Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne ,které nabylo právní moci dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006"

Transkript

1 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne ,které nabylo právní moci dne Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., na základě návrhu ze dne uchazeče Stavby silnic a železnic, a. s., Národní třída 10, , Praha 1, za níž jednají Ing. Bořivoj Kačena, předseda představenstva, a Ing. Jan Voňka, CSc., místopředseda představenstva, na přezkoumávání úkonů zadavatele - statutárního města Hradec Králové, Československé armády 408/51, Hradec Králové, zastoupeného primátorem Ing. Otakarem Divíškem - rozhodnutí ze dne o námitkách ze dne proti vyloučení jmenovaného z další účasti ve veřejné zakázce Školní hřiště ZŠ Plotiště, Hradec Králové zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne pod ev. č , rozhodl takto: Zadavatel veřejné zakázky statutární město Hradec Králové nesplnil povinnost stanovenou 59 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb tím, že neoprávněně vyloučil uchazeče Stavby silnic a železnic, a. s., z další účasti v otevřeném řízení, ačkoli jeho nabídka byla podepsána k tomu oprávněnou osobou, avšak tento úkon zadavatele podstatně neovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. O důvodnění

2 Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, Hradec Králové, zastoupené primátorem Ing. Otakarem Divíškem, (dále jen zadavatel ) uveřejnilo podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. (dále jen zákon ), na centrální adrese dne pod ev. č oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky Školní hřiště ZŠ Plotiště, Hradec Králové. V oznámení zadávacího řízení stanovil zadavatel jako kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší cenovou nabídku. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 9 nabídek. Dle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne hodnotící komise vyřadila z další účasti v otevřeném řízení nabídku uchazeče SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská 495, České Budějovice, a to z důvodu uvedení údajů ze dvou veřejných nabídek, a dále nabídku uchazeče Stavby silnic a železnic, a. s., Národní třída 10, Praha 1 (dále jen navrhovatel ), a to z důvodu, že nebylo možné ověřit, zda podaná nabídka je podepsána oprávněnou osobou. Zadavatel se s rozhodnutím hodnotící komise ztotožnil a oba uvedené uchazeče z další účasti v zadávacím řízení vyloučil. Proti rozhodnutí zadavatele ze dne o vyloučení navrhovatele z účasti v otevřeném zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, které navrhovatel obdržel dne , podal navrhovatel dopisem ze dne námitky, které zadavatel obdržel dne Zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne , které navrhovatel obdržel dne Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ), ve kterém požadoval, aby orgán dohledu zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne čj /2005/OI/Bez o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení a připustil jeho další účast v soutěži o předmětnou veřejnou zakázku. Dne , kdy orgán dohledu obdržel návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v otevřeném zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, bylo zahájeno řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dopisem ze dne pod č. j. VZ/S145/05-152/3733/05-AB sdělil orgán dohledu zadavateli, že byl podán výše uvedený návrh a vyzval zadavatele k předložení dokumentace o zadání veřejné zakázky a k podání stanoviska k předmětnému návrhu. Zadavatel k návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v otevřeném zadávacím řízení sdělil dopisem ze dne následující. Důvodem vyloučení navrhovatele byla skutečnost, že hodnotící komise při otevírání obálek nemohla ověřit splnění podmínky stanovené v 59 odst. 3 písm. b) zákona, tj. zda nabídka je podepsána oprávněnou osobou. Nabídka navrhovatele byla podepsána ing.tomášem Paterou, na základě plné moci ze dne podepsané Ing. Bořivojem Kačenou, předsedou představenstva a Ing. Janem Voňkou, CSc., místopředsedou představenstva. Nabídka však neobsahovala dokument, který by prokazoval, že tyto osoby jsou skutečně oprávněny navrhovatele zastupovat a uvedenou plnou moc skutečně udělit. Ani doložené Osvědčení č.3013k Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů, ani Osvědčení č. 30/2004 Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR o zařazení do registru 2

3 kvalifikovaných stavebních dodavatelů požadovaný jmenný údaj neobsahoval. Dále zadavatel uvedl, že vzhledem k tomu, že kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena a navrhovatel podal nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou, nemohlo vyloučení navrhovatele ovlivnit výběr vítězného uchazeče firmu PRAGOSPORT, a. s., Na Ořechovce 579/6, Praha, za kterou jedná Ing. Jaroslav Vacek, předseda představenstva, které byla přidělena zakázka. Po přezkoumání předložené, avšak nekompletní dokumentace o zadávání předmětné veřejné zakázky, získal orgán dohledu pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele učiněných v průběhu zadávacího řízení. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S145/05-152/4099/05-AB ze dne , ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Současně orgán dohledu vyzval zadavatele, aby zaslal chybějící dokumentaci, tj. včetně nabídek všech uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku (nikoliv jen nabídku navrhovatele). Orgán dohledu neobdržel žádné další stanovisko účastníků tohoto řízení, obdržel dne pouze chybějící dokumentaci o zadání veřejné zakázky. Dopisem č. j. VZ/S145/05-152/3911/05-AB ze dne si orgán dohledu vyžádal u Městského soudu v Praze výpis z obchodního rejstříku týkající se navrhovatele, který byl orgánu dohledu doručen dne Orgán dohledu přezkoumal na základě 96 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, stanoviska předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky Školní hřiště ZŠ Plotiště, Hradec Králové porušil při vyloučení navrhovatele zákon, avšak tento úkon zadavatele podstatně neovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Zákon v ustanovení 59 odst. 3 definuje podmínky, které musí nabídka uchazeče splňovat. Hodnotící komise je povinna zkontrolovat, zda nabídka je dle písm. a) cit. ustanovení zpracována v požadovaném jazyku, dle písm. b) cit. ustanovení podepsána oprávněnou osobou, dle písm. c) cit. ustanovení z hlediska požadovaného obsahu úplná. Dle ust 59 odst. 5 zákona jestliže nabídka nesplňuje požadavky podle odst. 3 cit. ustanovení, hodnotící komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z další účasti v otevřeném řízení. Vyloučení včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit. Hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče navrhovatele z důvodu, že nebylo možné ověřit, zda podaná nabídka je podepsána oprávněnou osobou. Nabídka navrhovatele byla podepsána Ing. Tomášem Paterou, a to na základě přiložené plné moci ze dne podepsané Ing. Bořivojem Kačenou, předsedou představenstva a Ing. Janem Voňkou, CSc., místopředsedou představenstva. Dle této plné moci je Ing Tomáš Patera zmocněn zavazovat navrhovatele v rozsahu závazků nepřesahujících 100 mil. Kč. Dle výpisu z obchodního rejstříku orgán dohledu zjistil, že osoby, které plnou moc ze dne podepsali 3

4 tj. Ing. Bořivoj Kačena, předseda představenstva, Ing. Jan Voňka, CSc., místopředseda představenstva, jsou skutečně osobami oprávněnými za navrhovatele jednat a tudíž udělovat plnou moc ing. Tomáši Paterovi. Ing. Tomáš Patera jako vedoucí organizační složky je také dle 13 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění změn a doplňků přímo ze zákona zmocněn za podnikatele - navrhovatele - činit veškeré právní úkony týkající se této složky. Jestliže hodnotící komise neměla prokázané, že nabídku podepsala neoprávněná osoba, nebyla oprávněna nabídku navrhovatele vyřadit. Zadavatel, který se s nesprávným rozhodnutím hodnotící komise ztotožnil, tak nesplnil povinnost stanovenou zákonem, když neoprávněně vyloučil z účasti na předmětné veřejné zakázce navrhovatele, aniž měl prokázané, že nabídku podepsala osoba, která k tomu nebyla oprávněna. Jestliže zákon v ustanovení 59 odst. 5 ukládá povinnost vyřadit nabídku uchazeče, která nevyhovuje požadavkům podle odst. 3 cit. ustanovení tj. např. není podepsána oprávněnou osobou, a contrario zadavatel není oprávněn vyřadit uchazeče, jehož nabídka je oprávněnou osobou podepsána. V ustanovení 59 odst 5 a 61 odst. 5 zákon zadavateli ukládá povinnost nejen bezodkladně vyloučení uchazeče písemně oznámit, ale uvést i důvod vyloučení. Nemůže se však jednat o nějaký domnělý důvod, ale důvod, který je reálně podložen. Z toho důvodu je závěr zadavatele, že nabídku podepsala neoprávněná osoba nesprávný, nebot navrhovatel předložil nabídku v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. V této souvislosti je vhodné uvést, že ustanovení 30 a násl. zákona stanoví, že předpokladem účasti dodavatele v otevřeném řízení je splnění kvalifikace. Současně zákon přesně specifikuje jakým způsobem se splnění základní kvalifikace a dalších kvalifikačních kritérií prokazuje. Dle 30 odst. 4 zákona u veřejných zakázek na stavební práce mohou uchazeči prokázat splnění kvalifikačních kriterií osvědčením certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Takové osvědčení nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu. Jestliže navrhovatel předložil toto osvědčení, doložil své oprávnění k podnikání tak, jak to stanoví ustanovení 30 odst. 2 písm. c) zákona. Tímto osvědčením splnil i požadavky zadavatele na doložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace dle 30 odst. 2. písm. c), jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci stavby v čl. 1 v bodě , který obsahuje specifikaci dokladů, které má nabídka obsahovat, mimo jiné tedy i výpis z obchodního rejstříku. Bylo na navrhovateli, který způsob prokázání těchto podmínek zvolí tj.doklady uvedenými v ustanovení 30 odst. 2 resp. 31, 32 a 33 nebo doklady uvedenými v ustanovení 30 odst. 4 zákona. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že z předložených nabídek devíti uchazečů bylo zjištěno, že hodnotící komise postupovala v souladu se zákonem, když vyřadila nabídku uchazeče SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská 495, České Budějovice ze zadávacího řízení z důvodu uvedení údajů ze dvou veřejných nabídek v podané nabídce, neboť nabídková cena uvedená na str. 3, 5 a rozpočet na str se týkají jiné veřejné zakázky a to Školní hřiště ZŠ Habrmanova, Hradec Králové. Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel nesplnil povinnost uvedenou v ustanovení 59 odst. 5 zákona, v návaznosti na ustanovení 59 odst. 3 zákona, resp. ust. 61 odst. 5 zákona, neboť z další účasti v zadávacím řízení vyloučil navrhovatele, jehož nabídka byla řádně podepsána k tomu oprávněnou osobou. 4

5 Vzhledem k tomu, že kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena a šest uchazečů ze sedmi, kteří byli zadavatelem ve výběrovém řízení hodnoceni, předložilo nabídkové ceny nižší než nabídková cena navrhovatele, neovlivnilo vyloučení navrhovatele podstatně pořadí úspěšnosti nabídek, a proto orgán dohledu nemohl vyhovět návrhu navrhovatele a uložit opatření k nápravě, neboť podle 101 odst. 1 zákona orgán dohledu ukládá opatření k nápravě pouze tehdy, jestliže takový nezákonný úkon zadavatele podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.v šetřeném případě však nebylo ovlivnění pořadí nabídek vyloučením navrhovatele podstatné, neboť vzhledem k nabídnutým cenám ostatních uchazečů není reálné, že by veřejná zakázka mohla být navrhovateli přidělena. Orgán dohledu posoudil postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky a na základě zhodnocení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Eva Kubišová pověřená řízením úseku dohledu nad zadáváním zakázek 5

6 Obdrží: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, Hradec Králové Stavby silnic a železnic, a. s., Národní třída 138/10, Praha PRAGOSPORT, a. s., Na Ořechovce 579/6, Praha 6

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 *uohsx001o960* UOHSX001O960 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PLBQ* UOHSX005PLBQ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R207/2013/VZ-7352/2014/310/MLr Brno 7. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2013, doručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004C0W2* UOHSX004C0W2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2012/VZ-11394/2012/512/JMa V Brně dne 23. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. *UOHSX003EROO* UOHSX003EROO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. března 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách IV.

Nový zákon o veřejných zakázkách IV. Nový zákon o veřejných zakázkách IV. V závěrečné části našeho seriálu se budeme věnovat krokům, následujícím po vypsání veřejné zakázky až do uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení. Hodnotící komise

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004QM77* UOHSX004QM77 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.: ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn Brno 25. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více