Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána života"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola brána života Příloha č. 5. k verzi ŠVP platné od 1. září 2011 změny platné od 1. září 2017 Pedagogickou radou byla příloha schválena dne Školská rada byla seznámena se změnami. Číslo jednací Podpis ředitele školy (Mgr. Martin Alinče) ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, E.KRÁSNOHORSKÉ 3084/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1

2 Změny: Český jazyk a literatura Literární výchova 8. ročník - učivo sci-fi se přesouvá do 7. ročníku Dějepis některé učivo posunuto vždy o ročník níže vzhledem k nutnosti navýšit čas na probrání novodobých dějin Volitelné předměty nabídka v 9. ročníku rozšířena o předmět Historický seminář II. 2

3 - uvede konkrétní příklady - vysvětlí smysl historického Úvod do vyučování dějepisu důležitosti a potřebnosti zkoumání dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací - dá příklad historických pramenů, - Prameny poznání dějin EgeS o minulosti; pojmenuje instituce, vysvětlí poslání a hlavní úkoly - Jsme Evropané kde jsou tyto zdroje shromažďovány archivů, muzeí, knihoven, galerií - orientuje se na časové ose - orientuje se na časové ose - Měření času a v historické mapě, řadí hlavní (rozlišuje pojmy rok, století, tisíciletí, historické epochy v chronologickém počítání př. naším letopočtem, ) sledu a v historické mapě - objasní dvě základní varianty vzniku Pravěk člověka - Vznik světa a vývoj člověka - vyjmenuje vývojové stupně člověka - Lidská společnost v pravěku 6. - charakterizuje život pravěkých - popíše život člověka v paleolitu - starší doba kamenná sběračů a lovců, jejich materiální (způsob obživy, výroba nástrojů, - mladší doba kamenná a duchovní kulturu život v tlupě, myšlení, umění ) - pozdní doba kamenná - u dalších období uvádí, v čem se - doba bronzová - objasní význam zemědělství, podoba a kvalita života měnila ve - doba železná dobytkářství a zpracování srovnání s předchozími obdobími kovů pro lidskou společnost - popíše pravěké zemědělství a - uvede příklady archeologických způsoby zpracování a využití kultur na našem území prvních kovů - uvede příklady archeologických kultur na našem území 3

4 - rozpozná souvislost mezi - objasní vliv přírodních poměrů na Starověk EgeS přírodními podmínkami a vznikem vývoj starověkých států - Podmínky pro vznik nejstarších - Jsme Evropané prvních velkých zemědělských - ukáže oblasti prvních států na mapě států civilizací a uvede základní zeměpisné údaje - Nejstarší státy - uvede nejvýznamnější typy památek, (světadíl, názvy velkých řek, dnešní které se staly součástí světového státy v těchto lokalitách) kulturního dědictví - uvede obecné znaky a specifické zvláštnosti jejich hospodářského, společenského, politického, kulturního a náboženského vývoje - objasní přínos starověkých států pro rozvoj světové civilizace (uvede příklady památek nebo objevů a základů věd pocházejících z 6. jednotlivých oblastí prvních států ) - demonstruje na konkrétních - na mapě prokáže základní orientaci, Starověké Řecko Vý-de-o - principy demokracie jako příkladech přínos antické kultury popíše přírodní podmínky formy vlády a způsobu rozhodoa uvede osobnosti antiky důležité - objasní úlohu bájí, pověstí vání - aténská demokracie pro evropskou civilizaci, zrod a náboženství v životě Řeků křesťanství a souvislost s judaismem - vysvětlí význam styků Řeků s ostatním světem - porovná formy vlády a postavení - porovná státní zřízení a způsob společenských skupin v jednotlivých života ve Spartě a v Aténách státech a vysvětlí podstatu antické demokracie - vysvětlí, proč došlo k řecko-perským válkám, peloponéské válce - charakterizuje přínos řecké kultury 4

5 pro rozvoj evropské civilizace, dokáže uvést i konkrétní osobnosti - na mapě prokáže základní orientaci, Starověký Řím Vý-de-o - občan, občanská společpopíše přírodní podmínky nost a stát - odlišnosti různých - charakterizuje dobu královskou, forem státního zřízení období republiky a císařství - vysvětlí vznik křesťanství - objasní vliv římské kultury na evropskou civilizaci, dokáže uvést i významné osobnosti - popíše podstatnou změnu - uvede příčiny změn v Evropě, na Raný středověk evropské situace, která nastala mapě ukáže pravlast Slovanů, v důsledku příchodu nových vysvětlí jejich rozdělení na západní, 6. etnik, christianizace a vznik východní a jižní států - porovná základní rysy - popíše osídlení Evropy po rozpadu Stěhování národů západoevropské, byzantsko Západořímské říše - slovanské a islámské kulturní oblasti - popíše a porovná základní rysy Utváření nových států EgeS - objevujeme Evropu a svět - vývoje v západoevropské oblasti, - Byzantská říše, Arabská říše, obecné předpoklady vývoje státu byzantsko-slovanské oblasti a islámské kulturní oblasti 5

6 - objasní situaci Velkomoravské - charakterizuje první státní útvary Sámova říše EgeS - objevujeme Evropu a svět - říše a vnitřní vývoj českého na našem území vliv evropského dění na VM státu a postavení těchto - popíše život Slovanů v době jejich Velká Morava státních útvarů v evropských příchodu k nám 6. EgeS - Evropa a svět nás zajímá - souvislostech - dokáže zhodnotit politický a kulturní součást Svaté říše římské význam Velké Moravy a její Vý-de-o - občan, občanská společpostavení v Evropě nost a stát - národní tradice - vymezí úlohu křesťanství a víry - rozliší počátky státu podle pověstí Počátky a rozvoj českého státu v životě středověkého člověka, a historicky prokázané skutečnosti konflikty mezi světskou a církevní - srovnáním dá do souvislosti Šíření křesťanství MKV - multikulturalita - křesťanství mocí, vztah křesťanství ke události na Velké Moravě a islám kacířství a jiným věroukám - ilustruje postavení jednotlivých a v Čechách - vyjmenuje hlavní osobnosti konce 9. století a 10. století - objasní postavení a úlohu církve ve středověké společnosti - charakterizuje románskou kulturu Románská kultura 7. MKV - kulturní diference - šíření vrstev středověké společnosti, a uvede příklady románských kulturních poznatků uvede příklady románské kultury staveb a románského umění - vysvětlí znovuobjevení antického - objasní pokrok v zemědělství Vrcholný a pozdní středověk ideálu člověka (kolonizace, trojpolní systém) - Proměna středověké krajiny - vysvětlí nové myšlenky žádající a vznik měst - vznik měst reformu církve včetně reakce - popíše strukturu středověké církve na tyto požadavky společnosti a způsob života jednotlivých vrstev 6

7 - charakterizuje význam období české Český stát za posledních EgeS - Evropa a svět nás zajímá - státu v kontextu s evropským Přemyslovců a za Lucemburků vytváření silných států, vývojem mezinárodní smlouvy - vyzvedne důležité osobnosti Přemyslovců a Lucemburků pro další vývoj státu - charakterizuje gotickou kulturu Gotická kultura EgeS - objevujeme Evropu a svět - a srovná ji s románským uměním, šíření kultury popíše typickou gotickou stavbu, uvede její znaky, jmenuje příklady stavby - vymezí význam husitské - vysvětlí nové myšlenky žádající Husitství tradice pro český politický reformu církve 7. a kulturní život - vymezí vztah církve ke kacířství - popíše průběh a výsledky husitské revoluce - vymezí význam Jana Husa a husitské tradice - objasní vnitřní vývoj českého státu Český stát za EgeS - Evropa a svět nás zajímá - (hospodářské, politické, náboženské Jiřího z Poděbrad a Jagellonců systém kolektivní bezpečnosti a kulturní poměry) a jeho postavení v evropských souvislostech (popíše úmysl vytvořit mírový svazek evropských panovníků) 7

8 - vysvětlí příčiny konfliktu mezi Anglií Vývoj v Evropě a Francií - popíše turecké výboje a objasní jejich vliv na evropské dění - objasní souvislost s antikou, popíše Renesance a humanismus EgeS - objevujeme Evropu a svět - typickou renesanční stavbu, uvede vliv antické kultury hlavní osobnosti, vysvětlí podstatu humanismu Novověk MKV - etnický původ - různé etnické - popíše a demonstruje průběh - popíše hlavní objevné cesty (příčiny, Objevné plavby skupiny zámořských objevů, jejich průběh) a vysvětlí jejich význam EgeS - objevujeme Evropu a svět - příčiny a důsledky a důsledky pro Evropu 7. význam pro Evropu - objasní postavení českého státu - orientuje se v nově vzniklé Náboženská reformace v podmínkách Evropy rozdělené náboženské situaci v Evropě do řady mocenských a náboženských center a jeho Postavení uvnitř habsburské monarchie - objasní příčiny a důsledky vzniku - porovná vývoj v jednotlivých částech Vývoj v Evropě EgeS Jsme Evropané třicetileté války a posoudí její Evropy důsledky 8

9 - na příkladech evropských dějin - na příkladech evropských dějin Počátky absolutismu konkretizuje absolutismus, vysvětlí absolutismus konstituční monarchie, parlamentarismus - popíše okolnosti nástupu Habsburků Vznik habsburské monarchie na český trůn - charakterizuje postavení českých zemí v habsburské monarchii - vysvětlí podstatu sporu Habsburků s českými stavy a popíše jeho průběh - vysvětlí příčiny, popíše průběh Třicetiletá válka EgeS - jsme Evropané - první - zhodnotí výsledky války - především celoevropský konflikt důsledky pro české země Období po třicetileté válce - vyjmenuje hlavní důsledky třicetileté Habsburská monarchie války, popíše hospodářské, a české země náboženské a kulturní poměry - rozpozná základní znaky - charakterizuje barokní kulturu Barokní kultura EgeS - objevujeme Evropu a svět - jednotlivých kulturních stylů (architekturu, malířství, sochařství,..) šíření kultury a vzdělanosti a uvede jejich představitele a životní styl jednotlivých a příklady významných společenských vrstev kulturních památek 7. 9

10 Dějiny od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol. - porovná vývoj v jednotlivých částech Vývoj v Evropě 7. Evropy (Anglie, Francie Ludvíka XIV., Prusko, Rusko) - vysvětlí vznik USA Americká revoluce a vznik USA Vý-de-o - principy demokracie jako - objasní vliv osvícenství na Osvícenství formy vlády a způsobu rozhodování hospodářský, společenský a kulturní rozvoj našich zemí a ostatních států Evropy - charakterizuje postavení českých Vláda Marie Terezie a Josefa II. MKV - princip sociálního smíru zemí v habsburské monarchii a solidarity - toleranční patent - vysvětlí problematiku nástupu Marie EgeS - jsme Evropané -mnoho- Terezie na trůn národnostní stát - uvádí příklady reforem Marie Terezie 8. Vý-de-o - občan, občanská společnost a Josefa II. a hodnotí jejich přínos a stát - zrušení nevolnictví - vysvětlí podstatné ekonomické, Dějiny od konce 18. stol. sociální, politické a kulturní do 2. pol. 19. stol změny ve vybraných zemích - popíše francouzskou společnost před Velká francouzská revoluce Vý-de-o - občan, občanská společnost a u nás, které charakterizují revolucí a napoleonské období a stát - Deklarace práv člověka modernizaci společnosti 10

11 - objasní souvislost mezi - sestaví základní osnovu průběhu Velká francouzská revoluce EgeS - Evropa a svět nás zajímá - událostmi francouzské revoluce revolučních událostí a podle ní a napoleonské období vliv revoluce na evropský vývoj a napoleonských válek na jedné vypráví straně a rozbitím starých - zhodnotí výsledek revoluce společenských struktur a objasní její vliv na evropský vývoj v Evropě na straně druhé - vypráví o Napoleonovi a jeho taženích - popíše uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu - porovná jednotlivé fáze utváření - charakterizuje národní obrození Národní obrození Vý-de-o - občan, občanská společnovodobého českého národa a objasní úlohu jednotlivých 8. nost a stát - boj za národní práva v souvislosti s národními hnutími osobností (uvede souvislost s vybraných evropských národů evropským vývojem) - charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin - vysvětlí, v čem spočívá průmyslová Průmyslová revoluce revoluce a její vliv na život společnosti - uvede požadavky formulované - popíše průběh a výsledky revoluce Revoluce 1848 Vý-de-o - občan, občanská společ- ve vybraných evropských 1848/49 v našich zemích, habsburské nost a stát - boj za politická práva revolucích monarchii a ostatních státech v Evropě 11

12 - na vybraných příkladech - charakterizujte vývoj v našich Vznik Rakouska - Uherska MKV - lidské vztahy - mnohonároddemonstruje základní zemích a v Evropě v 50. a 60. nostní stát, vztah Češi a Němci politické proudy letech - vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla Dějiny od konce 19. stol. do 1.světové války - charakterizuje soupeření mezi - objasní snahu evropských států Kolonialismus MKV - etnický původ - soužití různých velmocemi a vymezí význam získat nová území, vymezí význam 8. etnických skupin kolonií kolonií - na příkladech demonstruje - popíše vývoj v USA Občanská válka v USA zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše pokrok, který přinesla Vědecko-technická revoluce vědecko-technická revoluce - uvede konkrétní příklady vynálezů ve světě i v našich zemích - charakterizuje hlavní změny České země koncem 19. a počátkem 20. století v Rakousko - Uhersku v oblasti hospodářské, společenské, kulturní a v mezinárodních vztazích 12

13 - objasní postavení českých zemí České země v Rakousko - Uhersku v Rakousku - Uhersku a hlavní cíle české politiky - vysvětlí příčiny vzniku ohnisek Mezinárodní vztahy před válkou EgeS - Evropa a svět nás zajímá - napětí v Evropě vytváření mocenských bloků - na příkladech demonstruje - popíše příčiny, průběh a výsledky PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA EgeS - Evropa a svět nás zajímá - zneužití techniky ve války celosvětový konflikt, legie světových válkách a jeho - vysvětlí postavení a úlohu českého důsledky národa ve válce - rozpozná klady a nedostatky Vý-de-o - Občan, občanská demokratických systémů společnost a stát snaha českého 8. národa o samostatnost - vysvětlí, jak vznikl samostatný stát Vznik ČSR Vý-de-o - Principy demokracie jako a kdo se o to zasloužil formy vlády a způsobu rozhodování - demokratický stát MKV - lidské vztahy - společný stát Čechů a Slováků - charakterizuje jednotlivé MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ totalitní systémy, příčiny - zhodnotí příčiny a důsledky Svět po 1. světové válce Vý-de-o - Principy demokracie jako jejich nastolení v širších 1. světové války, objasní charakter formy vlády a způsobu rozhodování ekonomických a politických versailleského systému souvislostech a důsledky jejich existence pro svět 13

14 - rozpozná destruktivní sílu - charakterizuje vývoj v ČSR, Evropě Vývoj ve 20. a 30. letech Vý-de-o - Principy demokracie jako totalitarismu a vypjatého i ve světě ve 20. a 30. letech formy vlády a způsobu rozhodování nacionalismu - vyvodí odlišnosti demokracie - demokracie X totalita a totality 8. - uvede příčiny a důsledky hospodářské Hospodářská krize krize a její vliv na politický systém - na příkladech vyloží antisemi- - charakterizuje výsledky boje Boj demokratických sil tismus, rasismus a jejich demokratických sil proti totalitním Politický vývoj ČSR ve 30. letech nepřijatelnost z hlediska lidských režimům u nás a ve světě - zhodnotí postavení ČSR - popíše příčiny, průběh a výsledky DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA EgeS - Evropa a svět nás zajímá - v evropských souvislostech 2. světové války celosvětový konflikt a jeho vnitřní sociální, politické, - uvede základní časové mezníky a MKV - lidské vztahy - Židé za války hospodářské a kulturní prostředí místa nejvýznamnějších válečných operací 9. - vysvětlí příčiny a důsledky vzniku - vysvětlí pojem Protektorát Čechy Naše země za války MKV - lidské vztahy - vztah Češi - bipolárního světa; uvede příklady a Morava Němci střetávání obou bloků - orientuje se v domácím EgeS - jsme Evropané - zapojení - vysvětlí a na příkladech doloží a zahraničním odboji Čechů do osvoboditelských bojů mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce 14

15 - posoudí postavení rozvojových zemí - prokáže základní orientaci v problémech současného světa Svět po válce - vysvětlí, proč dochází po roce 1945 Poválečné uspořádání světa Vý-de-o - principy demokracie jako k rozporu mezi bývalými spojenci formy vlády a způsobu rozhodování (Německo, supervelmoci) - OSN - vyjmenuje změny, které nastaly ČSR po osvobození ( ) Vý-de-o - formy participace občanů v obnovené ČSR v důsledku války v politickém životě - poslední i světového vývoje 9. demokratické volby - popisuje průběh vnitropolitického zápasu, který skončí únorovými událostmi v roce shromáždí znaky charakterizující pojem Studená válka studená válka - uvede události typické pro toto období (berlínská krize,.) - uvede příklady rozpadu koloniálního systému a jeho vliv na světové dění - charakterizuje vývoj v ČSR v období ČSR pod vládou KSČ Vý-de-o - Občan, občanská společnost totalitní vlády (hospodářský, politický, ( ) a stát - porušování občanských práv náboženský, kulturní) 15

16 - srovná vývoj v ČSR s vývojem v západních zemích, zformuluje základní rozdíly - zhodnotí význam roku 1968 jako pokusu o reformu - popíše události vedoucí k pádu komunistického režimu a vytvoření ČR EgeS - jsme Evropané - vliv evropských událostí (hospodářské a politická závislost na SSSR) - s využitím poznatků z jiných předmětů Věda, technika, vzdělanost charakterizuje vývoj vědy, techniky, a umění vzdělanosti a umění - podá důkazy kladného i záporného vlivu vrozvoje vědy a techniky na společnost a přírodu 9. - orientuje se v globálních problémech Globální problémy lidstva EgeS - Evropa a svět nás zajímá - současného světa (zajištění míru globalizace a bezpečnosti, lidských práv, MKV - multikulturalita - migrace vzdělání, zdraví, ochrana životního prostředí, ) 16

17 Charakteristika volitelného předmětu Historický seminář II. Vyučuje se jako volitelný předmět v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v budově školy. Tématem historického semináře je období let 20. stol. (národní socialismus) zejména v evropském kontextu. Toto období patří z hlediska českých, ale i evropských dějin k nejtemnějším. Aby se toto období už nikdy neopakovalo, měli by se žáci s tímto tématem (obdobím) detailně seznámit - s jeho příčinami a důsledky a ponaučit se z toho. Zvláštní pozornost je věnována tématu holocaust na pozadí druhé světové války. Na základě podrobného seznámení se s tématem dokáže žák rozpoznat v současném světě situace, které by mohly vést k omezování práv a svobod občanů či šíření totalitních režimů a upozornit na ně. U žáků je rozvíjena schopnost pracovat s různými zdroji informací (text, karikatura, fotografie, mediální sdělení, plakát, statistický údaj apod.), třídit, vyhodnocovat a používat je při argumentaci. Nedílnou součástí je rozvoj diskuze u žáků. Volitelný předmět propojuje znalosti z několika vědních disciplín (př. geografie, historie, společenské vědy apod.) a tím poukazuje na komplexní přístup k dané problematice. Kompetence k učení Učitel: motivuje žáky k získávání základních informací podporuje žáky v samostatnosti Kompetence k řešení problémů Učitel: podporuje u žáků logické uvažování vede žáky k reflexi a hodnocení své práce vede žáky k propojování poznatků z různých vědních disciplín Kompetence komunikativní Učitel: učí žáky dodržování pravidel komunikace a diskuse učí žáky otevřeně vyjadřovat svůj názor a obhajovat ho na základě argumentů odmítá u žáků vulgární, hrubé chování Kompetence sociální a personální Učitel: učí žáky naslouchat problémům jiných učí žáky správné argumentaci a obhájení si svého názoru nebo dojednání konsensu Kompetence občanská Učitel: dohlíží na dodržování pravidel slušného chování vede žáka k ochraně svého zdraví, ochraně životního prostředí Kompetence pracovní Učitel: při výuce se vytváří podnětné a tvořivé prostředí k učení 17

18 Volitelný předmět Historický seminář ročník školní výstupy učivo ročník průřezová témata - žák dokáže vysvětlit pojem nacionální socialismus nacismus - žák vyjmenuje příčiny vzniku a rozšíření nacismu - žák vyjmenuje a rozpozná znaky nacismu od ostatních totalitních režimů, resp. od demokratického zřízení - žák si uvědomí a uvede příklady, jak nacismus ovlivňoval všednodenní život obyvatel - žák zcharakterizuje nacismus na území Protektorátu Čechy a Morava - žák se orientuje v domácím a zahraničním odboji - žák vysvětlí pojem holocaust holocaust - žák se orientuje v historii židovského obyvatelstva na evropském kontinentu - žák objasní, jak docházelo k potlačování práv a svobod židovského, popř. romského obyvatelstva ve 30. a 40. letech 20. stol žák vysvětlí příčiny a důsledky 2. sv. války 2. větová válka - žák popíše průběh a výsledky 2. sv. války - žák uvede základní časové mezníky nejvýznamnějších válečných operací 18

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DĚJEPIS pro 2. stupeň: 6. ročník D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí a školní knihovně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí a školní knihovně. 7.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 7.5.1 Dějepis (D) Charakteristika předmětu 2. stupně Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6. Ročník: 6. ČLOVĚK V DĚJINÁCH - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací o minulosti: pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Více

Učební osnovy Dějepis

Učební osnovy Dějepis Učební osnovy Dějepis PŘEDMĚT : Dějepis Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup učivo Související PT ČLOVĚK V DĚJINÁCH 1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků žák vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně. I. název vzdělávacího oboru: DĚJEPIS (D) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. (Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi

Více

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy Vzdělávací obsah předmětu Název předmětu: Dějepis Ročník: šestý Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Žák objasní význam zkoumání dějin. Žák uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně. I. název vzdělávacího oboru: DĚJEPIS (D) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. (Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky 6. ročník pochopí smysl poznávání minulosti chronologicky řadí hlavní historické epochy orientuje se na časové přímce dokáže pracovat s pojmy prostor,

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 UČIVO: 1. Úvod do dějepisu seznámení s učebnicí -

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět dějepis realizuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru, který je nedílnou součástí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář 7. ročník 2 hodiny týdně

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Objevy a dobývání Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské

Více

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Dějepis 6. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy seznámit žáky s nejvýznamnějšími událostmi světových

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Dějepis Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu

Více

ČLOVĚK A SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA

ČLOVĚK A SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA ČLOVĚK A SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah 6.ročník Kompetence k učení Kompetence k řešení problém 1. ČLOVĚK V Žák: A. Úvod do dějepisu SKN měření času 4. DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a 1. Historické prameny - hmotné a písemné

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE 5.2.2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské civilizace

Více

Dějepis. Mezipředmětové přesahy a doporučený ročník. Kompetence žáka

Dějepis. Mezipředmětové přesahy a doporučený ročník. Kompetence žáka Dějepis Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Učivo ČLOVĚK V DĚJINÁCH učivo probíhají každým ročníkem a kompetence žáků se zvětšují Mezipředmětové přesahy a doporučený ročník uvede konkrétní

Více

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zařazena na 2. stupni základního vzdělávání. Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

5. Člověk a společnost

5. Člověk a společnost 5. Člověk a 5.1 Dějepis charakteristika předmětu Rozvíjí zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, odhaluje společenské jevy, děje a změny v souvislosti. Hledá paralely

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Dějepis ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: Prima

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: Prima 5.2.2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: Prima Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk v dějinách Proč se lidé zajímají o minulost

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Dějepis nižší gymnázium

Dějepis nižší gymnázium Společně branou poznání Dějepis nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

DĚJEPIS DĚJINY JSOU UČITELKOU ŽIVOTA

DĚJEPIS DĚJINY JSOU UČITELKOU ŽIVOTA DĚJEPIS DĚJINY JSOU UČITELKOU ŽIVOTA Charakteristika vzdělávacího oboru Dějepis Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je uchování historické

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 8. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvícenský absolutismus Osvícenství

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Dějepis

Dějepis 5.5.1 5.5.1 Dějepis DĚJEPIS - 6. ročník 5.5.1/01 ČLOVĚK V DĚJINÁCH vysvětlí důleţitost historického zkoumání význam zkoumání dějin vyjmenuje příklady historických pramenů, uvede názvy institucí, v kterých

Více

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. DĚJEPIS /DJ/ Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis vybavuje žáka znalostmi

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS 5.5. 5.5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS: Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru. Vybavuje žáka znalostmi

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Dodatek k ŠVP č. 5 Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Blanka Váňová Koordinátorka ŠVP: Mgr. Dana Kajzarová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 Projednáno

Více

DĚJEPIS. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

DĚJEPIS. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí DĚJEPIS 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Hlavním cílem dějepisu je probudit v žácích vědomí kontinuity mezi minulostí, současností i budoucností. Jsou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

II 06 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis (D)

II 06 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis (D) II 06 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis (D) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

8. DĚJEPIS. 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

8. DĚJEPIS. 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 8. DĚJEPIS 5. Učební osnovy - Dějepis Název vyuč. předmětu: Dějepis (D) Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Ročník: 6, 7, 8, 9 ročník 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

DĚJEPIS ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

DĚJEPIS ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu DĚJEPIS 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Hlavním cílem dějepisu je probudit v žácích vědomí kontinuity mezi minulostí, současností i budoucností. Jsou

Více