1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován v rozsahu projektu pro realizaci stavby s respektováním platných norem ČSN a ČSN EN. Nová opěrná stěna je navržena tak, aby zachytila zemní tlak vzniklý rozdílem terénů max.,0 m (stěna v řezu A) a 0,85 m (stěna v řezu B a C). Dále bylo uvažováno přitížení terénu 300,0 kg/m v prostoru nad stěnou. Geologické poměry staveniště nebyly prověřeny geologickým průzkumem, vychází se ze zkušeností při realizaci a zakládání okolních objektů. Hodnota tabulkové výpočtové únosnosti zeminy je uvažována hodnotou 50,0 kpa. Tvar stěny byl stanoven tak, aby byl co nejméně podkopán stávající svah. Zemina tvořící zásyp na rubu zdi se předpokládá v kvalitě min. G4 (ČSN Základová půda pod plošnými základy) zemina štěrkovitá s jílovitou výplní nebo bude provedeno zasypání původní vytěženou zeminou. Stěnu lze zasypat až po provedení úpravy na lící zdi. Zemina na lící stěny musí být řádně zhutněna ( je uvažováno s klidovým tlakem na lící zdi). Max. délka dilatačního celku opěrné stěny nesmí překročit 8,0m (zvolena délka dilatačního celku 5,0 m). Pro bezpečné fungování opěrné stěny je nezbytné provedení kvalitní drenáže. Na opěrných stěnách budou ukotveny sloupky ochranného zábradlí. Při posouzení stěny je zadán i ohybový moment 0,75 knm/m jako reakce od zábradlí (vodorovná síla,0 kn působící ve výšce, m vyvodí moment M =,0*, =, knm. Při vzdálenosti sloupku,5 m je moment na běžný metr opěrné stěny, /,5 = 0,73 knm/m ). Vodorovné tlaky působící na stěnu byly vypočteny programem GEO 5 Úhlová zeď. Materiály použité v nosných konstrukcích: Konstrukce opěrné stěny : beton C30/37 XF ocel 0505 ( R ) f y = 500 MPa POUŽITÉ PODKLADY : NORMY: ČSN EN 990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 99 Zatížení konstrukcí část : Vlastní tíha a užitná zatížení ČSN EN 99 Navrhování betonových konstrukcí část : Obecná pravidla ČSN EN 997 Navrhování geotechnických konstrukcí část : Obecná pravidla ČSN EN 06 Beton část : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, včetně změn PODKLADY: Situace a řezy zdí SOFTWARE: GEO 5 úhlová zeď

2 OPĚRNÁ STĚNA ŘEZ A Výpočet úhlové zdi Vstupní data Nastavení Standardní EN 997 DA Materiály a normy Betonové konstrukce : EN 99 (EC) Součinitele EN 99 : standardní Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN ) Výpočet pasivního tlaku : CaquotKerisel (ČSN ) Výpočet zemětřesení : MononobeOkabe Tvar zemního klínu : počítat šikmý Výstupek základu : výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru Dovolená excentricita : 0,333 Metodika posouzení : výpočet podle EN997 Návrhový přístup : redukce zatížení a materiálu Součinitele redukce zatížení (F) Trvalá návrhová situace Kombinace Kombinace Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé Stálé zatížení : G =,35 [ ],00 [ ],00 [ ],00 [ ] Proměnné zatížení : Q =,50 [ ] [ ],30 [ ] [ ] Zatížení vodou : w =,35 [ ],00 [ ] Součinitele redukce materiálu (M) Trvalá návrhová situace Kombinace Kombinace Součinitel redukce úhlu vnitřního tření : =,00 [ ],5 [ ] Součinitel redukce efektivní soudržnosti : c =,00 [ ],5 [ ] Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti : cu =,00 [ ],40 [ ] Součinitel redukce Poissonova čísla : v =,00 [ ],00 [ ] Kombinační součinitele pro proměnná zatížení Trvalá návrhová situace Součinitel kombinační hodnoty : 0 = 0,70 [ ] Součinitel časté hodnoty : = 0,50 [ ] Součinitel kvazistálé hodnoty : = 0,30 [ ] Materiál konstrukce Objemová tíha = 4,00 kn/m 3 Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 99 (EC). Beton : C 30/37 Válcová pevnost v tlaku f ck = 3 MPa Pevnost v tahu f ctm =,90 MPa Ocel podélná : B500 Mez kluzu f yk = 50 MPa

3 3 Statický výpočet Geometrie konstrukce Pořadnice X [m] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 Hloubka Z [m],80,80,0,0,80,80 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi. Plocha řezu zdi = 0,94 m. Název : Geometrie Fáze výpočet : 0 0,30,80 :,0,0 0,0 0,50 0,40,00 Základní parametry zemin Název Vzorek ef [ ] cef [kpa] su [kn/m3] [ ] [kn/m3] Třída F6, konzistence tuhá 9,00 8,00,00,00 Třída G4 3,00 9,00 9,00 OCR Kr [ ] [ ] Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu Název Třída F6, konzistence tuhá Třída G4 Zásyp za konstrukcí Zemina na líci konstrukce Třída G4 Vzorek Typ ef výpočtu [ ] soudržná nesoudržná [ ] 0,40 3

4 4 Geologický profil a přiřazení zemin Vrstva Přiřazená zemina [m] Vzorek Třída F6, konzistence tuhá Založení Typ založení : zemina geologický profil Tvar terénu Terén za konstrukcí je rovný. Vliv vody Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. Zadaná plošná přitížení Přitížení Vel. Vel. Poř.x Délka Hloubka Působ. nové změna [kn/m ] [kn/m ] x [m] l [m] z [m] Ano proměnné 3,00 na terénu Odpor na líci konstrukce Odpor na líci konstrukce: klidový Zemina na líci konstrukce Třída F6, konzistence tuhá Výška zeminy před zdí h =,00 m Terén před konstrukcí je rovný. Zadané síly působící na konstrukci Síla F x F z M x z Název Působ. nová změna [kn/m] [kn/m] [knm/m] [m] [m] Ano zábradlí proměnné 0,75 0,5 Nastavení výpočtu fáze Návrhová situace : trvalá Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem. Posouzení čís. Spočtené síly působící na konstrukci kombinace [kn/m] z [m] [kn/m] x [m] překl. posun. napětí Tíh. zeď 0,83,56 0,4,000,000,350 Odpor na líci 6,99 0,33 0,0 0,0,000,000,350 Tíh. zemní klín 0,69 4, 0,67,000,000,350 Aktivní tlak,9 0,63,69 0,78,350,350,350 Přit. celopl.,9 0,96,50 0,75,500,500,500 zábradlí,0 0,35,500 0,500 Posouzení celé zdi Posouzení na překlopení Moment vzdorující M res = 6,06 knm/m Moment klopící M ovr =,76 knm/m Zeď na překlopení VYHOVUJE Posouzení na posunutí Vodor. síla vzdorující H res = 0,9 kn/m

5 5 Vodor. síla posunující H act =,97 kn/m Zeď na posunutí VYHOVUJE Celkové posouzení ZEĎ VYHOVUJE Maximální napětí v základové spáře : 75,53 kpa Spočtené síly působící na konstrukci kombinace [kn/m] z [m] [kn/m] x [m] překl. posun. napětí Tíh. zeď 0,83,56 0,4,000,000,000 Odpor na líci 6,99 0,33 0,0 0,0,000,000,000 Tíh. zemní klín 0,69 4, 0,67,000,000,000 Aktivní tlak 5,60 0,66,98 0,78,000,000,000 Přit. celopl.,47,0,50 0,75,300,300,300 zábradlí,0 0,35,300 0,300 Posouzení celé zdi Posouzení na překlopení Moment vzdorující M res =,87 knm/m Moment klopící M ovr =,5 knm/m Zeď na překlopení VYHOVUJE Posouzení na posunutí Vodor. síla vzdorující H res = 4,88 kn/m Vodor. síla posunující H act =,8 kn/m Zeď na posunutí VYHOVUJE Celkové posouzení ZEĎ VYHOVUJE Maximální napětí v základové spáře : 76,95 kpa Únosnost základové půdy Síly působící ve středu základové spáry Moment Norm. síla Pos. síla Excentricita Napětí [knm/m] [kn/m] [kn/m] [ ] [kpa] 9,59 40,6,8 0,36 76,95 8,06 44,7,97 0,80 69,90 3 7,68 54,06 9,5 0,4 75,53 Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání) Moment Norm. síla Pos. síla [knm/m] [kn/m] [kn/m] 5,45 39,88 6,84 Posouzení únosnosti základové půdy Posouzení excentricity Max. excentricita normálové síly e = 0,36 Maximální dovolená excentricita e alw = 0,333 Excentricita normálové síly VYHOVUJE Posouzení únosnosti základové spáry Max. napětí v základové spáře = 76,95 kpa Únosnost základové půdy R d = 5 kpa Únosnost základové půdy VYHOVUJE

6 6 Celkové posouzení únosnost základové půdy VYHOVUJE Dimenzace čís. Spočtené síly působící na konstrukci kombinace [kn/m] z [m] [kn/m] x [m] moment norm.sila pos.sila Tíh. zeď 0,90,95 0,5,000,350,000 Odpor na líci,5 0,0,000,000,000 Tlak v klidu 5,37 0,60 0,30,350,000,350 Přit. celopl.,70 0,90 0,30,500 0,500 zábradlí,80 0,5, Spočtené síly působící na konstrukci kombinace [kn/m] z [m] [kn/m] x [m] moment norm.sila pos.sila Tíh. zeď 0,90,95 0,5,000,000,000 Odpor na líci,5 0,0,000,000,000 Tlak v klidu 7,85 0,60 0,30,000,000,000 Přit. celopl. 3,3 0,90 0,30,300 0,300 zábradlí,80 0,5, Posouzení dříku zdi Vyztužení a rozměry průřezu Profil vložky = 0,0 mm Počet vložek = 6 Krytí výztuže = 35,0 mm Šířka průřezu =,00 m Výška průřezu = 0,30 m Stupeň vyztužení = 0,8 % > 0,5 % = min Poloha neutrálné osy x = 0,0 m < 0,6 m = x max Posouvající síla na mezi únosnosti V Rd = 8,8 kn >,9 kn = V Ed Moment na mezi únosnosti M Rd = 5, knm > 6,70 knm = M Ed Průřez VYHOVUJE.

7 7 3 OPĚRNÁ STĚNA ŘEZ B, C Výpočet úhlové zdi Vstupní data Nastavení Standardní EN 997 DA Materiály a normy Betonové konstrukce : EN 99 (EC) Součinitele EN 99 : standardní Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN ) Výpočet pasivního tlaku : CaquotKerisel (ČSN ) Výpočet zemětřesení : MononobeOkabe Tvar zemního klínu : počítat šikmý Výstupek základu : výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru Dovolená excentricita : 0,333 Metodika posouzení : výpočet podle EN997 Návrhový přístup : redukce zatížení a materiálu Součinitele redukce zatížení (F) Trvalá návrhová situace Kombinace Kombinace Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé Stálé zatížení : G =,35 [ ],00 [ ],00 [ ],00 [ ] Proměnné zatížení : Q =,50 [ ] [ ],30 [ ] [ ] Zatížení vodou : w =,35 [ ],00 [ ] Součinitele redukce materiálu (M) Trvalá návrhová situace Kombinace Kombinace Součinitel redukce úhlu vnitřního tření : =,00 [ ],5 [ ] Součinitel redukce efektivní soudržnosti : c =,00 [ ],5 [ ] Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti : cu =,00 [ ],40 [ ] Součinitel redukce Poissonova čísla : v =,00 [ ],00 [ ] Kombinační součinitele pro proměnná zatížení Trvalá návrhová situace Součinitel kombinační hodnoty : 0 = 0,70 [ ] Součinitel časté hodnoty : = 0,50 [ ] Součinitel kvazistálé hodnoty : = 0,30 [ ] Materiál konstrukce Objemová tíha = 4,00 kn/m 3 Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 99 (EC). Beton : C 30/37 Válcová pevnost v tlaku f ck = 3 MPa Pevnost v tahu f ctm =,90 MPa Ocel podélná : B500 Mez kluzu f yk = 50 MPa

8 8 Statický výpočet Geometrie konstrukce Pořadnice X [m] 0,0 0,0 0,50 0,50 0,30 0,30 Hloubka Z [m],50,50,90,90,50,50 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi. Plocha řezu zdi = 0,73 m. Název : Geometrie Fáze výpočet : 0 0,30,50 :,90,90 0,0 0,0 0,40 0,70 Základní parametry zemin Název Vzorek ef [ ] cef [kpa] su [kn/m3] [ ] [kn/m3] Třída F6, konzistence tuhá 9,00 8,00,00,00 Třída G4 3,00 9,00 9,00 OCR Kr [ ] [ ] Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu Název Třída F6, konzistence tuhá Třída G4 Zásyp za konstrukcí Zemina na líci konstrukce Třída G4 Vzorek Typ ef výpočtu [ ] soudržná nesoudržná [ ] 0,40 3

9 9 Geologický profil a přiřazení zemin Vrstva Přiřazená zemina [m] Vzorek Třída F6, konzistence tuhá Založení Typ založení : zemina geologický profil Tvar terénu Terén za konstrukcí je rovný. Vliv vody Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. Zadaná plošná přitížení Přitížení Vel. Vel. Poř.x Délka Hloubka Působ. nové změna [kn/m ] [kn/m ] x [m] l [m] z [m] Ano proměnné 3,00 na terénu Odpor na líci konstrukce Odpor na líci konstrukce: klidový Zemina na líci konstrukce Třída F6, konzistence tuhá Výška zeminy před zdí h =,05 m Terén před konstrukcí je rovný. Zadané síly působící na konstrukci Síla F x F z M x z Název Působ. nová změna [kn/m] [kn/m] [knm/m] [m] [m] Ano zábradlí proměnné 0,75 0,5 Nastavení výpočtu fáze Návrhová situace : trvalá Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem. Posouzení čís. Spočtené síly působící na konstrukci kombinace [kn/m] z [m] [kn/m] x [m] překl. posun. napětí Tíh. zeď 0,79 7,5 0,35,000,000,350 Odpor na líci 7,7 0,35 0,0 0,0,000,000,350 Tíh. zemní klín 0,5 0,66 0,57,000,000,350 Aktivní tlak 7,96 0,5 4,5 0,60,350,350,000 Přit. celopl.,6 0,8 0,60 0,60,500,500,500 zábradlí,90 0,35,500 0,500 Posouzení celé zdi Posouzení na překlopení Moment vzdorující M res = 0,74 knm/m Moment klopící M ovr = 5,93 knm/m Zeď na překlopení VYHOVUJE Posouzení na posunutí Vodor. síla vzdorující H res =,45 kn/m

10 0 Vodor. síla posunující H act = Zeď na posunutí VYHOVUJE 5,47 kn/m Celkové posouzení ZEĎ VYHOVUJE Maximální napětí v základové spáře : 66,00 kpa Spočtené síly působící na konstrukci kombinace [kn/m] z [m] [kn/m] x [m] překl. posun. napětí Tíh. zeď 0,79 7,5 0,35,000,000,000 Odpor na líci 7,7 0,35 0,0 0,0,000,000,000 Tíh. zemní klín 0,5 0,66 0,57,000,000,000 Aktivní tlak 0,8 0,55 4,64 0,60,000,000,000 Přit. celopl.,0 0,86 0,60 0,60,300,300,300 zábradlí,90 0,35,300 0,300 Posouzení celé zdi Posouzení na překlopení Moment vzdorující M res = 9,78 knm/m Moment klopící M ovr = 6,54 knm/m Zeď na překlopení VYHOVUJE Posouzení na posunutí Vodor. síla vzdorující H res = 8,79 kn/m Vodor. síla posunující H act = 5,85 kn/m Zeď na posunutí VYHOVUJE Celkové posouzení ZEĎ VYHOVUJE Maximální napětí v základové spáře : 86,0 kpa Únosnost základové půdy Síly působící ve středu základové spáry Moment Norm. síla Pos. síla Excentricita Napětí [knm/m] [kn/m] [kn/m] [ ] [kpa] 5,03 3,6 5,85 0,304 86,0 4,0 5,0 5,47 0,7 66,00 3,98 9,99 0,0 0,094 5,8 Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání) Moment Norm. síla Pos. síla [knm/m] [kn/m] [kn/m],0 3,3,87 Posouzení únosnosti základové půdy Posouzení excentricity Max. excentricita normálové síly e = 0,304 Maximální dovolená excentricita e alw = 0,333 Excentricita normálové síly VYHOVUJE Posouzení únosnosti základové spáry Max. napětí v základové spáře = 86,0 kpa Únosnost základové půdy R d = 5 kpa Únosnost základové půdy VYHOVUJE

11 Celkové posouzení únosnost základové půdy VYHOVUJE Dimenzace čís. Spočtené síly působící na konstrukci kombinace [kn/m] z [m] [kn/m] x [m] moment norm.sila pos.sila Tíh. zeď 0,75 0,79 0,5,000,350,000 Odpor na líci,95 0,,000,000,000 Tlak v klidu 0,67 0,50 0,30,350,000,350 Přit. celopl.,5 0,75 0,30,500 0,500 zábradlí,50 0,5, Spočtené síly působící na konstrukci kombinace [kn/m] z [m] [kn/m] x [m] moment norm.sila pos.sila Tíh. zeď 0,75 0,79 0,5,000,000,000 Odpor na líci,95 0,,000,000,000 Tlak v klidu,39 0,50 0,30,000,000,000 Přit. celopl.,6 0,75 0,30,300 0,300 zábradlí,50 0,5, Posouzení dříku zdi Vyztužení a rozměry průřezu Profil vložky = 0,0 mm Počet vložek = 6 Krytí výztuže = 35,0 mm Šířka průřezu =,00 m Výška průřezu = 0,30 m Stupeň vyztužení = 0,8 % > 0,5 % = min Poloha neutrálné osy x = 0,0 m < 0,6 m = x max Posouvající síla na mezi únosnosti V Rd = 8,8 kn > 4,83 kn = V Ed Moment na mezi únosnosti M Rd = 5, knm > 0, knm = M Ed Průřez VYHOVUJE.

12 4 SCHÉMA VÝZTUŽE

13 3 Vypracoval: ing Jiří Zábrana

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Výpočet gabionu Vstupní data

Výpočet gabionu Vstupní data Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního tlaku : Výpočet zemětřesení : Tvar zemního klínu : Dovolená

Více

STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí. V Obilí 1180/12, , Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI. Mezholezy. C.01 Technická zpráva a statický výpočet

STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí. V Obilí 1180/12, , Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI. Mezholezy. C.01 Technická zpráva a statický výpočet STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí V Obilí 1180/12, 326 00, Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI Mezholezy C.01 Objednatel: SÚSPK, p.o., Škroupova/18, 306 13 Plzeň Datum: 09/2016 Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 a.

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 338/2017 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data

Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data Výpočet prefabrikované zdi Vstupní data Projekt Datum :.0.0 Nastavení (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce : ČSN 7 0 R Výpočet zdí Výpočet aktivního tlaku : Výpočet pasivního

Více

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00

Více

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa Výpočet úhlové zdi Vstupní data Projekt Datu :..005 Materiál konstrukce Objeová tíha g.00 kn/ Výpočet betonových konstrukcí proveden podle nory ČSN 7 0 R. Beton : Beton B 0 Pevnost v tlaku Pevnost v tahu

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2018 Návrh úhlové zdi Program: Soubor: Úhlová zeď Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

Posouzení piloty Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové

Více

NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY

NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY AKCE: Sanace opěrné stěny pod komunikací na pozemku p.č.st. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany, ul. K Junčáku NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ NOVÉ OPĚRNÉ STĚNY Místo stavby : K Junčáku, č.p.103 Psáry - Dolní Jirčany,

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Posouzení skupiny pilot Vstupní data Posouzení skupiny pilot Vstupní data Projekt Datu : 6.12.2012 Název : Skupina pilot - Vzorový příklad 3 Popis : Statické schéa skupiny pilot - Pružinová etoda Fáze : 1 7,00 2,00 +z 12,00 HPV Nastavení

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Návrh rozměrů plošného základu

Návrh rozměrů plošného základu Inženýrský manuál č. 9 Aktualizace: 04/2018 Návrh rozměrů plošného základu Program: Soubor: Patky Demo_manual_09.gpa V tomto inženýrském manuálu je představeno, jak jednoduše a efektivně navrhnout železobetonovou

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 231/2018 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK - - 20,00 1 [0,00; 0,00] 2 [0,00; 0,38] +z 2,00 3 [0,00; 0,72] 4 [0,00; 2,00] Geometrie konstrukce

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce :ZPEVNĚNÍ ČÁSTI BŘEHU TLOSKOVSKÉHO POTOKA Stavebník : Místo stavby : CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV, NEVEKLOV 57 56 POZEMKY K.Č. 09, 095, V K.Ú. NEVEKLOV Projektant: Ing. Petr Jiroušek,

Více

Nastavení výpočtu a Správce nastavení

Nastavení výpočtu a Správce nastavení Inženýrský manuál č. 1 Aktualizace: 02/2018 Nastavení výpočtu a Správce nastavení Program: Tížná zeď Soubor: Demo_manual_01.gtz Tento inženýrský manuál popisuje využití funkce Správce nastavení, pomocí

Více

Posouzení plošného základu Vstupní data

Posouzení plošného základu Vstupní data Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Akce Část Datu CEMEX 5..07 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek j ef [ ] c ef g [/ 3 ] g su [/ 3 ] d [ ] 9,00,00 3,00 Pro výpočet tlaku vklidu jsou

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

Návrh nekotvené pažící stěny

Návrh nekotvené pažící stěny Inženýrský manuál č. 4 Aktualizace 03/2018 Návrh nekotvené pažící stěny Program: Pažení návrh Soubor: Demo_manual_04.gp1 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh nekotvené pažící stěny na trvalé i mimořádné

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

ÚDOLNÍ 597/35A V BRNĚ, STATICKÝ PŘEPOČET OBJEKTU Stránka 1 (161)

ÚDOLNÍ 597/35A V BRNĚ, STATICKÝ PŘEPOČET OBJEKTU Stránka 1 (161) Stránka 1 (161) Obsah POUŽITÁ LITERATURA, software :... 3 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1.1 Objednatel... 5 1.2 Zpracovatel projektové dokumentace... 5 1.3 Základní charakteristika stavby... 5 1.4 Stručná historie

Více

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín Nižná nad Oravou Dokumentácia na ponuku

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín Nižná nad Oravou Dokumentácia na ponuku NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ GEOCONSULT, spol. s r.o. inžiniersko projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25 Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín Nižná nad Oravou Dokumentácia

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.

Více

, základovou půdu tvoří písčitá hlína (třída F3, tuhá konzistence). Úhel tření mezi zeminou a rubem zdi je uvažován 18

, základovou půdu tvoří písčitá hlína (třída F3, tuhá konzistence). Úhel tření mezi zeminou a rubem zdi je uvažován 18 Inženýrský manuál č. 3 Aktualizace: 02/2016 Posouzení tížné zdi Program: Tížná zeď Soubor: Demo_manual_03.gtz V tomto inženýrském manuálu je provedeno posouzení stávající tížné zdi na trvalou a mimořádnou

Více

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb

Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Program, ročník: S+A, 3. Katedra geotechniky K135 Posluchač/ka: Akademický rok 2018/2019 LS Stud. skupina: Příklady ke cvičení Mechanika zemin a zakládání staveb Příklad 1 30

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

Výpočet stability svahu

Výpočet stability svahu Výpočet stability svahu Projekt Datum :..005 Typ výpočtu : v efektivních parametrech Rozhraní Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m] X Z X Z X Z - 5, 5, 7,89 5,0,5 6,85 7,0 7,99 7,5 8,00 7,5 9,00

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Inženýrskémanuály. Díl1

Inženýrskémanuály. Díl1 Inženýrskémanuály Díl1 Inženýrské manuály pro programy GEO5 Díl 1 Kapitola 1. Nastavení výpočtu a Správce nastavení... 3 Kapitola 2. Návrh úhlové zdi... 11 Kapitola 3. Posouzení tížné zdi... 21 Kapitola

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...

Více

1 VŠEOBECNÁ ČÁST. 1.1 Evidenční údaje. 1.2 Úvod. 1.3 Podklady. 1.4 Normy, předpisy, literatura

1 VŠEOBECNÁ ČÁST. 1.1 Evidenční údaje. 1.2 Úvod. 1.3 Podklady. 1.4 Normy, předpisy, literatura Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje... 2 1.2 Úvod... 2 1.3 Podklady... 2 1.4 Normy, předpisy, literatura... 2 1.5 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce... 3 1.6 Specifické požadavky

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny Opěrné a suterénní stěny Opěrné stěny Zachycují účinky zeminy nebo sypké látky za zdí. Zajišťují zeminu proti ujetí ze svahu Gravitační Úhelníkové Žebrové Speciální Opěrné stěny dřík stěny = = hradící

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

Výpočet sedání osamělé piloty

Výpočet sedání osamělé piloty Inženýrský manuál č. 14 Aktualizace: 06/2018 Výpočet sedání osamělé piloty Program: Pilota Soubor: Demo_manual_14.gpi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO 5 PILOTA pro výpočet

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 STATICKÉ PARAMETRY - 1.ČÁST Schéma Nosné izolační ložisko NIL Y-G 20 EX (krytí 20+30) pro balkóny ze systému NEICO výšky 200 mm 2ФR10+2ФR10 balkón 200 mm strop 80 mm

Více

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4

Výpočtová únosnost U vd. Cvičení 4 Výpočtová únosnost U vd Cvičení 4 Podmínka únosnosti: V de U vd V de Svislá složka extrémního výpočtového zatížení U vd výpočtová únosnost ve svislém směru Stanovení výpočtové únosnosti pilot Podle ČSN:

Více

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8

Výpočtová únosnost pilot. Cvičení 8 Výpočtová únosnost pilot Cvičení 8 Podmínka únosnosti: V de U vd V de Svislá složka extrémního výpočtového zatížení U vd výpočtová únosnost ve svislém směru Stanovení výpočtové únosnosti pilot Podle ČSN:

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních Inženýrský manuál č. 7 Aktualizace: 04/2018 Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních Program: Soubory: Pažení posudek Demo_manual_07.gp2 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh pažící konstrukce

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha LIMES Opěrná stěna V:19.0 26042019 Soubor: UHLOVAOPERKASESVAHOVANIM Název projektu: Demonstrační příklad Systém A 3.00 4.00 20 10.00 5.00 4.10 1.81 15-0 3.00 25-0 2.00 Zemina1 1.80 1.80 1.87 Zemina vlevo

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů. gd3v

Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů. gd3v Výpis geologické dokumentace objektu V-2 [ 695143 ] Česká geologická služba databáze geologicky dokumentovaných objektů gd3v STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU V-2 [ Čeladná

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň

Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí V Obilí 1180/12, 326 00, Plzeň Realizace výtahu v budově ÚZSVM ÚP Plzeň Americká 8/39, Plzeň D.1.2.1. Objednatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zemní tlaky cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Druhy plošných základů

Druhy plošných základů Plošné základy Druhy plošných základů Ovlivnění se základů Hloubka vlivu plošných základů Příčné profily plošných základů Obecně výpočtové Zatížení Extrémní většinou 1 MS Provozní 2 MS Co znamená součinitel

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT Inženýrský manuál č. 15 Aktualizace: 07/2018 Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT Program: Soubor: Pilota CPT Demo_manual_15.gpn Cílem tohoto inženýrského manuálu

Více