*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2"

Transkript

1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne na návrh ze dne , jehož účastníky jsou zadavatel - obec Jeseník nad Odrou, IČ , se sídlem Jeseník nad Odrou 256, Jeseník nad Odrou, ve správním řízení zastoupen společností Unitender, s.r.o., IČ , se sídlem Jurečkova 16, Moravská Ostrava, Ostrava 1, na základě plné moci ze dne , navrhovatel - ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ , se sídlem Starobělská 3040/56, Ostrava-Zábřeh, vybraný uchazeč - První KEY STAV, a.s., IČ , se sídlem Lánská 128, Třinec, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne pod evidenčním číslem , rozhodl podle 114 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takto: Správní řízení se zastavuje, neboť Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu. Odůvodnění Zadavatel obec Jeseník nad Odrou, IČ , se sídlem Jeseník nad Odrou 256, Jeseník nad Odrou, ve správním řízení zastoupená společností Unitender, s.r.o., IČ , se sídlem Jurečkova 16, Moravská Ostrava, Ostrava 1, jednající svým jednatelem, Ing. Liborem Zezulkou, na základě plné moci ze dne (dále jen zadavatel ), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v informačním systému o veřejných zakázkách dne pod evidenčním číslem oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou (dále jen veřejná zakázka ). Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel tři nabídky, z nichž žádná nebyla vyřazena. Další jednání hodnotící komise bylo svoláno na , jehož náplní bylo posouzení kvalifikace a nabídek uchazečů. Na svém čtvrtém zasedání konaném dne sestavila komise podle výsledků hodnocení pořadí nabídek, přičemž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka telefon: fax: IČ:

2 uchazeče První KEY STAV, a.s., IČ , se sídlem Lánská 128, Třinec (dále jen vybraný uchazeč ). Dne zaslal zadavatel uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, které společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ , se sídlem Starobělská 3040/56, Ostrava-Zábřeh, obdržela dne Dne obdržel zadavatel námitky proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky od ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ , se sídlem Starobělská 3040/56, Ostrava-Zábřeh, za něhož jednají Ing. Tomáš Vítek, MBA a Ing. Vladimír Mazoch, prokuristé (dále jen ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. nebo navrhovatel ). Po přezkoumání jejich oprávněnosti zadavatel námitkám nevyhověl, což navrhovateli oznámil dopisem ze dne Vzhledem k tomu, že společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. nepovažovala vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podala Úřadu návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Úřad obdržel tento návrh dne a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. V návrhu navrhovatel napadá postup zadavatele při stanovení způsobu hodnocení nabídek, namítá, že některá kritéria hodnocení nabídek nejsou stanovena jednoznačně a srozumitelně, v čemž spatřuje porušení zásady transparentnosti dle ust. 6 zákona. Navrhovatel dále uvádí, že došlo k nezákonnému doplnění nabídky a nikoli o její objasnění, když si hodnotící komise vyžádala od vítězného uchazeče prokázání obratu za stavební práce za poslední tři účetní období. Navrhovatel dále namítá podjatost člena hodnotící komise, který je současně jednatelem stavební společnosti sídlící v oblasti Novojičínska. zadavatel, Účastníky správního řízení podle 116 zákona jsou navrhovatel, vybraný uchazeč. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. S5/2009/VZ- 374/2009/540/MAL ze dne Současně Úřad usnesením č. j. S5/2009/VZ- 377/2009/540/MAL ze dne stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit se k řízení, resp. k podkladům pro rozhodnutí. Zadavateli byla stanovena lhůta k provedení úkonu doručení podkladů prokazujících výkon relevantní činnosti podle ust. 4 odst. 1 písm. e) bodu 2. zákona, tzn. zda v souvislosti s odváděním odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě nebo s čištěním odpadních vod zároveň poskytuje nebo provozuje vodovod sloužící veřejné potřebě v souvislosti s výrobou nebo dodávkou pitné vody. Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu dne K otázce postavení zadavatele ve smyslu ust. 2 odst. 7 zákona zadavatel doložil živnostenský list, který mu byl vydán dne pro předmět podnikání Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 2

3 Ve lhůtě stanovené shora uvedeným usnesením zadavatel doložil Úřadu dne výpis z majetkové evidence vedené Ministerstvem zemědělství, id. č , ze dne , z něhož je vyplývá, že je zadavatel vlastníkem vodovodu v obci Jeseník nad Odrou. Úřad přezkoumal na základě 113 a následujících ustanovení zákona případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření zadavatele rozhodl na základě vlastního zjištění o zastavení řízení, neboť Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí oobdrženém návrhu, k čemuž uvádí následující. Podle 2 odst. 7 zákona vykonává-li veřejný zadavatel jednu či více relevantních činností podle 4, platí pro něj ustanovení zákona vztahující se na sektorového zadavatele za předpokladu, že veřejná zakázka má být zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti veřejného zadavatele. Podle 4 odst. 1 písm. d) zákona se relevantní činností pro účely zákona rozumí v odvětví vodárenství 1. poskytování vodovodu, sloužícího veřejné potřebě, pro účely provozování takového vodovodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s výrobou nebo dodávkou pitné vody, 2. provozování vodovodu sloužícího veřejné potřebě podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s výrobou nebo dodávkou pitné vody, nebo 3. dodávka pitné vody do vodovodu podle bodů 1 a 2. Podle 4 odst. 1 písm. e) bodu 2. zákona se relevantní činností rozumí rovněž činnost osob vykonávajících relevantní činnost podle písmene d), pokud tato činnost souvisí s odváděním odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě nebo s čištěním odpadních vod. Podle 19 odst. 1 sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. Zadavatel doložením výpisu z majetkové evidence id.č /1 ze dne potvrdil, že je vlastníkem vodovodu sloužícího veřejné potřebě ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, kterým zásobuje 748 obyvatel. Zadavatel poskytuje vodovod k provozování třetí osobě, tzn., že vykonává relevantní činnost uvedenou v ust. 4 odst. 1 písm. d) zákona tím, že poskytuje vodovod sloužící veřejné potřebě v souvislosti s výrobou nebo dodávkou pitné vody. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že projekt Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou nahrazuje a doplňuje stávající kanalizační síť o novou kanalizaci a ČOV, jejímž vlastníkem bude taktéž zadavatel. Současně zadavatel projektovou dokumentací doložil, že bude vykonávat v souvislosti s předmětnou zakázkou činnost definovanou ust. 4 odst. 1 písm. e) bodu 2. zákona, neboť již v průběhu realizace projektu výstavby ČOV a kanalizace zadavatel předpokládá, že tento vodohospodářský objekt bude poskytovat k provozování společnosti Severomoravské 3

4 vodovody a kanalizace Ostrava a.s., RS Nový Jičín a že souvisí s odváděním odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a s čištěním odpadních vod. Z dokladů předložených zadavatelem v rámci správního řízení je zřejmé, že zadavatel jednak poskytuje pevné sítě k zásobování veřejnosti v souvislosti s přepravou pitné vody a současně již v průběhu realizace projektu zadavatel předpokládá, že ČOV a kanalizaci bude poskytovat provozování. Podle nařízení vlády České republiky č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, činí finanční limit podle 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na stavební práce Kč. V šetřeném případě je v oznámení o zakázce uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky 80 mil. Kč a této hodnotě odpovídají i podané nabídky. Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že obec Jeseník nad Odrou zadává zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, při které je vázána dle 2 odst. 7 zákona pouze postupy platnými pro sektorové zadavatele, kteří dle 19 odst. 1 postupují podle zákona o veřejných zakázkách pouze při zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Podle ust. 114 odst. 3 zákona jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle odstavce 2 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní nebo nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle 113 odst. 2 nebo 3 nebo nebyl podán oprávněnou osobou nebo není-li Úřad věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, Úřad zahájené řízení zastaví; pokud má důvodné podezření, že došlo k porušení tohoto zákona, zahájí správní řízení z moci úřední. Jelikož předpokládaná hodnota šetřené zakázky nedosáhla finančního limitu stanoveného pro nadlimitní veřejné zakázky a zároveň se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v souvislosti s relevantní činností, u které zadavatel není povinen postupovat dle zákona v případě podlimitních veřejných zakázek, není Úřad věcně příslušný k rozhodnutí o přijatém návrhu, a proto dle ustanovení 114 odst. 3 zákona rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. Mgr. Pavel Herman ředitel sekce veřejných zakázek 4

5 Obdrží: ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s, Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ Unitender, s.r.o., Jurečkova 16, Moravská Ostrava, Ostrava 1 První KEY STAV, a.s., IČ , se sídlem Lánská 128, Třinec Na vědomí obec Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 256, Jeseník nad Odrou Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce 5

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz Oživení, o. s. Ing. Štěpán Rattay předseda sdružení Lublaňská 18 120 00 Praha 2 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor vnějších vztahů Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 V Praze dne: Spisová značka:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více