Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45"

Transkript

1 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû

2 Modulární technika pro každého Instalaãní pfiístroje Podparapetní kanál Rapid 45 Dobr v kaïdém pfiípadû: systém je univerzálnû pouïiteln, dá se instalovat jako podparapetní nebo soklov kanál a nabízí dostatek prostoru pro ukládaná vedení. Rozhodující v hoda pro rychlou a bezproblémovou montáï pfiístrojû: spínaãe, zásuvky a dal í pfiístroje se zaklapávají jedním pohybem ruky do profilu kanálu. Podparapetní kanál Rapid 45 z hliníku Snadn v bûr kanálu: systém podparapetních kanálû Rapid 45 je k dispozici také v hliníkové variantû. Variabilní tvarové díly z PVC v barvách ãistû bílé a hliníku funkãnû i opticky dokonale ladí s hliníkov m kanálem. Podparapetní kanál Rapid 45 se tak je tû lépe pfiizpûsobí interiéru. Podparapetní kanál z ocelového plechu a hliníku Komplexnû dobr : systém podparapetních kanálû s asi nejjednodu ím montáïním postupem, jak v souãasné dobû existuje. Patfií k nûmu sa- mozfiejmû pfiíslu enství, adaptéry a krycí rámeãky. Tak je moïné snadno instalovat pfiístroje do tûchto kanálû s víkem standardní ífiky 80 mm zaklapnout a je hotovo! Přístrojový sloup Soudob a moderní: Dokonal systém z adaptérû a krycích rámeãkû. Instalace pfiístrojû je snadná. Zásuvky, datová a komunikaãní technika mohou b t díky adaptérûm a vhodn m krycím rámeãkûm zaklapnuty, nejsou zapotfiebí pfiístrojové krabice. Přístrojová jednotka Dobfie osazená: Osazení pfiístrojov ch jednotek v podlahov ch systémech se provádí s také s touto novou generací zásuvek v západkovém provedení.odpadá zdlouhavé pfii- pevàování pfiístrojû rouby. Navíc, pouïitím osazen ch a zapojen ch pfiístrojov ch vloïek se instalace v oblasti dut ch podlah mnohonásobnû urychlí. 2 EGS

3 Zaklapnout a hotovo: instalujte s OBO Prostorové podmínky, zpûsoby vyuïívání prostor jsou rûzné. A proto potfiebují individuální fie ení elektroinstalace. Zcela nové moïnosti v komplexním modulárním programu na ich pfiístrojov ch systémû pfiiná í fiada. Je univerzálnû pouïitelná v podparapetních kanálech, podlahov ch systémech a pfiístrojov ch sloupech. Ve spojení s kanály a krycími rámeãky dává systém, ve kterém je v e co moïná nejlépe vzájemnû sladûno a kter se dá kdykoli doplnit. Spínaãe a zásuvky mohou b t úplnû jednodu e zaklapnuty. Tak rychlá a snadná je tû montáï pfiístrojû dosud nikdy nebyla. Samozfiejmû je nová fiada díky systému adaptérû plnû kompatibilní s kanály o ífice víka 80 mm. Dostatek místa Pfiidaná hodnota díky vût ímu prostoru: díky pfiímému upevnûní adaptérû do zámku víka kanálu a kompaktní technice fiady zb vá mnohem více prostoru pro uloïení dal ích vedení neï pfii pouïití standardních pfiístrojû. Rychlá a snadná práce âistá práce: elektrické zapojení se provádí pomocí integrovan ch bez roubov ch svorek. Je moïné provést propojení pfied instalací pfiístrojû. Díky konstrukci zásuvek z pohledu ochrany pfied nebezpeãn m dotykem nejsou zapotfiebí Ïádné pfiístrojové krabice. Pouh m stisknutím prvku svorky lze vodiãe snadno uvolnit. Popisové pole Jasn pfiípad: aby bylo vïdy patrná pfiíslu nost pfiístrojû, je na kaïdém krycím rámeãku popisové pole pro barevné a textové pfiifiazení k elektrick m, datov m a komunikaãním okruhûm. Tak je umoïnûna rychlá identifikace okruhu i pfii dodateãn ch zmûnách. Krycí rámeãek se zaklapne do adaptéru. Možnosti přizpůsobení Dokonale pfiizpûsobeny: pfiístroje mohou b t pomocí adaptérû bez problémû namontovány i do podparapetních kanálû a pfiístrojov ch sloupû s ífikou víka 80 mm. Pohledovou harmonii zaji Èují krycí rámeãky. Včetně datové a silové techniky Myslíme na v echno: v moderním souboru administrativních objektû je samozfiejmû nezbytné brát spoleãnû v úvahu také oblast datové a silové techniky s modulární technikou OBO Ïádn problém. AÈ se jedná o zásuvku nízkého napûtí, modul ochrany pfied pfiepûtím, poãítaãovou zásuvku, anténu nebo telefon: v e zapadá do systému a dá se kdykoli zmûnit. EGS 3

4 Podparapetní kanál Rapid 45 z plastu Flexibilní, estetick, univerzální: systém podparapetních kanálû Rapid 45 je vhodn do kaïdého prostoru, jak do obytn ch nebo kanceláfisk ch místností tak i pro v echny prûmyslové a komerãní oblasti pouïití. Na v bûr je fiada praktick ch tvarov ch dílû v moderním designu pro individuální realizaci. PfiepáÏky zabezpeãí oddûlení napfiíklad silov ch od datov ch a komunikaãních vedení. Podparapetní kanál Rapid 45 z hliníku U lechtil, uïiteãn a kvalitní: systém podparapetních kanálû Rapid 45 z hliníku kompletuje program. Svou funkãností v niãem nezaostává za plastov m systémem. DoplÀující tvarové díly z PVC jsou pro elegantní vzhled barevnû sladûny s hliníkov m kanálem. K systému patfií v echny tvarové díly, které jsou zapotfiebí pro pohledovû vysoce kvalitní provedení, napfi. vnitfiní, vnûj í a ploché rohy. Podparapetní kanál z ocelového plechu a hliníku Systém s profilem: tento systém se vyznaãuje absolutní jednoduchostí montáïe, modulární konstrukcí a praktick mi materiály. Kromû iroké palety kanálû z ocelového plechu sem patfií také rozsáhl program hliníkov ch kanálû se v emi potfiebn mi tvarov mi díly. Díky profilování zadní strany kanálu mohou b t kanály snadno zavû eny na konzolách nebo montáïních úhelnících montáï provádí jeden pracovník. Na zakázku lze dodat i nestandardní barvy. V hliníkovém provedení se dodávají i zvlá tní délky. Přístrojový sloup Mimofiádnû uïiteãn : modulární systém pfiístrojov ch sloupû OBO umoïàuje volitelné umístûní napájecích bodû do blízkosti pracovi tû. Dodateãná zmûna uspofiádání je kdykoli bez problémû moïná. Elegantní podlahové a stropní sloupy zaji Èují v kaïdé kanceláfii flexibilitu pfiipojení, bezpeãnost a pofiádek a zároveà vná ejí tvûrãí akcenty. Pfiístrojové sloupy OBO se dodávají v délkách do 6000 mm. Přístrojová jednotka Estetická v podlaze: pfiístrojová jednotka GE 12 R s ochrann m rámem pro koberec v sobû spojuje elegantní design a maximální jednoduchost montáïe v kaïdém ze v ech podlahov ch systémû OBO. Má pohledovû pfiíjemn kruhov inovovan ÀÛrov v vod integrovan ve sklopném víku, které se dá lehce otevfiít staãí stisknout tlaãítko. Pfiístrojové jednotky mohou b t namontovány ve v ech typech podlah. 4 EGS

5 Koncepce s budoucností Pfiístrojové systémy od OBO Nová fiada EGS je ideálním fie ením pro v echny instalace, u nichï záleïí na maximální flexibilitû. Vypínaãe a zásuvky se jen zaklapnou v profilu a jsou flexibilní i pfii dodateãn ch zmûnách. Pfiístroje se posouvají nejjednodu ím pohybem ruky. Díky variabilním a pevn m tvarov m dílûm ve verzích z PVC a hliníku se dá systém kanálû pfiizpûsobit jakékoli prostorové situaci v sledkem je v kaïdém pfiípadû perfektní, estetické a praktické fie ení. Zásuvky se dodávají v barvách bílé, ãervené, zelené, oranïové a v odstínu hliníku v jednonásobném, dvojnásobném a trojnásobném provedení. Cokoli, kdekoli, kdykoli a jakkoli chcete instalovat s OBO to jde bez problémû a rychle. EGS 5

6 Řada EGS 45 V e pro snadné objednání Typ Barva obj. č. Typ Barva obj. č. Adaptér jednonásobný pro pfiístroje ADT 45/1 černá Zásuvka trojnásobná SKSF 90 RW 3 čistě bílá SKSF 90 OR 3 oranžová SKSF 90 GN 3 zelená SKSF 90 RT 3 červená SKSF 90 AL 3 hliník Adaptér dvoj/trojnásobný pro pfiístroje Krycí rámeček jednonás. pro pfiístroje s popisov m polem ADT 45/2/3 černá Zásuvka jednonás. 33 O Zásuvka dvojnásobná 33 O SKSF 33 RW 1 čistě bílá SKSF 33 OR 1 oranžová SKSF 33 GN 1 zelená SKSF 33 RT 1 červená SKSF 33 AL 1 hliník SKSF 33 RW 2 čistě bílá SKSF 33 OR 2 oranžová SKSF 33 GN 2 zelená SKSF 33 RT 2 červená SKSF 33 AL 2 hliník Krycí rámeček dvojnás. pro pfiístroje s popisov m polem ADR 45/1 čistě bílá ADR 45/1 hliník Zásuvka trojnásobná 33 O SKSF 33 RW 3 čistě bílá SKSF 33 OR 3 oranžová SKSF 33 GN 3 zelená SKSF 33 RT 3 červená SKSF 33 AL 3 hliník Odlehčení tahu ADR 45/2 čistě bílá ADR 45/2 hliník Krycí rámeček trojnás. pro pfiístroje s popisov m polem Přepínač střídavý SKSD ZL ADR 45/3 čistě bílá ADR 45/3 hliník WS/45 čistě bílá Krycí rámeček pro pfiístroje Aura Tlačítko Zásuvka jednonásobná Zásuvka dvojnásobná ADR 80/1 čistě bílá ADR 80/1 hliník SKSD 90 RW 1 čistě bílá SKSD 90 OR 1 oranžová SKSD 90 GN 1 zelená SKSD 90 RT 1 červená SKSD 90 AL 1 hliník SKSD 90 RW 2 čistě bílá SKSD 90 OR 2 oranžová SKSD 90 GN 2 zelená SKSD 90 RT 2 červená SKSD 90 AL 2 hliník Spínač žaluziový, 1-pólový Zásuvka anténní pro TV, rádio a SAT TA / 45 čistě bílá JS/45 čistě bílá ANT/45 čistě bílá EGS

7 Typ Barva obj. č. Typ Barva obj. č. Přepěťová ochrana optická a akustická ÜSS 45-0 čistě bílá ÜSS 45-A čistě bílá DM 45 / MJ 7 čistě bílá DM 45 / MJ 7 hliník Kryt zaslepovací Kryt zaslepovací BD 45 1/1 čistě bílá BD 45 1/1 hliník DM 45 / MJ 9 čistě bílá DM 45 / MJ 9 hliník BD 45 1/2 čistě bílá BD 45 1/2 hliník DM 45 / RM 1 čistě bílá DM 45 / RM 2 hliník DM 45 / MJ 1 čistě bílá DM 45 / MJ 1 hliník DM 45 / RM 1 čistě bílá DM 45 / RM 2 čistě bílá DM 45 / MJ 2 čistě bílá DM 45 / MJ 2 hliník Modulární zásuvka kat. 5 a kat. 6 stínûná DM 45 / RM 1 čistě bílá DM 45 / RM 2 čistě bílá DM 45 / MJ 3 čistě bílá DM 45 / MJ 3 hliník DM 45 / MJ 4 čistě bílá DM 45 / MJ 4 hliník Modulární zásuvka kat. 5 a kat. 6 nestínûná ASM C5 G ASM C6 G ASM C ASM C DM 45 / MJ 5 čistě bílá DM 45 / MJ 5 hliník Další prvky (zásuvky 230 V, datová technika) naleznete v našem katalogu EGS. EGS 7

8 Vést proud Přenášet data Řídit energii VBS Spojovací a upevňovací systémy Systémy odboãn ch krabic Systémy pod omítku a do dut ch stûn Systémy svorek Systémy kabelov ch v vodek UpevÀovací systémy Systémy nosníkov ch svorek Li tové systémy roubové a natloukací systémy KTS Kabelové nosné systémy MontáÏní systémy Li tové systémy Systémy kabelov ch ÏlabÛ Systémy mfiíïov ch ÏlabÛ Systémy kabelov ch ÏebfiíkÛ Systémy pro velká rozpûtí Systémy stoupacích ÏebfiíkÛ Systém kanál-nosník svítidel Stavebnicové systémy EGS Systémy instalačních přístrojů Základní prvky Elektronické pfiístroje Systém OBO BUS Systémy dálkového ovládání Program Standard Program Dialog Program Aura Program Program pro zdravotnictví OBO BETTERMANN Best.-Nr /2004 CZ TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky Systémy ochrany pfied pfiepûtím Systémy vyrovnání potenciálû UzemÀovací systémy Systémy ochrany pfied bleskem BSS Systémy protipožární ochrany Systémy kabelov ch pfiepáïek Systémy protipoïárních kanálû Systémy se zachováním funkãnosti Systémy z nerezové oceli Systémy se zachováním funkãnosti a dle poïárních smûrnic LFS Systémy ukládání vedení Systémy instalaãních kanálû Systémy kanálû s patkovou li tou Systémy propojovacích kanálû Systémy podparapetních kanálû Podparapetní obloïení a pfiíslu enství Pfiístrojové sloupy Program do vlhk ch prostor UFS Podlahové systémy Systémy zalité mazaninou Systémy uloïené v mazaninû Systémy pro dvojité a duté podlahy Systémy pro vestavbu pfiístrojû Systémy dle poïárních smûrnic OBO BETTERMANN Praha s.r.o. Modletice 81, P.O. BOX 96, íãany tel.: , fax: Regionální kancelář Brno, Tufianka 115, Brno tel.: , tel./fax: Regionální kancelář Ostrava, Kafkova 6, Ostrava tel.: , fax: OBO BETTERMANN Slovensko s.r.o. Stará Vajnorská 17, Sklad B/XI, Bratislava tel.: fax:

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více