list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH"

Transkript

1 revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu Úvod Popis konstrukce: Postup při výpočtu, modelování Použité podklady a literatura Statický výpočet Zatížení ocelová hala Zatížení obvodový pas Patky Posouzení patky Pa Posouzení patky Pa Posouzení patky Pa Základové pasy Vnitřní podélný pas Obvodový pas... 27

2 revize: 2 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 1.1 ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh založení objektu novostavby haly. Statický výpočet je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby s respektováním platných norem ČSN EN. Detailní dimenzování jednotlivých částí konstrukce, není předmětem tohoto statického výpočtu, je součástí realizační resp. výrobní dokumentace. Ve statickém výpočtu jsou doloženy pouze výstupy nutné pro posouzení konstrukcí a úplnost statického výpočtu. Podrobné kompletní výstupy jsou archivovány u zpracovatele a na požádání mohou být vytištěny a doloženy. Zatížení uvažovaná ve výpočtu: - vlastní tíha nosných konstrukcí součinitel 1,35 - stálé zatížení součinitel 1,35 - užitné zatížení dle kategorie plochy součinitel 1,50 - sníh : III.oblast 150 kg/m2 součinitel 1,50 - vítr II. oblast součinitel 1,50 Materiály použité v nosných konstrukcích: - Betonové monolitické základové konstrukce : C25/30-XC2 1.2 POPIS KONSTRUKCE: Jedná se o ocelovou konstrukci haly, kterou řeší samostatný projekt ocelových konstrukcí. Sloupy nosné konstrukce haly budou založeny plošně na základových monolitických železobetonových patkách různého půdorysného rozměru dle intenzity zatížení. Sloupy budou osazeny na krčku patky. Patky budou stupňovité. Na patku bude uložen obvodový základový pas, který bude proveden z monolitického železobetonu. Pas slouží k uložení obvodového pláště. 1.3 POSTUP PŘI VÝPOČTU, MODELOVÁNÍ Pro posouzení založení byly použity výsledky výpočtu ocelové konstrukce haly. Návrh založení objektu přístavby haly vycházel z údajů získaných z geologického průzkumu. Výpočet jednotlivých patek byl proveden programem GEO5-patka. Vstupní data a výsledky jsou uvedeny pro každý typ patky.

3 revize: POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA NORMY: - ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí - ČSN EN Zatížení konstrukcí část 1-1: Vlastní tíha a užitná zatížení - ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí část 1-1: Obecná pravidla - ČSN EN Navrhování geotechnických konstrukcí část 1: Obecná pravidla - ČSN EN Beton část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, včetně změn PODKLADY: - projektová dokumentace stavební části - geologický průzkum staveniště - SOFTWARE: - GEO 5 patky

4 revize: 4 2 STATICKÝ VÝPOČET 2.1 ZATÍŽENÍ OCELOVÁ HALA

5 revize: 5

6 revize: 6

7 revize: 7

8 revize: 8

9 revize: 9

10 revize: ZATÍŽENÍ OBVODOVÝ PAS Obvodový plášť, základové nosníky celková výška plášťě = POPIS STÁLÉHO ZATÍŽENÍ 5,00 tl.vrstvy obj.tíha charakter. g výpočt. m knm -2 kn/m kn/m Skladba: obvodové zdivo tl. 450 mm 0,45 3,70 18,50 1,35 24,98 základový nosník 500/600 7,50 1,35 10,13 CELKEM liniové zatížení na základy 26,00 1,35 35,10 m zatížení na piloty v ose B pro sloupy v modulu 4,8m zatěžovací šířka na piloty = 4,80 m charakteristické 124,80 kn g 1,35 výpočtové 168,48 kn ZÁKLADOVÝ NOSNÍK - prostý nosník světlé rozpěti L n = 4,20 m hl. uložení t = 0,600 m účinné rozpětí L eff = L n +a 1 +a 2 = 4,80 m tl. prvku h = 0,600 m zatěžovací šířka b = 1,00 m a 1 =a 2 = 0,300 m šířka průřezu B = 0,500 m výška průřezu H = 0,600 m POPIS ZATÍŽENÍ zatižení zat.šíř. charakter. g výpočt. celkové zatížení na základový nosník plošné (výška) knm -2 m kn/m kn/m 26,00 1,35 35,10 vnitřní síly v prvku CELKOVÉ ZATÍŽENÍ: charakteristické g výpočtové 2 ohybový moment M = 0,125*g*L eff posouvající síla Q = 0,5*g*L eff 74,88 knm 62,40 kn 1,35 1,35 101,09 knm 84,24 kn

11 revize: PATKY Posouzení patky Pa1 Základní parametry zemin Název Vzorek ϕ ef c ef γ γ su δ [ ] [kpa] [kn/m 3 ] [kn/m 3 ] [ ] 1 Třída F1, konzistence tuhá Třída G R Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. Založení Typ základu: stupňovitá centrická patka Hloubka založení h z = 1.40 m Hloubka upraveného terénu d = 1.40 m Tloušťka horního stupně t v = 0.60 m Tloušťka základu t = 0.60 m Sklon upraveného terénu s 1 = 0.00 Sklon základové spáry s 2 = 0.00 Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m 3 Geometrie konstrukce Typ základu: stupňovitá centrická patka Délka patky x = 1.50 m Šířka patky y = 1.50 m Délka horního stupně a vx = 0.90 m Šířka horního stupně a vy = 0.90 m Šířka sloupu ve směru x c x = 0.30 m Šířka sloupu ve směru y c y = 0.30 m Objem patky = 1.84 m 3 Materiál konstrukce Objemová tíha γ = kn/m 3 Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN (EC2). Beton : C 20/25 Válcová pevnost v tlaku f ck = MPa Pevnost v tahu f ct = 2.20 MPa Modul pružnosti E cm = MPa Ocel podélná : (R) Mez kluzu f yk = MPa Modul pružnosti E = MPa Ocel příčná: (R) Mez kluzu f yk = MPa Modul pružnosti E = MPa Geologický profil a přiřazení zemin Vrstva Přiřazená zemina [m] Vzorek

12 revize: 12 Vrstva [m] Přiřazená zemina Vzorek Třída F1, konzistence tuhá Třída G4 3 - R6 Zatížení Zatížení N M x M y H x H y Název Typ k. nové změna [kn] [knm] [knm] [kn] [kn] 1 ANO Zatížení č. 1 Výpočtové ANO Zatížení č. 1 - provozní Provozní Nastavení výpočtu Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN :2003) Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN ) Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997 Zadání koeficientů : Standard Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Kombinace 1 [ ] Kombinace 2 [ ] Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé Stálé zatížení γ G 1,35 1,00 1,00 1,00 Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. Kombinace 1 Kombinace 2 [ ] [ ] Součinitel redukce úhlu vnitřního tření γ φ 1,00 1,25 Součinitel redukce efektivní soudržnosti γ c 1,00 1,25 Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti γ cu 1,00 1,40 Posouzení čís. 1 Výpočet 1.MS - mezivýsledky φ d = c d = kpa γ 1prum = kn/m 3 γ 1prum = kn/m 3 b ef = m N d = N c = N b = s d = s c = s b = d d = d c = d b = i d = i c = 0.809

13 revize: 13 i b = b d = b c = b b = g d = g c = g b = R d = kpa Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Spočtená vlastní tíha patky G = kn Spočtená tíha nadloží Z = kn Posouzení svislé únosnosti Tvar kontaktního napětí : obdélník Nejnepříznivější zatěžovací stav 1. (Zatížení č. 1) Parametry smykové plochy pod základem: Hloubka smykové plochy z sp = 2.22 m Dosah smykové plochy l sp = 6.48 m Výpočtová únosnost zákl. půdy R d = kpa Extrémní kontaktní napětí σ = kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti Nejnepříznivější zatěžovací stav 1. (Zatížení č. 1) Zemní odpor: klidový Výpočtová velikost zemního odporu S pd = 9.46 kn Úhel tření základ-základová spára ψ = Soudržnost základ-základová spára a = 1.00 kpa Horizontální únosnost základu R dh = kn Extrémní horizontální síla H = kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost základu VYHOVUJE Posouzení čís. 1 Sednutí a natočení základu - vstupní data Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ 1 (vliv hloubky založení). Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. Spočtená vlastní tíha patky G = kn Spočtená tíha nadloží Z = kn Sednutí středu hrany x - 1 = 1.9 mm Sednutí středu hrany x - 2 = 1.9 mm Sednutí středu hrany y - 1 = 2.7 mm Sednutí středu hrany y - 2 = 1.1 mm Sednutí středu základu = 3.4 mm Sednutí charakterist. bodu = 2.2 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Sednutí a natočení základu - výsledky Tuhost základu: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti E def = MPa

14 revize: 14 Základ je ve směru délky tuhý (k=83.19) Základ je ve směru šířky tuhý (k=83.19) Celkové sednutí a natočení základu: Sednutí základu = 2.2 mm Hloubka deformační zóny = 2.92 m Natočení ve směru x = (tan*1000) Natočení ve směru y = (tan*1000) Dimenzace čís. 1 Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Posouzení podélné výztuže základu ve směru x Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná. Posouzení podélné výztuže základu ve směru y Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná. Posouzení patky na protlačení Délka kritického průřezu je rovna nule. Patka na protlačení VYHOVUJE

15 revize: Posouzení patky Pa2 Základní parametry zemin Název Vzorek ϕ ef c ef γ γ su δ [ ] [kpa] [kn/m 3 ] [kn/m 3 ] [ ] 1 Třída F1, konzistence tuhá Třída G R Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. Založení Typ základu: centrická patka Hloubka založení h z = 1.40 m Hloubka upraveného terénu d = 1.40 m Tloušťka základu t = 1.20 m Sklon upraveného terénu s 1 = 0.00 Sklon základové spáry s 2 = 0.00 Objemová tíha zeminy nad základem = kn/m 3 Geometrie konstrukce Typ základu: centrická patka Délka patky x = 1.00 m Šířka patky y = 1.00 m Šířka sloupu ve směru x c x = 0.30 m Šířka sloupu ve směru y c y = 0.30 m Objem patky = 1.20 m 3 Materiál konstrukce Objemová tíha γ = kn/m 3 Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN (EC2). Beton : C 20/25 Válcová pevnost v tlaku f ck = MPa Pevnost v tahu f ct = 2.20 MPa Modul pružnosti E cm = MPa Ocel podélná : (R) Mez kluzu f yk = MPa Modul pružnosti E = MPa Ocel příčná: (R) Mez kluzu f yk = MPa Modul pružnosti E = MPa Geologický profil a přiřazení zemin Vrstva Přiřazená zemina [m] Vzorek Třída F1, konzistence tuhá Třída G4

16 revize: 16 Vrstva [m] Přiřazená zemina Vzorek 3 - R6 Zatížení Zatížení N M x M y H x H y Název Typ k. nové změna [kn] [knm] [knm] [kn] [kn] 1 ANO Zatížení č. 1 Výpočtové ANO Zatížení č. 1 - provozní Hladina podzemní vody Hladina podzemní vody je v hloubce 2.00 m od původního terénu. Provozní Nastavení výpočtu Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN :2003) Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN ) Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti Metodika posouzení : automatický výpočet podle EN 1997 Zadání koeficientů : Standard Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Kombinace 1 [ ] Kombinace 2 [ ] Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé Stálé zatížení γ G 1,35 1,00 1,00 1,00 Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. Kombinace 1 Kombinace 2 [ ] [ ] Součinitel redukce úhlu vnitřního tření γ φ 1,00 1,25 Součinitel redukce efektivní soudržnosti γ c 1,00 1,25 Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti γ cu 1,00 1,40 Posouzení čís. 1 Výpočet 1.MS - mezivýsledky φ d = c d = kpa γ 1prum = kn/m 3 γ 1prum = kn/m 3 b ef = m N d = N c = N b = s d = s c = s b = d d = d c = d b = i d = i c = i b = b d = 1.000

17 revize: 17 b c = b b = g d = g c = g b = R d = kpa Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Spočtená vlastní tíha patky G = kn Spočtená tíha nadloží Z = 4.91 kn Posouzení svislé únosnosti Tvar kontaktního napětí : obdélník Nejnepříznivější zatěžovací stav 1. (Zatížení č. 1) Parametry smykové plochy pod základem: Hloubka smykové plochy z sp = 1.63 m Dosah smykové plochy l sp = 4.99 m Výpočtová únosnost zákl. půdy R d = kpa Extrémní kontaktní napětí σ = kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti Nejnepříznivější zatěžovací stav 1. (Zatížení č. 1) Zemní odpor: klidový Výpočtová velikost zemního odporu S pd = 9.24 kn Úhel tření základ-základová spára ψ = Soudržnost základ-základová spára a = 1.00 kpa Horizontální únosnost základu R dh = kn Extrémní horizontální síla H = kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost základu VYHOVUJE Posouzení čís. 1 Sednutí a natočení základu - vstupní data Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ 1 (vliv hloubky založení). Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. Spočtená vlastní tíha patky G = kn Spočtená tíha nadloží Z = 3.64 kn Sednutí středu hrany x - 1 = 2.0 mm Sednutí středu hrany x - 2 = 2.0 mm Sednutí středu hrany y - 1 = 2.3 mm Sednutí středu hrany y - 2 = 1.7 mm Sednutí středu základu = 3.3 mm Sednutí charakterist. bodu = 2.3 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Sednutí a natočení základu - výsledky Tuhost základu: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti E def = MPa Základ je ve směru délky tuhý (k= ) Základ je ve směru šířky tuhý (k= )

18 revize: 18 Celkové sednutí a natočení základu: Sednutí základu = 2.3 mm Hloubka deformační zóny = 2.88 m Natočení ve směru x = (tan*1000) Natočení ve směru y = (tan*1000) Dimenzace čís. 1 Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Posouzení podélné výztuže základu ve směru x Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná. Posouzení podélné výztuže základu ve směru y Tloušťka patky je větší než max. vyložení, výztuž není nutná. Posouzení patky na protlačení Délka kritického průřezu je rovna nule. Patka na protlačení VYHOVUJE

19 revize: Posouzení patky Pa3 Parametry zemin Třída F1, konzistence tuhá Objemová tíha : γ = 19,00 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 29,00 Soudržnost zeminy : c ef = 4,00 kpa Edometrický modul : E oed = 25,00 MPa Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 19,00 kn/m 3 Třída G4 Objemová tíha : γ = 19,00 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 33,00 Soudržnost zeminy : c ef = 1,00 kpa Edometrický modul : E oed = 35,00 MPa Koef. strukturní pevnosti : m = 0,30 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 19,00 kn/m 3 R6 Objemová tíha : γ = 20,50 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 22,00 Soudržnost zeminy : c ef = 5,00 kpa Edometrický modul : E oed = 14,00 MPa Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 20,50 kn/m 3 Založení Typ základu: stupňovitá centrická patka Hloubka od původního terénu h z = 1,40 m Hloubka základové spáry d = 1,40 m Tloušťka horního stupně t v = 0,60 m Tloušťka základu t = 0,60 m Sklon upraveného terénu s 1 = Sklon základové spáry s 2 = Objemová tíha zeminy nad základem = 2 kn/m 3 Geometrie konstrukce Typ základu: stupňovitá centrická patka Délka patky x = 1,70 m Šířka patky y = 1,70 m Délka horního stupně a vx = 0,90 m Šířka horního stupně a vy = 0,90 m Šířka sloupu ve směru x c x = 0,30 m Šířka sloupu ve směru y c y = 0,30 m Objem patky = 2,22 m 3 Materiál konstrukce Objemová tíha γ = 25,00 kn/m 3 Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN (EC2). Beton : C 20/25 Válcová pevnost v tlaku f ck = 2 MPa Pevnost v tahu f ctm = 2,20 MPa Modul pružnosti E cm = 2900 MPa

20 revize: 20 Ocel podélná : (R) Mez kluzu Ocel příčná: (R) Mez kluzu Geologický profil a přiřazení zemin Vrstva [m] Přiřazená zemina f yk = 50 MPa f yk = 50 MPa Vzorek 1 1,30 Třída F1, konzistence tuhá 2 1,50 Třída G4 3 - R6 Zatížení Zatížení N M x M y H x H y Název Typ nové změn a [kn] [knm] [knm] [kn] [kn] 1 ANO Zatížení č. 1 Návrhové 503,40 14,93 14,89 2 ANO Zatížení č. 1 - provozní Užitné 359,60 10,60 10,60 Nastavení výpočtu Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN :2003) Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN ) Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 Zadání koeficientů : Standard Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu Návrhová situace : trvalá Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Kombinace 1 [ ] Kombinace 2 [ ] Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé Stálé zatížení γ G 1,35 1,00 1,00 1,00 Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. Kombinace 1 Kombinace 2 [ ] [ ] Součinitel redukce úhlu vnitřního tření γ φ 1,00 1,25 Součinitel redukce efektivní soudržnosti γ c 1,00 1,25 Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti γ cu 1,00 1,40 Součinitel redukce pevnosti horniny γ qu 1,00 1,40 Posouzení čís. 1 Posouzení zatěžovacích stavů Název Vl. tíha e x e y σ R d Využití příznivě [m] [m] [kpa] [kpa] [%] Vyhovuje Zatížení č. 1 Ano 0,03-0,03 221,28 733,11 30,18 Ano Zatížení č. 1 Ne 0,03-0,03 232,34 735,56 31,59 Ano Výpočet proveden pro zatěžovací stav 1. (Zatížení č. 1) Spočtená vlastní tíha patky G = 74,92 kn Spočtená tíha nadloží Z = 48,82 kn

21 revize: 21 Posouzení svislé únosnosti Tvar kontaktního napětí : obdélník Parametry smykové plochy pod základem: Hloubka smykové plochy z sp = 2,45 m Dosah smykové plochy l sp = 7,09 m Výpočtová únosnost zákl. půdy R d = 735,56 kpa Extrémní kontaktní napětí σ = 232,34 kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti Zemní odpor: klidový Výpočtová velikost zemního odporu S pd = 10,72 kn Úhel tření základ-základová spára ψ = 33,00 Soudržnost základ-základová spára a = 1,00 kpa Horizontální únosnost základu R dh = 397,16 kn Extrémní horizontální síla H = 21,09 kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost základu VYHOVUJE Posouzení čís. 1 Sednutí a natočení základu - vstupní data Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ 1 (vliv hloubky založení). Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. Spočtená vlastní tíha patky G = 55,50 kn Spočtená tíha nadloží Z = 36,16 kn Sednutí středu hrany x - 1 = 2,8 mm Sednutí středu hrany x - 2 = 2,5 mm Sednutí středu hrany y - 1 = 2,8 mm Sednutí středu hrany y - 2 = 2,5 mm Sednutí středu základu = 4,6 mm Sednutí charakterist. bodu = 3,0 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Sednutí a natočení základu - výsledky Tuhost základu: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti E def = 21,36 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=59,68) Základ je ve směru šířky tuhý (k=59,68) Celkové sednutí a natočení základu: Sednutí základu = 3,0 mm Hloubka deformační zóny = 3,34 m Natočení ve směru x = 0,195 (tan*1000) Natočení ve směru y = 0,195 (tan*1000) Dimenzace čís. 1 Výpočet proveden pro zatěžovací stav 1.(Zatížení č. 1)

22 revize: 22 Posouzení podélné výztuže základu ve směru x Profil vložky = 16,0 mm Počet vložek = 8 Krytí výztuže = 40,0 mm Šířka průřezu = 1,70 m Výška průřezu = 0,60 m Stupeň vyztužení ρ = 0,17 % > 0,13 % = ρ min Poloha neutrálné osy x = 0,04 m < 0,34 m = x max Moment na mezi únosnosti M Rd = 375,25 knm > 49,24 knm = M Ed Průřez VYHOVUJE. Posouzení podélné výztuže základu ve směru y Profil vložky = 16,0 mm Počet vložek = 8 Krytí výztuže = 55,0 mm Šířka průřezu = 1,70 m Výška průřezu = 0,60 m Stupeň vyztužení ρ = 0,18 % > 0,13 % = ρ min Poloha neutrálné osy x = 0,04 m < 0,33 m = x max Moment na mezi únosnosti M Rd = 364,76 knm > 49,23 knm = M Ed Průřez VYHOVUJE. Posouzení patky na protlačení Normálová síla v sloupu = 503,40 kn Tlaková diagonála na obvodu sloupu Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 15,68 kn Síla přenášená smykovou pevností ŽB = 487,72 kn Uvažovaný obvod sloupu u 0 = 1,20 m Smykové napětí na obvodu sloupu v Ed,max = 0,36 MPa Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu v Rd,max = 3,68 MPa Kritický průřez bez smykové výztuže Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 314,41 kn Síla přenášená smykovou pevností ŽB = 188,99 kn Vzdálenost průřezu od sloupu = 0,57 m Délka průřezu u cr = 4,80 m Smykové napětí na průřezu v Ed = 0,07 MPa Únosnost nevyztuženého průřezu v Rd,c = 0,61 MPa v Ed < v Rd,c => Výztuž není nutná Patka na protlačení VYHOVUJE

23 revize: ZÁKLADOVÉ PASY Vnitřní podélný pas STROPNÍ DESKA - galerie Kategorie C1 dle ČSN EN POPIS STÁLÉHO ZATÍŽENÍ tl.vrstvy obj.tíha charakter. g výpočt. m knm -3 knm -2 knm -2 Skladba podlahy: keramická dlažba + lepidlo 0,01 24,00 0,24 1,35 0,32 anhydrid 0,04 24,00 0,96 1,35 1,30 tepelná izolace tl.10mm 0,010 1,50 0,02 1,35 0,02 žb.deska tl. 60mm 0,060 25,00 1,50 1,35 2,03 zalití vln 0,030 25,00 0,75 1,35 1,01 tr. plech 0,10 1,35 0,14 podhled 0,20 1,35 0,27 stálé zatížení stropní kce bez vl.tíhy 3,77 1,35 5,08 vlastní tíha stropní desky 0 25,00 1,35 CELKEM STÁLÉ 3,77 1,35 5,08 PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ charakter. g výpočt. knm -2 knm -2 hlavní užitné, kategorie C1 300,0kg/m2 3,00 1,50 4,50 vedlejší Zatěžovací plocha pro vnitřní podporu 27,23 m2 Zatížení na střední pilíř 260,94 kn Uvažováno s roznosem zatížení ve zděné stěně pod úhlem 30 od svislice ( uvažována šířka 3,0 m ) Zatížení na vnitřní podélny pas 86,98 kn/m Parametry zemin Třída F1, konzistence tuhá Objemová tíha : γ = 19,00 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 29,00 Soudržnost zeminy : c ef = 4,00 kpa Edometrický modul : E oed = 25,00 MPa Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 19,00 kn/m 3 Třída G4 Objemová tíha : γ = 19,00 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 33,00 Soudržnost zeminy : c ef = 1,00 kpa Edometrický modul : E oed = 35,00 MPa Koef. strukturní pevnosti : m = 0,30 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 19,00 kn/m 3

24 revize: 24 R6 Objemová tíha : γ = 20,50 kn/m 3 Úhel vnitřního tření : ϕ ef = 22,00 Soudržnost zeminy : c ef = 5,00 kpa Edometrický modul : E oed = 14,00 MPa Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10 Obj.tíha sat.zeminy : γ sat = 20,50 kn/m 3 Založení Typ základu: základový pas Hloubka od původního terénu h z = 0,80 m Hloubka základové spáry d = 0,80 m Tloušťka základu t = 0,60 m Sklon upraveného terénu s 1 = Sklon základové spáry s 2 = Objemová tíha zeminy nad základem = 2 kn/m 3 Geometrie konstrukce Typ základu: základový pas Celková délka pasu = 12,00 m Šířka pasu (x) = 0,60 m Šířka sloupu ve směru x = 0,30 m Objem pasu = 0,36 m 3 /m Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. Materiál konstrukce Objemová tíha γ = 25,00 kn/m 3 Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN (EC2). Beton : C 20/25 Válcová pevnost v tlaku f ck = 2 MPa Pevnost v tahu f ctm = 2,20 MPa Modul pružnosti E cm = 2900 MPa Ocel podélná : (R) Mez kluzu Ocel příčná: (R) Mez kluzu Geologický profil a přiřazení zemin Vrstva [m] Přiřazená zemina f yk = 50 MPa f yk = 50 MPa Vzorek 1 1,30 Třída F1, konzistence tuhá 2 1,50 Třída G4 3 - R6 Zatížení Zatížení N M y H x Název Typ nové změna [kn/m] [knm/m] [kn/m] 1 ANO Zatížení č. 1 Návrhové 102,00 2 ANO Zatížení č. 2 Užitné 73,00

25 revize: 25 Hladina podzemní vody Hladina podzemní vody je v hloubce 2,00 m od původního terénu. Nastavení výpočtu Typ výpočtu - Výpočet pro odvodněné podmínky Výpočet svislé únosnosti - EC 7-1 (EN :2003) Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN ) Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 Zadání koeficientů : Standard Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu Návrhová situace : trvalá Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Kombinace 1 [ ] Kombinace 2 [ ] Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé Stálé zatížení γ G 1,35 1,00 1,00 1,00 Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. Kombinace 1 Kombinace 2 [ ] [ ] Součinitel redukce úhlu vnitřního tření γ φ 1,00 1,25 Součinitel redukce efektivní soudržnosti γ c 1,00 1,25 Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti γ cu 1,00 1,40 Součinitel redukce pevnosti horniny γ qu 1,00 1,40 Posouzení čís. 1 Posouzení zatěžovacích stavů Název Vl. tíha e x e y σ R d Využití příznivě [m] [m] [kpa] [kpa] [%] Vyhovuje Zatížení č. 1 Ano 187,00 552,82 33,83 Ano Zatížení č. 1 Ne 192,95 552,82 34,90 Ano Výpočet proveden pro zatěžovací stav 1. (Zatížení č. 1) Spočtená vlastní tíha pasu G = 12,15 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 1,62 kn/m Posouzení svislé únosnosti Tvar kontaktního napětí : obdélník Parametry smykové plochy pod základem: Hloubka smykové plochy z sp = 1,00 m Dosah smykové plochy l sp = 3,08 m Výpočtová únosnost zákl. půdy R d = 552,82 kpa Extrémní kontaktní napětí σ = 192,95 kpa Svislá únosnost VYHOVUJE Posouzení vodorovné únosnosti Zemní odpor: klidový Výpočtová velikost zemního odporu S pd = 2,94 kn Úhel tření základ-základová spára ψ = 29,00 Soudržnost základ-základová spára a = 4,00 kpa Horizontální únosnost základu R dh = 65,13 kn Extrémní horizontální síla H = kn Vodorovná únosnost VYHOVUJE Únosnost základu VYHOVUJE

26 revize: 26 Posouzení čís. 1 Sednutí a natočení základu - vstupní data Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ 1 (vliv hloubky založení). Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. Spočtená vlastní tíha pasu G = 9,00 kn/m Spočtená tíha nadloží Z = 1,20 kn/m Sednutí středu délkové hrany = 1,0 mm Sednutí středu šířkové hrany 1 = 3,0 mm Sednutí středu šířkové hrany 2 = 3,0 mm (1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) Sednutí a natočení základu - výsledky Tuhost základu: Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti E def = 17,07 MPa Základ je ve směru délky tuhý (k=1699,14) Základ je ve směru šířky tuhý (k=367,01) Celkové sednutí a natočení základu: Sednutí základu = 2,9 mm Hloubka deformační zóny = 4,34 m Natočení ve směru šířky = 0 (tan*1000) Dimenzace čís. 1 Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. Posouzení podélné výztuže základu ve směru x Tloušťka základu je větší než max.vyložení, výztuž není nutná. Posouzení patky na protlačení Normálová síla v sloupu = 102,00 kn Tlaková diagonála na obvodu sloupu Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 51,00 kn Síla přenášená smykovou pevností ŽB = 51,00 kn Uvažovaný obvod sloupu u 0 = 1,64 m Smykové napětí na obvodu sloupu v Ed,max = 0,06 MPa Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu v Rd,max = 3,68 MPa Patka na protlačení VYHOVUJE Pas vyztužen konstrukčně.

27 revize: Obvodový pas obvodový pas 3x16,0-kr.35,0 2x12,0-kr.288,0 Typ prvku: nosník Prostředí: XC2 Beton : C 20/25 f ck = 20,0 MPa; f ctm = 2,2 MPa; E cm = 30000,0 MPa Ocel podélná : (R) (f yk = 500,0 MPa; E s = ,0 MPa) Ocel příčná : (R) (f yk = 500,0 MPa; E s = ,0 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován S tlačenou výztuží je počítáno. Třmínky Profil: 8,0 mm; Vzdálenost: 0,25 m; Svislé střihy: 2; Vodor. střihy: 2 3x16,0-kr.35,0 Posouzení min. a max. stupně vyztužení Nosn ík(tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): ρ s,t ρ s = 217 = 478 ρ s,min ρ s,max = 13 = 0,04 VYHOVUJE VYHOVUJE Posouzení vzdáleností vložek Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují. Stupeň vyztužení smykovou výztuží ρ w,min = ρ w = VYHOVUJE Maximálnívzdálenost třmínků Maximálnívzdálenost větví třmínků s l,max = s t,max = 0,40 m 0,42 m VYHOVUJE Posouzení mezního sta vu únosnosti č. Název 1 Zat. případ 1 N Ed N Rd [kn] V Edz V Rdz [kn] 84,00 2 Zat. případ 2 202,26 Mezní stav únosnosti (ohyb, smyk, kroucení) VYHOVUJE V Ed y V Rd y [kn] M Ed y M Rd y [knm] 102,00 174,13-101,00-172,89 M Edz M Rdz [knm] T Ed T Rd [knm] Posouzení Vyhovuje Vyhovuje Vypracoval: ing.j.zábrana Celkové posouzení průřezu VYHOV UJE

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

Posouzení plošného základu Vstupní data

Posouzení plošného základu Vstupní data Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Akce Část Datu CEMEX 5..07 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek j ef [ ] c ef g [/ 3 ] g su [/ 3 ] d [ ] 9,00,00 3,00 Pro výpočet tlaku vklidu jsou

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 231/2018 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Posouzení piloty Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové

Více

ÚDOLNÍ 597/35A V BRNĚ, STATICKÝ PŘEPOČET OBJEKTU Stránka 1 (161)

ÚDOLNÍ 597/35A V BRNĚ, STATICKÝ PŘEPOČET OBJEKTU Stránka 1 (161) Stránka 1 (161) Obsah POUŽITÁ LITERATURA, software :... 3 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1.1 Objednatel... 5 1.2 Zpracovatel projektové dokumentace... 5 1.3 Základní charakteristika stavby... 5 1.4 Stručná historie

Více

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Posouzení skupiny pilot Vstupní data Posouzení skupiny pilot Vstupní data Projekt Datu : 6.12.2012 Název : Skupina pilot - Vzorový příklad 3 Popis : Statické schéa skupiny pilot - Pružinová etoda Fáze : 1 7,00 2,00 +z 12,00 HPV Nastavení

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 338/2017 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh rozměrů plošného základu Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 04/2018 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patky Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak jednoduše a efektivně navrhnout železobetonovou

Více

STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí. V Obilí 1180/12, , Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI. Mezholezy. C.01 Technická zpráva a statický výpočet

STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí. V Obilí 1180/12, , Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI. Mezholezy. C.01 Technická zpráva a statický výpočet STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí V Obilí 1180/12, 326 00, Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Mezholezy C.01 Objednatel: SÚSPK, p.o., Škroupova/18, 306 13 Plzeň Datum: 09/2016 Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 a.

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Výpočet gabionu Vstupní data

Výpočet gabionu Vstupní data Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního tlaku : Výpočet zemětřesení : Tvar zemního klínu : Dovolená

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa Výpočet úhlové zdi Vstupní data Projekt Datu :..005 Materiál konstrukce Objeová tíha g.00 kn/ Výpočet betonových konstrukcí proveden podle nory ČSN 7 0 R. Beton : Beton B 0 Pevnost v tlaku Pevnost v tahu

Více

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce : ČSN 7 0 R Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK - - 20,00 1 [0,00; 0,00] 2 [0,00; 0,38] +z 2,00 3 [0,00; 0,72] 4 [0,00; 2,00] Geometrie konstrukce

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2018 Návrh úhlové zdi Program: Soubor: Úhlová zeď Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje...2 1.2 Podklady pro výpočet...2 1.3 Použitá literatura...2 1.4 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce...2 1.5 Předmět statického výpočtu...3

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů. gd3v

Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů. gd3v Výpis geologické dokumentace objektu V-2 [ 695143 ] Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů gd3v STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU V-2 [ Čeladná

Více

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Výpočet sedání osamělé piloty

Výpočet sedání osamělé piloty Inženýrský manuál č. 14 Aktualizace: 06/2018 Výpočet sedání osamělé piloty Program: Pilota Soubor: Demo_manual_14.gpi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO 5 PILOTA pro výpočet

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Smykové trny Schöck typ SLD

Smykové trny Schöck typ SLD Smykové trny Schöck typ Smykový trn Schöck typ Obsah strana Popis výrobku 10 Varianty napojení 11 Rozměry 12-13 Dimenzování dilatačních spar 14 Únosnost oceli 15 Minimální rozměry stavebních konstrukcí

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4 Výpočtová únosnost U vd Cvičení 4 Podmínka únosnosti: V de U vd V de Svislá složka extrémního výpočtového zatížení U vd výpočtová únosnost ve svislém směru Stanovení výpočtové únosnosti pilot Podle ČSN:

Více

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 STATICKÉ PARAMETRY - 1.ČÁST Schéma Nosné izolační ložisko NIL Y-G 20 EX (krytí 20+30) pro balkóny ze systému NEICO výšky 200 mm 2ФR10+2ФR10 balkón 200 mm strop 80 mm

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU Projekt: Dílčí část: Vypracovali: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh výztuže základové

Více

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8 Výpočtová únosnost pilot Cvičení 8 Podmínka únosnosti: V de U vd V de Svislá složka extrémního výpočtového zatížení U vd výpočtová únosnost ve svislém směru Stanovení výpočtové únosnosti pilot Podle ČSN:

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝ ROZPĚTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU Stavba: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Část: Místo: Stavebník: Stupeň: D.1.2 Stavebně konstrukční řešení K. Ú. CHLEBOVICE, Č. PARC.: 697/17, 697/7 Tomáš Božoň, Aloise

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace Jaroslav Lacina, Martin Zlámal SANACE TUNELŮ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, SPÁROVACÍ HMOTY PRO OSTĚNÍ TA03030851 Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace Petr ŠTĚPÁNEK,

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více