Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková"

Transkript

1 Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka Určeno: základním a středním školám pracovištím primární prevence zařízením pro mládež

2 V návaznosti na úkoly vycházející z Okresní koncepce protidrogové politiky na období let , proběhlo v měsících září až prosinec 2001 dotazníkové šetření v problematice zneužívání návykových látek u žáků osmých a devátých tříd několika základních škol na okrese Příbram. Cílem šetření bylo zejména: zjistit postoj žáků k užívání drog, k možnosti experimentu zjistit míru experimentů s návykovými látkami u žáků, kteří se řadí k nejvíce ohrožené skupině obyvatel (nejčastěji experimenty probíhají kolem 15 roku věku, mnohé však již dříve) podat informaci regionální (především pak pedagogické) veřejnosti, která by měla mj. korigovat názory řady pedagogů, kteří si problematiku zneužívání návykových látek na vlastní škole stále nechtějí připustit; podat informaci, která by měla přispět k vytvoření objektivního náhledu na problematiku zneužívání drog na základních školách v regionu V plánu protidrogové politiky pro další období je mj. i opakování totožného šetření v dalších letech, přičemž sběr dat by měl být realizován vždy každý lichý rok, výsledky vyhodnoceny pak každý sudý rok. Šetření se v roli respondentů účastnili žáci následujících základních škol: 2. ZŠ Příbram 6. ZŠ Příbram 1. ZŠ Dobříš ZŠ Nový Knín 4. ZŠ Příbram 7. ZŠ Příbram ZŠ Březnice 5. ZŠ Příbram 1. ZŠ Sedlčany ZŠ Rožmitál p. Tř. Struktura respondentů 1 Chlapci Dívky Celkem 8. třída třída Celkem Vzhledem k vysokému počtu respondentů lze výsledky výzkumu považovat za objektivní a reálné, neboť bylo možné eliminovat chyby, které každá dotazníková akce přináší, na minimum. 1 po vyloučení nesprávně vyplněných dotazníků a dotazníků s extrémními hodnotami

3 DOTAZNÍK Vyplň, prosím, tento dotazník, podle pravdy. Je určen ke zmapování toho, jak se Ty a Tví vrstevníci stavíte k braní drog. Nepravdivé údaje by mohly zmařit výsledek celého průzkumu. Celý dotazník je anonymní. Vyplň ho, proto, jen sám(-a) za sebe... Jsem dívka chlapec. 1. Jaké důvody podle tebe nejčastěji vedou lidi k užívání drog? (zaškrtni maximálně 3 důvody) snaha zapomenout na problémy zvědavost touha být šťastný touha být výkonný touha prožít něco perfektního snaha se dobře naladit neschopnost říci někomu ne fakt, že mnoho přátel bere taky protože nejlepší kamarád(-ka) bere taky z nudy snaha mít více přátel 2. Máš ty sám(-a) zkušenost s drogou? nikdy jednou méně než 5 x nikotin alkohol těkavé látky marihuana, hašiš LSD, trip extáze pervitin kokain, crack heroin léky více než 5 x pravid elně 3. Zkoušel(-a) jsi hrát na výherních automatech? NE A N O jednou méně než 10 x více než 10 x pravidelně

4 4. Nabízel ti již někdo drogu (jinou než je alkohol a tabák)? ne ano... pakliže ano, kde? na ulici ve škole v klubu, na diskotéce, koncertě u kamaráda (-ky) jinde (zkus uvést, kde...) 5. A jak je to ve vaší škole, je tu možné obstarat drogy? ano, poměrně snadno určitě ne ano, ale je to dost obtížné nevím asi ne 6. Je mezi tvými přáteli někdo, o kom se domníváš, že má nějakou zkušenost s drogami (i když je to třeba jen experimentování s marihuanou)? ano ne nejsem si jist(-a) 7. Často lze slyšet názor, že mladý člověk by měl zkusit všechno. Je to pravda i o fetování, o drogách? ano, je to pravda spíše ne, je to poněkud nebezpečné ano, pokud to zkusí jenom jednou ano, pokud má člověk dostatek pevné vůle s tím potom přestat určitě ne 8. Na koho se nejčastěji obrátíš, když máš nějaké problémy (nejen s drogou)? na rodiče na jiné příbuzné (teta, strýc, babička, děda) na přátele, kamarády na učitele (-ku) na nějaké odborníky (kam přesně?...) 9. Zkus doplnit, pokud víš, následující telefonní linky Linka důvěry:... Linka bezpečí:... Tím, že jsi vyplnil(-a) tento dotazník, jsi udělal(-a) užitečnou věc. Patří ti za to Dík!!! B e l i n a

5 Rozbor dotazníku: Otázka č. 1 - Důvody experimentování s NL Cílem je zjistit úvahovou rovinu důvodů experimentu s drogou. Otázka nabízí 11 důvodů experimentů, přičemž respondenti mají možnost zaškrtnout maximálně 3 důvody, o kterých si myslí, že jsou nejčastější. Otázka č. 2 - Zkušenosti Cílem je zjistit úroveň zkušeností s jednotlivými návykovými látkami, jakož i četnost těchto zkušeností od jednorázového experimentu, přes opakovanou zkušenost ke zkušenosti pravidelné. Otázka zjišťuje zkušenosti se základními 10 druhy látek (včetně alkoholu a nikotinu) a nabízí volbu četnosti dle škály: nikdy - jednou - méně než 5 x - více než 5 x - pravidelně. Při zadávání dotazníku bylo žákům vysvětleno, jak je míněn experiment s léky (experiment za účelem změny nálady, ve stavu relativního zdraví - lék není určen k léčbě žádných příznaků). Otázka č. 3 - Automaty Cílem je zjistit míru zkušeností s výherními automaty. Četnost zkušenosti je zde diferencována do škály: nikdy - jednou - méně než 10x - více než 10x - pravidelně. Žákům byla při zadání dotazníku konkretizována oblast výherních automatů (ilegalita do 18 let). pozn.: do budoucnosti se uvažuje o zařazení zkušenosti s počítačovými hrami a hrou na nevýherních automatech, zaměřené především na četnost a typ hry Otázka č. 4 - Nabídka drogy Cílem je zjistit, kolik žáků má zkušenost s tím, že by jim byla nabízena droga (jiná než alkohol a cigarety!). U pozitivních odpovědí se pak dále zkoumá místo nabídky s možností výběru: na ulici - ve škole - v klubu, na diskotéce, koncertě - u kamaráda - jinde.

6 Otázka č. 5 - Nabídka ve škole Cílem je zjistit mínění žáků o skutečnosti, že ve škole lze sehnat drogy (jiné než alkohol a cigarety). Výsledky otázky pak mohou vypovídat o zkušenosti žáků s nabídkou drogy v prostorách školy. Odpovědi nabízí 5stupňová škála: ano,poměrně snadno - ano, ale je to dost obtížné - asi ne - určitě ne - nevím. Otázka č. 6 - Kamarádi se zkušeností Cílem je zjistit, v jaké míře se v okolí žáků objevují lidé se zkušeností s drogou (jinou než je alkohol a cigarety). Žákům je opět připomenuto, co znamená experiment (i jednorázová zkušenost s kouřením marihuany je experiment). Otázka č. 7 - Názor Cílem je zjistit postoj žáků k oblasti zneužívání NL prostřednictvím mínění o tom, že "člověk by měl zkusit všechno". Dotaz zjišťuje, nakolik jsou žáci ochotni toto úsloví přijmout pro oblast experimentu s návykovými látkami. Škála odpovědí je 5stupňová od plného přijetí, přes přijetí s podmínkami, k částečnému odmítnutí a plnému odmítnutí. Otázka je spíše doplňující. Otázka č. 8 - Kdo pomůže Cílem je zjistit, na koho se žáci nejčastěji obracejí s prosbou o pomoc a radu, pokud jsou v nějakých nesnázích. Žáci jsou upozorněni na to, že takové nesnáze nemusí v žádném případě souviset výhradně s drogami. Respondenti mohou volit z 5 variant: rodiče - jiní příbuzní - přátelé, kamarádi - učitelé - odborníci (s možností konkretizace). Otázka č. 9 - Telefonní čísla Cílem je zjistit informovanost žáků o linkách pomoci. Šetření zjišťuje, zda znají telefonní čísla Linky bezpečí a Linky důvěry. Otázka je doplňující.

7 Analýza výsledků Sumarizační tabulky s výsledky všech otázek najdete v příloze označené vždy nadpisem, který souvisí vždy s konkrétní otázkou v dotazníku. Otázka č. 1 - Důvody experimentu Nejčetněji voleným důvodem byla u žáků překvapivě "snaha zapomenout na problémy", kterou zaškrtlo více než 70 % celkového počtu žáků. Výrazněji byla tato varianta volena dívkami než chlapci (67 % všech chlapců oproti 75 %ům všech dívek). Druhým nejčastěji voleným důvodem je "zvědavost", kterou zatrhlo téměř 60 % respondentů. Opět tuto variantu volily častěji dívky (64 %) než chlapci (59 %). Jako třetí nejčastější důvod začátku experimentu s drogou vidí respondenti "touhu prožít něco perfektního", kterou zaškrtla zhruba čtvrtina všech žáků (25,27 %). Zde pozorujeme výrazné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi žáků. Této variantě přikládají důležitost ve větší míře chlapci (28 %) než dívky (22 %), kde se objevuje jako důležitější důvod případného experimentu "fakt, že mnoho přátel bere taky". Více se "touha prožít něco perfektního" objevuje jako možný důvod experimentu u žáků 9. tříd (28 %) než u osmáků (22 %), u kterých je tento důvod až na pátém místě, a jako častější důvod experimentu s drogou vidí tato kategorie žáků "fakt, že mnoho přátel bere taky" spolu s důvodem "z nudy". "Fakt, že mnoho přátel bere taky" je z pohledu souhrnného souboru čtvrtým nejčastějším důvodem experimentu s drogou. Zvolilo jej 24,41 % všech žáků. To může vypovídat o silném vrstevnickém tlaku v případě prvních experimentů s drogou. Dle výraznější podílu dívek u této odpovědi lze usuzovat na silnější vrstevnický vliv právě u nich. Více tuto odpověď volili deváťáci. Jako pátý nejčastější důvod experimentů s drogou uvádějí žáci "nudu". Tuto variantu zaškrtlo 22 % žáků, přičemž "nudu" jako důvod zaškrtla pětina všech dívek (20 %), oproti 23 %ům všech chlapců. Věkově nesledujeme u této volby výraznější rozdíly.

8 Ve středové úrovni četností se vyskytuje jako důvod experimentů "snaha mít více přátel", kterou zvolilo celkem 21,84 % všech respondentů. Výraznější byla tato volba u deváťáků. Opět lze usuzovat na zesilující vrstevnický tlak mezi věkem osmé a deváté třídy. Ve středové úrovni se podobně nachází i "snaha se dobře naladit". Více než 10 % (cca 53) žáků volilo důvody jako "touha být šťastný", "neschopnost někomu říci ne", "protože nejlepší kamarád bere taky", "touha být výkonný". Výraznější rozdíly z hlediska pohlaví respondentů pozorujeme u důvodu, že "nejlepší kamarád bere taky", kterou zatrhlo téměř 2krát více chlapců (35 - čili 15 %) než dívek (18 - čili 7,7 %). Závěr: Mezi nejvýznamnější důvody experimentu s návykovými látkami řadí žáci snahu zapomenout na problémy, zvědavost, touhu prožít něco perfektního. Otázka č. 2 - Zkušenosti s užíváním návykových látek Zkušenost s jakoukoli návykovou látkou má cca 86 % respondentů. Jako nejčastěji zneužívaná droga je uváděn alkohol. Zkušenost s alkoholem má 86 % žáků, přičemž nepatrně výraznější je zkušenost u chlapců (88 % všech chlapců oproti 84 % všech dívek). Průměrná míra konzumace alkoholu se pohybuje na hranici limitu několikrát opakované zkušenosti (méně než 5 x), nicméně nejčetněji byla volena varianta "více než 5 x" - u 39,4 % žáků. Ze sledovaných kategorií pozorujeme bez ohledu na četnost nejvýraznější zkušenost s alkoholem u chlapců 9. tříd, kde více než 5krát opakovanou zkušenost uvádí téměř 40 % z nich, a více než 11 % pak uvádí zkušenost pravidelnou. Přitom z celkového počtu respondentů uvedlo pravidelné pití alkoholu pouze 20 (4,3 %), kdy však kromě 1 chlapce z 8. třídy šlo výhradně o žáky 9. tříd. Druhou nejzneužívanější drogou je u žáků nikotin. S kouřením tabákových výrobků má zkušenost necelých 60 % žáků, čili více než polovina. Cca 40 % žáků uvádí, že s cigaretou nikdy neexperimentovali. Průměrná míra zkušenosti se pohybuje v limitu do pětkrát opakované zkušenosti. Více než 5krát opakovanou

9 zkušenost ovšem uvádí 100 žáků (21,4 %). 58 žáků (12,4 %) pak přiznává pravidelné kouření. Ve srovnání pohlaví mají četnější zkušenost s kouřením chlapci než dívky. V porovnání ročníků je výrazně četnější zkušenost s kouřením v 9. třídách. Zkušenost s tzv. nelegálními návykovými látkami 2 uvedlo 140 žáků, což je téměř 30 % ze zkoumaného souboru. Zkušenější v tomto okruhu jsou chlapci (33 %) oproti dívkám (26,9 %). Téměř jako dvojnásobný můžeme vnímat nárůst počtu experimentátorů mezi 8. a 9. ročníkem ZŠ. Zatímco v 8. třídách uvedlo zkušenost s jakoukoliv nelegální návykovou látkou 20 % žáků, v 9. třídách je to již 38, 1 % žáků. Jako nejzneužívanější látky z tohoto okruhu se jeví kanabinoidy (čili položka: marihuana, hašiš). Jakoukoliv zkušenost s těmito látkami uvedlo 84 respondentů, čili 17,99 % všech žáků ze zkoumaného souboru. Četnost zkušeností je vyšší u chlapců (Index 1,52) než u dívek (I -1,15), u kterých a to je pozoruhodné je o něco četnější experimentování s léky (I - 1,17). Průměrná míra zkušeností s marihuanou či hašišem se u žáků pohybuje v pásmu jednorázové zkušenosti. Tuto jednorázovou zkušenost uvádí celkem 39 žáků čili 8,35 %. Méně než 5krát opakovanou zkušenost uvedlo 24 žáků (5,14 %). Zde už sledujeme výraznější rozdíl mezi chlapci a dívkami. Tuto zkušenost totiž uvedlo 7,73 % chlapců oproti pouhým 2,56 % dívek. Podobně je tomu i u zkušenosti více než 5krát opakované, kterou uvedlo 5,58 % chlapců oproti necelému procentu (0,85 %) dívek. Z celkového souboru tedy uvádí tuto zkušenost 3,21 % všech žáků. K pravidelnému užívání marihuany se přiznává 6 chlapců čili 2,58 % všech chlapců, přičemž podíl na celém souboru je 1,28 %. V porovnání 8. a 9. ročníků vidíme u zkušenosti s marihuanou markantní rozdíl, dle kterého lze usuzovat na 2 2,5násobný nárůst experimentace v přechodu z 8. do 9. třídy. Jako druhé nejvýznamněji zneužívané nelegální drogy se ukazují být těkavé látky. Jakoukoli zkušenost s nimi uvádí 46 žáků, čili 9,85 %, přičemž v polovině případů se jedná o zkušenost jednorázovou. Četnější zkušenost mají chlapci (Index 1,19) oproti dívkám (1,11). Ve srovnání tříd opět sledujeme výrazný rozdíl mezi 8. a 9. ročníkem opět takřka dvojnásobný. Jednorázovou zkušenost s těkavými látkami uvedlo 6 % všech žáků, z toho 15 dívek (6,41 % všech dívek)

10 a 13 chlapců (5,58 %). Více než 2,5 % respondentů uvedlo několikrát opakovanou zkušenost (méně než 5krát). Zde už je výraznější zkušenost chlapců (3,43 % všech chlapců oproti 1,71 % všech dívek). Více než 5krát opakovanou zkušenost uvedlo celkem 5 žáků, čili 1,07 %, z nichž 4 jsou chlapci a pouze 1 dívka. K pravidelnému užívání těkavých látek se přiznal pouze jeden chlapec z deváté třídy. Další zneužívanou drogou jsou léky 3. Jakoukoli zkušenost se zneužíváním léků má 35 žáků, čili 7,49 %. Četnost zkušeností je vyšší u dívek (Index 1,17) než u chlapců (Index 1,11). Průměrná míra zkušenosti se pohybuje v pásmu žádné zkušenosti až jednorázového experimentu. Tuto jednorázovou zkušenost uvádí celkem 18 žáků (3,85 %), přičemž v celých 16 případech se jedná o dívky, především pak o dívky z 9. tříd. Několikrát opakovanou zkušenost (méně než 5krát) uvedlo celkem 7 žáků (1,5 %), přičemž opět se dvakrát více podílejí dívky než chlapci. Zajímavý je ovšem výsledek varianty více než 5krát opakované zkušenosti. Tu má celkem 6 žáků (1,28 %), zejména pak z 9. tříd, přičemž neobvykle jsou 4 z nich chlapci (1,72 % všech chlapců) a pouze 2 dívky (0,85 % všech dívek). Pravidelné zneužívání léků uvádí 4 žáci (0,86 %), přičemž podíl chlapců a dívek je shodný. Z těchto výsledků je možné odvodit hypotézu, že dívky léky sice zneužívají častěji než chlapci, nicméně chlapci mohou být více náchylní k opakování experimentů, a potažmo tak riziko vzniku závislosti u nich může být vyšší 4. Další zkoumanou zkušeností byla zkušenost se stimulační drogou, řazenou mezi tzv. drogy taneční, s extází (MDMA). Jakoukoliv zkušenost s touto látkou má 19 žáků ze sledovaného souboru, čili 4,07 %. Četnost zkušeností je vyšší u chlapců (Index 1,09) než u dívek (Index 1,06). Průměrná míra zkušeností se pohybuje opět v pásmu od žádné k jednorázové zkušenosti. Jednorázovou zkušenost uvedlo celkem 10 žáků (2,14 %), přičemž téměř 2,5krát více bylo dívek (2,99 % ze všech dívek). Několikrát opakovanou zkušenost (méně než 5krát) uvádí 4 žáci (0,86 %), výhradně z 9. tříd, přičemž 3 z nich jsou chlapci (1,29 % všech chlapců), a pouze 1 dívka. Více než 5krát opakovanou zkušenost uvádí 3 žáci (0,64 %), z toho 2 dívky (0,85 %) a 1 chlapec (0,43 %). K pravidelnému užívání XTC se přiznali 2 chlapci z 9. tříd (0,86 % všech chlapců, 0,43 % všech žáků. 2 byť pro sledovanou skupinu jsou právně nelegální i nikotin a alkohol, do této skupiny je neřadíme 3 při zadávání dotazníku bylo žákům vysvětleno, jak je míněn experiment s léky za účelem změny nálady, ve stavu relativního zdraví lék není určen k léčbě chorobných příznaků 4 jde o plně nepotvrzenou hypotézu, která slouží spíše k úvaze...

11 Opět pozorujeme výrazný rozdíl mezi 8. a 9. třídou. Zatímco v 8. třídách uvedli jakoukoliv zkušenost s XTC 3 žáci (1,4 % všech osmáků), v 9. třídách se experiment s extází objevil u plných 6,35 %. Podobně jako s extází jsou rozšířené experimenty s LSD-tripy často zneužívanými ani ne pro svůj halucinogenní účinek, jako spíše pro účinek stimulační. Zkušenost s těmito látkami uvedlo 18 žáků (3,85 %). Četnost zkušeností je nepatrně vyšší u dívek. Jednorázovou zkušenost uvádí 11 žáků (2,36 %), přičemž výrazně se podílí právě dívky (9 dívek). Několikrát opakovanou zkušenost (méně než 5krát) uvedly pouze 2 dívky z 9. tříd. Více než 5krát opakovanou zkušenost ovšem uvádí 5 žáků, z čehož 4 jsou naopak chlapci (1,72 % všech chlapců). Pravidelné užívání LSD-tripů neuvedl žádný z respondentů. Varovně působí skutečnost, že zkušenost s pervitinem, řazených do skupiny drog s vysokým sociálně-zdravotním rizikem, uvedlo celkem 7 žáků, čili 1,5 % ze zkoumaného souboru. O něco výraznější je míra četnosti zkušeností v devátých třídách. Rozdíly mezi chlapci a dívkami zde nepozorujeme. Jednorázovou zkušenost uvádí 3 dívky z 9. tříd (1,28 % všech dívek). 2 chlapci (0,86 % všech chlapců) z 9. tříd uvádí zkušenost několikrát opakovanou (méně než 5krát). Jedna dívka z 8. třídy uvedla zkušenost více než 5krát opakovanou. Jeden chlapec pak přiznává pravidelné užívání pervitinu. Byly zjištěny i ojedinělé zkušenosti s heroinem. Jakoukoliv zkušenost s ním uvedli 4 žáci (0,86 %), přičemž 2 z nich (1 chlapec a 1 dívka z 9. třídy) uvedli zkušenost jednorázovou, a 2 chlapci z 9. tříd zkušenost více než 5krát opakovanou. Se stimulanty crack a kokain uvedli zkušenost opět 4 žáci, kdy ve 3 případech se jedná o respondenty, kteří uvedli další četné zkušenosti s jinými návykovými látkami. Zkušenost s kokainem či crackem uvedli 3 chlapci a 1 dívka z 9. tříd. 1 dívka a 1 chlapec přitom uvádějí zkušenost jednorázovou. 1 chlapec zkušenost vícekrát opakovanou, a 1 chlapec zkušenost pravidelnou. Závěr: zkušenost s návykovými látkami má 86 % žáků zkušenost s jinými návykovými látkami než je alkohol nebo cigarety má 30 % žáků

12 látky seřazené dle preferencí žáků na základě míry experimentů: 1. alkohol 2. cigarety (nikotin) 3. marihuana, hašiš (kanabinoidy) 4. těkavé látky 5. léky 6. extáze 7. LSD tripy 8. pervitin 9. heroin 10. kokain, crack varovné jsou výsledky uvedených experimentů s alkoholem; 40 % žáků má vícekrát opakovanou zkušenost a více než 4 % respondentů pijí alkohol pravidelně s kanabinoidy experimentovalo téměř 18 % žáků s těkavými látkami experimentovalo necelých 10 % žáků poměrně vysoké procento žáků zneužívalo léky (7,5 %) 4 % žáků mají zkušenost s extází, což svědčí o oblíbeností této látky i v nižších věkových kategoriích; užívání extáze souvisí s životním stylem uživatele; pro žáky 9. tříd není výjimkou návštěva tanečních parties či diskoték, kde se extáze zpravidla distribuuje s taneční scénou bývá spojováno i užívání LSD-tripů, se kterými má zkušenost 3,85 % žáků relativně ojedinělé jsou experimenty s pervitinem, heroinem a kokainem (či crackem), přičemž s pervitinem experimentují žáci nejvíce; zkušenost má 1,5 % žáků, což není při rizikovosti této látky zanedbatelné; údaje odpovídají situaci na příbramské drogové scéně v roce 2001, kdy nejužívanější drogou mezi problémovými uživateli byl právě pervitin míra zkušeností s návykovými látkami (kromě léků a LSD-tripů) je obecně vyšší u chlapců, což nekoresponduje s jinými výzkumy, které navazují na vývojově psychologické odlišnosti mezi pohlavími v postpubertálním věku rozdíly mezi 8. a 9. třídou jsou výrazné; míra experimentů s některými látkami je v 9. třídách 2 2,5násobně vyšší než ve třídách osmých; lze se tedy domnívat, že přechod z 8. do 9. třídy je do jisté míry průlomovým mezníkem v míře projevů sociálních patologií

13 Otázka č. 3 Výherní automaty Zkušenost s hrou na výherním automatu (přístupném až od 18 let věku!) má 207 žáků, což je více než 44 %. V téměř polovině případů jde o zkušenost jednorázovou, kterou má 26,55 % všech žáků. 57 žáků (12,21) hrálo automaty vícekrát, ne však více než 10krát. Mnohokrát opakovanou zkušenost má více než 5 % žáků (varianta více než 10x). Pravidelné hraní přiznal 1 chlapec z deváté třídy. Ve větší míře pozorujeme zkušenost u chlapců. Více než 10x opakovanou zkušenost s hrou na automatech má např. 7,73 % chlapců oproti 2,99 % dívek. Rovněž u varianty méně než 10x je podíl chlapců oproti dívkám téměř dvojnásobný. Jen nepatrný rozdíl sledujeme ve srovnání 8. a 9. tříd. Závěr: na výherním automatu hrálo vysoké procento žáků jako více ohrožení se jeví chlapci, kteří mají 1,5-2 násobně vyšší míru experimentace než dívky Otázka č. 4 Nabídka drogy a její místo S nabídkou drogy (jiné než je alkohol a nikotin) se setkalo celkem 156 žáků, tedy 33,4 % všech respondentů. Nejčastějším místem nabídky je u žáků ulice, kterou z oněch 156 žáků zvolila téměř polovina (47,44 %). Více než čtvrtina těchto žáků se setkala s nabídkou drogy v klubu, na diskotéce, či na koncertě. 26,92 % žáků byla nabídnuta droga u kamaráda. Poměrně vysoké procento žáků (12,82 %) se setkalo s nabídkou drogy ve škole. 7 %ům žáků byla nabídnuta droga jinde. Místo nabídky drogy (v %) kamarád 26,92 jinde 7,05 ulice 47,44 klub,disko 27,56 škola 12,82

14 Závěr: Připomeňme, že zkušenost s nealkoholovou drogou má 29,98 % všech žáků. Je tedy možné se domnívat, že z celkového počtu respondentů, kterým byla droga nabídnuta, pouze 16 tuto nabídku odmítlo. Z počtu těch, kterým byla droga nabídnuta, je to 10 %. Lze tedy usoudit, že v 90 % byla nabídka přijata. Nejčastěji byla droga žákům nabídnuta na ulici. Častá je nabídka na společenských akcích (kluby, koncerty, diskotéky). Nezanedbatelné procento žáků se setkalo s nabídkou drogy přímo ve škole. To může potvrzovat fakt, že děti získají drogu k experimentu v drtivé většině případů od někoho, koho znají, často od kamaráda, spolužáka 5. Otázka č. 5 Nabídka ve škole 173 žáků (37,04 %) na tuto otázku nezná odpověď. Ze zbylých 294 žáků (63 %) odpovědělo 43 % variantou nejistého ne ( asi ne ). Plných 130 (44 %) z nich se ovšem domnívá, že ve škole je možné drogy sehnat, přičemž nepatrně vyšší podíl přiznává, že je to obtížné. To, že lze drogy ve škole sehnat poměrně snadno, uvádí celkem 13,28 % všech žáků, podíl těchto žáků na skupině 294 žáků, kteří znali odpověď je 21 %. Rezolutní ne odpovědělo celkem 7,92 % žáků, přičemž podíl na výběrové skupině je pouze 12,5 %. Nabídka drog ve škole nevím 37% ano, snadno 13% ano, obtížné 15% určitě ne 8% asi ne 27% 5 v příštích letech průzkumu bude zařazena i otázka zkoumající vztah žáka s tím, kdo drogu nabízí

15 Závěr: S nabídkou drogy se žáci ve škole mohou setkat. Lze se domnívat, že 13,28 % žáků (odpovědˇ, že droga se dá ve škole sehnat poměrně snadno), má potvrzenou zkušenost s nabídkou drog ve škole. Otázka č. 6 Kamarádi se zkušeností Většina žáků zná ve svém okolí někoho, o kom se domnívá, že má zkušenost s drogou (vyjma alkoholu a nikotinu). Plných 65,5 % (306) žáků má mezi svými přáteli někoho, o kom se domnívá (nebo ví), že má zkušenost s drogou. Větší podíl zde mají žáci 9. tříd. Možnost, že ve svém okolí má osobu se zkušeností s drogou, zcela popřelo téměř 17 % (79). Více než 17 % si skutečností zkušenosti přátel není jisto. Přátelé se zkušeností s drogou ne 17% nejsem si jist 18% ano 65% Závěr: Většina žáků se v okruhu svých přátel setkala se zkušeností s drogou. Tento údaj je varující, zvláště když si uvědomíme, jak klíčový je pro počáteční experimentování s drogou tlak přátel-vrstevníků.

16 Otázka č. 7 Názor (postoj k možnému experimentování) K souvislosti s užíváním drog se k úsloví, že člověk by měl zkusit všechno staví záporně většina žáků, více než dvě třetiny čili 72,59 %. Rezolutní určitě ne ovšem zvolilo 39,83 % žáků. Zbylých 32,76 % žáků volilo mírnější variantu spíše ne. S jistou souvislostí souhlasí 27,4 % žáků, přičemž většina z nich volila nepřímý souhlas. Zmírněné přijetí postoje podmínkou pevné vůle člověka volilo 16,27 % žáků, a téměř 9 % žáků připustilo přijetí postoje pro jednorázovou záležitost (experiment). Plné přijetí tohoto postoje pak uvedlo celkem 10 žáků, čili 2,14 %. "Člověk by měl zkusit všechno" souhlasi 2% souhlasí pokud jednou 9% rozhodně nesouhlasí 40% souhlasí, pokud pevná vůle 16% spíše nesouhlasí 33% Závěr: Většina žáků se staví k souvislostem rčení Člověk by měl zkusit všechno s užíváním drog záporně. Jedna čtvrtina žáků ovšem možnost experimentu nepřímo připouští.

17 Otázka č. 8 Kdo pomůže Polovina žáků se v nesnázích obrací nejčastěji s prosbou o pomoc či radu na přátele a kamarády, přičemž tuto variantu volily častěji dívky než chlapci. Dalších téměř 44 % žáků v této oblasti nejvíce důvěřuje rodičům (ze všech dívek je to ovšem 38,4 %, a ze všech chlapců 48,9 %). Ostatní možnosti byly voleny jen okrajově: 19 žáků (4 %) se obrací především na jiné příbuzné. Odborníky žádá nejčastěji o pomoc pouze 6 žáků (1,28 %), na učitele pak žáci 2 (0,43 %). Za kým nejčastěji pro radu? odborníci učitel přátelé, kamarádi jiní příbuzní rodiče Kam pro radu - chlapci odborníci přátelé, kamarádi rodiče Kam pro radu - dívky odborníci přátelé, kamarádi rodiče

18 Otázka č. 9 Telefonní čísla Více než polovina žáků 59,1 % - znala číslo Linky bezpečí ( ). Pouhých 14 žáků (necelá 3 %) znalo číslo na příbramskou 6 Linku důvěry ( ). Alespoň jedno číslo znalo tedy celkem 278 žáků (59,52 %). To znamená, že 40 % žáků neznalo ani jedno z čísel, čili možností telefonické pomoci. Po vybrání dotazníků od žáků zadavatelka vždy sdělila obě čísla a napsala je na tabuli. 6 při zadávání dotazníku byla žákům linka konkretizována, tudíž věděli, že mají napsat číslo příbramské LD 7 byla uznána i nezměněná varianta

19 Přílohy Sumarizační tabulky s výsledky jednotlivých otázek v jednotlivých kategoriích respondentů

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Brněnské školy A Kluby ČR o.p.s. Brno 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy JMK 2014 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků

Více

Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011

Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011 Průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských a jihomoravských základních, středních a vyšších odborných škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013 ov1010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině

Více

Program prevence rakoviny prsu na SŠ a SOU v Pardubickém kraji

Program prevence rakoviny prsu na SŠ a SOU v Pardubickém kraji Program prevence rakoviny prsu na SŠ a SOU v Pardubickém kraji Závěrečná zpráva V České republice ročně onemocní nádory prsu kolem 6 žen, z nichž přibližně čtvrtina tomuto onemocnění podlehne! V ČR incidence

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍCH LETECH 21/22-211/212 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

Jaký stánek chtějí deváťáci na veletrhu středních škol? Rychlý průzkum občanského sdružení Než zazvoní

Jaký stánek chtějí deváťáci na veletrhu středních škol? Rychlý průzkum občanského sdružení Než zazvoní Jaký stánek chtějí deváťáci na veletrhu středních škol? Rychlý průzkum občanského sdružení Než zazvoní 27. listopadu 2013 Průzkum mezi návštěvníky veletrhu Schola Pragensis Rychlý orientační průzkum je

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs.

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs. Zuzana Komínková, Hořovice srpen Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Průzkum Mládež a drogy 2009, A Kluby ČR, o.p.s. Mládež a drogy. Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva

Průzkum Mládež a drogy 2009, A Kluby ČR, o.p.s. Mládež a drogy. Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Mládež a drogy Rok 2009 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2009 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Brno město (dle TPP) Druhá vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable Informace o projektu ZŠ Černošice Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Řepiště Institut komunitního rozvoje 1. Základní informace Obec Řepiště je na spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, má tedy dobrou

Více

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium 20. Přílohy příloha č. 1 - Dotazník 1. Zaškrtni, jakého jsi pohlaví. a) žena b) muž 2. Zaškrtni, kolik je ti let. a) méně než 10 b) 10 let c) 11 let d)12 let e) 13 let f) 14 let g) 15 let a více 3. Jakou

Více

2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 0% 1% 1. Chodíš rád/a do školy? 5. Jsi hrdý/á na svou školu?

2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 0% 1% 1. Chodíš rád/a do školy? 5. Jsi hrdý/á na svou školu? Výsledky dotazníku spokojenosti se školou - otázky pro žáky 1. Chodíš rád/a do školy? 2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 73% 1 3. Jsi spokojen/a s ostatními učiteli/učitelkami, které tě učí? 4.

Více

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských Souhrn Zpráva ESPAD za rok Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských zemích CS Právní upozornění Tato publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Humanitních Studií Obor Historická sociologie. Seminární práce: volný čas a sport

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Humanitních Studií Obor Historická sociologie. Seminární práce: volný čas a sport Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Humanitních Studií Obor Historická sociologie Seminární práce: volný čas a sport Z kurzu: Analýza kvantitativních dat I Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO Praha 2014 Ve své práci

Více

Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016

Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016 Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016 Obsah OBLASTI MONITORINGU...3 ZÁVĚRY MONITORINGU...4 KAPITOLA PRVNÍ: VŠEOBECNÉ ÚDAJE...8 KAPITOLA DRUHÁ: POTŘEBY A TENDENCE TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (dále VČ)...10 KAPITOLA

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Deváťáci před přihláškami. Studie Než zazvoní 9. února 2016

Deváťáci před přihláškami. Studie Než zazvoní 9. února 2016 Deváťáci před přihláškami Studie Než zazvoní 9. února 2016 Studie o výběru střední školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výběru

Více

Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění

Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění Praha, 14. listopadu 2008 Představení průzkumu Cíl průzkumu: Zjistit názor občanů žijících v oblasti

Více

Základní informace o dotazníku pro dospívající

Základní informace o dotazníku pro dospívající Základní informace o dotazníku pro dospívající Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti vznikl na základě dotazníku vytvořeného R.E. Tarterem The Drug Use Screening Inventory

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6 ÚVOD Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje. Závěrečná zpráva z výzkumu

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje. Závěrečná zpráva z výzkumu Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje Závěrečná zpráva z výzkumu OBSAH 1.. Úvod cíle výzkumu... 3 1.1. Stručně o Nadaci Sirius... 4 1.2. Stručně o MEDIAN... 4 1.3. Metodika a cíle výzkumu... 5 2..

Více

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti?

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? ALKOHOL 3. Pili jste v průběhu posledních dvanácti měsíců nějaký alkohol? 4. Jak často

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) První vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ostrava (dle TPP) První vlna Praha Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2015 kód školy: EISU1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 19. ledna

Více

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63%

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63% RSPCH 1. Dotazník rizik sociálně patologického chování žáku pro učitele. Tento dotazník mapuje názory pedagogů na míru rizik výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů u svých žáku a studentů. Odpovědi

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Seznam příloh. Příloha 1: ová komunikace s tiskovou mluvčí NPC SKPV PČR. Příloha 2: Dotazník. Příloha 3: Charakter distribuce (grafy)

Seznam příloh. Příloha 1:  ová komunikace s tiskovou mluvčí NPC SKPV PČR. Příloha 2: Dotazník. Příloha 3: Charakter distribuce (grafy) Seznam příloh Příloha 1: E-mailová komunikace s tiskovou mluvčí NPC SKPV PČR Příloha 2: Dotazník Příloha 3: Charakter distribuce (grafy) Přílohy Příloha 1: E-mailová komunikace s tiskovou mluvčí NPC SKPV

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

DIDAKTIKA VZ. PŘÍPRAVY NA HODINU (6.-9. ročník)

DIDAKTIKA VZ. PŘÍPRAVY NA HODINU (6.-9. ročník) DIDAKTIKA VZ PŘÍPRAVY NA HODINU (6.-9. ročník) 6. ročník Osobní bezpečí- Způsoby chování v krizových situacích rozsah 2h V životě člověka nastávají náhodné a mimořádné situace, které mohou ohrozit zdraví

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010 Zpracovala Darina Skokanová, krajský protidrogový koordinátor Olomouc, srpen 2004 Strana 1 (celkem 60) 1 PŘEDMLUVA... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

Výzkumy volebních preferencí

Výzkumy volebních preferencí Výzkumy volebních preferencí Tomáš Lebeda Tomas.Lebeda@upol.cz Volební preference nejenže sociální realitu měří, ale ony ji do jisté míry spoluutvářejí. *** Chybná interpretace v médiích může mít dopad

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 Jedním z nejaktuálnějších a zároveň velmi varovných příkladů mezinárodního srovnání chování v kyberprostoru mezi Českou republikou a jinými zeměmi Evropské unie

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje všech žáků školy. Tento průzkum se

Více

PREVENCE V KOMIKSECH

PREVENCE V KOMIKSECH PREVENCE V KOMIKSECH PRŮZKUM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH TÉMAT A JEJICH PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚNOR 2012 Bc. Patrik Hujdus Projekt PREVENCE V KOMIKSECH podpořila

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky 1. Evaluace projektu Cílem evaluace projektu bylo analyzovat a zhodnotit dopad projektu na účastníky žáky a vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky umožňovaly porovnat

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení Návrh designu úložného nábytku Diplomová práce Příloha č. 2.: Průzkum I. (20 x A4) Brno 2013 Bc. Michala Švihelová,

Více

Ředění a podávání léčiv intravenózní cestou

Ředění a podávání léčiv intravenózní cestou V rámci pracovní skupiny Bezpečnost personálu, jsme oslovili několik vysokých škol, kterým jsem nabídli témata ke zpracování bakalářských a diplomových prací v oboru ošetřovatelství. V létě 2009 jsme navázali

Více

HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN:

HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN: INFORMACE Z EXKLUZIVNÍHO VÝZKUMU STEM PRO VĚCI VEŘEJNÉ VYDÁNO DNE. 12. 211 HLASOVÁNÍ VLÁDNÍCH STRAN: STRAVENKY A DOPAD REFOREM NA OBČANY Informace o vládní daňové reformě a zachování daňového zvýhodnění

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 24. ledna do 27. února 2011. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol

Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol Hlavním cílem práce bylo zjistit postoje žáků druhého stupně základních škol k vyučovacímu předmětu Tento cíl byl dále rozvíjen dílčími cíli: 1. zjistit

Více

ČESKÉ ŠKOLY POD LUPOU:

ČESKÉ ŠKOLY POD LUPOU: ČESKÉ ŠKOLY POD LUPOU: CELOREPUBLIKOVÝ VÝZKUM HOMOFOBIE A TRANSFOBIE NA ŠKOLÁCH V ČÍSLECH A GRAFECH Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z. s. Dotazník byl určen pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více