Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: Skartační znak: A5

2 Obsah Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace 4 II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) 5 III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 5 1. Předarchivní péče 5 2. Zpracování archiválií 7 3. Využívání archiválií 9 IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) 1 1. Přehled celkového stavu archivního materiálu 1 2. Evidence Ochrana archiválií 11 V. Konzervace a restaurování archiválií Dílna SOA v Zámrsku Dílna v SOkA Chrudim Dílna v SOkA Pardubice 13 VI. Knihovna 14 VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 14 Státní okresní archivy 17 Státní okresní archiv Hradec Králové 18 Státní okresní archiv Chrudim 23 Státní okresní archiv Jičín 27 Státní okresní archiv Náchod 31 Státní okresní archiv Pardubice 36 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 4 Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 44 Státní okresní archiv Trutnov 48 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 53 Seznam příloh 56 Př. č. 1: I. Personální podmínky archivu 57 Př. č. 2: II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD 63 Př. č. 3: III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 74 Př. č. 4: IV. Stav archiválií 81 Př. č. 5: V. Konzervace a restaurování 87 Př. č. 6: Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku za rok 21 9 Př. č. 7: Seznam koncesovaných spisoven 95 Př. č. 8: Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku 96 Př. č. 9: Současný stav digitalizace archivních souborů 16 2

3 Výroční zpráva za rok 21 Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresy pracovišť: Centrála: Zámek čp. 1, Zámrsk tel: , fax: ; Oddělení ekonomicko-provozní: náměstí Republiky 12, Pardubice 53 2 tel , fax ; Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti, pracoviště Hradec Králové: Škroupova 695, Hradec Králové 5 2 tel: , fax: ; Depozitář: Hostovlice u Čáslavě 53, Hostovlice u Čáslavě Součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku je 9 státních okresních archivů: Státní okresní archiv Hradec Králové Státní okresní archiv Chrudim Státní okresní archiv Jičín Státní okresní archiv Náchod Státní okresní archiv Pardubice Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv Trutnov Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí Státní oblastní archiv v Zámrsku jako povinný subjekt podle 2 zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňuje podle 18 odst. 1 zákona, že neobdržel v období od 2. ledna do 31. prosince 21 žádnou písemnou žádost o informaci od fyzické osoby. 3

4 I. Personální situace Ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. Audit JUDr. Zdeněk Rozsíval Personalistka Věra Pechánková Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek Mgr. Jiří Kuba vedoucí a zástupce ředitele Zuzana Dubová archivářka Hana Machatová archivářka Mgr. Martin Paukrt archivář PhDr. Václav Pitucha archivář (do ) PhDr. Michael Skopal archivář PhDr. Marie Skopalová archivářka Alena Tošovská manipulační pracovnice Mgr. Jiří Vozar archivář Mgr. Jaromír Klášterecký archivář (od ) Oddělení ochrany, využívání a evidence NAD Mgr. Milan Novotný Kateřina Bretová Fében Hubená Jitka Mládková BcA. Romana Andrlová Mgr. Jan Pavlíček Kateřina Pavlíková Lubomír Šípka Mgr. Michal Štorek Ilona Vodstrčilová Bc. Hana Rozsypalová archivář, vedoucí oddělení archivářka (badatelna), od v pracovní neschopnosti knihovnice konzervátorka konzervátorka archivář, oblastní správce AIS archivářka (badatelna) dokumentátor správce informačních a komunikačních technologií dokumentátorka archivářka (od zástup za Kateřinu Bretovou) Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti Mgr. Helena Pochobradská archivářka, vedoucí oddělení Mgr. Jiří Nechvíle archivář Bc. Alexandr Borovec archivář (od ) Jindřiška Přikrylová archivářka Miloš Vacek informační technologie (do ) Jana Vinklerová archivářka Sekretariát ředitele Leontin Hanuš Václava Janovská Pavlína Janíková Miroslav Krynek Zdena Merklová technik uklízečka účetní (zástup za MD) údržbář uklízečka 4

5 Oddělení ekonomicko-provozní Ing. Radim Voltr Lenka Boková Hana Fajkusová Milada Kočová Richard Králík Ing. Vladimír Pavoda Renata Půlpánová Jana Víšková Marcela Sedláková Hana Macáková vedoucí oddělení ( uvolněn do veřejné funkce starosty) finanční účetní účetní mzdová účetní investiční referent investiční referent (od zastupuje Ing. Voltra) sekretářka, účetní účetní účetní (od na mateřské dovolené) účetní (zastupuje Marcelu Sedlákovou) V SOA v Zámrsku je celkem zaměstnáno 126 zaměstnanců, viz tabulku č.1 Odbornou praxi vykonali v archivu studenti bakalářských oborů FF Univerzity Hradec Králové (Jiří Novák) a FF Univerzity Pardubice (Ivana Hrdinová, Iveta Chudějová spisová a archivní služba, Jan Košík humanitní studia). II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Rezerva ukládacích prostor činí cca 3 bm. Celkové množství archiválií k činí 24 84,91 bm. Celkové množství archivních souborů představuje archivních fondů a sbírek Počet nezpracovaných metrů ,7 bm (37,99%) Počet zpracovaných metrů ,84 bm (62,1%) Počet inventarizovaných metrů ,3 bm (44,87%) Viz tabulky II. č. 1 a 2 tabulkové části výroční zprávy. III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče (Mgr. Jiří Nechvíle, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová) Činnost archivu v oblasti předarchivní péče vycházela především ze zákona č. 499/24 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění novely č. 19/29 Sb., která ukládá archivům povinnost provádět výběr archiválií, poskytovat metodickou pomoc původcům dokumentů a také kontrolu plnění ustanovení zákona. V roce 21 tato činnost byla výrazně poznamenána přípravou novely archivního zákona a prováděcích předpisů. Kontrolní činnost archivu proto byla nahrazena činností metodickou. a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení Ve skartačním řízení Vystaveno bylo celkem 364 protokolů o výběru archiválií (z toho 65 s převzetím archiválií a 299 bez převzetí archiválií) u 314 původců (z toho 29 bylo soukromoprávních a 15 veřejnoprávních). 5

6 Mimo skartační řízení Vystaveno bylo celkem 26 protokolů o výběru archiválií mimo skartační řízení a to u 21 soukromoprávních a 4 veřejnoprávních původců. Trvalé skartační souhlasy Byl vydán 1 trvalý skartační souhlas společnosti Novostav s.r.o. Hradec Králové. Zvýšená pozornost byla věnována dohledu nad skartačním řízením veřejnoprávních původců, pro něž je archiv v Zámrsku ukládacím archivem. Pravidelná skartační řízení představují hlavní způsob získávání archiválií, kterými jsou doplňovány archivní fondy významných institucí nacházejících se v regionu Pardubického a Královéhradeckého kraje. Archivní dohlídky, které jsou součástí skartačních řízení, dávají prostor pro metodická jednání, v jejichž rámci jsou ze strany archivářů původcům poskytovány informace týkající se podrobností péče o dokumenty. Výběr archiválií mimo skartační řízení se týkal především soukromoprávních původců dokumentů a těch, kteří jsou ze zákona povinni projednat zabezpečení dokumentů. V roce 21 byly vybrány a převzaty archiválie z likvidované společnosti PERLA Ústí nad Orlicí a Trailer a.s Choceň (bývalý Orličan Choceň). Pokračovala příprava převzetí archiválií podniku TIBA Dvůr králové nad Labem. b) Metodická jednání V roce 21 bylo provedeno celkem 9 hromadných školení (H. Pochobradská) pro cca 19 osob ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a vzdělávacími agenturami a 99 individuálních metodicko instruktážních jednání (Nechvíle, Pochobradská, Vinklerová) pro všechny typy původců, souvisejících s vedením spisové služby a zejména změnami, které přinesla nová archivní legislativa. Posuzování spisových norem Celkem bylo v roce 21 posouzeno a připomínkováno 1 spisových norem veřejnoprávních i soukromoprávních původců v péči SOA v Zámrsku. c) Státní kontrola V roce 21 archiv nevykonal žádnou státní kontrolu a to z důvodu příprav novely zákona o archivnictví a spisové službě. Oddělení metodiky se soustředilo na metodickou spolupráci s původci a okresními archivy. V průběhu října a listopadu 21 proběhly kontroly státních okresních archivů zaměřené na stav inventarizace knižního fondu, stav evidence a uložení starých tisků a rukopisů a stav pořádacích prací. Závěrečná zpráva byla předložena a projednána na poradě ředitele dne d) Další činnosti Zaměstnanci oddělení nadále využívali program REGIA, sloužící k evidenci organizací v předarchivní péči SOA v Zámrsku a diferenciaci předarchivního dohledu v rámci oblasti. Průběžně byla doplňována evidence soukromých spisoven a likvidovaných původců. Likvidátorům, pop.ř správcům konkursní podstaty, insolvenčním správcům nebo jednatelům byla vystavována potvrzení potřebná pro výmaz z obchodního rejstříku. 6

7 Komerční spisovny V souladu s pokynem ředitele ASMV čj. AS-113/Ř-25, byly posuzovány žádosti o vydání koncese vedení spisovny. V roce 21 byla udělena pouze jedna nová koncese a sice společnosti AB kanceláře s.r.o. Lanškroun. Byla změněna adresa provozovny k již udělené koncesi dr. Peškovi a přibyl další prostor k již stávajícímu společnosti MS business v Hradci Králové. Archiválie mimo archiv Pokračovalo postupné prověřování a aktualizace evidence archiválií uložených mimo archiv včetně dlouhodobého úsilí o jejich převzetí do archivu. Akreditované archivy Ve správní oblasti SOA v Zámrsku existuje od roku 25 jediný specializovaný archiv, a to na Univerzitě Hradec Králové. Vedoucí archivu Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D. je v kontaktu s metodickým oddělením a řídí se jeho pokyny v oblasti úprav vlastní spisové normy i dalších odborných činností. Koncem roku 21 byla zahájena příprava k opětovnému podání žádosti o akreditaci archivu pro podnik Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové. Správní řízení V roce 21 se nekonalo žádné správní řízení ve věci porušení zákona o archivnictví. Zaměstnanci oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti v průběhu roku prováděli další následující činnosti: Podíleli se na připomínkování novely archivního zákona a prováděcích předpisů v rámci vnitroresortního řízení. Dále připravovali soupisy písemností uložených u soukromých spisoven, zpracovávali přírůstky archiválií od likvidovaných společností, fyzicky přebírali a zpracovávali archiválie od likvidovaných firem. V roce 21 byla dokončena kategorizace archiválií ve správě oddělení. 2. Zpracování archiválií Hana Machatová dokončila zpracování fondu Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice a inventarizovala související fondy ROH ZO Vč pekárny a cukrárny Pardubice, PaC Hradec Králové, PaC Vysoké Mýto, PaC Jičín, PaC Havlíčkův Brod a rozpracovala fond PaC Náchod. Mgr. Martin Paukrt pokračoval v inventarizaci fondu Velkostatek Opočno. PhDr. Václav Pitucha dokončil pořádání a inventarizoval fond Rodinný archiv Schaumburg Lippe Náchod (část hudebnin katalogizovala v rámci dohody o provedení práce studentka muzikologie FF UP v Olomouci Zdenka Kubíčková). PhDr. Michael Skopal inventarizoval fond Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou a vytvářel jednotnou databázi (inventář) fondu (doplňování a opravy pomůcky z r.1963). PhDr. Marie Skopalová pokračovala v pořádání fondu Krajský soud Jičín. 7

8 Mgr. Jiří Vozar dokončil pořádání fondu Velkostatek Chotěboř a zahájil pořádání fondu Rodinný archiv Dobřenských Chotěboř. Zuzana Dubová katalogizovala fond Mimořádný lidový soud Jičín. Jaromír Klášterecký zpracoval větší část fondu Krajská státní arbitráž Hradec Králové. Bc. Alexandr Borovec zpracoval 27 přírůstků archiválií převzatých od společnosti PERLA, a.s. Ústí nad Orlicí o rozsahu 38,3 bm a uspořádal fond DRUNA s.r.o. Linhartice. Vlasta Šimková v rámci dohody o pracovní činnosti dokončila katalogizaci zápisů rad VčKNV Hradec Králové a katalogizovala zápisy plenárních zasedání KV KSČ Hradec Králové (včetně rejstříkování). Mgr. Michal Štorek pokračoval v pořádání dodatků fondu Velkostatek Rychmburk (Předhradí) - Chroustovice - Košumberk. Mgr. Jiří Nechvíle dokončil zpracování fondů Montas, s.p. a ROH Montas, s.p. Před dokončením jsou rozpracované fondy Tiskárna Morávek Trutnov. Ed.Ad.Malburg a syn, Smiřice a Kamenouhelná společnost Žacléř. Jindřiška Přikrylová dokončila pořádání fondu TESLA, s.p. Přelouč (1927)1946 2, zbývá vyhotovení pomůcky inventáře. Mgr. Helena Pochobradská pokračovala v pořádání Státního statku Králíky, s.p., zpracováno bylo cca 11 bm. Jana Vinklerová zpracovala následující archivní fondy: Horák &Űberla, kruhárna zelí, Trutnov, Hynek Gottwald, a.s. Brandýs nad Orlicí, Bruno Axinger, brašnářství a kožené zboží Trutnov, Ruffer a spol., drátový a kovový průmysl Hradec Králové, Borovnice, Sdružení podorlických cihelen, Podzámčí u Opočna, Zájmové sdružení cihlářských podniků pro Pardubice, Chrudim a okolí, Pardubice, Labskokostelecká rafinerie cukru, a.s., Surovárna Libáň, Jan Russ, obchod obuví,trutnov.rozpracován je fond Svojanovská mechanická tkalcovna Bratří Burešové, Brno. Mgr. Milan Novotný v souvislosti s digitalizací Sbírky matrik Východočeského kraje prováděl kontrolu a opravu územních a časových rozsahů matrik v inventáři ke sbírce (provedeno u cca 2. knih). Nedokončené fondy: NAD 375 Velkostatek Opočno , Mgr. M. Paukrt NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, , PhDr. V. Pitucha NAD 265 Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou I., (141) , PhDr. M. Skopal NAD 25 Krajský soud Jičín, , PhDr. M. Skopalová NAD 337 Velkostatek Chotěboř, , Mgr. J. Vozar NAD 394 Velkostatek Rychmburk (Předhradí) - Chroustovice Košumberk NAD 55 Pekárny a cukrárny Náchod (29), H. Machatová NAD 1879 TESLA, s.p. Přelouč (1927) , J. Přikrylová 8

9 Katalogizace NAD 1386 Mimořádný lidový soud Jičín, , Z. Dubová, 818 záznamů, NAD 947 Východočeský KNV , V. Šimková, 2 záznamů, rejstříkování, NAD 359 KV KSČ Pardubice , V. Šimková, katalogizace plenárních zasedání (215 záznamů, 1,2 bm), NAD 111 KV KSČ Hradec Králové, V. Šimková, katalogizace plenárních zasedání (395 záznamů a rejstříkování : místní 187 záznamů, jmenný 1427 záznamů, věcný 238 záznamů, institucionální 342 záznamy), NAD 269 Rodinný archiv Schamburg-Lippe Náchod hudebniny. Z. Kubíčková (924 záznamů). V roce 21 bylo pořízeno celkem katalogizačních záznamů. Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda V roce 21 bylo založeno celkem 1.87 badatelských listů, z toho 14% tvoří cizinci 154 osob. Celkový počet návštěv představuje 3.376, z toho 352 cizinců. Badatelna byla uzavřena pro veřejnost a od do kvůli zhotovení statistiky, ročnímu úklidu materiálu a dovoleným, po zbytek roku byla otevřena každé pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 193, průměrná návštěvnost na jeden den činila 18 badatelů. Od roku 26 zavedený systém bez rezervace míst v badatelně se osvědčil, nápor v exponovaných dnech lze zvládnout přidáním dalšího pracovníka ke službě v badatelně, zpravidla stačí pouze na dopoledne. Od srpna 21 bylo devět čteček mikrofilmů nahrazeno počítači s velkými obrazovkami pro studium digitálních reprodukcí matrik. Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 19, výpůjček do SOA 7. Vyřízeno bylo celkem 23 žádostí pro správní účely a 84 badatelských dotazů, na pracovišti v Hradci Králové 64 písemných pro správní účely a 25 dotazů soukromých osob. Většina dotazů soukromých osob je vyřizována telefonicky nebo em. Pořizování kopií Pracovnicí fotodílny bylo pořízeno kusů reprodukcí archiválií pro žadatele (pokles o 4% oproti roku 29). Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely V roce 21 bylo vyhotoveno celkem 243 rešerší pro správní účely a 392 rešerší pro soukromé účely. 9

10 M. Paukrt doplňoval Soupis pečetí a pečetidel. J. Kuba provedl výběr lesních map velkostatků pro další svazek edice Svědectví map lesní mapy (vydává Národní zemědělské muzeum). J. Kuba dále doplnil soupis starých tisků a rukopisů. b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky SOA v Zámrsku pokračoval ve smluvní účasti spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové v rámci ESF projektu PROFINO č. CZ.1.7/2.2./7.342 (Inovace studijních programů FF UHK v rámci operačního programu Vzdělávání pro budoucnost na období let ). V rámci této spolupráce byla vydána publikace Státní oblastní archiv v Zámrsku stručný průvodce. Výstavy a prezentace SOA v Zámrsku poskytl kopie archiválií na výstavu k dějinám pivovarnictví na Chrudimsku pro Regionální muzeum v Chrudimi. Účast na konferencích Příspěvek Michala Štorka Archiv panství Košumberk územní vývoj panství od středověku do současnosti na kolokviu Historického ústavu Akademie věd ČR. Příspěvek Milana Novotného Digitalizace Sbírky matrik Východočeského kraje na semináři Digitalizace matrik v Národním archivu, semináře se za SOA ještě zúčastnili: Jiří Kuba, Martin Paukrt a Jan Pavlíček. Přednášky H. Pochobradská přednáší spisovou službu a archivnictví pro studenty oboru Spisová a archivní služba na FF Univerzity Pardubice. Spolupracuje rovněž s Královéhradeckým krajem a vzdělávacími agenturami při pořádání přednášek pro veřejnost. Exkurze V roce 21 vykonali exkurzi pracovníci 2. oddělení Národního archivu Praha a byly provedeny exkurze studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Střední odborné školy v Chocni. c) Ediční a publikační činnost Výkonný redaktor M. Paukrt připravil spolu s redakční radou 14. číslo Sborníku prací východočeských archivů. Do Sborníku přispěl tito zaměstnanci SOA: Renáta Růžičková Tereza Siglová, Jan Barták, Michael Skopal, Oldřich Pakosta, Jan Pavlíček, Martin Paukrt, Zuzana Dubová, Marie Skopalová, Jitka Mládková, Jiří Kuba a Helena Pochobradská. Viz příloha č. 8 výroční zprávy. IV. Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 1. Přehled celkového stavu archivního materiálu Celkové množství archiválií k činí 24 84,91 bm. Celkové množství archivních souborů představuje archivních souborů. Počet nezpracovaných metrů ,7 bm (37,99%) 1

11 Počet zpracovaných metrů ,84 bm (62,1%) Počet inventarizovaných metrů ,3 bm (44,87%) Viz příloha č. 2, tabulka č Evidence Přírůstky V rámci přírůstků archiválií po skartačním řízení lze uvést písemnosti České zemědělské a potravinářské inspekce Hradec Králové, Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Klicperova divadla Hradec Králové, Krajského úřadu Pardubického kraje, Finančního ředitelství Hradec Králové, Oblastního inspektorátu práce Hradec Králové a České inspekce životního prostředí Hradec Králové. V rámci skartačního řízení bylo předáno 8 bm písemností od Krajského soudu Hradec Králové a 6 bm od Krajského státního zastupitelství Hradec Králové. Převzato bylo celkem 27 přírůstků společnosti PERLA, bavlnářské závody, s.p. Ústí nad Orlicí o celkovém rozsahu 38,3 bm, které zpracoval A. Borovec. V antikvariátu v Praze byla odkoupena gruntovní kniha do fondu Velkostatek Solnice od soukromé osoby byl zakoupen soubor archiválií do fondu Polární stanice Zlaté návrší. Úbytky SOA v Zámrsku v roce 21 delimitoval 61 firemních fondů podle územní příslušnosti do oblastních archivů v rozsahu 68,6 bm. 3. Ochrana archiválií V průběhu roku byla provedena kontrola uložení a fyzického stavu pergamenových listin v SOkA Jičín (BcA. Romana Andrlová spolu s BcA. Kristýnou Dvořákovou ze SOkA Chrudim), dále bylo provedeno šest kontrol fyzického stavu archiválií v depozitářích centrály SOA v Zámrsku (Jitka Mládková). Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely: mikrofilmováno bylo políček, vyvoláno celkem políček. Pořizování reprodukcí pro studijní účely: kopírováno a vyvoláno bylo políček - reprodukcí knih ze Sbírky matrik východočeského kraje. Digitalizace Pořizování digitálních reprodukcí pro studijní účely: 324 snímků. Jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik Východočeského kraje, přičemž reprodukce byly pořizovány pracovníkem neziskového sdružení Family Search International. Pokračovala digitalizace vedut. viz v příloze tabulku č. IV. 1. Prověrky fyzického stavu viz v příloze tabulku č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti viz v příloze tabulku č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r. 21 V. Konzervace a restaurování archiválií 1. Dílna SOA v Zámrsku Personální obsazení: BcA. Romana Andrlová (práce pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a SOkA 11

12 Ústí nad Orlicí) a Jitka Mládková (práce pro centrálu SOA v Zámrsku). Materiálně technické vybavení nákup nerezové vany na praní archiválií s podpůrným rámem, byl doplňován spotřební materiál. Kromě restaurátorských prací byla prováděna v roce 21 vazba plánů a zpráv o činnosti archivu, drobné opravy vazeb a kartonážní práce pro knihovnu centrály SOA. Soustředění se na restaurování poškozených archiválií z aktuálně pořádaných fondů, zejména na matriky určené k digitalizaci Restaurované archiválie v roce 21 archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. forma SOA Zámrsk Harrachovské sklárny Nový svět Knihy faktur č a 1163 knihy SOA Zámrsk Krajský soud Jičín Kniha č. 232 kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Schaumburg-Lippe, Náchod 2 pergamenové listiny, 1 papírová listina listiny SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod Nákres pušky spisy SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod herbář kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod fotoalbum kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Šternberků, Častolovice Stanovení dílů z dědictví 1665, inv.č. 45 spisy SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje f.ú. Klášter nad Dědinou, sign.r kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje f.ú. Krucemburk, sign.712 kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje 26 knih opravy před digitalizací od ambulantních zásahů po přešití celé vazby knihy SOA Zámrsk Velkostatek Opočno Lesní mapa sign. 169, mapa sign. 274/5, katastrální mapa města Opočna sign.42, katastrální mapa vsi Pulice sign.422, mapa dvora Ostrov sign.564/3 mapy SOkA Ústí nad Archiv města Lanškroun registra městská 1535, sig. 624 kniha Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Lanškroun Restaurování pečeti na pergamenové listině pečeť Orlicí inv.č. 36 SOkA Ústí nad Archiv města Letohrad Pergamenová listina 1666, inv.č.1 listina Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Letohrad Restaurování pečeti na pergamenové listině pečeť Orlicí inv.č. 1 SOkA Ústí nad Archiv města Vysoké Mýto Pergamenové listiny sign. R13 a A49/3 listiny Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Vysoké Mýto Restaurování pečetí na pergamenových pečeti Orlicí listinách sig. R13 a A49/3 SOkA Svitavy Archiv města Jevíčko Pergamenové listiny z let 1415 a 1631, inv.č.4 listiny a 36 SOkA Svitavy Archiv města Jevíčko Restaurování pečetí na pergamenových pečeti listinách inv.č. 4 a 36 SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl Protokoly ze zasedání městské rady 1782 kniha 1783, inv.č. 56b SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl pergamenové listiny z let 1378 a 147, inv. č. listiny 18 a 26 SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl restaurování pečetí na pergamenových listinách inv. č. 18 a 26 pečeti viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 2. Dílna v SOkA Chrudim Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Kristýna Dvořáková. 12

13 Restaurátorské práce v roce 21 archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. SOkA Chrudim Archiv města Skuteč Inv.č. 3, papírová listina SOkA Chrudim Archiv města Ronov nad Inv.č. 8, papírová listina Doubrabou SOkA Chrudim Archiv města Ronov nad Inv.č. 7, papírová listina Dobravou SOkA Chrudim Cech koželuhů Chrudim Inv.č. 1, papírová listina SOkA Chrudim Rodinný archiv Schmoranzů Průzkum, konzervátorské zásahy plánů a jejich přebalení do nových obalů (6 plánů strojní papír, pauzovací papír, lepenka) SOkA Chrudim Sbírka map a plánů Sign.1.3e 4, mapa SOkA Chrudim Archiv města Heřmanův Městec Inv.č. 24, 25, 26 (3 pergamenové listiny, 3 pečeti) SOkA Jičín Archiv města Sobotka Inv.č. 3577, kniha s celokoženou vazbou SOkA Jičín Archiv města Jičín Inv.č. 239, kniha s celokoženou vazbou Dokončen úkol z roku 29 Sbírka rukopisů, opis Knih devaterých Viktorina Kornela ze Všehrd (R. Andrlová v SOA Zámrsk). Restaurátorské průzkumy SOkA Jičín průzkum pergamenových listin z fondu cechů a vedut, zápis do databáze. Celkem bylo prozkoumáno 43 listin (z toho 25 pergamenových) a navržen další postup (uložení listin do speciálních archivních krabic, ambulantní zásahy i komplexní restaurování). viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 3. Dílna v SOkA Pardubice Restaurátorské práce v roce 21 Zuzana Nováková: archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. SOkA Pardubice Archiv města Pardubice Registra nových úředníků 1564, inv..č 84, kniha č. 53 SOkA Náchod Archiv města Malá Plakát 1945 Čermná SOkA Pardubice Archiv města Pardubice Purkmistrovský úřad, karton č.1, 6 papírových listin s přitištěnými pečetěmi Rozpracováno: SOkA Pardubice: další papírové listiny s pečetěmi z fondu AM Pardubice, Purkmistrovský úřad SOkA Náchod: vazba rukopisu FÚ Studnice, Paměti Studnické, kn.č.1 BcA. Ondřej Bouček: SOkA Rychnov nad Kněžnou Archiv města Kostelec nad Orlicí Kniha trhových smluv zvaná LEV, , inv.č. 118, kn.č.39 13

14 SOkA Rychnov nad Kněžnou Archiv města Vamberk Kniha gruntovní města Vamberka, , inv.č.43, kn.č.21 Radoslava Černá: SOkA Pardubice Archiv města Lázně Bohdaneč Kronika města Lázně Bohdaneč nová vazba kroniky včetně ochranného obalu Rozpracováno: SOkA Pardubice: nová vazba návštěvní knihy archivu SOkA Rychnov nad Kněžnou: Archiv města Solnice, Kniha trhových smluv města Solnice zvaná Slávka, , inv.č.119, kn.č.15 viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování. VI. Knihovna Přírůstků do knihovny 4 svazků. Stav knihovního fondu na konci roku svazků. Počet výpůjček za rok Část přírůstků do knihovny byla získána výměnou s jinými institucemi za Sborník prací východočeských archivů. Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, do kterého jsou zapisovány nové přírůstky a výpůjčky a opravovány a doplňovány staré záznamy převedené z dřívějšího knihovního programu KNIHOPIS, pětina svazků je opatřena čárovými kódy programu CLAVIUS. Katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek na Byla dokončena revize knihovny. VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 1. Řízení archivu Kromě pravidelných porad ředitelů oblastních archivů, kterých se účastnil ředitel SOA v Zámrsku, byli na porady a odborné konzultace vysíláni ostatní pracovníci archivu. Jednalo se o následující porady a schůzky: Porada metodiků v Českých Budějovicích (J. Nechvíle, H. Pochobradská) Porada metodiků v Maršovicích (J. Vinklerová, J. Nechvíle, H. Pochobradská) Porada metodiků v Červené nad Vltavou (J. Nechvíle, J. Vinklerová, H. Pochobradská, R. Pokorný) V průběhu roku se scházely porady ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucích SOA. Kromě těchto porad se pořádaly na oblastní úrovni tematické schůzky pro odborné archiváře (seminář k Pokynu k digitalizaci). Pro MV ČR byly zpracovány podklady pro výhled činnosti SOA na období do roku

15 2. Hmotné a technické zabezpečení archivu Státní oblastní archiv v Zámrsku je ze zákona č. 32/22 Sb., zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku byly pro rok 21 rozpisem R1 rozepsány celkové příjmy ve výši 4,- Kč, běžné výdaje v celkové výši 68 5,- Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 4 tis. Kč. Po všech rozpočtových opatřeních se tato částka snížila na 68 42,- Kč. Příjmy Nedaňové příjmy oproti rozpočtu 4,- Kč byly v roce 21 ve výši 798,- Kč. Daňové příjmy nebyly v rozpočtu rozepsány. Skutečné daňové příjmy za rok 21 činí ,-Kč. Výdaje Proti rozpisu R1 došlo v oblasti výdajů během roku 21 k úpravám rozpočtu na základě vydaných rozpočtových opatření. Přehled vydaných rozpočtových opatření: RO č.14/21 na základě rozpočtového opatření MV, kterým došlo k vázání výdajů ze mzdových nákladů o 1%, což v penězích činí 484 tis. Kč. RO č. 23/21 navýšení rozpočtu ostatních provozních výdajů o 1 4,- Kč převodem z kapitálových výdajů. RO č. 31/21 navýšení rozpočtu k pokrytí pojistného z dohod a odměn o 386,- Kč. Celkové výdaje SOA v kalendářním roce činily ,- Kč. Bezúplatný převod majetku Státní oblastní archiv v Zámrsku nabyl v roce 21 bezúplatným převodem z ÚZSVM 41 ks stolních počítačů, naopak bezúplatným převodem převedl osobní automobil Felicia na Městský úřad Skuteč a dodávkový automobil VW na HZS Kutná Hora. Mimorozpočtové zdroje Státní oblastní archiv v Zámrsku nepoužil žádné mimorozpočtové zdroje. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 21 Státní oblastní archiv v Zámrsku převedl do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 21 celkovou částku ,39 Kč. Převážnou část z toho činí nespotřebované prostředky na práci dohodou. Technické zabezpečení centrály archivu Významnější nákupy nové techniky: datové úložiště pro digitální reprodukci matrik ve formátu TIF (16TB), 9 počítačů s 24 LCD pro studium digitálních reprodukcí matrik, 1 notebook, zasíťování studovny mikrofilmů a digitálních reprodukcí. 3. Vzdělávání zaměstnanců Kurzu zlacení (techniky restaurování zlata na papíře, pergamenu, usni a knize) se zúčastnily BcA. Romana Andrlová a Jitka Mládková. Mgr. Helena Pochobradská pokračuje v doktorském studium historie na FF Univerzity Pardubice. 15

16 Archiváři se účastnili pravidelných školení pro práci s programem PEVA verze 1.7 v Benešově u Prahy (Bc. Alexandr Borovec a Mgr. Jaromír Klášterecký), školení BOZP, školení řidičů apod. 4. Administrativní práce Ve fotodílně bylo vyhotoveno 8.86 kusů xerokopií pro služební potřebu (nárůst o 2 % oproti roku 29), fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu. Byla dokončena revize a doplnění příruční řady archivních pomůcek v badatelně. V podacím deníku centrály v Zámrsku bylo evidováno celkem 1 57 čísel jednacích, na ekonomickém pracovišti v Pardubicích celkem 1195 a na oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti v Hradci Králové celkem 96, což je celkem čísel jednacích. Byl sestaven a vydán nový Spisový plán pro celý SOA v Zámrsku s účinností od 1. ledna

17 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 - státní okresní archivy Státní okresní archiv Hradec Králové Státní okresní archiv Chrudim Státní okresní archiv Jičín Státní okresní archiv Náchod Státní okresní archiv Pardubice Státní okresní archiv Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv Trutnov Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 17

18 Státní okresní archiv Hradec Králové Škroupova ul. 695 centrála Hradec Králové 2, 5 2 tel ředitel, , sekretariát, mobil fax , depozitář : Třesovice č.p. 32, I. Personální podmínky archivu ředitel: Mgr. Radek Pokorný odborní archiváři: Jana Herzánová Mgr. Jan Košek Mgr. Martin Landsmann Mgr. Pavel Mrkvička PhDr. Jiří Pavlík Ph.D. Petr Soldán Stanislava Svatoňová Mgr. Andrea Svatošová úklid: Radka Kubíčková Dohoda o pracovní činnosti: Lucie Vacková, Michal Munzar, Lukáš Popp, Milan Mikulka Spolupráce s jinými odděleními SOA: Miloš Vacek, archivář Bc. Michal Munzar, oblastní informatik II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Celková úložní kapacita 6 53 bm Rezerva úložní kapacity 83 bm Celkový stav k ,44 bm III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče a) Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení - 41 (veřejnoprávní původci s převzetím archiválií) - mimo skartační řízení - 17 (soukromoprávní původci) b) Metodická jednání Metodické návštěvy, instruktážní jednání a pomoc s tvorbou skartačních a spisových řádů byly provedeny celkem u 29 původců. Projednání zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti a vydání potvrzení pro 93 původců. 18

19 c) Státní kontrola Státní kontroly vzhledem k situaci v oblasti legislativy nebyly dle doporučení metodického vedení SOA vykonávány. Byly nahrazeny metodickými návštěvami. 2. Zpracování archiválií V roce 21 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. Pracovníci archivu zpřístupnili další rozsáhlé části archivních fondů Okresního národního výboru, Okresního soudu Hradec Králové a Biskupské konzistoře Hradec Králové formou dílčích inventářů či prozatímního inventárního soupisu. Pořádací a další práce byly v průběhu roku flexibilně reorganizovány tak, aby byl inventarizován velký přírůstek Okresního soudu Hradec Králové. Pokračoval přepis analogových pomůcek do digitální podoby a též digitalizace archiválií I. typu, především pamětních knih a listin Archivu města Hradec Králové. V rámci dopracování pokynu k digitalizaci byly prováděny i úpravy metadat digitalizovaných sad snímků a kontrola jejich uložení a stavu. Přehled zpracování NAD 1868, Held Jan Theobald, (1635) (1969), A. Svatošová NAD 295, ONV Hradec Králové odbor pracovních sil, (1951) , A. Svatošová NAD 2318, Školský úřad Hradec Králové, ( ) (21), S. Svatoňová NAD 793, Archiv obce Lišice, (1952), S. Svatoňová NAD 795, Místní národní výbor Lišice, , S. Svatoňová NAD 2667, Biskupská konzistoř Hradec Králové XI, , J. Pavlík, R. Pokorný NAD 326, Okresní soud Hradec Králové, , P. Mrkvička, M. Landsmann, P. Soldán, A. Svatošová NAD 1189, Farní úřad Osice, , R. pokorný, A. Svatošová V roce 21 bylo celkem uspořádáno 117,89 bm archiválií, z toho inventarizováno 115,13, vnitřní skartací bylo vyřazeno 46,2 bm, zpracováno celkem bylo 164,9 bm. Celkem bylo přestěhováno cca 9 bm, vzhledem k velkému objemu zpracovávaného archivního materiálu bylo nutno věnovat mnoho času a úsilí i kartonování, košilkování a polepování štítků, což bylo provedeno u všech zpracovaných fondů. Celkem bylo do programu JANUS 1,52 převedeno 22 pomůcek z analogové podoby. 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda V roce 21 archiv navštívilo 294 badatelů, z toho 1 cizinec, kteří zde vykonali 949 badatelských návštěv. Archiv vyřídil celkem 949 badatelských dotazů a 588 informativních návštěv. Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely V roce 21 bylo vyřízeno 84 úředních (pozemkové záležitosti, majetkové spory) a 32 občanských rešerší (dotazy, genealogické informace, restituční, pozemkové a majetkové záležitosti). Byly provedeny 2 celostátní rešerše a vystaveno 296 potvrzení a výpisů z archivních fondů. 19

20 b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy, spolupráce s médii, zahraniční styky Aktivní spoluúčast na komisi OAS SS ČR pro přípravu Nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu. (R. Pokorný) Aktivní spoluúčast na optimalizaci Národního standardu pro vedení spisové služby v digitální podobě. (R. Pokorný) Účast na konferencích Účast na konferenci Co po nás zbude v Praze 3. září 21 (R. Pokorný), moderování bloku věnovaného elektronickým spisovým službám. Zpracování příspěvku s T. Dvořákem na téma Digitalization in Czech Public Archives přednesl P. Koblasa na setkání archivářů visegrádských zemí v Debrecínu v srpnu 21. Spolupráce s médii Ředitelem archivu byly poskytovány rozhovory regionálním médiím v souvislosti s aktuálními historickými tématy, především pak v souvislosti s volbou nového primátora města (internetová televize TV Hradec, Právo, MF DNES, Sedmička). Přednášky a exkurze V roce 21 byly v archivu pořádány přednášky pro studenty hradeckých gymnázií, posluchače externího archivního studia oboru archivnictví a interního studia oboru historie FF UHK a studenty Univerzity Pardubice. Proběhla exkurze na digitalizačním pracovišti (Členové klubu historiků při FF UHK Pokorný, Pavlík, Košek). Dlouhodobé aktivity Mgr. Radek Pokorný: Člen redakční rady sborníku Královéhradecko Předseda ediční komise SOA v Zámrsku Člen komise pro výpočetní techniku při SOA v Zámrsku Člen skupiny pro zavádění programu JANUS Archivář, supervizitor Člen výboru České archivní společnosti Člen komise při OAS a SS MV ČR pro optimalizaci Národního standardu pro vedení spisové služby v elektronické podobě Národní standard publikován jako součást Věstníku MV 11/21 Člen užší redakční rady projektu Encyklopedie Hradec Králové (Magistrát města a Garamond HK) Člen komise při AS a SS MV ČR pro tvorbu Nových základních pravidel Výuka seminář výpočetní technika a její užití v archivnictví pro archiváře, seminář pořádacích prací a seminář archivní teorie a praxe pro posluchače oboru historie archivnictví a počítačové podpory v archivnictví na FF UHK. Mgr. Martin Landsmann Člen redakční rady sborníku Královéhradecko Člen skupiny pro předarchivní činnost Mgr. Jan Košek Zapisovatel ediční rady SOA v Zámrsku Člen redakční rady sborníku Královéhradecko 2

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2010 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-2011 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 50 Spisový znak: 003.2.1 Skartační znak:

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2014 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Čj. SOAZ-M/2015-168 003.1.2 /A5 Počet listů: 54 Počet příloh: 9, počet

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 28 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-23/HK-29 Počet listů: 53 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2011 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-203/M-2012 Počet listů: 103 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 003.2.1 Skartační

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 27 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-168/HK-28 Počet listů: 63 Počet příloh: 8/ listů příloh: 44 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2005 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel státního oblastního archivu V Zámrsku 2006 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 číslo jednací: SOkAUO-119/2006 počet listů dokumentu: 16 počet příloh/listů: 19/27 Sp. zn.: 6.4/A5 Prostorové podmínky archivu Adresa

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 27. ledna 2015 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 604-605, 607-609, 611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu:

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk A) Název zpracovatele : ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresa sídla : Zámek 1, 565 43 Zámrsk

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 č. j. : SOAZ-UO/2014-93 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku, přílohy k Výroční zprávě za rok 2012

Státní oblastní archiv v Zámrsku, přílohy k Výroční zprávě za rok 2012 Příloha č. 3 k č. j. SOAZ-M/2013-133 III. Výběr, zpracování a využívání archiválií Tabulka č. 1a Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení Původce Počet původců Počet protokolů Množství vyřazených

Více

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Česká televize 2014 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Sídlo archivu: Česká televize, Kavčí Hory 140

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2011

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2011 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2011 Archiv Pražského hradu je organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12. 2011 spravoval

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor Národní archiv Archivní 4, 149 01 Praha 4 Chodovec telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292 fax: 974 847 214 e-mail: posta@nacr.cz ID datové schránky: fe3aixh http://www.nacr.cz *NACRX001PJHX* NACRX001PJHX

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Okres Frýdek-Místek Obec Dobrá IČO 296 589 Sídlo Dobrá č. 230, 739 51 Telefon 558 641

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009

Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009 Archiv Univerzity Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2009 Leden 2010 Úvod Archiv Univerzity Hradec Králové (dále AUHK) je veřejným specializovaným archivem

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008 č. j. : SOkAUO-80/2009 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Živnostenský inspektorát Pardubice

Živnostenský inspektorát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 479 č. archivní pomůcky: 8983 Živnostenský inspektorát Pardubice /1895/ 1903-1942 (1951) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Archivnictví SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky směřujícík

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více