Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST VÝPOČTOVÁ ČÁST PŘÍLOHY... 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26"

Transkript

1 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST Evidenční údaje Podklady pro výpočet Použitá literatura Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce Předmět statického výpočtu Specifické požadavky na obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem Popis konstrukce VÝPOČTOVÁ ČÁST Postup výpočtu a výpočtové modely Materiálové charakteristiky Zatížení Posouzení Základy Základový pas pod obvodovou nosnou zdí Základový pas pod vnitřní nosnou zdí Základy - patky Železobetonové konstrukce Žb věnec ve 2.NP Stropní deska nad 1.NP ŽB Průvlak Schodiště Krov Krokev Středová vaznice Úžlabní krokev Kleštiny Pozednice Sloupek Schéma s vyznačenými podporami krovu Závěr PŘÍLOHY Strana 1

2 1 VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Evidenční údaje Akce : Novostavba RD Okrouhlo Lokalita: parc. č. 46/2, 46/6 v katastrálním území Okrouhlo Investor : Ivan Vavrek, Sibirska 24, Prešov Kateřina Topinková, Nuslova 45, Stodůlky Projektant: Ing.arch. Jana Syrovátková Statika: Ing. Vlastimil Bárta, Bezručova 1, Blansko, mob.: , ČKAIT Autorizovaný inženýr pro obor mosty a inž. konstrukce, statika a dynamika staveb 1.2 Podklady pro výpočet Podkladem pro zpracování jsou: - výkresová dokumentace Ing.arch. Jana Syrovátková - Podrobný inženýrskogeologický průzkum, Okrouhlo Rodinný dům na p.č. 46/2 a 46/6 - Mgr. Jeroným Lešner 1.3 Použitá literatura ČSN EN 1990 Eurokód: ČSN EN Eurokód 1: ČSN EN Eurokód 2: ČSN EN Eurokód 3: ČSN EN Eurokód 5: ČSN EN Eurokód 7: Zásady navrhování konstrukcí Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Navrhování betonových konstrukcí Navrhování ocelových konstrukcí Navrhování dřevěných konstrukcí Navrhování geotechnických konstrukcí Uvedené normy jsou základním výčtem norem použitých zejména při zpracování projektové dokumentace. Obecně platí, že veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami, právními předpisy a nařízeními pro území ČR v době zpracování projektové dokumentace. 1.4 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce Statickým výpočtem, je mimo jiné prokázáno, že v rámci tímto projektem uvažovaných konstrukcí a zadaných parametrů IG podloží : 1. Nedojde ke zřícení stavby nebo její části. 2. Nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. Přetvoření konstrukce bude úměrné plánované stavební činnosti. Způsob zajištění, demontáží konstrukčních prvků nebo celků, bourání a následné výstavby bude proveden na návrh a zodpovědnost dodavatele stavby, který případně zpracuje na jednotlivé činnosti odpovídající technologický postup. Okolní stavby ani pozemky nesmí být pracemi nikterak ovlivněny. 3. Nedojde k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Jedná se části konstrukcí a konstrukce známé a přesně identifikované v průběhu projekčních prací či následných prohlídek a dopřesnění dodavatelem. 4. Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Návrh zajišťující konstrukce počítá s jejím neustálým působením při dodržení všech projekčních předpokladů, řádných udržovacích prací, při dodržení vypočteného statického schématu (bez jeho modifikací v budoucnosti), při řádném a kvalitním provedení a při řádném odvodnění rubu stěny. Strana 2

3 1.5 Předmět statického výpočtu Předmětem statického výpočtu je návrh a posouzení zásadních prvků nosných konstrukcí řešené stavby. Tato dokumentace slouží pouze pro účely stavebního řízení, neslouží pro realizaci stavby nutno vypracovat realizační dokumentaci stavby!!! 1.6 Specifické požadavky na obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem Technologický postup prací bude proveden zhotovitelem. Před započetím prací budou identifikovány přesné polohy, průběhy a výšky všech inženýrských sítí v dosahu staveniště. Tyto budou předány zhotoviteli a bude o tomto kroku učiněn zápis ve Stavebním deníku. Výrobní a dílenská dokumentace ocelových a kovových konstrukcí. Pažení stavebních jam a výkopů. Autorský dozor ani následné konzultace projektanta nejsou součástí této dokumentace a budou objednávány zvlášť. Toto je dokumentace zpracovaná v podrobnosti pro stavební povolení, ověřuje tedy základní předpoklady nosných konstrukcí a předpokládá se vytvoření dokumentace pro provedení stavby, dokumentace zajišťovaní zhotovitelem stavby a dalších projekčních stupňů. 1.7 Popis konstrukce všeobecný popis Dům má tvar T půdorysu, kde v hlavní části se nachází obytné přízemí, v přilehlé garáž. Celá hmota domu je přízemní s obytným podkrovím. V obytném podkroví se nacházejí ložnice a pokoje se zázemím koupelny, v přízemí pak obytný prostor s kuchyní, technické místnosti a pracovna. Dům je omítnut světlou omítkou jemně žluté barvy, na střeše je použita skládaná krytina (pálená, betonová) v cihlové barvě. Střecha je sedlová. Okolí domu bude doplněno navážkami a terénními úpravami z důvodu většího terénního rozdílu mezi ulicí a pozemkem viz PD. základové konstrukce - Základová spára bude vytvořena na potřebné výškové úrovni a zemní pláň nesmí být znehodnocena deštěm, pojezdem či jinak. V takovém případě je nutné znehodnocenou pláň odtěžit. Základy budou tvořeny betonovými pasy a nosnou podlahovou deskou v tloušťce 150mm. Obvodový základový pas byly určen v dimenzi 600mm šířky. Vnitřní základový pas byly určen v dimenzi 700mm šířky. Základové patky pod ostěními v místě balkónu jsou vysoké min. 500mm a min. půdorysné rozměry jsou 1,4m x 1,4m. Základové konstrukce budou vytvořeny z betonu C 20/25 - XC2 a vždy se základovou spárou minimálně 1200mm pod upraveným terénem a zároveň 400mm pod stávajícím terénem. Založení pasů a patek rodinného domu bude vždy na jílech hlinitých třídy F6-tuhé konzistence (parametry viz. geologický průzkum). Hladina podzemní vody byla zastižena v sondách v hloubce od cca 2,50m. Jedná se o dlouhodobé málo vydatné zvodnění. Podlahová deska bude vytvořena na vrstvě hutněných násypů. Požadovaný E def,2 = min. 40 MPa při poměru E def,2 /E def,1 = max 2,5 na horním líci této zhutněné vrstvy štěrkodrtě. Betonáž základů bude prováděna z prostého betonu C 20/25 - XC2 přímo do vykopaných rýh. Betonáž musí být provedena v období, kdy teplota neklesne pod 5 C. V průběhu zrání bude zajištěno příslušné ošetření betonu. Před započetím betonáže je nutno provést kontrolu umístění prostupů v základech. svislé nosné konstrukce - Svislé konstrukce domu budou vyzděny z tvarovek POROTHERM 24, P10, M5 a po obvodě zatepleny 180mm tepelnou izolací. Nenosné vnitřní dělicí svislé konstrukce jsou řešené převážně jako keramické těžké nebo sádrokartonové. vodorovné konstrukce Podkladní betonová konstrukce: Desky budou tl. 150 mm, z betonu C20/25 XC2, vyztuženy KARi sítěmi ØR6, oka 150/150 mm, při spodním i horním okraji. Strop nad 1.NP: Stropní deska nad 1.NP, tl. 160, 200 mm, beton C20/25 XC1, vyztuženy betonářskou výztuží dle výkresové dokumentace. Vykonzolovaná část stropní desky bude zateplena. Schodiště: Schodiště mezi 1.NP a 2.NP, tl. 150 mm, beton C20/25 XC1, vyztuženy betonářskou výztuží dle výkresové dokumentace. Věnce: Věnce ve 2.NP budou z monolitického betonu C20/25 XC1. Dimenze viz. kapitola Posouzení. Překlady 1.NP: Překlady jsou systémové. U větších rozpětí nebo při větším zatížení bude překlad součástí železobetonového stropu. Min. počet POROTHERM překlad 7 v napřažích otvorů jsou 3 ks. Překlady 2.NP: Překlady jsou systémové. Min. počet POROTHERM překlad 7 v napřažích otvorů jsou 3 ks. Střecha Sedlová střecha vaznicové soustavy půdorysného tvaru T je tvořena krokvemi a kleštinami v každé vazbě. Krokve jsou přikotveny na středovou vaznici a pozednici. Vaznice jsou uloženy na obvodových, vnitřních nosných zdech a dřevěných sloupcích. Tyto sloupky leží na stropní žb desky, která je na dané přitížení nadimenzovaná. Pozednice budou přikotveny k žb věnci pomocí chem. kotev po vzdálenosti max. 2m. Prostorová tuhost je zajištěna konstrukčním systémem. Strana 3

4 Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP Strana 4

5 Řez A-A Strana 5

6 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST 2.1 Postup výpočtu a výpočtové modely Zatížení je uvažováno dle EN Posouzení nk je provedeno pomocí metody mezních stavů. Jsou vyhodnoceny odpovídající vnitřní síly v nejnepříznivějších řezech. 2.2 Materiálové charakteristiky model stropní konstrukce nad 1.NP Strana 6

7 2.3 Zatížení Sníh Okrouhlo II.sněhová oblast - charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 1,00 kn/m - součinitel expozice Ce = 1,0 - tepelný součinitel Ct = 1,0 - tvarový součinitel µ1 = 0,6 2 sd = 1,00 * 1,0 * 1,0 * 0,6 = 0,60 kn/m 2 Vítr Okrouhlo - II.větrová oblast - výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25,0 m/s - výška nad terénem z = 7,7 m - kategorie terénu II 2 - qb = 0,391 kn/m ce = 2, qp(ze) = 0,855 kn/m 2 - wn(h) = 0,50 * 0,855 = 0,450kN/m - střecha - tlak 2 - wn(i) = -0,30 * 0,855 = -0,250 kn/m - střecha - sání Proměnné užitné 2 - obytné kat.a qk = 1,5 kn/m - stropní konstrukce 2 - obytné kat.a qk = 3,0 kn/m - schodiště, balkón 2 - příčky q = 1,5 kn/m Strana 7

8 STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROPNÍ DESKU NAD 1.NP OZN. POPIS HODNOTA (kn/m2) Souč. zatížení γ HODNOTA (kn/m2) 1 vlastní tíha - - 1,35-2 PVC 0,010 x 21,0 x 1,00 0,21 1,35 0,28 3 anhydrit 0,060 x 22,0 x 1,00 1,32 1,35 1,78 4 zvuková izolace 0,03 x 1,0 x 1,00 0,03 1,35 0,04 5 hydroizolace 0,01 x 21,0 x 1,00 0,14 1,35 0,18 6 podhled 0,30 1,35 0,41 2,00 2,70 STÁLÉ ZATÍŽENÍ ZDIVEM V 1.NP OZN. POPIS VÝPOČET VÝPOČET HODNOTA (kn/m) Souč. zatížení γ HODNOTA (kn/m) 1 zdivo tl.250mm 0,25 x 10,0 x 2,75 6,88 1,35 9,28 2 tepelná izolace tl.180mm 0,18 x 1,0 x 2,75 0,50 1,35 0,67 3 omítka tl.2x10mm 0,02 x 20,0 x 2,75 1,10 1,35 1,49 8,47 11,43 ZATÍŽENÍ NA KROKEV OZN. POPIS VÝPOČET HODNOTA Souč. zatížení HODNOTA (kn/m) γ (kn/m) 1 vlastní tíha - - 1,35-2 krytina - betonová taška 0,020 x 24,0 x 1,0 0,48 1,35 0,65 3 laťování 0,020 x 6,0 x 1,0 0,12 1,35 0,16 4 tepelná izolace tl.200mm 0,20 x 1,0 x 1,0 0,20 1,35 0,27 5 SDK podhled 0,020 x 10,0 x 1,0 0,20 1,35 0,27 6 proměnné - vítr 7 proměnné - sníh 1,00 1,35 Strana 8

9 2.4 Posouzení Základy Základový pas pod obvodovou nosnou zdí Rozměr: š. = 600mm, v.=500mm Materiál: beton C20/25 XC2 Poznámka: Posudek Geologický profil a přiřazení zemin Číslo Vrstva Zemina vrst. [m] 1 - Třída F6,konzistence pevná Sr>0.8 Parametry zemin Název fi c m gama [st.] [kpa] [-] [kn/m3] Třída F6,konzistence pevná Sr> Název Edef Eoed ny Sigma,c [MPa] [MPa] [-] [MPa ] Třída F6,konzistence pevná Sr> Parametry zemin pro výpočet vztlaku Název gama,sat pórovitost gama,sk gama,su [kn/m3] [0-1] [kn/m3] [kn/m3] Třída F6,konzistence pevná Sr> Hladina podzemní vody je v hloubce 2.00 m od původního terénu. Zatížení Název Typ N Mx My Hx Hy [kn] [knm] [knm] [kn] [kn] Zatížení číslo: 1 Výpočtové Zatížení číslo: 1 - Provozní Geometrie patky: Typ základu : základový pas Celková délka pasu = m Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. Šírka pasu (x) = 0.60 m Tlouštka pasu = 0.50 m Šírka sloupu ve směru x = 0.25 m Objem 1bm pasu = 0.30 m3/m Vzdál.osy sloupu od kraje patky ve směru x = 0.30 m Hloubka zákl.spáry od původního terénu = 0.80 m Hloubka zákl.spáry od upraveného terénu = 1.50 m Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m3 Výpočtový součinitel vlastní tíhy patky = 1.10 Výpočtový součinitel tíhy nadloží = 1.30 Materiál konstrukce: Objemová tíha gama = kn/m3 Výpočet betonových konstrukcí Beton : B 30 Pevnost v tlaku Rbd = MPa Pevnost v tahu Rbtd = 1.20 MPa Modul pružnosti Eb = MPa Strana 9

10 Ocel podélná : R Pevnost v tahu Rsd = MPa Pevnost v tlaku Rscd = MPa Modul pružnosti Es = MPa Posouzení únosnosti čís.1-1.ms: Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Spočtená vlastní tíha pasu G = 7.92 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 9.10 kn/m Posouzení svislé únosnosti: Nehomogenni zemina pod základem: Uvažováno vytvoření Prandtlovy smykové plochy. Hloubka smykové plochy zsp = 0.64 m Dosah smykové plochy lsp = 1.61 m Spočtené průměrné charakteristiky prostředí: Úhel vnitřího tření zeminy fi = stup. Soudržnost zeminy c = kpa Objemová tíha zeminy pod základem = kn/m3 Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m3 Výpočtová únosnost zákl. půdy = kpa Extrémní kontaktní napětí = kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti: Zemní odpor uvažován jako tlak v klidu (Sp/1.3) Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 2.77 kn Úhel tření základ-základová spára psi = stup. Soudržnost základ-základová spára a = kpa Horizontální únosnost základu = kn Extrémní horizontální síla = 0.00 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost patky VYHOVUJE Výpočet sednutí čís.1-2.ms: Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Typ základu - pas o délce m. Napětí v základové spáře uvažováno od původního terénu. Spočtená vlastní tíha pasu G = 7.20 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 7.00 kn/m Sednutí a natočení základu - II.skupina mezních stavů: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 4.0 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=4702.0) Základ je ve směru šířky tuhý (k=1015.6) Sednutí středu délkové hrany = 1.8 mm Sednutí středu šířkové hrany 1 = 3.4 mm Sednutí středu šířkové hrany 2 = 3.4 mm Sednutí středu základu = 4.9 mm Sednutí charakteristického bodu = 4.0 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Maximální sednutí a natočení základu: Hloubka deformační zóny = 1.87 m Sednutí základu = 4.0 mm Natočení ve směru šířky = (tan*1000) Strana 10

11 Základový pas pod vnitřní nosnou zdí Rozměr: š. = 700mm, v.=500mm Materiál: beton C20/25 XC2 Poznámka: Posudek Geologický profil a přiřazení zemin Číslo Vrstva Zemina vrst. [m] 1 - Třída F6,konzistence pevná Sr>0.8 Parametry zemin Název fi c m gama [st.] [kpa] [-] [kn/m3] Třída F6,konzistence pevná Sr> Název Edef Eoed ny Sigma,c [MPa] [MPa] [-] [MPa ] Třída F6,konzistence pevná Sr> Parametry zemin pro výpočet vztlaku Název gama,sat pórovitost gama,sk gama,su [kn/m3] [0-1] [kn/m3] [kn/m3] Třída F6,konzistence pevná Sr> Hladina podzemní vody je v hloubce 2.00 m od původního terénu. Zatížení Název Typ N Mx My Hx Hy [kn] [knm] [knm] [kn] [kn] Zatížení číslo: 1 Výpočtové Zatížení číslo: 1 - Provozní Geometrie patky: Typ základu : základový pas Celková délka pasu = m Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. Šírka pasu (x) = 0.70 m Tlouštka pasu = 0.50 m Šírka sloupu ve směru x = 0.25 m Objem 1bm pasu = 0.35 m3/m Vzdál.osy sloupu od kraje patky ve směru x = 0.35 m Hloubka zákl.spáry od původního terénu = 0.80 m Hloubka zákl.spáry od upraveného terénu = 1.50 m Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m3 Výpočtový součinitel vlastní tíhy patky = 1.10 Výpočtový součinitel tíhy nadloží = 1.30 Materiál konstrukce: Objemová tíha gama = kn/m3 Výpočet betonových konstrukcí Beton : B 30 Pevnost v tlaku Rbd = MPa Pevnost v tahu Rbtd = 1.20 MPa Modul pružnosti Eb = MPa Ocel podélná : R Pevnost v tahu Rsd = MPa Pevnost v tlaku Rscd = MPa Modul pružnosti Es = MPa Strana 11

12 Ocel příčná : R Pevnost v tahu Rsd = MPa Pevnost v tlaku Rscd = MPa Modul pružnosti Es = MPa Posouzení únosnosti čís.1-1.ms: Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Spočtená vlastní tíha pasu G = 9.24 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = kn/m Posouzení svislé únosnosti: Nehomogenni zemina pod základem: Uvažováno vytvoření Prandtlovy smykové plochy. Hloubka smykové plochy zsp = 0.75 m Dosah smykové plochy lsp = 1.88 m Spočtené průměrné charakteristiky prostředí: Úhel vnitřího tření zeminy fi = stup. Soudržnost zeminy c = kpa Objemová tíha zeminy pod základem = kn/m3 Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m3 Výpočtová únosnost zákl. půdy = kpa Extrémní kontaktní napětí = kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti: Zemní odpor uvažován jako tlak v klidu (Sp/1.3) Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 2.77 kn Úhel tření základ-základová spára psi = stup. Soudržnost základ-základová spára a = kpa Horizontální únosnost základu = kn Extrémní horizontální síla = 0.00 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost patky VYHOVUJE Výpočet sednutí čís.1-2.ms: Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Typ základu - pas o délce m. Napětí v základové spáře uvažováno od původního terénu. Spočtená vlastní tíha pasu G = 8.40 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 9.00 kn/m Sednutí a natočení základu - II.skupina mezních stavů: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 4.0 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=2961.0) Základ je ve směru šířky tuhý (k=1015.6) Sednutí středu délkové hrany = 2.7 mm Sednutí středu šířkové hrany 1 = 5.1 mm Sednutí středu šířkové hrany 2 = 5.1 mm Sednutí středu základu = 7.4 mm Sednutí charakteristického bodu = 5.8 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Maximální sednutí a natočení základu: Hloubka deformační zóny = 2.41 m Sednutí základu = 5.8 mm Natočení ve směru šířky = (tan*1000) Strana 12

13 Základy - patky Rozměr: min. půdorysné rozměry = 1,4x1,4m, v. = 500mm Materiál: beton C20/25 XC2 Poznámka: Při dolním povrchu kari síť 8/150, krytí 60mm Schéma půdorys 1.NP Strana 13

14 2.4.2 Železobetonové konstrukce Žb věnec ve 2.NP Rozměry: min. 250 x 200mm Materiál: beton C20/25 XC1, betonářská výztuž B 500B (10 505R) betonářská výztuž podélná - horní: 2x φr12, krytí 31mm betonářská výztuž podélná - střední: 2x φr12, krytí 31mm betonářská výztuž podélná - dolní: 2x φr12, krytí 31mm betonářská výztuž příčná: třmínek φr6 po 200mm, krytí 25mm Poznámky: rohy věnců musí být řádně provázené. V místě nad otvory od rozpětí 1,7m bude přidáno 1x φr12 k dolnímu povrchu s přesahem 200mm za líc podpory. Schéma výztuže příčný řez Strana 14

15 Stropní deska nad 1.NP Rozměry: tl. 200mm Materiál: beton C20/25 XC1, betonářská výztuž B 500B (10 505R) betonářská výztuž v poli (spodní) směr Y: R10 po 150mm, krytí 25mm betonářská výztuž v poli (spodní) směr X: R10 po 150mm, krytí 35mm betonářská výztuž nad podporou (horní) směr Y: R10 po 100mm, krytí 25mm betonářská výztuž nad podporou (horní) směr X: R10 po 150mm, krytí 35mm Poznámky: Výše uvedená výztuž je navržena v rozhodujících řezech. Vnitřní síly - spodní moment myd- Vnitřní síly - spodní moment mxd- Strana 15

16 Posouzení spodní výztuže: směr Y Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Odezva N-M-M 0,00 27,50 0,00 78,44 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00 27,50 0,00 74,94 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00 27,50 0,00 78,44 Vyhovuje Smyk 0,00 0,00 0,00 Vyhovuje Kroucení 0,00 0,00 Vyhovuje Interakce 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00 78,44 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00 20,40 0,00 49,01 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00 27,50 0,00 42,21 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Posouzení spodní výztuže: směr X Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Odezva N-M-M 0,00 29,00 0,00 88,27 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00 29,00 0,00 84,26 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00 29,00 0,00 88,27 Vyhovuje Smyk 0,00 0,00 0,00 Vyhovuje Kroucení 0,00 0,00 Vyhovuje Interakce 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 88,27 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00 21,50 0,00 65,23 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00 29,00 0,00 39,73 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Strana 16

17 Vnitřní síly - horní moment myd+ Vnitřní síly - horní moment mxd+ Strana 17

18 Posouzení spodní výztuže: směr Y Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Odezva N-M-M 0,00-30,00 0,00 84,79 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00-30,00 0,00 82,25 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00-30,00 0,00 84,79 Vyhovuje Smyk 0,00 0,00 0,00 Vyhovuje Kroucení 0,00 0,00 Vyhovuje Interakce 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 84,79 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00-22,50 0,00 44,97 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00-30,00 0,00 25,00 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Posouzení spodní výztuže: směr X Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Odezva N-M-M 0,00-25,00 0,00 75,97 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00-25,00 0,00 72,64 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00-25,00 0,00 75,97 Vyhovuje Smyk 0,00 0,00 0,00 Vyhovuje Kroucení 0,00 0,00 Vyhovuje Interakce 0,00-25,00 0,00 0,00 0,00 75,97 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00-18,50 0,00 53,52 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00-25,00 0,00 39,73 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Strana 18

19 Tloušťky desek Strana 19

20 ŽB Průvlak Rozměry: 250 x 450mm Materiál: beton C20/25 XC1, betonářská výztuž B 500B (10 505R) betonářská výztuž podélná - horní: 3x φr14, krytí 33mm betonářská výztuž podélná - dolní: 3x φr14, krytí 33mm betonářská výztuž příčná: třmínek φr8 po 150(200)mm, krytí 25mm Poznámky: uložení na nosném zdivu min. 300mm Vnitřní síly - ohybový moment My Vnitřní síly - smyková síla Vz Strana 20

21 Vnitřní síly kroutící moment Mx Posouzení: podpora Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Interakce 0,00-40,00 0,00 82,00 4,00 100,00 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00-40,00 0,00 52,06 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00-40,00 0,00 53,93 Vyhovuje Smyk 0,00 82,00 47,82 Vyhovuje Kroucení 4,00 38,48 Vyhovuje Interakce 0,00-40,00 0,00 82,00 4,00 100,00 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00-30,00 0,00 46,98 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00-40,00 0,00 62,44 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Strana 21

22 Posouzení: pole Posudek Rozhodující typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Omezení napětí 0,00 40,00 0,00 99,46 Vyhovuje Typ posudku N Ed M Ed,y M Ed,z V Ed T Ed Využití Posudek [ kn ] [ knm ] [ knm ] [ kn ] [ knm ] [ % ] Únosnost N-M-M 0,00 53,00 0,00 68,97 Vyhovuje Odezva N-M-M 0,00 53,00 0,00 71,58 Vyhovuje Smyk 0,00 10,00 23,00 Vyhovuje Kroucení 4,00 38,48 Vyhovuje Interakce 0,00 53,00 0,00 10,00 4,00 94,56 Vyhovuje Omezení napětí 0,00 40,00 0,00 99,46 Vyhovuje Šířka trhlin 0,00 40,00 0,00 69,85 Vyhovuje Konstrukční zásady 0,00 53,00 0,00 65,04 Vyhovuje Mezní hodnota využití průřezu 100,00 % Schodiště Rozměry: min. tl. 150mm Materiál: beton C20/25 XC1, Poznámky: betonářská výztuž podélná: R12 po 150mm, krytí 33mm betonářská výztuž příčná: R8 po 200mm, krytí 25mm Strana 22

23 2.4.3 Krov Krokev Rozměr: 100 x 160mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: osová vzdálenost prvku je maximálně 900mm Vnitřní síly Prut Stav dx [m] N [kn] Vz [kn] My [knm] B4 CO1/1 0,000-3,54 1,54-0,95 B1 CO1/1 2,860 4,49-3,46-1,61 B2 CO1/1 0,000-3,14 2,73-1,61 B1 CO1/1 1,271 2,72-0,24 1,33 Mezní stav únosnosti Posudek únosnosti N Vy Vz Mx My Mz Návrhová síla -3.1[kN] 0.0[kN] 2.7[kN] 0.0[kNm] -1.6[kNm] 0.0[kNm] Návrhové napětí -0.2[MPa] 0.0[MPa] 0.3[MPa] 0.0[MPa] -3.8[MPa] 0.0[MPa] Limitní napětí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa] Jedn. posudek Ohyb : 0.25 (5.1.6b) Smyk : 0.15 ( ) Tlak + ohyb : 0.25 (5.1.10b) Posudek stability Tlak (5.2.1) : 0.38 (5.2.1e) kcy=0.28 kcz=0.11 Ohyb (5.2.2) : 0.25 k crit=1.00 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. Maximální jednotkový posudek je 0,38 < 1,0.. vyhovuje Mezní stav použitelnosti w = 2,8 mm < w lim = l / 250 = 2900 / 250 = 11,6 mm. Vyhovuje Strana 23

24 Středová vaznice Rozměr: 180 x 260mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: Vnitřní síly Prut Stav dx [m] N [kn] Vz [kn] My [knm] B6 CO1/4 0,000 0,00 11,36 0,00 B6 CO1/1 4,500 0,00-30,32-13,64 B7 CO1/5 0,000 0,00 25,93-19,45 B6 CO1/5 4,500 0,00-30,16-19,45 B6 CO1/1 1,929 0,00 0,87 24,23 Mezní stav únosnosti Posudek únosnosti N Vy Vz Mx My Mz Návrhová síla 0.0[kN] 0.0[kN] 0.9[kN] 0.0[kNm] 24.2[kNm] 0.0[kNm] Návrhové napětí 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 11.9[MPa] 0.0[MPa] Limitní napětí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa] Jedn. posudek Ohyb : 0.78 (5.1.6b) Smyk : 0.02 ( ) Posudek stability Tlak (5.2.1) : 0.78 (5.2.1f) kcy=0.11 kcz=0.23 Ohyb (5.2.2) : 0.78 k crit=1.00 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. Maximální jednotkový posudek je 0,78 < 1,0.. vyhovuje Mezní stav použitelnosti w = 16,7 mm < w lim = l / 250 = 4500 / 250 = 18,0 mm. Vyhovuje Strana 24

25 Úžlabní krokev Rozměr: 120 x 180mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: Kleštiny Rozměr: 80 x 160mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: v každé vazbě Pozednice Rozměr: 140 x 140mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: Sloupek Rozměr: 160 x 160mm Materiál: dřevo C22 Poznámky: Schéma s vyznačenými podporami krovu Strana 25

26 2.5 Závěr Na dokumentaci a podrobnostech nelze bez předchozího souhlasu zodpovědného projektanta statika nic měnit ani upravovat. Stavba bude prováděna odbornou firmou nebo za účasti odborného technického dozoru (autorizované osoby). Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při výskytu jakýchkoliv nejasností nebo při výskytu zvýšených deformací v konstrukcích budou konstrukce ihned dočasně zabezpečeny a projektant bude ihned přizván ke konzultacím. Při zajištění všech výše uvedených podmínek a doporučení bude projektovaná novostavba konstrukčně stabilní a bezpečná, bude zajištěna její prostorová stabilita a nebude mít negativní statický vliv na stávající okolní objekty. Tato dokumentace nenahrazuje v žádné své části projektovou dokumentaci pro provedení stavby. V Blansku, dne Vypracoval : Ing. Vlastimil Bárta Ing. David Kubín 3 PŘÍLOHY - Podrobný inženýrskogeologický průzkum, Okrouhlo Rodinný dům na p.č. 46/2 a 46/6 - Mgr. Jeroným Lešner Strana 26

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Obsah: 1. Předmět dokumentace... 2 2. Podklady statické části projektu... 2 3. Předpisy, literatura... 2 4. Inženýrsko geologické poměry stavby... 3 5. Statické řešení nosné konstrukce... 3 5.1 Příprava

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. Beroun Identifikační údaje stavby a stavebníka Místo stavby k.ú. Beroun, parc.č. 1410/121

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, PARC.Č. 874/69, K.Ú. SULICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, PARC.Č. 874/69, K.Ú. SULICE Obsah: a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby, při návrhu jeho změny b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky c) Hodnoty

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU V OSTRAVĚ D R S D O K U M E N

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU Objekt: ALICE 4.01 Stupeň: DSP Zakázka číslo HITEST: z14010 Počet stran: 12 STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU V Praze dne 19.02.2014 Vypracoval: Ing. Ondřej Zobal Ing. Richard Valenta

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Statický výpočet. 29. července 2009

Statický výpočet. 29. července 2009 29. července 2009 Statický výpočet Akce: RD Károv k.ú. Ohrobec Objednatel: Klára Vernerová Stupeň: DPS Datum: 07/2009 Zpracovatel: Ing. Ondřej Horák Zakázkové číslo: 2009-07-04 2 July 29, 2009 OBSAH STATICKÉHO

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST Objednatel: Investor: Ing. Jindřich Kaas Národní obrany 14 160 00 Praha 6 ITA s.r.o. Konviktská 5 110 00 Praha 1 Místo stavby: Myslíkova 209, parcela č.994 110 00 Praha 1 V Příbrami, dne 29.8.2011 Vypracoval:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Posouzení a návrh konstrukce 3 3.Doporučení 6 4.Upozornění 7 5.Podklady 7 1/1 Název akce Stavební úpravy ubytovny č.p. 10 v ulici Pražská v Mimoni

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE vypracoval: Michal Kalfeřt ČVUT Fsv A III.ročník 5/2005 název projektu : Novoplaza (společenské a obchodní centrum) místo realizace : Novodvorská 994, Praha 4 - Braník

Více

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO DINNÝ DŮM INDIV. PJEKT Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Stěny z tvarovek používaných. Výroba tvarovek ztraceného bednění. Výrobky, hmoty, materiály

Stěny z tvarovek používaných. Výroba tvarovek ztraceného bednění. Výrobky, hmoty, materiály 24 Tvarovky Stěny z tvarovek používaných pro ztracené bednění V současné době je na trhu řada výrobců a dodavatelů tzv. tvárnic. Tento článek je zaměřen na nedostatky při návrhu a použití těchto tvárnic

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

F 1.2.3 - Statické posouzení

F 1.2.3 - Statické posouzení F a) OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Nosná konstrukce objektu je navržena standardním stěnovým obousměrným systémem z tuhými stropy z prefabrikovaných železobetonových předpjatých

Více

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o. s. r. o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory B.2 ZPRÁVA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA Vypracoval: Zak.číslo:

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2010 G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BD TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BD TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. CEDE Studio, s.r.o. STUPEŇ: Č. ZAKÁZKY: DATUM: MĚŘÍTKO: FORMÁT: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Dle 2 a dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 2014-016

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1)

STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1) 2014 STAVBA STUPEŇ Stavba č.p. 268-270 Kpt. Jaroše, 250 70 Odolena Voda Skutečné provedení stavby STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1) březen 2014 ZODP. OSOBA POČET STRAN Ing. Jiří Surovec 19 +

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ. Projekt

TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ. Projekt Ing. Jan Bareš projektování pozemních staveb V Zátiší 1011, Kralupy nad Vltavou 278 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 139 v Kralupech

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více