1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů"

Transkript

1 Elektrické stroje 1. Základní pojmy 2. Rozdělení elektrických strojů 1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů 2.1 Transformátory 2.2 Asynchronní motory 2.3 Stejnosměrné generátory 2.4 Stejnosměrné motory 2.4 Komutátorové motory 3. Elektrické pohony 3.1 Pohony s asynchronními motory 3.2 Pohony se stejnosměrnými motory 1. Základní pojmy 1.1 Princip činnosti elektrických strojů Elektrické stroje se podle způsobu přeměny energie dělí na motory a generátory Elektrické stroje se dělí na točivé (motory a generátory) a netočivé (transformátory) Podle principu činnosti se stroje dělí na asynchronní, synchronní, stejnosměrné a komutátorové Činnost elektrických strojů je založena na elektromagnetické indukci a na využití silového působení magnetického pole na proudovou smyčku Účinnost elektrických strojů ovlivňuje zejména výše ztrát v železe (hysterezí, vířivými proudy) a Jouleovy ztráty ve vinutí 1.2. Základy stavby elektrických strojů Součásti elektrických strojů jsou: Magnetický obvod, elektrický obvod primární a sekundární Magnetický obvod je vyroben z magneticky měkkého materiálu (úzká hysterezní smyčka) a vytváří vazbu mezi primárním a sekundárním obvodem Primární a sekundární elektrický obvod tvoří vinutí Druhy provozu elektrických strojů Druh provozu je důležitý pro volbu elektromotoru Je uveden na identifikačním štítku motoru Podle IEC 34-1 se rozlišují druhy provozu S1-S10. S1 je trvalý provoz existuje rovnováha mezi tepelnými ztrátami a odvodem tepla chlazením S2 krátkodobý provoz s konstantním zatížením např. S2-10 min.

2 Ukázka štítku motoru IP 44 stupeň ochrany 4 - Ochrana před dotykem drátem a vniknutí cizího tělesa o průměru větším než 1 mm, 4 - Ochrana před stříkající vodou Izol. Kl B třída izolačních materiálů, max trvalá teplota 130ºC 2.1 Transformátory Netočivé elektrické stroje, které přeměňují elektrickou energii na elektrickou energii pozměněných vlastností za neměnného kmitočtu Uplatnění ve všech oborech elektrotechniky pro zvyšování nebo snižování napětí a proudu Jsou tvořeny primárním vinutím, sekundárním vinutím a magnetickým obvodem vytvořeným z izolovaně oddělených plechů Charakteristikou je dělicí Z1 U1 poměr- převod p = = Z transformátoru p 2 U2 U = 1I1 U 2I2 Ukázky transformátorů Řez distribučním trafem Různé typy transformátorů pro nn

3 2.2 Asynchronní motory Nejpoužívanější motory, jednofázové a třífázové Třífázové asynchronní motory trojfázové statorové vinutí, vinutí rotoru klecové (kotva nakrátko) nebo trojfázové s vývody na kroužcích (kroužková kotva) Princip činnosti je založen na působení točivého magnetického pole, které je vytvořeno statorovým vinutím napájeným trojfázovým proudem. Točivé magnetické pole charakterizuje vektor magnetické indukce, který rotuje synchronními otáčkami n s. Ty závisí na frekvenci zdroje f a počtu cívek statoru v jedné fázi p (počet pólových párů) Ve vodičích rotoru se indukují proudy, točivé magnetické pole silově působí na vodiče rotoru a vytváří nenulový točivý moment Rotor se otáčí menšími otáčkami n, definuje se skluz s vyjadřovaný v % 60 f ns n n s = s = 100 p ns Vlastnosti trojfázového asynchronního motoru Motory s kotvou nakrátko mají jednoduchou konstrukci a nepotřebují velkou údržbu. Skluz se zatížením roste, tj. otáčky klesají, udává momentová charakteristika n=f(m) Problém s velkým záběrovým proudem při rozběhu je řešen u motoru s kotvou kroužkovou, u motoru s kotvou nakrátko např. přepínačem hvězda trojúhelník Dříve problematická regulace otáček se nyní řeší zejména změnou frekvence napájecího napětí pomocí polovodičového měniče Menší záběrový moment Klecová kotva www. cez.cz Asynchronní motor www. emp-euro.com Jednofázový asynchronní motor Bez dalších konstrukčních úprav by se jednofázový motor sám nerozeběhl, má nulový záběrový moment Pro samostatný rozběh je nutné na statoru dvojí vinutí (hlavní a pomocné), rotor je v klecovém provedení. Pomocné vinutí zaujímá 1/3 drážek a je posunuto o 90 stupňů Pro vznik točivého pole je nutné fázové posunutí mezi proudem hlavního a pomocného vinutí, dosáhne se připojením kondenzátoru, odporem nebo změnou indukčnosti pomocného vinutí. Jednofázové motory s kondenzátorem mohou mít provozní a rozběhový kondenzátor, rozběhový kondenzátor se po rozběhu odpojí

4 2.3 Stejnosměrné generátory Každý stejnosměrný stroj může pracovat jako generátor nebo motor Stator se skládá z ocelového prstence, na kterém jsou uloženy póly s budicím vinutím Rotor se skládá ze svazku elektrotechnických plechů, v nichž je umístěno vinutí. Začátky a konce cívek rotorového vinutí jsou zapájeny do lamel komutátoru. Po lamelách komutátoru kloužou sběrné uhlíkové kartáče. Princip činnosti: statorové vinutí napájené ze stejnosměrného zdroje vytváří magnetické pole. Magnetický tok Φ b prostupuje vinutím otáčeného rotoru, v rotorovém vinutí se indukuje střídavé napětí U, i které je usměrněno pomocí komutátoru Činnost stejnosměrných generátorů Indukované napětí U i v rotoru závisí na budicím toku Φ b a na úhlové rychlosti rotoru ω Svorkové napětí U je sníženo o úbytek v obvodu rotoru U i = U = Ui RaI a k Φbω Dělení stejnosměrných generátorů Podle způsobu zapojení vinutí statoru a rotoru rozlišujeme generátory s cizím buzením, derivační generátory a kompaundní generátory Generátory se liší závislostí napětí na proudu (tvrdostí zdroje) a regulačním rozsahem poskytovaného napětí

5 Vlastnosti a oblasti využití stejnosměrných generátorů Generátor s cizím buzením nutný cizí zdroj pro napájení budicího vinutí, regulace napětí změnou budicího proudu ve velkém rozsahu, změnou polarity budicího proudu se mění polarita výstupního napětí, tvrdý zdroj, používá se např. v Leonardově skupině pro buzení ss motoru. Derivační generátor budicí vinutí paralelně k vinutí rotoru, dynamo se nabudí při správném připojení budicího vinutí (posílení zbytkového magnetismu statoru), měkčí zdroj, menší regulační rozmezí, nehodí se pro reverzaci svorkového napětí Kompaundní generátor dvě budicí vinutí, sériové vinutí kompenzuje pokles napětí paralelního vinutí při nárůstu zatížení. Jsou nejdůležitější stejnosměrné generátory, používají se např. jako zdroj budicího proudu pro synchronní trojfázové generátory 2.4 Stejnosměrné motory Princip činnosti: Konstrukce jako u stejnosměrných generátorů, na kartáče je však připojen zdroj stejnosměrného napětí. Budicí vinutí vytváří magnetické pole, které působí na vodiče rotoru silovým momentem a rotor roztáčí. Základní rovnice: U = k Φ M = k ΦbI a U = U + R I ω i Vlastnosti vyjadřuje momentová charakteristika, závislost otáček motoru n (ω) na zatěžovacím momentu M. S rostoucím momentem otáčky klesají. Vedle momentové charakteristiky je pro použití motoru určující možnost regulace otáček, reverzace chodu, způsob brždění a spouštění a a i b Zapojení stejnosměrných motorů

6 Vlastnosti stejnosměrných motorů Motor s cizím buzením- budicí vinutí napájeno z vnějšího zdroje stejnosměrného napětí, otáčky jsou stabilní i při kolísání napětí, před připojením rotoru ke zdroji musí být motor nabuzen jinak nebezpečný nárůst otáček, motor umožňuje regulaci otáček ve velkém rozsahu, vhodný pro pohon strojů s proměnným mechanickým odporem, např. obráběcích strojů Derivační motor budicí vinutí paralelně k vinutí rotoru, nesmí rovněž dojít k odbuzení, menší rozsah regulace otáček, obdobná momentová charakteristika jako u motoru s cizím buzením Motor se sériovým buzením budicí vinutí v sérii s rotorovým vinutím, má největší záběrový moment Vlastnosti stejnosměrných motorů Sériový motor při chodu naprázdno dosáhne nebezpečně velkých otáček, zátěž se nesmí připojovat plochými řemeny, otáčky jsou velmi závislé na zatížení, sériové motory se používají pro pohon vozidel (nákladní káry, tramvaje, trolejbusy, lokomotivy), sériový motor je značně přetížitelný, používá se tam, kde je nutný velký moment po krátkou dobu a kde přitom nevadí pokles otáček Kompaundní motory mají sériové i paralelní budicí vinutí, při chodu naprázdno se chová jako derivační motor. Při zatížení klesají otáčky rychleji než u derivačního motoru, používají se např. u zdvihacích mechanismů 2.5 Komutátorové motory Komutátorové motory na střídavý proud se dělí na trojfázové derivační napájené do statoru (Winter-Eichberg), derivační napájené do rotoru (Schrage), sériové jednofázové a trojfázové Jednofázové sériové komutátorové motory univerzální, stator i rotor je sestaven z elektroplechů, mohou být napájeny stejnosměrně i střídavě, dosahují vyšších otáček než jednofázové asynchronní motory a tím i větších výkonů při stejných rozměrech. Používají se k pohonu domácích spotřebičů a malého elektrického nářadí Klaus Tkotz: Příručka pro elektrotechnika

7 2.6 Některé další druhy motorů Trojfázové lineární motory vyvolávají lineární pohyb, používají se pro transport materiálu, pohon pásových dopravníků, ovládání vrat, ovládání pohybu velkých desek a pro pohon magnetických vlaků Činnost je založena na využití účinků posuvného magnetického pole vytvořeného budicí částí induktorem. Pohyblivá část se nazývá kotva je tvořena masivním vodičem. Postupné magnetické pole induktoru vyvolá indukované proudy v kotvě a silový účinek pro posuvný pohyb induktoru nebo kotvy Asynchronní lineární motory vyžadují skluz, rychlost postupného pohybu závisí na frekvenci zdroje vinutí induktoru a na uspořádání konstrukce, rychlost posunu je výrazněji menší než rychlost postupného magnetického pole (velký skluz) Lineární motory VUES BRNO Synchronní motory Stator synchronního motoru má trojfázové vinutí, které při napájení trojfázovým proudem vytvoří točivé magnetické pole Rotor je buď z plechů s uloženým budicím vinutím a napájen ze zdroje DC napětí nebo je tvořen permanentním magnetem Princip činnosti je založen na silovém účinku točivého pole na rotor, který je vtažen do synchronních otáček. K rozběhu potřebují synchronní motory pomocný rozběhový systém. Používá se doplňkové vinutí nakrátko pro asynchronní rozběh. Synchronní motory mají i při zatížení stejné otáčky jako točivé pole statoru. Malé synchronní motory jsou proto používány do elektrických hodin, časových spínačů, jako pohon zapisovačů apod.

8 Krokové motory Vinutí statoru jsou napájena pomocí stejnosměrných impulzů různé polarity. Změnami proudu ve statorovém vinutí se mění magnetické pole a tím i silový účinek. Kotva krokového motoru se natočí podle polarity magnetického pole statoru Krokové motory vyžadují speciální řídicí elektroniku. Elektronické rozdělovače impulzů generují impulzy, které vyvolají natočení rptoru o přesně definovaný úhel úhel kroku Krokové motory se vyrábějí jako jednofázové nebo vícefázové (zpravidla čtyřfázové) Používají se např. pro řízené pohony, pohony tiskáren, počítadel Krokové motory 3. Elektrické pohony Elektrický pohon je soustava elektrotechnického zařízení pro elektromechanickou přeměnu energie Pavelka J., Čeřovský Z., Javůrek J.: Elektrické pohony

9 Základní pojmy výkonové elektroniky Dělení měničů proudů Měniče proudů a frekvence Usměrňovače mění střídavý jednofázový nebo trojfázový proud na stejnosměrný. Dělí se na řízené (osazené tyristory) a neřízené (s polovodičovými diodami). Měniče (střídače) přeměňují stejnosměrný proud na střídavý jednofázový nebo trojfázový Měniče stejnosměrného proudu mění stejnosměrný proud na stejnosměrný proud při jiném napětí a polarity. Používá se tam, kde zátěž potřebuje proměnné stejnosměrné napětí ( trakce). Dělí se na přímé (periodické přerušování napájecího obvodu) a nepřímé (střídač, střídavý meziobvod transformátor řízený usměrňovač) Měniče střídavého proudu mění jednofázový nebo trojfázový proud na proud stejného typu při jiné amplitudě napětí. Používají se např. při řízení odporových spotřebičů, řízení rychlosti asynchronních motorů Měnič frekvence může být přímý nebo nepřímý se stejnosměrným meziobvodem Střídavé měniče napětí Jednofázový střídavý měnič s tyristory V1 a V2 Mění efektivní hodnotu vstupního střídavého napětí na jinou při stejném kmitočtu Tyristory v antiparalelním zapojení Impulzy z generátoru impulzů Průběh pro napětí a proudu na odporu

10 Stejnosměrné měniče napětí Používají se ke změně stejnosměrného napětí. Přímý měnič pracuje pulzním způsobem, přerušuje periodicky napájecí obvod Časový průběh napětí a proudu na odporové zátěži Obsahuje-li zátěž indukčnost, doplní se obvod o nulovou diodu Řízení se provádí s konstantní spínací frekvencí nebo s konstantní dobou sepnutí Střídače Provádějí konverzi stejnosměrného proudu na střídavý Průběh napětí na jedné fázi (A) v jednom modulačním taktu, řízení pomocí pulzně šířkové modulace. Po dobu t 1 vede V1, fáze je připojena ke kladné svorce. Po dobu t 2 vede V4, fáze je připojena k záporné svorce 3.1 Pohony s asynchronními motory Asynchronní motor je nejpoužívanější, dřívější omezení regulace otáček (změnou počtu pólů) je nahrazeno napájením ze zdrojů proměnného kmitočtu a napětí Rozběh asynchronního motoru Opatření vedou ke snížení záběrového proudu s ohledem na to, že záběrový moment je úměrný čtverci statorového napětí, spouštěcí režim omezující záběrový proud je vyžadován u trojfázových motorů s výkonem nad 5 kw 1. Spouštění sníženým napětím (přídavná impedance ve statoru, autotransformátor, přepínač hvězda-trojúhelník) 2. Spouštění impedancí v rotoru (u kroužkových motorů) 3. Využitím elektronického měniče třífázového měniče napětí metoda soft-startu

11 Přepínač hvězda - trojúhelník Používá se u motorů menších výkonů v síti nn, během rozběhu je statorové vinutí ve hvězdě, po rozběhu se přepne do trojúhelníka, záběrový proud i moment se sníží 3x. Ukázka přístrojů pro spouštění motorů Motorový spouštěč MS 325 Ochrana proti zkratu, výpadku fáze Digitální soft-startér Blast-AV Digitální řízení rozběhu a zastavení trojfázových asynchronních motorů. Řízeno mikroprocesorem Brzdění elektrických motorů Brzdění motorů je možné přeměnou mechanické energie v tepelnou (ztrátové) nebo rekuperací (mechanická energie se přemění na elektrickou a vrátí zpět do sítě) Energetická bilance při brzdění

12 Brzdění asynchronních motorů Brzdění protiproudem motor se reverzuje přehozením dvou fázových přívodů, opačný směr točivého mg. pole vytváří brzdný moment, po zastavení je nutno odpojit, aby se motor netočil opačným směrem Brzdění stejnosměrným proudem statorové vinutí je připojeno na nízké ss napětí. Do pohybujícího rotorového vinutí se indukuje proud. Magnetické pole statorového vinutí vyvolá brzdný účinek na rotor. U obráběcích strojů, navijáků. Brzdění v jednofázovém spojení u motoru kroužkových s velkými odpory v obvodu kotvy. Stator připojen mezi dvě fáze Elektomagnetický odbrzďovač vypnutý motor, třecí přítlaková brzda, u obráběcích strojů a zdvihacích mechanismů Rekuperační brzdění poháněný mechanismus otáčí motorem nadsynchronní rychlostí, motor pracuje jako generátor se záporným skluzem. Používá se ve zdvihacích mechanismech při spouštění břemen Řízení rychlosti asynchronních motorů Řízení rychlosti je možno provádět změnou počtu pólů, změnou skluzu a změnou napájecího kmitočtu Řízení rychlosti změnou počtu pólů přepínání větví jednoho statorového vinutí nebo přepínání různých samostatných vinutí uložených v drážkách statoru nad sebou Řízení rychlosti změnou napájecího napětí změnou napětí měníme moment motoru a tím velikost ustálené rychlosti, napájení z autotransformátoru nebo z měniče napětí (jako u rozběhu) Řízení rychlosti změnou napájecího kmitočtu v současné době nejpoužívanější způsob, používají se měniče kmitočtu Řízení rychlosti změnou frekvence Se změnou frekvence se mění otáčky točivého magnetického pole Změnu frekvence i napětí umožňují měniče frekvence, které jsou složeny z elektronických součástek Používají se měniče frekvence, které tvoří usměrňovač (řízený, neřízený), meziobvod (zásobník energie) a střídavý měnič Střídavý měnič přeměňuje DC napětí meziobvodu na trojfázové napětí s měnitelnou frekvencí a proměnným napětím při pulzní šířkové modulaci. Napětí se mění dobou sepnutí meziobvodu šířkou pulzu

13 3.2 Pohony se stejnosměrnými motory Pohony se stejnosměrnými cize buzenými motory Výhody pro použití: Jednoduché řízení rychlosti, velký rozsah otáček, velký točivý moment, snadná změna směru otáčení, velký rozsah výkonů Nevýhody: komutátor a jeho údržba Oblast použití: automobilový průmysl (pohony mechanismů), pohony obráběcích strojů, lodí, ponorek, ledoborců, válcovacích strojů, těžních strojů, ventilátorů a dmychadel, čerpadel Bezeztrátové řízení rychlosti změnou napětí na kotvě (řízený usměrňovač nebo pulzní měnič napětí) nebo změnou buzení stroje (při běžném zatížení zeslabováním mg. pole roste rychlost) Brzdění pohonů se stejnosměrnými cize buzenými motory Brzdění do odporu motor se odpojí, do obvodu kotvy se zapojí odpor, motor pracuje jako generátor Brzdění protiproudem motor se vlivem břemene otáčí v opačném směru než odpovídá napájení. Indukované napětí a napětí zdroje se sčítá. Proud protéká odporem a vyvíjí se příslušné teplo. Používá se u jeřábů při spouštění břemene. Brzdění rekuperací motor pracuje jako generátor a dodává energii do sítě. Pohony se stejnosměrnými sériovými motory Výhody a nevýhody podobné jako u cize buzeného stroje navíc je magnetický tok závislý na zatížení stroje a tím jsou na zatížení výrazně závislé i otáčky. Výrazná oblast použití trakce, využívá se veliký záběrový moment a pokles rychlosti se zatížením Napájení: z trakčního vedení stejnosměrným napájením přes odbočkový transformátor a diodový usměrňovač přes odbočkový transformátor a řízený usměrňovač stejnosměrným pulzním měničem

14 Bezeztrátové řízení rychlosti stejnosměrných sériových motorů Řízení rychlosti změnou napětí na kotvě řízeným usměrňovačem nebo stejnosměrným pulzním měničem Řízení rychlosti změnou buzení stroje Řízení rychlosti řazením do paralelních a sériových skupin (u vícemotorových vozidel) Řízení rychlosti pomocí řízeného usměrňovače používá se u trakčních vozidel napájených ze střídavé sítě u nás 25 kv, transformátorem se sníží napětí na 1-2,7 kv a usměrní se polořízeným můstkovým usměrňovačem pro potřeby stejnosměrných trakčních motorů Řízení rychlosti pomocí stejnosměrného pulzního měniče používá se u stejnosměrného napájení u nás 3 kv, pulzní měnič plní funkci transformátoru i usměrňovače Pavelka J., Čeřovský Z., Javůrek J.: Elektrické pohony Použitá literatura Bastian P. + kol. : Praktická elektrotechnika. EUROPA SOBOTÁles, Praha 2004 Tkotz K.+kol.: Příručka pro elektrotechnika. EUROPA SOBOTÁles, Praha 2002 Janoušek J., Suchánek V.: Základy silnoproudé elektrotechniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1997 Pavelka J., Čeřovský Z., Javůrek J.: Elektrické pohony. Vydavatelství ČVUT Praha Pavelka J., Čeřovský Z.: Výkonová elektronika. ČVUT Praha 2002

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC

Více

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie 21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie a) Výroba střídavého proudu (trojfázový generátor střídavého proudu, třífázová soustava napětí, spotřebitelská elektrická rozvodná síť, různé typy elektráren)

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Konstrukce stejnosměrného stroje

Konstrukce stejnosměrného stroje Stejnosměrné stroje Konstrukce stejnosměrného stroje póly pól. nástavce stator rotor s vinutím v drážkách geometrická neutrála konstantní vzduchová mezera δ budicí vinutí magnetická osa stejnosměrný budicí

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.12 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha Indukční stroje asynchronní motory Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha 1 Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste. Rozdělení podle toku

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede ELEKTRICKÉ STROJE Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory. Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce. Mohou být synchronní,

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH 5.1 Vznik neharmonického napětí Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: C L ~ Přístrojová technika: generátory Příčiny neharmonického napětí

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko 1 ASYNCHRONNÍ MOTORY 1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko V této kapitole se dozvíte: konstrukci a princip činnosti asynchronního motoru, co je to skluz a jak se vypočte, čas potřebný na

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD URČENO PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FBI OBSAH: 1. Úvod teoretický rozbor dějů 2. Elektrické stroje točivé (EST) 3. Provedení a označování elektrických strojů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

Název: Autor: Číslo: Leden 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Leden 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Trojfázové lineární motory

Více

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE 1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE V této kapitole se dozvíte: princip činnosti stejnosměrného generátoru, jakou významnou roli hraje komutátor, jak pracuje generátor s cizím buzení, jak pracuje derivační generátor,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny - zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační soustavou

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Stejnosměrný generátor DYNAMO Stejnosměrný generátor DYNAMO Cíle cvičení: Naučit se - stavba stejnosměrných strojů hlavní části, - svorkovnice, - schématické značky, - náhradní schéma zdroje napětí, - vnitřní indukované napětí, - magnetizační

Více

Všechny otázky Elektrotechnika II

Všechny otázky Elektrotechnika II Všechny otázky Elektrotechnika II pro zkoušku z E-II, jako Edu Test, na web VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1 Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stejnosměrný stroj vedoucí práce: Ing. Jiří Srb 2012 autor: Kateřina Hulcová Anotace

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 7-8 Jindřich Sadil Generátory střídavého proudu osnova Indukované napětí vodiče a závitu Mg obvody Úvod do strojů na střídavý proud Synchronní stroje princip,

Více

Název: Autor: Číslo: Listopad Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Listopad Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Motor s kotvou nakrátko Ing.

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37 Základy elektrotechniky Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Tomáš Mlčák

Více

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly 3) Magnet N severní mg. pól jižní mg. pól netečné pásmo Netečné pásmo oblast, kde je mg.

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje Elektrické výkonové členy prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. EVC 7 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky. Tato prezentace představuje učební pomůcku a průvodce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stejnosměrný stroj vedoucí práce: Ing. Jiří Srb 2013 autor: Kateřina Hulcová Anotace

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více