Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: Skartační znak: A5

2 Obsah Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace 4 II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) 5 III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 5 1. Předarchivní péče 5 2. Zpracování archiválií 7 3. Využívání archiválií 9 IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) 1 1. Přehled celkového stavu archivního materiálu 1 2. Evidence Ochrana archiválií 11 V. Konzervace a restaurování archiválií Dílna SOA v Zámrsku Dílna v SOkA Chrudim Dílna v SOkA Pardubice 13 VI. Knihovna 14 VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 14 Státní okresní archivy 17 Státní okresní archiv Hradec Králové 18 Státní okresní archiv Chrudim 23 Státní okresní archiv Jičín 27 Státní okresní archiv Náchod 31 Státní okresní archiv Pardubice 36 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 4 Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 44 Státní okresní archiv Trutnov 48 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 53 Seznam příloh 56 Př. č. 1: I. Personální podmínky archivu 57 Př. č. 2: II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD 63 Př. č. 3: III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 74 Př. č. 4: IV. Stav archiválií 81 Př. č. 5: V. Konzervace a restaurování 87 Př. č. 6: Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku za rok 21 9 Př. č. 7: Seznam koncesovaných spisoven 95 Př. č. 8: Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku 96 Př. č. 9: Současný stav digitalizace archivních souborů 16 2

3 Výroční zpráva za rok 21 Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresy pracovišť: Centrála: Zámek čp. 1, Zámrsk tel: , fax: ; Oddělení ekonomicko-provozní: náměstí Republiky 12, Pardubice 53 2 tel , fax ; Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti, pracoviště Hradec Králové: Škroupova 695, Hradec Králové 5 2 tel: , fax: ; Depozitář: Hostovlice u Čáslavě 53, Hostovlice u Čáslavě Součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku je 9 státních okresních archivů: Státní okresní archiv Hradec Králové Státní okresní archiv Chrudim Státní okresní archiv Jičín Státní okresní archiv Náchod Státní okresní archiv Pardubice Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv Trutnov Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí Státní oblastní archiv v Zámrsku jako povinný subjekt podle 2 zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňuje podle 18 odst. 1 zákona, že neobdržel v období od 2. ledna do 31. prosince 21 žádnou písemnou žádost o informaci od fyzické osoby. 3

4 I. Personální situace Ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. Audit JUDr. Zdeněk Rozsíval Personalistka Věra Pechánková Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek Mgr. Jiří Kuba vedoucí a zástupce ředitele Zuzana Dubová archivářka Hana Machatová archivářka Mgr. Martin Paukrt archivář PhDr. Václav Pitucha archivář (do ) PhDr. Michael Skopal archivář PhDr. Marie Skopalová archivářka Alena Tošovská manipulační pracovnice Mgr. Jiří Vozar archivář Mgr. Jaromír Klášterecký archivář (od ) Oddělení ochrany, využívání a evidence NAD Mgr. Milan Novotný Kateřina Bretová Fében Hubená Jitka Mládková BcA. Romana Andrlová Mgr. Jan Pavlíček Kateřina Pavlíková Lubomír Šípka Mgr. Michal Štorek Ilona Vodstrčilová Bc. Hana Rozsypalová archivář, vedoucí oddělení archivářka (badatelna), od v pracovní neschopnosti knihovnice konzervátorka konzervátorka archivář, oblastní správce AIS archivářka (badatelna) dokumentátor správce informačních a komunikačních technologií dokumentátorka archivářka (od zástup za Kateřinu Bretovou) Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti Mgr. Helena Pochobradská archivářka, vedoucí oddělení Mgr. Jiří Nechvíle archivář Bc. Alexandr Borovec archivář (od ) Jindřiška Přikrylová archivářka Miloš Vacek informační technologie (do ) Jana Vinklerová archivářka Sekretariát ředitele Leontin Hanuš Václava Janovská Pavlína Janíková Miroslav Krynek Zdena Merklová technik uklízečka účetní (zástup za MD) údržbář uklízečka 4

5 Oddělení ekonomicko-provozní Ing. Radim Voltr Lenka Boková Hana Fajkusová Milada Kočová Richard Králík Ing. Vladimír Pavoda Renata Půlpánová Jana Víšková Marcela Sedláková Hana Macáková vedoucí oddělení ( uvolněn do veřejné funkce starosty) finanční účetní účetní mzdová účetní investiční referent investiční referent (od zastupuje Ing. Voltra) sekretářka, účetní účetní účetní (od na mateřské dovolené) účetní (zastupuje Marcelu Sedlákovou) V SOA v Zámrsku je celkem zaměstnáno 126 zaměstnanců, viz tabulku č.1 Odbornou praxi vykonali v archivu studenti bakalářských oborů FF Univerzity Hradec Králové (Jiří Novák) a FF Univerzity Pardubice (Ivana Hrdinová, Iveta Chudějová spisová a archivní služba, Jan Košík humanitní studia). II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Rezerva ukládacích prostor činí cca 3 bm. Celkové množství archiválií k činí 24 84,91 bm. Celkové množství archivních souborů představuje archivních fondů a sbírek Počet nezpracovaných metrů ,7 bm (37,99%) Počet zpracovaných metrů ,84 bm (62,1%) Počet inventarizovaných metrů ,3 bm (44,87%) Viz tabulky II. č. 1 a 2 tabulkové části výroční zprávy. III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče (Mgr. Jiří Nechvíle, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová) Činnost archivu v oblasti předarchivní péče vycházela především ze zákona č. 499/24 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění novely č. 19/29 Sb., která ukládá archivům povinnost provádět výběr archiválií, poskytovat metodickou pomoc původcům dokumentů a také kontrolu plnění ustanovení zákona. V roce 21 tato činnost byla výrazně poznamenána přípravou novely archivního zákona a prováděcích předpisů. Kontrolní činnost archivu proto byla nahrazena činností metodickou. a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení Ve skartačním řízení Vystaveno bylo celkem 364 protokolů o výběru archiválií (z toho 65 s převzetím archiválií a 299 bez převzetí archiválií) u 314 původců (z toho 29 bylo soukromoprávních a 15 veřejnoprávních). 5

6 Mimo skartační řízení Vystaveno bylo celkem 26 protokolů o výběru archiválií mimo skartační řízení a to u 21 soukromoprávních a 4 veřejnoprávních původců. Trvalé skartační souhlasy Byl vydán 1 trvalý skartační souhlas společnosti Novostav s.r.o. Hradec Králové. Zvýšená pozornost byla věnována dohledu nad skartačním řízením veřejnoprávních původců, pro něž je archiv v Zámrsku ukládacím archivem. Pravidelná skartační řízení představují hlavní způsob získávání archiválií, kterými jsou doplňovány archivní fondy významných institucí nacházejících se v regionu Pardubického a Královéhradeckého kraje. Archivní dohlídky, které jsou součástí skartačních řízení, dávají prostor pro metodická jednání, v jejichž rámci jsou ze strany archivářů původcům poskytovány informace týkající se podrobností péče o dokumenty. Výběr archiválií mimo skartační řízení se týkal především soukromoprávních původců dokumentů a těch, kteří jsou ze zákona povinni projednat zabezpečení dokumentů. V roce 21 byly vybrány a převzaty archiválie z likvidované společnosti PERLA Ústí nad Orlicí a Trailer a.s Choceň (bývalý Orličan Choceň). Pokračovala příprava převzetí archiválií podniku TIBA Dvůr králové nad Labem. b) Metodická jednání V roce 21 bylo provedeno celkem 9 hromadných školení (H. Pochobradská) pro cca 19 osob ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a vzdělávacími agenturami a 99 individuálních metodicko instruktážních jednání (Nechvíle, Pochobradská, Vinklerová) pro všechny typy původců, souvisejících s vedením spisové služby a zejména změnami, které přinesla nová archivní legislativa. Posuzování spisových norem Celkem bylo v roce 21 posouzeno a připomínkováno 1 spisových norem veřejnoprávních i soukromoprávních původců v péči SOA v Zámrsku. c) Státní kontrola V roce 21 archiv nevykonal žádnou státní kontrolu a to z důvodu příprav novely zákona o archivnictví a spisové službě. Oddělení metodiky se soustředilo na metodickou spolupráci s původci a okresními archivy. V průběhu října a listopadu 21 proběhly kontroly státních okresních archivů zaměřené na stav inventarizace knižního fondu, stav evidence a uložení starých tisků a rukopisů a stav pořádacích prací. Závěrečná zpráva byla předložena a projednána na poradě ředitele dne d) Další činnosti Zaměstnanci oddělení nadále využívali program REGIA, sloužící k evidenci organizací v předarchivní péči SOA v Zámrsku a diferenciaci předarchivního dohledu v rámci oblasti. Průběžně byla doplňována evidence soukromých spisoven a likvidovaných původců. Likvidátorům, pop.ř správcům konkursní podstaty, insolvenčním správcům nebo jednatelům byla vystavována potvrzení potřebná pro výmaz z obchodního rejstříku. 6

7 Komerční spisovny V souladu s pokynem ředitele ASMV čj. AS-113/Ř-25, byly posuzovány žádosti o vydání koncese vedení spisovny. V roce 21 byla udělena pouze jedna nová koncese a sice společnosti AB kanceláře s.r.o. Lanškroun. Byla změněna adresa provozovny k již udělené koncesi dr. Peškovi a přibyl další prostor k již stávajícímu společnosti MS business v Hradci Králové. Archiválie mimo archiv Pokračovalo postupné prověřování a aktualizace evidence archiválií uložených mimo archiv včetně dlouhodobého úsilí o jejich převzetí do archivu. Akreditované archivy Ve správní oblasti SOA v Zámrsku existuje od roku 25 jediný specializovaný archiv, a to na Univerzitě Hradec Králové. Vedoucí archivu Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D. je v kontaktu s metodickým oddělením a řídí se jeho pokyny v oblasti úprav vlastní spisové normy i dalších odborných činností. Koncem roku 21 byla zahájena příprava k opětovnému podání žádosti o akreditaci archivu pro podnik Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové. Správní řízení V roce 21 se nekonalo žádné správní řízení ve věci porušení zákona o archivnictví. Zaměstnanci oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti v průběhu roku prováděli další následující činnosti: Podíleli se na připomínkování novely archivního zákona a prováděcích předpisů v rámci vnitroresortního řízení. Dále připravovali soupisy písemností uložených u soukromých spisoven, zpracovávali přírůstky archiválií od likvidovaných společností, fyzicky přebírali a zpracovávali archiválie od likvidovaných firem. V roce 21 byla dokončena kategorizace archiválií ve správě oddělení. 2. Zpracování archiválií Hana Machatová dokončila zpracování fondu Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice a inventarizovala související fondy ROH ZO Vč pekárny a cukrárny Pardubice, PaC Hradec Králové, PaC Vysoké Mýto, PaC Jičín, PaC Havlíčkův Brod a rozpracovala fond PaC Náchod. Mgr. Martin Paukrt pokračoval v inventarizaci fondu Velkostatek Opočno. PhDr. Václav Pitucha dokončil pořádání a inventarizoval fond Rodinný archiv Schaumburg Lippe Náchod (část hudebnin katalogizovala v rámci dohody o provedení práce studentka muzikologie FF UP v Olomouci Zdenka Kubíčková). PhDr. Michael Skopal inventarizoval fond Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou a vytvářel jednotnou databázi (inventář) fondu (doplňování a opravy pomůcky z r.1963). PhDr. Marie Skopalová pokračovala v pořádání fondu Krajský soud Jičín. 7

8 Mgr. Jiří Vozar dokončil pořádání fondu Velkostatek Chotěboř a zahájil pořádání fondu Rodinný archiv Dobřenských Chotěboř. Zuzana Dubová katalogizovala fond Mimořádný lidový soud Jičín. Jaromír Klášterecký zpracoval větší část fondu Krajská státní arbitráž Hradec Králové. Bc. Alexandr Borovec zpracoval 27 přírůstků archiválií převzatých od společnosti PERLA, a.s. Ústí nad Orlicí o rozsahu 38,3 bm a uspořádal fond DRUNA s.r.o. Linhartice. Vlasta Šimková v rámci dohody o pracovní činnosti dokončila katalogizaci zápisů rad VčKNV Hradec Králové a katalogizovala zápisy plenárních zasedání KV KSČ Hradec Králové (včetně rejstříkování). Mgr. Michal Štorek pokračoval v pořádání dodatků fondu Velkostatek Rychmburk (Předhradí) - Chroustovice - Košumberk. Mgr. Jiří Nechvíle dokončil zpracování fondů Montas, s.p. a ROH Montas, s.p. Před dokončením jsou rozpracované fondy Tiskárna Morávek Trutnov. Ed.Ad.Malburg a syn, Smiřice a Kamenouhelná společnost Žacléř. Jindřiška Přikrylová dokončila pořádání fondu TESLA, s.p. Přelouč (1927)1946 2, zbývá vyhotovení pomůcky inventáře. Mgr. Helena Pochobradská pokračovala v pořádání Státního statku Králíky, s.p., zpracováno bylo cca 11 bm. Jana Vinklerová zpracovala následující archivní fondy: Horák &Űberla, kruhárna zelí, Trutnov, Hynek Gottwald, a.s. Brandýs nad Orlicí, Bruno Axinger, brašnářství a kožené zboží Trutnov, Ruffer a spol., drátový a kovový průmysl Hradec Králové, Borovnice, Sdružení podorlických cihelen, Podzámčí u Opočna, Zájmové sdružení cihlářských podniků pro Pardubice, Chrudim a okolí, Pardubice, Labskokostelecká rafinerie cukru, a.s., Surovárna Libáň, Jan Russ, obchod obuví,trutnov.rozpracován je fond Svojanovská mechanická tkalcovna Bratří Burešové, Brno. Mgr. Milan Novotný v souvislosti s digitalizací Sbírky matrik Východočeského kraje prováděl kontrolu a opravu územních a časových rozsahů matrik v inventáři ke sbírce (provedeno u cca 2. knih). Nedokončené fondy: NAD 375 Velkostatek Opočno , Mgr. M. Paukrt NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, , PhDr. V. Pitucha NAD 265 Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou I., (141) , PhDr. M. Skopal NAD 25 Krajský soud Jičín, , PhDr. M. Skopalová NAD 337 Velkostatek Chotěboř, , Mgr. J. Vozar NAD 394 Velkostatek Rychmburk (Předhradí) - Chroustovice Košumberk NAD 55 Pekárny a cukrárny Náchod (29), H. Machatová NAD 1879 TESLA, s.p. Přelouč (1927) , J. Přikrylová 8

9 Katalogizace NAD 1386 Mimořádný lidový soud Jičín, , Z. Dubová, 818 záznamů, NAD 947 Východočeský KNV , V. Šimková, 2 záznamů, rejstříkování, NAD 359 KV KSČ Pardubice , V. Šimková, katalogizace plenárních zasedání (215 záznamů, 1,2 bm), NAD 111 KV KSČ Hradec Králové, V. Šimková, katalogizace plenárních zasedání (395 záznamů a rejstříkování : místní 187 záznamů, jmenný 1427 záznamů, věcný 238 záznamů, institucionální 342 záznamy), NAD 269 Rodinný archiv Schamburg-Lippe Náchod hudebniny. Z. Kubíčková (924 záznamů). V roce 21 bylo pořízeno celkem katalogizačních záznamů. Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda V roce 21 bylo založeno celkem 1.87 badatelských listů, z toho 14% tvoří cizinci 154 osob. Celkový počet návštěv představuje 3.376, z toho 352 cizinců. Badatelna byla uzavřena pro veřejnost a od do kvůli zhotovení statistiky, ročnímu úklidu materiálu a dovoleným, po zbytek roku byla otevřena každé pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 193, průměrná návštěvnost na jeden den činila 18 badatelů. Od roku 26 zavedený systém bez rezervace míst v badatelně se osvědčil, nápor v exponovaných dnech lze zvládnout přidáním dalšího pracovníka ke službě v badatelně, zpravidla stačí pouze na dopoledne. Od srpna 21 bylo devět čteček mikrofilmů nahrazeno počítači s velkými obrazovkami pro studium digitálních reprodukcí matrik. Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 19, výpůjček do SOA 7. Vyřízeno bylo celkem 23 žádostí pro správní účely a 84 badatelských dotazů, na pracovišti v Hradci Králové 64 písemných pro správní účely a 25 dotazů soukromých osob. Většina dotazů soukromých osob je vyřizována telefonicky nebo em. Pořizování kopií Pracovnicí fotodílny bylo pořízeno kusů reprodukcí archiválií pro žadatele (pokles o 4% oproti roku 29). Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely V roce 21 bylo vyhotoveno celkem 243 rešerší pro správní účely a 392 rešerší pro soukromé účely. 9

10 M. Paukrt doplňoval Soupis pečetí a pečetidel. J. Kuba provedl výběr lesních map velkostatků pro další svazek edice Svědectví map lesní mapy (vydává Národní zemědělské muzeum). J. Kuba dále doplnil soupis starých tisků a rukopisů. b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky SOA v Zámrsku pokračoval ve smluvní účasti spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové v rámci ESF projektu PROFINO č. CZ.1.7/2.2./7.342 (Inovace studijních programů FF UHK v rámci operačního programu Vzdělávání pro budoucnost na období let ). V rámci této spolupráce byla vydána publikace Státní oblastní archiv v Zámrsku stručný průvodce. Výstavy a prezentace SOA v Zámrsku poskytl kopie archiválií na výstavu k dějinám pivovarnictví na Chrudimsku pro Regionální muzeum v Chrudimi. Účast na konferencích Příspěvek Michala Štorka Archiv panství Košumberk územní vývoj panství od středověku do současnosti na kolokviu Historického ústavu Akademie věd ČR. Příspěvek Milana Novotného Digitalizace Sbírky matrik Východočeského kraje na semináři Digitalizace matrik v Národním archivu, semináře se za SOA ještě zúčastnili: Jiří Kuba, Martin Paukrt a Jan Pavlíček. Přednášky H. Pochobradská přednáší spisovou službu a archivnictví pro studenty oboru Spisová a archivní služba na FF Univerzity Pardubice. Spolupracuje rovněž s Královéhradeckým krajem a vzdělávacími agenturami při pořádání přednášek pro veřejnost. Exkurze V roce 21 vykonali exkurzi pracovníci 2. oddělení Národního archivu Praha a byly provedeny exkurze studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Střední odborné školy v Chocni. c) Ediční a publikační činnost Výkonný redaktor M. Paukrt připravil spolu s redakční radou 14. číslo Sborníku prací východočeských archivů. Do Sborníku přispěl tito zaměstnanci SOA: Renáta Růžičková Tereza Siglová, Jan Barták, Michael Skopal, Oldřich Pakosta, Jan Pavlíček, Martin Paukrt, Zuzana Dubová, Marie Skopalová, Jitka Mládková, Jiří Kuba a Helena Pochobradská. Viz příloha č. 8 výroční zprávy. IV. Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 1. Přehled celkového stavu archivního materiálu Celkové množství archiválií k činí 24 84,91 bm. Celkové množství archivních souborů představuje archivních souborů. Počet nezpracovaných metrů ,7 bm (37,99%) 1

11 Počet zpracovaných metrů ,84 bm (62,1%) Počet inventarizovaných metrů ,3 bm (44,87%) Viz příloha č. 2, tabulka č Evidence Přírůstky V rámci přírůstků archiválií po skartačním řízení lze uvést písemnosti České zemědělské a potravinářské inspekce Hradec Králové, Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Klicperova divadla Hradec Králové, Krajského úřadu Pardubického kraje, Finančního ředitelství Hradec Králové, Oblastního inspektorátu práce Hradec Králové a České inspekce životního prostředí Hradec Králové. V rámci skartačního řízení bylo předáno 8 bm písemností od Krajského soudu Hradec Králové a 6 bm od Krajského státního zastupitelství Hradec Králové. Převzato bylo celkem 27 přírůstků společnosti PERLA, bavlnářské závody, s.p. Ústí nad Orlicí o celkovém rozsahu 38,3 bm, které zpracoval A. Borovec. V antikvariátu v Praze byla odkoupena gruntovní kniha do fondu Velkostatek Solnice od soukromé osoby byl zakoupen soubor archiválií do fondu Polární stanice Zlaté návrší. Úbytky SOA v Zámrsku v roce 21 delimitoval 61 firemních fondů podle územní příslušnosti do oblastních archivů v rozsahu 68,6 bm. 3. Ochrana archiválií V průběhu roku byla provedena kontrola uložení a fyzického stavu pergamenových listin v SOkA Jičín (BcA. Romana Andrlová spolu s BcA. Kristýnou Dvořákovou ze SOkA Chrudim), dále bylo provedeno šest kontrol fyzického stavu archiválií v depozitářích centrály SOA v Zámrsku (Jitka Mládková). Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely: mikrofilmováno bylo políček, vyvoláno celkem políček. Pořizování reprodukcí pro studijní účely: kopírováno a vyvoláno bylo políček - reprodukcí knih ze Sbírky matrik východočeského kraje. Digitalizace Pořizování digitálních reprodukcí pro studijní účely: 324 snímků. Jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik Východočeského kraje, přičemž reprodukce byly pořizovány pracovníkem neziskového sdružení Family Search International. Pokračovala digitalizace vedut. viz v příloze tabulku č. IV. 1. Prověrky fyzického stavu viz v příloze tabulku č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti viz v příloze tabulku č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r. 21 V. Konzervace a restaurování archiválií 1. Dílna SOA v Zámrsku Personální obsazení: BcA. Romana Andrlová (práce pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a SOkA 11

12 Ústí nad Orlicí) a Jitka Mládková (práce pro centrálu SOA v Zámrsku). Materiálně technické vybavení nákup nerezové vany na praní archiválií s podpůrným rámem, byl doplňován spotřební materiál. Kromě restaurátorských prací byla prováděna v roce 21 vazba plánů a zpráv o činnosti archivu, drobné opravy vazeb a kartonážní práce pro knihovnu centrály SOA. Soustředění se na restaurování poškozených archiválií z aktuálně pořádaných fondů, zejména na matriky určené k digitalizaci Restaurované archiválie v roce 21 archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. forma SOA Zámrsk Harrachovské sklárny Nový svět Knihy faktur č a 1163 knihy SOA Zámrsk Krajský soud Jičín Kniha č. 232 kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Schaumburg-Lippe, Náchod 2 pergamenové listiny, 1 papírová listina listiny SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod Nákres pušky spisy SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod herbář kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod fotoalbum kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Šternberků, Častolovice Stanovení dílů z dědictví 1665, inv.č. 45 spisy SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje f.ú. Klášter nad Dědinou, sign.r kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje f.ú. Krucemburk, sign.712 kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje 26 knih opravy před digitalizací od ambulantních zásahů po přešití celé vazby knihy SOA Zámrsk Velkostatek Opočno Lesní mapa sign. 169, mapa sign. 274/5, katastrální mapa města Opočna sign.42, katastrální mapa vsi Pulice sign.422, mapa dvora Ostrov sign.564/3 mapy SOkA Ústí nad Archiv města Lanškroun registra městská 1535, sig. 624 kniha Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Lanškroun Restaurování pečeti na pergamenové listině pečeť Orlicí inv.č. 36 SOkA Ústí nad Archiv města Letohrad Pergamenová listina 1666, inv.č.1 listina Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Letohrad Restaurování pečeti na pergamenové listině pečeť Orlicí inv.č. 1 SOkA Ústí nad Archiv města Vysoké Mýto Pergamenové listiny sign. R13 a A49/3 listiny Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Vysoké Mýto Restaurování pečetí na pergamenových pečeti Orlicí listinách sig. R13 a A49/3 SOkA Svitavy Archiv města Jevíčko Pergamenové listiny z let 1415 a 1631, inv.č.4 listiny a 36 SOkA Svitavy Archiv města Jevíčko Restaurování pečetí na pergamenových pečeti listinách inv.č. 4 a 36 SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl Protokoly ze zasedání městské rady 1782 kniha 1783, inv.č. 56b SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl pergamenové listiny z let 1378 a 147, inv. č. listiny 18 a 26 SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl restaurování pečetí na pergamenových listinách inv. č. 18 a 26 pečeti viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 2. Dílna v SOkA Chrudim Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Kristýna Dvořáková. 12

13 Restaurátorské práce v roce 21 archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. SOkA Chrudim Archiv města Skuteč Inv.č. 3, papírová listina SOkA Chrudim Archiv města Ronov nad Inv.č. 8, papírová listina Doubrabou SOkA Chrudim Archiv města Ronov nad Inv.č. 7, papírová listina Dobravou SOkA Chrudim Cech koželuhů Chrudim Inv.č. 1, papírová listina SOkA Chrudim Rodinný archiv Schmoranzů Průzkum, konzervátorské zásahy plánů a jejich přebalení do nových obalů (6 plánů strojní papír, pauzovací papír, lepenka) SOkA Chrudim Sbírka map a plánů Sign.1.3e 4, mapa SOkA Chrudim Archiv města Heřmanův Městec Inv.č. 24, 25, 26 (3 pergamenové listiny, 3 pečeti) SOkA Jičín Archiv města Sobotka Inv.č. 3577, kniha s celokoženou vazbou SOkA Jičín Archiv města Jičín Inv.č. 239, kniha s celokoženou vazbou Dokončen úkol z roku 29 Sbírka rukopisů, opis Knih devaterých Viktorina Kornela ze Všehrd (R. Andrlová v SOA Zámrsk). Restaurátorské průzkumy SOkA Jičín průzkum pergamenových listin z fondu cechů a vedut, zápis do databáze. Celkem bylo prozkoumáno 43 listin (z toho 25 pergamenových) a navržen další postup (uložení listin do speciálních archivních krabic, ambulantní zásahy i komplexní restaurování). viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 3. Dílna v SOkA Pardubice Restaurátorské práce v roce 21 Zuzana Nováková: archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. SOkA Pardubice Archiv města Pardubice Registra nových úředníků 1564, inv..č 84, kniha č. 53 SOkA Náchod Archiv města Malá Plakát 1945 Čermná SOkA Pardubice Archiv města Pardubice Purkmistrovský úřad, karton č.1, 6 papírových listin s přitištěnými pečetěmi Rozpracováno: SOkA Pardubice: další papírové listiny s pečetěmi z fondu AM Pardubice, Purkmistrovský úřad SOkA Náchod: vazba rukopisu FÚ Studnice, Paměti Studnické, kn.č.1 BcA. Ondřej Bouček: SOkA Rychnov nad Kněžnou Archiv města Kostelec nad Orlicí Kniha trhových smluv zvaná LEV, , inv.č. 118, kn.č.39 13

14 SOkA Rychnov nad Kněžnou Archiv města Vamberk Kniha gruntovní města Vamberka, , inv.č.43, kn.č.21 Radoslava Černá: SOkA Pardubice Archiv města Lázně Bohdaneč Kronika města Lázně Bohdaneč nová vazba kroniky včetně ochranného obalu Rozpracováno: SOkA Pardubice: nová vazba návštěvní knihy archivu SOkA Rychnov nad Kněžnou: Archiv města Solnice, Kniha trhových smluv města Solnice zvaná Slávka, , inv.č.119, kn.č.15 viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování. VI. Knihovna Přírůstků do knihovny 4 svazků. Stav knihovního fondu na konci roku svazků. Počet výpůjček za rok Část přírůstků do knihovny byla získána výměnou s jinými institucemi za Sborník prací východočeských archivů. Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, do kterého jsou zapisovány nové přírůstky a výpůjčky a opravovány a doplňovány staré záznamy převedené z dřívějšího knihovního programu KNIHOPIS, pětina svazků je opatřena čárovými kódy programu CLAVIUS. Katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek na Byla dokončena revize knihovny. VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 1. Řízení archivu Kromě pravidelných porad ředitelů oblastních archivů, kterých se účastnil ředitel SOA v Zámrsku, byli na porady a odborné konzultace vysíláni ostatní pracovníci archivu. Jednalo se o následující porady a schůzky: Porada metodiků v Českých Budějovicích (J. Nechvíle, H. Pochobradská) Porada metodiků v Maršovicích (J. Vinklerová, J. Nechvíle, H. Pochobradská) Porada metodiků v Červené nad Vltavou (J. Nechvíle, J. Vinklerová, H. Pochobradská, R. Pokorný) V průběhu roku se scházely porady ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucích SOA. Kromě těchto porad se pořádaly na oblastní úrovni tematické schůzky pro odborné archiváře (seminář k Pokynu k digitalizaci). Pro MV ČR byly zpracovány podklady pro výhled činnosti SOA na období do roku

15 2. Hmotné a technické zabezpečení archivu Státní oblastní archiv v Zámrsku je ze zákona č. 32/22 Sb., zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku byly pro rok 21 rozpisem R1 rozepsány celkové příjmy ve výši 4,- Kč, běžné výdaje v celkové výši 68 5,- Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 4 tis. Kč. Po všech rozpočtových opatřeních se tato částka snížila na 68 42,- Kč. Příjmy Nedaňové příjmy oproti rozpočtu 4,- Kč byly v roce 21 ve výši 798,- Kč. Daňové příjmy nebyly v rozpočtu rozepsány. Skutečné daňové příjmy za rok 21 činí ,-Kč. Výdaje Proti rozpisu R1 došlo v oblasti výdajů během roku 21 k úpravám rozpočtu na základě vydaných rozpočtových opatření. Přehled vydaných rozpočtových opatření: RO č.14/21 na základě rozpočtového opatření MV, kterým došlo k vázání výdajů ze mzdových nákladů o 1%, což v penězích činí 484 tis. Kč. RO č. 23/21 navýšení rozpočtu ostatních provozních výdajů o 1 4,- Kč převodem z kapitálových výdajů. RO č. 31/21 navýšení rozpočtu k pokrytí pojistného z dohod a odměn o 386,- Kč. Celkové výdaje SOA v kalendářním roce činily ,- Kč. Bezúplatný převod majetku Státní oblastní archiv v Zámrsku nabyl v roce 21 bezúplatným převodem z ÚZSVM 41 ks stolních počítačů, naopak bezúplatným převodem převedl osobní automobil Felicia na Městský úřad Skuteč a dodávkový automobil VW na HZS Kutná Hora. Mimorozpočtové zdroje Státní oblastní archiv v Zámrsku nepoužil žádné mimorozpočtové zdroje. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 21 Státní oblastní archiv v Zámrsku převedl do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 21 celkovou částku ,39 Kč. Převážnou část z toho činí nespotřebované prostředky na práci dohodou. Technické zabezpečení centrály archivu Významnější nákupy nové techniky: datové úložiště pro digitální reprodukci matrik ve formátu TIF (16TB), 9 počítačů s 24 LCD pro studium digitálních reprodukcí matrik, 1 notebook, zasíťování studovny mikrofilmů a digitálních reprodukcí. 3. Vzdělávání zaměstnanců Kurzu zlacení (techniky restaurování zlata na papíře, pergamenu, usni a knize) se zúčastnily BcA. Romana Andrlová a Jitka Mládková. Mgr. Helena Pochobradská pokračuje v doktorském studium historie na FF Univerzity Pardubice. 15

16 Archiváři se účastnili pravidelných školení pro práci s programem PEVA verze 1.7 v Benešově u Prahy (Bc. Alexandr Borovec a Mgr. Jaromír Klášterecký), školení BOZP, školení řidičů apod. 4. Administrativní práce Ve fotodílně bylo vyhotoveno 8.86 kusů xerokopií pro služební potřebu (nárůst o 2 % oproti roku 29), fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu. Byla dokončena revize a doplnění příruční řady archivních pomůcek v badatelně. V podacím deníku centrály v Zámrsku bylo evidováno celkem 1 57 čísel jednacích, na ekonomickém pracovišti v Pardubicích celkem 1195 a na oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti v Hradci Králové celkem 96, což je celkem čísel jednacích. Byl sestaven a vydán nový Spisový plán pro celý SOA v Zámrsku s účinností od 1. ledna

17 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 - státní okresní archivy Státní okresní archiv Hradec Králové Státní okresní archiv Chrudim Státní okresní archiv Jičín Státní okresní archiv Náchod Státní okresní archiv Pardubice Státní okresní archiv Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv Trutnov Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 17

18 Státní okresní archiv Hradec Králové Škroupova ul. 695 centrála Hradec Králové 2, 5 2 tel ředitel, , sekretariát, mobil fax , depozitář : Třesovice č.p. 32, I. Personální podmínky archivu ředitel: Mgr. Radek Pokorný odborní archiváři: Jana Herzánová Mgr. Jan Košek Mgr. Martin Landsmann Mgr. Pavel Mrkvička PhDr. Jiří Pavlík Ph.D. Petr Soldán Stanislava Svatoňová Mgr. Andrea Svatošová úklid: Radka Kubíčková Dohoda o pracovní činnosti: Lucie Vacková, Michal Munzar, Lukáš Popp, Milan Mikulka Spolupráce s jinými odděleními SOA: Miloš Vacek, archivář Bc. Michal Munzar, oblastní informatik II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Celková úložní kapacita 6 53 bm Rezerva úložní kapacity 83 bm Celkový stav k ,44 bm III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče a) Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení - 41 (veřejnoprávní původci s převzetím archiválií) - mimo skartační řízení - 17 (soukromoprávní původci) b) Metodická jednání Metodické návštěvy, instruktážní jednání a pomoc s tvorbou skartačních a spisových řádů byly provedeny celkem u 29 původců. Projednání zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti a vydání potvrzení pro 93 původců. 18

19 c) Státní kontrola Státní kontroly vzhledem k situaci v oblasti legislativy nebyly dle doporučení metodického vedení SOA vykonávány. Byly nahrazeny metodickými návštěvami. 2. Zpracování archiválií V roce 21 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. Pracovníci archivu zpřístupnili další rozsáhlé části archivních fondů Okresního národního výboru, Okresního soudu Hradec Králové a Biskupské konzistoře Hradec Králové formou dílčích inventářů či prozatímního inventárního soupisu. Pořádací a další práce byly v průběhu roku flexibilně reorganizovány tak, aby byl inventarizován velký přírůstek Okresního soudu Hradec Králové. Pokračoval přepis analogových pomůcek do digitální podoby a též digitalizace archiválií I. typu, především pamětních knih a listin Archivu města Hradec Králové. V rámci dopracování pokynu k digitalizaci byly prováděny i úpravy metadat digitalizovaných sad snímků a kontrola jejich uložení a stavu. Přehled zpracování NAD 1868, Held Jan Theobald, (1635) (1969), A. Svatošová NAD 295, ONV Hradec Králové odbor pracovních sil, (1951) , A. Svatošová NAD 2318, Školský úřad Hradec Králové, ( ) (21), S. Svatoňová NAD 793, Archiv obce Lišice, (1952), S. Svatoňová NAD 795, Místní národní výbor Lišice, , S. Svatoňová NAD 2667, Biskupská konzistoř Hradec Králové XI, , J. Pavlík, R. Pokorný NAD 326, Okresní soud Hradec Králové, , P. Mrkvička, M. Landsmann, P. Soldán, A. Svatošová NAD 1189, Farní úřad Osice, , R. pokorný, A. Svatošová V roce 21 bylo celkem uspořádáno 117,89 bm archiválií, z toho inventarizováno 115,13, vnitřní skartací bylo vyřazeno 46,2 bm, zpracováno celkem bylo 164,9 bm. Celkem bylo přestěhováno cca 9 bm, vzhledem k velkému objemu zpracovávaného archivního materiálu bylo nutno věnovat mnoho času a úsilí i kartonování, košilkování a polepování štítků, což bylo provedeno u všech zpracovaných fondů. Celkem bylo do programu JANUS 1,52 převedeno 22 pomůcek z analogové podoby. 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda V roce 21 archiv navštívilo 294 badatelů, z toho 1 cizinec, kteří zde vykonali 949 badatelských návštěv. Archiv vyřídil celkem 949 badatelských dotazů a 588 informativních návštěv. Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely V roce 21 bylo vyřízeno 84 úředních (pozemkové záležitosti, majetkové spory) a 32 občanských rešerší (dotazy, genealogické informace, restituční, pozemkové a majetkové záležitosti). Byly provedeny 2 celostátní rešerše a vystaveno 296 potvrzení a výpisů z archivních fondů. 19

20 b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy, spolupráce s médii, zahraniční styky Aktivní spoluúčast na komisi OAS SS ČR pro přípravu Nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu. (R. Pokorný) Aktivní spoluúčast na optimalizaci Národního standardu pro vedení spisové služby v digitální podobě. (R. Pokorný) Účast na konferencích Účast na konferenci Co po nás zbude v Praze 3. září 21 (R. Pokorný), moderování bloku věnovaného elektronickým spisovým službám. Zpracování příspěvku s T. Dvořákem na téma Digitalization in Czech Public Archives přednesl P. Koblasa na setkání archivářů visegrádských zemí v Debrecínu v srpnu 21. Spolupráce s médii Ředitelem archivu byly poskytovány rozhovory regionálním médiím v souvislosti s aktuálními historickými tématy, především pak v souvislosti s volbou nového primátora města (internetová televize TV Hradec, Právo, MF DNES, Sedmička). Přednášky a exkurze V roce 21 byly v archivu pořádány přednášky pro studenty hradeckých gymnázií, posluchače externího archivního studia oboru archivnictví a interního studia oboru historie FF UHK a studenty Univerzity Pardubice. Proběhla exkurze na digitalizačním pracovišti (Členové klubu historiků při FF UHK Pokorný, Pavlík, Košek). Dlouhodobé aktivity Mgr. Radek Pokorný: Člen redakční rady sborníku Královéhradecko Předseda ediční komise SOA v Zámrsku Člen komise pro výpočetní techniku při SOA v Zámrsku Člen skupiny pro zavádění programu JANUS Archivář, supervizitor Člen výboru České archivní společnosti Člen komise při OAS a SS MV ČR pro optimalizaci Národního standardu pro vedení spisové služby v elektronické podobě Národní standard publikován jako součást Věstníku MV 11/21 Člen užší redakční rady projektu Encyklopedie Hradec Králové (Magistrát města a Garamond HK) Člen komise při AS a SS MV ČR pro tvorbu Nových základních pravidel Výuka seminář výpočetní technika a její užití v archivnictví pro archiváře, seminář pořádacích prací a seminář archivní teorie a praxe pro posluchače oboru historie archivnictví a počítačové podpory v archivnictví na FF UHK. Mgr. Martin Landsmann Člen redakční rady sborníku Královéhradecko Člen skupiny pro předarchivní činnost Mgr. Jan Košek Zapisovatel ediční rady SOA v Zámrsku Člen redakční rady sborníku Královéhradecko 2

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2010 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-2011 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 50 Spisový znak: 003.2.1 Skartační znak:

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2014 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Čj. SOAZ-M/2015-168 003.1.2 /A5 Počet listů: 54 Počet příloh: 9, počet

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 28 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-23/HK-29 Počet listů: 53 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 27 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-168/HK-28 Počet listů: 63 Počet příloh: 8/ listů příloh: 44 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2011 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-203/M-2012 Počet listů: 103 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 003.2.1 Skartační

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2005 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel státního oblastního archivu V Zámrsku 2006 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2011 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 4. ledna 2012 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 číslo jednací: SOkAUO-119/2006 počet listů dokumentu: 16 počet příloh/listů: 19/27 Sp. zn.: 6.4/A5 Prostorové podmínky archivu Adresa

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne )

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne ) MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne 5. 12. 2006) Předkládá : PhDr. Taťjana Šabartová Zpracovaly:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010 č. j. : SOAZ-60/UO-2011 Počet listů: 14 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská

Více

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor Národní archiv Archivní 4, 149 01 Praha 4 Chodovec telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292 fax: 974 847 214 e-mail: posta@nacr.cz ID datové schránky: fe3aixh http://www.nacr.cz *NACRX001PJHX* NACRX001PJHX

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 604-605, 607-609, 611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk A) Název zpracovatele : ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresa sídla : Zámek 1, 565 43 Zámrsk

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 27. ledna 2015 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 č. j. : SOAZ-UO/2014-93 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013

Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Česká televize 2014 Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za rok 2013 Sídlo archivu: Česká televize, Kavčí Hory 140

Více

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Červená 1946-1976 Inventář EL NAD č.: 1992 AP č.: 508 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku, přílohy k Výroční zprávě za rok 2012

Státní oblastní archiv v Zámrsku, přílohy k Výroční zprávě za rok 2012 Příloha č. 3 k č. j. SOAZ-M/2013-133 III. Výběr, zpracování a využívání archiválií Tabulka č. 1a Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení Původce Počet původců Počet protokolů Množství vyřazených

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Vyhodnocení činnosti veřejných badatelen Archivu bezpečnostních složek od ledna 2007 do července 2007

Vyhodnocení činnosti veřejných badatelen Archivu bezpečnostních složek od ledna 2007 do července 2007 Vyhodnocení činnosti veřejných badatelen Archivu bezpečnostních složek od ledna 27 do července 27 Od listopadu 26, kdy do funkce ředitele Odboru archiv bezpečnostních složek MV nastoupil PhDr. Pavel Žáček,

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 2. dubna 2012 Konference ISSS 2012

Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 2. dubna 2012 Konference ISSS 2012 Projekt Digitalizace archivu města Brna Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 2. dubna 2012 Konference ISSS 2012 www.i.cz 1 Agenda Představení AMB Historie projektu Architektura řešení Stav a rozpracování projektu

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008

Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008 Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008 Sídlo archivu: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, udauk@ruk.cuni.cz, 224491463 Zřizovatel archivu: Univerzita Karlova

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2011

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2011 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2011 Archiv Pražského hradu je organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12. 2011 spravoval

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne )

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne ) MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne 6. 12. 2005) Předkládá : PhDr. Taťjana Šabartová Zpracovaly:

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více