Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy"

Transkript

1 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra výtvarné výchovy Monika Prokšová PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr Exler, Ph.D. OLOMOUC 2011

2 Prohlašuji tímto, ţe jsem zadanou diplomovou práci řešila samostatně a ţe jsem uvedla veškerou pouţitou literaturu. Vítkov 22. února 2011 vlastnoruční podpis 2

3 Chtěla bych poděkovat Mgr. Petru Exlerovi, Ph. D. za odbornou pomoc a podporu, bez níţ by se mi jen těţko podařilo dokončit tuto práci. 3

4 Obsah 1. Úvod... 6 A. TEORETICKÁ ČÁST Projekty ve výtvarné výchově Charakteristika projektového vyučování Příprava a řešení projektového vyučování Výtvarné řady ve výtvarné výchově Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání Oblast umění a kultura Klíčové kompetence Vzdělávací oblast Průřezová témata Výtvarné techniky Příprava a výběr výtvarné techniky Druhy výtvarných technik Kresba Malba Grafika Plastická a prostorová tvorba Soudobé výtvarné postupy Metody a formy výuky Klasifikace vyučovacích metod Kritéria výběru vyučovacích metod Motivace ve výtvarné výchově Organizační forma výuky Klasifikace organizačních forem výuky Hodnocení ve výtvarné výchově Charakteristika Základní školy a Mateřské školy Březová Charakteristika třídy Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Integrovaný ţák B. PRAKTICKÁ ČÁST Realizace projektu Pravěký člověk Pravěké útočiště Pravěká vesnice Lov mamuta Jeskynní malby I Jeskynní malby II Střípky minulosti I Střípky minulosti II Práce s keramickou hlínou Venuše a ozdoby Rituály, obřady

5 8. Závěr Seznam použité literatury: Seznam příloh Příloha 1: Pravěký člověk Příloha 2: Pravěké útočiště Příloha 3: Pravěká vesnice Příloha 4: Lov mamuta Příloha 5: Jeskynní malba Příloha 6: Pravěká keramika Příloha 7: Nádoby, šperky Příloha 8: Výroba šperků, Venuše Příloha 9: Rituály, obřady Resume

6 1. Úvod Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit pro děti výtvarný projekt, který by jim poskytl kulturní znalosti o pravěkém umění a moţnost vyzkoušet si nové výtvarné techniky. Období pravěku je doba počátků velkých změn, v nichţ začal člověk měnit a formovat prostředí kolem sebe (stavby prvních obydlí, zaloţení políček, atd.), začal vyrábět první nástroje a svá přání a sny zaznamenával formou jeskynních nástěnných maleb. Měla jsem příleţitost navštívit experimentální archeologickou vesnici ve Všestarech v západních Čechách a v Orlických horách. Prohlédla jsem si celou vesnici s komentovanou prohlídkou, vyzkoušela si výrobu primitivních nástrojů, výrobu keramických nádob a také pečení chleba v jednoduchých pecích. Tato návštěva mě inspirovala k tomu, abych nezůstala pouze u teoretických poznatků, ale abych si vytvořený výtvarný projekt na vlastní kůţi s dětmi vyzkoušela. Formou vyprávění a diskusí jsem děti seznámila s námětem výtvarného projektu a zároveň jsme si připomněli, jak je důleţité znát naši minulost, která podstatně ovlivnila naši budoucnost. Seznámila jsem děti s moţnostmi v našem regionu, kde se mohou s pravěkou tématikou setkat přímo návštěva muzea, výlet do experimentálních vesniček. Abych motivovala děti a udrţela si jejich zájem po celou dobu projektu, vybírala jsem dětem přitaţlivá témata, četli jsme si ukázky z různých knih, mj. Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Vybrala jsem výtvarné techniky, se kterými se děti ještě nesetkaly a nebyly pro jejich věkovou skupinu náročné. Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je popisována problematika projektového vyučování, výtvarné techniky, metody a formy výuky, které jsem ve svém projektu pouţila. Citace jsou označeny odkazem na pouţitou literaturu v poznámce pod čarou. Nejobsáhlejší částí je pak samotný výtvarný projekt, který jsem uskutečnila na Základní škole a Mateřské škole v Březové se stálou skupinou dětí. Praktická část je rozdělena do těchto okruhů: Pravěký člověk, Pravěké útočiště, Pravěká vesnice, Lov mamuta, Jeskynní malby, Střípky minulosti, Práce s keramickou hlínou, Venuše 6

7 a ozdoby, Rituální obřady. Téma pravěku je inspirací pro mnohé učitele, jak zpestřit dětem výuku výtvarné výchovy. Jsem ráda, ţe jsem si toto téma vybrala, neboť jsem během projektu získala nové informace a zkušenosti s prací s dětmi na prvním stupni základní školy. 7

8 A. TEORETICKÁ ČÁST 2. Projekty ve výtvarné výchově Projekt 1 chápeme obecně jako dlouhodobou, plánovanou a organizovanou činnost, která vede ke konkrétním výsledkům a která je realizací vytyčeného cíle (úmyslu). Projekt můţeme chápat jako promyšlený plán, jak organizovat činnosti seskupené kolem ústředního tématu. Projektová metoda vede ţáky k samostatnosti a tvůrčí schopnosti při řešení problémů, aktivně spojuje (integruje), stmeluje školu s kaţdodenním ţivotem dětí. Důleţitý aspekt je kladen na motivaci ţáka. Prostřednictvím projektu ţák tvořivým způsobem dosáhne konkrétních výsledků výtvarných či jiných činností. Projekt obsahuje dvě roviny: rovina plánování činností (rozmyslet si, zda máte podmínky k tomu, abyste mohli například vyrábět přístřešky v ţivotní velikosti nebo miniatury, kde nasbíráte kameny a dříví na zbraně, vhodné materiální vybavení třídy, stanovit si, které činnosti budou děti realizovat, atd.) rovina vlastní realizace plánu (vlastní činnosti ţáků, průběţné a závěrečné hodnocení, prezentace výsledné práce formou fotografií) Jaký by měl správný projekt být: měl by ţáky zaujmout, nadchnout, motivovat, měl by se lišit od běţného stylu výuky, měl by ţákům ukázat spojitosti mezi předměty, ţáci získají nové zkušenosti, které si v rámci projektu vyzkouší, 1 podle latinského slovesa proicio, které znamená mj. předhazuji, vypovídám 8

9 ţáci získají nové informace, historická fakta a souvislosti mezi nimi, ţáci získají nové poznatky, které si dlouhodobě zapamatují. Příprava projektové metody probíhá v několika krocích 2 : Učitel analyzuje určitou skupinu ţáků, specifikuje věk, počet ţáků ve třídě, zařazení integrovaného ţáka, moţnosti a materiální vybavení třídy. Učitel hledá základní téma výtvarného projektu, stanoví si základní cíle a východiska, jaké bude časová dimenze, ujasní si záměr (jaký je hlavní smysl chce rozšířit konkrétní poznatky a dovednosti ţáků). Učitel dané téma rozpracuje na dílčí části, součástí můţe být myšlenková mapa 3. Učitel vhodnou motivací seznamuje ţáky s vybraným tématem a jeho cíly. Učitel dbá na propojení daného tématu s učebními osnovami. Ţáci s učitelem realizují projekt, průběţně ho hodnotí. Učitel pořizuje fotodokumentaci a na závěr projektu ji zpracuje. Nedílnou součástí je celkové zhodnocení a prezentace projektu (výstava). 2.1 Charakteristika projektového vyučování Tento sedmidenní projekt je zaměřen na téma pravěk, pravěká kultura a způsob ţivota lidí v pravěku. Je určen ţákům čtvrté třídy 1. stupně ZŠ. Je rozdělen do 26 vyučovacích hodin. Děti mají na základě daných otázek zjistit na internetu, v encyklopediích nebo v jiné doporučené literatuře, např. z oblasti biologie, umění atd., co nejvíce informací na dané téma. Projekt byl také inspirován četbou Lovci mamutů od Eduarda Štorcha 4. Získané informace společně zpracovat a poté si dané aktivity vyzkoušet například modelování pravěké keramiky, namalovat nástěnnou jeskynní malbu nebo 2 ŠOBÁŇOVÁ, P.: Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN Myšlenková mapa je jednou z výukových metod projektu Čtením a psaním ke kritickému myšleni. Tato metoda se pouţívá především v úvodní části vyučovací jednotky (fáze evokace, ve které si ţáci vybavuji své znalosti a zkušenosti). Při této aktivitě si vepíšeme (samostatně nebo ve skupinách) do kruhu uprostřed papíru nebo tabule téma a sepisujeme veškeré nápady, které dál třídíme do příbuzných skupin. 4 ŠTORCH, E.: Lovci mamutů. Praha: Albatros, ISBN

10 nakreslit pomocí uhlu pravěkého mamuta. Ţáci se během tohoto projektového vyučování seznámí i s některými technikami a činnostmi typickými pro ţivot lidí v pravěku a vše si prakticky vyzkouší. Projektu se zúčastnilo 15 ţáků, včetně jednoho integrovaného ţáka (chlapec pracoval pod přímým dohledem své asistentky). Ţáci byli rozděleni do čtyř skupin (rozdělení ţáků jsem nechala na třídní učitelce, která zná klima třídy a úroveň dovedností a zkušeností ţáků). Celý projekt jsem nafotila digitálním fotoaparátem a poté se fotografie zpracovaly a vloţily na webové stránky školy. 2.2 Příprava a řešení projektového vyučování Cílem tohoto pravěkého putování je seznámit děti prostřednictvím výtvarných aktivit s ţivotem v tomto nejstarším období dějin lidstva. Projekt je zaměřen na nové zkušenosti a poznatky, nácvik dovedností, estetické a etické proţitky dohromady. Ţáci se seznámí s charakteristickými znaky tohoto období vzhled lidí, jejich ţivot, umění, atd. Základní cíle projektu: projekty základního vzdělání podporují jednotlivé vzdělávací oblasti, aktivizují ţáka k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a řešení problémů, utváří a rozvíjejí základní dovednosti při spolupráci ve skupině nebo ve třídě, rozvíjejí dovednost komunikace ve skupině, přispívají k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, vedou k uvědomování si hodnoty spolupráce, k respektu a pomoci druhým, vedou ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a k jejich kulturám, pomáhají ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti, připravují ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti, rozvíjejí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, okolnímu prostředí a přírodě. 10

11 2.3 Výtvarné řady ve výtvarné výchově Základem projektového vyučování jsou výtvarné řady. Výtvarné řady jsou kratší srozumitelné útvary, které rozvíjejí výtvarný námět nebo výchovný problém. Mají vţdy svou nosnou myšlenku, kterou se zabývají v jednotlivých nebo na sebe navazujících krocích. Výtvarné řady pomáhají rozvíjet především smyslové proţitky, emoce či zajímavý obsah. Není nutné zpracovávat pouze velké ţivotní koncepty (vesmír, přírodní ţivly, atd.), i menší témata mohou být velkou inspirací. 5 5 ROESELOVÁ, V.: Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ISBN

12 3. Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 6 v systému kurikulárních dokumentů: Systém kurikulárních dokumentů V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v Zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichţ se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Rámcové vzdělávací programy: vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, 6 12

13 vycházejí z koncepce celoţivotního učení, formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání, podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV): navazuje svým pojetím na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a je východiskem pro koncepci rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání, vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání ţáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol, specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíţ by měli ţáci dosáhnout na konci základního vzdělávání, vymezuje vzdělávací obsah očekávané výstupy a učivo, zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními funkcemi, podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně moţnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a vyuţití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami ţáků, umoţňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je závazný pro všechny střední školy při stanovování poţadavků přijímacího řízení pro vstup do středního vzdělávání. RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů ţáků. 13

14 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a moţnosti ţáků, uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a moţností ţáků a vyuţívat vnitřní diferenciaci výuky, vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů ţáků, vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima zaloţené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky, prosadit změny v hodnocení ţáků směrem k průběţné diagnostice, individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu vyuţívání slovního hodnocení, zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny ţáků a oslabit důvody k vyčleňování ţáků do specializovaných tříd a škol 7, zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči ţáků. 3.1 Oblast umění a kultura Vzdělávací oblast Umění a kultura umoţňuje ţákům jiné neţ pouze racionální poznávání světa a odráţí nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umoţňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níţ dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást kaţdodenního ţivota (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němţ vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými neţ uměleckými prostředky. 7 Ţáci s lehkým mentálním postiţením se vzdělávají podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ţáci s těţkým mentálním postiţením, ţáci s více vadami a ţáci s autismem, kteří navštěvují základní školu speciální, se vzdělávají podle samostatného rámcového vzdělávacího programu. 14

15 3.2 Klíčové kompetence Nedílnou součástí projektu je rozvoj klíčových kompetencí 8. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosaţitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají, jsou multifunkční a lze je získat jako výsledek celkového procesu vzdělávání. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové povaţovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní, V následující části vybírám z jednotlivých kompetencí ty charakteristiky, které podle mne nejvíce souvisí s naším projektem a které můţe ţák jejich pomocí zdokonalovat. Kompetence k učení: Ţák se učí vyhledávat a třídit informace, pozorovat, experimentovat, získané výsledky porovnávat, poznávat nové, netradiční formy práce a metody výuky ve výtvarné výchově. Naučí se orientovat v nabídce informací o výtvarně vyjadřovacích prostředcích, výtvarných technikách a dějinách umění. Kompetence k řešení problémů: Ţák vnímá nejrůznější problémové situace ve třídě, promyslí a naplánuje způsob řešení vzniklého problému, samostatně uvaţuje o výtvarném ztvárnění problému a shromaţďuje informace o výtvarném umění

16 Kompetence komunikativní: Ţák vyjadřuje své myšlenky názory, zároveň naslouchá a zapojuje se do diskuse. Pouţívá odbornou terminologii v souvislosti s problematikou výtvarné výchovy. Rozvíjí neverbální způsoby komunikace (vyjádření pomocí barev, symbolu, atd.), reprezentuje svá výtvarná díla a diskutuje o nich. Kompetence sociální a personální: Ţák účinně spolupracuje ve skupině (spolupráce v týmu), podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práci, zvládá výtvarnou práci ve skupině a dále tak rozvíjí své komunikační dovedností. Kompetence občanská: Ţák respektuje, chrání a oceňuje naše historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, rozvíjí empatii a chápe potřebu vzájemné spolupráce. Kompetence pracovní: Ţák pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje daná pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změnu prostředí, formuluje své pracovní dovednosti (vytrvalost, odvahu tvořit, odpovědnost při výtvarných činnostech, cílevědomost), rozvíjí a zlepšuje hrubou i jemnou motoriku a pracovní zručnost. Vzdělávání v této oblasti přináší: - umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem, - při procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu, - tvořivé činnosti jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování. 16

17 Na 1. stupni základního vzdělávání se ţáci seznamují prostřednictvím činností: - s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního, výtvarného, dramatického a literárního umění, - učí se s nimi tvořivě pracovat, uţívat je jako prostředků pro sebevyjádření, - poznávají zákonitosti tvorby, - seznamují se s vybranými uměleckými díly, - učí se je (vzhledem ke svým zkušenostem) chápat, - rozpoznávat a interpretovat výpovědi sdělované uměleckým dílem. Výtvarná výchova pracuje: - s vizuálně obraznými znakovými systémy, - s tvořivým přístupem k práci, při tvorbě, vnímání a interpretaci. 3.3 Vzdělávací oblast Výtvarná výchova vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti ţáka a umoţňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a proţitky. V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umoţňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, proţívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi zaloţenými na experimentování je ţák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a proţitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 9 Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k: 9 17

18 - pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k uţívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace, - chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby, opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, proţívání a představy, - rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot, - spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, - tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností, - uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; - tvořivému přístupu ke světu, k moţnosti aktivního překonávání ţivotních stereotypů a k obohacování emocionálního ţivota, - zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních proţitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě. Vzdělávání dále: - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků, - uţívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností. Specifické cíle vyučovacího předmětu výtvarná výchova Výtvarná výchova umoţňuje ţákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznávání směřuje k tomu, aby se ţáci učili rozumět výtvarnému umění, jeho jazyku a významům a aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního ţivota a bohatství společnosti. Je zaměřeno 18

19 na kultivaci schopností ţáků svět kolem sebe citlivě vnímat, proţívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty, a ty chránit, případně i zmnoţovat. Tím, ţe ţákům umoţňuje, aby si v činnostech prakticky osvojovali potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí jejich přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, jejich fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz, čímţ významně napomáhá utváření kreativní stránky jejich osobnosti. Všemi sloţkami svého působení výtvarná výchova usiluje zejména o to, - aby ţáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, uţitém umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření, - aby se prakticky i teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky, - aby se rozvíjel a prohluboval jejich vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné kultury; - aby získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění uţitého, lidového a architektury, - aby byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi, uvědomovat si jejich význam pro plnohodnotný ţivot člověka, - aby byli schopni získaných poznatků a dovedností vyuţívat ve svém ţivotě. Organizační vymezení vyučovacího předmětu: Výuka je realizována formou vyučovacích hodin, projektů, účasti na významných kulturních akcích a vlastních prezentacích. Probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, exteriéru, galerii, muzeu. 19

20 3.4 Průřezová témata Předmětem prolínají průřezová témata: - osobnostní a sociální výchova poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; seberegulace, organizační dovednosti, efektivní řešení problémů; sociální komunikace, - multikulturní výchova základní problémy sociokulturních rozdílů; psychosociální aspekty interkulturality, - environmentální výchova člověk a ţivotní prostředí, - mediální výchova - média a mediální produkce; mediální produkty a jejich význam; účinky mediální produkce a vliv médií, - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech globalizační a rozvojové procesy; ţijeme v Evropě. 20

21 4. Výtvarné techniky Výtvarná technika slouţí k potřebám výtvarného působení, vyjadřuje sdělnost výtvarného vyjádření a umoţňuje optimální výrazové vyznění námětu nebo řešení výtvarného problému. Volba výtvarné techniky tedy vyplývá jednak z potřeb námětu, z hledání způsobu výtvarného řešení, ale také s materiálním vybavením školy (třídy) a zájmu dětí. Pedagog dbá na to, aby postupně seznamoval ţáky s různými výtvarnými technikami, a to s přihlédnutím na věkovou kategorii svých ţáků. Výtvarné techniky jsou spojeny s materiály, nástroji, způsoby jejich vedení a pouţití. 4.1 Příprava a výběr výtvarné techniky Při výběru materiálu jsem musela brát v úvahu zadání výtvarného tématu a zručnost dětí, a na tomto základě jim nabídla vhodné pomůcky a výtvarný materiál. Zařazením známých výtvarných technik se prohlubují jejich dovednosti, zopakováním správného postupu při jiţ známé činnosti si děti zopakují a uvědomí případné chyby (míchání barev, kresba uhlem, apod.). 4.2 Druhy výtvarných technik Výtvarné techniky se spolu s výtvarným uměním stále objevuje nové výrazové prostředky a netradiční materiály, které se uplatňují ve výtvarném umění. Výtvarné techniky rozdělujeme do těchto kategorii 10 : 10 ROESELOVÁ, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ISBN X 21

22 4.2.1 Kresba Je nejpřirozenější výtvarnou činností. Dítě tuţku povaţuje za zajímavou hračku, kterou lze pouţívat různými způsoby. Láká ho pohyb ruky s nástrojem, samotné gesto a jeho rytmus a barevná stopa. Kresba dítě provází na kaţdém kroku a je jeho vyjadřovacím prostředkem. V dětském výtvarném projevu se kresba objevuje v těchto podobách: - kresba z představy, - kresba motivována skutečností, - kresba návrhová. Techniky kresby suchou stopou: Kresba tužkou je základní kreslířskou technikou, má širokou škálu vyuţití, tuţkovou kresbu lze kombinovat s kresbou dřívkem nebo perokresbou. Kresba rudkou je charakteristická masivní a sytou stopou, vhodně se uplatňuje v kombinaci s dalšími kreslířskými materiály. Kresba uhlem zanechává na papíře měkkou, sytě černou stopu sametového vzhledu, s uhlem se nejčastěji setkáváme ve stínované kresbě. Nehodí se na přesné a detailní zpracování. Přírodní uhel zanechává jemnější a ţivější stopu, kterou lze při práci snadno rozetřít hadříkem a poopravit, je vhodná pro kombinování s jinými výtvarnými technikami. Techniky kresby mokrou stopou: Perokresba její vlastnosti závisí na druhu pera a jeho charakteristické stopě, poutavost perokresby spočívá v kontrastu významných linií a bílých a tmavších ploch. Perokresbu můţeme kombinovat s tuţkou, rudkou nebo uhlem. Mladším ţákům dělá potíţe drţet nástroj ve správné poloze tak, aby pero lehce psalo, nepouštělo kaňky, proto je vhodné předřadit kresbě perem kresbu dřívkem. 22

23 Kresba dřívkem je vhodná pro všechny věkové kategorie. Dřívko neobsahuje zásobu barvy, zanechává linii zprvu výraznou, postupně slábnoucí. Kresbu dřívkem je vhodné kombinovat s koláţí nebo s kolorováním akvarelem Malba Je výtvarná technika, jejíţ hlavním vyjadřovacím prostředkem je barva. Pomocí malby děti ztvárňují své emoce, vztahy, proţitky a skutečnosti našeho světa. Malba temperou je nejvýznamnější malířskou technikou, uţívanou ve výtvarné výchově. Temperové barvy poskytují neomezenou moţnost mísit odstíny barev a mají velkou krycí schopnost. Vliv na vzhled malby má také výběr štětce (velikost, tvar, kvalita). Při práci s temperou je vhodné zařazovat hry rozvíjející fantazii (otisky dlaní, různých přírodních materiálů, atd.). Malba akvarelem je vhodná jak na mokrý, tak na suchý podklad. Na mokrém podkladu se barvy rozpíjejí a na suchém podkladu se uplatňuje barevná linka a ohraničená plocha. Vodové barvy jsou dostupné v různých druzích, např. anilinové. Akvarelové barvy obsahují širokou škálu barev, pro školní praxi jsou však cenově nedostupné. Převaţuje malba vodovými barvami, a na rozdíl od malby temperou kulatý vlasový štětec. Malba pastelem leţí na rozhraní malby a kresby. Pastely rozlišujeme suché, mastné nebo voskové. Malba suchými pastely působí vesele, barevná škála je ovšem omezená. Suché pastely lze roztírat. Lze vyuţít tyto způsoby práce se suchým pastelem neroztíraná barevná kresba, barevná kresba na roztírané podmalbě a malba do mokrého podkladu. 23

24 4.2.3 Grafika Grafika zaznamenává podoby okolního světa kontrastem tmavých a světlých linií, ploch a textur, jimiţ nahrazuje barevnost. Hlavním znakem grafiky je rozmnoţování výtvarné práce, která vyuţívá postupů tisku z výšky, z hloubky nebo z plochy 11. Grafické techniky dělíme na: Přípravné grafické techniky (hra s otisky, kreslený monotyp protisk, gumotisk, rytá kresba do voskového podkladu, rytá kresba do podkladu ze zaschlé klovatiny). Techniky tisku z výšky (tisk z šablon, tisk z koláţe, papírořez, linoryt, sádroryt). Techniky tisku z hloubky (papíroryt, suchá jehla). Techniky tisku z plochy (sítotisk, monotyp, litografie na základních školách se nepouţívá). Grafiku a soudobou techniku (xeroxová grafika, počítačová grafika). Podrobněji popisuji odkrývací techniku na voskovém podkladu. Odkrývací technika na voskovém podkladu Spodní vrstvu výkresu tvoří plocha navoskovaná svíčkou nebo voskovým pastelem. Ţák odkrývá motiv jehlou nebo hřebíkem. Různé stopy nástrojů můţeme kombinovat a obohatit tak výrazové účinky této techniky. Velikost formátu je potřeba přizpůsobit dětem, většinou volíme menší formát výkresu Plastická a prostorová tvorba Jiţ od narození se dítě prostřednictvím hmatu seznamuje se svým okolím, s věcmi, které ho obklopují. Uchopuje do rukou předměty, zvedá je, mačká a zkoumá ústy. Dítě vnímá různé povrchy předmětů a jejich vlastnosti. Také proměňování prostoru dítě velmi přitahuje. Zprvu je to hra se stavebnicemi, stavění různých skrýší. V pozdějším věku se setkává s hlínou a jinými tvárnými materiály, vhodnými k modelování. 11 ROESELOVÁ, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, ISBN X 24

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více