu a tanci hraje pan Zdeněk Kotyšev 12

13 Mateřské centrum Ovečka, ČSLA 34,CVIKOV Pojďte s námi strávit Advent. Pořádá o.s. Dětská zahrada a sbor Bratrské jednoty baptistů Cvikov Ne :45 19:30 Adventní promítání pro celou rodinu Promítání začne po rozsvěcení vánoční stromu na náměstí ve Cvikově. Přijďte se společně podívat na vánoční film a posedět u šálku dobrého čaje. Vstupné dobrovolné Út :15. 11:00 Adventní snídaně po anglicku Zváni jsou všichni ( nejen maminky, které studují angličtinu v MC). Můžete posedět, popovídat, ochutnat dobroty a navíc se setkat s rodilými mluvčími. Vstupné pro rodinu 30,-Kč Čt :00 17:30 Výroba vánočních papírových dekorací Společně si můžeme pomocí skládání a vystřihování vyrobit papírové dekorace do oken či na stromeček. Vstupné pro rodinu 30,- Kč Pá :00 Vystoupení Frýdlantských dramatiků Vystoupení bude v Městském klubu kultury v Nerudově ulici ve Cvikově. Organizováno spolu s MKK Cvikov. Vstupné 40,- Kč So :30 Dětská vánoční slavnost Vánoční příběh z Bible, hry, soutěže a občerstvení. Pro děti od 6 do 12 let. Rodiče jsou vítáni. Vstupné dobrovolné Čt :00 17:30 Zdobení perníčků So Přijďte se svými dětmi vyzkoušet zdobení medových perníčků. Vlastním výrobkem můžete udělat radost svým blízkým. Vstupné pro rodinu 30,- Kč 17:00 18:00 Adventní koncert Pá :00-19:00 Hudební skupiny KDE KDO. Výroba vánočních dárků Vstupné dobrovolné Děti školního věku, přijďte si vyrobit vánoční dárek ze dřeva pro své rodiče nebo kamarády. Vstupné za rodinu 30,- Kč Ne :00 17:30 Vánoční příběh Amatérské vánoční vystoupení nejen dětí nás povede k zamyšlení nad smyslem vánoc. Vstupné dobrovolné 13

14 Drnovecká babetyáda V sobotu 27. října se konala již třetí babetyáda organizovaná panem Milošem Paulem a Drnoveckou hospůdkou pro občany vesnice a přilehlé okolí. Dobrou atmosféru vystihují fotografie, a tak uvádím pouze disciplíny a informaci o výsledcích sportovního klání: - slalom na babetách mezi špalky, - slalom s rezervou osobního auta mezi špalky, - hod pístem z auta do kbelíku, - slalom jízda se třemi kelímky naplněnými vodou, - akrobatické prvky při jízdě na babetě, - podjíždění tyče umístěné v různých výškách, - jízda přes prkno položené na špalku, - rychlostní závod "na kopeček" a zpět k hospodě, - spanilá jízda závodníků přes vesnici. Patrně stejně museli hodnotit Alžbětinské posvícení organizované MKK ve Cvikově, které bylo v sobotu 17. listopadu. V místní restauraci bylo připraveno chutné občerstvení. Posvícenské koláče, trdelníky i speciality, např. kachna, jelení guláš či jehněčí maso byly velmi chutné. Loutkové představení O Plaváčkovi se dětem bezesporu líbilo. A jak dopadlo taneční odpoledne, kdy hrál pan Bretšnajdr? Hrál skvěle! Hned při prvních tónech zaplnili parket k radosti hudebníka všichni přítomní. Opravdu všichni tři páry /slovy šest hostů/. Ano. Vidíte dobře! Posléze přišli ještě čtyři dospělí s jedním dítětem. Pravda je, že se všichni moc hezky pobavili, bylo to skvělé, ale pouze pro přítomné, méně již pro pořadatele. /Jen tak mimochodem, vloni se této akce, kdy hrál pan Bříško, zúčastnilo necelých dvacet hostů/. Možná, že více slov k účasti není nutno dodávat. Jen pořadatelů mě bylo líto, že museli být o víkendu v práci. Mgr. Drahoňovská Miroslava V následujících výsledcích jistě stojí za povšimnutí počet zúčastněných a odkud závodníci přijeli : 1. místo Kalvoda Břetislav Cvikov 2. místo - Trhoň Jirka Neratovice 3. místo - Bohuslav Toník Praha 4. místo - Košatka Tomáš Praha chalupář 5.místo - Miďanka Jiří Drnovec chalupář 6.místo - Mašek Bohumil, Štyndl Richard a Jakub tzv. drnovecké sdružení Závěrem pouze neveselé konstatování akce byla organizačně i časově pro pořadatele dosti náročná. Přesto, že byla zdařilá, je škoda, že byla malá účast majitelů babet. Činnost osadního výboru v Drnovci v roce 2007 V roce 2007 pracoval osadní výbor v městské části Cvikova v Drnovci ve složení : Bělinová Květa, Drahoňovská Miroslava, Gajdošová Denisa, Henke Ivo, Jechová Růžena, Pýchová Marie, Štyndlová Jitka a v dubnu byla kooptována Zdeňka Skotáková Miďánková. O akcích, které výbor organizačně zajišťoval, i o těch které byly v obci uskutečněny panem Paulem či Drnoveckou hospůdkou, a kterých se členové OV zúčastňovali, byla veřejnost pravidelně informována prostřednictvím Zpravodaje, se kterým je možno seznámit se i na internetových stránkách. Osadní výbor zajistil o tyto aktivity: dětský maškarní ples maškarní bál pro dospělé stavění májky rej čarodějnic kácení máje vítání prázdnin dětský den vycházka do přírody - plnění úkolů z oblasti přírodovědné brigáda u hřiště mikulášská nadílka pro děti mikulášská zábava Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem občanům nejenom z Drnovce, ale i ze Cvikova a samozřejmě také mnohým našim chalupářům, kteří se sponzorsky podíleli na naší činnosti. Rovněž i těm, kteří nám ochotně při zajišťování pomáhali, zejména patří náš dík panu Miloši Paulovi. Výbor se snaží řešit i problémy vyplývající ze života ve vsi. Ne vždy lze ke kladnému vyřešení všech otázek dát doporučení městskému úřadu. Zejména je to problematika pozemků, kdy mnohdy nelze ze závažných důvodů /k velké nelibosti některých občanů/ doporučit pronájem či koupi požadovaných parcel. Existuje rovněž řada požadavků, které z různých důvodů ne- (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) lze v daném roce splnit. Lze pochopit například důvody finanční druhým rokem jsou pro bezpečnost občanů, zejména dětí, požadovány retardéry. Věříme, že slib, že budou v roce 2008 určitě realizovány, je již konečný. Někdy jsme však na rozpacích, když nejsou zajištěny požadavky méně náročné a pro občany rovněž důležité. Pro názornost uvádím pouze některé problémy, které nás trápí a do nekonečna se opakují i přes osobní jednání zástupců výboru s představiteli města a zejména s vedením technických služeb: - neustálé zcela nečekané několikanásobné výpadky elektřiny, které poškozují zařízení v domácnostech a mnohdy jsou neřešeny i delší dobu, což zase působí problémy při cestě do zaměstnání občanům, kteří jezdí velmi brzy ráno autobusy. A pokud tato situace nastane v zimním období, kdy nejsou ještě prohrnuty cesty, tak jde skutečně o zdraví.. - úprava a zpevnění hrací plochy na dětském hřišti, což je jediné místo, kde se od jara do podzimu mohou konat akce pro veřejnost, - navezení drtě na dva krátké /asi 50 metrové/ úseky obecní komunikace kolem stodoly u Jechů /komunikaci užívají zejména důchodci/ a v horní části slepé ulice od parkoviště motelu Dutý kámen směr Cvikov. Tuto nezpevněnou a neosvětlenou cestu používají v jarních a podzimních měsících velmi často i SMC při úklidových pracích, jezdí zde značný počet traktorů i aut. V letošním roce bylo toto řešení snadnější, než kdy jindy, jelikož při opravě mostu ve Cvikově byly drtě docela velké hromady. A výsledek? Cesty neupraveny. Přivítali bychom osobní účast občanů při řešení mnohých problémů na našich jednáních. Chtěla bych upozornit na pravidelné termíny konání schůzek osadního výboru, což je každá první středa v měsíci od 19 hodin v zimě a od 20 hodin v letním období v Drnovecké hospůdce. Závěrem bych ráda popřála za všechny členy OV všem občanům do nového roku především hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. Marie Pýchová předsedkyně osadního výboru v Drnovci Proč bychom se netěšili Ano, proč bychom se netěšili na to, co nám přinese nový rok, ale má to jeden háček. Podmínkou je to, když nám Pánbůh zdraví dá.. Tuto skutečnost jsem si uvědomila při poslední návštěvě lékárny, kdy jsem za léky nezbytně nutné zaplatila 120 Kč. Musím dodat pouze 120, protože již brzy nastane situace, že to podle reformy naší modré vlády bude částka jiná 30 Kč u lékaře, pět položek na receptech dělá 150 Kč a k tomu cena léků, která jistě nebude pouze 120 Kč. Takže suma sumárum, když dobře bude, tak utratím 300 Kč. Velkou radost mě však při tomto pomyšlení dělá avizovaná úprava důchodů /snad průměrně o 380 Kč vyšší ale já budu mít méně, protože ten, kdo má důchod vysoký, bude mít samozřejmě více, než průměrný důchodce/. No, snad to na ty léky vyjde a třeba i na chleba s máslem, když se nebudu příliš rozmazlovat. Důležité však bude neumřít, protože to by se rodině nevyplatilo. Vždyť vláda, která dostala spoustu hlasů ve volbách od jedné z největších skupin ve státě, což jsou právě důchodci, kteří se bláhově nachytali na zcela nesmyslný předvolební výkřik o vyrovnání negativního dopadu cenových a daňových úprav tisícovkou navíc, nám sebrala i nejdéle vyplácenou dávku v naší zemi. Jistě je vám jasné, že hovořím o pohřebném! A to se nepodařilo ani červeným či oranžovým vládám. Takže ten, kdo nebude mít na návštěvu Hvozdu s.r.o. /zdravotnické středisko/, skončí patrně zahrabán někde v hvozdu. Když už jsem u těch barev, tak připomenu ještě zelené čím že to budeme topit a za kolik?? Když se normálně myslící člověk zadumá, tak musí nutně dojít k názoru, že se někde někdo zbláznil. Nebo, že bychom to byli my, obyčejní občané? Takže jakou vládu bychom si mohli přát? Možná by jim to všem slušelo v pruhovaném.. Mě osobně je jedno, budou li bílí nebo černí, ale přejme si společně, aby jim již konečně šlo o LI- DI!!!! Velmi trefná se mě jeví část níže uvedené citace, kterou jsem si 15. ledna 1991!!! vystřihla z novin /ani nevím již z kterých/ : "Sláva ministrům a jejich prezidentovi! Konečně nemažu chleba máslem a zbavím se cholesterolu. Nesladím a ujdu obezitě. Bál jsem se, že se budu přecpávat uhlovodany zaplať pánbůh, nudle taky třikrát zdražily. Z mléka už nedostanu rakovinu, tím méně z kachny žlučníkovou koliku. A v hospodě v hospodě konečně mám opět desítku sen mého mládí!... Až se sestěhujeme s babičkou a s dětmi a s pravnoučaty do jednoho bytu, budeme mít příjemné intimní prostředí." Konec citace. Co k tomu dodat? Psal se rok 1991 a kde jsme dnes? Takže, co si přát do dalšího roku no, ať nám pánbůh zdraví dá vždyť to je to nejdůležitější, protože nikdy ještě nebylo tak zle, aby nemohlo být hůře /nebo lépe, teď nevím /. Mgr. Miroslava Drahoňovská Křesťanský Advent a křesťanské Vánoce Drazí přátelé, milí spoluobčané, bratři a sestry. Od dětství máme zažito, že uprostřed zimy času, kdy celá příroda odpočívá slavíme Vánoce a před nimi Advent. Mnohokrát jsme již slyšeli z rozhlasu či televize o historickém, či náboženském původu té či oné tradice. Víme, od kdy lidé slaví Vánoce, ve kterém století se začal strojit vánoční strom, z které země pochází adventní věnec atd. atd. Zvláště v porevoluční době se s těmito informacemi roztrhl pytel. Je jistě dobré a správné, když známe původ adventních a vánočních zvyků, zvláště, chceme-li je dál udržovat. Sám jsem se zájmem poslouchal rozhlasové příspěvky a sledoval televizní reportáže. V posledních letech však stále intenzivněji cítím, že je třeba, abychom udělali další krok. Advent a Vánoce, jak je slavíme, přineslo křesťanství. Postupem času (zvláště v minulém století) se z Vánoc ztrácel jejich obsah, až zůstal jen povrch a pozlátko. Dnes většina Čechů oslavuje událost, o jejíž pravdivosti má vážné pochybnosti. Taková oslava se pak dá přirovnat třeba k rekonstrukci slavné bitvy tří císařů u Slavkova u Brna. Účastníci této rekonstrukce by po skončení prohlásili: Nádherné! Krásná tradice, ty stejnokroje, zbraně. Velkolepé! Škoda že Napoleon nikdy nežil a tato tradice vznikla pouze z legend a pověstí. Podobně totiž odpovídají mnozí rodiče svým dětem na otázku, kde se vzaly Vánoce. Malému Honzíkovi odpověděl tatínek takto: To bylo hodně dávno, když lidé ještě věřili na pána Boha. Věřili, že se narodil Boží Syn, kterému říkali Ježíšek. Je to taková stará legenda, ze které vznikla tradice dnešních Vánoc. Pro více než jednu miliardu lidí na celém světě jsou Vánoce aktuálním prožíváním radosti z Boha přítomného v tomto světě. Naše snaha rozdávat pokoj, mír a radost kolem sebe pramení z neutuchající lásky Boha k člověku. Není žádnou hanbou, když takové zprávě někdo nevěří. Vždyť i sami křesťané se denně modlí: Pane, dej nám více víry. Hledání Boha je celoživotní snaha každého člověka. K poznání jednoho Boha vede mnoho cest. Sv. Pavel ve svém dopise do Korintu píše: Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. (1.Kor 11,4-7) Přeji Vám všem z celého srdce, abyste každý svou cestou objevovali nejen o letošních Vánocích, ale během celého svého života, poznání Pramene Pravdy a Lásky. P. Mgr. Rudolf Repka z internetu doporučuji: 15

16 Vánoční bohoslužby v kostele sv. Alžběty Pondělí hodin (půlnoční) bohoslužba Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin kaple Pátek hodin kaple Neděle hodin Pondělí hodin Úterý hodin Do Krompachu přiletí andělé Krompach u Cvikova Již po osmé se v Dětském domově v Krompachu v čase adventním a mikulášském sejdou malí i velcí na Andělské slavnosti. Komunitní slavnost pořádá občanské sdružení Letní dům ve spolupráci s místním dětským domovem ve dnech prosince Každý člověk touží po přítomnosti někoho milého, někoho, kdo mu pomůže, udělá mu radost, poradí nebo dokonce zachrání. Čekání na takového anděla může být dlouhé, člověk snadno propadne dojmu, že nikdo takový není, že mu není pomoci. Andělská slavnost je oslavou všech lidí, kteří o andělech vědí třeba už proto, že se jimi sami na čas stávají, říká o slavnosti Lucie Kokrdová, ředitelka o.s. Letní dům. Komunitní akce má svou veřejnou část, která je určená jak dětem, tak široké veřejnosti. Koncerty a společné zpívání vánočních písní se koná v páteční nebo sobotní podvečer v krompašském kostele. Několikrát zpestřil závěr večera ohňostroj. Během víkendu probíhají divadelní představení, koncerty a tvořivé dílny pro děti v dětském domově. Svá vystoupení připravují také samy děti. Průvodcem slavností byl již několikrát herec Studia Ypsilon a místopředseda o.s. Letní dům Petr Vacek. Oblíbeným vrcholem slavnosti mezi dětmi bývá hostina, kterou již dlouhá léta připravuje firma SO- DEXHO. Příprava letošní Andělské slavnosti je v plném proudu. Andělé si chystají svá křídla, na stropy jídelny se zavěšují nebesa, zvou se divadelní a hudební hosté. Více informací o programu letošní Andělské slavnosti najdete na Jan Vrzáček Poděkování Kam s tím ( porcelánem )? - rekapitulace Ve vánočním Zpravodaji Cvikova bych velice ráda poděkovala všem, kteří nám darovali svůj vyřazený porcelán a dopravili ho do dětské léčebny ve Cvikově. Můžu již zkonstatovat, že šlo o nápad vskutku dobrý. Děti, které se u nás léčí, se budou nějaký čas stravovat z nádobí, na kterém jsou kytičky, puntíky a další různé motivy. Pro některé z vás nebylo určitě jednoduché se se svými hrnečky, talířky a i jinými kousky rozloučit. Když jste nám nádobí přinesli, tak ho ještě někteří pohladili očima. Vzpomínky? Asi ano.také jsem to tak cítila. Vzpomínka na babičku, svatební výbava nebo památka z výletu. Ale určitě mi zase něco nového přinesou moje děti, protože jim to padlo do oka a mně by se to jistě líbilo nebo si sama zakoupím nějaký umělecký kousek. A tak to půjde stále dokola. Někteří z vás se ptali, zda jsme tuto akci omezili časově. Ne. I nadále budeme vítat každého, jenž si na nás vzpomene a obdaruje nás svým porcelánem. Tudíž ještě jednou všem děkuji za krásné a opravdu použitelné kousky, které jste předali naší léčebně. Přeji klidné prožití vánočních svátků a milou nadílku od Ježíška (u nás se již zastavil a nebyl jen jeden). Helena R a m p o u c h o v á, vrchní sestra léčebny 16

17 Cvikovské miniaturky O Filípkovi Docela malá, maličká je pracovna sestry v předpokoji lékařovy ordinace. Vchází mamina s mladým mužem, evidentně studujícím mateřskou školu, přikyvuje na vyzvání připravit si legitimaci zdravotní pojišťovny a hoch to vše sleduje se zájmem a snad i s obavami z věcí příštích. Neb jeden nikdy neví. Sestřička se usměje, skloní se k dolní zásuvce psacího stolu, chvilku hledá a pak podá malému dva hezké malované obrázky. Hošík je bere do dlaní, užaslý tím nenadálým bohatstvím, které, zdá se, je jen a jen pro něj. Nemůže oči odtrhnout od té malované krásy a vůbec, vůbec nevnímá mámin nabádavý hlas: Tak jak se říká, Filípku? Nic, okouzlená duše není na příjmu, promiňte prosím. Tak Filípku, slyšíš? Poděkuj přece! Filípku! Filipe! Do Filípkova vnímání přece jen pronikne mámin nabádavý hlas, aha, má něco říci. No tak, Filípku, co řekneš, no řekni, tak už to řekni přece! Je to možné, máma, ta velká moudrá máma ho sama vybízí, aby to řekl, to znamená, že smí, že může, že může, ač nevěří. I nadechne se Filípek a vysloví svou touhu a do slov vloží celou svou dychtivou bytost: Prosím, ještě jeden! Opravdu se stalo. Janinka Poděkování členkám SPOZ Vážení spoluobčané, Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních, bohatou nadílku a hlavně zdraví, štěstí a spokojenost v soukromém i pracovním životě v roce Za SPOZ Marta S t u d n i č n á V měsíci prosinci 2007 oslaví svá významná jubilea tito občané: Herclíková Libuše Cvikov 86 let Chrdlová Johanna Cvikov 86 let Kosová Veronika Cvikov 84 let Kučerová Edita Cvikov 80 let Macurová Marie Cvikov 87 let Michalíčková Milada Cvikov 87 let Novotný Jaroslav Cvikov 81 let Rusková Margita Cvikov 86 let Slánská Věra Cvikov 80 let Svoboda Vilém Cvikov 80 let Vlčková Marie Cvikov 84 let Žatecká Růžena Cvikov 82 let Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á 4. prosince 2007 tomu bude 1 rok, co nás navždy opustil pan Václav Krumpolec, milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček. Zůstává nám stále v našich myšlenkách. Nikdy na Tebe nezapomeneme. Celá naše velká rodina. Za všechny pozůstalé manželka Alena Děkuji p. Ludmile Vrabcové, Janě Jandové, Květě Fribertové, Marii Pýchové, Jaroslavě Šafrové, Jaroslavě Moravcové, Blance Langrové a Štěpánce Petrusové, které pracují v komisi SPOZu. Tato komise věnuje hodně svého času při všech akcích, jako je Vítání malých občánků, zlaté, smargadové a diamantové svatby, či návštěvy u našich občanů, kteří oslavují svá významná životní výročí. Rovněž bych touto cestou chtěla poděkovat paní Věře Pytelkové a Vlastě Vodákové, které se ze zdravotních důvodů již nemohou věnovat činnosti ve SPOZu. Chtěla bych prostřednictví Zpravodaje upřímně popřát všem občanům především zdraví, štěstí a spokojenosti v jejich životech. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á Prosím spolužáky a kamarády, vzpomeňte se mnou 7. prosince nedožitých 35. narozenin syna, bratra a dobrého kamaráda Jiřího Modráčka. 26. prosince mu věnujte, prosím, tichou vzpomínku k 10. výročí jeho úmrtí. 26. prosince rovněž uplyne tři a půl let od úmrtí jeho otce, pana Jiřího Modráčka. Za celou rodinu děkuje matka a manželka 17

18 27. října 2007 byli přivítáni naši nejmenší občánci města Cvikova. Dětem přejeme krásné, bezstarostné dětství, hlavně zdraví a štěstí v životě. Rodičům pak jen samé radosti při jejich výchově. Poděkování patří učitelkám a dětem z MŠ Jiráskova za jejich krásné vystoupení při Vítání občánků. Za SPOZ Marta Studničná V minulém čísle Zpravodaje jsme přinesli poděkování Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikov od manželů Stanislavy a Jiřího Steklých z Lindavy za uspořádání Zlaté svatby. Zlatou svatbu oslavili 13. října 2007, tj. 50 let společného života. Všichni jim přejeme hlavně zdraví, štěstí a krásné vplutí do přístavu plných smaragdů. Zároveň připojujeme fotografii. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á Dne 24. listopadu 2007 oslavili manželé Margita a Josef Pokorných z Trávníku u Cvikova Diamantovou svatbu 60 let společného soužití. Dostalo se jim požehnání od pana faráře i přání s dárkem od Městského úřadu ve Cvikově. Oslavencům přejeme vše nejlepší do dalších společných let. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á Paedr. Vladimír Červenka Závěr Odstěhoval jsem se, ale Cvikov jsem stále navštěvoval. Shodou okolností začal si můj otec v tomto období stěžovat na námahu, kterou má s mou maminku, která se velmi těžce pohybovala a z nemocnice ji již propustili. Naznačoval, zda bych se nemohl dostat učit blíže k Poděbradům, abychom jim oběma byli ku pomoci. V Poděbradech místo bych měl, tak jsem podal na školský odbor ONV v Novém Boru žádost o přeložení. Nebyla kladně vyřízena, z nedostatku učitelů v pohraničí. Podal jsem odvolání, kterému bylo vyhověno, poněvadž si ověřili, že když v Poděbradech nemohli se mnou počítat, volné místo obsadili. Jak to nazvat. Chytristikou nebo podlostí? Nicméně poslední týden v srpnu, před nástupem do školy, jsem ze zoufalství jel na krajský školský odbor do Prahy, zda by nebylo místo třeba v Čelákovicích, kam bylo z Poděbrad dobré vlakové spojení. V první místnosti, do které jsem vešel, byl krajský školní inspektor, který v době, kdy jsem jako studující bydlel s rodiči tři roky v Ruzyni, byl tam ředitelem školy a starostou Sokola. Já jsem v té době chodil dvakráte týdně cvičit žáky do Sokola a se školou jel jako instruktor na lyžařský zájezd. Poněvadž středočeský kraj narychlo sháněl učitele pro nově otevřenou jedenáctiletku v Městci Králové a já byl (Pokračování na stránce 19) 18

19 (Pokračování ze stránky 18) již ve třetím ročníku studia pro získání této kvalifikace, byl jsem okamžitě přijat. Měl jsem přece kladně vyřízené odvolání, které platilo až do začátku příštího školního roku. Na Cvikovsko stále jezdím Nejen ze školy v Městci Králové, ale později i z další školy v Hradci Králové, jsem jezdil s turistickým kroužkem do Údolí samoty, která začíná kilometr za Radvancem. Pod tehdy opuštěnou hájovnou byly postaveny stany i stožár na vztyčování vlajky. Jeden z našich výletů patřil vždy Cvikovu. Dokonce jsem tam nejel jen s turistickým kroužkem, ale i se skupinou učňů ze Středního odborného zemědělského učiliště v Hlušících, kde jsem po roce 1968 pracoval jako vychovatel. Naposledy jsem tam byl sám soukromě po roce 1989, kdy hájovna již byla upravena jako rekreační sídlo a " naše " tábořiště bylo již zarostlé stromovým náletem. S určitou nejistotou jsem se díval na nové náměstí, které vzniklo zbouráním domů na jeho jedné straně. Je to nový prvek v urbanismu, kdy z typicky uzavřeného náměstí čtvercového typu, jedna stěna čtverce zmizí a je nahrazena zástavbou několika vyšších bytových domů. Je to zajímavé řešení. Závěrem zmínka o události, která pouze na začátku malou svou částí spadá do Cvikova, ale odehrála se většinou mimo něj. Svého času museli učitelé před koncem školního roku chodit zvláště do rodin žáků, kteří končili svou školní docházku, aby je přesvědčovali, kam by měly své děti dát. Zvláště, aby děti dělníků a zemědělců šli dál studovat. Měl jsem jít do rodiny žáka, který měl téměř od šesté třídy samé jedničky a otec, pracující na státním statku, ho dával do učení na zedníka. Když jsem tohoto otce začal přesvědčovat, aby svého syna Zbyňka dal studovat, chvíli poslouchal, ale pak se omluvil a odešel do vedlejší místnosti. Přinesl silnější, hodně ohmataný sešit, položil ho přede mne se slovy: "Můj syn bude se učit zedníkem a když bude stále dobrý, může se dostat na průmyslovku a případně ještě i výše. Nikdy se nesmí bát, že se neuživí. Stavět se bude pořád a pak nesmí být někomu vděčný za něco. Za cokoliv. Tady v tom sešitě je napsáno všechno, co jsem prožil. Jako dítě na statku svého otce v jižních Čechách, studium veteriny v Paříži, moje zapojení do bojů za války atd. atd. Vezměte si ho a až ho doma přečtete, jistě již za mnou nepřijdete. Jak nejsem zvyklý prosit, ale prosím vás, pokuste se to co budete číst, nechat si pro sebe. To co jsem se ze sešitu dozvěděl, by byl velmi dlouhý a napínavý film. Jeho obsah byl bolestný, čestný, hrdinný i dojemný. Když jsem přemýšlel o jménu pro mého prvorozeného syna, dostal jméno Zbyněk. PaedDr. Vladimír Červenka Historie sportu ve Cvikově Fotbal V období první republiky nebyl ve Cvikově český fotbalový klub, ale někteří čeští sportovci fotbal hráli v německých klubech ve Cvikově. Byli to státní zaměstnanci, zaměstnanci lesní správy, inteligence, dělníci a řemeslníci. Fotbal zde byl velmi populární a není divu, že zde bylo několik hřišť a to: - za Adastem v místě dnešní lakovny - v místě manipulačního skladu dřeva před nádražím - v lukách za domy čp. 211/I (p. Zlesák, Matějíček) a za dnešním internátem Severky (dříve domov pro přestárlé občany) bylo to hřiště DFC - AFC (Arbeiterfussballclub) v místě dnešního hřiště Jiskry - poslední hřiště (asi do r. 1945) v místě skrývky bývalé cihelny ve Wolkerově ulici V německém klubu DFC hrálo vždy několik Čechů, nejznámějším byl brankář Kočka, byl strojvůdcem a často přijížděl k zápasům na poslední chvíli, v lokomotivě se převlékl do dresu, ve Cvikově na nádraží přeskočil plot, uběhl pár metrů a byl v brance. V klubu AFC byl nejlepším hráčem Fr. Köhler, komunista, byl zatčen a vězněn, později jako voják padl na východní frontě. Alois Štoklef (1909) byl aktivním hráčem DFC i po osvobození, v roce 1945 byl zakládajícím členem (jedním z mnoha) SK Cvikov a zpočátku také hrál. SK Cvikov Zakládající schůze se konala 21. srpna 1945 v hotelu Zlatý lev. Zakládající členové byli Josef Bašus, Alois Sadílek, Miloš Vrána, František Klečka, František Ota, Antonín Silný, Müller, Vilda Křivan, Josef Falcman, Emanuel Štych, Ladislav Rybczuk a Ladislav Svačina. Zápisné 20,- Kč, členské příspěvky 2,50 měsíčně. Bylo usneseno, že ani mimořádné dobrovolné dary nebudou odmítnuty. Znakem klubu je hraničářský znak Červená hlava psa. Zpočátku se ale používalo razítka s nápisem SK Cvikov s pěticípou hvězdou uprostřed, na psí hlavu musel zřejmě teprve vyroben štoček. SK Cvikov převzal hřiště po AFC, ovšem bez jakéhokoli inventáře a vybavení. První starostí bylo sehnat dresy, boty, chrániče, míče, ale i sítě do branek. Využívalo se všech možností, jak získat finanční prostředky. Na tanečních zábavách se vybíraly dobrovolné dary, každého volného termínu bylo využíváno k sehrání přátelských zápasů jak s okolními, tak i s pražskými atraktivními soupeři, jako byla AC Sparta, Viktoria Žižkov, AC Mladá Boleslav apod. Návštěvnost byla vysoká, výjimkou nebylo i 800 diváků. SK Cvikov měl od samého začátku velice silné mužstvo, sešli se mezi dosídlenci hráči již hotoví z různých klubů. První mužstvo nastupovalo obvykle v sestavě Labuťa, Švanda, Polák, Vondrášek, Moravec, Bolen, Brož, Procházka, Klečka, Kalina, Čečák, Šmídl, Lamata. Během tří let v r postoupil SK Cvikov do I.B třídy a vyhrál ji. Mužstvo let hrávalo v sestavě : Labuťa Polák Švanda Lamata R. Starec Kopejtko Lamata B. Moravec Janeček Šverma Šuma Náhradníci: Silný, Brož, Syrový, Kučera, Lamata J., Svačina, Kalina, Klečka, Ptáček, Mazanec O., Burian Mužstvo v sestavě let Ješeta Břinek Pražák Lamata R. Borecký Janeček Petrus Moravec Starec Čapek Chrdle Mužstvo v sestavě let je již nová generace vlastních fotbalových odchovanců od trenérů Pražáka, Kaliny, Břinka, Hrbka a vyhrává I.A třídu ve složení : Hasenkopf Mazanec O. Kvasňovský Petrus Maděra Mazanec J. Falcman Miloš Vojtěch R. Kodeš J. Hřebíček Nejedlý Náhradníci Vondráček K., Vojtěch J., Tůma, Kneschke, (Pokračování na stránce 20) 19

20 (Pokračování ze stránky 19) Štěpánek, Mazanec K., Moravec, Falcman Milan, Touš J., Svoboda Zd., Tománek, Miksa. Tito náhradníci jsou v následujících letech postupně zařazováni do základní sestavy. Objevují se noví hráči, jako brankář Dršťka, Tůma, Zetek, Braunstein, Bělík, Štrupl, Tymeš, Gajdoš, Starec a Tošner. Také tito hráči se postupně zařazují do základní sestavy. Mimo I. mužstva měl Cvikov vždy zálohu B. mužstva, které většinou hrávalo III. třídu Českolipska. Mužstvo se postupně obnovuje, úspěchy se střídají se slabšími výkony, ale stále se udržuje hráčská základna dvou mužstev, ke kterým přibylo družstvo dorostenců a později i žáků. Všichni se shodují na tom, že nejlepším hráčem poválečného období byl útočník Jan Chrdle, také výborný hokejový brankář. Po ukončení aktivní činnosti pracuje dál jako trenér. V průběhu let od roku 1945 dochází v souvislosti se změnami struktur sportovních organizací i ke změně názvu cvikovského fotbalu. Původní název SK Cvikov se měnil takto : od 21. srpna 1945 SK Cvikov od r SK Hraničář Cvikov nezjištěno ZSJ Zbrojovka Cvikov (závodní sokolská jednota) nezjištěno ZSJ Grafostroj Cvikov od 9. ledna 1953 Spartak cvikov od r Jiskra Cvikov Koncem 70. a počátkem 80. let dochází k rozšiřování hráčské základny té díky péči předsedy odboru kopané s. Pořízky, po jeho úmrtí pak předsedy Bohumila Tesaře. V soutěžích bojuje pět mužstev. Mužstvo A v krajské soutěži, mužstvo B v okresní soutěži, dorost v krajské soutěži, starší žáci v okresní soutěži, mladší žáci v okresní soutěži. Rozvíjí se také péče o rozvoj fotbalu neregistrovaných hráčů a rozšiřují se zahraniční sportovní styky s NDR, kam také Jiskra zajíždí na tréninková soustředění. Pořádá se turnaj neregistrovaných mužstev, a to každoročně. Turnajů se např. účastnila mužstva Stará garda Jiskry Cvikov, Adast Cvikov, Interiér Cvikov, Vietnam-Adast Cvikov. V květnu se každý rok hrává tradiční Turnaj osvobození se zahraniční účastí. V roce 1985 to byl BSG Stahl Rieschen. Od roku 1984 se hraje zimní pohár na počet Vítězného února. Také dorostenci a žáci se účastní pohárových i halových utkání. V roce 1986 se stává předsedou odboru Josef Hruška a vede jej až do roku 1989, kdy se předsedou stává opět Bohumil Tesař. V té době má odbor 153 členů a pět mužstev, bojujících o dobré umístění v krajských a okresních soutěžích. A mužstvo vede J. Košta, trenér Jurkovič, B mužstvo vede a trénuje dvojice Jiří Plíhal a Jan Urban, Dorost vede Jan Tenk, trénují Ziguška, K. Vondráček, starší žáky vede Václav Čapek, trénuje Josef Smeták, mladší žáky vede František Šimčík, trénují Ladislav Pěnička a Jiří Stehlík. Fotbalisté ve spolupráci s vedením Jiskry Cvikov usilují o vybudování nového tréninkové hřiště s lehkoatletickou běžeckou dráhou, která by posloužila i rozvoji lehké atletiky. Lední hokej S bruslením a hokejem se ve Cvikově začalo hned po osvobození. Tehdejší SK Cvikov pododbor hokeje zřizoval každoročně na rybníku Internát kluziště, které slouží nejen k sehrávání mistrovských a přátelských zápasů, ale také pro veřejnost. Vždy po sezóně bylo nutno demontovat jak mantinely, tak i osvětlení, což se ale v r nepodařilo. Přesto dal rybářský spolek ve Cvikově souhlas ke zřizování kluziště i v dalších letech. Pododbor hokeje přechází od SK Cvikov k Sokolu Cvikov, od r je pod ZSJ Zbrojovka, později Grafostroj Cvikov a po sloučení jednot od r pod DSO Jiskra Cvikov. Po roce 1951 nastává útlum hráčské aktivity, nejsou obnovovány mantinely, osvětlení, přestává se hrát hokej, mužstvo se rozpadá, led je využíván pouze veřejností. V hokejovém mužstvu let hráli většinou aktivní fotbalisté a jiní sportovci, nejčastěji tito hráči : Jan Chrdle výborný brankář, Josef Břinek, Jiří Čapek, Antonín Švanda, Jan Ježek, Miloš Jirmásek, Olda Mazanec, Ladislav Petrus, Jindra Lamata, Rudolf Lamata, Stehlík, František Ota, Brož, Moravec, Kolínský, Svačina, Hrůša, Jiří Kodeš. V roce 1956 přichází Jaroslav Kalina s myšlenkou postavit kluziště na místě bývalých tří volejbalových kurtů za tehdejším internátem Severky, kde se scházela mládež. Soustředil kolem sebe mladé lidi a jejich rodiče, bývalé hokejisty a jiné zájemce o hokej a bruslení a ještě týž rok na podzim začíná výstavba nového kluziště. Veškeré terénní úpravy se prováděly výhradně ručně. Současně se v Grafostroji vyráběly z expedičních beden mantinely. Týž závod poskytl základní materiál pro osvětlení. Pan Stupka zhotovil zdarma el. přípojku a ve spolupráci s elektrikáři Grafostroje bylo instalováno osvětlení kluziště. Z bývalého skleníku byla upravena kabina pro hráče, později byla postavena další kabina, střídačky a vybavení pro lední hokej. Celkové přímé náklady nepřesáhly částku 1800 Kč. První utkání na tomto novém kluzišti, kterému se začínalo říkat Kaliňák, se konalo hned po Silvestru v lednu První sezónu se hráči převlékali v domě J. Kaliny, který jim v 1. patře zřídil šatnu. V období hráli tito hokejisté : Brankáři Jan Chrdle, Ladislav Petrus, Jan Štrupl Obránci Karel Miksa, Olda Mazanec, Z. Vávra, Arnošt Hásenkopf, Milan Falcman, Zd. Maděra Útočníci Veselý, Jiří Kodeš, J. Beránek, J. Štěpánek, Herbert Kneschke, O. Kočvara, Jindra Sedlický, Miloš Falcman, Ladislav Pech, J. Tůma, J. Lamata, Josef Vojtěch, Rudolf Vojtěch, Jiří Nejedlý, Jiří Zadražil. Hrálo také mužstvo žáků, později dorostenců. Trenérem a správcem hřiště byl Jaroslav Kalina, do funkcionářské práce se zapojili také František Kuna, V. Ježek, Ota Týma, Milouš Weidlich a Marie Procházková-Beránková, která vařívala čaj. Průměr návštěvnosti na zápasy byl 120 až 180 diváků, na Duklu Liberec přišlo i 300. V sezóně ukončil J. Kalina činnost v oddíle a tehdy se zde hrál také poslední hokej. V roce 1962 vyhořela kabina, ještě v sezóně 1963 a 1964 se zde bruslilo. Po dlouhé přestávce dochází k renesanci ledního hokeje v r. 1987, kdy na popud JUDr. Bláhy zřizuje ZV ROH Severky odborový hokejový oddíl, hrající odborářskou ligu okresu Česká Lípa. Vybavení a výstroj byly převzaty od zrušené RH Stráž pod Ralskem. Doplňování výstroje již provádí ZV ROH Severka. V družstvu hraje 24 hráčů ze Cvikova a bývalých hráčů ze Stráže. V této sezóně se probojovali do I. divize okresu, kde hraje 10 mužstev. Hrají na umělém ledě v České Lípě, a to utkání soutěžní, na přátelská utkání jezdí na umělý led do Děčína, Varnsdorfu, Mladé Boleslavi a jinam. Vedoucím a trenérem je JUDr. Bláha ze Cvikova. Mužstvo hraje pod hlavičkou Severky Cvikov. Odbíjená Historie cvikovské odbíjené začíná v roce 1950, a to družstvem mužů, které hrálo pod hlavičkou Sokol Dětská plicní léčebna, ve kterém hrál hlavní úlohu výborný smečař učitel Oldřich Pohl, duší a organizátorem byl Karel Vácha a hráli Jenda Frk, Rostislav Vysloužil, Jirka Zapletal a další. Hrálo se na hřišti uvnitř léčebny. Zásluhou správce léčebny a hráče K. Váchy bylo hřiště antukové a vybavení, výstroj a míče byly na vysoké úrovni. Rozvoj odbíjené při TJ Jiskra Cvikov započal od r. 1955, kdy kádr družstva tvořili J. Zapletal, Rost. Vysloužil, Vrat. Buršík, Mir. Vítek, Mir. Křovák a Milouš Weidlich. S nimi hráli i další, kteří však u odbíjené nezůstali. Toto družstvo hrálo okresní přebor a v konkurenci dalších klubů se dobře umísťovalo. Postupem času si vybojovalo v letech účast v krajské soutěži, kterou však brzy opustilo, nebylo v silách konkurovat Liberci, Jablonci, Chrastavě. V té době byl duší odbíjené nezapomenutelný Milouš Weidlich. Oddíl odbíjené neměl sice zázemí v dorostu, protože ve Cvikově není učební obor pro chlapce, takže většina kluků dojíždí a nelze s nimi systematicky pracovat. Pokud přece jsou, tak tíhnou spíše k fotbalu. Přesto se podařilo vychovat další dobré hráče. Mezi ty mladé v letech patřili, J. Kalina, Jindra Kocman, Láďa Pěnička, později Jirka Štys. Družstvo posílili Petr (Pokračování na stránce 21) 20

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více