V konové vypínaãe Mini Vario a Vario

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V konové vypínaãe Mini Vario a Vario"

Transkript

1 Obsah Mini Vario a Vario Pfiehled... strany 2 a 3 Mini Vario, In = 12 aï 2 A t Typová oznaãení... strany 4 aï 7 t Technické údaje... t Rozmûry, schémata... strany 26 a 27 Vario, In = 12 aï 175 A t Typová oznaãení... strany 8 aï 17 t Technické údaje... t Rozmûry, schémata... strany 28 a 29 ve skfiíàkách IP 55 a IP 65 t Typová oznaãení... strany 18 aï 21 t Technické údaje... t Rozmûry, schémata... strany 3 a 31 Schneider Electric 1

2 Pfiehled Mini Vario a Vario PouÏití Otoãné vypínaãe Mini Vario a Vario se jmenovit mi proudy 12 A aï 175 A jsou vhodné pro v konové zapínání v kategoriích uïití AC-3 a DC-3, vyhrazen ch pro motory. Vypínaãe Vario se hodí k odpojování s úplnou zrakovou kontrolou odpojení (protoïe páãka nemûïe indikovat uzamknout visacím zámkem. Uplatnûní Standardní aplikace Provedení Samotné spínaãe Spínaãe ve skfiíàkách MontáÏ Pfiedinstalováno MontáÏ Pfiedinstalováno MontáÏ zákazníkem zákazníkem Tepeln proud Ith 12 a 2 A 1 32 A 1 a 16 A Jmenovit proud 8,1 a 11 A 8, A 8, A AC-23 pfii 4 V Poãet pólû Poãet pomocn ch 1 nebo 2 1 nebo 2 kontaktû Oboustranné svorkovnice Ano Upevnûní Na dvefie Na montáïní Na dvefie nebo na panel montáïní panel Ovládání Pfiímé Vysunuté, s dvefiní spojkou Pfiímé nebo vysunuté, s dvefiní spojkou Pfiímé Typ spínaãe VCDN 12 VCCDN 12 VN 12 VCFN 12GE VN 12 aï VN 2 VCDN 2 VCCDN 2 VN 2 VCFN 4GF + VCFX GF1 Strany 4 5 aï aï 21 2

3 a vypínání ãinn ch a smí en ch (ãinn ch a indukãních) zátûïí, u kter ch se vyïaduje ãasté spínání. Uplatnûní najdou také pfii pfiímém zapínání motorû vypnutou polohu, pokud nejsou kontakty skuteãnû rozpojeny a oddûleny pfiíslu nou izolaãní vzdáleností) a páãky je moïné ve vypnutém stavu V konové aplikace Samotné spínaãe Spínaãe ve skfiíàkách Pfiedinstalováno MontáÏ Pfiedinstalováno MontáÏ zákazníkem zákazníkem A 1 14 A 1 63 A 8,1 83 A 8, A 8, A (aï 8 A) (pro jmenovité proudy 125 a 175 A) 1 nebo 2 2 Na dvefie Na dno rozvádûãe Na montáïní panel Na dvûfie, nebo do modulov ch na mont. panel rozvádûãû nebo do modulov ch rozvádûãû Pfiímé Vysunuté, s dvefiní Pfiímé Pfiímé nebo Pfiímé spojkou vysunuté, s dvefiní spojkou VCp 2 VCCp 2 VVE V2 VCF 2GE aï aï VCp 6 aï VCCp 6 aï VVE 4 aï V6 VCF 6GE V2 aï V4 + VCFX GE1 + VCFX GDXE 8 a 9 1 aï aï 21 3

4 Typová oznaãení Mini Vario pro standardní pouïití Hotové sestavy 3pólové otoãné vypínaãe, 12 A a 2 A Znaãení ovládaãe Ovládací páãka uzamykatelná visacím zámkem (zámek není souãástí dodávky) StupeÀ krytí IP 65 Hlavní nouzové vypínaãe pro instalaci na dvefie Ovládaã Jm. proud Typové Hmotnost Páãka âelní títek Upevnûní oznaãení mm mm A kg âervená, uzamykatelná Îlut Ø 22,5 12 VCDN 12,177 aï tfiemi visacími zámky 6 x 6 (Ø 4 aï Ø 8) VCDN 2 2 VCDN 2,177 Hlavní nouzové vypínaãe pro instalaci na montáïní panel (1) Ovládaã Jm. proud Typové Hmotnost Páãka âelní títek Upevnûní oznaãení mm mm A kg âervená, uzamykatelná Îlut Ø 22,5 12 VCCDN 12,334 aï tfiemi visacími zámky 6 x 6 (Ø 4 aï Ø 8) 2 VCCDN 2,334 VCCDN 2 Hlavní vypínaãe pro instalaci na montáïní panel Ovládaã Jm. proud Typové Hmotnost Páãka âelní títek Upevnûní oznaãení mm mm A kg âerná, uzamykatelná âern Ø 22,5 12 VBDN 12,177 aï tfiemi visacími zámky 6 x 6 (Ø 4 aï Ø 8) 2 VBDN 2,177 VBDN 2 (1) Vypínaãe se dodávají s nástavcem hfiídelky VZN 17 a s dvefiní spojovací destiãkou KZ 32, viz stranu 6. strany 26 a 27 4

5 Typová oznaãení Mini Vario pro standardní pouïití MontáÏ zákazníkem Tûla vypínaãû, pfiídavné moduly Tûlo vypínaãe Popis Jmenovit proud Typové Hmotnost A oznaãení kg 3pólové 12 VN 12,11 vypínaãe 2 VN 2,11 VN 2 Pfiídavné moduly Popis Jmenovit proud Typové Hmotnost A oznaãení kg Moduly hlavních pólû 12 VZN 12,2 2 VZN 2,2 VZN 11 Moduly pólû stfiedních vodiãû (N) 12 a 2 VZN 11,2 s kontakty s pfiedbûïn m zapnutím a následn m vypnutím Zemnicí moduly (PE) 12 a 2 VZN 14,16 Moduly blokû 1 zapínací (N/O) VZN 5,2 pomocn ch kontaktû se zpoïdûn m sepnutím VZN 14 1 vypínací (N/C) VZN 6,2 s pfiedbûïn m rozpojením Ochranné kryty Pro pfiídavné moduly VZN 26,4 vstupních svorek pólû nebo moduly bloku pomocn ch kontaktû Pro tûla vypínaãû VZN 8,7 (kryt na 3pólov spínaã) VZN 5 Maximální poãet pfiídavn ch modulû nasaditeln ch na tûlo vypínaãe VZN 12 nebo VZN VZN 12 nebo VZN 2 VN 12 nebo VZN 26 nebo nebo VZN 11 + VZN 14 VN 2 nebo VZN 5 nebo VZN 6 VZN 5 nebo VZN 6 VZN 8 strany 26 a 27 5

6 KCC 1YZ VZN 14 VN 12, VN 2 VZN 17, VZN 3 KCD 1PZ KZ 32, KZ 83 KAD 1PZ 6

7 Typová oznaãení Mini Vario pro standardní pouïití Ovládaãe a pfiíslu enství StupeÀ krytí IP 65 Znaãení ovládaãe Ovládací páãka uzamykatelná visacím zámkem (zámek není souãástí dodávky) Ovládaã se upevàuje do 1 otvoru 22,5; dal í ovládaãe viz strany 14 aï 17 Dal í pfiíslu enství a prázdné skfiíàky viz stranu 19 Páãky a ãelní destiãky hlavních nouzov ch vypínaãû Páãka âelní títek Typové Hmotnost mm oznaãení kg âervená, uzamykatelná Îlut KCC 1YZ,5 jedním visacím zámkem 45 x 45 (Ø 4 aï Ø 6) âervená, uzamykatelná Îlut KCD 1PZ,84 aï tfiemi visacími zámky 6 x 6 (Ø 4 aï Ø 8) Páãky a ãelní destiãky hlavních vypínaãû Páãka âelní títek Typové Hmotnost mm oznaãení kg âerná, uzamykatelná âern KAD 1PZ,84 aï tfiemi visacími zámky 6 x 6 (Ø 4 aï Ø 8) Souãásti pro spojení s dvefimi Pro vypínaãe umístûné na mont. panelu, spojené s ovládací páãkou na dvefiích Popis âelní Vzdálenost mezi Prodáváno Typové Hmotnost títek dnem a dvefimi v oznaãení rozvádûãe mnoïství mm mm kg Nástavec hfiídelky VZN 17, VZN 3,13 Dvefiní spojovací destiãka 45 x 45 5 KZ 32,17 nebo 6 x 6 Destiãka pro montáï 45 x 45 5 KZ 83,25 na dvefie nebo 6 x 6 strany 26 a 27 7

8 Typová oznaãení Vario pro v konové aplikace Hotové sestavy 3pólové otoãné vypínaãe 2 A aï 175 A Znaãení ovládaãe Ovládací páãka uzamykatelná visacím zámkem (zámek není souãástí dodávky) StupeÀ krytí IP 65 Hlavní nouzové vypínaãe pro instalaci na dvefie Páãka âelní títek mm Upevnûní Jm. proud A Typové oznaãení Hmotnost kg VCF âervená, uzamykatelná Îlut Ø 22,5 12 VCD 2,215 aï tfiemi visacími zámky 6 x 6 (Ø 4 aï Ø 8) 2 VCD 1, VCD, VCD 1,215 4 VCD 2,215 4 rouby 12 VCF 2,25 2 VCF 1,25 25 VCF,25 32 VCF 1,25 4 VCF 2,25 63 VCF 3,56 8 VCF 4,56 âervená, dlouhá, Îlut 4 rouby 125 VCF 5 1,2 uzamykatelná aï tfiemi 9 x 9 visacími zámky 175 VCF 6 1,2 (Ø 4 aï Ø 8) VCF 5 Hlavní nouzové vypínaãe pro instalaci na montáïní panel (1) âervená, uzamykatelná Îlut Ø 22,5 12 VCCD 2,392 aï tfiemi visacími zámky 6 x 6 (Ø 4 aï Ø 8) 2 VCCD 1, VCCD, VCCD 1,392 4 VCCD 2,392 4 rouby 12 VCCF 2,527 2 VCCF 1, VCCF, VCCF 1,527 4 VCCF 2, VCCF 3,44 8 VCCF 4,68 VCCF âervená, dlouhá, Îlut 4 rouby 125 VCCF 5 1,32 uzamykatelná aï tfiemi 9 x 9 visacími zámky (Ø 4 aï Ø 8) 175 VCCF 6 1,32 (1) Jednotka se dodává s nástavcem hfiídelky VZN 17 a s dvefiní spojovací destiãkou KZ 32 nebo KZ 74, viz stranu 12. strany 28 a 29 8

9 Typová oznaãení Vario pro v konové aplikace Hotové sestavy 3pólové otoãné vypínaãe 12 A aï 175 A Znaãení ovládaãe Ovládací páãka uzamykatelná visacím zámkem (zámek není souãástí dodávky) StupeÀ krytí IP 65 Hlavní vypínaãe pro instalaci na dvefie Páãka âelní títek mm Upevnûní Jm. proud A Typové oznaãení Hmotnost kg VBD âerná, uzamykatelná âern Ø 22,5 12 VBD 2,215 aï tfiemi visacími zámky 6 x 6 (Ø 4 aï Ø 8) 2 VBD 1, VBD, VBD 1,215 4 VBD 2,215 4 rouby 12 VBF 2,25 2 VBF 1,25 25 VBF,25 32 VBF 1,25 4 VBF 2,25 63 VBF 3,56 8 VBF 4,56 VBF 4 âerná, dlouhá, âern 4 rouby 125 VBF 5 1,2 uzamykatelná aï tfiemi 9 x 9 visacími zámky 175 VBF 6 1,2 (Ø 4 aï Ø 8) Hlavní nouzové vypínaãe Pro instalaci na montáïní panel nebo modulární rozvádûã Páãka âelní títek Upevnûní Jm. proud mm A Typové oznaãení Hmotnost kg âervená, uzamykatelná Îlut 25 VVE,25 jedním visacím zámkem 45 x 45 (Ø 4 aï Ø 6) 32 VVE 1,25 4 VVE 2,25 63 VVE 3,53 Hlavní vypínaãe 8 VVE 4,53 Pro instalaci na montáïní panel nebo modulární rozvádûã Páãka âelní títek Jm. proud Typové oznaãení Hmotnost mm A kg VVE 1 âerná, neuzamykatelná âern 25 VVD,25 45 x VVD 1,25 4 VVD 2,25 63 VVD 3,56 8 VVD 4,56 strany 28 a 29 9

10 Typová oznaãení Vario pro v konové aplikace MontáÏ zákazníkem Tûla vypínaãû, pfiídavné moduly, pomocné kontakty Tûla vypínaãû Popis Jmenovit proud Typové oznaãení Hmotnost A kg 3pólov 12 V2,2 vypínaã (1) 2 V1,2 25 V,2 V 32 V1,2 4 V2,2 63 V3,5 8 V4,5 125 V5,9 Pfiídavné moduly 175 V6,9 Moduly hlavních pólû 12 VZ 2,5 V5 2 VZ 1,5 25 VZ,5 32 VZ 1,5 4 VZ 2,5 63 VZ 3,1 8 VZ 4,1 VZ VZ 11 Moduly pólû stfiedních vodiãû 12 aï 4 VZ 11,5 s kontakty s pfiedbûïn m zapnutím a následn m vypnutím (1) 63 a 8 VZ 12,1 125 a 175 VZ 13,25 Zemnicí moduly 12 aï 4 VZ 14,5 63 a 8 VZ 15,1 125 a 175 VZ 16,25 Moduly blokû pomocn ch kontaktû VZ 15 1 VZ 2 Moduly blokû pomocn ch kontaktû 1 Z + 1 V (2) VZ 7,5 s 2 pomocn mi kontakty 1 Z + 1 Z VZ 2,5 (1) Ochranné kryty lze získat na poïádání, viz stranu 16. (2) Zapínací kontakty (N/O) s následn m zapnutím, vypínací kontakty (N/C) s pfiedbûïn m vypnutím. strany 28 a 29

11 Typová oznaãení Vario pro v konové aplikace MontáÏ zákazníkem Tûla vypínaãû, pfiídavné moduly, pomocné kontakty Maximální poãet pfiídavn ch modulû nasaditeln ch na tûlo vypínaãe 1 pfiídavn modul na kaïdé stranû tûla vypínaãe VZ 7 aï VZ 2 + Vp + VZ 7 nebo VZ 2 VZ VZ 7 nebo nebo nebo V5 nebo VZ 11 nebo VZ VZ 11 nebo VZ 12 VZ VZ 2 nebo V nebo nebo nebo nebo VZ 14 nebo VZ 15 + aï + VZ 14 nebo VZ 15 VZ VZ 13 nebo V4 nebo nebo V6 nebo VZ p/vz aï VZ VZ p/vz aï VZ 4 VZ VZ 16 2 pfiídavné moduly na kaïdé stranû tûla vypínaãe VZ p + VZ p + Vp + VZ p + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 14 VZ + VZ + V + VZ + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 14 VZ 1 + VZ 1 + V1 + VZ 1 + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 14 VZ 2 + VZ 2 + V2 + VZ 2 + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 14 VZ 3 + VZ 3 + V3 + VZ 3 + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 12 nebo VZ 15 VZ 4 + VZ 4 + V4 + VZ 4 + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 12 nebo VZ 15 Poznámka: Pfiídavné moduly upevàované vedle tûla vypínaãe obsahují hlavní póly. Na jedno tûlo pfiipadají maximálnû 3 hlavní póly. strany 28 a 29 11

12 VN 12, VN 2 V2 V2 VZN 17, VZN 3 KZ 32, KZ 83 V3, V4 VZ 18, VZ 31 KAF 2PZ KCF 2PZ KZ 74, KZ 81 V5, V6 KBF 2PZ VZ 18, VZ 31 KDF 2PZ KZ 74, KZ 81 KBF 3PZ KDF 3PZ KAF 3PZ KCF 3PZ 12

13 Typová oznaãení Mini Vario a Vario MontáÏ zákazníkem Ovládaãe Oznaãení ovládaãe Ovládací páãka uzamykatelná visacím zámkem (není souãástí dodávky) StupeÀ krytí IP 65 Páãky a ãelní destiãky hlavních nouzov ch vypínaãû Pro Ovládaã Typové oznaãení Hmotnost tûlo Páãka âelní destiãka vypínaãe Rozmûry Upevnûní mm kg VN 12, VN 2 âervená, Îlutá Ø 22,5 KCC 1YZ,5 V2 V2 uzamykatelná 45 x 45 jedním visacím zámkem (Ø 4 aï Ø 6) 4 rouby KCE 1YZ,4 âervená, Îlutá Ø 22,5 KCD 1PZ,82 uzamykatelná 6 x 6 aï tfiemi visacími zámky (Ø 4 aï Ø 8) 4 rouby KCF 1PZ,75 V3 âervená, Îlutá 4 rouby KCF 2PZ,7 a uzamykatelná 6 x 6 V4 aï tfiemi visacími zámky (Ø 4 aï Ø 8) V5 âervená, Îlutá 4 rouby KCF 3PZ (1),16 a uzamykatelná 9 x 9 V6 aï tfiemi visacími zámky (Ø 4 aï Ø 8) Páãky a ãelní destiãky hlavních vypínaãû Pro Ovládaã Typové oznaãení Hmotnost tûlo Páãka âelní destiãka vypínaãe Rozmûry Upevnûní mm kg VN 12, VN 2 âerná, uzamy- âerná Ø 22,5 KAD 1PZ,82 V2 V2 katelná aï tfiemi 6 x 6 visacími zámky (Ø 4 aï Ø 8) 4 rouby KAF 1PZ,75 V3 âerná, uzamy- âerná 4 rouby KAF 2PZ,7 a katelná aï tfiemi 6 x 6 V4 visacími zámky (Ø 4 aï Ø 8) V5 âerná, dlouhá, âerná 4 rouby KAF 3PZ (1),16 a uzam. aï tfiemi 9 x 9 V6 visacími zámky (Ø 4 aï Ø 8) (1) Pfii instalaci vypínaãû 63 A a 8 A je nutno samostatnû objednat pfiizpûsobovací destiãku KZ 16 (viz stranu 16). strany 26 aï 29 13

14 VN 12, VN 2 V2 V2 VZN 17, VZN 3 KZ 32, KZ 83 V3, V4 VZ 18, VZ 31 KAF 2PZ KCF 2PZ KZ 74, KZ 81 V5, V6 KBF 2PZ VZ 18, VZ 31 KDF 2PZ KZ 74, KZ 81 KBF 3PZ KDF 3PZ KAF 3PZ KCF 3PZ 14

15 Typová oznaãení Mini Vario a Vario MontáÏ zákazníkem Ovládaãe Oznaãení ovládaãe StupeÀ krytí IP 65 Páãky a ãelní destiãky hlavních nouzov ch vypínaãû Pro Ovládaã Typové oznaãení Hmotnost tûlo Páãka âelní destiãka vypínaãe Rozmûry Upevnûní mm kg VN 12, VN 2 âervená, Îlutá Ø 22,5 KCC 1LZ,5 V2 V2 neuzamykatelná 45 x 45 4 rouby KCE 1LZ,4 Îlutá Ø 22,5 KDD 1PZ,82 6 x 6 4 rouby KDF 1PZ,75 V3 âervená, dlouhá, Îlutá 4 rouby KDF 2PZ,7 a neuzamykatelná 6 x 6 V4 V5 âervená, dlouhá, Îlutá 4 rouby KDF 3PZ (1),16 a neuzamykatelná 9 x 9 V6 Páãky a ãelní destiãky vypínaãû Pro Ovládaã Typové oznaãení Hmotnost tûlo Páãka âelní destiãka vypínaãe Rozmûry Upevnûní mm kg VN 12, VN 2 âerná, âerná Ø 22,5 KAC 1BZ,5 V2 V2 neuzamykatelná 45 x 45 4 rouby KAE 1BZ,4 âerná Ø 22,5 KBD 1PZ,55 6 x 6 4 rouby KBF 1PZ,45 V3 âerná, âerná 4 rouby KBF 2PZ,7 a neuzamykatelná 6 x 6 V4 V5 âerná, âerná 4 rouby KBF 3PZ (1),16 a neuzamykatelná 9 x 9 V6 (1) Pfii instalaci vypínaãû 63 A a 8 A je nutno samostatnû objednat pfiizpûsobovací destiãku KZ 16 (viz stranu 16). strany 26 aï 29 15

16 Typová oznaãení Mini Vario a Vario Pfiíslu enství Ochranné kryty vstupních svorkovnic Popis Pro Typové oznaãení Hmotnost pouïití s kg VZ 8 Pro tûla vypínaãû V2 V2 VZ 8,15 (kryt na 3 póly) V3 a V4 VZ 9,2 V5 a V6 VZ 1,6 Pro moduly pfiídavn ch pólû VZ 2 VZ 2, VZ 11, VZ 14 VZ 26,5 (kryt na 1 pól) VZ 3, VZ 4, VZ 12, VZ 15 VZ 27,7 VZ 26 VZ 13, VZ 16 VZ 28,2 Pro bloky kontaktû s 2 pomocn mi VZ 29,5 kontakty Souãásti pro spojení s dvefimi Pro vypínaãe upevnûné na montáïním panelu, spojené s ovládací páãkou na dvefiích Popis Pro Vzdálenost mezi Prodáváno Typové oznaãení Hmotnost pouïití s dnem a dvefimi skfiíàky v mnoïství mm kg VZ 18 Nástavec VN 12, VN VZN 17 (1),1 hfiídelky V2 V VZN 3 (1),13 V2 V VZ 17, VZ 3,125 V3 a V VZ 18, VZ 31,215 V5 a V VZ 18, VZ 31,215 KZ 32 Dvefiní spojovací VN 12, VN 2 5 KZ 32,177 destiãka V2 V2 V3 V6 5 KZ 74,2 Popis Pro Rozmûry Prodáváno Typové oznaãení Hmotnost pouïití s ãelní destiãky v mnoïství mm kg Destiãky pro VN 12, VN 2 45 x 45 5 KZ 83,25 upevnûní páãky V2 V2 nebo 6 x 6 na dvefie pomocí 4 roubû V3 a V4 6 x 6 5 KZ 81,1 V3 V6 9 x 9 5 KZ 81,1 KZ 81 PfiizpÛsobovací V3 a V4 9 x 9 5 KZ 16,75 destiãka pro vypínaãe (1) Lze pouïít s vypínaãi V2 a V2. strany 26 aï 29 16

17 Typová oznaãení Mini Vario a Vario Pfiíslu enství Pfiíslu enství pro ovládání Popis Pro Rozmûry ãelní Prodáváno Typové oznaãení Hmotnost pouïití s destiãky v mnoïství mm kg DrÏák títku se âelní destiãkou 45 x 45 5 KZ 13,6 stfiíbrnû zbarven m ãist m títkem 6 x 6 5 KZ 15,65 KZ 15 9 x 9 5 KZ 13,7 DrÏák títku âelní destiãkou 45 x 45 2 KZ 14,6 bez títku 6 x 6 1 KZ 16,65 9 x 9 5 KZ 11,7 Stfiíbrnû zbarvená KZ 14 2 KZ 76,2 destiãka na títek pro oznaãení zákazníkem KZ 16 1 KZ 77,1 KZ 67 KZ 11 5 KZ 1,5 Sada tûsnûní VN 12, VN 2 45 x 45 5 KZ 65,37 V2 V2 6 x 6 5 KZ 66,33 V3 a V4 6 x 6 5 KZ 62,33 V3 V6 9 x 9 5 KZ 67,64 Z1 Utahovací nástroj Pro montáï 5 Z1,5 do otvoru Ø 22,5 strany 26 aï 29 17

18 Typová oznaãení Vario ve skfiíàkách Hotové sestavy Vypínaãe ve skfiíàkách pro v konové aplikace 3pólové vypínaãe 1 A aï 14 A, otoãn ovládaã, vyhovují IEC a IEC 24 Ovládací páãka uzamykatelná visacím zámkem (zámek není souãástí dodávky) StupeÀ krytí IP 65, utûsnitelné a uzamykatelné Kryt uzamykateln v poloze I (ZAP), aï do jmenovitého proudu 63 A Znaãení na ãelní destiãce VCF GE 3pólové hlavní nouzové vypínaãe (1) Ovládaã Jmen. V kon Zabudované tûlo pfiipojení oznaãení MoÏná Typové Hmotnost proud Páãka Rozmûry AC-23 vypínaãe ãelní destiãky pfii 4 V (2) mm A kw kg âervená, Îlutá 1 4 V2 2 VCF 2GE,5 uzamykatelná 6 x 6 aï 3 visacími 16 5,5 V1 2 VCF 1GE,5 zámky (Ø 4 aï Ø 8) 2 7,5 V 2 VCF GE, V1 2 VCF 1GE, V2 2 VCF 2GE, V3 3 VCF 3GE, V4 3 VCF 4GE,93 VCF 3GE âervená Îlutá 1 37 V5 1 VCF 5GE 2,19 kfiíïová páãka, 9 x 9 uzamykatelná aï 3 visacími zámky V6 1 VCF 6GE 2,19 (Ø 4 aï Ø 8) 3pólové hlavní / nouzové vypínaãe (1) âerná, âerná 1 4 V2 2 VBF 2GE,5 uzamykatelná 6 x 6 aï 3 visacími 16 5,5 V1 2 VBF 1GE,5 zámky (Ø 4 aï Ø 8) 2 7,5 V 2 VBF GE, V1 2 VBF 1GE, V2 2 VBF 2GE, V3 3 VBF 3GE, V4 3 VBF 4GE,93 VBF GE âerná âerná 1 37 V5 4 VBF 5GE 2,19 kfiíïová páãka, 9 x 9 uzamykatelná aï 3 visacími zámky V6 4 VBF 6GE 2,19 (Ø 4 aï Ø 8) Vypínaãe ve skfiíàkách pro standardní aplikace 3pólové vypínaãe 1 A aï 32 A, otoãn ovládaã, vyhovují IEC StupeÀ krytí IP 55, utûsnitelné a uzamykatelné 3pólové hlavní / nouzové vypínaãe (1) âervená, Îlutá 1 4 VN 12 2 VCFN 12GE (2),422 uzamykatelná buì 6 x 6 1 visacím zámkem 16 5,5 VN 2 2 VCFN 2GE (2),422 (Ø 8), nebo 3 visacími 2 7,5 V VCFN 25GE,512 zámky (Ø 6) V1 VCFN 32GE,512 VCFN 12GE V2 VCFN 4GE,512 (1) Charakteristiky vypínaãû si mûïete vyïádat u místního prodejce. (2) SkfiíÀky VCF a VBF viz stranu 8. strany 3 a 31 18

19 Typová oznaãení Vario ve skfiíàkách MontáÏ zákazníkem Prázdné skfiíàky SkfiíÀka s krytím IP 65 s ãervenou uzamykatelnou páãkou a Ïlutou ãelní destiãkou (pro instalaci hlavního nebo nouzového vypínaãe) Pro tûlo Jmenovit MoÏná Typové Hmotnost vypínaãe proud pfiipojení (1) oznaãení A kg VN 12, VN VCFX GE1,34 V2 V2 V2 V VCFX GE4,66 VBFX GE2 V3 a V VCFX GE2,66 4 VCFX GDXE,66 SkfiíÀka s krytím IP 65 s ãernou uzamykatelnou páãkou a ãernou ãelní destiãkou (pro instalaci hlavního/ nouzového vypínaãe) Pro tûlo Jmenovit MoÏná Typové Hmotnost vypínaãe proud pfiipojení (1) oznaãení A kg VN 12, VN VBFX GE1,34 V2 V2 V2 V VBFX GE4,66 V3 a V VBFX GE2,66 4 VBFX GDXE,66 Tûla vypínaãû pro standardní pouïití (2) Popis Jmenovit proud Typové Hmotnost A oznaãení kg 3pólové vypínaãe 1 VN 12,11 16 VN 2,11 Tûla vypínaãû pro v konové aplikace (2) Popis Jmenovit proud Typové Hmotnost A oznaãení kg 3pólové vypínaãe 1 V2,2 16 V1,2 V 2 V,2 25 V1,2 32 V2,2 5 V3,2 (1) Viz stranu 8. (2) Charakteristiky vypínaãû si mûïete vyïádat u místního prodejce. 63 V4,2 strany 3 a 31 19

20 Typová oznaãení Vario ve skfiíàkách Pfiídavné moduly VZ VZ 15 VZ 11 VZ 2 Pfiídavné moduly do skfiínûk VCF a VBF Popis Jmenovit proud Typové Hmotnost A oznaãení kg Moduly hlavních pólû 1 VZ 2,5 (instalované do skfiínûk) 16 VZ 1,5 2 VZ,5 25 VZ 1,5 32 VZ 2,5 5 VZ 3,1 63 VZ 4,1 Moduly pólû stfiedních vodiãû (N) 1 aï 32 VZ 11,5 s kontakty s pfiedbûïn m zapnutím a následn m vypnutím 5 a 63 VZ 12,1 1 a 14 VZ 13,25 Zemnicí moduly (PE) 1 aï 32 VZ 14,5 5 a 63 VZ 15,1 1 a 14 VZ 16,25 Moduly blokû pomocn ch kontaktû 1 Z + 1 V (1) VZ 7,5 se dvûma pomocn mi kontakty 1 Z + 1 Z VZ 2,5 Maximální poãet pfiídavn ch modulû nasaditeln ch na tûlo vypínaãe 1 pfiídavn modul na kaïdé stranû tûla vypínaãe VZ 7 nebo VZ 2 + Vp + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 12 + nebo V nebo + VZ 11 nebo VZ 12 nebo VZ 14 nebo VZ 15 + aï + VZ 14 nebo VZ 15 nebo V4 nebo VZ p/vz aï VZ VZ p/vz aï VZ 4 2 pfiídavné moduly na kaïdé stranû tûla vypínaãe VZ p + VZ p + Vp + VZ p + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 14 VZ + VZ + V + VZ + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 14 VZ 1 + VZ 1 + V1 + VZ 1 + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 14 VZ 2 + VZ 2 + V2 + VZ 2 + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 11 nebo VZ 14 VZ 3 + VZ 3 + V3 + VZ 3 + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 12 nebo VZ 15 VZ 4 + VZ 4 + V4 + VZ 4 + VZ 7 nebo VZ 2 nebo VZ 12 nebo VZ 15 Poznámka: Pfiídavné moduly upevàované vedle tûla vypínaãe obsahují hlavní póly. Na jedno tûlo pfiipadají maximálnû 3 hlavní póly. (1) Zapínací kontakt (N/O) s následn m vypnutím, vypínací kontakt (N/C) s pfiedbûïn m zapnutím. Rozmûry a schémata: strany 3 a 31 2

21 Typová oznaãení Vario ve skfiíàkách Pfiídavné moduly Pfiídavné moduly do skfiínûk VCFN 12GE a 2GE Popis Jmenovit proud Typové Hmotnost A oznaãení kg Moduly hlavních pólû 1 VZN 12,2 VZN VZN 2,2 Modul pólu stfiedního vodiãe (N) 1 a 16 VZN 11,2 s kontakty s pfiedbûïn m zapnutím a následn m vypnutím Zemnicí moduly (PE) 1 a 16 VZN 14,16 VZN 14 Modul bloku pomocn ch kontaktû 1 zapínací kontakt (N/O) VZN 5,2 s následn m sepnutím 1 vypínací kontakt (N/C) VZN 6,2 s pfiedbûïn m rozpojením VZN 5 Maximální poãet pfiídavn ch modulû nasaditeln ch na tûlo vypínaãe VZN 12 nebo VZN VZN 12 nebo VZN 2 VN 12 nebo nebo VZN 11 nebo VN 2 nebo VZN 5 nebo VZN 6 nebo VZN 5 nebo VZN 6 VZN 14 strany 3 a 31 21

22 Technické údaje Mini Vario a Vario Typ vypínaãe (velikost) Mini Vario 12 2 Vario Prostfiedí Vyhovuje normám IEC Certifikace v robku Ochranná úprava UL, CSA, GL TC StupeÀ krytí IP 2 v souladu s IEC 529 (s nasazen m ochrann m krytem) Teplota okolního vzduchu C Odolnost proti ohni 96 C v souladu s IEC Odolnost proti rázu 15 gn 3 gn 15 gn 3 gn sinusová pûlvlna = 11 ms v souladu s IEC Odolnost proti chvûní 5 gn 1 gn 1 gn 1 gn 1 15 Hz v souladu s IEC Elektrické charakteristiky pfii napájení stfiídav m napûtím Jmenovité napûtí V Jmenovité rázové v drïné kv napûtí (Uimp) Smluvní tepelné proudy na A volném vzduchu (Ith) a jmenovit trvale pfievádûn proud (lu) Smluvní tepeln proud pfii A instalaci ve skfiíàce (Ithe) Jmenovit v kon a proud AC-21A/22A V A AC-23A 23 V A/kW 1,6/3 14/4 19,7/5,5 19,7/5,5 24 V A/kW 1,6/3 14/4 19,9/5,5 18,9/5,5 4 V A/kW 8,1/4 11/5,5 14,5/7,5 21,8/ V A/kW 8,1/4 11/5,5 14/7,5 21/11 5 V A/kW 8,9/5,5 11,9/7,5 16,7/11 16,7/11 69 V A/kW 8,6/7,5 12,3/11 17,5/15 17,5/15 Jmenovit v kon AC-3 23/24 V kw 1,5 1, /415 V kw ,5 7,5 5 V kw 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 69 V kw 4 5,5 5,5 7, Tfiída pfieru ovaného provozu Charakteristiky v normálních provozních podmínkách Jmenovit spínan proud A/4 V AC-21A/22A/23A (I rms) Jmenovit vypínan proud A/4 V AC-21A/22A/23A (I rms) Zkratové charakteristiky Dovolená ef. hodnota krátkodobého pfietíïení (lcw) A/4 V/1 s Jmenovit spínan proud ka/4 V,5 1, pfii zkratu (Icm) I piãkov Podmínûn zkratov proud (ef. hodnota I) S pojistkami am/gg Typová oznaãení: strany 4 aï 21 ka/4 V A strany 26 aï 31 22

23 VZN 5, VZN VZ 7, VZ 2 VZN 6, VZN 6 IEC UL, CSA, GL TC IP 2 v souladu IEC C 3 gn 1 gn Ie/AC-15 Ie/AC ,8/7,5 5,3/15 61,2/18,5 71,9/22 96,6/3 6 A 6 A 24,8/7,5 48,2/15 58,5/18,5 68/22 92,7/3 6 A 6 A 29/15 41,5/22 57/3 68,5/37 83/45 4 A 4 A 28/15 4/22 55/3 66/37 8/45 4 A 4 A 28,5/18,5 44/3 54/37 64,5/45 79/55 2 A 2 A 17,5/15 25/22 33/3 42/37 49/45 1 A 1 A 5, , ,5 18, ,1 2,1 2,8 2, ,6 23

24 Technické údaje Mini Vario a Vario Typ vypínaãe (velikost) Mini Vario 12 2 Vario Elektrické charakteristiky pfii napájení stejnosmûrn m napûtím Jmenovit proud DC-1 (L/R = 1 ms) 24 V 1 kontakt A kontakty A kontakty A V 1 kontakt A kontakty A kontakty A V 1 kontakt A kontakty A kontakty A V 1 kontakt A 1, kontakty A kontakty A V 1 kontakt A 1,5 2 2,5 3 2 kontakty A kontakty A V 1 kontakt A,6,7,8 1 2 kontakty A kontakty A Jmenovit proud DC-2 aï DC-5 24 V 1 kontakt A (L/R = 1 ms) 2 kontakty A kontakty A Dal í charakteristiky 48 V 1 kontakt A kontakty A kontakty A V 1 kontakt A kontakty A kontakty A V 1 kontakt A 1,5 2 2,5 3 2 kontakty A kontakty A V 1 kontakt A,4,5,5,8 2 kontakty A 1,4 1,5 1,5 2 3 kontakty A V 1 kontakt A,3,4,5,8 2 kontakty A,4,6,8 1 3 kontakty A 1,2 2,4 1,6 2 Mechanická Ïivotnost Miliony pracov-,5,1,5,1,1,1 ních cyklû Elektrická Ïivotnost v kat. AC-21 Miliony spína-,5,1,5,1,1,1 cích cyklû Elektrická Ïivotnost v kat. DC-1 aï 5 Poãet operaãních cyklû Vhodné pro ochr. oddûlením obvodû Ano Ano Ano Ano Zapojení Pohyb. kabel + koncovka mm Pevnû uloïen kabel mm Utahovací moment N.m,7 2,1,7 2,1 2,1 2,1 Typová oznaãení: strany 4 aï 21 strany 26 aï 31 24

25 VZN 5, VZN VZ 7, VZ 2 VZN 5, VZN (Ie/DC-11) (Ie/DC-11) (Ie/DC-11) (Ie/DC-11) (Ie/DC-11) ,8 (Ie/DC-11) ,5 2 2,2 2, ,2 1,5 1,6 1, ,1,3,3,3,3,1,5,1,3,3,3,3,1 (AC-15), ,3 3 (DC-11) Ano Ano Ano Ano Ano x,75 1, x 1 2,5 2, ,6 22,6,7 25

26 Rozmûry Mini Vario 12 A a 2 A Vypínaãe Tûlo vypínaãe Pfiídavné moduly VN 12, VN 2 VZN 12, VZN 2 VZN 11, VZN 14 VZN 5, VZN 6 46,5 45,5 45, Vypínaãe upevnûné na dvefie rozvádûãe VN 12, VN 2 Upevnûní do jediného otvoru 1,5...6 Upevnûní ãtyfimi rouby 1, , ,5 âelní destiãka 45 x 45 âelní destiãka 6 x 6 Ø , ,5 Typová oznaãení: strany 4 aï Schémata: strana 27

27 Rozmûry, schémata Mini Vario 12 A a 2 A Vypínaã upevnûn na montáïní panel rozvádûãe s nástavcem hfiídelky VZN 17 nebo VZN 3 (nacvaknutí na instalaãní li tu) VN 12, VN 2 Upevnûní ãtyfimi rouby Upevnûní do jediného otvoru 1, ,5...6 e e Nástavec hfiídelky Vzdálenost (e) mezi dnem rozvádûãe a dvífiky mm VN 12, VN 2 VZN VZN Schémata Tûlo vypínaãe Modul hlavního fázového pólu Modul pólu stfiedního vodiãe Blok pomocn ch kontaktû VN 12, VN 2 VZN 12, VZN 2 VZN 11 VZN 5 VZN 6 2/T1 4/T2 6/T3 1/L1 3/L2 5/L Typová oznaãení: strany 4 aï 21 27

28 Rozmûry Vario 12 A aï 175 A Vypínaãe Tûlo vypínaãe Vp, V aï V2 V3 aï V = H b = c G a 1, , , c 1, , a b c G H Ø V3, V ,5 V5, V ,5 Pfiídavné moduly VZ 2 aï VZ 4 VZ 11 aï VZ 16 VZ 7, VZ 2 c a 48,5 2 b 65 a b c VZ 2 a VZ 1, VZ aï VZ 2, VZ 11, VZ 14 VZ 3, VZ 4, VZ 12, VZ VZ 13, VZ Vypínaãe upevnûné na dvefiích rozvádûãe Vp, V aï V4 Vp, V aï V2 Upevnûní 4 rouby Upevnûní do 1 otvoru Upevnûní do Upevnûní 4 rouby Upevnûní 4 rouby 1 otvoru do ãelní destiãky do ãelní destiãky 45 x 45 6 x 6 Vp, V aï V2 Vp, V aï V2 Vp, V aï V4 37 c , c Vp, V aï V2 6 V3, V4 65 V5 a V6 Upevnûní 4 rouby do ãelní destiãky 9 x Typová oznaãení: strany 4 aï Schémata: strana 29

29 Rozmûry, schémata Vario 12 A aï 175 A Vypínaãe upevnûné na mont. panel Vp, V aï V2 s nástavcem hfiídelky V3 a V4 s nástavcem hfiídelky V5 a V6 s nástavcem hfiídelky VZ 17 nebo VZ 3 VZ 18 nebo VZ 31 VZ 18 nebo VZ 31 ( 6 Vp aï V2, je moïné nacvaknutí na li tu) 1, , ,5...6 e 45 2/T1 4/T2 6/T3 1/L1 3/L2 5/L e G 94 e 3 Nástavec hfiídelky Vzdálenost (e) mezi dnem skfiíàky a dvífiky mm Ø G Nástavec hfiídelky Vzdálenost (e) mezi dnem skfiíàky a dvífiky V2 a V1 VZ x 4,2 15 V aï V2 VZ x 4,2 15 V3 a V4 VZ x 5 2 VZ x 5 2 mm V5 a V6 VZ VZ Vypínaãe do modulárních rozvádûãû VVp aï VVp 2 VVp 3 a VVp , ,5 6 Schémata Tûlo vypínaãe Modul hlavního fázového pólu Modul pólu stfiedního vodiãe Blok pomocn ch kontaktû V2 a V1 VZ 2 a VZ 1 VZ 11 aï VZ 13 VZ 7 VZ 2 V aï V6 VZ aï VZ 4 Typová oznaãení: strany 4 aï 21 29

30 Rozmûry Vario ve skfiíàkách Hotové sestavy VCFN 12GE aï VCFN 4GE = = ,5 Kabelové ucpávky: 2 x 16 P, nahofie a dole VCF nebo VBF 2GE aï 4GE VCFX nebo VBFX GE1 aï GE4 H b c1 c = = a a b c c1 H VpF 2GE aï VpF 2GE, VpFX GE1 (1) VpF 3GE a VpF 4GE (2) VpFX GE2 a VpFX GE4 (2) (1) Kabelové ucpávky: 2 x 16 P, nahofie a dole (2) Kabelové ucpávky: 2 x 16/21/29 P, nahofie a dole VCF nebo VBF 5GE a 6GE = 21 = Typová oznaãení: strany 4 aï 21 3 Schémata: strana 31

31 Rozmûry, schémata Vario ve skfiíàkách MontáÏ zákazníkem Prázdné skfiíàky VCFX nebo VBFX GDXE /T1 4/T2 6/T3 1/L1 3/L2 5/L3 = 18 = 22 Schéma Vypínaãe ve skfiíàkách Modul hlavního Modul pólu nebo tûla vypínaãû pólu stfiedního vodiãe (N) Bloky pomocn ch kontaktû VZ 7 VZ 2 VZN 5 VZN 6 Typová oznaãení: strany 4 aï 21 31

Ochranné prvky Vypínače Mini-VARIO a VARIO 12 až 175 A. 4 Typ vypínače Mini-VARIO VARIO. Výběr. VpD 0 VpF 0. VpF 01 4/4

Ochranné prvky Vypínače Mini-VARIO a VARIO 12 až 175 A. 4 Typ vypínače Mini-VARIO VARIO. Výběr. VpD 0 VpF 0. VpF 01 4/4 Výběr Ochranné prvky Vypínače Mini-VARIO a VARIO až A Použití Vypínače Mini-Vario a Vario jsou vhodné pro časté zapínání a odpínání odporových a odporově-indukčních spotřebičů pod zatížením. Mohou být

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M TeSys GV2, GV3 a GV7

Katalog. Spou tûãe motorû GZ1 M TeSys GV2, GV3 a GV7 Katalo Spou tûãe motorû GZ M TeSys GV2, GV3 a GV7 Intelientní nabídka Automatizace a fiízení ízení procesû a strojû ídicí systémy Twido ídicí systémy Modicon M340 ídicí systémy TSX Premium ídicí systémy

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e SPOUŠTĚČE MOTORŮ Především k jištění proti přetížení a zkratu 1 až 3 fázových elektromotorů do 25 A, 690 V a.c. K ručnímu spínání (zapínání / vypínání) elektromotorů zeleným a červeným tlačítkem z čela

Více

Bezpečnostní spínače polohy Preventa XCS LF Preventa XCS LE. Katalog

Bezpečnostní spínače polohy Preventa XCS LF Preventa XCS LE. Katalog Bezpečnostní spínače polohy Preventa XCS LF Preventa XCS LE Katalog 2011 Představení Bezpečnostní spínače s blokováním ovládače elektromagnetem S hřibovým knoflíkem pro nouzové odblokování Strana 4 Strana

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1 Ministykač J7KNA ) Hlavní stykač Stejnosměrné a střídavé ovládání Integrované pomocné kontakty Upevnění šrouby nebo na DIN lištu (35 mm) Rozsah od 4 do 5,5 kw (AC 3, 380/415V) Verze se 4 hlavními póly

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH000 FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 0 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI Instalační stykače AC Ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku. K ovládání spotřebičů do 63 A - elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen a také

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl NOVÉ STYKAČE CTX Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl 3-PÓLOVÉ STYKAČE OD 9 DO 310 A CTX: 3-pólové průmyslové stykače Nová řada průmyslových stykačů CTX s příslušenstvím je ideální pro efektivní

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Kompaktní jističe Ex9M

Kompaktní jističe Ex9M Kompaktní jističe Ex9M Kompaktní výkonové jističe Typové velikosti M1-M5 Jmenovitý proud do 800 A 3 a 4pólová provedení Jmenovitá mezní vypínací schopnost I cu až do 150 ka, I cs = 100 % I cu Jmenovité

Více

OBSAH. Hlavní vypínače. Přepínače. Pojistkové vypínače. Systémy měření, kontroly a řízení energie. Ochrana sítí. Doplňky pro montáž a kabeláž

OBSAH. Hlavní vypínače. Přepínače. Pojistkové vypínače. Systémy měření, kontroly a řízení energie. Ochrana sítí. Doplňky pro montáž a kabeláž OBSAH Hlavní vypínače COMO M odpojovače strojů od do A.. str.4 COMO M odpojovače strojů v krabičce... str.6 COMO I odpojovače strojů od do A... str.9 SIRCO VM modulární odpojovače s indikací odpojení od

Více

Výběrová tabulka. Vodotěsné Mini rozvodnice. Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444

Výběrová tabulka. Vodotěsné Mini rozvodnice. Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444 Představení Kaedra Výběrová tabulka Vodotěsné Mini rozvodnice Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444 Vodotěsné rozvodnice Modulární rozměry rozvodnice

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

Instalační stykače - standardní

Instalační stykače - standardní INSTALAČNÍ STYKAČE RSI-A S AC OVLÁDACÍM NAPĚTÍM Instalační stykače - standardní Ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku. K ovládání spotřebičů do 63 A - elektrických kotlů,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

CamLine Vačkové spínače OM a ON

CamLine Vačkové spínače OM a ON Vačkové spínače a Obsah strana _ Normální _ Miniaturní Montáž do panelu Spínače ovládané klíčem IP65 UL: třída 4 Vrtání panelu : 16,5mm / 22,5mm : 22,5mm Maximální tloušťka panelu 5,5mm. Černá ovládací

Více

OTOČNÉ VAČKOVÉ SPÍNAČE

OTOČNÉ VAČKOVÉ SPÍNAČE OTOČNÉ VČKOVÉ SPÍNČE Vhodné pro přepínání, zapínání a vypínání ovládacích obvodů, i pro spouštění, přepínání a vypínání motorů Možná úprava spínacích schémat dle specifikace zákazníka Čelní stupeň krytí

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Norma Certifikace. Jmenovité provozní napětí Ue (V) Četnost spínání (cykly/h) Jmenovitý konvenční tepelný proud Ith (A)

Norma Certifikace. Jmenovité provozní napětí Ue (V) Četnost spínání (cykly/h) Jmenovitý konvenční tepelný proud Ith (A) Řady SC a SR Řady SC a SR Aplikace a funkce střídavých stykačů Aplikace a funkce nadproudového relé Technická specifikace typu SCK Používají se pro ovládání fázových motorů a obecně pro řízení výkonových

Více

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE Strana 1-2 JEDNOPÓLOVÉ A DVOUPÓLOVÉ STYKAČE IEC jmenovitý proud Ith AC1 (400 V): 20 A a 32 A IEC jmenovitý proud AC3 (400 V): 9 A Ideální pro domovní aplikace a aplikace v sektoru služeb Strana 1-2 TŘÍPÓLOVÉ

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Varius PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn Minia LFN Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFN Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých

Více

Signální sloupy a návûstí

Signální sloupy a návûstí Obsah 0 Signální sloupy a návûstí Pfiehled.............................................. strany / a /. sloupy a návûstí Harmony XVM, Ø 45 mm, Optimum b Obecn popis........................................

Více

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A Průvodce výběrem Od 6 A do 16 A Použití Jednoduché automatizační systémy Jmenovitý pracovní proud Ie max AC3 (Ue y 440 V) 6 A 6 A Ie AC1 (θ y 40 C) 12 A Jmenovité pracovní napětí 690 V Počet pólů 2 nebo

Více

výkonové jističe IEC GB

výkonové jističe IEC GB IEC 60947-2 GB 14048.2 Použití Výkonový jistič NM1se používá pro rozvodné sítě o frekvenci 50/60Hz, jmenovitém proudu do 630A a jmenovitém napětí do 690V k přenosu elektrické energie, k ochraně zařízení

Více

Nyní máte úplnou volnost

Nyní máte úplnou volnost Nyní máte úplnou volnost Výkon přizpůsoben vaší volnosti Objevte úplně novou řadu! Řada XL 3 představuje systém rozvodu nízkého napětí. Tato řada byla vyvinuta Legrandem pro zjednodušení výběru toho pravého

Více

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace V bûrov katalog Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí

Více

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A

Varius E21 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 2 DO 400 A Řadové pojistkové odpínače Varius Řadový pojistkový odpínač FH2 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 2. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Sestavení typového označení pro objednávku...168 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe)

Sestavení typového označení pro objednávku...168 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) BA5*37 OBCHODNÍ INFORMACE Sestavení typového označení pro objednávku...68 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) Připojovací sady...69 Doplňky...7 Příklad

Více

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE LFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE Proudové chrániče Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 6 ka. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. Jištění proti zkratu Pro ochranu před zkratovým proudem se doporučuje použít pojistky. Vypínací třída Nadproudová relé jsou konstruována

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

Otočné vypínače LAS DATA. Technické údaje - ETISWITCH. Technické údaje pro otočné vypínače LAS

Otočné vypínače LAS DATA. Technické údaje - ETISWITCH. Technické údaje pro otočné vypínače LAS Otočné vypínače LAS Technické údaje pro otočné vypínače LAS Type LAS 16 LAS 25 LAS 32 LAS 40 LAS 63 LAS 80 LAS 100 LAS125 16A 25A 32A 40A 63A 80A 100A 125A Jmenovité izolované napětí Ui (V) 800 800 800

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

TeSys jisticí nadproudová relé

TeSys jisticí nadproudová relé TeSys jisticí nadproudová relé Obah: Kapitola 5 Jisticí nadproudová relé strany 5/2 a 5/3 Příslušenství strany 5/4 a 5/5 Technické údaje strany 5/6 až 5/9 5 Schneider Electric 5/1 TeSys jisticí nadproudová

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití Jističe Jističe slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČS E 60 898. Jsou určeny především pro použití v souladu s normou: ČS E 60 898; počet pólů: 1 a 3; jmenovitý proud In:

Více

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9P Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9P Pomocné kontakty synchronní s hlavními kontakty přístroje Signalizační kontakty aktivní na elektrické vybavení jističe Vypínací

Více

Instalační jističe Ex9BN, 6 ka

Instalační jističe Ex9BN, 6 ka Instalační jističe Ex9B, 6 ka Instalační jističe splňující požadavky IEC / ČS E 60898-1 Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I cn 6 ka 1 a 3pólové verze Vypínací charakteristiky B, C, D Jmenovitý proud

Více

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE OLE Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Vypínací schopnost 6 ka. Pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 6 A, AC 20 V. Pro

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více

Minia E19 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG. Impulzní relé - mechanická

Minia E19 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG. Impulzní relé - mechanická MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 24 V a AC 23

Více

Přístroje nízkého napětí. Motorová odbočka do 38 A AC/DC stykače a tepelná nadproudová relé

Přístroje nízkého napětí. Motorová odbočka do 38 A AC/DC stykače a tepelná nadproudová relé Přístroje nízkého napětí Motorová odbočka do 38 A AC/DC stykače a tepelná nadproudová relé Obsah 3-pólové stykače AF09 AF38 do výkonu 18,5 kw / 20 hp... 7 4-pólové stykače AF09 AF38 do 55 A AC-1... 29

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí ABB/NN 09/02CZ_11/2007 Přístroje nízkého napětí Před připojením hliníkových vodičů (s průřezem 4 mm 2 ) zajistěte, aby kontaktní plochy těchto vodičů byly očištěny, zbaveny oxidační vrstvy a ošetřeny kontaktní

Více

a signalizaãní pfiístroje 1

a signalizaãní pfiístroje 1 Pfiehled a signalizaãní pfiístroje Aplikace Signálky Ovládaãe stiskací, pfiepínaãe a signálky Funkce b Signálka LED b Ovládaãe stiskací b Ovládaãe Nouzového zastavení s hfiibov m knoflíkem b Ovládaãe otoãné

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY Giotto - "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DOMOVNÍ Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox pfiispûly k realizaci nov ch a lep ích v robkû. VIDEOMOVING umoïàuje pohybovat kamerou,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

PouÏití a znaãení ãerpadel:

PouÏití a znaãení ãerpadel: PouÏití a znaãení ãerpadel: Ponorná drenáïní a kolová ãerpadla fiady WQ jsou urãena pro ãerpání zneãi tûn ch vod, kalû, spla kû, odpadních vod a vyãerpávání vody ze zalit ch sklepû, kanálû, v kopû apod.

Více

Strana Strana 10-12

Strana Strana 10-12 Strana - ŘD GX Smluvený tepelný proud Ith 6 až 4 Čtvercový tvar těla s kontakty Stupeň krytí svorek IP Standardní stupeň krytí čelně IP65 Strana - ŘD GN Smluvený tepelný proud Ith 6 až 5 Kruhový tvar těla

Více

Výkonové odpínače nn 40 až 2500 A Interpact INS/INV. Katalog 2007

Výkonové odpínače nn 40 až 2500 A Interpact INS/INV. Katalog 2007 Výkonové odpínače nn 40 až 2500 A Interpact INS/INV Katalog 2007 Kompletní nabídka Přístroje pro distribuci elektrické energie Výkonové jističe a odpínače nízkého napětí Vzduchové jističe a odpínače Masterpact

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK Typ PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 80 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost

Více

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC VYPÍNAČE MSO, AVNDC Ostatní přístroje Vypínače MSO Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody od 0 do A, AC 0/0 V. Ke spínání elektrických obvodů. Šířka modul/pól ve všech jmenovitých proudech

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Jističe. Jističe 1-pólové I n. Typ. Jističe 3-pólové. Kód výrobku. Typ. Jističe 3+N-pólové. Kód výrobku

Jističe. Jističe 1-pólové I n. Typ. Jističe 3-pólové. Kód výrobku. Typ. Jističe 3+N-pólové. Kód výrobku LST JSTČE LST DO 5 A (0 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 5 A 30/400 V a.c. a 0 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C, D podle

Více

Technická data spínačů SK10 / SK16 / SK20 / SK25 / SK32 / SK40

Technická data spínačů SK10 / SK16 / SK20 / SK25 / SK32 / SK40 Vačkové spínače SK Použití vačkových spínačů SK Spínače řady SK jsou elektrickými otočnými přístroji určenými pro spínání a rozpínání proudů o zatížení do 40 A. Spínače řady SK najdou použití v elektrických

Více

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65

Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 PASSION FOR POWER. Informace o produktu 03/2013 Mi-typové výrobky do 400 A, IP 44-65 SK-přenosná zásuvková rozbočnice IP 44 Typová řada přenosných zásuvkových kombinací v IP 44 s odklápěcím okénkem pro

Více

Vačkové a výkonové spínače 10A - 315A Katalog nejprodávanějších provedení NOVÁ KONSTRUKCE

Vačkové a výkonové spínače 10A - 315A Katalog nejprodávanějších provedení NOVÁ KONSTRUKCE Vačkové a výkonové spínače 0A - 5A Katalog nejprodávanějších provedení NOVÁ KONSTRUKCE 00 Inovace Technologie Kvalita Spínače v krytu Termoplastový kryt Polykarbonát s jištěním víka v poloze zapnuto H6:

Více

Automatizace a fiízení

Automatizace a fiízení Inteligentní nabídka Automatizace a fiízení ízení procesû a strojû ídicí systémy Twido ídicí systémy TSX Micro ídicí systémy TSX Premium ídicí systémy TSX Quantum ídicí systémy TSX Atrium ídicí systémy

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních

Více

Řadové svorky. se šroubovým připojením

Řadové svorky. se šroubovým připojením Řadové svorky se šroubovým připojením Obsah adové svorky se roubov m pfiipojením - typ WKN 3 adové svorky - typ WK 4-5 adové svorky - typ WK/WKN 6-7 Zemnící svorky - typ WK/WKN...SL/U 8-9 adové instalaãní

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé bez chladiče, jmenovitý proud 20 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly Spínání v nule Indikace vstupního signálu Pracovní

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX Strana: 1/5 Charakteristika: Rozváděče typu FBX jsou typově odzkoušené, kompaktní, kovově zapouzdřené, skříňové rozváděče VN s izolací SF 6. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Všechny části rozváděče

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

TeSys stykače a jisticí nadproudová relé řady F

TeSys stykače a jisticí nadproudová relé řady F TeSys stykače a jisticí nadproudová relé řady F Kapitola 1 Stykače řady F strany 1/2 až 1/51 Kapitola 2 Jisticí nadproudová relé řady F strany 2/2 až 2/11 TeSys stykače řady F 115 až 800 A Obsah: Kapitola

Více

Sestavení typového označení pro objednávku (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe)

Sestavení typového označení pro objednávku (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) BA511*33 OBCHODNÍ INFORMACE Sestavení typového označení pro objednávku...146 (volba provedení a příslušenství jističe a odpínače, volba jmenovitého proudu jističe) Připojovací sady...147 Montážní sady...147

Více