Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST VÝPOČTOVÁ ČÁST PŘÍLOHY... 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26"

Transkript

1 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST Evidenční údaje Podklady pro výpočet Použitá literatura Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce Předmět statického výpočtu Specifické požadavky na obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem Popis konstrukce VÝPOČTOVÁ ČÁST Postup výpočtu a výpočtové modely Materiálové charakteristiky Zatížení Posouzení Základy Základový pas pod obvodovou nosnou zdí Základový pas pod vnitřní nosnou zdí Základy - patky Železobetonové konstrukce Žb věnec ve 2.NP Stropní deska nad 1.NP ŽB Průvlak Schodiště Krov Krokev Středová vaznice Úžlabní krokev Kleštiny Pozednice Sloupek Schéma s vyznačenými podporami krovu Závěr PŘÍLOHY Strana 1

2 1 VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Evidenční údaje Akce : Novostavba RD Okrouhlo Lokalita: parc. č. 46/2, 46/6 v katastrálním území Okrouhlo Investor : Ivan Vavrek, Sibirska 24, Prešov Kateřina Topinková, Nuslova 45, Stodůlky Projektant: Ing.arch. Jana Syrovátková Statika: Ing. Vlastimil Bárta, Bezručova 1, Blansko, mob.: , ČKAIT Autorizovaný inženýr pro obor mosty a inž. konstrukce, statika a dynamika staveb 1.2 Podklady pro výpočet Podkladem pro zpracování jsou: - výkresová dokumentace Ing.arch. Jana Syrovátková - Podrobný inženýrskogeologický průzkum, Okrouhlo Rodinný dům na p.č. 46/2 a 46/6 - Mgr. Jeroným Lešner 1.3 Použitá literatura ČSN EN 1990 Eurokód: ČSN EN Eurokód 1: ČSN EN Eurokód 2: ČSN EN Eurokód 3: ČSN EN Eurokód 5: ČSN EN Eurokód 7: Zásady navrhování konstrukcí Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Navrhování betonových konstrukcí Navrhování ocelových konstrukcí Navrhování dřevěných konstrukcí Navrhování geotechnických konstrukcí Uvedené normy jsou základním výčtem norem použitých zejména při zpracování projektové dokumentace. Obecně platí, že veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami, právními předpisy a nařízeními pro území ČR v době zpracování projektové dokumentace. 1.4 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce Statickým výpočtem, je mimo jiné prokázáno, že v rámci tímto projektem uvažovaných konstrukcí a zadaných parametrů IG podloží : 1. Nedojde ke zřícení stavby nebo její části. 2. Nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. Přetvoření konstrukce bude úměrné plánované stavební činnosti. Způsob zajištění, demontáží konstrukčních prvků nebo celků, bourání a následné výstavby bude proveden na návrh a zodpovědnost dodavatele stavby, který případně zpracuje na jednotlivé činnosti odpovídající technologický postup. Okolní stavby ani pozemky nesmí být pracemi nikterak ovlivněny. 3. Nedojde k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Jedná se části konstrukcí a konstrukce známé a přesně identifikované v průběhu projekčních prací či následných prohlídek a dopřesnění dodavatelem. 4. Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Návrh zajišťující konstrukce počítá s jejím neustálým působením při dodržení všech projekčních předpokladů, řádných udržovacích prací, při dodržení vypočteného statického schématu (bez jeho modifikací v budoucnosti), při řádném a kvalitním provedení a při řádném odvodnění rubu stěny. Strana 2

3 1.5 Předmět statického výpočtu Předmětem statického výpočtu je návrh a posouzení zásadních prvků nosných konstrukcí řešené stavby. Tato dokumentace slouží pouze pro účely stavebního řízení, neslouží pro realizaci stavby nutno vypracovat realizační dokumentaci stavby!!! 1.6 Specifické požadavky na obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem Technologický postup prací bude proveden zhotovitelem. Před započetím prací budou identifikovány přesné polohy, průběhy a výšky všech inženýrských sítí v dosahu staveniště. Tyto budou předány zhotoviteli a bude o tomto kroku učiněn zápis ve Stavebním deníku. Výrobní a dílenská dokumentace ocelových a kovových konstrukcí. Pažení stavebních jam a výkopů. Autorský dozor ani následné konzultace projektanta nejsou součástí této dokumentace a budou objednávány zvlášť. Toto je dokumentace zpracovaná v podrobnosti pro stavební povolení, ověřuje tedy základní předpoklady nosných konstrukcí a předpokládá se vytvoření dokumentace pro provedení stavby, dokumentace zajišťovaní zhotovitelem stavby a dalších projekčních stupňů. 1.7 Popis konstrukce všeobecný popis Dům má tvar T půdorysu, kde v hlavní části se nachází obytné přízemí, v přilehlé garáž. Celá hmota domu je přízemní s obytným podkrovím. V obytném podkroví se nacházejí ložnice a pokoje se zázemím koupelny, v přízemí pak obytný prostor s kuchyní, technické místnosti a pracovna. Dům je omítnut světlou omítkou jemně žluté barvy, na střeše je použita skládaná krytina (pálená, betonová) v cihlové barvě. Střecha je sedlová. Okolí domu bude doplněno navážkami a terénními úpravami z důvodu většího terénního rozdílu mezi ulicí a pozemkem viz PD. základové konstrukce - Základová spára bude vytvořena na potřebné výškové úrovni a zemní pláň nesmí být znehodnocena deštěm, pojezdem či jinak. V takovém případě je nutné znehodnocenou pláň odtěžit. Základy budou tvořeny betonovými pasy a nosnou podlahovou deskou v tloušťce 150mm. Obvodový základový pas byly určen v dimenzi 600mm šířky. Vnitřní základový pas byly určen v dimenzi 700mm šířky. Základové patky pod ostěními v místě balkónu jsou vysoké min. 500mm a min. půdorysné rozměry jsou 1,4m x 1,4m. Základové konstrukce budou vytvořeny z betonu C 20/25 - XC2 a vždy se základovou spárou minimálně 1200mm pod upraveným terénem a zároveň 400mm pod stávajícím terénem. Založení pasů a patek rodinného domu bude vždy na jílech hlinitých třídy F6-tuhé konzistence (parametry viz. geologický průzkum). Hladina podzemní vody byla zastižena v sondách v hloubce od cca 2,50m. Jedná se o dlouhodobé málo vydatné zvodnění. Podlahová deska bude vytvořena na vrstvě hutněných násypů. Požadovaný E def,2 = min. 40 MPa při poměru E def,2 /E def,1 = max 2,5 na horním líci této zhutněné vrstvy štěrkodrtě. Betonáž základů bude prováděna z prostého betonu C 20/25 - XC2 přímo do vykopaných rýh. Betonáž musí být provedena v období, kdy teplota neklesne pod 5 C. V průběhu zrání bude zajištěno příslušné ošetření betonu. Před započetím betonáže je nutno provést kontrolu umístění prostupů v základech. svislé nosné konstrukce - Svislé konstrukce domu budou vyzděny z tvarovek POROTHERM 24, P10, M5 a po obvodě zatepleny 180mm tepelnou izolací. Nenosné vnitřní dělicí svislé konstrukce jsou řešené převážně jako keramické těžké nebo sádrokartonové. vodorovné konstrukce Podkladní betonová konstrukce: Desky budou tl. 150 mm, z betonu C20/25 XC2, vyztuženy KARi sítěmi ØR6, oka 150/150 mm, při spodním i horním okraji. Strop nad 1.NP: Stropní deska nad 1.NP, tl. 160, 200 mm, beton C20/25 XC1, vyztuženy betonářskou výztuží dle výkresové dokumentace. Vykonzolovaná část stropní desky bude zateplena. Schodiště: Schodiště mezi 1.NP a 2.NP, tl. 150 mm, beton C20/25 XC1, vyztuženy betonářskou výztuží dle výkresové dokumentace. Věnce: Věnce ve 2.NP budou z monolitického betonu C20/25 XC1. Dimenze viz. kapitola Posouzení. Překlady 1.NP: Překlady jsou systémové. U větších rozpětí nebo při větším zatížení bude překlad součástí železobetonového stropu. Min. počet POROTHERM překlad 7 v napřažích otvorů jsou 3 ks. Překlady 2.NP: Překlady jsou systémové. Min. počet POROTHERM překlad 7 v napřažích otvorů jsou 3 ks. Střecha Sedlová střecha vaznicové soustavy půdorysného tvaru T je tvořena krokvemi a kleštinami v každé vazbě. Krokve jsou přikotveny na středovou vaznici a pozednici. Vaznice jsou uloženy na obvodových, vnitřních nosných zdech a dřevěných sloupcích. Tyto sloupky leží na stropní žb desky, která je na dané přitížení nadimenzovaná. Pozednice budou přikotveny k žb věnci pomocí chem. kotev po vzdálenosti max. 2m. Prostorová tuhost je zajištěna konstrukčním systémem. Strana 3

4 Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Strana 4

5 Řez A-A Strana 5

6 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST 2.1 Postup výpočtu a výpočtové modely Zatížení je uvažováno dle EN Posouzení nk je provedeno pomocí metody mezních stavů. Jsou vyhodnoceny odpovídající vnitřní síly v nejnepříznivějších řezech. 2.2 Materiálové charakteristiky model stropní konstrukce nad 1.NP Strana 6

7 2.3 Zatížení Sníh Okrouhlo II.sněhová oblast - charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 1,00 kn/m - součinitel expozice Ce = 1,0 - tepelný součinitel Ct = 1,0 - tvarový součinitel µ1 = 0,6 2 sd = 1,00 * 1,0 * 1,0 * 0,6 = 0,60 kn/m 2 Vítr Okrouhlo - II.větrová oblast - výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25,0 m/s - výška nad terénem z = 7,7 m - kategorie terénu II 2 - qb = 0,391 kn/m ce = 2, qp(ze) = 0,855 kn/m 2 - wn(h) = 0,50 * 0,855 = 0,450kN/m - střecha - tlak 2 - wn(i) = -0,30 * 0,855 = -0,250 kn/m - střecha - sání Proměnné užitné 2 - obytné kat.a qk = 1,5 kn/m - stropní konstrukce 2 - obytné kat.a qk = 3,0 kn/m - schodiště, balkón 2 - příčky q = 1,5 kn/m Strana 7

8 STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROPNÍ DESKU NAD 1.NP OZN. POPIS HODNOTA (kn/m2) Souč. zatížení γ HODNOTA (kn/m2) 1 vlastní tíha - - 1,35-2 PVC 0,010 x 21,0 x 1,00 0,21 1,35 0,28 3 anhydrit 0,060 x 22,0 x 1,00 1,32 1,35 1,78 4 zvuková izolace 0,03 x 1,0 x 1,00 0,03 1,35 0,04 5 hydroizolace 0,01 x 21,0 x 1,00 0,14 1,35 0,18 6 podhled 0,30 1,35 0,41 2,00 2,70 STÁLÉ ZATÍŽENÍ ZDIVEM V 1.NP OZN. POPIS VÝPOČET VÝPOČET HODNOTA (kn/m) Souč. zatížení γ HODNOTA (kn/m) 1 zdivo tl.250mm 0,25 x 10,0 x 2,75 6,88 1,35 9,28 2 tepelná izolace tl.180mm 0,18 x 1,0 x 2,75 0,50 1,35 0,67 3 omítka tl.2x10mm 0,02 x 20,0 x 2,75 1,10 1,35 1,49 8,47 11,43 ZATÍŽENÍ NA KROKEV OZN. POPIS VÝPOČET HODNOTA Souč. zatížení HODNOTA (kn/m) γ (kn/m) 1 vlastní tíha - - 1,35-2 krytina - betonová taška 0,020 x 24,0 x 1,0 0,48 1,35 0,65 3 laťování 0,020 x 6,0 x 1,0 0,12 1,35 0,16 4 tepelná izolace tl.200mm 0,20 x 1,0 x 1,0 0,20 1,35 0,27 5 SDK podhled 0,020 x 10,0 x 1,0 0,20 1,35 0,27 6 proměnné - vítr 7 proměnné - sníh 1,00 1,35 Strana 8

9 2.4 Posouzení Základy Základový pas pod obvodovou nosnou zdí Rozměr: š. = 600mm, v.=500mm Materiál: beton C20/25 XC2 Poznámka: Posudek Geologický profil a přiřazení zemin Číslo Vrstva Zemina vrst. [m] 1 - Třída F6,konzistence pevná Sr>0.8 Parametry zemin Název fi c m gama [st.] [kpa] [-] [kn/m3] Třída F6,konzistence pevná Sr> Název Edef Eoed ny Sigma,c [MPa] [MPa] [-] [MPa ] Třída F6,konzistence pevná Sr> Parametry zemin pro výpočet vztlaku Název gama,sat pórovitost gama,sk gama,su [kn/m3] [0-1] [kn/m3] [kn/m3] Třída F6,konzistence pevná Sr> Hladina podzemní vody je v hloubce 2.00 m od původního terénu. Zatížení Název Typ N Mx My Hx Hy [kn] [knm] [knm] [kn] [kn] Zatížení číslo: 1 Výpočtové Zatížení číslo: 1 - Provozní Geometrie patky: Typ základu : základový pas Celková délka pasu = m Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. Šírka pasu (x) = 0.60 m Tlouštka pasu = 0.50 m Šírka sloupu ve směru x = 0.25 m Objem 1bm pasu = 0.30 m3/m Vzdál.osy sloupu od kraje patky ve směru x = 0.30 m Hloubka zákl.spáry od původního terénu = 0.80 m Hloubka zákl.spáry od upraveného terénu = 1.50 m Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m3 Výpočtový součinitel vlastní tíhy patky = 1.10 Výpočtový součinitel tíhy nadloží = 1.30 Materiál konstrukce: Objemová tíha gama = kn/m3 Výpočet betonových konstrukcí Beton : B 30 Pevnost v tlaku Rbd = MPa Pevnost v tahu Rbtd = 1.20 MPa Modul pružnosti Eb = MPa Strana 9

10 Ocel podélná : R Pevnost v tahu Rsd = MPa Pevnost v tlaku Rscd = MPa Modul pružnosti Es = MPa Posouzení únosnosti čís.1-1.ms: Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Spočtená vlastní tíha pasu G = 7.92 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 9.10 kn/m Posouzení svislé únosnosti: Nehomogenni zemina pod základem: Uvažováno vytvoření Prandtlovy smykové plochy. Hloubka smykové plochy zsp = 0.64 m Dosah smykové plochy lsp = 1.61 m Spočtené průměrné charakteristiky prostředí: Úhel vnitřího tření zeminy fi = stup. Soudržnost zeminy c = kpa Objemová tíha zeminy pod základem = kn/m3 Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m3 Výpočtová únosnost zákl. půdy = kpa Extrémní kontaktní napětí = kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti: Zemní odpor uvažován jako tlak v klidu (Sp/1.3) Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 2.77 kn Úhel tření základ-základová spára psi = stup. Soudržnost základ-základová spára a = kpa Horizontální únosnost základu = kn Extrémní horizontální síla = 0.00 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost patky VYHOVUJE Výpočet sednutí čís.1-2.ms: Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Typ základu - pas o délce m. Napětí v základové spáře uvažováno od původního terénu. Spočtená vlastní tíha pasu G = 7.20 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 7.00 kn/m Sednutí a natočení základu - II.skupina mezních stavů: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 4.0 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=4702.0) Základ je ve směru šířky tuhý (k=1015.6) Sednutí středu délkové hrany = 1.8 mm Sednutí středu šířkové hrany 1 = 3.4 mm Sednutí středu šířkové hrany 2 = 3.4 mm Sednutí středu základu = 4.9 mm Sednutí charakteristického bodu = 4.0 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Maximální sednutí a natočení základu: Hloubka deformační zóny = 1.87 m Sednutí základu = 4.0 mm Natočení ve směru šířky = (tan*1000) Strana 10

11 Základový pas pod vnitřní nosnou zdí Rozměr: š. = 700mm, v.=500mm Materiál: beton C20/25 XC2 Poznámka: Posudek Geologický profil a přiřazení zemin Číslo Vrstva Zemina vrst. [m] 1 - Třída F6,konzistence pevná Sr>0.8 Parametry zemin Název fi c m gama [st.] [kpa] [-] [kn/m3] Třída F6,konzistence pevná Sr> Název Edef Eoed ny Sigma,c [MPa] [MPa] [-] [MPa ] Třída F6,konzistence pevná Sr> Parametry zemin pro výpočet vztlaku Název gama,sat pórovitost gama,sk gama,su [kn/m3] [0-1] [kn/m3] [kn/m3] Třída F6,konzistence pevná Sr> Hladina podzemní vody je v hloubce 2.00 m od původního terénu. Zatížení Název Typ N Mx My Hx Hy [kn] [knm] [knm] [kn] [kn] Zatížení číslo: 1 Výpočtové Zatížení číslo: 1 - Provozní Geometrie patky: Typ základu : základový pas Celková délka pasu = m Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. Šírka pasu (x) = 0.70 m Tlouštka pasu = 0.50 m Šírka sloupu ve směru x = 0.25 m Objem 1bm pasu = 0.35 m3/m Vzdál.osy sloupu od kraje patky ve směru x = 0.35 m Hloubka zákl.spáry od původního terénu = 0.80 m Hloubka zákl.spáry od upraveného terénu = 1.50 m Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m3 Výpočtový součinitel vlastní tíhy patky = 1.10 Výpočtový součinitel tíhy nadloží = 1.30 Materiál konstrukce: Objemová tíha gama = kn/m3 Výpočet betonových konstrukcí Beton : B 30 Pevnost v tlaku Rbd = MPa Pevnost v tahu Rbtd = 1.20 MPa Modul pružnosti Eb = MPa Ocel podélná : R Pevnost v tahu Rsd = MPa Pevnost v tlaku Rscd = MPa Modul pružnosti Es = MPa Strana 11

12 Ocel příčná : R Pevnost v tahu Rsd = MPa Pevnost v tlaku Rscd = MPa Modul pružnosti Es = MPa Posouzení únosnosti čís.1-1.ms: Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Spočtená vlastní tíha pasu G = 9.24 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = kn/m Posouzení svislé únosnosti: Nehomogenni zemina pod základem: Uvažováno vytvoření Prandtlovy smykové plochy. Hloubka smykové plochy zsp = 0.75 m Dosah smykové plochy lsp = 1.88 m Spočtené průměrné charakteristiky prostředí: Úhel vnitřího tření zeminy fi = stup. Soudržnost zeminy c = kpa Objemová tíha zeminy pod základem = kn/m3 Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m3 Výpočtová únosnost zákl. půdy = kpa Extrémní kontaktní napětí = kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti: Zemní odpor uvažován jako tlak v klidu (Sp/1.3) Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 2.77 kn Úhel tření základ-základová spára psi = stup. Soudržnost základ-základová spára a = kpa Horizontální únosnost základu = kn Extrémní horizontální síla = 0.00 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost patky VYHOVUJE Výpočet sednutí čís.1-2.ms: Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Typ základu - pas o délce m. Napětí v základové spáře uvažováno od původního terénu. Spočtená vlastní tíha pasu G = 8.40 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 9.00 kn/m Sednutí a natočení základu - II.skupina mezních stavů: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 4.0 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=2961.0) Základ je ve směru šířky tuhý (k=1015.6) Sednutí středu délkové hrany = 2.7 mm Sednutí středu šířkové hrany 1 = 5.1 mm Sednutí středu šířkové hrany 2 = 5.1 mm Sednutí středu základu = 7.4 mm Sednutí charakteristického bodu = 5.8 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Maximální sednutí a natočení základu: Hloubka deformační zóny = 2.41 m Sednutí základu = 5.8 mm Natočení ve směru šířky = (tan*1000) Strana 12

13 Základy - patky Rozměr: min. půdorysné rozměry = 1,4x1,4m, v. = 500mm Materiál: beton C20/25 XC2 Poznámka: Při dolním povrchu kari síť 8/150, krytí 60mm Schéma půdorys 1.NP Strana 13

14 2.4.2 Železobetonové konstrukce Žb věnec ve 2.NP Rozměry: min. 250 x 200mm Materiál: beton C20/25 XC1, betonářská výztuž B 500B (10 505R) betonářská výztuž podélná - horní: 2x φr12, krytí 31mm betonářská výztuž podélná - střední: 2x φr12, krytí 31mm betonářská výztuž podélná - dolní: 2x φr12, krytí 31mm betonářská výztuž příčná: třmínek φr6 po 200mm, krytí 25mm Poznámky: rohy věnců musí být řádně provázené. V místě nad otvory od rozpětí 1,7m bude přidáno 1x φr12 k dolnímu povrchu s přesahem 200mm za líc podpory. Schéma výztuže příčný řez Strana 14

15 Stropní deska nad 1.NP Rozměry: tl. 200mm Materiál: beton C20/25 XC1, betonářská výztuž B 500B (10 505R) betonářská výztuž v poli (spodní) směr Y: R10 po 150mm, krytí 25mm betonářská výztuž v poli (spodní) směr X: R10 po 150mm, krytí 35mm betonářská výztuž nad podporou (horní) směr Y: R10 po 100mm, krytí 25mm betonářská výztuž nad podporou (horní) směr X: R10 po 150mm, krytí 35mm Poznámky: Výše uvedená výztuž je navržena v rozhodujících řezech. Vnitřní síly - spodní moment myd- Vnitřní síly - spodní moment mxd- Strana 15

16 Posouzení spodní výztuže: směr Y Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Odezva N-M-M 0,00 27,50 0,00 78,44 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00 27,50 0,00 74,94 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00 27,50 0,00 78,44 Vyhovuje Smyk 0,00 0,00 0,00 Vyhovuje Kroucení 0,00 0,00 Vyhovuje Interakce 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00 78,44 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00 20,40 0,00 49,01 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00 27,50 0,00 42,21 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Posouzení spodní výztuže: směr X Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Odezva N-M-M 0,00 29,00 0,00 88,27 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00 29,00 0,00 84,26 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00 29,00 0,00 88,27 Vyhovuje Smyk 0,00 0,00 0,00 Vyhovuje Kroucení 0,00 0,00 Vyhovuje Interakce 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 88,27 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00 21,50 0,00 65,23 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00 29,00 0,00 39,73 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Strana 16

17 Vnitřní síly - horní moment myd+ Vnitřní síly - horní moment mxd+ Strana 17

18 Posouzení spodní výztuže: směr Y Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Odezva N-M-M 0,00-30,00 0,00 84,79 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00-30,00 0,00 82,25 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00-30,00 0,00 84,79 Vyhovuje Smyk 0,00 0,00 0,00 Vyhovuje Kroucení 0,00 0,00 Vyhovuje Interakce 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 84,79 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00-22,50 0,00 44,97 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00-30,00 0,00 25,00 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Posouzení spodní výztuže: směr X Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Odezva N-M-M 0,00-25,00 0,00 75,97 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00-25,00 0,00 72,64 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00-25,00 0,00 75,97 Vyhovuje Smyk 0,00 0,00 0,00 Vyhovuje Kroucení 0,00 0,00 Vyhovuje Interakce 0,00-25,00 0,00 0,00 0,00 75,97 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00-18,50 0,00 53,52 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00-25,00 0,00 39,73 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Strana 18

19 Tloušťky desek Strana 19

20 ŽB Průvlak Rozměry: 250 x 450mm Materiál: beton C20/25 XC1, betonářská výztuž B 500B (10 505R) betonářská výztuž podélná - horní: 3x φr14, krytí 33mm betonářská výztuž podélná - dolní: 3x φr14, krytí 33mm betonářská výztuž příčná: třmínek φr8 po 150(200)mm, krytí 25mm Poznámky: uložení na nosném zdivu min. 300mm Vnitřní síly - ohybový moment My Vnitřní síly - smyková síla Vz Strana 20

21 Vnitřní síly kroutící moment Mx Posouzení: podpora Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Interakce 0,00-40,00 0,00 82,00 4,00 100,00 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00-40,00 0,00 52,06 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00-40,00 0,00 53,93 Vyhovuje Smyk 0,00 82,00 47,82 Vyhovuje Kroucení 4,00 38,48 Vyhovuje Interakce 0,00-40,00 0,00 82,00 4,00 100,00 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00-30,00 0,00 46,98 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00-40,00 0,00 62,44 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Strana 21

22 Posouzení: pole Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Omezení napětí 0,00 40,00 0,00 99,46 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00 53,00 0,00 68,97 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00 53,00 0,00 71,58 Vyhovuje Smyk 0,00 10,00 23,00 Vyhovuje Kroucení 4,00 38,48 Vyhovuje Interakce 0,00 53,00 0,00 10,00 4,00 94,56 Vyhovuje Omezení napětí 0,00 40,00 0,00 99,46 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00 40,00 0,00 69,85 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00 53,00 0,00 65,04 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Schodiště Rozměry: min. tl. 150mm Materiál: beton C20/25 XC1, Poznámky: betonářská výztuž podélná: R12 po 150mm, krytí 33mm betonářská výztuž příčná: R8 po 200mm, krytí 25mm Strana 22

23 2.4.3 Krov Krokev Rozměr: 100 x 160mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: osová vzdálenost prvku je maximálně 900mm Vnitřní síly Prut Stav dx [m] N [kn] Vz [kn] My [knm] B4 CO1/1 0,000-3,54 1,54-0,95 B1 CO1/1 2,860 4,49-3,46-1,61 B2 CO1/1 0,000-3,14 2,73-1,61 B1 CO1/1 1,271 2,72-0,24 1,33 Mezní stav únosnosti Posudek únosnosti N Vy Vz Mx My Mz Návrhová síla -3.1[kN] 0.0[kN] 2.7[kN] 0.0[kNm] -1.6[kNm] 0.0[kNm] Návrhové napětí -0.2[MPa] 0.0[MPa] 0.3[MPa] 0.0[MPa] -3.8[MPa] 0.0[MPa] Limitní napětí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa] Jedn. posudek Ohyb : 0.25 (5.1.6b) Smyk : 0.15 ( ) Tlak + ohyb : 0.25 (5.1.10b) Posudek stability Tlak (5.2.1) : 0.38 (5.2.1e) kcy=0.28 kcz=0.11 Ohyb (5.2.2) : 0.25 k crit=1.00 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. Maximální jednotkový posudek je 0,38 < 1,0.. vyhovuje Mezní stav použitelnosti w = 2,8 mm < w lim = l / 250 = 2900 / 250 = 11,6 mm. Vyhovuje Strana 23

24 Středová vaznice Rozměr: 180 x 260mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: Vnitřní síly Prut Stav dx [m] N [kn] Vz [kn] My [knm] B6 CO1/4 0,000 0,00 11,36 0,00 B6 CO1/1 4,500 0,00-30,32-13,64 B7 CO1/5 0,000 0,00 25,93-19,45 B6 CO1/5 4,500 0,00-30,16-19,45 B6 CO1/1 1,929 0,00 0,87 24,23 Mezní stav únosnosti Posudek únosnosti N Vy Vz Mx My Mz Návrhová síla 0.0[kN] 0.0[kN] 0.9[kN] 0.0[kNm] 24.2[kNm] 0.0[kNm] Návrhové napětí 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 11.9[MPa] 0.0[MPa] Limitní napětí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa] Jedn. posudek Ohyb : 0.78 (5.1.6b) Smyk : 0.02 ( ) Posudek stability Tlak (5.2.1) : 0.78 (5.2.1f) kcy=0.11 kcz=0.23 Ohyb (5.2.2) : 0.78 k crit=1.00 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. Maximální jednotkový posudek je 0,78 < 1,0.. vyhovuje Mezní stav použitelnosti w = 16,7 mm < w lim = l / 250 = 4500 / 250 = 18,0 mm. Vyhovuje Strana 24

25 Úžlabní krokev Rozměr: 120 x 180mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: Kleštiny Rozměr: 80 x 160mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: v každé vazbě Pozednice Rozměr: 140 x 140mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: Sloupek Rozměr: 160 x 160mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: Schéma s vyznačenými podporami krovu Strana 25

26 2.5 Závěr Na dokumentaci a podrobnostech nelze bez předchozího souhlasu zodpovědného projektanta statika nic měnit ani upravovat. Stavba bude prováděna odbornou firmou nebo za účasti odborného technického dozoru (autorizované osoby). Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při výskytu jakýchkoliv nejasností nebo při výskytu zvýšených deformací v konstrukcích budou konstrukce ihned dočasně zabezpečeny a projektant bude ihned přizván ke konzultacím. Při zajištění všech výše uvedených podmínek a doporučení bude projektovaná novostavba konstrukčně stabilní a bezpečná, bude zajištěna její prostorová stabilita a nebude mít negativní statický vliv na stávající okolní objekty. Tato dokumentace nenahrazuje v žádné své části projektovou dokumentaci pro provedení stavby. V Blansku, dne Vypracoval : Ing. Vlastimil Bárta Ing. David Kubín 3 PŘÍLOHY - Podrobný inženýrskogeologický průzkum, Okrouhlo Rodinný dům na p.č. 46/2 a 46/6 - Mgr. Jeroným Lešner Strana 26

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví METODIKA ArchiCAD Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

NORD. vložkový stropní SYSTÉM

NORD. vložkový stropní SYSTÉM NORD vložkový stropní SYSTÉM CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP - TO NEJLEPŠÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU Vložkový stropní systém NORD představuje v České republice novou generaci betonových stropních vložkových

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více