Č. j. S403/2006/DO-2087/2007/520-KV V Brně dne 31. ledna 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. S403/2006/DO-2087/2007/520-KV V Brně dne 31. ledna 2007"

Transkript

1 Rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j. S403/2006/DO-2087/2007/520-KV V Brně dne 31. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeném dne na návrh ze dne , jehož účastníky jsou zadavatel Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, IČ , Metyšova 465/1, Jilemnice, zastoupená MUDr. Jiřím Kalenským, ředitelem, ve správním řízení zastoupená společností RTS, a. s., IČ , se sídlem Lazaretní 13, Brno, za niž jedná Ing. Petr Vrbka, ředitel divize Veřejné zakázky, na základě plné moci ze dne , navrhovatel ROCHE s. r. o., IČ , se sídlem Dukelských hrdinů 62, Praha 7, za niž jedná RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA, jednatel, uchazeč IMMUNOTECH a. s., IČ , se sídlem Radiová 1, Praha 10, za niž jedná Ing. Václav Mádr, místopředseda představenstva, které byla veřejná zakázka přidělena, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce Vybudování konsolidované laboratoře pro Masarykovu městskou nemocnici v Jilemnici zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese pod evidenčním číslem dne a dne v Úředním věstníku Evropské unie, rozhodl podle 97 odst. 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách takto: Správní řízení se zastavuje. Odůvodnění Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, IČ , Metyšova 465, Jilemnice, zastoupená MUDr. Jiřím Kalenským, ředitelem, ve správním řízení zastoupená společností RTS, a. s., IČ , se sídlem Lazaretní 13, Brno, za niž jedná Ing. Petr Vrbka, ředitel divize Veřejné zakázky, na základě plné moci ze dne (dále jen zadavatel ), uveřejnila podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb.,

2 zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen zákon ), na centrální adrese dne pod evidenčním číslem a dne v Úředním věstníku Evropské unie oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky Vybudování konsolidované laboratoře pro Masarykovu městskou nemocnici v Jilemnici (dále jen veřejná zakázka ). Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel tři nabídky. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne vyplývá, že hodnotící komise vyřadila ze zadávacího řízení nabídku uchazeče ROCHE s. r. o., IČ , se sídlem Dukelských hrdinů 62, Praha 7, za niž jedná RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA, jednatel (dále jen navrhovatel ), a nabídku uchazeče VIAN Praha s. r. o., IČ , Praha 8. Po provedeném posouzení a hodnocení zbývající nabídky zadavatel rozhodl dne , že ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč IMMUNOTECH a. s., IČ , se sídlem Radiová 1, Praha 10, za niž jedná Ing. Václav Mádr, místopředseda představenstva (dále jen IMMUNOTECH a. s. ), což jmenovanému uchazeči zadavatel oznámil dopisem ze dne Vyloučení ze zadávacího řízení oznámil zadavatel navrhovateli a uchazeči VIAN Praha s. r. o., Praha 8, dopisy ze dne Proti rozhodnutí o vyloučení, které obdržel dne , podal navrhovatel dopisem ze dne námitky. Zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne , které navrhovatel obdržel dne Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách (dále jen návrh ) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) obdržel návrh dne a tímto dnem bylo podle 96 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dále orgán dohledu obdržel dne faxem a dne poštou dopis navrhovatele ze dne nazvaný Doplnění návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, ve kterém navrhovatel uvedl, že nemohl složit kauci v hotovosti současně s podáním návrhu, a proto přikládá kolek v hodnotě 21,- Kč, který odpovídá kauci požadované zákonem. O podání návrhu vyrozuměl orgán dohledu zadavatele dopisem č. j. S403/2006/DO 22468/2006/520-KV ze dne Dokumentaci o zadání veřejné zakázky obdržel orgán dohledu dne Účastníky správního řízení podle 99 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel a uchazeč IMMUNOTECH a. s, kterému byla veřejná zakázka přidělena. 2

3 Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. S403/2006/DO-319/2007/520-KV ze dne Zároveň jim usnesením č. j. S403/2006/DO-320/2007/520-KV ze dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zároveň v uvedeném usnesení stanovil orgán dohledu zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to zaslání vyjádření k obdrženému návrhu. Usnesením č. j. S403/2006/DO-321/2007/520-KV ze dne stanovil orgán dohledu navrhovateli lhůtu k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o složení kauce ve výši ,00 Kč na účet orgánu dohledu zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710. Současně orgán dohledu navrhovatele poučil, že pokud ve lhůtě stanovené tímto usnesením kauci na účet orgánu dohledu nesloží, orgán dohledu zahájené řízení podle 97 odst. 2 zákona zastaví. Dále orgán dohledu výzvou č. j. S403/2006/DO-322/2007/520-KV ze dne vyzval navrhovatele k zaplacení správního poplatku ve výši ,- Kč. Uvedená výzva byla navrhovateli doručena dne Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným v návrhu vyjádřil dopisem ze dne , ve kterém uvedl, že odkazuje na stanovisko, které zaslal orgánu dohledu v souvislosti s šetřením předmětné veřejné zakázky v rámci podnětu, a že trvá na svém původním stanovisku. Zároveň zadavatel uvedl, že si není vědom porušení zákona při zadávání šetřené veřejné zakázky, a proto navrhuje, aby orgán dohledu podaný návrh odmítl jako nedůvodný. Uchazeč IMMUNOTECH a. s. se ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení vyjádřil dopisem doručeným orgánu dohledu dne , ve kterém uvedl, že připouští, že zpracování nabídky bylo požadováno v neobvyklém formátu, avšak tento formát byl zadavatelem objasněn a vysvětlen, a proto jej považoval za bez problému splnitelný. Navrhovatel v dopise ze dne uvedl, že přestože je přesvědčen o oprávněnosti svých námitek, s ohledem na výši kauce, není schopen předepsanou částku uhradit. Zároveň v uvedeném dopise shrnul skutečnosti, které ho vedly k tomu, že podal k orgánu dohledu jak podnět, tak i návrh. Orgán dohledu přezkoumal na základě 96 a následujícího zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle 96 odst. 3 zákona musí být návrh doručen orgánu dohledu do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel písemné sdělení, že zadavatel námitkách nevyhověl nebo vyhověl, ale stěžovatel se způsobem vyřízení nesouhlasí. Ustanovení 98 odst. 1 zákona stanoví, že s podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je navrhovatel povinen složit na účet orgánu dohledu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však Kč. Kauce musí být připsána na účet orgánu dohledu nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele. 3

4 Rozhodnutí zadavatele o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne Posledním dnem lhůty pro podání návrhu k orgánu dohledu a zároveň pro složení kauce na účet orgánu dohledu byl tedy den Do posledního dne lhůty pro podání návrhu, tj. do , však nebyla kauce na účet orgánu dohledu připsána. Orgán dohledu obdržel dne faxem a dne poštou dopis navrhovatele ze dne nazvaný Doplnění návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, ve kterém navrhovatel uvedl, že nemohl složit kauci v hotovosti současně s podáním návrhu, a proto přikládá kolek v hodnotě 21,- Kč, který odpovídá kauci požadované zákonem. Ke stanovení výše kauce podle zákona orgán dohledu uvádí, že zadavatel v bodu 5.1 Nabídková cena textové části zadávací dokumentace stanovil, že nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za dodání předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (např. vedlejší náklady např. na servisní úkony v záruční lhůtě, cestovné, instalace, zkušební provoz a zaškolení obsluhy, obecný vývoj cen a vývoj české koruny k zahraničním měnám po celou dobu dodávky, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek platební podmínky, apod.). Podle bodu textové části zadávací dokumentace musí nabídka obsahovat návrh smlouvy, který musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. V bodu 16.1 Obsah zadávací dokumentace textové části zadávací dokumentace je v bodu 3 uvedeno, že součástí zadávací dokumentace jsou obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy. Návrh smlouvy na dodávku a řešení konsolidované laboratoře obsažený v zadávací dokumentaci v čl. 9 stanoví, že nabídková cena je složena z ceny za - vybavení laboratorním nábytkem a zařizovacími předměty, - přístrojové vybavení, - vybavení laboratorní technikou, - vybavení hardwarem, - softwarem, - řešení uvedené v článku 3., odstavec 1., body c., d., a e., tj. - podle bodu c. zajištění jednoznačné identifikace biologických materiálů při jejich odběru a v průběhu zpracování pomocí čárových kódů pro zdravotnická pracoviště v areálu nemocnice a pro externí spolupracující zdravotnická zařízení, - podle bodu d. zajištění automatického exportu výsledků vyšetření do nemocničního informačního systému firmy HiCOMP, a. s., se sídlem v Brně, v případě rozdílností laboratorního informačního systému od stávajícího zajištění přenesení historie dat do navrhovaného laboratorního informačního systému, - podle bodu e. navržení optimalizace procesů a nákladů konsolidované laboratoře prostřednictvím organizačního řádu, provozního řádu konsolidované laboratoře a doporučených správných operačních postupů k jednotlivým metodám prováděným dodávanými přístrojovými zařízeními, - dodávku reagencií v potřebném objemu pro počet a strukturu výkonů provedených objednatelem v roce 2005 (včetně kontrol) a to po dobu 48 měsíců, - dodávku odběrového materiálu (uzavřený systém) a zkumavek v potřebném objemu pro počet a strukturu výkonů provedených objednatelem v roce 2005 (včetně kontrol), a to po dobu 48 měsíců, 4

5 - náklady na záruční a pozáruční servis na nové dodávky přístrojového vybavení a laboratorní techniky a pravidelnou údržbu dle platných zákonů, a to po dobu 48 měsíců. Jak vyplývá z nabídky navrhovatele vyčíslil skladbu nabídkové ceny dodávky dle článku 9 smlouvy takto: Kč bez DPH Kč s DPH vybavení laboratorním nábytkem a zařizovacími předměty 0,00 0,00 přístrojové vybavení 0,00 0,00 vybavení laboratorní technikou 2 000, ,00 vybavení hardwarem 0,00 0,00 softwarem 0,00 0,00 řešení uvedené v článku 3., odstavec 1., body c., d., a e. 0,00 0,00 dodávku reagencií v potřebném objemu pro počet , ,40 a strukturu výkonů provedených objednatelem v roce 2005 (včetně kontrol) a to po dobu 48 měsíců dodávku odběrového materiálu (uzavřený systém) , ,00 a zkumavek v potřebném objemu pro počet a strukturu výkonů provedených objednatelem v roce 2005 (včetně kontrol), a to po dobu 48 měsíců náklady na záruční a pozáruční servis na nové dodávky , ,00 přístrojového vybavení a laboratorní techniky a pravidelnou údržbu dle platných zákonů, a to po dobu 48 měsíců Celkem , ,40 Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky tak podle nabídky navrhovatele činí ,00 Kč bez DPH. Výše kauce stanovená 98 odst. 1 zákona částkou ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele tak činí ,28 Kč, tedy po zaokrouhlení částku ve výši ,- Kč. Podle 97 odst. 2 zákona jestliže návrh nemá předepsané náležitosti podle odstavce 1 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené orgánem dohledu nedoplní, nebyl doručen ve lhůtě podle 96 odst. 3 nebo nebyl podán oprávněnou osobou, nebo není-li orgán dohledu věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, zahájené řízení orgán dohledu zastaví. Vzhledem k tomu, že navrhovatel s podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele nesložil kauci ve výši požadované zákonem, tj. ve výši ,- Kč, ale pouze ve výši 21,- Kč, a to v kolcích, stanovil mu orgán dohledu usnesením č. j. S403/2006/DO-321/2007/520- KV ze dne ve smyslu 97 odst. 2 zákona lhůtu k doplnění návrhu o složení kauce ve výši ,- Kč na účet orgánu. Zároveň orgán dohledu poučil navrhovatele, že jestliže ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením kauci ve výši ,- Kč nesloží, orgán dohledu podle 97 odst. 2 zákona zahájené řízení zastaví. Navrhovatel v dopise ze dne uvedl, že s ohledem na výši kauce ji není schopen uhradit. Na základě uvedených skutečností orgán dohledu konstatuje, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, kterou je podle 98 odst. 1 zákona složení kauce na účet orgánu dohledu nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů 5

6 zadavatele. Tuto podmínku navrhovatel nesplnil ani poté, co byl orgánem dohledu ve smyslu 97 odst. 2 zákona vyzván k doplnění návrhu o složení kauce. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil kauci na účet orgánu dohledu, rozhodl orgán dohledu o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku. Pro úplnost orgán dohledu dodává, že podle 158 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se zadávání veřejných zakázek, veřejné soutěže o návrh, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo veřejnou soutěž o návrh podle odstavce 1 navazují. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sekce veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. Mgr. Jindřiška Koblihová místopředsedkyně ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek Obdrží: RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno ROCHE s. r. o., Dukelských hrdinů 62, Praha 7 IMMUNOTECH a. s., Radiová 1, Praha 10 Na vědomí: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, Metyšova 465, Jilemnice Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce 6

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004JTF9* UOHSX004JTF9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s536/2012/vz-6614/2013/512/jma Brno 12. dubna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.11.2005

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, jejímž jménem jedná PharmDr. Martin Beneš, ředitel,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, jejímž jménem jedná PharmDr. Martin Beneš, ředitel, Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 8. 2008 Č. j. S141/2008/VZ-13807/2008/510/Od V Brně dne 17. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 1. 2008. Č. j. S312/2007/VZ-23287/2007/530/Va V Brně dne 19. prosince 2007

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 1. 2008. Č. j. S312/2007/VZ-23287/2007/530/Va V Brně dne 19. prosince 2007 Stránka č. 1 z 10 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 1. 2008. Č. j. S312/2007/VZ-23287/2007/530/Va V Brně dne 19. prosince 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Č. j. S180/2006-16426/2006/530-LB V Brně dne 13.9.2006

Č. j. S180/2006-16426/2006/530-LB V Brně dne 13.9.2006 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.10.2006. Č. j. S180/2006-16426/2006/530-LB V Brně dne 13.9.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis35583.html

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis35583.html Page 1 of 6 Nabylo právní moci dne 16.6.2007 Č. j. S024/2007/VZ-09743/2007/520-AB V Brně dne 28. května 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*uohsx001c37d* UOHSX001C37D

*uohsx001c37d* UOHSX001C37D Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 3. 2010 *uohsx001c37d* UOHSX001C37D Č. j. ÚOHS-S146/2009/VZ-9214/2009/520/JHl V Brně dne 12. srpna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006

Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006 Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S380/2012/VZ-14291/2012/514/ZČa V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S380/2012/VZ-14291/2012/514/ZČa V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004FT3D* UOHSX004FT3D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S380/2012/VZ-14291/2012/514/ZČa V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S199/2011/VZ-13213/2011/540/ZČa V Brně dne: 13.10.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S199/2011/VZ-13213/2011/540/ZČa V Brně dne: 13.10.2011 *UOHSX003QKD8* UOHSX003QKD8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S199/2011/VZ-13213/2011/540/ZČa V Brně dne: 13.10.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S256/2010/VZ-13246/2010/510/IFa V Brně dne: 1. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S256/2010/VZ-13246/2010/510/IFa V Brně dne: 1. listopadu 2010 *uohsx002xm9c* UOHSX002XM9C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256/2010/VZ-13246/2010/510/IFa V Brně dne: 1. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s420/2012/vz-21090/2012/521/hku Brno 6. listopadu 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s420/2012/vz-21090/2012/521/hku Brno 6. listopadu 2012 *UOHSX004K7AV* UOHSX004K7AV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s420/2012/vz-21090/2012/521/hku Brno 6. listopadu 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S154/2007/VZ-13454/2007/520-KV V Brně dne 24. července 2007

Č. j. S154/2007/VZ-13454/2007/520-KV V Brně dne 24. července 2007 Stránka č. 1 z 11 Rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. R154/2007/02-17728/2007/310-Šp ze dne 27.9.2007 a nabylo právní moci dne 2.10.2007. Č. j. S154/2007/VZ-13454/2007/520-KV

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č. j.: S238/2007-00276/2007/550-OŠ V Praze dne 18.10.2007

Č. j.: S238/2007-00276/2007/550-OŠ V Praze dne 18.10.2007 Č. j.: S238/2007-00276/2007/550-OŠ V Praze dne 18.10.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011 *UOHSX003VLMZ* UOHSX003VLMZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S513/2011/VZ-17876/2011/510/Krk V Brně dne: 19. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis37778.html

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis37778.html Stránka č. 1 z 9 Č. j. S253/2007-20886/2007/540-Zaj V Brně dne 7. prosince 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č.

Více

Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1. února 2006

Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1. února 2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č. j. 2R 025/06-Šp ze dne 28.6.2006. Obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 3.7.2006. Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1.

Více

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis37327.html

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis37327.html Stránka č. 1 z 8 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.10.2007 Č.j. S184/2007/VZ-16719/2007/510-če V Brně dne 24. září 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více