STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ"

Transkript

1 STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE STUPEŇ: ČÁST: MĚŘÍTKO: DATUM: Č. ZAKÁZKY: 28 POSUDEK STATIKA - 03/2013 OBSAH: Č.PŘÍLOHY: REVIZE: PARÉ: STATICKÉ POSOUZENÍ 0

2 OBSAH OBSAH... 2 STATICKÉ POSOUZENÍ ÚVOD Identifikační údaje Předmět dokumentace Podklady Použité předpisy, literatura, software Použité materiály ZÁKLADOVÉ POMĚRY Závěry IGP SCHEMATICKÉ VÝKRESY RD POSOUZENÍ ZÁKLADŮ Zatížení na pasy Krajní příčné a střední příčné pasy Krajní pas podélný D model základů ověření nerovnoměrného sedání ZÁVĚR tel.: , strana 2

3 STATICKÉ POSOUZENÍ 1. ÚVOD Název stavby: Objednatel: 1.1. Identifikační údaje Část dokumentace: Zpracovatel části: Stupeň dokumentace: Datum zpracování: 03/2013 RD Hostivice založení objektu Avek s.r.o., Ing. Vít Kocourek Prosecká 683/115, Praha 9 Stavebně konstrukční část B2K design s.r.o. Strážovská 343/17, Praha 5 - Radotín 1.2. Předmět dokumentace Předmětem statického posouzení je návrh založení stavby RD Hostivice ve složitých základových podmínkách. Autor posudku Ing. Roman Balík je autorizovaným inženýrem v oboru Statika a dynamika staveb zapsaným u ČKAIT pod pořadovým číslem Podklady Pro vyhotovení dokumentace byly použity následující podklady: [a] Architektonicko-stavební část dokumentace - Ing. Vít Kocourek, 09/2012, [b] Konzultace se zpracovatelem stavební části Ing. Kocourkem, 09/2012. [c] IGP zpracovaný společností Agrogeologie RNDr. Tomáš Vrána, 08/2012. tel.: , strana 3

4 1.4. Použité předpisy, literatura, software Při zpracování dokumentace byly využity následující předpisy: ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČSN EN Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČSN EN 206-1, Z3 Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN EN ,O1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla, ČSN EN Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla. TP č.51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha, Software: Scia Engineer 2011, RTool, RIBTec, RIB Software AG Fine GEO 5 v Patky (licencováno B2K design s.r.o.), Vlastní výpočtové utility v prostředí MS Excel 1.5. Použité materiály Beton C25/30-XC2 tel.: , strana 4

5 2. ZÁKLADOVÉ POMĚRY 2.1. Závěry IGP tel.: , strana 5

6 Tab. 1 popis zemin GT popisná charakteristika GT1 tmavě hnědá jílovitá hlína humózní hlína konzistence tuhá až pevná ČSN (ČSN EN ISO ) zatřídění název nehodnoceno - nevhodná základová půda GT2 písčitý jíl s úlomky cihel, betonu a hornin slabě ulehlá navážka tuhý F4/CS-Y (sacl) písčitý jíl s úlomky GT3 hnědý a hnědošedý jíl / jílovitá hlína náplav tuhý F6/CL (sasicl) jíl s nízkou plasticitou Tab. 2 doporučené hodnoty výpočtové únosnosti GT1 jílovitá humózní hlína GT2 F4/CS-Y písčitý jíl s úlomky - slabě ulehlá navážka konzistence tuhá nehodnoceno nebude tvořit základovou půdu pro slabě ulehlé navážky nelze stanovit GT3 F6/CL jíl / jílovitá hlína - náplav 100 kpa (-30%) hodnotu R d je nutno snížit o 30% z důvodu přítomnosti hladiny podzemní vody Tab. 3 doporučené hodnoty geotechnických charakteristik GT GT2 zatřídění F4/CS-Y písčitý jíl s úlomky - navážka ν β γ [kn. m -3 ] E def [MPa] c u [kpa] ϕ u [ o ] c ef [kpa] tuhá 0,35 0,62 18,5 3, ϕ ef [ o ] GT3 F6/CL jíl/jílovitá hlína tuhá 0,40 0, , spolehlivost hodnot ověřena penetračními zkouškami tel.: , strana 6

7 3. SCHEMATICKÉ VÝKRESY RD Půdorys 1.np tel.: , strana 7

8 Půdorys 2.np tel.: , strana 8

9 Řez A-A tel.: , strana 9

10 Základy tel.: , strana 10

11 4. POSOUZENÍ ZÁKLADŮ 4.1. Zatížení na pasy Zatížení na základovou spáru byla kvalifikovaně odhadnuta zjednodušeným rozborem. Hodnoty pro jednotlivé pasy uvádím níže: - příčné pasy obvodové q k = 75kN/bm - příčné pasy vnitřní q k = 85kN/bm - podélné pasy obvodové q k = 45kN/bm Vlastní tíha pasů a nadezdívky ze ztraceného bednění je generována programem Krajní příčné a střední příčné pasy Posouzení plošného základu Vstupní data Materiály a normy Betonové konstrukce : Součinitele EC2 : Sedání Metoda výpočtu : Omezení deformační zóny : Patky EN (EC2) standardní ČSN (Výpočet pomocí edometrického modulu) pomocí strukturní pevnosti Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN Metodika posouzení : výpočet podle EN1997 Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu Součinitele redukce zatížení (F) Trvalá návrhová situace Nepříznivé Příznivé Stálé zatížení : γ G = 1,35 [ ] 1,00 [ ] Součinitele redukce odporu (R) Trvalá návrhová situace Součinitel redukce svislé únosnosti : γ Rvs = 1,40 [ ] Součinitel redukce vodorovné únosnosti : γ Rhs = 1,10 [ ] Základní parametry zemin Číslo Název Vzorek ϕ ef c ef γ γ su δ [ ] [kpa] [kn/m 3 ] [kn/m 3 ] [ ] 1 Třída F4, konzistence tuhá 23,00 12,00 18,50 8,50 2 Třída F6, konzistence tuhá 19,00 10,00 21,00 11,00 Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. Parametry zemin Třída F4, konzistence tuhá Objemová tíha : γ = 18,50 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 23,00 Soudržnost zeminy : c ef = 12,00 kpa tel.: , strana 11

12 Modul přetvárnosti : E def = 3,30 MPa Poissonovo číslo : ν = 0,35 Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 18,50 kn/m 3 Třída F6, konzistence tuhá Objemová tíha : γ = 21,00 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 19,00 Soudržnost zeminy : c ef = 10,00 kpa Modul přetvárnosti : E def = 8,90 MPa Poissonovo číslo : ν = 0,40 Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 21,00 kn/m 3 Založení Typ základu: základový pas Hloubka od původního terénu h z = 1,00 m Hloubka základové spáry d = 1,00 m Tloušťka základu t = 0,35 m Sklon upraveného terénu s 1 = 0,00 Sklon základové spáry s 2 = 0,00 Objemová tíha zeminy nad základem = 18,00 kn/m 3 Geometrie konstrukce Typ základu: základový pas Celková délka pasu = 2,00 m Šířka pasu (x) = 1,10 m Šířka sloupu ve směru x = 0,40 m Objem pasu = 0,38 m 3 /m Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. Materiál konstrukce Objemová tíha γ = 23,00 kn/m 3 Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN (EC2). Beton : C 20/25 Válcová pevnost v tlaku f ck = 20,00 MPa Pevnost v tahu f ctm = 2,20 MPa Modul pružnosti E cm = 30000,00 MPa Ocel podélná : B500 Mez kluzu f yk = 500,00 MPa Ocel příčná: B500 Mez kluzu f yk = 500,00 MPa Geologický profil a přiřazení zemin Číslo Vrstva Přiřazená zemina [m] Vzorek 1 3,20 Třída F4, konzistence tuhá 2 2,80 Třída F6, konzistence tuhá 3 - Třída F6, konzistence tuhá Zatížení Zatížení N M y H x Číslo Název Typ nové změna [kn/m] [knm/m] [kn/m] 1 ANO Zatížení č. 1 Návrhové 85,00 0,00 0,00 2 ANO Zatížení č. 2 Užitné 85,00 0,00 0,00 tel.: , strana 12

13 Hladina podzemní vody Hladina podzemní vody je v hloubce 1,70 m od původního terénu. Celkové nastavení výpočtu Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky Nastavení výpočtu fáze Návrhová situace : trvalá Posouzení čís. 1 Posouzení zatěžovacích stavů Název Vl. tíha e x e y σ R d Využití Vyhovuje příznivě [m] [m] [kpa] [kpa] [%] Zatížení č. 1 Ano 0,00 0,00 92,77 363,25 25,54 Ano Zatížení č. 1 Ne 0,00 0,00 98,19 363,25 27,03 Ano Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) Spočtená vlastní tíha pasu G = 11,95 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 11,06 kn/m Posouzení svislé únosnosti Tvar kontaktního napětí : obdélník Parametry smykové plochy pod základem: Hloubka smykové plochy z sp = 1,39 m Dosah smykové plochy l sp = 3,78 m Výpočtová únosnost zákl. půdy R d = 363,25 kpa Extrémní kontaktní napětí σ = 98,19 kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti Zemní odpor: klidový Výpočtová velikost zemního odporu S pd = 3,25 kn Úhel tření základ-základová spára ψ = 23,00 Soudržnost základ-základová spára a = 12,00 kpa Horizontální únosnost základu R dh = 42,34 kn Extrémní horizontální síla H = 0,00 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost základu VYHOVUJE Posouzení čís. 2 Posouzení zatěžovacích stavů Název Vl. tíha e x e y σ R d Využití Vyhovuje příznivě [m] [m] [kpa] [kpa] [%] Zatížení č. 1 Ano 0,00 0,00 92,77 363,25 25,54 Ano Zatížení č. 1 Ne 0,00 0,00 98,19 363,25 27,03 Ano Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) Spočtená vlastní tíha pasu G = 11,95 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 11,06 kn/m Posouzení svislé únosnosti Tvar kontaktního napětí : obdélník Parametry smykové plochy pod základem: Hloubka smykové plochy z sp = 1,39 m Dosah smykové plochy l sp = 3,78 m Výpočtová únosnost zákl. půdy R d = 363,25 kpa Extrémní kontaktní napětí σ = 98,19 kpa Svislá únosnost VYHOVUJE tel.: , strana 13

14 Posouzení vodorovné únosnosti Zemní odpor: klidový Výpočtová velikost zemního odporu S pd = 3,25 kn Úhel tření základ-základová spára ψ = 23,00 Soudržnost základ-základová spára a = 12,00 kpa Horizontální únosnost základu R dh = 42,34 kn Extrémní horizontální síla H = 0,00 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost základu VYHOVUJE Název : 1.MS Fáze : 1; Výpočet : 2 Delta = 0,00 1,10 1,00 +x 1,00 1,10 +y Posouzení čís. 1 Sednutí a natočení základu - vstupní data Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ 1 (vliv hloubky založení). Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. Spočtená vlastní tíha pasu G = 8,86 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 8,19 kn/m Sednutí středu délkové hrany = 5,8 mm Sednutí středu šířkové hrany 1 = 7,1 mm Sednutí středu šířkové hrany 2 = 7,1 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Sednutí a natočení základu - výsledky Tuhost základu: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti E def = 3,71 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=260,75) Základ je ve směru šířky tuhý (k=347,06) Celkové sednutí a natočení základu: Sednutí základu = 7,5 mm Hloubka deformační zóny = 2,91 m Natočení ve směru šířky = 0,000 (tan*1000) tel.: , strana 14

15 Název : 2.MS Fáze : 1; Výpočet : 1 PT UT 1,00 1,00 0,35 2,91 Dimenzace čís. 1 Sigma,z Sigma,or msigma,or Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Posouzení podélné výztuže základu ve směru x Profil vložky = 16,0 mm Počet vložek = 4 Krytí výztuže = 40,0 mm Šířka průřezu = 1,00 m Výška průřezu = 0,35 m Stupeň vyztužení ρ = 0,27 % > 0,13 % = ρ min Poloha neutrálné osy x = 0,03 m < 0,19 m = x max Moment na mezi únosnosti M Rd = 101,02 knm > 7,12 knm = M Ed Průřez VYHOVUJE. Posouzení patky na protlačení Normálová síla v sloupu = 85,00 kn Tlaková diagonála na obvodu sloupu Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 30,91 kn Síla přenášená smykovou pevností ŽB = 54,09 kn Uvažovaný obvod sloupu u 0 = 0,91 m Smykové napětí na obvodu sloupu v Ed,max = 0,20 MPa Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu v Rd,max = 3,68 MPa Kritický průřez bez smykové výztuže Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 54,25 kn Síla přenášená smykovou pevností ŽB = 30,75 kn Vzdálenost průřezu od sloupu = 0,15 m Délka průřezu u cr = 2,00 m Smykové napětí na průřezu v Ed = 0,05 MPa Únosnost nevyztuženého průřezu v Rd,c = 1,53 MPa v Ed < v Rd,c => Výztuž není nutná Patka na protlačení VYHOVUJE tel.: , strana 15

16 4.3. Krajní pas podélný Posouzení plošného základu Vstupní data Materiály a normy Betonové konstrukce : Součinitele EC2 : Sedání Metoda výpočtu : Omezení deformační zóny : Patky EN (EC2) standardní ČSN (Výpočet pomocí edometrického modulu) pomocí strukturní pevnosti Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN Metodika posouzení : výpočet podle EN1997 Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu Součinitele redukce zatížení (F) Trvalá návrhová situace Nepříznivé Příznivé Stálé zatížení : γ G = 1,35 [ ] 1,00 [ ] Součinitele redukce odporu (R) Trvalá návrhová situace Součinitel redukce svislé únosnosti : γ Rvs = 1,40 [ ] Součinitel redukce vodorovné únosnosti : γ Rhs = 1,10 [ ] Základní parametry zemin Číslo Název Vzorek ϕ ef c ef γ γ su δ [ ] [kpa] [kn/m 3 ] [kn/m 3 ] [ ] 1 Třída F4, konzistence tuhá 23,00 12,00 18,50 8,50 2 Třída F6, konzistence tuhá 19,00 10,00 21,00 11,00 Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. Parametry zemin Třída F4, konzistence tuhá Objemová tíha : γ = 18,50 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 23,00 Soudržnost zeminy : c ef = 12,00 kpa Modul přetvárnosti : E def = 3,30 MPa Poissonovo číslo : ν = 0,35 Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 18,50 kn/m 3 Třída F6, konzistence tuhá Objemová tíha : γ = 21,00 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 19,00 Soudržnost zeminy : c ef = 10,00 kpa Modul přetvárnosti : E def = 8,90 MPa Poissonovo číslo : ν = 0,40 Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 21,00 kn/m 3 Založení Typ základu: základový pas Hloubka od původního terénu h z = 1,00 m Hloubka základové spáry d = 1,00 m Tloušťka základu t = 0,35 m Sklon upraveného terénu s 1 = 0,00 tel.: , strana 16

17 Sklon základové spáry s 2 = 0,00 Objemová tíha zeminy nad základem = 18,00 kn/m 3 Geometrie konstrukce Typ základu: základový pas Celková délka pasu = 2,00 m Šířka pasu (x) = 0,80 m Šířka sloupu ve směru x = 0,40 m Objem pasu = 0,28 m 3 /m Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. Materiál konstrukce Objemová tíha γ = 23,00 kn/m 3 Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN (EC2). Beton : C 20/25 Válcová pevnost v tlaku f ck = 20,00 MPa Pevnost v tahu f ctm = 2,20 MPa Modul pružnosti E cm = 30000,00 MPa Ocel podélná : B500 Mez kluzu f yk = 500,00 MPa Ocel příčná: B500 Mez kluzu f yk = 500,00 MPa Geologický profil a přiřazení zemin Číslo Vrstva Přiřazená zemina [m] Vzorek 1 3,20 Třída F4, konzistence tuhá 2 2,80 Třída F6, konzistence tuhá 3 - Třída F6, konzistence tuhá Název : Profil a přiřazení Fáze : 1 1,70 PT UT 1,00 0,35 1,00 HPV Zatížení Číslo Zatížení nové změna Název Typ N M y H x [kn/m] [knm/m] [kn/m] 1 ANO Zatížení č. 1 Návrhové 45,00 0,00 0,00 2 ANO Zatížení č. 2 Užitné 45,00 0,00 0,00 Hladina podzemní vody Hladina podzemní vody je v hloubce 1,70 m od původního terénu. tel.: , strana 17

18 Celkové nastavení výpočtu Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky Nastavení výpočtu fáze Návrhová situace : trvalá Posouzení čís. 1 (Fáze budování 1) Posouzení zatěžovacích stavů Název Vl. tíha e x e y σ R d Využití Vyhovuje příznivě [m] [m] [kpa] [kpa] [%] Zatížení č. 1 Ano 0,00 0,00 70,15 351,85 19,94 Ano Zatížení č. 1 Ne 0,00 0,00 75,02 351,85 21,32 Ano Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) Spočtená vlastní tíha pasu G = 8,69 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 6,32 kn/m Posouzení svislé únosnosti Tvar kontaktního napětí : obdélník Parametry smykové plochy pod základem: Hloubka smykové plochy z sp = 1,01 m Dosah smykové plochy l sp = 2,75 m Výpočtová únosnost zákl. půdy R d = 351,85 kpa Extrémní kontaktní napětí σ = 75,02 kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti Zemní odpor: klidový Výpočtová velikost zemního odporu S pd = 3,25 kn Úhel tření základ-základová spára ψ = 23,00 Soudržnost základ-základová spára a = 12,00 kpa Horizontální únosnost základu R dh = 24,61 kn Extrémní horizontální síla H = 0,00 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost základu VYHOVUJE tel.: , strana 18

19 Název : 1.MS Fáze : 1; Výpočet : 1 Delta = 0,00 0,80 1,00 1,00 +x 0,80 +y Posouzení čís. 1 (Fáze budování 1) Sednutí a natočení základu - vstupní data Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ 1 (vliv hloubky založení). Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. Spočtená vlastní tíha pasu G = 6,44 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 4,68 kn/m Sednutí středu délkové hrany = 2,7 mm Sednutí středu šířkové hrany 1 = 3,8 mm Sednutí středu šířkové hrany 2 = 3,8 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Sednutí a natočení základu - výsledky Tuhost základu: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti E def = 3,30 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=761,27) Základ je ve směru šířky tuhý (k=389,77) Celkové sednutí a natočení základu: Sednutí základu = 3,9 mm Hloubka deformační zóny = 2,05 m Natočení ve směru šířky = 0,000 (tan*1000) tel.: , strana 19

20 Název : 2.MS Fáze : 1; Výpočet : 1 PT UT 0,35 1,00 1,00 2,05 Vstupní data (Fáze budování 2) Geologický profil a přiřazení zemin Sigma,z Sigma,or msigma,or Číslo Vrstva Přiřazená zemina [m] Vzorek 1 3,20 Třída F4, konzistence tuhá 2 2,80 Třída F6, konzistence tuhá 3 - Třída F6, konzistence tuhá Zatížení Číslo Zatížení nové změna Název Typ N M y H x [kn/m] [knm/m] [kn/m] 1 NE NE Zatížení č. 1 Návrhové 45,00 0,00 0,00 2 NE NE Zatížení č. 2 Užitné 45,00 0,00 0,00 Hladina podzemní vody Hladina podzemní vody je v hloubce 1,70 m od původního terénu. Nastavení výpočtu fáze Návrhová situace : trvalá Posouzení čís. 1 (Fáze budování 2) Posouzení zatěžovacích stavů Název Vl. tíha e x e y σ R d Využití Vyhovuje příznivě [m] [m] [kpa] [kpa] [%] Zatížení č. 1 Ano 0,00 0,00 70,15 351,85 19,94 Ano Zatížení č. 1 Ne 0,00 0,00 75,02 351,85 21,32 Ano Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) tel.: , strana 20

21 Spočtená vlastní tíha pasu G = 8,69 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 6,32 kn/m Posouzení svislé únosnosti Tvar kontaktního napětí : obdélník Parametry smykové plochy pod základem: Hloubka smykové plochy z sp = 1,01 m Dosah smykové plochy l sp = 2,75 m Výpočtová únosnost zákl. půdy R d = 351,85 kpa Extrémní kontaktní napětí σ = 75,02 kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti Zemní odpor: klidový Výpočtová velikost zemního odporu S pd = 3,25 kn Úhel tření základ-základová spára ψ = 23,00 Soudržnost základ-základová spára a = 12,00 kpa Horizontální únosnost základu R dh = 24,61 kn Extrémní horizontální síla H = 0,00 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost základu VYHOVUJE Posouzení čís. 1 (Fáze budování 2) Sednutí a natočení základu - vstupní data Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ 1 (vliv hloubky založení). Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. Spočtená vlastní tíha pasu G = 6,44 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 4,68 kn/m Sednutí středu délkové hrany = 2,7 mm Sednutí středu šířkové hrany 1 = 3,8 mm Sednutí středu šířkové hrany 2 = 3,8 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Sednutí a natočení základu - výsledky Tuhost základu: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti E def = 3,30 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=761,27) Základ je ve směru šířky tuhý (k=389,77) Celkové sednutí a natočení základu: Sednutí základu = 3,9 mm Hloubka deformační zóny = 2,05 m Natočení ve směru šířky = 0,000 (tan*1000) Dimenzace čís. 1 (Fáze budování 2) Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Posouzení podélné výztuže základu ve směru x Profil vložky = 16,0 mm Počet vložek = 4 Krytí výztuže = 40,0 mm Šířka průřezu = 1,00 m Výška průřezu = 0,35 m Stupeň vyztužení ρ = 0,27 % > 0,13 % = ρ min Poloha neutrálné osy x = 0,03 m < 0,19 m = x max Moment na mezi únosnosti M Rd = 101,02 knm > 2,10 knm = M Ed Průřez VYHOVUJE. tel.: , strana 21

22 Posouzení patky na protlačení Normálová síla v sloupu = 45,00 kn Tlaková diagonála na obvodu sloupu Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 22,50 kn Síla přenášená smykovou pevností ŽB = 22,50 kn Uvažovaný obvod sloupu u 0 = 0,91 m Smykové napětí na obvodu sloupu v Ed,max = 0,08 MPa Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu v Rd,max = 3,68 MPa Kritický průřez bez smykové výztuže Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 39,49 kn Síla přenášená smykovou pevností ŽB = 5,51 kn Vzdálenost průřezu od sloupu = 0,15 m Délka průřezu u cr = 2,00 m Smykové napětí na průřezu v Ed = 0,01 MPa Únosnost nevyztuženého průřezu v Rd,c = 1,53 MPa v Ed < v Rd,c => Výztuž není nutná Patka na protlačení VYHOVUJE D model základů ověření nerovnoměrného sedání Vstupní údaje, zatěžovací stavy a kombinace zatížení Materiály Jméno Typ Jednotková hmotnost [kg/mm 3 ] E [MPa] Poisson - nu G [MPa] Tep.roztaž. [m/mk] Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck(28) [MPa] C20/25 Beton 0,00 3,0000e+04 0,2 1,2500e+04 0,00 20,00 Podloží Jméno C1x [MN/m 3 ] C1y [MN/m 3 ] Tuhost [MN/m 3 ] C2x [MN/m] C2y [MN/m] Sub1 6,0000e+00 6,0000e+00 1,6000e+01 6,0000e+00 6,0000e+00 Sub2 5,0000e+00 5,0000e+00 1,0000e+01 5,0000e+00 5,0000e+00 Podloží Sub 1 šedé části pasů tuhost odpovídající IGP a modelu GEO Podloží Sub 2 zelená část pasů - snížená tuhost vystihující možné prosednutí při podmáčení nebo lokálním zhoršení parametrů podloží tel.: , strana 22

23 Model Jméno Materiál Tl. [mm] Typ tloušťky Typ Vrstva S26 C20/ konstantní deska (90) Deska S27 C20/ konstantní deska (90) Deska S28 C20/ konstantní deska (90) Deska S29 C20/ konstantní deska (90) Deska S30 C20/ konstantní deska (90) Deska S31 C20/ konstantní deska (90) Deska S32 C20/ konstantní deska (90) Deska S33 C20/ konstantní deska (90) Deska S34 C20/ konstantní deska (90) Deska S35 C20/ konstantní deska (90) Deska S36 C20/ konstantní deska (90) Deska S37 C20/ konstantní deska (90) Deska S38 C20/ konstantní deska (90) Deska S39 C20/ konstantní deska (90) Deska S40 C20/ konstantní stěna (80) Stena S41 C20/ konstantní stěna (80) Stena S42 C20/ konstantní stěna (80) Stena S43 C20/ konstantní stěna (80) Stena S44 C20/ konstantní stěna (80) Stena S45 C20/ konstantní stěna (80) Stena S46 C20/ konstantní stěna (80) Stena S47 C20/ konstantní stěna (80) Stena S48 C20/ konstantní stěna (80) Stena S49 C20/ konstantní stěna (80) Stena S50 C20/ konstantní stěna (80) Stena 6.Zatěžovací stavy Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Směr LC1 Vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z LC2 Horní stavba 1 Stálé LG1 Standard 7.Spojité zatížení na hraně plochy Jméno Plocha Typ Směr Hodnota - P 1 Poz x 1 Poloha [kn/m] Zatěžovací stav Systém Rozložení Hodnota - P 2 Poz x 2 Souř. [kn/m] LFS12 S40 Síla Z -75,00 0,000 Délka 3 Hrana Poč tel.: , strana 23

24 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS13 S41 Síla Z -75,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS14 S42 Síla Z -45,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS15 S43 Síla Z -45,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS16 S44 Síla Z -45,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS17 S45 Síla Z -75,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS18 S46 Síla Z -45,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS19 S47 Síla Z -45,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS20 S48 Síla Z -45,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS21 S49 Síla Z -85,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku LFS22 S50 Síla Z -85,00 0,000 Délka 3 LC2 - Horní stavba 1 GSS Rovnoměrné 1,000 Rela Od počátku 8.Kombinace Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč. [-] CO1 EN - MSÚ (STR) LC1 - Vlastní tíha LC2 - Horní stavba 1 1,00 1, Vnitřní síly Vnitřní síly mxd- tel.: , strana 24

25 Vnitřní síly myd- Vnitřní síly mxd+ Vnitřní síly myd+ tel.: , strana 25

26 Vnitřní síly kontaktní napětí Návrh výztuže nutné plochy Výztuž, nutné plochy spodní směr x Výztuž, nutné plochy spodní směr y tel.: , strana 26

27 Výztuž, nutné plochy horní směr x Výztuž, nutné plochy horní směr y Deformace Deformace/ sednutí lineární (obálka kombinací) tel.: , strana 27

28 5. ZÁVĚR Statickým posudkem byly navrženy nové konstrukce základů RD ve složitých geotechnických podmínkách. Konstrukce byly posouzeny na účinky od působícího zatížení vlastní tíhy, tíhy ostatního stálého zatížení a nahodilých zatížení dle platných norem ČSN EN. Bylo prověřeno chování konstrukce při nerovnoměrném sedání, na které je navržena výztuž. Konstrukce na působící zatížení vyhoví v obou mezních stavech. Pokud není ve statickém posouzení uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména tyto ČSN a to i jejich doporučené oddíly: ČSN EN Druhy dokumentů kontroly, ČSN EN Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. Tato dokumentace v žádném případě nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN EN, související normy, technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. V Praze dne 14. března 2013 Vypracoval: Ing. Roman Balík Ing. Jiří Kosobud Kontroloval: Ing. Martin Kameš tel.: , strana 28

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa Výpočet úhlové zdi Vstupní data Projekt Datu :..005 Materiál konstrukce Objeová tíha g.00 kn/ Výpočet betonových konstrukcí proveden podle nory ČSN 7 0 R. Beton : Beton B 0 Pevnost v tlaku Pevnost v tahu

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje...2 1.2 Podklady pro výpočet...2 1.3 Použitá literatura...2 1.4 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce...2 1.5 Předmět statického výpočtu...3

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ČISTIČKA ODPADNÍCH

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah:

ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah: Obsah: 1. VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje... 2 1.2 Podklady pro výpočet... 2 1.3 Použitá literatura... 2 1.8 Popis konstrukce... 3 2. VÝPOČTOVÁ ČÁST... 5 2.1 Postup výpočtu... 5 2.2 Materiálové

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPĚRNÁ ŢELEZOBETONOVÁ

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

Smykové trny Schöck typ SLD

Smykové trny Schöck typ SLD Smykové trny Schöck typ Smykový trn Schöck typ Obsah strana Popis výrobku 10 Varianty napojení 11 Rozměry 12-13 Dimenzování dilatačních spar 14 Únosnost oceli 15 Minimální rozměry stavebních konstrukcí

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Skupina piloty. Cvičení č. 6 Skupina piloty Cvičení č. 6 Příklad zadání Navrhněte pilotový základ ŽB rámové konstrukce zatížené svislým zatížením působícím sexcentricitami e 1 e 2. Povrch roznášecí patky je vúrovni terénu její výška

Více

Inženýrskémanuály. Díl2

Inženýrskémanuály. Díl2 Inženýrskémanuály Díl2 Inženýrské manuály pro programy GEO5 Díl 2 Kapitoly 1-12 naleznete v Inženýrském manuálu - Díl 1 Kapitola 13. Pilotové základy úvod... 2 Kapitola 14. Výpočet svislé únosnosti osamělé

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. PŘEHRÁŽKY Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. KONSOLIDAČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zamezit dalšímu prohlubování koryta.

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY

NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY AKCE: Sanace opěrné stěny pod komunikací na pozemku p.č.st. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany, ul. K Junčáku NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY Místo stavby : K Junčáku, č.p.103 Psáry - Dolní Jirčany,

Více

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova S T A T I C K É P O S O U Z E N Í Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova Stavebně technické posouzení stávajícího stavu stěny a návrh opravy Místo stavby: Brno-Černovice, areál PN BRNO, Húskova 2,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny Opěrné a suterénní stěny Opěrné stěny Zachycují účinky zeminy nebo sypké látky za zdí. Zajišťují zeminu proti ujetí ze svahu Gravitační Úhelníkové Žebrové Speciální Opěrné stěny dřík stěny = = hradící

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. Beroun Identifikační údaje stavby a stavebníka Místo stavby k.ú. Beroun, parc.č. 1410/121

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM

LÁVKA PRO PĚŠÍ TVOŘENÁ PŘEDPJATÝM PÁSEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES LÁVKA PRO PĚŠÍ

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více