dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty"

Transkript

1 Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním panelem (nebo volitelnû se zadními dvefimi), stfiechou, spodním rámem, konzolami pro montáïní panel a v klopnou klikou. S ohledem na iroké uplatnûní skfiínû není v klopná klika opatfiena zámkovou vloïkou, tu je nutné vyspecifikovat zvlá È. Z nabídky je moïné volit skfiíà osazenou montáïním panelem nebo volit skfiíà bez panelu a vybavit ji konstrukcí z pfiíãek a nosníkû. souprava Souprava je urãena k individuálnímu fie ení skfiínû. Lze takto sestrojit skfiíà: s konstrukãnû odli en mi dvefimi od standardu; prost rám bez zadního panelu, boãnic a dvefií s krytím IP00; atd x13 45 zámky Zámek s ergonomicky tvarovanou klikou nabízí mnoho typov ch variant: tvarové vloïky; zámkové vloïky; magnetické karty; moïnost uzamãení pomocí dvou nezávisl ch vloïek zámku; místo vloïky tlaãítko; uchycení visacího zámku. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 146

2 100 ch skfiíní IP55 M.8 Ø5 45 mu

3 Spacial 6000 s technické charakteristiky V eobecná charakteristika skfiíní Spacial 6000 Krytí Mechanická odolnost Mezinárodní certifikace Konstrukce Povrchová úprava Dvefie PrÛhledné dvefie Zadní panel Stfiecha MontáÏní panel Závûsná oka IP55 podle standardu IK10 podle standardu DNV, UL, CSA, BV. Základ skfiíní tvofií 4 s pfii roubovány na spo jsou vyrobeny z ocelo Prá ková kompozice Standardnû jsou vyrob dvefie síly 2 mm s nos K dispozici jsou závûs prostfiednictvím 4 závû stranû zámku. Dodává je z polyuretanu bez p Dvefie jsou opatfieny b podle EN Pfii roubovan k rámu Pfii roubovaná k horn Zinkovan ocelov ple Ocelov odlitek s finá rámu. Nosnost: 830 k Sokl Oh ban plech síly 2, Krytí IP30 dle EN 60 5 Barva: epoxy/polyeste Nosnost: 650 kg. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

4 ystém fiadov ch skfiíní IP55 EN EN tojiny z trojúhelníkového taïeného profilu. Tyto stojiny jsou dní a horní rám (vûnec), kter je svafiovan. Boãnice a zadní panel vého plechu síly 1,5 mm. epoxy/polyester v odstínu RAL eny z ocelového plechu síly 1,5 mm, volitelnû jsou k dispozici ností 50 kg (souprava). Úhel otevfiení je 120, pravo/levá montáï. y umoïàující otevfiení v úhlu 180. Dvefie jsou uchyceny sû na jedné stranû a 4 uzavíracích bodû pro systém táhel na ny jsou s v klopnou klikou bez zámkové vloïky. Tûsnûní na dvefiích amûèového efektu, známé jako tzv. lité tûsnûní. ezpeãnostním sklem s mechanickou odolností IK08, respektive ke stojinám. ímu rámu. ch síly 2 mm, nosnost 300 kg. lní úpravou zinkováním. âep (M12) se roubuje pfiímo do horního g v úhlu 60. Nejsou souãástí dodávky. 5 mm. 29. r, odstín RAL

5 Uzemnûní skfiínû Spa Spacial 6000 systém fiadov sloïená skfiíà s pfiedními dvefimi a zadním roubovan m panelem IP55 konstrukce Horní a spodní svafiovan rám, 4 pfii roubované stojiny, stfiecha a zadní panel. Dvefie: plné dvefie a volba mezi skfiíní s mont. panelem nebo bez; prûhledné s bezp. sklem, bez mont. panelu. V klopná klika bez zámkové vloïky. 4 konzoly pro upevnûní mont. panelu. Volitelné sokly a boãnice. certifikace BV, CSA, DNV, UL. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 148

6 ch skfiíní IP55 cial 6000 Modulární provedení ve specifickém krytí IP55/IP20, viz stranu 182.

7 Spacial 6000 s sloïená skfiíà se zadním roubovan m panelem zámková je vnûj í rozmûry poãet skfiíà (1) v mm dvefií pfiední plné dvefie prûh v h bez mont. s mont. dvefi panelu panelem (1) Souãástí dodávky není vloïka, tu nutné objednat 616 zvlá Závûsná oka Kabelová dna Zámky

8 ystém fiadov ch skfiíní IP55 sada montáïní sokl RAL 7011 ledné dvou panel v ka e boãnic 100 mm 200 mm È. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. Pfiíslu enství dvefií V eob. pfiíslu enství Klimatizace 149

9 Spacial 6000 systém fiadov sloïená skfiíà s pfiedními a zadními dvefimi IP55 konstrukce Horní a spodní svafiovan rám, 4 pfii roubované stojiny, stfiecha a zadní dvefie. Pfiední dvefie: plné dvefie nebo prûhledné s bezpeãnostním sklem. Zadní dvefie: plné, bez v ztuïného rámu. V klopné kliky bez zámkové vloïky. 4 konzoly pro upevnûní mont. panelu. Volitelné sokly a boãnice. certifikace BV, CSA, DNV, UL. Pfiíslu enství pro prû Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 150

10 ch skfiíní IP55 mysl Modulární provedení ve specifickém krytí IP55/IP20, viz stranu 182.

11 Spacial 6000 s sloïená skfiíà se zadními pln mi dvefimi vnûj í rozmûry poãet skfiíà se zadními pln mi d v mm dvefií pln mi p v h pfiední zadní pfiedními p Pfiepravní oka Kabelová dna Zámky a vloïky Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

12 ystém fiadov ch skfiíní IP55 vefimi a sada sokl RAL 7011 rûhledn mi 2 boãnic v ka fiedními 100 mm 200 mm Pfiíslu enství dvefií V eobecné pfiíslu enství Klimatizace 151

13 Spacial 6000 systém fiadov souprava kostra oplá tûní vnûj í rozmûry spodní rám sada zadní plné v mm horní rám 4 stojin stûna jedn v h stfiecha skfiínû 20/ (1) Bez zámkové vloïky. (2) Síla plechu 2 mm, nosnost 50 kg. (3) Síla plechu 1,5 mm. 152 MontáÏní panely Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

14 ch skfiíní IP55 dvefie (1) sada oduché dvojité dvou 0 (2) 15/10 (3) 20/10 (2) 15/10 (3) boãnic Modulární provedení Sokly

15 Spacial 6000 s dvefie (1) vnûj í rozmûry v ztuïn prûhledné dvefie v mm rám dvefií bezp. sklo - RAL 70 v h jednoduch dvojit jednoduché dvo (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) 87 (1) Bez zámkové vloïky. Pfiepravní oka Kabelová dna Zámky a vloïky Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

16 ystém fiadov ch skfiíní IP55 krycí 32 Rack 19" rám jité RAL 7011 eloxovan hliník RAL Pfiíslu enství dvefií V eobecné pfiíslu enství Klimatizace 153

17 Spacial 6000 systém fiadov rohové pole Spacial 6000 Rohová pole slouïí ke spojování skfiíní do prav ch úhlû pfii respektování v ech bezpeãnostních zásad elektrick ch rozvoden. Stojiny nosného rámu jsou souosé se standardní skfiíní a pro jejich vzájemné spojení slouïí standardní spojovací sada (64620). technické charakteristiky Krytí: IP55. Mechanická odolnost: IK10. Konstrukce: rám tvofií 4 trojúhelníkové stojiny, na které je pfii roubován spodní a horní svafiovan rám. Zadní panel je odnímateln. Barva: prá ková kompozice odstínu RAL Tûsnûní: na vzduchu expandovan polyuretan (tzv. lité tûsnûní). Sokl: oh ban ocelov plech síly 2,5 mm, IP30, nosnost 650 kg, RAL Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 154 Pfiíklad objednávky ro x 400 x 600: ob

18 ch skfiíní IP55 hového pole j. ãíslo

19 Spacial 6000 s rohové pole Spacial 6000 rohové pole v ka levá strana pravá strana obj. ãíslo Závûsná oka Zámky Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

20 ystém fiadov ch skfiíní IP55 sokl plné kabelové 100 mm 200 mm dno Pfiíslu enství dvefií V eobecné pfiíslu enství Klimatizace 155

21 Poznámka Rozmûry se vztahují v (pole), ke které se roh Spacial 6000 systém fiadov rozmûry Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 156

22 ch skfiíní IP Ïdy k hloubce skfiínû ové pole pfiifiazuje.

23 Spacial 6000 s pouïití rohového pole min. 43 mm Rohová pole jsou pfiizpûsobena jakékoli konfiguraci dvefií. Pfii volbû d Pfii volbû dvefií s klikami u sebe lze pouïitím vhodn ch závûsû dvefií z fie ením skfiínû spolu s pravidly manipulace v místním bezpeãnostním provozovnách. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

24 ystém fiadov ch skfiíní IP55 vefií se závûsy u sebe se lze vyhnout potkání ovládaãû na dvefiích. ískat bezpeãn manipulaãní prostor pfied rozvádûãem. Vhodn m pfiedpise splníte poïadavky kladené na bezpeãnost v elektrick ch 157

25 Spacial 6000 systém fiadov zámky Skfiínû Spacial 6000 jsou standardnû osazeny v klopnou klikou bez zámkové vloïky. Velk sortiment vloïek umoïàuje pokr t nejrûznûj í potfieby: tvarové vloïky; válcové vloïky; pûlválcové vloïky; uchycení visacího zámku; magnetické karty. Zmûna smyslu otevírání vpravo vlevo je usnadnûna symetrickou konstrukcí bloku zámku (není nutné demontovat táhla). Blok uzávûru je drïen dvûma rouby. technické údaje Materiál PA 6 vyztuïen z 30 % skeln m vláknem. Barva RAL Odolnost vûãi ohni: smyãka 650 C. Mechanická odolnost: IK Tvarové vloïky 2Válcové vloïky 3PÛlválcové vloïky 4Tlaãítko 5Magnetick klíã obj. ãíslo popis klíã plastov mm (mot klíã kovov mm (mot klíã kovov mm (mot klíã plastov klíã kovov klíã plastov klíã kovov klíã kovov trojúhelníko klíã plastov trojúhelníko klíã kovov trojúhelníko Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 158 náhradní klíãe pro

26 ch skfiíní IP55 rukojeè obj. ãíslo popis balení blok zámku s v klopnou klikou 1 tvarové vloïky obj. ãíslo popis balení ãtvercov trn 6 mm ãtvercov trn 7 mm ãtvercov trn 8 mm ãtvercov trn 8 mm s dráïkou trojúhelníkov trn 6,5 mm trojúhelníkov trn 7 mm trojúhelníkov trn 8 mm trojúhelníkov trn 9 mm trojúhelníkov trn 10 mm double bar 3 mm (mot lek) double bar 5 mm (mot lek) estihrann otvor 10 mm ãtvercov otvor 6 mm ãtvercov otvor 8 mm 1 válcové vloïky obj. ãíslo popis balení klíã 405 E klíã 421 E klíã klíã 1242 E klíã 1332 E klíã 2131 A klíã 2132 A klíã 2331 A klíã 2433 A klíã 2452 E klíã 3113 A klíã 3122 E klíã 3123 A klíã 3133 A klíã 3422 E klíã 3432 A klíã EDF klíã EDF uchycení visacího zámku obj. ãíslo popis balení uzamykatelná rukojeè zámku 1 pûlválcová vloïka a ostatní vloïky tvarové vloïky balení double bar lek) 1 double bar lek) 1 double bar lek) 1 ãtvercov 6 mm 1 ãtvercov 7 mm 1 ãtvercov 8 mm 1 ãtvercov 8 mm 1 v 7 mm 1 v 8 mm 1 v 8 mm 1 obj. ãíslo popis balení pûlválec na klíã 1242 E tlaãítko magnetick klíã univerzální magnetick klíã specifick (2) 1 (2) Konzultujte se sv m dodavatelem. náhradní klíãe pro zámkové vloïky obj. ãíslo popis balení sada 2 klíãû 1242 E sada 2 klíãû sada 2 klíãû sada 2 klíãû 3113 A sada 2 klíãû 2331 A sada 2 klíãû 2322 A sada 2 klíãû 2432 E sada 2 klíãû 2131 A sada 2 klíãû 3122 A sada 2 klíãû 3132 A sada 2 klíãû 2132 A sada 2 klíãû 2332 A sada 2 klíãû 3432 E sada 2 klíãû 2131 A 1

27 Spacial 6000 s zámky bez rukojeti ploch títek Voliteln místo standardní rukojeti Materiál PA 6 vyztuïen z 30 % skeln m vláknem. Barva RAL Odolnost vûãi ohni: 650 C. Mechanická odolnost: IK10. Moment potfiebn k otevfiení dvefií: 15 dan. Souãástí dodávky je v echen montáïní materiál vyjma vloïky. mal títek Mal títek je urãen pro dílãí a malé dvefie. Materiál PA 6 vyztuïen z 30 % skeln m vláknem. Barva RAL Odolnost vûãi ohni: 650 C. Mechanická odolnost: IK10. Moment potfiebn k otevfiení dvefií: 15 dan. Souãástí dodávky je v echen montáïní materiál vyjma vloïky. demontáïní klíã pro mal títek mal títek s válcovou vloïkou Mal títek je urãen pro dílãí a malé dvefie. Materiál PA 6 vyztuïen z 30 % skeln m vláknem. Barva RAL Odolnost vûãi ohni: 650 C. Mechanická odolnost: IK10. Moment potfiebn k otevfiení dvefií: 15 dan. Souãástí dodávky je spojovací materiál a zámková vloïka. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

28 ystém fiadov ch skfiíní IP55 ploch títek obj. ãíslo popis balení títek bez rukojeti 1 tvarové vloïky obj. ãíslo popis balení ãtvercov trn 7 mm ãtvercov otvor 8 mm trojúhelníkov trn 6,5 mm trojúhelníkov trn 8 mm double bar 5 mm (mot lek) drïák pro roubovák 1 obj. ãíslo popis balení mal títek 1 tvarové vloïky obj. ãíslo popis balení ãtvercov trn 7 mm trojúhelníkov trn 6,5 mm trojúhelníkov trn 8 mm double bar 5 mm (mot lek) drïák pro roubovák 1 obj. ãíslo balení zámkové vloïky obj. ãíslo popis balení klíã 405 E klíã 421 E klíã 455 E klíã 1242 E klíã 2131 E klíã 2132 A klíã 2433 A klíã 3113 A klíã 3432 E klíã EDF

29 Spacial 6000 systém fiadov kabelová tûsnicí dna Ocelov pozinkovan plech. Síla 1,5 mm. Jednoduchá montáï. 1, 2 a 3dílné provedení. 1dílné tûsnicí dno NavrÏené pro maximální tûsnost skfiínû. 2dílné tûsnicí dno UmoÏÀuje prûchod kabelû jedním otvorem. Opatfieno neoprenov m tûsnûním. 3dílné tûsnicí dno Vhodné zvlá tû pro 600 a 800 mm hluboké skfiínû. UmoÏÀuje prûchod kabelû dvûma otvory. Opatfieno neoprenov m tûsnûním. rozmûry skfiínû ífika (B) hloubka (C rozmûry kabelového tûsnicího dna a jeho prûchodnost Vnitfiní rozmûry kabelového dna lze snadno vypoãíst z vnûj ích rozmûrû skfiínû: B ífika rozvádûãe; C hloubka rozvádûãe; ífika otvoru = B mm; hloubka otvoru = C mm. moïnosti nastavení kabelového dna a: 25 aï 50 mm tûsnûní pro rûzné prûfiezy kabelû Pro 2 a 3dílná dna. Materiál: plastov poddajn kartáã. Zaji Èuje dobrou pracovní tûsnost. Rychlá instalace nacvaknutím na kabelové dno. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 160

30 ch skfiíní IP55 kabelové dno ) 1dílné 2dílné 3dílné dílné dno 3dílné dno C C a a a a 80 a a obj. ãíslo ífika balení skfiínû tûsnûní (x2) (x2)

31 Spacial 6000 s koleãka Sada 4 koleãek pro skfiínû. Rychlá montáï na sokl skfiínû. Barva: RAL Nosnost: 100 kg na jedno koleãko. V ka skfiínû od zemû: 110 mm. roubové podstavce Sada 4 roubov ch podstavcû. Pfiímá montáï na rozvádûã. Dvû verze: pevná a stavitelná. Nosnost: 100 kg na jeden podstavec. pfiepravní závûsná oka Sada 4 závûsn ch ok. Materiál: ocelov odlitek, pozinkovan. Pfiímá montáï na horní rám rozvádûãe. Nosnost: 830 kg v úhlu 60. pfiepravní závûsná oka Sada 4 závûsn ch ok. Materiál: pozinkovan plech. SlouÏí k pfiepravû spojen ch skfiíní. Zaji Èuje maximální pevnost a bezpeãnost pfiepravy. Nosnost: kg v úhlu 60 o. stfie ní kryt proti prachu a vodû SlouÏí k utûsnûní otvoru mezi dvûma spojen mi rozvádûãi. Materiál: ocelov plech. Barva: RAL\y Dodáván spolu s magnetick m samolepicím pásem. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

32 ystém fiadov ch skfiíní IP55 obj. ãíslo balení obj. ãíslo typ balení pevné stavitelné 1 Ø29 55 obj. ãíslo balení M 12 obj. ãíslo balení obj. ãíslo pro hloubku rozvádûãe balení

33 Spacial 6000 systém fiadov spojovací sada standardní PouÏívá se pro spojení dvou rozvádûãû vedle sebe nebo zády k sobû. Sada obsahuje: 4 montáïní konzoly, 2 stahovací svorky, neoprenové tûsnûní. vnûj í spojovací sada UmoÏÀuje spojování skfiíní s namontovan m pfiíslu enstvím na rámu. Sada obsahuje 6 svorek, 1 natvarované neoprenové tûsnûní a spojovací materiál. Nedovoluje pfiepravu pomocí závûsn ch ok. jednoduch drïák UmoÏÀuje montáï boãnic na skfiínû spojené zády nebo tehdy, nejsou-li pouïity zadní stûny rozvádûãe. Sada obsahuje spojovací materiál pro jednu sadu boãnic (16 kusû). ucpávky Sada 50 ucpávek uc na sloupcích konstru pfiíãné kabelové drïáky PouÏívají se pro uchycení kabelû podél rámu. Rychlá montáï pfii roubováním na konstrukci. Perforace pro matice nebo pro pfiíslu enství a upevàovací tfimeny kabelû. Materiál: ocelov plech, galvanizovan. DrÏáky jsou dodávány po dvou kusech. K uchycení na rám skfiínû slouïí konzoly spodní nosníky PouÏitelné i v kombinaci s kabelov m dnem a montáïním panelem. Boãní sefiízení na 25 mm. Pfiímé uchycení rouby na konstrukci. Podlouhlé otvory 25 x 10 mm umoïàující pfiizpûsobení fixaãním rozteãím zafiízení. Plech o síle 4 mm, pozinkovan. Dodává se po dvou, spoleãnû se spojovacím materiálem. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 162

34 ch skfiíní IP55 obj. ãíslo balení obj. ãíslo balení obj. ãíslo balení hycovacích otvorû kce. obj. ãíslo balení obj. ãíslo ífika skfiínû balení sada 4 konzol balení obj. ãíslo hloubka nosnost balení skfiínû kg

35 Spacial 6000 s pfiíãníky Je moïné je vzájemnû smontovat pro vytvofiení vodorovn ch drïákû zafiízení pro hluboké uchycení (2 aï 3 fiady). Plech o síle 1,5 mm, pozinkovan. Souvislost os vrtání s kostrou konstrukce. Perforace pro klecové matice. Pfiímé uchycení na kostru. Jednoduch pfiíãník jednofiad Dodává se po dvou, se spojovacím materiálem. pfiíãník dvoufiad Rychlé uchycení na rám skfiínû. Dodává se po dvou, s drïákem a spojovacím materiálem. Jednoduch pfiíãník tfiífiad Pfiímé uchycení na rám skfiínû dvûma rouby. Dodává se po dvou, se spojovacím materiálem. Jednoduch spodní pfiíãn drïák NavÏen pro rychlou montáï kabelû a vodiãû. Hloubkovû stavitelná montáï v kroku 25 mm. Materiál: pokovená ocel. Spojovací materiál je souãástí dodávky. klecové montáïní matice Matice se vkládají do perforovan ch otvorû v rámu skfiínû a do v ech montáïních nosníkû a pfiíãníkû. Materiál: pozinkovaná ocel spojovací materiál roub s integrovanou podloïkou, usnadàující montáï v tûïko pfiístupn ch místech. Samofiezn roub pro montáï zafiízení na v ztuïn rám dvefií. Materiál: pozinkovaná ocel Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

36 ystém fiadov ch skfiíní IP55 Univerzální jednofiad pfiíãník ífika/hl. nosnost (1) jednoduch univerzální skfiínû kg (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1)Rovnomûrnû rozloïeno na 2 pfiíãníky. (2)Pouze pro svislou montáï. Univerzální dvoufiad pfiíãník ífika/hl. nosnost (1) jednoduch univerzální skfiínû kg (1)Rovnomûrnû rozloïeno na 2 pfiíãníky. Univerzální tfiífiad pfiíãník ífika/hl. nosnost (1) jednoduch univerzální skfiínû kg (1)Rovnomûrnû rozloïeno na 2 pfiíãníky. obj. ãíslo ífika/hl. skfiínû (x2) (x2) 1600 obj. ãíslo roub min. balení M M obj. ãíslo typ rozmûry min. roubu ø délka balení s podloïkou M s podloïkou M s podloïkou M s podloïkou M s podloïkou M s podloïkou M bez podloïky M samofiezn 6,

37 Spacial 6000 systém fiadov rozmûry jednoduché dvefie dvojité dvefie A 262 A 90 A 150 B 90 B M8 B 205 B 150 B/2 150 A B/2 B B+16 B B+16 vnitfiní rozmûry vnitfiní rozmûry (dvojité dvefie C 110 B 274 B 165 C 165 C 125 C 110 B 27 B 1 B 125 B spojení dvou rozvádûãû 2B+4 2B+20 Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 164

38 ch skfiíní IP55 boãní pohled A 90 A 150 A A+3, min. C 90 M8 150 C+16 C+59 ) 4 65 C 165 C Ø5 Ø Detail A A: v ka B: ífika C: hloubka (vnûj í rozmûry skfiínû)

39 Spacial 6000 s sokl B 106 A 62 B 164 B 145 B 34 A 228 A 164 A 2 ífika rozvádûãe hloubka rozvádûãe montáï k rozvádûãi montáï k podlaze montáïní panel montáïní mezipan Ø10 x 18 Ø10 Ø 22 E 100 E E + 47 A D D , Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

40 ystém fiadov ch skfiíní IP55 A B A 164/B 164 A 228/B 145 el A 12 A 6xØ7 montáïní panel pln mezipanel D E A

41 Spacial 6000 systém fiadov pfiíslu enství dvefií iroká nabídka pfiíslu enství poskytuje variabilní zákaznické fie ení. MoÏnosti: vnitfiní dvefie; kapsy na dokumentaci; pult na dokumentaci a pfiístroje; aretace otevfien ch dvefií; sada závûsû pro otevfiení 180 ; nábûhové koleãko pro zatíïené dvefie; pfiídavná okna na dvefie; dvefiní kontakt; svûtlo; zemnicí vodiãe. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 166

42 ch skfiíní IP

43 Spacial 6000 s oddûlovací deska SlouÏí k oddûlení jednotliv ch polí z poïárních dûvodû nebo k prostorovému oddûlení rûzn ch sítí apod. Pfiímá montáï na rám skfiínû. Zaji Èuje krytí IP54 mezi poli. Materiál: ocelov plech síly 1,5 mm. vnitfiní dvefie UmoÏÀují montáï ovládacích a signálních pfiístrojû za prûhledné dvefie nebo mûïou b t vyuïity jako druh montáïní panel. Pfiímá montáï na rám skfiínû. Hloubkovû stavitelná montáï v kroku 25 mm. Uzamykání pomocí dvou 8mm trojúhelníkov ch trnû. Pravo/levá montáï. Materiál: ocelov plech síly 1,5 mm. Barva: prá ková v odstínu RAL obj. ãíslo vyuïitelná plocha v ka ífika boãní panel pro prûm. konektory UmoÏÀuje montáï pneumatick ch ventilû nebo konektorû ke spojení s PLC a dal ími zafiízeními. Pfiímá montáï na rám skfiínû. K dispozici jsou tfii verze redukcí k montáïi rûzn ch typû konektorû. K zakrytí nepouïit ch otvorû slouïí zaslepovací kryty. Materiál: galvanizovan ocelov plech. zaslepovací kryty a redukce Materiál: zinkovaná ocel síly 1,5 mm s tûsnûním. Vnûj í rozmûry: 150x55mm. 4 montáïní otvory Ø 4,5 mm v rozteãi 130x55mm. redukce otvor rozteã mont. otvorû M4 24/6 52 x x 32 24/10 64 x x 32 24/16 86 x x 32 Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

44 ystém fiadov ch skfiíní IP55 obj. ãíslo pro skfiíà balení v ka hloubka obj. ãíslo pro skfiíà balení v ka hloubka obj. ãíslo pro skfiíà poãet balení v h perforací zaslepovací kryt balení redukce verze balení / / /

45 Spacial 6000 systém fiadov kapsa na dokumentaci Samolepicí montáï. Formáty A3 a A4. Barva RAL kapsa na dokumentaci roubová montáï. Ocelov plech barvy RAL Pfiímá montáï na perforované li ty dvefií. Vnitfiní hloubka 65 mm. pult na dokumentaci Pomocná police na dokumentaci, mûfiicí pfiístroje apod. Pfiímá montáï na perforované li ty dvefií. Ocelov plech tlou Èky 1,5 mm. Hloubka: 390 mm. Nosnost: 30 kg. Barva: RAL Vãetnû montáïního materiálu. aretace dvefií Omezovaã otevfiení dvefií na 105. Aretace se uvolàuje tlakem na dvefie. Pfiímá montáï na dvefie. Materiál: pozinkovaná ocel. Vãetnû montáïního materiálu. závûsy 180 Sada 4 závûsû pro úhel otevfiení 180. UmoÏÀuje pravo/levou instalaci. Nosnost: 60 kg. nábûhové koleãko Pro lep í nábûh zatíïen ch dvefií na rám skfiínû. Nosnost: 60 kg. dvefiní nosná li ta UsnadÀuje instalaci pfiíslu enství na dvefie. Pfiímá montáï na dvefie rozvádûãe. Materiál: pozinkovaná ocel. Síla 2 mm. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 168

46 ch skfiíní IP55 obj. ãíslo kapsa na dokumentaci balení formát materiál hloubka A4 plast 22 mm A4 plast 40 mm A3 plast 35 mm 1 obj. ãíslo pro ífiku dvefií balení obj. ãíslo pro ífiku dvefií balení obj. ãíslo balení obj. ãíslo balení obj. ãíslo popis balení nábûhové koleãko 1 obj. ãíslo pro ífiku dvefií balení

47 Spacial 6000 s okna na dvefie skfiíní Okna umoïàují rozmístûní ovládacích a signálních prvkû za prûhledn kryt, ãímï je moïné definovat zónu autorizovaného zásahu do fiízení. okna s hliníkov m rámem Krytí: IP54. Upevnûní: závûsy umoïàují otevfiení. Uzamykání: vloïka 1242 E. Mechanická odolnost: IK08. Souãástí dodávky je montáïní ablona. C ,5 15 akrylová okna Okna jsou provedena z koufiového akrylu. Krytí: IP55. Upevnûní: závûsy umoïàují otevfiení. Uzamykání: vloïka 1242 E. Mechanická odolnost: IK08. Souãástí dodávky je montáïní ablona. A 16 A plastové okno Krytí: IP55. Vnûj í rozmûry: 213 x 133 mm. Vnitfiní rozmûry okna: 180 x 78 mm. Souãástí dodávky je montáïní ablona plastové okno pro modulární pfiístroje Krytí: IP55. Poãet modulû: 10. drïák modulárních pfiístrojû DrÏák je sloïen z DIN li ty a montáïního rámu /09178 ventilaãní Ïaluzie Materiál: ocelov plech v prá kové barvû RAL C Ø 4 C B A Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

48 ystém fiadov ch skfiíní IP55 okna rozmûr okna balení A B C A B 68 B A B 16 B okna rozmûr okna balení A B hloubka okno popis balení plastové okno 1 obj. ãíslo popis balení plastové okno pro mod. pfi drïák modulárních pfi. 1 Ïaluzie vnûj í rozmûry balení x 120 mm x 160 mm x 220 mm 1 rozmûry otvoru vnûj í délka rozmûry otvoru rozmûry Ïaluzie A B C 120 x ,8 160 x x

49 Spacial 6000 systém fiadov dvefiní spínaã Rozsah dodávky: koncov spínaã s rozpínacím kontaktem, montáïní a spojovací materiál. svûtla âtyfii provedení: se senzorem pohybu; s vypínaãem; pfienosná montáïní lampa (transportka); se zásuvkou. Zdroj svûtla: kompaktní záfiivka E27, 230 V/50 Hz, 20 W. MontáÏ: pomocí roubû nebo magnetem (provedení se senzorem a vypínaãem); nalepovací (pfienosná montáïní lampa). Pfienosná montáïní lampa je dodávána s pfiívodním kabelem. StupeÀ krytí: IP20. Izolace tfiídy II. Odpovídá standardûm EN a EN pfiíslu enství Kabel s konektory pro pfiipojení odnímateln ch lamp (se senzorem a vypínaãem) a Náhradní záfiivka svûtlo se zásuvkou Zdroj svûtla: záfiivka 11 W, 230 V. MontáÏ: magnetická. zemnicí pásky Materiál: cínovaná mûì. zemnicí vodiãe Mûdûné vodiãe s nalisovan mi oky. Izolace: zeleno/ïlutá PVC. opravn lak ve spreji Rychleschnoucí. Obsah: 430 g. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 170

50 ch skfiíní IP55 spínaã balení svûtlo popis balení svûtlo se senzorem svûtlo s vypínaãem montáïní lampa propojovací kabel náhradní záfiivka svûtlo typ zásuvky balení UTE (zemnicí kolík) VDE BS (standard UK) UL CSA CH 1 pásky prûfiez délka ífika balení mm 2 mm mm vodiãe prûfiez délka oka balení mm 2 mm v mm , , , , ,3 10 laky RAL odstín balení ed antracit 1

51 Spacial 6000 s distribuãní provedení Toto pfiíslu enství umoïàuje instalaci silov ch distribuãních prvkû vãetnû moïnosti roz ífiení rozvádûãe o horizontální nebo vertikální pfiípojnicové pole. volitelné pfiíslu enství vertikální pfiípojnicové pole Pro toto fie ení vyuïijte standardní pole rozvádûãe v ífice 300 mm (viz str. 152). horizontální pfiípojnicové pole Tato pole jsou navrïena pro vût í vyuïití pracovního prostoru rozvádûãe a maximální bezpeãnost obsluhy. UmoÏÀují upevnûní nosiãû sbûrnic. Stejné technické parametry jako rozvádûã, tj. krytí IP55, barva RAL 7032, mechanická odolnost IK10. Dodávány jsou bez boãnic, ty je nutné objednat zvlá È. Pfiíslu enství: spojovací sada 64622; kabelová dna viz str nosiãe sbûrnic univerzální Pro vertikální i horizontální pfiípojnice. Pfiímá montáï na rám rozvádûãe. nosiãe sbûrnic vertikální Pro vertikální pfiípojnice. Pfiímá montáï na rám rozvádûãe. technická pomoc 1 PouÏijte tabulku A pro v bûr jmenovitého proudu pfiípojnic na jednu fázi. 2 Z tabulky B odeãtûte maximální vzdálenost nosiãû pro dan zkratov proud Isc rms (ka), ãímï urãíte potfiebn poãet nosiãû. tabulka A jmenovit poãet proud pfiípojnic (A) na fázi Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

52 ystém fiadov ch skfiíní IP55 vnûj í rozmûry pfiípojnicové balení v h pole boãnice hloubka balení (pár) rozvádûãe obj. ãíslo hloubka rozvádûãe balení obj. ãíslo hloubka rozvádûãe balení tabulka B profil maximální rozteã nosiãû (stfied na stfied) ífika síla Isc rms (ka) (mm) (mm)

53 Spacial 6000 systém fiadov tfii varianty montáïe pln montáïní panel perforovan mon Pro umístûní pfiístrojû se roubovou montáïí a rozmístûní DIN li t. Materiál: zinkovan plech zaji Èující kontinuitu kostry a zároveà elektromagnetickou kompatibilitu. Pro umístûní pfiístroj montáïí za pouïití k vrtání. UsnadÀuje pfiidání d bûhem provozu rozv Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 172

54 ch skfiíní IP55 táïní panel kombinovaná montáï Û se roubovou lipov ch matic bez al ích pfiístrojû ádûãe. e ení kombinující perforovan panel a montáïní li ty. UmoÏÀuje vedení vodiãû za rámem. Nabízí montáï pfiístrojû z obou stran rámu

55 Spacial 6000 s pln montáïní panel Montuje se do skfiínû pomocí mont. konzol64600 (dodávány se skfiíní). Nosnost: 500 kg. Hloubkovû stavitelná montáï v kroku 25 mm. Materiál: zinkovan ocelov plech. extra irok montáïní panel Tento panel slouïí k maximalizaci montáïe ve skfiíních vysok ch mm. MontáÏ na nosné li ty (viz níïe). Hloubkovû stavitelná montáï v kroku 25 mm. Materiál: zinkovan ocelov plech. nosné li ty pro extra irok panel Sada 2 li t. Pfiímá montáï na rám skfiínû s moïností variabilní hloubkové montáïe v kroku 25 mm. Materiál: pokovená ocel. Dodávány se spojovacím materiálem. montáïní mezipanel SlouÏí k vyplnûní mezery mezi dvûma montáïními panely spojen ch skfiíní. Materiál: pokovená ocel. nosné li ty pro mont. panel Sada 2 li t pro snadné sklouznutí panelu k místu montáïe. Nosnost: max. 500 kg. Pfiímá montáï na spodní rám skfiínû. Li ty jsou souãástí dodávky skfiínû s montáïním panelem. samofiezné rouby rouby se estihrannou hlavou M4,8 x 16 mm. V raznû urychlují ãas potfiebn na montáï pfiíslu enství na mont. panel. Vhodné pro sílu plechu 1,75 aï 4 mm. Materiál: ocel. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

56 ystém fiadov ch skfiíní IP55 pro skfiíà pln mont. vyuïit. balení v ka ífika panel plocha (dm 2 ) pro skfiíà irok vyuïit. balení v ka ífika panel plocha (dm 2 ) pro skfiíà nosné balení v ka ífika li ty mezipanel v ka balení skfiínû nosné li ty pro hloubku skfiínû balení samofiezné rouby balení

57 Spacial 6000 systém fiadov perforovan montáïní panel UmoÏÀuje montáï pfiístrojû a pfiíslu enství bez nutnosti vrtání. Pro montáï pfiístrojû se pouïívají klipové matice aï Panel se upevàuje do skfiínû na nosníky. Pro montáï panelu do skfiíní do mm ífiky pouïijte 1 sadu konzol (dodávány s panelem) a sadu 2 nosníkû. Pro montáï do skfiíní ífiky mm objednejte sadu konzol a 2 sady nosníkû. Materiál: pokovená, 2 mm silná ocel. spojovací materiál klipové matice Pro montáï pfiístrojû na perforovan panel. zubové matice Pro montáï v zbroje na vysokonosnou C li tu, rám skfiínû a pfiíãníky. klecové matice Pro montáï pfiíslu enství na perforované otvory 13 x 11 mm ve vertikálních nosnících v kroku 25 mm. ploché matice Pro montáï na vertikální nosníky (napfi ) aï /64748 rouby se estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou doporuãené kombinace montáïe perforovan ch panelû MontáÏ na vysokonosné a vertikální nosníky /21064 rouby s závit 10 mm M M5 M6 M8 (1) Bez podloïky. v ka ífika sk skfiínû x x x x x x x 640 (1) MontáÏ na 4 vertik v ka ífika sk skfiínû x x x x x x x 640 Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 174

58 ch skfiíní IP55 ífika perf. rozteã mont. uïitná balení skfiínû panel v plocha (dm 2 ) , , , , , , , , , , , , , , , , PouÏijte 2 panely ífiky 800 mm / /64748 klipové matice závit balení M M M M6 100 zubové matice M6 M8 balení klecové matice M6 M8 balení ploché matice M6 M8 balení e estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou; délka: 12 mm 16 mm 18 mm 20 mm balení (1) 100 fiínû x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x fiínû (1) 38 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ální nosníky.

59 Spacial 6000 s vysokonosné nosníky Sada 2 nosníkû. SlouÏí k montáïi DIN li t a perforovan ch dílãích panelû. MontáÏ pfiíslu enství v kroku 2,5 mm (pouïitím zubov ch matic 64626, 64628, a 64638) nebo 25mm (pouïitím klecov ch matic nebo 64748). Materiál: pokovená ocel síly 2 mm. vertikální nosníky Sada 2 nosníkû. SlouÏí k montáïi DIN li t a perforovan ch dílãích panelû. MontáÏ pfiíslu enství v kroku 25 nebo 50 mm. Materiál: pokovená ocel síly 2 mm. montáïní konzoly Sada 4 konzol k uchycení montáïního panelu nebo nosníkû. MontáÏ v kroku 25 mm. Konzoly jsou souãástí dodávky skfiínû. Materiál: pokovená ocel. Nosnost: 250 kg. spojovací materiál zubové matice Urãené pro montáï na vysokonosné nosníky v kroku 2,5 mm. klecové matice Urãené k montáïi na perforovan rám skfiínû (otvory 13 x 11 mm) nebo na vysokonosné nosníky) /64628 ploché matice Pro montáï na vertikální nosníky. rouby se estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou 64746/64748 rou typ 10 m M6 M8 (1) Bez podloïky. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S.

60 ystém fiadov ch skfiíní IP55 nosníky pro v ku skfiínû balení nosníky pro v ku skfiínû balení konzoly pro ífiku skfiínû balení aï 1600 (1) 1 (1) Pro ífiku mm objednejte navíc sadu konzol pro dva panely 800 mm iroké. zubové matice M6 M8 balení /64638 klecové matice M6 M8 balení /21064 ploché matice M6 M8 balení by se estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou; délka: m 12 mm 18 mm 20 mm balení (1)

61 Spacial 6000 systém fiadov kombinované li ty Kombinace C li ty a DIN li ty 35 mm. MontáÏ na vertikální nosníky. Pro montáï pfiístrojû pouïijte kluzné matky a nebo klipové matice aï Materiál: oh baná pokovená ocel. DIN li ty DIN li ty 35 mm: typ A, v ka 15 mm/1,5 mm; typ B, v ka 7,5 mm/1 mm. MontáÏ na vertikální nosníky. Pro montáï pfiístrojû pouïijte klipové matice aï Materiál: oh baná pokovená ocel. C li ta MontáÏ na vertikální nosníky. Pro montáï pfiístrojû pouïijte kluzné matky aï Materiál: oh baná pokovená ocel. vysokonosná C li ta Pro montáï pfiístrojû pouïijte matice 64626, 64628, aï Materiál: pokovená ocel, 2 mm síly. spojovací materiál kluzné matky Pro montáï pfiístrojû na kombinované li ty. Dvû varianty: M3/M4 am5/m6. klipové matky Pro montáï pfiístrojû na kombinované li ty a li ty DIN /64645 kluzné matky Pro montáï pfiístrojû na C li ty. zubové matice Pro montáï v zbroje na vysokonosnou C li tu. rouby s 6hrannou hlavou a dráïkou rouby mají integrovanou podloïku aï rou typ 10 m M4 210 M5 M6 M8 (1) Bez podloïky. Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. 176

62 ch skfiíní IP55 kombinované pro ífiku balení li ty skfiínû délka 2 m 10 DIN pro ífiku typ balení li ty skfiínû A A A A délka 2 m A délka 2 m B 10 C li ta pro ífiku balení skfiínû délka 2 m 10 vysokonosná délka balení C li ta li ty kluzné matky pro komb. li ty M3/M4 M5/M6 balení aï /28 a 64636/38 klipové matky pro DIN li ty M4 M5 M6 balení kluzné matky pro C li ty M4 M5 M6 balení zubové matice pro vysokonosné C li ty M6 M8 balení by se estihrannou hlavou a integrovanou podloïkou; délka: m 12 mm 16 mm 18 mm 20 mm balení (1) 100

63 Spacial 6000 s rozmûry vysokonosné nosníky vertikální nosníky A A DIN li ty A (1) 2000 (1) (1) Bez dûrování. (2) 7,5 mm pro C li ty A (1) Bez dûrování. montáïní panel mezipanel perforovan panel (1) F G F 25 A 25 A Ø9 x x , (2) A 40 A 35 1, x Ø10 x 18 Ø10 Ø 22 E 100 E E + 47 A D D , Ø8,5 30 4xØ12,5x8,5 D D E F G Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaïdé objednací ãíslo S. D

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog

Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog www.schneider-electric.cz Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz Na webových stránkách Schneider Electric naleznete všechna potřebná

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Rozváděčové skříně systém TriLine-R

Rozváděčové skříně systém TriLine-R Rozváděčové skříně systém TriLine-R ABB/NN 11/05CZ_12/2007 Přístroje nízkého napětí Rozváděčové skříně TriLine-R Obsah Rozváděčové skříně TriLine-R Vlastnosti systému TriLine-R Všeobecné informace 4 Technické

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Řadové rozváděčové skříně systém TriLine-R

Řadové rozváděčové skříně systém TriLine-R Řadové rozváděčové skříně systém TriLine-R Rozváděčové skříně TriLine-R Obsah Rozváděčové skříně TriLine-R Vlastnosti systému TriLine-R Všeobecné informace 4 Technické údaje 5 Přehled systému 6 Možnosti

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

Priemyselný nábytok Kovona

Priemyselný nábytok Kovona Priemyselný nábytok Kovona ŠATNÍ SKŘÍNĚ, LAVICE KARTOTÉKY, VYKRESOVÉ SKŔÍNĚ SKŘÍNĚ SPISOVÉ A ARCHIVAČNÍ TREZORY A OHNIVZDORNÉ SKŘÍNĚ STOLY A KONTEJNERY DÍLENSKÝ PROGRAM REGÁLY ŠATNÍ SKŘÍNĚ, LAVICE SESTAVNÉ

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Minikanály a lišty pro ukládání vodičů Systém elektroinstalačních profilů KM je určen k rychlému a snadnému zhotovení elektrické, poplachové,

Více

Ceník RS 4. Platný od 21. 11. 2005. Náskok díky technice www.audi.cz. Změna cen v závislosti na. dovozních podmínkách. vyhrazena.

Ceník RS 4. Platný od 21. 11. 2005. Náskok díky technice www.audi.cz. Změna cen v závislosti na. dovozních podmínkách. vyhrazena. Náskok díky technice www.audi.cz Změna cen v závislosti na dovozních podmínkách vyhrazena. Ceny jsou uvedeny vždy včetně dopravy k prodejci. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou doporučené. Ceny a rozsah sériového

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387.

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387. 501 KLÍâE STAVITELNÉ NÁ ADÍ AUTOMOBILOVÉ 503 505 SEKÁâE A PÁâIDLA 510 VODOVÁHY 512 NÁ ADÍ ZEDNICKÉ Strany...308-309 Strany...310-333 Strany...334-336 Strany...336-337 Strany...338-339 515 NÁ ADÍ KRIMPOVACÍ

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca. www.reca.cz

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca. www.reca.cz RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca www.reca.cz HmoÏdinky a kotevní program reca - obsah 3 4-5 Nylonové hmoïdinky reca z polyamidu Obj. ã. 0905 9..... 9 HmoÏdinky Tox- Trika/Tox-Tri

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144 Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč HC 144 představuje univerzální řešení optického rozváděče pro široké

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager Kořan nábytek kompakt Stolové prvky KOMPAKT stolová deska - kompaktní deska tl. 12 mm 450 450 podnož Fedra - konstrukce podnože

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

Ceníky systémů VASA. platnost od 1.5.2013. Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně

Ceníky systémů VASA. platnost od 1.5.2013. Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně Ceníky systémů VASA platnost od 1.5.2013 Kancelář EXPRES Kancelář STANDARD Recepce Karusely Multifunkční stoly Minikuchyně a kuchyně * ceník doporučených prodejních cen * * tento ceník ruší platnost ceníků

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC

BASIC PROČ BASIC? BASIC představení řady BASIC BASIC Stavebnicový, ekonomický kancelářský nábytek pro široké uplatnění, vyráběný z dřevotřískových desek laminovaných s odolnými ABS hranami. MATERIÁL / POPIS.. dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm..

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 0 ROLETA STANDARD - ŘETÍZKOVÁ Standardní řetízková roleta pro menší rozměry, vyznačuje se pevnými ocelovými držáky pro stěnovou nebo stropní montáž, jako závaží je použit žaluziový

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 01 OBSAH ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm STANDARD 1 ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX - AL ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm KOMPAKT ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX - AL

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, 6 3/ 589 POČET PRVKŮ

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, 6 3/ 589 POČET PRVKŮ MAEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, Praha 6 Vokovice, Nechanského / 589 abulky truhlářských výrobků-so 02 MAEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU. POČE PRVKŮ 1 VYJMUO ŘEŠENÍ V RÁMCI INERIÉRU Plastová parapetní deska

Více

Posuvné kování pro interiérové dveře

Posuvné kování pro interiérové dveře Posuvné kování pro interiérové dveře Standard 100 kg O4206 Kování STANDARD100, 100kg-1křídlo 354 Kč O4240 Lišta K-075 horní 4m, Al 404 Kč O4209 Tlumení 1680 STANDARD na 1 křídlo 293 Kč O4241 Lišta K-075

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

META BASIC program. Základní program. policových regálů. Nahlédněte do našeho prospektu!

META BASIC program. Základní program. policových regálů. Nahlédněte do našeho prospektu! META BASIC program Základní program ových regálů Nahlédněte do našeho prospektu META FIX šroubované regály Příklady objednávek regálových kompletů. 80 Pro malé zatížení e. Police jsou přestavitelné ve

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

Německá kvalita dodávaná leaderem na trhu!

Německá kvalita dodávaná leaderem na trhu! Čisté šatní skříně Šatní skříně Classic Konstrukce z pevného ocelového plechu Nohy z nerezavějícího propylenu Dno skříňky hladké, snadno se vymetá Dveře s otevíráním doprava, zavěšené na čepech se svislým

Více

Ford Ranger - příslušenství

Ford Ranger - příslušenství Ford Ranger - příslušenství Změny vyhrazeny, 19.10.2012, ceny příslušenství platné od 1.1.2013 Pevná střecha - charakteristika vyrobeno z dvojitého tvrzeného plastu (ABS) vlastní šedá barvy uvnitř / stříbrně

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více