Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: Skartační znak: A5

2 Obsah Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace 4 II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) 5 III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 5 1. Předarchivní péče 5 2. Zpracování archiválií 7 3. Využívání archiválií 9 IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) 1 1. Přehled celkového stavu archivního materiálu 1 2. Evidence Ochrana archiválií 11 V. Konzervace a restaurování archiválií Dílna SOA v Zámrsku Dílna v SOkA Chrudim Dílna v SOkA Pardubice 13 VI. Knihovna 14 VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 14 Státní okresní archivy 17 Státní okresní archiv Hradec Králové 18 Státní okresní archiv Chrudim 23 Státní okresní archiv Jičín 27 Státní okresní archiv Náchod 31 Státní okresní archiv Pardubice 36 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 4 Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 44 Státní okresní archiv Trutnov 48 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 53 Seznam příloh 56 Př. č. 1: I. Personální podmínky archivu 57 Př. č. 2: II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD 63 Př. č. 3: III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 74 Př. č. 4: IV. Stav archiválií 81 Př. č. 5: V. Konzervace a restaurování 87 Př. č. 6: Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku za rok 21 9 Př. č. 7: Seznam koncesovaných spisoven 95 Př. č. 8: Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku 96 Př. č. 9: Současný stav digitalizace archivních souborů 16 2

3 Výroční zpráva za rok 21 Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresy pracovišť: Centrála: Zámek čp. 1, Zámrsk tel: , fax: ; Oddělení ekonomicko-provozní: náměstí Republiky 12, Pardubice 53 2 tel , fax ; Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti, pracoviště Hradec Králové: Škroupova 695, Hradec Králové 5 2 tel: , fax: ; Depozitář: Hostovlice u Čáslavě 53, Hostovlice u Čáslavě Součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku je 9 státních okresních archivů: Státní okresní archiv Hradec Králové Státní okresní archiv Chrudim Státní okresní archiv Jičín Státní okresní archiv Náchod Státní okresní archiv Pardubice Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv Trutnov Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí Státní oblastní archiv v Zámrsku jako povinný subjekt podle 2 zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňuje podle 18 odst. 1 zákona, že neobdržel v období od 2. ledna do 31. prosince 21 žádnou písemnou žádost o informaci od fyzické osoby. 3

4 I. Personální situace Ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. Audit JUDr. Zdeněk Rozsíval Personalistka Věra Pechánková Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek Mgr. Jiří Kuba vedoucí a zástupce ředitele Zuzana Dubová archivářka Hana Machatová archivářka Mgr. Martin Paukrt archivář PhDr. Václav Pitucha archivář (do ) PhDr. Michael Skopal archivář PhDr. Marie Skopalová archivářka Alena Tošovská manipulační pracovnice Mgr. Jiří Vozar archivář Mgr. Jaromír Klášterecký archivář (od ) Oddělení ochrany, využívání a evidence NAD Mgr. Milan Novotný Kateřina Bretová Fében Hubená Jitka Mládková BcA. Romana Andrlová Mgr. Jan Pavlíček Kateřina Pavlíková Lubomír Šípka Mgr. Michal Štorek Ilona Vodstrčilová Bc. Hana Rozsypalová archivář, vedoucí oddělení archivářka (badatelna), od v pracovní neschopnosti knihovnice konzervátorka konzervátorka archivář, oblastní správce AIS archivářka (badatelna) dokumentátor správce informačních a komunikačních technologií dokumentátorka archivářka (od zástup za Kateřinu Bretovou) Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti Mgr. Helena Pochobradská archivářka, vedoucí oddělení Mgr. Jiří Nechvíle archivář Bc. Alexandr Borovec archivář (od ) Jindřiška Přikrylová archivářka Miloš Vacek informační technologie (do ) Jana Vinklerová archivářka Sekretariát ředitele Leontin Hanuš Václava Janovská Pavlína Janíková Miroslav Krynek Zdena Merklová technik uklízečka účetní (zástup za MD) údržbář uklízečka 4

5 Oddělení ekonomicko-provozní Ing. Radim Voltr Lenka Boková Hana Fajkusová Milada Kočová Richard Králík Ing. Vladimír Pavoda Renata Půlpánová Jana Víšková Marcela Sedláková Hana Macáková vedoucí oddělení ( uvolněn do veřejné funkce starosty) finanční účetní účetní mzdová účetní investiční referent investiční referent (od zastupuje Ing. Voltra) sekretářka, účetní účetní účetní (od na mateřské dovolené) účetní (zastupuje Marcelu Sedlákovou) V SOA v Zámrsku je celkem zaměstnáno 126 zaměstnanců, viz tabulku č.1 Odbornou praxi vykonali v archivu studenti bakalářských oborů FF Univerzity Hradec Králové (Jiří Novák) a FF Univerzity Pardubice (Ivana Hrdinová, Iveta Chudějová spisová a archivní služba, Jan Košík humanitní studia). II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Rezerva ukládacích prostor činí cca 3 bm. Celkové množství archiválií k činí 24 84,91 bm. Celkové množství archivních souborů představuje archivních fondů a sbírek Počet nezpracovaných metrů ,7 bm (37,99%) Počet zpracovaných metrů ,84 bm (62,1%) Počet inventarizovaných metrů ,3 bm (44,87%) Viz tabulky II. č. 1 a 2 tabulkové části výroční zprávy. III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče (Mgr. Jiří Nechvíle, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová) Činnost archivu v oblasti předarchivní péče vycházela především ze zákona č. 499/24 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění novely č. 19/29 Sb., která ukládá archivům povinnost provádět výběr archiválií, poskytovat metodickou pomoc původcům dokumentů a také kontrolu plnění ustanovení zákona. V roce 21 tato činnost byla výrazně poznamenána přípravou novely archivního zákona a prováděcích předpisů. Kontrolní činnost archivu proto byla nahrazena činností metodickou. a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení Ve skartačním řízení Vystaveno bylo celkem 364 protokolů o výběru archiválií (z toho 65 s převzetím archiválií a 299 bez převzetí archiválií) u 314 původců (z toho 29 bylo soukromoprávních a 15 veřejnoprávních). 5

6 Mimo skartační řízení Vystaveno bylo celkem 26 protokolů o výběru archiválií mimo skartační řízení a to u 21 soukromoprávních a 4 veřejnoprávních původců. Trvalé skartační souhlasy Byl vydán 1 trvalý skartační souhlas společnosti Novostav s.r.o. Hradec Králové. Zvýšená pozornost byla věnována dohledu nad skartačním řízením veřejnoprávních původců, pro něž je archiv v Zámrsku ukládacím archivem. Pravidelná skartační řízení představují hlavní způsob získávání archiválií, kterými jsou doplňovány archivní fondy významných institucí nacházejících se v regionu Pardubického a Královéhradeckého kraje. Archivní dohlídky, které jsou součástí skartačních řízení, dávají prostor pro metodická jednání, v jejichž rámci jsou ze strany archivářů původcům poskytovány informace týkající se podrobností péče o dokumenty. Výběr archiválií mimo skartační řízení se týkal především soukromoprávních původců dokumentů a těch, kteří jsou ze zákona povinni projednat zabezpečení dokumentů. V roce 21 byly vybrány a převzaty archiválie z likvidované společnosti PERLA Ústí nad Orlicí a Trailer a.s Choceň (bývalý Orličan Choceň). Pokračovala příprava převzetí archiválií podniku TIBA Dvůr králové nad Labem. b) Metodická jednání V roce 21 bylo provedeno celkem 9 hromadných školení (H. Pochobradská) pro cca 19 osob ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a vzdělávacími agenturami a 99 individuálních metodicko instruktážních jednání (Nechvíle, Pochobradská, Vinklerová) pro všechny typy původců, souvisejících s vedením spisové služby a zejména změnami, které přinesla nová archivní legislativa. Posuzování spisových norem Celkem bylo v roce 21 posouzeno a připomínkováno 1 spisových norem veřejnoprávních i soukromoprávních původců v péči SOA v Zámrsku. c) Státní kontrola V roce 21 archiv nevykonal žádnou státní kontrolu a to z důvodu příprav novely zákona o archivnictví a spisové službě. Oddělení metodiky se soustředilo na metodickou spolupráci s původci a okresními archivy. V průběhu října a listopadu 21 proběhly kontroly státních okresních archivů zaměřené na stav inventarizace knižního fondu, stav evidence a uložení starých tisků a rukopisů a stav pořádacích prací. Závěrečná zpráva byla předložena a projednána na poradě ředitele dne d) Další činnosti Zaměstnanci oddělení nadále využívali program REGIA, sloužící k evidenci organizací v předarchivní péči SOA v Zámrsku a diferenciaci předarchivního dohledu v rámci oblasti. Průběžně byla doplňována evidence soukromých spisoven a likvidovaných původců. Likvidátorům, pop.ř správcům konkursní podstaty, insolvenčním správcům nebo jednatelům byla vystavována potvrzení potřebná pro výmaz z obchodního rejstříku. 6

7 Komerční spisovny V souladu s pokynem ředitele ASMV čj. AS-113/Ř-25, byly posuzovány žádosti o vydání koncese vedení spisovny. V roce 21 byla udělena pouze jedna nová koncese a sice společnosti AB kanceláře s.r.o. Lanškroun. Byla změněna adresa provozovny k již udělené koncesi dr. Peškovi a přibyl další prostor k již stávajícímu společnosti MS business v Hradci Králové. Archiválie mimo archiv Pokračovalo postupné prověřování a aktualizace evidence archiválií uložených mimo archiv včetně dlouhodobého úsilí o jejich převzetí do archivu. Akreditované archivy Ve správní oblasti SOA v Zámrsku existuje od roku 25 jediný specializovaný archiv, a to na Univerzitě Hradec Králové. Vedoucí archivu Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D. je v kontaktu s metodickým oddělením a řídí se jeho pokyny v oblasti úprav vlastní spisové normy i dalších odborných činností. Koncem roku 21 byla zahájena příprava k opětovnému podání žádosti o akreditaci archivu pro podnik Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové. Správní řízení V roce 21 se nekonalo žádné správní řízení ve věci porušení zákona o archivnictví. Zaměstnanci oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti v průběhu roku prováděli další následující činnosti: Podíleli se na připomínkování novely archivního zákona a prováděcích předpisů v rámci vnitroresortního řízení. Dále připravovali soupisy písemností uložených u soukromých spisoven, zpracovávali přírůstky archiválií od likvidovaných společností, fyzicky přebírali a zpracovávali archiválie od likvidovaných firem. V roce 21 byla dokončena kategorizace archiválií ve správě oddělení. 2. Zpracování archiválií Hana Machatová dokončila zpracování fondu Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice a inventarizovala související fondy ROH ZO Vč pekárny a cukrárny Pardubice, PaC Hradec Králové, PaC Vysoké Mýto, PaC Jičín, PaC Havlíčkův Brod a rozpracovala fond PaC Náchod. Mgr. Martin Paukrt pokračoval v inventarizaci fondu Velkostatek Opočno. PhDr. Václav Pitucha dokončil pořádání a inventarizoval fond Rodinný archiv Schaumburg Lippe Náchod (část hudebnin katalogizovala v rámci dohody o provedení práce studentka muzikologie FF UP v Olomouci Zdenka Kubíčková). PhDr. Michael Skopal inventarizoval fond Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou a vytvářel jednotnou databázi (inventář) fondu (doplňování a opravy pomůcky z r.1963). PhDr. Marie Skopalová pokračovala v pořádání fondu Krajský soud Jičín. 7

8 Mgr. Jiří Vozar dokončil pořádání fondu Velkostatek Chotěboř a zahájil pořádání fondu Rodinný archiv Dobřenských Chotěboř. Zuzana Dubová katalogizovala fond Mimořádný lidový soud Jičín. Jaromír Klášterecký zpracoval větší část fondu Krajská státní arbitráž Hradec Králové. Bc. Alexandr Borovec zpracoval 27 přírůstků archiválií převzatých od společnosti PERLA, a.s. Ústí nad Orlicí o rozsahu 38,3 bm a uspořádal fond DRUNA s.r.o. Linhartice. Vlasta Šimková v rámci dohody o pracovní činnosti dokončila katalogizaci zápisů rad VčKNV Hradec Králové a katalogizovala zápisy plenárních zasedání KV KSČ Hradec Králové (včetně rejstříkování). Mgr. Michal Štorek pokračoval v pořádání dodatků fondu Velkostatek Rychmburk (Předhradí) - Chroustovice - Košumberk. Mgr. Jiří Nechvíle dokončil zpracování fondů Montas, s.p. a ROH Montas, s.p. Před dokončením jsou rozpracované fondy Tiskárna Morávek Trutnov. Ed.Ad.Malburg a syn, Smiřice a Kamenouhelná společnost Žacléř. Jindřiška Přikrylová dokončila pořádání fondu TESLA, s.p. Přelouč (1927)1946 2, zbývá vyhotovení pomůcky inventáře. Mgr. Helena Pochobradská pokračovala v pořádání Státního statku Králíky, s.p., zpracováno bylo cca 11 bm. Jana Vinklerová zpracovala následující archivní fondy: Horák &Űberla, kruhárna zelí, Trutnov, Hynek Gottwald, a.s. Brandýs nad Orlicí, Bruno Axinger, brašnářství a kožené zboží Trutnov, Ruffer a spol., drátový a kovový průmysl Hradec Králové, Borovnice, Sdružení podorlických cihelen, Podzámčí u Opočna, Zájmové sdružení cihlářských podniků pro Pardubice, Chrudim a okolí, Pardubice, Labskokostelecká rafinerie cukru, a.s., Surovárna Libáň, Jan Russ, obchod obuví,trutnov.rozpracován je fond Svojanovská mechanická tkalcovna Bratří Burešové, Brno. Mgr. Milan Novotný v souvislosti s digitalizací Sbírky matrik Východočeského kraje prováděl kontrolu a opravu územních a časových rozsahů matrik v inventáři ke sbírce (provedeno u cca 2. knih). Nedokončené fondy: NAD 375 Velkostatek Opočno , Mgr. M. Paukrt NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, , PhDr. V. Pitucha NAD 265 Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou I., (141) , PhDr. M. Skopal NAD 25 Krajský soud Jičín, , PhDr. M. Skopalová NAD 337 Velkostatek Chotěboř, , Mgr. J. Vozar NAD 394 Velkostatek Rychmburk (Předhradí) - Chroustovice Košumberk NAD 55 Pekárny a cukrárny Náchod (29), H. Machatová NAD 1879 TESLA, s.p. Přelouč (1927) , J. Přikrylová 8

9 Katalogizace NAD 1386 Mimořádný lidový soud Jičín, , Z. Dubová, 818 záznamů, NAD 947 Východočeský KNV , V. Šimková, 2 záznamů, rejstříkování, NAD 359 KV KSČ Pardubice , V. Šimková, katalogizace plenárních zasedání (215 záznamů, 1,2 bm), NAD 111 KV KSČ Hradec Králové, V. Šimková, katalogizace plenárních zasedání (395 záznamů a rejstříkování : místní 187 záznamů, jmenný 1427 záznamů, věcný 238 záznamů, institucionální 342 záznamy), NAD 269 Rodinný archiv Schamburg-Lippe Náchod hudebniny. Z. Kubíčková (924 záznamů). V roce 21 bylo pořízeno celkem katalogizačních záznamů. Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda V roce 21 bylo založeno celkem 1.87 badatelských listů, z toho 14% tvoří cizinci 154 osob. Celkový počet návštěv představuje 3.376, z toho 352 cizinců. Badatelna byla uzavřena pro veřejnost a od do kvůli zhotovení statistiky, ročnímu úklidu materiálu a dovoleným, po zbytek roku byla otevřena každé pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 193, průměrná návštěvnost na jeden den činila 18 badatelů. Od roku 26 zavedený systém bez rezervace míst v badatelně se osvědčil, nápor v exponovaných dnech lze zvládnout přidáním dalšího pracovníka ke službě v badatelně, zpravidla stačí pouze na dopoledne. Od srpna 21 bylo devět čteček mikrofilmů nahrazeno počítači s velkými obrazovkami pro studium digitálních reprodukcí matrik. Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 19, výpůjček do SOA 7. Vyřízeno bylo celkem 23 žádostí pro správní účely a 84 badatelských dotazů, na pracovišti v Hradci Králové 64 písemných pro správní účely a 25 dotazů soukromých osob. Většina dotazů soukromých osob je vyřizována telefonicky nebo em. Pořizování kopií Pracovnicí fotodílny bylo pořízeno kusů reprodukcí archiválií pro žadatele (pokles o 4% oproti roku 29). Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely V roce 21 bylo vyhotoveno celkem 243 rešerší pro správní účely a 392 rešerší pro soukromé účely. 9

10 M. Paukrt doplňoval Soupis pečetí a pečetidel. J. Kuba provedl výběr lesních map velkostatků pro další svazek edice Svědectví map lesní mapy (vydává Národní zemědělské muzeum). J. Kuba dále doplnil soupis starých tisků a rukopisů. b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky SOA v Zámrsku pokračoval ve smluvní účasti spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové v rámci ESF projektu PROFINO č. CZ.1.7/2.2./7.342 (Inovace studijních programů FF UHK v rámci operačního programu Vzdělávání pro budoucnost na období let ). V rámci této spolupráce byla vydána publikace Státní oblastní archiv v Zámrsku stručný průvodce. Výstavy a prezentace SOA v Zámrsku poskytl kopie archiválií na výstavu k dějinám pivovarnictví na Chrudimsku pro Regionální muzeum v Chrudimi. Účast na konferencích Příspěvek Michala Štorka Archiv panství Košumberk územní vývoj panství od středověku do současnosti na kolokviu Historického ústavu Akademie věd ČR. Příspěvek Milana Novotného Digitalizace Sbírky matrik Východočeského kraje na semináři Digitalizace matrik v Národním archivu, semináře se za SOA ještě zúčastnili: Jiří Kuba, Martin Paukrt a Jan Pavlíček. Přednášky H. Pochobradská přednáší spisovou službu a archivnictví pro studenty oboru Spisová a archivní služba na FF Univerzity Pardubice. Spolupracuje rovněž s Královéhradeckým krajem a vzdělávacími agenturami při pořádání přednášek pro veřejnost. Exkurze V roce 21 vykonali exkurzi pracovníci 2. oddělení Národního archivu Praha a byly provedeny exkurze studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Střední odborné školy v Chocni. c) Ediční a publikační činnost Výkonný redaktor M. Paukrt připravil spolu s redakční radou 14. číslo Sborníku prací východočeských archivů. Do Sborníku přispěl tito zaměstnanci SOA: Renáta Růžičková Tereza Siglová, Jan Barták, Michael Skopal, Oldřich Pakosta, Jan Pavlíček, Martin Paukrt, Zuzana Dubová, Marie Skopalová, Jitka Mládková, Jiří Kuba a Helena Pochobradská. Viz příloha č. 8 výroční zprávy. IV. Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 1. Přehled celkového stavu archivního materiálu Celkové množství archiválií k činí 24 84,91 bm. Celkové množství archivních souborů představuje archivních souborů. Počet nezpracovaných metrů ,7 bm (37,99%) 1

11 Počet zpracovaných metrů ,84 bm (62,1%) Počet inventarizovaných metrů ,3 bm (44,87%) Viz příloha č. 2, tabulka č Evidence Přírůstky V rámci přírůstků archiválií po skartačním řízení lze uvést písemnosti České zemědělské a potravinářské inspekce Hradec Králové, Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Klicperova divadla Hradec Králové, Krajského úřadu Pardubického kraje, Finančního ředitelství Hradec Králové, Oblastního inspektorátu práce Hradec Králové a České inspekce životního prostředí Hradec Králové. V rámci skartačního řízení bylo předáno 8 bm písemností od Krajského soudu Hradec Králové a 6 bm od Krajského státního zastupitelství Hradec Králové. Převzato bylo celkem 27 přírůstků společnosti PERLA, bavlnářské závody, s.p. Ústí nad Orlicí o celkovém rozsahu 38,3 bm, které zpracoval A. Borovec. V antikvariátu v Praze byla odkoupena gruntovní kniha do fondu Velkostatek Solnice od soukromé osoby byl zakoupen soubor archiválií do fondu Polární stanice Zlaté návrší. Úbytky SOA v Zámrsku v roce 21 delimitoval 61 firemních fondů podle územní příslušnosti do oblastních archivů v rozsahu 68,6 bm. 3. Ochrana archiválií V průběhu roku byla provedena kontrola uložení a fyzického stavu pergamenových listin v SOkA Jičín (BcA. Romana Andrlová spolu s BcA. Kristýnou Dvořákovou ze SOkA Chrudim), dále bylo provedeno šest kontrol fyzického stavu archiválií v depozitářích centrály SOA v Zámrsku (Jitka Mládková). Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely: mikrofilmováno bylo políček, vyvoláno celkem políček. Pořizování reprodukcí pro studijní účely: kopírováno a vyvoláno bylo políček - reprodukcí knih ze Sbírky matrik východočeského kraje. Digitalizace Pořizování digitálních reprodukcí pro studijní účely: 324 snímků. Jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik Východočeského kraje, přičemž reprodukce byly pořizovány pracovníkem neziskového sdružení Family Search International. Pokračovala digitalizace vedut. viz v příloze tabulku č. IV. 1. Prověrky fyzického stavu viz v příloze tabulku č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti viz v příloze tabulku č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r. 21 V. Konzervace a restaurování archiválií 1. Dílna SOA v Zámrsku Personální obsazení: BcA. Romana Andrlová (práce pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a SOkA 11

12 Ústí nad Orlicí) a Jitka Mládková (práce pro centrálu SOA v Zámrsku). Materiálně technické vybavení nákup nerezové vany na praní archiválií s podpůrným rámem, byl doplňován spotřební materiál. Kromě restaurátorských prací byla prováděna v roce 21 vazba plánů a zpráv o činnosti archivu, drobné opravy vazeb a kartonážní práce pro knihovnu centrály SOA. Soustředění se na restaurování poškozených archiválií z aktuálně pořádaných fondů, zejména na matriky určené k digitalizaci Restaurované archiválie v roce 21 archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. forma SOA Zámrsk Harrachovské sklárny Nový svět Knihy faktur č a 1163 knihy SOA Zámrsk Krajský soud Jičín Kniha č. 232 kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Schaumburg-Lippe, Náchod 2 pergamenové listiny, 1 papírová listina listiny SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod Nákres pušky spisy SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod herbář kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod fotoalbum kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Šternberků, Častolovice Stanovení dílů z dědictví 1665, inv.č. 45 spisy SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje f.ú. Klášter nad Dědinou, sign.r kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje f.ú. Krucemburk, sign.712 kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje 26 knih opravy před digitalizací od ambulantních zásahů po přešití celé vazby knihy SOA Zámrsk Velkostatek Opočno Lesní mapa sign. 169, mapa sign. 274/5, katastrální mapa města Opočna sign.42, katastrální mapa vsi Pulice sign.422, mapa dvora Ostrov sign.564/3 mapy SOkA Ústí nad Archiv města Lanškroun registra městská 1535, sig. 624 kniha Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Lanškroun Restaurování pečeti na pergamenové listině pečeť Orlicí inv.č. 36 SOkA Ústí nad Archiv města Letohrad Pergamenová listina 1666, inv.č.1 listina Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Letohrad Restaurování pečeti na pergamenové listině pečeť Orlicí inv.č. 1 SOkA Ústí nad Archiv města Vysoké Mýto Pergamenové listiny sign. R13 a A49/3 listiny Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Vysoké Mýto Restaurování pečetí na pergamenových pečeti Orlicí listinách sig. R13 a A49/3 SOkA Svitavy Archiv města Jevíčko Pergamenové listiny z let 1415 a 1631, inv.č.4 listiny a 36 SOkA Svitavy Archiv města Jevíčko Restaurování pečetí na pergamenových pečeti listinách inv.č. 4 a 36 SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl Protokoly ze zasedání městské rady 1782 kniha 1783, inv.č. 56b SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl pergamenové listiny z let 1378 a 147, inv. č. listiny 18 a 26 SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl restaurování pečetí na pergamenových listinách inv. č. 18 a 26 pečeti viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 2. Dílna v SOkA Chrudim Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Kristýna Dvořáková. 12

13 Restaurátorské práce v roce 21 archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. SOkA Chrudim Archiv města Skuteč Inv.č. 3, papírová listina SOkA Chrudim Archiv města Ronov nad Inv.č. 8, papírová listina Doubrabou SOkA Chrudim Archiv města Ronov nad Inv.č. 7, papírová listina Dobravou SOkA Chrudim Cech koželuhů Chrudim Inv.č. 1, papírová listina SOkA Chrudim Rodinný archiv Schmoranzů Průzkum, konzervátorské zásahy plánů a jejich přebalení do nových obalů (6 plánů strojní papír, pauzovací papír, lepenka) SOkA Chrudim Sbírka map a plánů Sign.1.3e 4, mapa SOkA Chrudim Archiv města Heřmanův Městec Inv.č. 24, 25, 26 (3 pergamenové listiny, 3 pečeti) SOkA Jičín Archiv města Sobotka Inv.č. 3577, kniha s celokoženou vazbou SOkA Jičín Archiv města Jičín Inv.č. 239, kniha s celokoženou vazbou Dokončen úkol z roku 29 Sbírka rukopisů, opis Knih devaterých Viktorina Kornela ze Všehrd (R. Andrlová v SOA Zámrsk). Restaurátorské průzkumy SOkA Jičín průzkum pergamenových listin z fondu cechů a vedut, zápis do databáze. Celkem bylo prozkoumáno 43 listin (z toho 25 pergamenových) a navržen další postup (uložení listin do speciálních archivních krabic, ambulantní zásahy i komplexní restaurování). viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 3. Dílna v SOkA Pardubice Restaurátorské práce v roce 21 Zuzana Nováková: archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. SOkA Pardubice Archiv města Pardubice Registra nových úředníků 1564, inv..č 84, kniha č. 53 SOkA Náchod Archiv města Malá Plakát 1945 Čermná SOkA Pardubice Archiv města Pardubice Purkmistrovský úřad, karton č.1, 6 papírových listin s přitištěnými pečetěmi Rozpracováno: SOkA Pardubice: další papírové listiny s pečetěmi z fondu AM Pardubice, Purkmistrovský úřad SOkA Náchod: vazba rukopisu FÚ Studnice, Paměti Studnické, kn.č.1 BcA. Ondřej Bouček: SOkA Rychnov nad Kněžnou Archiv města Kostelec nad Orlicí Kniha trhových smluv zvaná LEV, , inv.č. 118, kn.č.39 13

14 SOkA Rychnov nad Kněžnou Archiv města Vamberk Kniha gruntovní města Vamberka, , inv.č.43, kn.č.21 Radoslava Černá: SOkA Pardubice Archiv města Lázně Bohdaneč Kronika města Lázně Bohdaneč nová vazba kroniky včetně ochranného obalu Rozpracováno: SOkA Pardubice: nová vazba návštěvní knihy archivu SOkA Rychnov nad Kněžnou: Archiv města Solnice, Kniha trhových smluv města Solnice zvaná Slávka, , inv.č.119, kn.č.15 viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování. VI. Knihovna Přírůstků do knihovny 4 svazků. Stav knihovního fondu na konci roku svazků. Počet výpůjček za rok Část přírůstků do knihovny byla získána výměnou s jinými institucemi za Sborník prací východočeských archivů. Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, do kterého jsou zapisovány nové přírůstky a výpůjčky a opravovány a doplňovány staré záznamy převedené z dřívějšího knihovního programu KNIHOPIS, pětina svazků je opatřena čárovými kódy programu CLAVIUS. Katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek na Byla dokončena revize knihovny. VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 1. Řízení archivu Kromě pravidelných porad ředitelů oblastních archivů, kterých se účastnil ředitel SOA v Zámrsku, byli na porady a odborné konzultace vysíláni ostatní pracovníci archivu. Jednalo se o následující porady a schůzky: Porada metodiků v Českých Budějovicích (J. Nechvíle, H. Pochobradská) Porada metodiků v Maršovicích (J. Vinklerová, J. Nechvíle, H. Pochobradská) Porada metodiků v Červené nad Vltavou (J. Nechvíle, J. Vinklerová, H. Pochobradská, R. Pokorný) V průběhu roku se scházely porady ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucích SOA. Kromě těchto porad se pořádaly na oblastní úrovni tematické schůzky pro odborné archiváře (seminář k Pokynu k digitalizaci). Pro MV ČR byly zpracovány podklady pro výhled činnosti SOA na období do roku

15 2. Hmotné a technické zabezpečení archivu Státní oblastní archiv v Zámrsku je ze zákona č. 32/22 Sb., zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku byly pro rok 21 rozpisem R1 rozepsány celkové příjmy ve výši 4,- Kč, běžné výdaje v celkové výši 68 5,- Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 4 tis. Kč. Po všech rozpočtových opatřeních se tato částka snížila na 68 42,- Kč. Příjmy Nedaňové příjmy oproti rozpočtu 4,- Kč byly v roce 21 ve výši 798,- Kč. Daňové příjmy nebyly v rozpočtu rozepsány. Skutečné daňové příjmy za rok 21 činí ,-Kč. Výdaje Proti rozpisu R1 došlo v oblasti výdajů během roku 21 k úpravám rozpočtu na základě vydaných rozpočtových opatření. Přehled vydaných rozpočtových opatření: RO č.14/21 na základě rozpočtového opatření MV, kterým došlo k vázání výdajů ze mzdových nákladů o 1%, což v penězích činí 484 tis. Kč. RO č. 23/21 navýšení rozpočtu ostatních provozních výdajů o 1 4,- Kč převodem z kapitálových výdajů. RO č. 31/21 navýšení rozpočtu k pokrytí pojistného z dohod a odměn o 386,- Kč. Celkové výdaje SOA v kalendářním roce činily ,- Kč. Bezúplatný převod majetku Státní oblastní archiv v Zámrsku nabyl v roce 21 bezúplatným převodem z ÚZSVM 41 ks stolních počítačů, naopak bezúplatným převodem převedl osobní automobil Felicia na Městský úřad Skuteč a dodávkový automobil VW na HZS Kutná Hora. Mimorozpočtové zdroje Státní oblastní archiv v Zámrsku nepoužil žádné mimorozpočtové zdroje. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 21 Státní oblastní archiv v Zámrsku převedl do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 21 celkovou částku ,39 Kč. Převážnou část z toho činí nespotřebované prostředky na práci dohodou. Technické zabezpečení centrály archivu Významnější nákupy nové techniky: datové úložiště pro digitální reprodukci matrik ve formátu TIF (16TB), 9 počítačů s 24 LCD pro studium digitálních reprodukcí matrik, 1 notebook, zasíťování studovny mikrofilmů a digitálních reprodukcí. 3. Vzdělávání zaměstnanců Kurzu zlacení (techniky restaurování zlata na papíře, pergamenu, usni a knize) se zúčastnily BcA. Romana Andrlová a Jitka Mládková. Mgr. Helena Pochobradská pokračuje v doktorském studium historie na FF Univerzity Pardubice. 15

16 Archiváři se účastnili pravidelných školení pro práci s programem PEVA verze 1.7 v Benešově u Prahy (Bc. Alexandr Borovec a Mgr. Jaromír Klášterecký), školení BOZP, školení řidičů apod. 4. Administrativní práce Ve fotodílně bylo vyhotoveno 8.86 kusů xerokopií pro služební potřebu (nárůst o 2 % oproti roku 29), fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu. Byla dokončena revize a doplnění příruční řady archivních pomůcek v badatelně. V podacím deníku centrály v Zámrsku bylo evidováno celkem 1 57 čísel jednacích, na ekonomickém pracovišti v Pardubicích celkem 1195 a na oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti v Hradci Králové celkem 96, což je celkem čísel jednacích. Byl sestaven a vydán nový Spisový plán pro celý SOA v Zámrsku s účinností od 1. ledna

17 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 - státní okresní archivy Státní okresní archiv Hradec Králové Státní okresní archiv Chrudim Státní okresní archiv Jičín Státní okresní archiv Náchod Státní okresní archiv Pardubice Státní okresní archiv Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv Trutnov Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 17

18 Státní okresní archiv Hradec Králové Škroupova ul. 695 centrála Hradec Králové 2, 5 2 tel ředitel, , sekretariát, mobil fax , depozitář : Třesovice č.p. 32, I. Personální podmínky archivu ředitel: Mgr. Radek Pokorný odborní archiváři: Jana Herzánová Mgr. Jan Košek Mgr. Martin Landsmann Mgr. Pavel Mrkvička PhDr. Jiří Pavlík Ph.D. Petr Soldán Stanislava Svatoňová Mgr. Andrea Svatošová úklid: Radka Kubíčková Dohoda o pracovní činnosti: Lucie Vacková, Michal Munzar, Lukáš Popp, Milan Mikulka Spolupráce s jinými odděleními SOA: Miloš Vacek, archivář Bc. Michal Munzar, oblastní informatik II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Celková úložní kapacita 6 53 bm Rezerva úložní kapacity 83 bm Celkový stav k ,44 bm III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče a) Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení - 41 (veřejnoprávní původci s převzetím archiválií) - mimo skartační řízení - 17 (soukromoprávní původci) b) Metodická jednání Metodické návštěvy, instruktážní jednání a pomoc s tvorbou skartačních a spisových řádů byly provedeny celkem u 29 původců. Projednání zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti a vydání potvrzení pro 93 původců. 18

19 c) Státní kontrola Státní kontroly vzhledem k situaci v oblasti legislativy nebyly dle doporučení metodického vedení SOA vykonávány. Byly nahrazeny metodickými návštěvami. 2. Zpracování archiválií V roce 21 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. Pracovníci archivu zpřístupnili další rozsáhlé části archivních fondů Okresního národního výboru, Okresního soudu Hradec Králové a Biskupské konzistoře Hradec Králové formou dílčích inventářů či prozatímního inventárního soupisu. Pořádací a další práce byly v průběhu roku flexibilně reorganizovány tak, aby byl inventarizován velký přírůstek Okresního soudu Hradec Králové. Pokračoval přepis analogových pomůcek do digitální podoby a též digitalizace archiválií I. typu, především pamětních knih a listin Archivu města Hradec Králové. V rámci dopracování pokynu k digitalizaci byly prováděny i úpravy metadat digitalizovaných sad snímků a kontrola jejich uložení a stavu. Přehled zpracování NAD 1868, Held Jan Theobald, (1635) (1969), A. Svatošová NAD 295, ONV Hradec Králové odbor pracovních sil, (1951) , A. Svatošová NAD 2318, Školský úřad Hradec Králové, ( ) (21), S. Svatoňová NAD 793, Archiv obce Lišice, (1952), S. Svatoňová NAD 795, Místní národní výbor Lišice, , S. Svatoňová NAD 2667, Biskupská konzistoř Hradec Králové XI, , J. Pavlík, R. Pokorný NAD 326, Okresní soud Hradec Králové, , P. Mrkvička, M. Landsmann, P. Soldán, A. Svatošová NAD 1189, Farní úřad Osice, , R. pokorný, A. Svatošová V roce 21 bylo celkem uspořádáno 117,89 bm archiválií, z toho inventarizováno 115,13, vnitřní skartací bylo vyřazeno 46,2 bm, zpracováno celkem bylo 164,9 bm. Celkem bylo přestěhováno cca 9 bm, vzhledem k velkému objemu zpracovávaného archivního materiálu bylo nutno věnovat mnoho času a úsilí i kartonování, košilkování a polepování štítků, což bylo provedeno u všech zpracovaných fondů. Celkem bylo do programu JANUS 1,52 převedeno 22 pomůcek z analogové podoby. 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda V roce 21 archiv navštívilo 294 badatelů, z toho 1 cizinec, kteří zde vykonali 949 badatelských návštěv. Archiv vyřídil celkem 949 badatelských dotazů a 588 informativních návštěv. Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely V roce 21 bylo vyřízeno 84 úředních (pozemkové záležitosti, majetkové spory) a 32 občanských rešerší (dotazy, genealogické informace, restituční, pozemkové a majetkové záležitosti). Byly provedeny 2 celostátní rešerše a vystaveno 296 potvrzení a výpisů z archivních fondů. 19

20 b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy, spolupráce s médii, zahraniční styky Aktivní spoluúčast na komisi OAS SS ČR pro přípravu Nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu. (R. Pokorný) Aktivní spoluúčast na optimalizaci Národního standardu pro vedení spisové služby v digitální podobě. (R. Pokorný) Účast na konferencích Účast na konferenci Co po nás zbude v Praze 3. září 21 (R. Pokorný), moderování bloku věnovaného elektronickým spisovým službám. Zpracování příspěvku s T. Dvořákem na téma Digitalization in Czech Public Archives přednesl P. Koblasa na setkání archivářů visegrádských zemí v Debrecínu v srpnu 21. Spolupráce s médii Ředitelem archivu byly poskytovány rozhovory regionálním médiím v souvislosti s aktuálními historickými tématy, především pak v souvislosti s volbou nového primátora města (internetová televize TV Hradec, Právo, MF DNES, Sedmička). Přednášky a exkurze V roce 21 byly v archivu pořádány přednášky pro studenty hradeckých gymnázií, posluchače externího archivního studia oboru archivnictví a interního studia oboru historie FF UHK a studenty Univerzity Pardubice. Proběhla exkurze na digitalizačním pracovišti (Členové klubu historiků při FF UHK Pokorný, Pavlík, Košek). Dlouhodobé aktivity Mgr. Radek Pokorný: Člen redakční rady sborníku Královéhradecko Předseda ediční komise SOA v Zámrsku Člen komise pro výpočetní techniku při SOA v Zámrsku Člen skupiny pro zavádění programu JANUS Archivář, supervizitor Člen výboru České archivní společnosti Člen komise při OAS a SS MV ČR pro optimalizaci Národního standardu pro vedení spisové služby v elektronické podobě Národní standard publikován jako součást Věstníku MV 11/21 Člen užší redakční rady projektu Encyklopedie Hradec Králové (Magistrát města a Garamond HK) Člen komise při AS a SS MV ČR pro tvorbu Nových základních pravidel Výuka seminář výpočetní technika a její užití v archivnictví pro archiváře, seminář pořádacích prací a seminář archivní teorie a praxe pro posluchače oboru historie archivnictví a počítačové podpory v archivnictví na FF UHK. Mgr. Martin Landsmann Člen redakční rady sborníku Královéhradecko Člen skupiny pro předarchivní činnost Mgr. Jan Košek Zapisovatel ediční rady SOA v Zámrsku Člen redakční rady sborníku Královéhradecko 2

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9 Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2011 Obsah 1) Úvod s. 3 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4 3) Personální záleţitosti s. 5 4) Odborná archivní činnost s. 9 I.) Přebírání

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok 2004. Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004

Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok 2004. Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004 Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004 1 Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004: celkem 10 - změny v průběhu roku příjmení, jméno pracovní zařazení úvazek Adam, Dalibor správce

Více

Výroční zpráva. Moravského zemského archivu v Brně. za rok 2005

Výroční zpráva. Moravského zemského archivu v Brně. za rok 2005 Výroční zpráva Moravského zemského archivu v Brně za rok 2005 adresa: Žerotínovo nám. 3/5 tel. 420545534301 e-mail: podatelna@mza.cz Předkládá: PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka I. Personální podmínky MZA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Kronika města Chrudim za rok 2007

Kronika města Chrudim za rok 2007 Kronika města Chrudim za rok 2007 OBSAH ÚVOD 11 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16 Zastupitelstvo města 16 Rada města 16 Výbory zastupitelstva města 17 Komise rady města 17 Osadní výbory 22 Městský architekt 22 Působnost

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 Hradec Králové, leden 2006 Obsah strana: I. Celkové hodnocení 3-4 II.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více