1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem"

Transkript

1 Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud 0,45 A při frekvenci 60 Hz. Kapacitní reaktance X C πfc π ,6 Ω. Napětí na ideálním kondenzátoru C X C 65,5. 0,45 9,37 V. Obr.. deální kondenzátor v obvodu se střídavým proudem Obr.. Znázornění veličin v obvodu s ideálním kondenzátorem a) časový průběh proudu a napětí b) fázorový diagram Příklad k řešení:. Stanovte proud procházející ideální cívkou, která má 50 závitů, délku 8 cm, průřez jádra 5 cm. Jádro cívky má při jmenovitém proudu relativní permeabilitu µ r 640. deální cívka je připojena ke zdroji střídavého napětí 0 V s frekvencí 50 Hz. [0,63 A]

2 .3. Složené obvody se střídavým proudem Příklad : V sériovém spojení ideálního rezistoru a ideální cívky stanovte impedanci obvodu, napětí zdroje a úhel fázového posunu. Odpor ideálního rezistoru je 85Ω, indukčnost ideální cívky 0,6 H. Obvodem prochází proud, A při frekvenci 50 Hz. ndukční reaktance X L πfl π ,6 88,5 Ω. mpedance obvodu Z R + X L Napětí zdroje ,5 06,78 Ω. Z 06,78., 48,4 V. Pro výpočet úhlu fázového posunu zvolíme goniometrickou funkci tg φ X L 88,,, potom φ 65,7. R 855 Obr. 3. Schéma zapojení Obr. 4. Fázorový diagram Obr. 5. Schéma obvodu s L a R obvodu s L a R v sérii skutečné v sérii a) řídicí veličina proud cívky b) řídicí veličina napětí

3 3 Příklad 3: V sériovém spojení RLC je odpor ideálního rezistoru 60 Ω, indukčnost ideální cívky 0,94 H a kapacita ideálního kondenzátoru 40 µf. Stanovte napětí na jednotlivých prvcích, napětí zdroje a úhel fázového posunu. Proud procházející obvodem je 0,65 A při frekvenci 50 Hz. Nejdříve vypočteme indukční a kapacitní reaktanci X L πfl π ,94 95,3 Ω, X C πfc π ,58 Ω. Napětí na jednotlivých prvcích podle Ohmova zákona R R 60. 0,65 04 V, L X L 95,3. 0,65 9,95 V, C X C 79,58. 0,65 5,73 V. Obr. 6. Schéma zapojení obvodu s R, L a C v sérii Obr. 7. Fázorový diagram obvodu s R, L a C v sérii Napětí zdroje je dáno fázorovým součtem všech napětí ( ) R + L C 04 + (9,95 5,73) 74,6 V. Úhel fázového posunu L C 9,95 5,73 φ arctg arctg 53,47º. 04 R

4 4 Příklad 4: Analogicky přistupujeme k řešení paralelních obvodů. Ke zdroji střídavého napětí 4 V s frekvencí 00 Hz je připojen paralelní obvod tvořený ideálním rezistorem, ideální cívkou a ideálním kondenzátorem. Odpor ideálního rezistoru je 50 Ω, indukčnost ideální cívky je 48 mh a kapacita ideálního kondenzátoru je 40 µf. Vypočítejte proudy všemi prvky i celkový proud, dále admitanci a impedanci obvodu a fázový posun mezi celkovým proudem a napětím. Vodivost ideálního rezistoru G. 0 - S. R 50 ndukční susceptance ideální cívky B L πfl π , 048 6, S, kapacitní susceptance ideálního kondenzátoru 6 B C πfc π S. Proudy procházející jednotlivými prvky R G.0.4 0,48 A, 3 L BL 6, ,4 A,

5 5 C BC 5.0.4, A. Velikost celkového proudu ( ) R + C L 0,48 + (, 0,4) 0,93 A. Admitance obvodu Y G + ( B ) C BL (.0 3 ) + (5.0 6,6.0 ) S. mpedance obvodu Z 5,7Ω. Y Úhel fázového posunu vypočteme pomocí goniometrického vztahu 3 BC BL 5.0 6,6.0 tgϕ, 67 G.0 z toho úhel ϕ 59,09. Příklady k řešení:. Skutečná cívka s indukčností 0 mh a odporem 80 Ω je připojena ke zdroji střídavého napětí a prochází jí proud A při frekvenci 00 Hz. Stanovte impedanci obvodu, napětí zdroje, napětí na indukčnosti a odporu a fázový posun mezi napětím a proudem. [50 Ω; 300 V; 53,84 V; 60 V; 57,77 ] 3. Připojíme-li skutečnou cívku s odporem 50 Ω ke zdroji střídavého napětí 0 V s frekvencí 50Hz, prochází jí proud 0,7 A. Stanovte indukčnost cívky. [0,474 H] 4. deální kondenzátor s kapacitou 6 µf a rezistor s odporem 400 Ω jsou spojeny do série a připojeny na napětí 0 V a frekvencí 50 Hz. rčete impedanci obvodu, proud procházející obvodem, napětí na ideálním kondenzátoru a rezistoru a fázový posun mezi napětím a proudem. [446,74 Ω; 0,49 A; 97,48 V;96 V; 6,44º] 5. Připojíme-li skutečnou cívku ke zdroji stejnosměrného napětí 0 V, prochází jí proud,5 A. Po připojení této skutečné cívky ke zdroji střídavého napětí 0 V s frekvencí 50 Hz, prochází cívkou proud A. Vypočítejte indukčnost cívky. [9,55 mh]

6 6 6. Ke zdroji střídavého napětí je připojeno sériové spojení ideálního kondenzátoru s kapacitou 70 µf a rezistoru s odporem 30Ω. Obvodem prochází proud 4 A při frekvenci 50Hz. Stanovte impedanci obvodu, napětí zdroje, napětí na ideálním kondenzátoru a rezistoru a fázový posun mezi napětím a proudem. [54,47 Ω; 7,88 V; 8,88 V; 0 V; 56,58º] 7. Rezistor s odporem 60 Ω a ideální kondenzátor jsou v sériovém řazení připojeny ke zdroji střídavého napětí 0 V s frekvencí 00 Hz. Obvodem prochází proud 0,5 A. Stanovte kapacitu ideálního kondenzátoru. [8,89 µf] 8. Ke zdroji se střídavým napětím je připojeno sériové spojení rezistoru s odporem 6 Ω, ideální cívky s indukčností,7 mh a ideálního kondenzátoru s kapacitou 6,5 µf. Obvodem prochází při frekvenci 500 Hz proud 00 ma. rčete impedanci obvodu, napětí zdroje, napětí na všech prvcích obvodu a fázový posun mezi napětím a proudem. [0 Ω; V;, V; 0,8 V;,4 V; 53,3º] 9. Sériový obvod tvoří rezistor s odporem 30 Ω, ideální kondenzátor s kapacitou 45µF a ideální cívka. Napětí zdroje je 0 V, frekvence 50 Hz. Obvodem prochází proud 4 A. Stanovte indukčnost ideální cívky (X L > X C ). [0,37 H] 0. Admitance paralelního spojení rezistoru a ideální cívky je,9 ms. Rezistor má odpor kω. Celkový proud je 385 ma při frekvenci,5 khz. Stanovte indukčnost ideální cívky, svorkové napětí obvodu, proudy ve větvích a fázový posun. [66,3 mh; 0,63 V; 0 ma; 34 ma; 58,05º]. Při paralelním spojení rezistoru s odporem 6,5 Ω a ideálního kondenzátoru s kapacitou 3,8 µf se odebírá ze zdroje proud 00 ma při frekvenci 5 khz. Rezistorem prochází proud 80 ma. Vypočítejte napětí zdroje, proud procházející ideálním kondenzátorem, admitanci a impedanci obvodu a fázový posun. [0,5 V; 60 ma; 0, S; 5 Ω; 36,86º]. Paralelní spojení rezistoru s odporem 0 Ω, ideální cívky s indukčností 40 mh a ideálního kondenzátoru s kapacitou 5 µf je připojeno ke zdroji střídavého napětí s frekvencí 00 Hz. Celkový proud procházející obvodem je,9 A. Stanovte proudy všemi prvky obvodu, napětí zdroje, impedanci, admitanci a fázový posun. [0,99 A;,37 A; 0,74 A; 9,9 V; 6,73 Ω; 5,94 ms; 58,6º] 3. Při paralelním spojení rezistoru s odporem 60 Ω, ideálního kondenzátoru a ideální cívky je celkový proud 4 A. Proud procházející rezistorem je,4 A, proud procházející ideálním kondenzátorem je,6 A. Stanovte proud procházející ideální cívkou a její indukčnost. Frekvence je 50 Hz ( L > C ). [4,8 A; 96 mh] Příklad 5: Vypočítejte proudy v jednotlivých větvích, celkový proud a impedanci v obvodu zapojeného podle obr. a). Odpory rezistorů jsou R 40Ω, R 50 Ω, indukčnost ideální cívky je L 5 mh, kapacita ideálního kondenzátoru C µf. Obvod je připojen ke zdroji střídavého napětí 50 V, frekvence je f 600 Hz.

7 7 ndukční reaktance X L πfl. π ,84Ω mpedance větve. kterou prochází proud Z R + X ,84 44, Ω L Proud 50 5,65 A Z 44, Fázový posun R cosϕ Z 40 44, ϕ 5, Kapacitní reaktance 0,90477 X 3,6 C 6 πfc. π Ω mpedance větve, kterou prochází prou Z R + X ,6 83 Ω C Proud 50 0,883 A Z 83 Fázový posun R cosϕ Z ϕ , 94 0,88339

8 8 Z fázorového diagramu na obr. b) vypočteme celkový proud pomocí kosinové věty ( ϕ + ϕ ) 80 ( 5,3 + 7,9) 6, γ 80 8 ( 0,6) 6, + cosγ 5,65 + 0,883.5,65.0,883 mpedance obvodu 50 Z 40,9 Ω. 6, Příklad k řešení: 4. rčete proud, celkový proud, napětí zdroje střídavého napětí a impedanci obvodu zapojeného podle obr. 3 a). Skutečná cívka má odpor 5 Ω, indukčnost 0,05 H. deální kondenzátor má kapacitu 60 µf a prochází jím proud,8 A, frekvence je 00 Hz. [,37 A; 0,8 A; 47,73 V; 58,9 Ω] A.4. Výkon střídavého proudu, účiník Příklad 6: V obvodu skutečné cívky je proud dodávaný zdrojem,8 A při napětí 0 V a frekvenci 50 Hz. Odpor vinutí je 8 Ω. Stanovte indukčnost skutečné cívky. Zdánlivý výkon S 0.,8 396VA. Činný výkon výkon na činném odporu P R 8.,8 90,7W. Jalový výkon z trojúhelníka výkonů Q S P ,7 385VAr.

9 9 ndukční reaktance z jalového výkonu na cívce Q X L Q 385 X L 8,8 Ω.,8 ndukčnost skutečné cívky L X 8,8 L 0,378 πf π.50 H. Příklady k řešení: 5. Jednofázový motor na napětí 0 V a o činném výkonu,5 kw odebírá proud 8 A. Vypočítejte zdánlivý a jalový výkon, účiník a činnou a jalovou složku proudu. [,76 kva; 90,65 VAr; 0,85; 6,86 A; 4,84 A] 6. Stanovte u sériového spojení skutečné cívky a ideálního kondenzátoru výkon činný, jalový a zdánlivý. Odpor skutečné cívky je 0 Ω, indukčnost 95,5 mh, kapacita ideálního kondenzátoru je 53 µf. Obvod je připojen ke zdroji střídavého napětí 0 V, frekvence je 00 Hz. [744,68 W; 7VAr; 344, VA] 7. Elektrický obvod s účiníkem cos ϕ 0, 6 byl připojen ke zdroji střídavého napětí 0 V. Činná složka proudu procházejícího obvodem byla A. Vypočítejte činný, jalový a zdánlivý výkon. [640 W; 350 VAr; 4400VA].5. Rezonanční obvody Příklad 7: sériového rezonančního obvodu složeného ze skutečné cívky s odporem 0 Ω, s indukčností 0,3 mh a ideálního kondenzátoru s kapacitou 300 pf, připojeného na zdroj střídavého napětí 0 V, stanovte rezonanční frekvenci, proud při rezonanci a činitel jakosti obvodu. Rezonanční frekvence f r π LC π 0,3.0 mpedance při rezonanci Z r R 0 Ω Proud procházející obvodem při rezonanci 0 r A. R 0 Činitel jakosti obvodu Hz.

10 0 πf L. π ,3.0 R 0 Q r 3 00 Příklady k řešení: 8. Stanovte kapacitu ideálního kondenzátoru sériového rezonančního obvodu, aby došlo k rezonanci při frekvenci 00 khz. ndukčnost ideální cívky je 50 µh. [4,.0-9 F] 9. Sériový rezonanční obvod je tvořen ideálním kondenzátorem s kapacitou 00 pf a skutečnou cívkou s odporem 5 Ω a indukčností 400 µh. Obvod je připojen na zdroj střídavého napětí V. rčete rezonanční frekvenci, činitel jakosti obvodu a proud procházející obvodem při rezonanci. [9,70 khz; 38,5; 0,8 A] 0. deální kondenzátor s kapacitou 500 pf je zapojen paralelně ke skutečné cívce s odporem 0 Ω a s indukčností 00 µh. Obvod je připojen na zdroj střídavého napětí 0 V. Vypočítejte rezonanční frekvenci obvodu, impedanci při rezonanci, činitel jakosti obvodu a proud procházející obvodem při rezonanci. [503,9 khz; 40 kω; 63,; 3 ma]

11 .6. Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů se střídavým proudem Příklad 8: Při sériovém spojení ideálního rezistoru s odporem 50 Ω a ideální cívky s indukčností 474 mh prochází obvodem proud 0,7 A při frekvenci 50 Hz. Stanovte napětí na ideálních prvcích obvodu, napětí zdroje a úhel fázového posunu. Napětí na ideálním rezistoru R R 50.0,7 35 V. Napětí na ideální cívce L jx L jπ.50.0,474.0,7 j04, V. Napětí zdroje R + L (5 + j04,) V. Absolutní hodnota napětí zdroje R , 09,9 V. L Úhel fázového posunu vypočteme ze vztahu πfl π.50.0,474 tgϕ, 978, R 50 z toho ϕ 7, 44. Příklad 9: V obvodu střídavého proudu jsou spojeny v sérii ideální rezistor s odporem 8 Ω, indukční reaktance X L 6 Ω a kapacitní reaktance X C 0 Ω. Sériové spojení prvků je připojeno na napětí, které je vyjádřeno v komplexním tvaru (8 + j30) V. Stanovte proud procházející obvodem a napětí na všech prvcích obvodu. mpedance obvodu Z R + jx jx ( 8 + j6 j0) Ω. L Proud procházející obvodem C 8 + j 30 (8 + j30)(8 j6) 34 + j3 A, Z 8 + j6 j ( 3,4 + j,3) A 3,5 e j,º A. Absolutní hodnota proudu 3,4 +,3 3,5 A.

12 Fázor napětí na ideálním rezistoru R R 8.3,5 e j,º 8 e j,º V. Na ideálním rezistoru je napětí 8 V. Fázor napětí na ideální cívce L jx L j6.3,5 e j,º 6 e j90º.3,5 e j,º 56 e j,º V. Na ideální cívce je napětí 56 V. Fázor na pětí na ideálním kondenzátoru C -jx C -j0.3,5 e j,º 0 e -j90º.3,5 e j,º 35 e -j67,8º V. Na ideálním kondenzátoru je napětí 35 V. Příklad 0: Stanovte admitanci a impedanci obvodu, který je tvořen paralelním spojením ideálního rezistoru s odporem 6,5 Ω a ideálního kondenzátoru s kapacitou 8,95 µf. Kmitočet je 00 Hz. Admitance obvodu 6 Y Y + Y + jωc + jπ.00.8,95.0 ( 0,06 + j0,0) S. R 6,5 Absolutní hodnota admitance Y 0,06 + 0,0 0,0 S. mpedance obvodu 0,06 j0,0 0,06 0,0 Z j ( 40 j30) Ω. Y 0,06 + j0,0 0,06 + 0,0 0,0004 0,0004 Absolutní hodnota impedance Z Ω. Y Příklady k řešení:. V sériovém obvodu RLC je rezistor s odporem 0 Ω, cívka s indukčností 96 mh a kondenzátor s kapacitou 40 µf. Střídavý proud procházející obvodem je 3 A při frekvenci 50 Hz. rčete impedanci obvodu, napětí na svorkách zdroje, fázový posun a napětí na jednotlivých prvcích obvodu. [(0 j50) Ω; (360 j50) V; φ º37'; 360 V; j90 V; -j40 V] 3. rčete proudy, a v obvodu na obr. 5, jsou li impedance Z ( 0 j5) Ω, Z ( + j6) Ω, Z 3 ( 3,33 + j) Ω. Napětí zdroje je 0 V. [( + j4) A; (5,5 j,5) A; (7,5 j7,5) A]

13 3 4. V obvodu podle zapojení na obr. 5 vypočtěte svorkové napětí zdroje, napětí na všech prvcích obvodu a fázový posun. R 50 Ω, R 50 Ω, L 00 mh, C 0 µf. Celkový proud v komplexním vyjádření je 0,85 e j0º A při frekvenci 50 Hz. [00,3 e j6º3 V; 49,3 e -jº V; 30,97 e j88º37 V; 4,5 e j0º V; 58,4 e j30º46 V; φ 6º3 ].7. Přechodné jevy Příklad : Stanovte kapacitu ideálního kondenzátoru. V zapojení podle obr. 7 procházel obvodem nabíjecí proud 0,34 ma za ms od okamžiku připojení zdroje. Napětí zdroje je 0 V, odpor ideálního rezistoru je 00 Ω. Pro nabíjecí proud platí vztah

14 4 i e e R t /τ t /τ n 0, po úpravě t ln e ln τ Ri n, z toho vypočteme časovou konstantu a dosadíme t ln Ri n 0 0 ln 00.0, τ.0 s. 3 Kapacita ideálního kondenzátoru 4.0 C τ µf. R 00 Příklady k řešení: 5. Stanovte napětí zdroje, ze kterého se nabíjí ideální kondenzátor s kapacitou µf přes ideální rezistor, jehož odpor je 500 Ω. V čase t 3 ms byl nabíjecí proud 5 ma. [50 V] 6. Stanovte proud v obvodu podle obr. 8 v čase t 5τ. R 00 Ω, C µf, 0 V. [3, A] 7. rčete odpor rezistoru, kterým se nabíjel kondenzátor o kapacitě 47 µf ze zdroje o napětí 50 V. Napětí na odporu kleslo z 55 V na 0 V za 00 ms. [400 Ω]. Trojfázová soustava Příklad : Stanovte, jak se změní příkon trojfázových elektrických kamen o výkonu 6 kw v zapojení do trojúhelníka na napětí 3 x 400 V, přepojíme-li topná vinutí do hvězdy. Odpor topného tělesa jedné fáze R f 80 Ω. P f P

15 5 Po přepojení do hvězdy je na každém topném tělese napětí 400 f 30,9 V. 3 3 Proud v topné fázi f 30,9 f,89 A. R 80 f Příkon kamen spojených do hvězdy je P ,89 00, W. Jestliže spotřebič spojený do trojúhelníka přepojíme do hvězdy, zmenší se jeho příkon na třetinu. Příklady k řešení: 8. rčete odpor vinutí jedné fáze trojfázového generátoru, zapojeného do hvězdy, jeli jeho sdružené napětí 30 V a síťový proud 5 A. [36,9 Ω] 9. Jak velký je odpor vinutí v jedné fázi trojfázového spotřebiče, zapojeného do trojúhelníka, na napětí 3 x 400 V, prochází-li přívodními vodiči proud 6 A? Jak se změní napětí a proud, přepojíme-li vinutí z trojúhelníka do hvězdy? [5,3 Ω; 30,9 V; A] 30. Jak velký síťový a fázový proud odebírá trojfázový elektromotor v zapojení do trojúhelníka ze sítě 3 x 400 V, je-li jeho výkon 5 kw, účinnost 90% a účiník 0,8? [30,08 A; 7,37 A]

16 6 3. Elektrické stroje 3.. Transformátory Příklad 3: Jednofázový transformátor používaný v elektrotechnické laboratoři má štítkové hodnoty 30 V / 4 V, S n kva, u k 4%. rčete napětí nakrátko, impedanci nakrátko a proudy primárního a sekundárního vinutí při zkratu. Stav nakrátko transformátor je připojen na napětí nakrátko k a protéká jím jmenovitý proud n. Procentní napětí nakrátko je definováno vztahem u k k, n z toho u 0, , V k k n Velikost jmenovitého primárního proudu vypočítáme ze zdánlivého jmenovitého příkonu Sn 000 n 4,348 A. 30 n mpedance nakrátko k 9, Z k,6 Ω. 4,348 n Zkratový proud v primárním vinutí n 30 k 08,7 A. Z,6 k Zkratový proud v sekundárním obvodu můžeme vypočítat pomocí převodu n 30 k p k k 08,7 04,7 A. 4 n Z výsledku je patrné, že zkrat v sekundárním vinutí má za následek několikanásobné zvýšení proudů v obou vinutích, při kterých by došlo k porušení transformátoru (pokud by nebyl včas odpojen od sítě). Příklady k řešení: 3. Primární vinutí transformátoru je připojeno ke střídavému napětí 80 V / 50 Hz a odebírá proud A. Sekundární vinutí dodává proud 4 A při napětí 6 V do

17 7 spotřebiče čistě ohmického charakteru. Účinnost je 55%. rčete fázový posun v primárním vinutí. [φ 56,97º] 33. Podle schématu na obr. 9 byl měřen výkon, který odebíral jednofázový transformátor. Wattmetry ukazovaly hodnoty P a 00 W, P b 400 W. Zdánlivý jmenovitý příkon transformátoru S n 00 kva. rčete účinnost tohoto transformátoru při cos φ 0,8 při zatížení jmenovitým proudem. [0,977] Příklad 4: Jednofázový transformátor má štítkové údaje 0 V, 9 A, f 50 Hz. Při měření naprázdno byly zjištěny tyto údaje: 0 n 0 V, 0 40 V, P 0 0 W, 0 0,3 A. Při měření nakrátko bylo změřeno: k V, P k 37 W. rčete převod transformátoru, procentní napětí nakrátko, zkratový proud a přibližně údaje náhradního schématu. Převod napětí p ,5. 40 Procentní napětí nakrátko k u k 0,05 ~ 5 %. 0 n Odpor představující ztráty v železe R 4840 P 0 Fe Ω. Fe 0 Účiník naprázdno P0 0 cosϕ 0 0, ,3 0 0 Magnetizační proud µ 0 sinϕ 0 0,3.0,988 0,965 A. Hlavní magnetizační reaktance

18 8 0 0 X h 74, Ω. 0,965 µ mpedance nakrátko k Z k, Ω. 9 n Zkratový poruchový proud n 0 k 80 A. Z, k Účiník nakrátko Pk 37 cosϕ k 0, k n Odpor při chodu nakrátko Pk 37 R 0,457 Ω, přičemž platí přibližně 9 n R R R 0,9 Ω. Rozptylová reaktance X σ Z k sinϕ k,.0,98,35 Ω, přičemž přibližně platí X σ X σ X σ 0,568 Ω. Příklady k řešení: 34. Jednofázový transformátor má napětí naprázdno 0 00 V, V, proud naprázdno 0 0,5 A, ztráty naprázdno P 0 7,5 W, napětí nakrátko k 4 V, jmenovité proudy n 4 A, n A, ztráty nakrátko P k 0 W. rčete převod transformátoru, zdánlivý jmenovitý výkon, procentní napětí nakrátko, účiník naprázdno i nakrátko, proud v železe a magnetizační proud. [0,5; 400 VA; 4 %; 0,3; 0,64; 0,075 A; 0,4 A] 35. Primární vinutí jednofázového transformátoru o napětí 6,6 kv má 080 závitů. Sekundární vinutí má 36 závitů a dodává do spotřebiče výkon 7,6 kw při cos φ 0,8. Ztráty v transformátoru jsou 0,7 kw. rčete převod transformátoru, sekundární napětí, primární a sekundární proud, příkon a účinnost. [30; 0 V; 3,3 A; 00 A; 8,3 kw; 0,96] Příklad 5: Trojfázový transformátor má S n 00 kva, převod 6000 V/ 400 V, spojení Yy0, proud naprázdno 0,8 A, účiník naprázdno 0,086, činný odpor primárního vinutí 4, Ω a sekundárního vinutí 0,06 Ω, rozptylovou reaktanci primáru 6, Ω a sekundáru 0,03 Ω. rčete ztráty v železe, v mědi a procentní napětí nakrátko.

19 9 Z náhradního schématu jedné fáze trojfázového transformátoru obr. 0a) - jsou ztráty v železe reprezentovány odporem R Fe. Ztráty v železe jsou dány vztahem PFe 3 n Fe 3 n0 cosϕ ,8.0, W. Ztráty v mědi, tj. na odporu R a R ' jsou dány Cu ( R + R ) ( R p R ) P +. 3 n 3 n Nejprve určíme převod transformátoru p n a proud n 5 5 Sn 0 n 9,63 A Potom n ( R + p R ) 3( 4, + 5.0,06).9,63 5 PCu 3 n W. Pro výpočet napětí nakrátko se celkové náhradní schéma zjednoduší obr. 0b) - lze zanedbat příčnou větev. mpedance nakrátko Z Z k k R + R 4, j ( X σ + X σ ) R + p R + j( X σ + p X σ ) + j( 6, + 5.0,03) ( 7,7 + j,87) Ω..0,06 Absolutní hodnota impedance

20 0 Z 7,7 +,87 4,96 Ω. k Napětí nakrátko Z 4,96.9,63 44, V. k k. n Procentní napětí nakrátko k 44, u k 0,046 ~ 4,6 % nf 3 Příklad k řešení: 36. rčete hodnoty odporů a reaktancí v náhradním schématu trojfázového transformátoru, který má štítkové údaje S n 0 kva, 400 V / 0 V, spojení Yy0. Měřením jsme získali velikost hodnot ztrát naprázdno P 0 00 W, ztrát nakrátko P k 400 W, proudu naprázdno 0 0,09. n a napětí nakrátko k 6 V. rčete činné odpory primárního a sekundárního vinutí R a R, rozptylové reaktance X σ a X σ, hlavní magnetizační reaktanci X h a odpor R Fe respektujícíztráty v železe. [0,305 Ω; 0,305 Ω; 0,455 Ω; 0,455 Ω; 79 Ω; 600 Ω] 3.. Elektrické stroje točivé 3... Asynchronní stroje Příklad 6: Trojfázový asynchronní motor se štítkovými údaji P n 5 kw, n 3 x 400/30 V, f 50 Hz, n 400 min - má účinnost η 86 % a účiník cos φ 0,8. Vypočítejte počet pólů, skluz, příkon a proud statoru. Nejbližší synchronní otáčky k zadaným asynchronním otáčkám pro f 50 Hz jsou n s n 500 min -. Počet pólů určíme ze vzorce 60 f 60 f n p, tedy počet pólů p 4. p n 500 Skluz n n s 0,067 ~ 6,7 %. n 500 Příkon stroje P η P P 5 η 0,86 P 7,44 kw. Proud statoru vypočítáme z tohoto známého příkonu, pro který platí

21 P.. cosϕ, kde je sdružená hodnota. 3 Z toho P ,466 A. cosϕ ,8 3 Příklady k řešení: 37. Trojfázový asynchronní motor má tyto jmenovité hodnoty P 0 kw, n 3 x 400/30 V, n 455 min -, cos φ 0,9, η 0,88 a frekvenci statorového proudu f 50 Hz. rčete synchronní otáčky, odpovídající počet pólových dvojic, skluz při jmenovitých otáčkách, rotorovou frekvenci f a velikost statorového proudu při zapojení statoru do hvězdy. [500 min - ; ; 3 %;,5 Hz; 36,45 A] 38. Trojfázový dvoupólový asynchronní motor o výkonu P n 0 kw pracuje s účinností 80 % a s účiníkem 0,8. Motor je napájen ze sítě 3 x 400 V, 50 Hz a jmenovité otáčky rotoru jsou 850 min -. rčete činný, jalový a zdánlivý příkon motoru, jmenovitý proud jedné fáze motoru a frekvenci napětí indukovaného v rotoru. [,5 kw; 9,35 kvar; 5,6 kva;,5 A;,5 Hz] 39. Trojfázový asynchronní motor je připojen k síti s frekvencí f 50 Hz. Jeho jmenovité otáčky jsou 900 min -. Zjistěte skluz, počet pólových dvojic a frekvenci v rotoru. [3,33 %; ;,665 Hz] 40. Vypočítejte proud, který odebírá ze sítě trojfázový asynchronní motor o jmenovitých hodnotách P 4 kw, 400 V, n 735 min -, η 0,9, f 50 Hz, cos φ 0,87. Dále vypočítejte skluz a počet pólových dvojic. [5,5 A; %; 4] 3.3. Stejnosměrné točivé stroje Příklad 7: Derivační dynamo má výkon P 5,5 kw při napětí 0 V. Odpor kotvy R a 0, Ω, odpor budicího vinutí R b 55 Ω. Zjistěte napětí i, proud buzení b a proud kotvy a. Proud procházející spotřebičem 3 P 5, A.,.0

22 Budicí proud 0 b A. R 55 b Proud protékající kotvou A. a b Napětí indukované v kotvě + R , 5, V. i a a Příklady k řešení: 4. Jak velký odpor R sp musíme zařadit do obvodu kotvy při spouštění derivačního stejnosměrného motoru o výkonu P 5 kw, napětí 30 V, účinnosti η 80 %, aby proud při záběru z nepřekročil dvojnásobek jmenovitého proudu n. Odpor v obvodu kotvy R a 0,8 Ω. [3,43 Ω] 4. Stejnosměrný motor s cizím buzením má tyto štítkové údaje: výkon P 0 kw, napětí 00 V, odpor kotvy R a 0,5 Ω a účinnost η 78 %. rčete velikost spouštěcího odporu R sp pro,5 násobek jmenovitého proudu. Dále určete záběrný proud při zařazeném spouštěči a při přímém připojení k síti. Předpokládáme, že budicí proud je konstantní. [,58 Ω; 96, A; 400 A] 43. Stanovte minimální zatěžovací odpor, pro který proud kotvy dynama s cizím buzením nepřevyšuje 40 A při indukovaném napětí 40 V a odporu kotvy 0,5 Ω. [5,5 Ω]

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

3. Střídavé třífázové obvody

3. Střídavé třífázové obvody . třídavé tříázové obvody říklad.. V přívodním vedení trojázového elektrického sporáku na x 400 V, jehož topná tělesa jsou zapojena do trojúhelníku, byl naměřen proud 6 A. Jak velký proud prochází topným

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny - zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační soustavou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA 3-f transformátor 630 kva s převodem U1 = 22 kv, U2 = 400/231V je ve spojení / Y, vypočítejte svorkové proudy I1 a I2 a pak napětí a proudy cívek primáru a sekundáru, napište ve fázorovém tvaru I. K.z.

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Transformátory deální transformátor r 0; 0 bez rozptylu mag. toků 0, Φ Φmax. sinωt ndukované napětí: u i N d N dt... cos t max imax N..f. 4,44..f.N d ui N i 4,44. max.f.n

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

Měření indukčnosti. 1. Zadání

Měření indukčnosti. 1. Zadání Měření indukčnosti. adání A. a předložené vzduchové cívce změřte: a) Ohmovou metodou její vlastní indukčnost a seriový ztrátový odpor ss (včetně určení jakosti Q) b) Maxwell-Wienovým můstkem dtto. (emáte-li

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

21ZEL2 Transformátory

21ZEL2 Transformátory 1ZEL Transformátory Jan Zelenka ČVUT Fakulta dopravní Praha 019 1 Úvod co je transformátor? je netočivý elektrický stroj umožňuje přenášet elektrickou energii mezi obvody pomocí vzájemné magnetické indukce

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) Autoři textu: Ing. Jan Varmuža Květen 2013 epower

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2 . TEJNOMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 6 chéma. = V = Ω = Ω = Ω = 6 Ω = 9 Ω 6 = Ω rčit: celkový odpor C,,,,,,,,

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Veličiny elektrických obvodů napětí u(t) okamžitá hodnota,

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky 5. přednáška Elektrický výkon a energie 1 Základní pojmy Okamžitá hodnota výkonu je deinována: p = u.i [W; V, A] spotřebičová orientace - napětí i proud na impedanci Z mají souhlasný

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1 ZEL Základy elektrotechniky pro E1 T1 Základní pojmy v elektrotechnice: Základní jednotky soustavy SI: Základní veličina Značka Základní jednotky Značka Některé odvozené jednotky používané v elektrotechnice:

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. FYZKA. OČNÍK Příklady na obvody střídavého proudu A. rčete induktanci cívky o indukčnosti 500 H v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. = 500 0 3 H =?. = ω = π f = 57 Ω ívka á induktanci o velikosti

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru synchronního generátoru - 1 - Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru Soustrojí motor-generátor v laboratoři HARD Tab. 1 Štítkové

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9. Zadání úlohy a) změřte, jak se mění účiník jednofázového transformátoru se změnou zatížení sekundárního vinutí, b) u všech měření vyhodnoťte

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Z 5 5 4 4 6 Schéma. Z = 0 V = 0 Ω = 40 Ω = 40 Ω 4 = 60 Ω 5 = 90 Ω

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Trojfázový transformátor

Trojfázový transformátor Trojfázový transformátor Cíle cvičení: Naučit se - určit odpory primárního a sekundárního vinutí - vztah indukovaného napětí s magnetickým tokem - spojování 3-fázových vinutí - fázové a sdružené napětí

Více

Návrh toroidního generátoru

Návrh toroidního generátoru 1 Návrh toroidního generátoru Ing. Ladislav Kopecký, květen 2018 Toroidním generátorem budeme rozumět buď konstrkukci na obr. 1, kde stator je tvořen toroidním jádrem se dvěma vinutími a jehož rotor tvoří

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paralelní chod třífázových transformátorů Lukáš Sobotka 2017 Abstrakt Předkládaná

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH 5.1 Vznik neharmonického napětí Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: C L ~ Přístrojová technika: generátory Příčiny neharmonického napětí

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Výkon v obvodu

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 7-8 Jindřich Sadil Generátory střídavého proudu osnova Indukované napětí vodiče a závitu Mg obvody Úvod do strojů na střídavý proud Synchronní stroje princip,

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 1f transformátor vedoucí práce: Ing. Lukáš BOUZEK 2012 autor: Michal NOVOTNÝ 2012 Anotace

Více

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3 3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3 ZDÁNÍ 1. IDENTIFIKCE neoznačených vývodů cívek 2. Změřit odpory vinutí ve studeném stavu 3. Změřit převod ve spojení Yd a Yy při sníženém napětí 4. Provést

Více

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY EEKTOTECHNK TEMTCKÉ OKHY. Harmonický ustálený stav imitance a výkon Harmonicky proměnné veličiny. Vyjádření fázorů jednotlivými tvary komplexních čísel. Symbolický počet a jeho využití při řešení harmonicky

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Asynchronní motor, měření momentových

Více

Symbolicko - komplexní metoda II Sériové zapojení prvků R, L a C

Symbolicko - komplexní metoda II Sériové zapojení prvků R, L a C Symboliko - komplexní metoda Sériové zapojení prvků, a Použité zdroje: Blahove, A.: Elektrotehnika, nformatorium spol.s r.o., Praha 2005 Wojnar, J.: áklady elektrotehniky, Tribun E s.r.o., Brno 2009 http://hyperphysis.phy-astr.gsu.edu

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více