dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty"

Transkript

1 Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním panelem (nebo volitelnû se zadními dvefimi), stfiechou, spodním rámem, konzolami pro montáïní panel a v klopnou klikou. S ohledem na iroké uplatnûní skfiínû není v klopná klika opatfiena zámkovou vloïkou, tu je nutné vyspecifikovat zvlá È. Z nabídky je moïné volit skfiíà osazenou montáïním panelem nebo volit skfiíà bez panelu a vybavit ji konstrukcí z pfiíãek a nosníkû. souprava Souprava je urãena k individuálnímu fie ení skfiínû. Lze takto sestrojit skfiíà: s konstrukãnû odli en mi dvefimi od standardu; prost rám bez zadního panelu, boãnic a dvefií s krytím IP00; atd x13 45 zámky Zámek s ergonomicky tvarovanou klikou nabízí mnoho typov ch variant: tvarové vloïky; zámkové vloïky; magnetické karty; moïnost uzamãení pomocí dvou nezávisl ch vloïek zámku; místo vloïky tlaãítko; uchycení visacího zámku. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 146

2 100 ch skfiíní IP55 M.8 Ø5 45 mu

3 Spacial 6000 s technické charakteristiky V eobecná charakteristika skfiíní Spacial 6000 Krytí Mechanická odolnost Mezinárodní certifikace Konstrukce Povrchová úprava Dvefie PrÛhledné dvefie Zadní panel Stfiecha MontáÏní panel Závûsná oka IP55 podle standardu IK10 podle standardu DNV, UL, CSA, BV. Základ skfiíní tvofií 4 s pfii roubovány na spo jsou vyrobeny z ocelo Prá ková kompozice Standardnû jsou vyrob dvefie síly 2 mm s nos K dispozici jsou závûs prostfiednictvím 4 závû stranû zámku. Dodává je z polyuretanu bez p Dvefie jsou opatfieny b podle EN Pfii roubovan k rámu Pfii roubovaná k horn Zinkovan ocelov ple Ocelov odlitek s finá rámu. Nosnost: 830 k Sokl Oh ban plech síly 2, Krytí IP30 dle EN 60 5 Barva: epoxy/polyeste Nosnost: 650 kg. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

4 ystém fiadov ch skfiíní IP55 EN EN tojiny z trojúhelníkového taïeného profilu. Tyto stojiny jsou dní a horní rám (vûnec), kter je svafiovan. Boãnice a zadní panel vého plechu síly 1,5 mm. epoxy/polyester v odstínu RAL eny z ocelového plechu síly 1,5 mm, volitelnû jsou k dispozici ností 50 kg (souprava). Úhel otevfiení je 120, pravo/levá montáï. y umoïàující otevfiení v úhlu 180. Dvefie jsou uchyceny sû na jedné stranû a 4 uzavíracích bodû pro systém táhel na ny jsou s v klopnou klikou bez zámkové vloïky. Tûsnûní na dvefiích amûèového efektu, známé jako tzv. lité tûsnûní. ezpeãnostním sklem s mechanickou odolností IK08, respektive ke stojinám. ímu rámu. ch síly 2 mm, nosnost 300 kg. lní úpravou zinkováním. âep (M12) se roubuje pfiímo do horního g v úhlu 60. Nejsou souãástí dodávky. 5 mm. 29. r, odstín RAL

5 Uzemnûní skfiínû Spa Spacial 6000 systém fiadov sloïená skfiíà s pfiedními dvefimi a zadním roubovan m panelem IP55 konstrukce Horní a spodní svafiovan rám, 4 pfii roubované stojiny, stfiecha a zadní panel. Dvefie: plné dvefie a volba mezi skfiíní s mont. panelem nebo bez; prûhledné s bezp. sklem, bez mont. panelu. V klopná klika bez zámkové vloïky. 4 konzoly pro upevnûní mont. panelu. Volitelné sokly a boãnice. certifikace BV, CSA, DNV, UL. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 148

6 ch skfiíní IP55 cial 6000 Modulární provedení ve specifickém krytí IP55/IP20, viz stranu 182.

7 Spacial 6000 s sloïená skfiíà se zadním roubovan m panelem zámková je vnûj í rozmûry poãet skfiíà (1) v mm dvefií pfiední plné dvefie prûh v h bez mont. s mont. dvefi panelu panelem (1) Souãástí dodávky není vloïka, tu nutné objednat 616 zvlá Závûsná oka Kabelová dna Zámky

8 ystém fiadov ch skfiíní IP55 sada montáïní sokl RAL 7011 ledné dvou panel v ka e boãnic 100 mm 200 mm È. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. Pfiíslu enství dvefií V eob. pfiíslu enství Klimatizace 149

9 Spacial 6000 systém fiadov sloïená skfiíà s pfiedními a zadními dvefimi IP55 konstrukce Horní a spodní svafiovan rám, 4 pfii roubované stojiny, stfiecha a zadní dvefie. Pfiední dvefie: plné dvefie nebo prûhledné s bezpeãnostním sklem. Zadní dvefie: plné, bez v ztuïného rámu. V klopné kliky bez zámkové vloïky. 4 konzoly pro upevnûní mont. panelu. Volitelné sokly a boãnice. certifikace BV, CSA, DNV, UL. Pfiíslu enství pro prû Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 150

10 ch skfiíní IP55 mysl Modulární provedení ve specifickém krytí IP55/IP20, viz stranu 182.

11 Spacial 6000 s sloïená skfiíà se zadními pln mi dvefimi vnûj í rozmûry poãet skfiíà se zadními pln mi d v mm dvefií pln mi p v h pfiední zadní pfiedními p Pfiepravní oka Kabelová dna Zámky a vloïky Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

12 ystém fiadov ch skfiíní IP55 vefimi a sada sokl RAL 7011 rûhledn mi 2 boãnic v ka fiedními 100 mm 200 mm Pfiíslu enství dvefií V eobecné pfiíslu enství Klimatizace 151

13 Spacial 6000 systém fiadov souprava kostra oplá tûní vnûj í rozmûry spodní rám sada zadní plné v mm horní rám 4 stojin stûna jedn v h stfiecha skfiínû 20/ (1) Bez zámkové vloïky. (2) Síla plechu 2 mm, nosnost 50 kg. (3) Síla plechu 1,5 mm. 152 MontáÏní panely Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

14 ch skfiíní IP55 dvefie (1) sada oduché dvojité dvou 0 (2) 15/10 (3) 20/10 (2) 15/10 (3) boãnic Modulární provedení Sokly

15 Spacial 6000 s dvefie (1) vnûj í rozmûry v ztuïn prûhledné dvefie v mm rám dvefií bezp. sklo - RAL 70 v h jednoduch dvojit jednoduché dvo (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) 87 (1) Bez zámkové vloïky. Pfiepravní oka Kabelová dna Zámky a vloïky Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

16 ystém fiadov ch skfiíní IP55 krycí 32 Rack 19" rám jité RAL 7011 eloxovan hliník RAL Pfiíslu enství dvefií V eobecné pfiíslu enství Klimatizace 153

17 Spacial 6000 systém fiadov rohové pole Spacial 6000 Rohová pole slouïí ke spojování skfiíní do prav ch úhlû pfii respektování v ech bezpeãnostních zásad elektrick ch rozvoden. Stojiny nosného rámu jsou souosé se standardní skfiíní a pro jejich vzájemné spojení slouïí standardní spojovací sada (64620). technické charakteristiky Krytí: IP55. Mechanická odolnost: IK10. Konstrukce: rám tvofií 4 trojúhelníkové stojiny, na které je pfii roubován spodní a horní svafiovan rám. Zadní panel je odnímateln. Barva: prá ková kompozice odstínu RAL Tûsnûní: na vzduchu expandovan polyuretan (tzv. lité tûsnûní). Sokl: oh ban ocelov plech síly 2,5 mm, IP30, nosnost 650 kg, RAL Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 154 Pfiíklad objednávky ro x 400 x 600: ob

18 ch skfiíní IP55 hového pole j. ãíslo

19 Spacial 6000 s rohové pole Spacial 6000 rohové pole v ka levá strana pravá strana obj. ãíslo Závûsná oka Zámky Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

20 ystém fiadov ch skfiíní IP55 sokl plné kabelové 100 mm 200 mm dno Pfiíslu enství dvefií V eobecné pfiíslu enství Klimatizace 155

21 Poznámka Rozmûry se vztahují v (pole), ke které se roh Spacial 6000 systém fiadov rozmûry Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 156

22 ch skfiíní IP Ïdy k hloubce skfiínû ové pole pfiifiazuje.

23 Spacial 6000 s pouïití rohového pole min. 43 mm Rohová pole jsou pfiizpûsobena jakékoli konfiguraci dvefií. Pfii volbû d Pfii volbû dvefií s klikami u sebe lze pouïitím vhodn ch závûsû dvefií z fie ením skfiínû spolu s pravidly manipulace v místním bezpeãnostním provozovnách. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

24 ystém fiadov ch skfiíní IP55 vefií se závûsy u sebe se lze vyhnout potkání ovládaãû na dvefiích. ískat bezpeãn manipulaãní prostor pfied rozvádûãem. Vhodn m pfiedpise splníte poïadavky kladené na bezpeãnost v elektrick ch 157

25 Spacial 6000 systém fiadov zámky Skfiínû Spacial 6000 jsou standardnû osazeny v klopnou klikou bez zámkové vloïky. Velk sortiment vloïek umoïàuje pokr t nejrûznûj í potfieby: tvarové vloïky; válcové vloïky; pûlválcové vloïky; uchycení visacího zámku; magnetické karty. Zmûna smyslu otevírání vpravo vlevo je usnadnûna symetrickou konstrukcí bloku zámku (není nutné demontovat táhla). Blok uzávûru je drïen dvûma rouby. technické údaje Materiál PA 6 vyztuïen z 30 % skeln m vláknem. Barva RAL Odolnost vûãi ohni: smyãka 650 C. Mechanická odolnost: IK Tvarové vloïky 2Válcové vloïky 3PÛlválcové vloïky 4Tlaãítko 5Magnetick klíã obj. ãíslo popis klíã plastov mm (mot klíã kovov mm (mot klíã kovov mm (mot klíã plastov klíã kovov klíã plastov klíã kovov klíã kovov trojúhelníko klíã plastov trojúhelníko klíã kovov trojúhelníko Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 158 náhradní klíãe pro

26 ch skfiíní IP55 rukojeè obj. ãíslo popis balení blok zámku s v klopnou klikou 1 tvarové vloïky obj. ãíslo popis balení ãtvercov trn 6 mm ãtvercov trn 7 mm ãtvercov trn 8 mm ãtvercov trn 8 mm s dráïkou trojúhelníkov trn 6,5 mm trojúhelníkov trn 7 mm trojúhelníkov trn 8 mm trojúhelníkov trn 9 mm trojúhelníkov trn 10 mm double bar 3 mm (mot lek) double bar 5 mm (mot lek) estihrann otvor 10 mm ãtvercov otvor 6 mm ãtvercov otvor 8 mm 1 válcové vloïky obj. ãíslo popis balení klíã 405 E klíã 421 E klíã klíã 1242 E klíã 1332 E klíã 2131 A klíã 2132 A klíã 2331 A klíã 2433 A klíã 2452 E klíã 3113 A klíã 3122 E klíã 3123 A klíã 3133 A klíã 3422 E klíã 3432 A klíã EDF klíã EDF uchycení visacího zámku obj. ãíslo popis balení uzamykatelná rukojeè zámku 1 pûlválcová vloïka a ostatní vloïky tvarové vloïky balení double bar lek) 1 double bar lek) 1 double bar lek) 1 ãtvercov 6 mm 1 ãtvercov 7 mm 1 ãtvercov 8 mm 1 ãtvercov 8 mm 1 v 7 mm 1 v 8 mm 1 v 8 mm 1 obj. ãíslo popis balení pûlválec na klíã 1242 E tlaãítko magnetick klíã univerzální magnetick klíã specifick (2) 1 (2) Konzultujte se sv m dodavatelem. náhradní klíãe pro zámkové vloïky obj. ãíslo popis balení sada 2 klíãû 1242 E sada 2 klíãû sada 2 klíãû sada 2 klíãû 3113 A sada 2 klíãû 2331 A sada 2 klíãû 2322 A sada 2 klíãû 2432 E sada 2 klíãû 2131 A sada 2 klíãû 3122 A sada 2 klíãû 3132 A sada 2 klíãû 2132 A sada 2 klíãû 2332 A sada 2 klíãû 3432 E sada 2 klíãû 2131 A 1

27 Spacial 6000 s zámky bez rukojeti ploch títek Voliteln místo standardní rukojeti Materiál PA 6 vyztuïen z 30 % skeln m vláknem. Barva RAL Odolnost vûãi ohni: 650 C. Mechanická odolnost: IK10. Moment potfiebn k otevfiení dvefií: 15 dan. Souãástí dodávky je v echen montáïní materiál vyjma vloïky. mal títek Mal títek je urãen pro dílãí a malé dvefie. Materiál PA 6 vyztuïen z 30 % skeln m vláknem. Barva RAL Odolnost vûãi ohni: 650 C. Mechanická odolnost: IK10. Moment potfiebn k otevfiení dvefií: 15 dan. Souãástí dodávky je v echen montáïní materiál vyjma vloïky. demontáïní klíã pro mal títek mal títek s válcovou vloïkou Mal títek je urãen pro dílãí a malé dvefie. Materiál PA 6 vyztuïen z 30 % skeln m vláknem. Barva RAL Odolnost vûãi ohni: 650 C. Mechanická odolnost: IK10. Moment potfiebn k otevfiení dvefií: 15 dan. Souãástí dodávky je spojovací materiál a zámková vloïka. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

28 ystém fiadov ch skfiíní IP55 ploch títek obj. ãíslo popis balení títek bez rukojeti 1 tvarové vloïky obj. ãíslo popis balení ãtvercov trn 7 mm ãtvercov otvor 8 mm trojúhelníkov trn 6,5 mm trojúhelníkov trn 8 mm double bar 5 mm (mot lek) drïák pro roubovák 1 obj. ãíslo popis balení mal títek 1 tvarové vloïky obj. ãíslo popis balení ãtvercov trn 7 mm trojúhelníkov trn 6,5 mm trojúhelníkov trn 8 mm double bar 5 mm (mot lek) drïák pro roubovák 1 obj. ãíslo balení zámkové vloïky obj. ãíslo popis balení klíã 405 E klíã 421 E klíã 455 E klíã 1242 E klíã 2131 E klíã 2132 A klíã 2433 A klíã 3113 A klíã 3432 E klíã EDF

29 Spacial 6000 systém fiadov kabelová tûsnicí dna Ocelov pozinkovan plech. Síla 1,5 mm. Jednoduchá montáï. 1, 2 a 3dílné provedení. 1dílné tûsnicí dno NavrÏené pro maximální tûsnost skfiínû. 2dílné tûsnicí dno UmoÏÀuje prûchod kabelû jedním otvorem. Opatfieno neoprenov m tûsnûním. 3dílné tûsnicí dno Vhodné zvlá tû pro 600 a 800 mm hluboké skfiínû. UmoÏÀuje prûchod kabelû dvûma otvory. Opatfieno neoprenov m tûsnûním. rozmûry skfiínû ífika (B) hloubka (C rozmûry kabelového tûsnicího dna a jeho prûchodnost Vnitfiní rozmûry kabelového dna lze snadno vypoãíst z vnûj ích rozmûrû skfiínû: B ífika rozvádûãe; C hloubka rozvádûãe; ífika otvoru = B mm; hloubka otvoru = C mm. moïnosti nastavení kabelového dna a: 25 aï 50 mm tûsnûní pro rûzné prûfiezy kabelû Pro 2 a 3dílná dna. Materiál: plastov poddajn kartáã. Zaji Èuje dobrou pracovní tûsnost. Rychlá instalace nacvaknutím na kabelové dno. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 160

30 ch skfiíní IP55 kabelové dno ) 1dílné 2dílné 3dílné dílné dno 3dílné dno C C a a a a 80 a a obj. ãíslo ífika balení skfiínû tûsnûní (x2) (x2)

31 Spacial 6000 s koleãka Sada 4 koleãek pro skfiínû. Rychlá montáï na sokl skfiínû. Barva: RAL Nosnost: 100 kg na jedno koleãko. V ka skfiínû od zemû: 110 mm. roubové podstavce Sada 4 roubov ch podstavcû. Pfiímá montáï na rozvádûã. Dvû verze: pevná a stavitelná. Nosnost: 100 kg na jeden podstavec. pfiepravní závûsná oka Sada 4 závûsn ch ok. Materiál: ocelov odlitek, pozinkovan. Pfiímá montáï na horní rám rozvádûãe. Nosnost: 830 kg v úhlu 60. pfiepravní závûsná oka Sada 4 závûsn ch ok. Materiál: pozinkovan plech. SlouÏí k pfiepravû spojen ch skfiíní. Zaji Èuje maximální pevnost a bezpeãnost pfiepravy. Nosnost: kg v úhlu 60 o. stfie ní kryt proti prachu a vodû SlouÏí k utûsnûní otvoru mezi dvûma spojen mi rozvádûãi. Materiál: ocelov plech. Barva: RAL\y Dodáván spolu s magnetick m samolepicím pásem. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

32 ystém fiadov ch skfiíní IP55 obj. ãíslo balení obj. ãíslo typ balení pevné stavitelné 1 Ø29 55 obj. ãíslo balení M 12 obj. ãíslo balení obj. ãíslo pro hloubku rozvádûãe balení

33 Spacial 6000 systém fiadov spojovací sada standardní PouÏívá se pro spojení dvou rozvádûãû vedle sebe nebo zády k sobû. Sada obsahuje: 4 montáïní konzoly, 2 stahovací svorky, neoprenové tûsnûní. vnûj í spojovací sada UmoÏÀuje spojování skfiíní s namontovan m pfiíslu enstvím na rámu. Sada obsahuje 6 svorek, 1 natvarované neoprenové tûsnûní a spojovací materiál. Nedovoluje pfiepravu pomocí závûsn ch ok. jednoduch drïák UmoÏÀuje montáï boãnic na skfiínû spojené zády nebo tehdy, nejsou-li pouïity zadní stûny rozvádûãe. Sada obsahuje spojovací materiál pro jednu sadu boãnic (16 kusû). ucpávky Sada 50 ucpávek uc na sloupcích konstru pfiíãné kabelové drïáky PouÏívají se pro uchycení kabelû podél rámu. Rychlá montáï pfii roubováním na konstrukci. Perforace pro matice nebo pro pfiíslu enství a upevàovací tfimeny kabelû. Materiál: ocelov plech, galvanizovan. DrÏáky jsou dodávány po dvou kusech. K uchycení na rám skfiínû slouïí konzoly spodní nosníky PouÏitelné i v kombinaci s kabelov m dnem a montáïním panelem. Boãní sefiízení na 25 mm. Pfiímé uchycení rouby na konstrukci. Podlouhlé otvory 25 x 10 mm umoïàující pfiizpûsobení fixaãním rozteãím zafiízení. Plech o síle 4 mm, pozinkovan. Dodává se po dvou, spoleãnû se spojovacím materiálem. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 162

34 ch skfiíní IP55 obj. ãíslo balení obj. ãíslo balení obj. ãíslo balení hycovacích otvorû kce. obj. ãíslo balení obj. ãíslo ífika skfiínû balení sada 4 konzol balení obj. ãíslo hloubka nosnost balení skfiínû kg

35 Spacial 6000 s pfiíãníky Je moïné je vzájemnû smontovat pro vytvofiení vodorovn ch drïákû zafiízení pro hluboké uchycení (2 aï 3 fiady). Plech o síle 1,5 mm, pozinkovan. Souvislost os vrtání s kostrou konstrukce. Perforace pro klecové matice. Pfiímé uchycení na kostru. Jednoduch pfiíãník jednofiad Dodává se po dvou, se spojovacím materiálem. pfiíãník dvoufiad Rychlé uchycení na rám skfiínû. Dodává se po dvou, s drïákem a spojovacím materiálem. Jednoduch pfiíãník tfiífiad Pfiímé uchycení na rám skfiínû dvûma rouby. Dodává se po dvou, se spojovacím materiálem. Jednoduch spodní pfiíãn drïák NavÏen pro rychlou montáï kabelû a vodiãû. Hloubkovû stavitelná montáï v kroku 25 mm. Materiál: pokovená ocel. Spojovací materiál je souãástí dodávky. klecové montáïní matice Matice se vkládají do perforovan ch otvorû v rámu skfiínû a do v ech montáïních nosníkû a pfiíãníkû. Materiál: pozinkovaná ocel spojovací materiál roub s integrovanou podloïkou, usnadàující montáï v tûïko pfiístupn ch místech. Samofiezn roub pro montáï zafiízení na v ztuïn rám dvefií. Materiál: pozinkovaná ocel Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

36 ystém fiadov ch skfiíní IP55 Univerzální jednofiad pfiíãník ífika/hl. nosnost (1) jednoduch univerzální skfiínû kg (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1)Rovnomûrnû rozloïeno na 2 pfiíãníky. (2)Pouze pro svislou montáï. Univerzální dvoufiad pfiíãník ífika/hl. nosnost (1) jednoduch univerzální skfiínû kg (1)Rovnomûrnû rozloïeno na 2 pfiíãníky. Univerzální tfiífiad pfiíãník ífika/hl. nosnost (1) jednoduch univerzální skfiínû kg (1)Rovnomûrnû rozloïeno na 2 pfiíãníky. obj. ãíslo ífika/hl. skfiínû (x2) (x2) 1600 obj. ãíslo roub min. balení M M obj. ãíslo typ rozmûry min. roubu ø délka balení s podloïkou M s podloïkou M s podloïkou M s podloïkou M s podloïkou M s podloïkou M bez podloïky M samofiezn 6,

37 Spacial 6000 systém fiadov rozmûry jednoduché dvefie dvojité dvefie A 262 A 90 A 150 B 90 B M8 B 205 B 150 B/2 150 A B/2 B B+16 B B+16 vnitfiní rozmûry vnitfiní rozmûry (dvojité dvefie C 110 B 274 B 165 C 165 C 125 C 110 B 27 B 1 B 125 B spojení dvou rozvádûãû 2B+4 2B+20 Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 164

38 ch skfiíní IP55 boãní pohled A 90 A 150 A A+3, min. C 90 M8 150 C+16 C+59 ) 4 65 C 165 C Ø5 Ø Detail A A: v ka B: ífika C: hloubka (vnûj í rozmûry skfiínû)

39 Spacial 6000 s sokl B 106 A 62 B 164 B 145 B 34 A 228 A 164 A 2 ífika rozvádûãe hloubka rozvádûãe montáï k rozvádûãi montáï k podlaze montáïní panel montáïní mezipan Ø10 x 18 Ø10 Ø 22 E 100 E E + 47 A D D , Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

40 ystém fiadov ch skfiíní IP55 A B A 164/B 164 A 228/B 145 el A 12 A 6xØ7 montáïní panel pln mezipanel D E A

41 Spacial 6000 systém fiadov pfiíslu enství dvefií iroká nabídka pfiíslu enství poskytuje variabilní zákaznické fie ení. MoÏnosti: vnitfiní dvefie; kapsy na dokumentaci; pult na dokumentaci a pfiístroje; aretace otevfien ch dvefií; sada závûsû pro otevfiení 180 ; nábûhové koleãko pro zatíïené dvefie; pfiídavná okna na dvefie; dvefiní kontakt; svûtlo; zemnicí vodiãe. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 166

42 ch skfiíní IP

43 Spacial 6000 s oddûlovací deska SlouÏí k oddûlení jednotliv ch polí z poïárních dûvodû nebo k prostorovému oddûlení rûzn ch sítí apod. Pfiímá montáï na rám skfiínû. Zaji Èuje krytí IP54 mezi poli. Materiál: ocelov plech síly 1,5 mm. vnitfiní dvefie UmoÏÀují montáï ovládacích a signálních pfiístrojû za prûhledné dvefie nebo mûïou b t vyuïity jako druh montáïní panel. Pfiímá montáï na rám skfiínû. Hloubkovû stavitelná montáï v kroku 25 mm. Uzamykání pomocí dvou 8mm trojúhelníkov ch trnû. Pravo/levá montáï. Materiál: ocelov plech síly 1,5 mm. Barva: prá ková v odstínu RAL obj. ãíslo vyuïitelná plocha v ka ífika boãní panel pro prûm. konektory UmoÏÀuje montáï pneumatick ch ventilû nebo konektorû ke spojení s PLC a dal ími zafiízeními. Pfiímá montáï na rám skfiínû. K dispozici jsou tfii verze redukcí k montáïi rûzn ch typû konektorû. K zakrytí nepouïit ch otvorû slouïí zaslepovací kryty. Materiál: galvanizovan ocelov plech. zaslepovací kryty a redukce Materiál: zinkovaná ocel síly 1,5 mm s tûsnûním. Vnûj í rozmûry: 150x55mm. 4 montáïní otvory Ø 4,5 mm v rozteãi 130x55mm. redukce otvor rozteã mont. otvorû M4 24/6 52 x x 32 24/10 64 x x 32 24/16 86 x x 32 Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

44 ystém fiadov ch skfiíní IP55 obj. ãíslo pro skfiíà balení v ka hloubka obj. ãíslo pro skfiíà balení v ka hloubka obj. ãíslo pro skfiíà poãet balení v h perforací zaslepovací kryt balení redukce verze balení / / /

45 Spacial 6000 systém fiadov kapsa na dokumentaci Samolepicí montáï. Formáty A3 a A4. Barva RAL kapsa na dokumentaci roubová montáï. Ocelov plech barvy RAL Pfiímá montáï na perforované li ty dvefií. Vnitfiní hloubka 65 mm. pult na dokumentaci Pomocná police na dokumentaci, mûfiicí pfiístroje apod. Pfiímá montáï na perforované li ty dvefií. Ocelov plech tlou Èky 1,5 mm. Hloubka: 390 mm. Nosnost: 30 kg. Barva: RAL Vãetnû montáïního materiálu. aretace dvefií Omezovaã otevfiení dvefií na 105. Aretace se uvolàuje tlakem na dvefie. Pfiímá montáï na dvefie. Materiál: pozinkovaná ocel. Vãetnû montáïního materiálu. závûsy 180 Sada 4 závûsû pro úhel otevfiení 180. UmoÏÀuje pravo/levou instalaci. Nosnost: 60 kg. nábûhové koleãko Pro lep í nábûh zatíïen ch dvefií na rám skfiínû. Nosnost: 60 kg. dvefiní nosná li ta UsnadÀuje instalaci pfiíslu enství na dvefie. Pfiímá montáï na dvefie rozvádûãe. Materiál: pozinkovaná ocel. Síla 2 mm. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 168

46 ch skfiíní IP55 obj. ãíslo kapsa na dokumentaci balení formát materiál hloubka A4 plast 22 mm A4 plast 40 mm A3 plast 35 mm 1 obj. ãíslo pro ífiku dvefií balení obj. ãíslo pro ífiku dvefií balení obj. ãíslo balení obj. ãíslo balení obj. ãíslo popis balení nábûhové koleãko 1 obj. ãíslo pro ífiku dvefií balení

47 Spacial 6000 s okna na dvefie skfiíní Okna umoïàují rozmístûní ovládacích a signálních prvkû za prûhledn kryt, ãímï je moïné definovat zónu autorizovaného zásahu do fiízení. okna s hliníkov m rámem Krytí: IP54. Upevnûní: závûsy umoïàují otevfiení. Uzamykání: vloïka 1242 E. Mechanická odolnost: IK08. Souãástí dodávky je montáïní ablona. C ,5 15 akrylová okna Okna jsou provedena z koufiového akrylu. Krytí: IP55. Upevnûní: závûsy umoïàují otevfiení. Uzamykání: vloïka 1242 E. Mechanická odolnost: IK08. Souãástí dodávky je montáïní ablona. A 16 A plastové okno Krytí: IP55. Vnûj í rozmûry: 213 x 133 mm. Vnitfiní rozmûry okna: 180 x 78 mm. Souãástí dodávky je montáïní ablona plastové okno pro modulární pfiístroje Krytí: IP55. Poãet modulû: 10. drïák modulárních pfiístrojû DrÏák je sloïen z DIN li ty a montáïního rámu /09178 ventilaãní Ïaluzie Materiál: ocelov plech v prá kové barvû RAL C Ø 4 C B A Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

48 ystém fiadov ch skfiíní IP55 okna rozmûr okna balení A B C A B 68 B A B 16 B okna rozmûr okna balení A B hloubka okno popis balení plastové okno 1 obj. ãíslo popis balení plastové okno pro mod. pfi drïák modulárních pfi. 1 Ïaluzie vnûj í rozmûry balení x 120 mm x 160 mm x 220 mm 1 rozmûry otvoru vnûj í délka rozmûry otvoru rozmûry Ïaluzie A B C 120 x ,8 160 x x

49 Spacial 6000 systém fiadov dvefiní spínaã Rozsah dodávky: koncov spínaã s rozpínacím kontaktem, montáïní a spojovací materiál. svûtla âtyfii provedení: se senzorem pohybu; s vypínaãem; pfienosná montáïní lampa (transportka); se zásuvkou. Zdroj svûtla: kompaktní záfiivka E27, 230 V/50 Hz, 20 W. MontáÏ: pomocí roubû nebo magnetem (provedení se senzorem a vypínaãem); nalepovací (pfienosná montáïní lampa). Pfienosná montáïní lampa je dodávána s pfiívodním kabelem. StupeÀ krytí: IP20. Izolace tfiídy II. Odpovídá standardûm EN a EN pfiíslu enství Kabel s konektory pro pfiipojení odnímateln ch lamp (se senzorem a vypínaãem) a Náhradní záfiivka svûtlo se zásuvkou Zdroj svûtla: záfiivka 11 W, 230 V. MontáÏ: magnetická. zemnicí pásky Materiál: cínovaná mûì. zemnicí vodiãe Mûdûné vodiãe s nalisovan mi oky. Izolace: zeleno/ïlutá PVC. opravn lak ve spreji Rychleschnoucí. Obsah: 430 g. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 170

50 ch skfiíní IP55 spínaã balení svûtlo popis balení svûtlo se senzorem svûtlo s vypínaãem montáïní lampa propojovací kabel náhradní záfiivka svûtlo typ zásuvky balení UTE (zemnicí kolík) VDE BS (standard UK) UL CSA CH 1 pásky prûfiez délka ífika balení mm 2 mm mm vodiãe prûfiez délka oka balení mm 2 mm v mm , , , , ,3 10 laky RAL odstín balení ed antracit 1

51 Spacial 6000 s distribuãní provedení Toto pfiíslu enství umoïàuje instalaci silov ch distribuãních prvkû vãetnû moïnosti roz ífiení rozvádûãe o horizontální nebo vertikální pfiípojnicové pole. volitelné pfiíslu enství vertikální pfiípojnicové pole Pro toto fie ení vyuïijte standardní pole rozvádûãe v ífice 300 mm (viz str. 152). horizontální pfiípojnicové pole Tato pole jsou navrïena pro vût í vyuïití pracovního prostoru rozvádûãe a maximální bezpeãnost obsluhy. UmoÏÀují upevnûní nosiãû sbûrnic. Stejné technické parametry jako rozvádûã, tj. krytí IP55, barva RAL 7032, mechanická odolnost IK10. Dodávány jsou bez boãnic, ty je nutné objednat zvlá È. Pfiíslu enství: spojovací sada 64622; kabelová dna viz str nosiãe sbûrnic univerzální Pro vertikální i horizontální pfiípojnice. Pfiímá montáï na rám rozvádûãe. nosiãe sbûrnic vertikální Pro vertikální pfiípojnice. Pfiímá montáï na rám rozvádûãe. technická pomoc 1 PouÏijte tabulku A pro v bûr jmenovitého proudu pfiípojnic na jednu fázi. 2 Z tabulky B odeãtûte maximální vzdálenost nosiãû pro dan zkratov proud Isc rms (ka), ãímï urãíte potfiebn poãet nosiãû. tabulka A jmenovit poãet proud pfiípojnic (A) na fázi Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

52 ystém fiadov ch skfiíní IP55 vnûj í rozmûry pfiípojnicové balení v h pole boãnice hloubka balení (pár) rozvádûãe obj. ãíslo hloubka rozvádûãe balení obj. ãíslo hloubka rozvádûãe balení tabulka B profil maximální rozteã nosiãû (stfied na stfied) ífika síla Isc rms (ka) (mm) (mm)

53 Spacial 6000 systém fiadov tfii varianty montáïe pln montáïní panel perforovan mon Pro umístûní pfiístrojû se roubovou montáïí a rozmístûní DIN li t. Materiál: zinkovan plech zaji Èující kontinuitu kostry a zároveà elektromagnetickou kompatibilitu. Pro umístûní pfiístroj montáïí za pouïití k vrtání. UsnadÀuje pfiidání d bûhem provozu rozv Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 172

54 ch skfiíní IP55 táïní panel kombinovaná montáï Û se roubovou lipov ch matic bez al ích pfiístrojû ádûãe. e ení kombinující perforovan panel a montáïní li ty. UmoÏÀuje vedení vodiãû za rámem. Nabízí montáï pfiístrojû z obou stran rámu

55 Spacial 6000 s pln montáïní panel Montuje se do skfiínû pomocí mont. konzol64600 (dodávány se skfiíní). Nosnost: 500 kg. Hloubkovû stavitelná montáï v kroku 25 mm. Materiál: zinkovan ocelov plech. extra irok montáïní panel Tento panel slouïí k maximalizaci montáïe ve skfiíních vysok ch mm. MontáÏ na nosné li ty (viz níïe). Hloubkovû stavitelná montáï v kroku 25 mm. Materiál: zinkovan ocelov plech. nosné li ty pro extra irok panel Sada 2 li t. Pfiímá montáï na rám skfiínû s moïností variabilní hloubkové montáïe v kroku 25 mm. Materiál: pokovená ocel. Dodávány se spojovacím materiálem. montáïní mezipanel SlouÏí k vyplnûní mezery mezi dvûma montáïními panely spojen ch skfiíní. Materiál: pokovená ocel. nosné li ty pro mont. panel Sada 2 li t pro snadné sklouznutí panelu k místu montáïe. Nosnost: max. 500 kg. Pfiímá montáï na spodní rám skfiínû. Li ty jsou souãástí dodávky skfiínû s montáïním panelem. samofiezné rouby rouby se estihrannou hlavou M4,8 x 16 mm. V raznû urychlují ãas potfiebn na montáï pfiíslu enství na mont. panel. Vhodné pro sílu plechu 1,75 aï 4 mm. Materiál: ocel. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

56 ystém fiadov ch skfiíní IP55 pro skfiíà pln mont. vyuïit. balení v ka ífika panel plocha (dm 2 ) pro skfiíà irok vyuïit. balení v ka ífika panel plocha (dm 2 ) pro skfiíà nosné balení v ka ífika li ty mezipanel v ka balení skfiínû nosné li ty pro hloubku skfiínû balení samofiezné rouby balení

57 Spacial 6000 systém fiadov perforovan montáïní panel UmoÏÀuje montáï pfiístrojû a pfiíslu enství bez nutnosti vrtání. Pro montáï pfiístrojû se pouïívají klipové matice aï Panel se upevàuje do skfiínû na nosníky. Pro montáï panelu do skfiíní do mm ífiky pouïijte 1 sadu konzol (dodávány s panelem) a sadu 2 nosníkû. Pro montáï do skfiíní ífiky mm objednejte sadu konzol a 2 sady nosníkû. Materiál: pokovená, 2 mm silná ocel. spojovací materiál klipové matice Pro montáï pfiístrojû na perforovan panel. zubové matice Pro montáï v zbroje na vysokonosnou C li tu, rám skfiínû a pfiíãníky. klecové matice Pro montáï pfiíslu enství na perforované otvory 13 x 11 mm ve vertikálních nosnících v kroku 25 mm. ploché matice Pro montáï na vertikální nosníky (napfi ) aï /64748 rouby se estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou doporuãené kombinace montáïe perforovan ch panelû MontáÏ na vysokonosné a vertikální nosníky /21064 rouby s závit 10 mm M M5 M6 M8 (1) Bez podloïky. v ka ífika sk skfiínû x x x x x x x 640 (1) MontáÏ na 4 vertik v ka ífika sk skfiínû x x x x x x x 640 Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 174

58 ch skfiíní IP55 ífika perf. rozteã mont. uïitná balení skfiínû panel v plocha (dm 2 ) , , , , , , , , , , , , , , , , PouÏijte 2 panely ífiky 800 mm / /64748 klipové matice závit balení M M M M6 100 zubové matice M6 M8 balení klecové matice M6 M8 balení ploché matice M6 M8 balení e estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou; délka: 12 mm 16 mm 18 mm 20 mm balení (1) 100 fiínû x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x fiínû (1) 38 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ální nosníky.

59 Spacial 6000 s vysokonosné nosníky Sada 2 nosníkû. SlouÏí k montáïi DIN li t a perforovan ch dílãích panelû. MontáÏ pfiíslu enství v kroku 2,5 mm (pouïitím zubov ch matic 64626, 64628, a 64638) nebo 25mm (pouïitím klecov ch matic nebo 64748). Materiál: pokovená ocel síly 2 mm. vertikální nosníky Sada 2 nosníkû. SlouÏí k montáïi DIN li t a perforovan ch dílãích panelû. MontáÏ pfiíslu enství v kroku 25 nebo 50 mm. Materiál: pokovená ocel síly 2 mm. montáïní konzoly Sada 4 konzol k uchycení montáïního panelu nebo nosníkû. MontáÏ v kroku 25 mm. Konzoly jsou souãástí dodávky skfiínû. Materiál: pokovená ocel. Nosnost: 250 kg. spojovací materiál zubové matice Urãené pro montáï na vysokonosné nosníky v kroku 2,5 mm. klecové matice Urãené k montáïi na perforovan rám skfiínû (otvory 13 x 11 mm) nebo na vysokonosné nosníky) /64628 ploché matice Pro montáï na vertikální nosníky. rouby se estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou 64746/64748 rou typ 10 m M6 M8 (1) Bez podloïky. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

60 ystém fiadov ch skfiíní IP55 nosníky pro v ku skfiínû balení nosníky pro v ku skfiínû balení konzoly pro ífiku skfiínû balení aï 1600 (1) 1 (1) Pro ífiku mm objednejte navíc sadu konzol pro dva panely 800 mm iroké. zubové matice M6 M8 balení /64638 klecové matice M6 M8 balení /21064 ploché matice M6 M8 balení by se estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou; délka: m 12 mm 18 mm 20 mm balení (1)

61 Spacial 6000 systém fiadov kombinované li ty Kombinace C li ty a DIN li ty 35 mm. MontáÏ na vertikální nosníky. Pro montáï pfiístrojû pouïijte kluzné matky a nebo klipové matice aï Materiál: oh baná pokovená ocel. DIN li ty DIN li ty 35 mm: typ A, v ka 15 mm/1,5 mm; typ B, v ka 7,5 mm/1 mm. MontáÏ na vertikální nosníky. Pro montáï pfiístrojû pouïijte klipové matice aï Materiál: oh baná pokovená ocel. C li ta MontáÏ na vertikální nosníky. Pro montáï pfiístrojû pouïijte kluzné matky aï Materiál: oh baná pokovená ocel. vysokonosná C li ta Pro montáï pfiístrojû pouïijte matice 64626, 64628, aï Materiál: pokovená ocel, 2 mm síly. spojovací materiál kluzné matky Pro montáï pfiístrojû na kombinované li ty. Dvû varianty: M3/M4 am5/m6. klipové matky Pro montáï pfiístrojû na kombinované li ty a li ty DIN /64645 kluzné matky Pro montáï pfiístrojû na C li ty. zubové matice Pro montáï v zbroje na vysokonosnou C li tu. rouby s 6hrannou hlavou a dráïkou rouby mají integrovanou podloïku aï rou typ 10 m M4 210 M5 M6 M8 (1) Bez podloïky. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 176

62 ch skfiíní IP55 kombinované pro ífiku balení li ty skfiínû délka 2 m 10 DIN pro ífiku typ balení li ty skfiínû A A A A délka 2 m A délka 2 m B 10 C li ta pro ífiku balení skfiínû délka 2 m 10 vysokonosná délka balení C li ta li ty kluzné matky pro komb. li ty M3/M4 M5/M6 balení aï /28 a 64636/38 klipové matky pro DIN li ty M4 M5 M6 balení kluzné matky pro C li ty M4 M5 M6 balení zubové matice pro vysokonosné C li ty M6 M8 balení by se estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou; délka: m 12 mm 16 mm 18 mm 20 mm balení (1) 100

63 Spacial 6000 s rozmûry vysokonosné nosníky vertikální nosníky A A DIN li ty A (1) 2000 (1) (1) Bez dûrování. (2) 7,5 mm pro C li ty A (1) Bez dûrování. montáïní panel mezipanel perforovan panel (1) F G F 25 A 25 A Ø9 x x , (2) A 40 A 35 1, x Ø10 x 18 Ø10 Ø 22 E 100 E E + 47 A D D , Ø8,5 30 4xØ12,5x8,5 D D E F G Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. D

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace V bûrov katalog Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Nyní máte úplnou volnost

Nyní máte úplnou volnost Nyní máte úplnou volnost Výkon přizpůsoben vaší volnosti Objevte úplně novou řadu! Řada XL 3 představuje systém rozvodu nízkého napětí. Tato řada byla vyvinuta Legrandem pro zjednodušení výběru toho pravého

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně DistriBox Rozváděčové skříně Tabulka výběru skříní hloubka 300 400 500 D12 Rozměry skeletu Skříň IP40 Boční kryty IP40 Skříň IP55 Boční kryty IP55 Podstavce Montážní panely šířka výška 1 QA40-180603 35462

Více

NÁSTùNNÉ ROZVADùâE WSM

NÁSTùNNÉ ROZVADùâE WSM 48 TYP WSM - IP66 JEDNOK ÍDLÉ PGR 4065 Certifikáty: Materiál skříně: Ohýbaná a svařovaná konstrukce z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm (do velikosti rozvaděče x mm) a 1,4 mm (od velikosti rozvaděče x mm).

Více

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně Základní provedení skříně obsahuje: skelet odnímatelný horní kryt odnímatelný zadní kryt otvor ve dně 2 boční lišty dveře výklopná klika vložka DB5 šroubovaná perforovaná výztuha po celém obvodu dveří

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Výběrová tabulka. Vodotěsné Mini rozvodnice. Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444

Výběrová tabulka. Vodotěsné Mini rozvodnice. Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444 Představení Kaedra Výběrová tabulka Vodotěsné Mini rozvodnice Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444 Vodotěsné rozvodnice Modulární rozměry rozvodnice

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463 TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ KB Skříň Celkové kryty dna Montážní panely Roměry skeletu výška šířka hloubka 400 KB65-80604-P 478 PD-QK0-2KD0604 4930 500 KB65-80605-P 4782 PD-QK0-2KD0605 493 PD-QK0-MP706 4939 KB65-80606-P

Více

OARD TORRES AMPLA MONTE KONTEJNERY SK ÍNù DOPL KY BOARD TORRES AMPLA MONTE KONTEJNERY SK ÍNù DOPL KY KANCELÁ SK NÁBYTEK

OARD TORRES AMPLA MONTE KONTEJNERY SK ÍNù DOPL KY BOARD TORRES AMPLA MONTE KONTEJNERY SK ÍNù DOPL KY KANCELÁ SK NÁBYTEK OARD TORRES AMPLA MONTE KONTEJNERY SK ÍNù DOPL KY BOARD TORRES AMPLA MONTE KONTEJNERY SK ÍNù DOPL KY KANCELÁ SK NÁBYTEK Vzorník dekorû bfiíza buk BOARD TORRES AMPLA MONTE Obsah stolová fiada BOARD 4 stolová

Více

Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2

Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2 Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2 Oceloplechové rozváděčové skříně řada SR2 Oceloplechové rozváděčové skříně řady SR2 jsou určeny k použití pro automatizační,

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY Giotto 1266-1336 "Nanebevstoupení" Scrovegnská kaple (Padova) AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY V vojové laboratofie firmy ELVOX se zamûfiily na v voj zafiízení, pfii ly s mnoha fie eními a nápady, pro oblast

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog

Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog www.schneider-electric.cz Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz Na webových stránkách Schneider Electric naleznete všechna potřebná

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY Giotto - "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DOMOVNÍ Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox pfiispûly k realizaci nov ch a lep ích v robkû. VIDEOMOVING umoïàuje pohybovat kamerou,

Více

Interiérová a venkovní svítidla

Interiérová a venkovní svítidla Siteco Österreich GmbH office industry traffic shopping public sports Puchgasse 2 A-1220 Wien Tel. 0043 (1) 25 0 24-0 Fax 0043 (1) 25 0 24-255 email: info@siteco.at Internet: www.siteco.at Katalog interiérov

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Gamma 75 Montované pfiestavitelné pfiíãky Gamma

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí

Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Oceloplechové rozvaděče, M IP 65 Rozvaděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Prázdné kovové skříně v nástěnném provedení s třídou ochrany I jsou určeny pro rozvaděče s vysokým stupněm krytí. Použitím

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

EPRONA a.s. Rokytnice nad Jizerou

EPRONA a.s. Rokytnice nad Jizerou EPRONA a.s. Rokytnice nad Jizerou KOSTRUKČNÍ KATALOG SKŘÍNÍ Vážení zákazníci, firma Eprona Vám tímto katalogem nabízí přehled hlavních typů vyráběných rozvaděčových skříní. Vlastní konstrukce je variabilní

Více

Rozváděčové skříně SVTL

Rozváděčové skříně SVTL Skříně pro samostatně stojící nebo řadové rozváděčové skříně Široká nabídka příslušenství umožňuje použití pro stavbu rozvodných nebo instalačních rozváděčů Kompatibilní se systémem Profi Line Příslušenství

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

[ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE WSM ]

[ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE WSM ] [ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE WSM ] [ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE WSM ] [ Typ WSM ] PRG 4061 [ Jednokřídlé provedení ] Technická data IP 66, dvoukřídlé provedení IP 55 Skelet z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm, od velikosti

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Nástěnné skříně pro datové sítě

Nástěnné skříně pro datové sítě Nástěnné skříně pro datové sítě Nástěnný rozváděč VerticalBox...56 FlatBox s 19 profilovými lištami...57 FlatBox s 19 montážním rámem...58 QuickBox s prosklenými dvířky...59 QuickBox s prosklenými dvířky/dvířky

Více

Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí

Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Oceloplechové rozvaděče, IP 65 Serie Orion + Rozváděčové skříně s dveřmi a volitelnou výzbrojí Prázdné kovové skříně v nástěnném provedení s třídou ochrany I jsou určeny pro rozvaděče s vysokým stupněm

Více

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594 Bravo Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ Kód: 50901594 2 Tuning&Performance KONCOVKA V FUKU Kód: 50901603 ZADNÍ SPOILER Kód: 50901595 3 Tuning&Performance SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16" Ráfky z lehké

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

reca instalace Máme to, co dennû potfiebujete

reca instalace Máme to, co dennû potfiebujete reca instalace Máme to, co dennû potfiebujete Instalaãní materiál reca Strana MontáÏní profily recamo 3 Profilové spojky a koncové zátky na profily recamo 4 Patky a stûnové konzoly recamo 5 Úhelníkové

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

VMS. Zapouzdření nástěnná, systémová. Systém plastového zapouzdření modulový. Vlastnosti. Aplikace. Normy. Certifikace C.3

VMS. Zapouzdření nástěnná, systémová. Systém plastového zapouzdření modulový. Vlastnosti. Aplikace. Normy. Certifikace C.3 Systém plastového zapouzdření modulový plikace Vlastnosti - Průmysl - Občanská vybavenost - Panelové rozváděče pro ovládání motorů - lektronické přístroje - Rozvodné desky nn Normy I 60439- N 60439- I

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE AS OCELOPLECHOVÉ

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE AS OCELOPLECHOVÉ w DÁTOVÝ LIST: ŘADOVÉ SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE AS OCELOPLECHOVÉ ASXXXXX0-5 ASXXXXX0-5 ASXXXXX2-5 ASXXXXX2-5 W SCHRACK-INFO Materiál: Rám: 1,5/1,75 mm lakovaný ocelový plech. Dveře: jednokřídlé 1,75 mm/dvoukřídlé

Více

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm)

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm) Řada 40 CD Nástěnné rozvodnice a skříně 40 CDK - Nástĕnné rozvodnice ve vyšším krytí - IP65-25 C +60 C 10 J IP65 Kouřové transparentní dveře - hladké stěny GW40101 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,-

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- NÁHRADNÍ DÍLY STROJÒ B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- B 220 48V / S3 Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 220 ( lepené obloïení F 3806 ) pro stroj

Více

TYPOVÉ OZNAâENÍ SVÍTIDEL

TYPOVÉ OZNAâENÍ SVÍTIDEL BASIC 2003 TYPOVÉ OZNAâENÍ SVÍTIDEL âíslo svítidla (ãíslice) Druh svûtelného zdroje (ãíslice) Poãet svûteln ch zdrojû (ãíslice) Pfiíkon svûtelného zdroje (ãíslice) ZpÛsob el. zapojení (písmeno) Druh mfiíïky

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod 3/11 IP-CZ Isola Powertekk MontáÏní návod Úvod Isola Powertekk je ocelová stfie ní krytina s nízkou hmotností vhodná pro v echny typy stfiech jiï od sklonu 10. Ta ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

Vnitfiní dvefie. Velk program pro v echny úseky v budovû

Vnitfiní dvefie. Velk program pro v echny úseky v budovû Vnitfiní dvefie Velk program pro v echny úseky v budovû Chránûno autorsk mi právy: Dotisk, i ãásteãn, pouze s na ím povolením. Zmûny vyhrazeny. 4 6 8 10 12 14 16 18 Referenãní objekty Dvefie ZK, kvalitativní

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Průmyslové rozvaděče INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Produktový katalog

Průmyslové rozvaděče INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Produktový katalog Průmyslové rozvaděče INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING Produktový katalog www.conteg.cz Obsah Průmyslové rozvaděčové skříně integ a jejich použití 3 integ samostatně stojící rozvaděče výhody a

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika NÁBYTKOVÁ KOLEâKA PEVNÁ Nábytkové koleãko pevné 24 koleãko v lisek z plastické hmoty, ãerné tûleso v lisek z ocelového plechu, povrchovû

Více

Kle tû Siko. Kle tû Siko

Kle tû Siko. Kle tû Siko Kle tû 558 KLE Tù Kle tû Siko Pro-Torq Le tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity. Polypropylenové jádro rukojetizaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoïàuje pohodlné

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP DORMA SVP 2 Samozaji Èovací antipanikov zámek Samoãinné zaji tûní dvefií okamïitû po uzavfiení tím, Ïe se západka automaticky posune vpfied to je rozhodující

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

Ceník 2010. DVE E A ZÁRUBNù. LAMINOVANÉ DVE E S D EVOT ÍSKOVOU V PLNÍ, sklo Mastercarre bez pfiíplatku LAMINOVANÉ PLATNOST CENÍKU OD 1.2.

Ceník 2010. DVE E A ZÁRUBNù. LAMINOVANÉ DVE E S D EVOT ÍSKOVOU V PLNÍ, sklo Mastercarre bez pfiíplatku LAMINOVANÉ PLATNOST CENÍKU OD 1.2. MASONITE CZ spol. s r.o. Hru kové Dvory 82, 86 2 Jihlava tel.: +4 67 121 411, fax: +4 67 211 726 e-mail: czechinfo@masonite.com, www.masonitecz.com Ceník DVE E A ZÁRUBNù PLATNOST CENÍKU OD 1.2. 1 DTD 16,-

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Metrické Průchodky kabelové metrické - P68 z polyamidu (RL 7035) Matice pojistné z polyamidu - metrické (RL 7035) Vel. Vrtání Ø Rozsah L L2 L3 Šířka klíče 2 Metr. (mm) svírání Sw (mm) Velikost Šířka Tloušťka

Více