Vyhodnocení dotazníku NÁVYKOVÉ LÁTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníku NÁVYKOVÉ LÁTKY"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníku NÁVYKOVÉ LÁTKY Výzkumu se zúčastnilo 88 žáků druhého stupně Základní školy Telč, Masarykova. Čtyři vyplněné dotazníky byly neplatné. Celkem se tedy zpracovalo 8 dotazníků. Druhý stupeň představoval ve školním roce 008/009 9 tříd, a to v 6. ročníku třídy ( žáků), 7. ročníku třídy (7 žáků), 8. ročníku třídy (6 žáků), 9. ročníku (3 třídy 7 žáků). Celkem navštěvovalo druhý stupeň základní školy 09 žáků. Výzkumu se tedy nezúčastnilo 5 jedinců. Z demografických údajů školu zajímaly navštěvovaný ročník, pohlaví a zda je dítě vychováváno v úplné rodině, tj. matkou i otcem, nebo v neúplné rodině. Ročník Dívka Z neúplné rodiny Chlapec Z neúplné rodiny Celkem Celkem z neúplné r. 6. ročník ročník ročník ročník Celkem Dotazník obsahuje otázek. První část otázek se týká kouření, druhá část alkoholu a nejdelší třetí část (od 6. otázky) je zaměřena na nealkoholové psychotropní látky.. Kouření cigaret považuje 3 % žáků za škodlivé, % dotazovaných vidí cigaretu nebezpečnou dokonce i životu. Pro % dotazovaných je kouření bezpečné, pokud znají míru, a pouze % považuje kouření za neškodné. Pohlaví ani kritérium úplné rodiny příliš neovlivňuje názor na škodlivost kouření. Za povšimnutí stojí fakt, který ukazuje na to, že chlapci považují kouření cigaret za méně škodlivé než děvčata. Celkově však ve všech třídách značně přesahují kladné odpovědi. Žáci považují kouření za škodlivé, ba až nebezpečné. Mírně se odchýlily 8. ročníky. Je však pozoruhodné, jak s věkem a tedy i s větší informovaností o škodlivosti cigaret kouření neklesá, ba naopak stoupá počet těch, kteří kouření považují za neškodné či bezpečné. Další údaje k porovnání ukazují následující tabulky.

2 Kouření cigaret považuje za dívka chlapec neúplná rodina celkem škodlivé nebezpečné celkem 8 89 % 75 8 % bezpečné neškodné celkem 0 % 7 8 % 8 7 Kouření cigaret považuje za (podle ročníků) 6. ročník celkem neúplná 7. ročník celkem neúplná 8. ročník celkem neúplná 9. ročník celkem neúplná D Ch D Ch D Ch D Ch škodlivé % % % 6 8 % 7 nebezpečné % % % % celkem % 80 % % % 3 50 % % 8 bezpečné % % % neškodné % celkem % 0% 7 % 0 % 6 % 6 % 7 8 % 3 50% % %

3 . Kouřit cigarety nikdy nezkusilo 3 % dotazovaných žáků. Ochutnalo ji, ale pravidelně či příležitostně nekouří 36 %. Kouří příležitostně 9%, dotazovaných kouří do pěti cigaret denně a 8 % dokonce kouří nad pět cigaret denně. Samozřejmě nejméně kuřáků je mezi dětmi 6. a 7. ročníků. S rostoucím věkem se také zvyšuje počet dětí, které pravidelně kouří (8. ročník, 9. ročník 5 %). Z hlediska pohlaví není rozdílu mezi dívkami a chlapci, a to jak v kladných odpovědích, tak v záporných. V jednotlivých ročnících je zajímavé, že v 6. a 8. ročníku se k cigaretě více uchylují chlapci, kdežto v 7. a 9. ročníku více holdují cigaretám dívky. Položka neúplné rodiny zde již určitou roli hrát může. Ke kouření se uchylují více děti z neúplných rodin, a to především děti ve starších ročnících. Vedle toho však působí i jiné faktory, které nebyly zkoumány, např. zda rodiče žáků také kouří apod. Vlastní zkušenost s kouřením dívka chlapec neúplná rodina celkem Nikdy nekouřili Zkusili, ale přestali Celkem % % % 6 68 % Kouří příležitostně Kouří do 5 cigaret denně Kouří nad 5 cigaret denně Celkem 9 3 % 9 3 % 8 66 % 58 3 %

4 Vlastní zkušenost s kouřením v jednotlivých ročnících 6. ročník celkem neúplná 7. ročník celkem neúplná 8. ročník celkem neúplná 9. ročník celkem neúplná D Ch D Ch D Ch D Ch Nikdy nekouřili % % 0 Zkusili, ale přestali. 63 % 3 % 9 % Celkem Kouří příležitostně. Kouří do 5 c. denně. Kouří nad 90 % 3 0 % 5 c. denně. Celkem 3 0 % 60 % 88 % 5 % % % % % 9 % % 6 7 % % % 5 % 3. Pití alkoholu považuje za škodlivé % dotazovaných, 0 % vidí v alkoholu i velké riziko ohrožující naši populaci na životě. Až neuvěřitelných 63 % žáků. stupně naší základní školy hodnotí konzumaci alkoholu za bezpečnou, pokud dodrží určitou míru. Pouze 7 tázaných chlapců ( %) se staví k požívání alkoholu jako k neškodnému. Děti k alkoholu přistupují tolerantněji a vidí v něm menší hrozbu než v kouření cigaret. Tento fakt potvrzují i výsledky v jednotlivých ročnících. Jen v 6. ročníku se záporné odpovědi pohybují kolem 30 %, v následujících ročnících neklesají výsledky pod 70 %. Z hlediska pohlaví je přístup k alkoholu poměrně vyrovnaný, chlapci mírně vedou v záporných odpovědích. Mnohem výraznějším hlediskem je neúplná rodina. Skoro 70 % žáků z neúplné rodiny chápe konzumaci alkoholu za neškodnou či bezpečnou (s mírou). To potvrzují i hodnoty v jednotlivých ročnících. Je zajímavé, že se odlišuje opět 6. ročník, který ještě více dbá zásad odborníků na problematiku závislostí. 3 % 0 77 %

5 Pití alkoholu považuje za dívka chlapec celkem neúplná r. škodlivé nebezpečné celkem 3 36 % 9 3 % 6 33 % 0 3 % bezpečné neškodné celkem 57 6 % % 3 67 % 69 % Pití alkoholu považují za (podle ročníků) 6. ročník celkem neúplná 7. ročník celkem neúplná 8. ročník celkem neúplná 9. ročník celkem neúplná D Ch D Ch D Ch D Ch škodlivé % 5 9 % 6 8 % % nebezpečné 8 30 % 0 0 % 3 8 % 0 6 % celkem % 80 % % % 7 % % 3 3 % bezpečné % 77 % 6 % 7 neškodné celkem % 0 % % % % 5 83 % % 0 77 %

6 . Jak jsme z minulých odpovědí zjistili, alkohol jako droga, která také způsobuje závislost, je žáky přijímána tolerantněji než jiné návykové látky. Tomu též odpovídá osobní zkušenost dotazovaných s alkoholem. Pouze dětí alkohol vůbec nepije, což není ani čtvrtina. 39 % žáků ochutnalo nějaký alkohol pod dohledem rodičů. Ve skupině přátel konzumuje alkohol 3 % všech dotazovaných, pravidelnými konzumenty je 5 lidí (3 %), což je sice malý počet, přesto je varovný, když uvážíme, že do osmnácti let by měl být alkohol dětem neprodejný, a když předpokládáme, že jim ho neposkytují sami rodiče. V 6. ročnících už ochutnalo alkohol 5 dětí pod pohledem rodičů, tedy ani ne polovina dětí nemá žádnou zkušenost s alkoholem. Protože ještě příliš nenavštěvují diskotéky či jiná podobná zařízení a ještě se příliš neshlukují do skupin, které by žily nočním víkendovým životem, nenajdeme žádné pití alkoholu ve skupinách. V 7. ročnících tento počet pomalu roste. Již 3 dotazovaných podlehne alkoholu ve skupině přátel. Počet žáků, kteří se setkají s alkoholem pod patronací rodičů, je poměrně stejný - 5 %. Znatelně ubylo žáků, kterým alkohol nic neříká, pouhých 9 %. K dalšímu posunu dochází v 8. a 9. třídách. Zvýšil se počet dětí, které se baví v partách přátel a které v nich konzumují alkohol (6 a 68 %). A už také nejsou tolik pod dohledem rodičů, a proto ani rodiče nehrají takovou roli při dozoru nad požíváním alkoholu (3 a %). Opět se snížil počet abstinentů a objevily se první vlaštovky mezi pravidelnými konzumenty. Pohlaví nerozhoduje o konzumaci alkoholu, naopak citelně ovlivňuje pití alkoholu kritérium úplné rodiny (v porovnání s dětmi, které se s alkoholem nesetkaly a jsou z neúplné rodiny). Vlastní zkušenost s alkoholem dívka chlapec celkem neúplná rodina žádná zkušenost 7 8 % 0 % 7 7 % pod dohledem rodičů % 9 v partě vrstevníků % 5 Pravidelně konzumuje 5 3 % celkem konzumace 75 8 % 8 89 % %

7 Vlastní zkušenost s alkoholem v jednotlivých ročnících 6. ročník celkem neúplná 7. ročník celkem neúplná 8. ročník celkem neúplná 9. ročník celkem neúplná D Ch D Ch D Ch D Ch žádná zkušenost pod dohledem rodičů v partě vrstevníků Pravidelně konzumuje celkem konzumace % 9 % 3 5 % % % 9 % % % % 0 0 % % 9 7 % 0 0 % % % 9 5. Nejčastěji žáci holdují pivu (59 %), pak vínu (3 %), na třetím místě u nich vyhrál tvrdý alkohol ( %) a teprve potom míchané alkoholické nápoje ( %). Žáci si volili i více možností, proto celkový počet neodpovídá 00 %. Pivu a tvrdému alkoholu dávají přednost více chlapci, vínu a míchaným nápojům zase dívky. Příklon k destilátům roste s věkem, v 6. třídě nikdo nepije tvrdý alkohol, v 7. třídě 3 jedinci, v 8. třídě 0 žáků a v 9. třídě mu dává přednost dětí. Zato pivo je ve všech ročnících oblíbené, pije ho přes 50 % všech dotazovaných. Srovnání pohlaví a druhu alkoholu v jednotlivých ročnících 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník dívka chlapec dívka chlapec dívka chlapec dívka chlapec celkem pivo víno destiláty koktejl celkem

8 6. Pojem droga se všeobecně užívá pro označení omamných psychotropních látek (konopné, halucinogeny, stimulační apod.). Chybně se pod tento termín nezařazuje mezi běžnou populací alkohol a cigarety.odborníci se však shodují, že drogou je každá látka, která způsobuje závislost. Pro naši potřebu vycházíme z obecně užívaného a chápaného termínu droga a tento termín byl také dětem při zadávání dotazníku vysvětlen. Drogu za škodlivou látku pro náš organismus označilo 6 % dotazovaných, podobný počet dotazovaných ( %) dokonce vidí v těchto látkách smrtelné nebezpečí. Tento výsledek je poměrně uspokojující, když si spočítáme, že 90 % dětí druhého stupně naší školy přistupuje k omamným látkám negativně. 9 %, tedy 6 žáků, považuje drogu za bezpečnou látku, pokud pravidelné užívání udrží v určitě normě. Většinou tito jedinci jsou i pravidelnými či příležitostnými uživateli, což potvrdily i následující odpovědi. K této skupině jsme zařadili i ty, kteří vidí drogu jako neškodnou (3 jedinci). Celkem 0 % žáků. stupně naší školy zaujímá k droze kladný vztah. V porovnání s následujícím bodem, kdy k příležitostnému či pravidelnému užívání se přihlásilo 30 žáků, musí tu být tedy jedinci, jež drogu užívají, ale považují i za škodlivou, či dokonce nebezpečnou. Logicky by měla následovat otázka, proč tomu tak je a co je k aplikaci drogy vede? Ale k tomu by bylo zapotřebí hlubšího výzkumu. Z hlediska pohlaví je přístup ke droze poměrně vyrovnaný, a to jak v kladném, tak záporném hodnocení. Ani hledisko neúplné rodiny zde nehraje žádnou roli. Přes 80 % dětí z rodin s jedním rodičem přistupuje k droze záporně a pouze 6 % zaujímá kladné stanovisko. Platí to i z hlediska jednotlivých ročníků, mírně se odchyluje 8. ročník. Žáci vyšších ročníků jsou liberálnější k užívání drogy než dotazovaní nižších tříd. Tento fakt je znám i z předchozích hodnocení. Braní omamných psychotropních látek považují za dívka chlapec celkem neúplná rodina škodlivé nebezpečné celkem % 8 89 % % 7 8 % bezpečné s mírou neškodné celkem 9 0 % 0 % 9 0 % 5 6 %

9 Braní omamných psychotropních látek považují za (podle ročníků) 6. ročník celkem neúplná 7. ročník celkem neúplná 8. ročník celkem neúplná 9. ročník celkem neúplná D Ch D Ch D Ch D Ch škodlivé % % % % 6 nebezpečné % % % 6 % 5 celkem % % % 3 50 % % 8 bezpečné s mírou 5% 6 % 0 % neškodné celkem % % 3 50 % % 7. Nějakou vlastní zkušenost s drogou má celkem 77 žáků, tedy %. K pravidelnému užívání se přihlásilo pouze 6 žáků (3 %), přesto jsou tato čísla alarmující. K občasnému užívání (především na diskotéce nebo ve skupině přátel) se hlásí 3 % ( žáků) dotazovaných. 6 % (tedy 7 mladých jedinců) drogu zkusilo, ale přiznávají, že jim to nic nedalo. Není tu však žádné ujištění, že ji znovu nevezmou. Proto jsou též započítaní ve skupině všech žáků, kteří mají zkušenost s psychotropní látkou. Zarážející je i skupina 7 jedinců ( %), kteří sice ještě kontakt s drogou neměli, ale uvažují o tom, že ji ochutnají. 00 žáků druhého stupně, 5 %, nemá zájem o drogu a zatím ji nezkusili. Tabulka ukazující zkušenost s drogou z jednotlivých ročníků vypovídá o narůstajícím trendu látku požívat s rostoucím věkem osobnosti. Skoro všichni žáci 6. ročníků drogu odmítají. Z hlediska pohlaví je přístup k droze poměrně vyrovnaný. V 7. ročníku se již počet jedinců, kteří nějakou zkušenost s drogou mají, zvýšil na 9 %, přesto stále 8 % drogu odmítá. Ani zde nehraje roli neúplnost rodiny či pohlaví. V 8. třídách můžeme pozorovat další nárůst žáků, kteří mají nějakou zkušenost s návykovou látkou nealkoholového typu. 66 % respondentů nemá zájem o drogu, především se jedná o chlapce, ale to je způsobeno tím, že v 8. třídách jsou chlapci více zastoupeni. Neúplná rodina opět nehraje roli. K rapidnímu nárůstu dochází v 9. ročníku. Otáčí se skóre oproti 6. třídám a naopak 98 % všech dotazovaných z devítek má nějakou zkušenost s drogou. Většinou ji vyzkoušeli, ale nic jim to nedalo. Pohlaví i rodina nehrají velkou roli.

10 Můj vztah k droze je: dívka chlapec celkem neúplná rodina Beru pravidelně Jen příležitostně. 0 5 Vyzkoušel jsem Celkem 39 5 % 38 9 % 77 - % 6 50 % Nezkusil, ale chci. 57 % 3 3 % 7 % 6 % Nemám zájem. 9 9 % 5 5 % 00 5 % % Můj vztah k droze je: 6. ročník celkem neúplná 7. ročník celkem neúplná 8. ročník celkem neúplná 9. ročník celkem neúplná D Ch D Ch D Ch D Ch Beru pravidelně % 3 3 % Jen příležitostně % % 7 % % 3 % Vyzkoušel jsem. 0, %, % % 6 6 % Celkem 0. 0 % 0 9 %, % 7 % % 3 00 % Nezkusil, ale chci. Nemám zájem., % 7 % %, % % 7 % 66 % 0 % 0

11 8. Dětí si musí drogu někde opatřit. Většinou se s ní setkají tak, že jim ji někdo nabídne. Proto další otázka byla zaměřena na ty, kteří nabízejí. Co je to za jedince? Kde se setkají se svými zákazníky? Jaká je nejvíce rozšířená droga mezi žáky naší školy? V 98 případech (z celkového dotazovaného počtu 8) někdo nabídl někomu nějakou drogu. Menší polovině (86 lidí) nebyla nikdy žádná droga nabídnuta. Rapidní nárůst samozřejmě nastává v 8. a 9. ročnících. Důvody k tomuto číslu nemusíme příliš dlouho hledat. Mladí začínají navštěvovat různé společenské akce, více se sdružují ve skupinách přátel a rodiče přestávají mít takový vliv a respekt, které panovaly v nižším věku. To, že někomu je droga nabídnuta, neznamená, že ji přijme a požije. Přesto jsou tato čísla alarmující. Nejčastěji přichází žáci do styku s marihuanou, a to v 7 případech. Hašiš se objevil jen u žáků 8. tříd. Setkali se s ním žáci. Dále se mezi dotazovanými objevily extáze a LSD, tedy látky užívané k tanci. Psychotropní látky získávají nejvíce od kamarádů z party, z ulice, či od spolužáků ze školy, nebo dokonce od nějakého příbuzného (bratranec či strýc). Pouze v 7 odpovědích to byl neznámý člověk. Poslední otázka z této série se ptala na místo nabídky. Z nabídnutých možností volilo 50 dotazovaných ulici. Dále dopisovali ve 6 případech vlastní místo setkání, např. diskotéku, klub, koupaliště apod. Pouze dva jedinci zvolili odpověď doma a nikdo neuvedl školu. 9. Legalizace marihuany. Ano či ne? Tato otázka rozděluje i některé odborníky. Taktéž je zajímavá i pro naše žáky, především dospívající mají k této droze mírnější postoj, a to se také projevilo v otázce legalizace. Nejvíce žáků by ji legalizovalo pro běžné účely, užívání v 8. a 9. ročnících ( % a 6 %), v 6. třídě by to byl pouze jeden žák, v 7. ročnících dva lidé (chlapec a dívka). Liberální jsou žáci, a to i v nejnižších ročnících druhého stupně, k legalizaci marihuany pro lékařské účely. 5 % žáků 6. tříd v ní stále vidí nebezpečnou drogu, ale uvolnilo by ji pro léčení nemocí. V 7. a 9. třídách je to dokonce 77 % a 76 %, osmáci se kladně vyslovili v 66 %. Logicky jsou tedy k této droze nejméně kompromisní šesťáci, a to ji naprosto odsoudilo. Stupeň shovívavosti roste úměrně od sedmé třídy. Nejméně kladných odpovědí, které by nelegalizovaly marihuanu, se objevilo u žáků osmých a devátých ročníků. Z hlediska pohlaví jsou odpovědi poměrně vyrovnané, v některých názorech a ročnících jsou benevolentnější dívky, v jiných chlapci. Hledisko neúplnosti rodiny zde nebylo posuzováno. Legalizace marihuany dívka chlapec celkem Ne, je nebezpečná 7 8 % 8 0 % 35 9 % Ano, pro lékař. účely % % Ano, stejná jako cigarety 8 9 % %

12 Legalizace marihuany z hlediska pohlaví a ročníků 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník D CH celkem D CH celkem D CH celkem D CH celkem Ne, je nebezpečná Ano, pro lékař. účely Ano, stejná jako cigarety 9 5 % 0 3 % 8 % % 0 % % 7 9 % 8 % % %

Vyhodnocení dotazníku - školní rok 2014/2015 NÁVYKOVÉ LÁTKY

Vyhodnocení dotazníku - školní rok 2014/2015 NÁVYKOVÉ LÁTKY Vyhodnocení dotazníku - školní rok 2014/2015 NÁVYKOVÉ LÁTKY Ve školním roce 2014/2015 škola uskutečnila výzkum zaměřený na konzumaci návykových látek. Tímto výzkumem navázala na stejnojmenný výzkum ze

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs.

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs. Zuzana Komínková, Hořovice srpen Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy JMK 2014 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná Kraj Vysočina Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, z. s. Jak žije mládež (i v Kraji Vysočina), jak je zdravá

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Brněnské školy A Kluby ČR o.p.s. Brno 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008 ANKETA Užívání návykových látek 2007/2008 OBSAH: Obsah 2 Úvod 3 Výsledky celkové graficky 4 Výsledky v 6.A 6 Výsledky v 7.A 7 Výsledky v 7.B 9 Výsledky v 8.A 11 Výsledky v 8.B 13 Výsledky v 9.A 15 Výsledky

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18 Zuzana Komínková, Hořovice srpen 2018 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty

Příloha č. 1 Dotazník pro studenty SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník pro studenty Příloha č. 2 Dopis pro rodiče Příloha č. 3 Grafické znázornění tabulky č. 5 a č. 6 Příloha č. 4 - Grafické znázornění tabulky č. 7 a č. 8 Příloha č. 5 -

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Téma: Užívání návykových látek žáky ZŠ

Téma: Užívání návykových látek žáky ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Centrum DVPP Závěrečná práce Téma: Užívání návykových látek žáky ZŠ Program: CŽV, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vypracovala: Mgr. Dana Uchytilová

Více

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium 20. Přílohy příloha č. 1 - Dotazník 1. Zaškrtni, jakého jsi pohlaví. a) žena b) muž 2. Zaškrtni, kolik je ti let. a) méně než 10 b) 10 let c) 11 let d)12 let e) 13 let f) 14 let g) 15 let a více 3. Jakou

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

ZDRAVÍ NAŠÍ MLÁDEŽE. Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina. MUDr. Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná

ZDRAVÍ NAŠÍ MLÁDEŽE. Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina. MUDr. Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná ZDRAVÍ NAŠÍ MLÁDEŽE Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná Kraj Vysočina Zdravá Vysočina, z. s. Státní zdravotní ústav Jak žije mládež (i v

Více

Průzkum Mládež a drogy 2009, A Kluby ČR, o.p.s. Mládež a drogy. Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva

Průzkum Mládež a drogy 2009, A Kluby ČR, o.p.s. Mládež a drogy. Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Mládež a drogy Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2009 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Agentura J.L.M. II/2012 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

DOTAZNÍK. Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace:

DOTAZNÍK. Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace: Příloha č. 3 DOTAZNÍK Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace: Dotazníkový formulář, který právě držíte v rukou, poslouží pouze pro potřeby bakalářské práce na téma Vybrané

Více

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti?

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? ALKOHOL 3. Pili jste v průběhu posledních dvanácti měsíců nějaký alkohol? 4. Jak často

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011

Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011 Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských a jihomoravských základních, středních a vyšších odborných škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách I. Příloha: Dotazník DOTAZNÍK o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách Dobrý den, jmenuji se Marie Dufková, jsem studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ráda bych Tě požádala

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Názor občanů na drogy květen 2019

Názor občanů na drogy květen 2019 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen Více než čtyři pětiny ( %) dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém, necelá polovina (4 %) dotázaných pak vnímá užívání drog jako problém v

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Věkové složení respondentů

Věkové složení respondentů Výsledky kvantitativního šetření vyhodnocení dotazníků Shrnutí Dotazníkové šetření bylo studentskou iniciativou s cílem zmapovat situaci v možná trochu tabuizovaných tématech. Za tímto účelem byl vytvořen

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Tisková zpráva. Zájem o pivo a jeho výběr v roce /5

Tisková zpráva. Zájem o pivo a jeho výběr v roce /5 Tisková zpráva Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2017 Čtyři pětiny mužů a tři pětiny žen, které někdy pijí pivo, se pokaždé nebo přinejmenším většinou zajímají o to, jakou pijí značku nebo typ piva. Téměř

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Příloha 2: Dotazník diplomové práce

Příloha 2: Dotazník diplomové práce Příloha 2: Dotazník diplomové práce Tento dotazník slouží jako podklad pro výzkum studie s názvem Souvislosti mezi závislostním chováním na internetu a užíváním návykových látek u vysokoškolských studentů

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Postoje k zákazu kouření v restauracích v roce 2017

Postoje k zákazu kouření v restauracích v roce 2017 Tisková zpráva Postoje k kouření v restauracích v roce 2017 Podíl lidí, kteří jsou pro zákaz kouření v restauracích, se již přinejmenším od roku 2008 pohybuje na hranici jedné poloviny a nebo těsně nad

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Zdravotní stav Výsledky studie Zdraví dětí 2016 Životní styl (čas u PC, sportovní aktivita, výživa) Úvod Prevalenční

Více

KONZUMACE ALKOHOLU U STUDENTŮ LF UP V OLOMOUCI Autor: Jaroslava Maucy. Co bylo důvodem pro zahájení výzkumu?

KONZUMACE ALKOHOLU U STUDENTŮ LF UP V OLOMOUCI Autor: Jaroslava Maucy. Co bylo důvodem pro zahájení výzkumu? KONZUMACE ALKOHOLU U STUDENTŮ LF UP V OLOMOUCI Autor: Jaroslava Maucy Co bylo důvodem pro zahájení výzkumu? Studenti lékařských fakult v rámci výuky získávají informace o zdravém životním stylu, avšak

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU

SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA PRO ŠKOLU Požívání návykových látek Název školy: Školní rok: 2019/2020 Počet tříd: 2 Počet respondentů: 29 - dívek: 14 - chlapců: 15 1. Základní

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Pití piva v české společnosti v roce 2006

Pití piva v české společnosti v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pití piva v české společnosti v roce 2006 Technické parametry

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníkové šetření. Vážení žáci,

Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníkové šetření. Vážení žáci, Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníkové šetření Vážení žáci, jsem studentkou 2. ročníku (v září 2014 již 2. ročník studia) navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

Sociologický výzkum Alternativní životní styly

Sociologický výzkum Alternativní životní styly Sociologický výzkum Alternativní životní styly Lucie Stárková, Lucie Lukešová, Žaneta Slámová Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo zjistit, co si lidé myslí o alternativních stylech života. Jestli sami nějaký

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává TISKOVÁ ZPRÁVA Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají nadné Potvrdila to Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 PRAHA, 20.09.2016

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

EDUTOOL dotazníkový nástroj ke zjišťování výsledku

EDUTOOL dotazníkový nástroj ke zjišťování výsledku EDUTOOL dotazníkový nástroj ke zjišťování výsledku a trvalosti edukačních postupů ve zdravotně sociální oblasti Brigita Janečková 1, Hana Kalová 1, 4, Petr Petr 1, 3, Alexandra Soukupová 2, Věra Vlachová

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

VÍNO A ČESKÝ SPOTŘEBITEL

VÍNO A ČESKÝ SPOTŘEBITEL Výběr ze závěrečné zprávy z výzkumu pro Vinařský fond ČR hlavní závěry VÍNO A ČESKÝ SPOTŘEBITEL Leden 2017 VÍNO A ČESKÝ SPOTŘEBITEL srpen 2016 1 KONZUMACE VÍNA % konzumentů a frekvence konzumace Tichá

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 Technické

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 55 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog European Health Interview Survey

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Vzorce konzumace piva v České republice v roce

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více