VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS: Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru. Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu zapojení do života demokratické společnosti. Směřuje k poznání dějinných, sociálních a kulturně historických aspektů života lidí ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti, zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí náležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na kterých je budována současná demokratická Evropa. Součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobiích a extremistických postojů, výchova k toleranci, respektování lidských práv, výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot, respektování etnických, náboženských a kulturních odlišností národů. OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU DĚJEPIS: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dějepis navazuje na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni, zvláště na tematické okruhy Lidé kolem nás a Lidé a čas. Na 2. stupni využívá vazeb na další vzdělávací oblasti a obory Výchova k občanství, zeměpis, český jazyk a literatura. Žák je veden k pochopení dějinného vývoje lidstva a našeho národa, směřuje k porozumění historických jevů a událostí. Získává vědomosti a dovednosti interpretace o tom, jak se měnil způsob života lidí od nejstaršího období po současnost. Získává schopnost porozumět událostem a činům osobností, nachází souvislosti s regionální historií. Promýšlí souvislosti v reálném a historickém čase. Žák je veden k samostatné práci, k práci ve skupině. Dokáže samostatně vyhledávat, interpretovat, srovnávat a využívat informace z různých zdrojů, vyjadřuje vlastní názor a je schopen ho obhajovat. Výuka dějepisu v ročníku má dvouhodinovou dotaci dle učebního plánu. Výuka většinou probíhá v kmenových třídách nebo v učebně multimediální, počítačové. Dále lze využít místní muzeum a aktuálně pořádané výstavy. 241

2 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS: KOMPETENCE K UČENÍ - vybíráme vhodné způsoby a metody vedoucí k organizování a řízení vlastního učení - klademe důraz na práci s textem, historickými mapami, časovými přímkami, vyhledávání informací - žák zvládá vyhledávat a třídit informace, objasňuje souvislosti a propojuje je se svými zkušenostmi a znalostmi - vedeme žáky k užívání odborných termínů, pojmů, vysvětlování jejich významu - žák si propojuje a vytváří celkový pohled na společenské a kulturní jevy i na základě svých znalostí a dovedností - vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání výsledků svých a spolužáků a tím i k plánování, jak zdokonalit své učení - umožňujeme hodnocení výsledků učení a diskutujeme o nich KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - řešíme nejrůznější problémové situace žák je rozpozná, pochopí, popřípadě objasní problém a přemýšlí o jeho příčinách, souvislostech, důsledcích - žák vyhledává vhodné informace k řešení problému, hledá shodné, podobné a odlišné znaky na základě svých vědomostí a dovedností - formuluje svůj názor na řešení problému, přihlíží k historickým souvislostem, zkušenostem, domýšlí, jak by situace vypadala při jiné variantě řešení - vedeme žáky k přemýšlení nad výsledky řešeného problému, uvědomování si zodpovědnosti za rozhodnutí v různých historických situacích KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - žák výstižně charakterizuje a vysvětluje nejdůležitější historické události a zaujímá k nim vlastní stanovisko - naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, využívá svých znalostí k vhodné argumentaci k jednotlivým událostem, společenským jevům, významným osobnostem - vedeme žáky k porozumění různých textů, dokumentů, historických pramenů písemných, hmotných, obrazových materiálů - učíme je využívat svých získaných znalostí a dovedností ke komunikaci s okolním světem, obhajobě svých názorů - klademe důraz na kultivovaný projev - žák využívá možnosti publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (pracovní listy, mapy událostí, osobností, histor. jevů, souvislostí) 242

3 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vedeme žáky k zodpovědné spolupráci ve skupině, necháme jej spoluvytvářet pravidla práce v týmu a podílet se na ni - žák je ohleduplný a při řešení úkolů ve skupině pomáhá ostatním, umí požádat o pomoc v případě potřeby - podílí se na diskusi a debatě ve skupině nebo ve třídě - snaží se o smysluplnou spolupráci při řešení daného úkolu, přispívá svými znalostmi, dovednostmi - vedeme žáky k respektování a toleranci jiných názorů a postojů - podporujeme sebedůvěru, sebeuspokojení a sebeúctu žáků KOMPETENCE OBČANSKÉ - vedeme žáky ke schopnosti vcítit se do situací lidí v jednotlivých historických obdobích, mít schopnost odmítat útlak a hrubé zacházení - na základě dějinného vývoje učíme chápat základní principy zákonů a společenských norem jednotlivých období a poznávání života předcházejících generací - žák je schopen chovat se zodpovědně v krizových situacích a situacích ohrožující život a zdraví člověka, netoleruje projev rasismu, xenofobie a nacionalismu - na příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování lidí - vedeme žáky k ochraně a oceňování naších tradic a kulturního i historického dědictví - žák je schopen pozitivního postoje k uměleckým dílům, má smysl pro kulturu - vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí KOMPETENCE PRACOVNÍ - vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků - vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, vedeme žáky k adaptaci na nové nebo změněné podmínky - žák přistupuje aktivně k ochraně kulturních a společenských hodnot - exkurzemi, filmy, besedami v rámci dějepisného vyučování seznamujeme žáky s různými profesemi, ujasňujeme tak představu žáků o podobě jejich dalšího vzdělávání, budoucího povolání 243

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU DĚJEPIS: 2. stupeň Očekávané výstupy žáka Člověk v dějinách uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu Počátky lidské společnosti charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 2. 2 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost uvede příklady archeologických kultur na našem území Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie Křesťanství a středověká Evropa popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku státu porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní misí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury Objevy a dobývání. Počátky nové doby vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky 244

5 5. 2. vymezí význam husitské tradic e pro český politický a kulturní život popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek Modernizace společnosti vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií Moderní doba na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sálu totalitarismu a vypjatého nacionalismu na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí Rozdělený a integrující se svět vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce posoudí postavení rozvojových zemí prokáže základní orientaci v problémech současného světa 245

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Dějepis 6. Klausová M. Člověk v dějinách Význam zkoumání dějin. P19MU Kulturní 1.1 Vysvětlí důležitost a potřebnost a Získávání informací o dějinách. diference potřebnost děj. poznatků, zhodnotí potřebnost pro současnost. 1.2 Vyjmenuje zdroje informací o Historické prameny. minulosti, rozliší jejich druhy. Pojmenuje typy institucí, uvede, příklady P16G Evropa a svět nás Projekt: zajímá ze svého regionu. Teplice (sbírky Objasní potřebu ochrany kulturních muzea) památek Praha (sbírky 1.3 Orientuje se na časové přímce, sestaví Historický čas a prostor. M číselná osa, Národního ji a zapíše zadané údaje. chronologie muzea) Orientuje se v historické mapě, rozezná světadíly, oceány, ukáže je. Vyjmenuje hlavní historické epochy, Z orientace v mapě,zeměpisná poloha oblastí seřadí je v chronologickém sledu. Počátky lidské společnosti 2.1 Uvede názor na vznik světa a člověka. Charakterizuje, popisuje život lidí v pravěku, jejich materiální a duchovní kulturu. Pravěk Člověk a lidská společnost v pravěku. Výklad vzniku světa a člověka. Charakteristika paleolitu, neolitu a doby kovů: Nástroje, způsob obživy, spol. organizace, způsob života, umění P 7 O Mezilidské P 25 E Základní podmínky života Čj dorozumívání mezi lidmi, způsoby komunikace OV stát a právo, člověk jako jedinec Projekt: Putování po archeologických nalezištích kraje (využití muzea) 246

7 2.2 Dokáže objasnit význam zemědělství a zpracování kovů pro společnost. Chronologicky zařazuje jednotlivá období, rozpozná rozdíly mezi nimi. 2.3 Vyjmenuje archeologické kultury na našem území, ukáže významná místa na mapě. Z podnebí a počasí ve vztahu k životu Starší doba kamenná Lovci, rybáři, sběrači. Střední doba kamenná Mladší doba kamenná první zemědělci. Pozdní doba kamenná změny v zemědělství, měď, společenství, náboženství. Doba bronzová První kovy, rozvoj řemesel a obchodu. Doba železná Nový kov, zdokonalení řemeslné výroby. Keltové. Stř. Evropa a naše území v pravěku. P 25 E Základní podmínky života P 13 D Občan, občanská (diferenciace, různorodost) Vv interpretace uměl. děl, vlastní výtvarný projev Pč nástroje, nářadí Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 3.1 Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem (vývojem) prvních velkých zemědělských civilizací. 3.2 Uvede nejvýznamnější typy památek, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, charakterizuje kulturní přínos starověkých civilizací pro Evropu ( počátky písma, věd, první zákony, umění, počátky křesťanství a souvislost s judaismem), uvede osobnosti antiky důležité pro Starověk Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz Mezopotámie Egypt Indie Čína - přírodní podmínky - život ve státě - vývoj - kultura a vzdělání P 20 MU Lidské P 32 ME Porovnávání v celosvětovém měřítku P 13 D Občan, občanská, 15 Principy demokracie Vv interpretace uměleckých děl Př přírodní podmínky ve vztahu k životu Z zeměpisná poloha oblastí Ov stát a právo, člověk ve společnosti 247

8 evropskou civilizaci. Uvede nejvýznamnější památky tohoto období na našem území. 3.4 Objasní podstatu společenského uspořádání ve státě porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. Vymezí příčiny rozdílné úrovně vývoje na našem území a antické civilizace. Antické Řecko Antický Řím - přírodní podmínky - život ve státě - vývoj - kultura a vzdělání Střední Evropa a její styky 248

9 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Dějepis 7. Klausová M. Křesťanství a středověká Evropa Raný středověk září 4.1. Popíše podstatné změny v Evropě Stěhování národů nový etnický P 21MU Etnický původ Vv kulturní styly v důsledku příchodu nových etnik, obraz Evropy. Cj reálie christianizace a vzniku státu. Objasní původ vandalismu, jmenuje Z zeměpisná poloha oblastí současné projevy vandalismu Rozpozná odlišnosti byzantské, Utváření států ve východoevropském P 15 D Principy Z poloha demokracie slovanské, západoevropské a islámské a západoevropském kulturním okruhu kulturní oblasti a jejich vliv na další vývoj a jejich specifický vývoj (Francká říše, v těchto oblastech. Byzantská říše, Svatá říše římská, říjen Posoudí význam vzniku státních útvarů v Evropě, postavení panovníka a státních společenských vrstev. státy východních a jižních Slovanů, Velká Morava, uherský stát, počátky českého, polského státu. Popíše životní styl raného středověku Objasní vývoj Velkomoravské říše a Velká Morava českého státu, postavení těchto státních český stát P 13 D Občan, občanská útvarů v evropských souvislostech. - vnitřní vývoj Posoudí příchod Cyrila a Metoděje. - vývoj náboženství, křesťanství Ov státní útvar na VM, v Čechách P 22 MU Multikulturalita Ov náboženství 4.4. Vymezí úlohu církve a víry v životě Islám a islámská říše ovlivňující Z globální svět, středověkého člověka, popíše vztah mezi mocí světskou a církevní. Chápe příčiny vzájemných konfliktů mezi světskou a církevní mocí. Evropu (Arabové a jejich výboje, turecké a jiné výboje). mezinárodní 249

10 Charakterizuje vztah ke kacířství a jiným věroukám Rozpozná a demonstruje základní prvky románské kultury, jmenuje nejvýznamnější románské památky v Čechách a na Moravě, obhajuje význam umění jako bohatství své země Popíše úlohu kolonizace a vzniku měst pro středověkou společnost, proměnu středověké krajiny Objasní význam českého státu jako důležitého činitele v tehdejší Evropě. Rozpozná základní prvky gotické kultury a jmenuje nejvýznamnější české a evropské památky gotického období. Objevy dobývání. Počátky nové doby Popíše příčiny, průběh a důsledky české reformace. Chápe význam husitství pro vývoj české společnosti. Charakterizuje okolnosti vzniku parlamentu a generálních stavů, porovnává jejich funkci se současnými zastupitelskými orgány P 20 MU Lidské Křesťanství v raně středověké Evropě, papežství, křížové výpravy. Románská kultura a životní styl raného středověku, románský sloh v Čechách. Vrcholný a pozdní středověk Města a jejich význam, rozvoj řemesel, obchodu, středověká vzdělanost. Český stát za Přemyslovců - společnost, hospodářství, kultura, osobnosti Gotická kultura a životní styl středověké společnosti, soužití různých etnických kultur v Čechách. Český stát a střední Evropa pod vládou Lucemburků. Husitská reformace a revoluce a jejich důsledky (počátky husitství, husitské války, Jiří z Poděbrad). Evropa v pozdním středověku: Soupeření Anglie a Francie stoletá válka. Počátky českého stavovského státu: vláda Jagellonců. P 17 G Objevujeme Evropu a svět P 27 E Vztah člověka k prostředí P13 D Občan, občanská P 21 MU Etnický původ P 15 D Principy demokracie P 10 O Řešení problémů a rozhodovací dovednosti P 18 G Jsme Evropané P 20 MU Lidské P 13 D Občan, občanská Z zeměpisná poloha Pč nástroje a nářadí Vv kulturní styly Čj úprava pravopisu Ov náboženství listopad Projekt: Obraz středověké společnosti (styl života, kultura, časová přímka, odívání ) 250

11 Charakterizuje vývoj v ostatní Evropě v tomto období a porovnává jej s vývojem v ostatních částech Evropy Popíše a demonstruje příčiny objevných plaveb, jejich význam a důsledky pro místní obyvatelstvo a pro evropskou civilizaci Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti a odlišné názory, zájmy,způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám Vysvětlí příčiny znovuobjevení antického ideálu člověka. Rozpozná základní prvky renesanční kultury. Jmenuje nejvýznamnější české a evropské renesanční památky. Uvádí představitele tohoto období. Vyjádří, jak změny v myšlení lidí a v ekonomice ovlivnily výsady katolické církve. Objasní myšlenky žádající reformu církve spolu s reakcí církve na tyto požadavky. Evropa ve vrcholném a pozdním středověku: - hospodářství, společenské změny, kultura. Objevné plavby a jejich důsledky, počátky dobývání světa. Civilizace Asie, Afriky, Ameriky. Renesance a humanismus - v Itálii - mimo Itálii - kultura, životní styl Reformace v Evropě Z zeměpisná poloha, globální svět, mezinárodní P 23 MU Princip Př nové plodiny sociálního smíru solidarity F nová technika P 23 MU Vztah člověka k Z obyvatelstvo prostředí P 19 MU Jsme Evropané světa P 19 MU Kulturní diference P13 D Občan, občanská P 17 G Objevujeme Evropu a svět Vv kulturní styly Ov změny v myšlení únor 251

12 5.6.Objasní náboženské rozdělení Evropy rozdělené do mocenských a náboženských bloků. Vysvětlí rozdělení Evropy na náboženský blok katolický a reformační. Konkretizuje pojmy absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus. Evropské velmoci století P 19 MU Evropa a svět nás Cj reálie Španělsko zajímá Z zeměpisná poloha Nizozemí a jeho boj za svobodu P 13 D Občan, občanská Anglie Francie Svatá říše římská Rusko, Polsko březen duben 5.4. Posuzuje postavení českých zemí v habsburské monarchii a v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center. Orientuje se v příčinách a důsledcích protihabsburského odboje. Český stát v habsburské monarchii - nástup Habsburků - česká společnost a protihabsburský odboj - náboženské poměry, kultura - české stavovské povstání P 9 O Mezilidské, P 11 O Hodnoty, postoje, praktická etika P13 D Občan, občanská Ov výchova k občanství Vv kulturní styly květen 5.5. Objasní příčiny a důsledky náboženské nesnášenlivosti v době třicetileté války, v základních rysech popíše průběh války, na příkladech demonstruje důsledky války pro obyvatelstvo Evropy Rozpozná a uvede základní prvky barokní kultury. Jmenuje nejvýznamnější české a evropské památky a představitele tohoto období. Charakterizuje životní styl. Třicetiletá válka Barokní kultura P 19 MU Evropa a svět nás zajímá P 18 G Kořeny a zdroj evropské civilizace P 19 MU Kulturní diference, P 20 MU Lidské P17 G Objevujeme Evropu a svět P 29 ME Interpretace sdělení a reality Vv kulturní styly Hv barokní hudba červen 252

13 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Zodpovídá Dějepis 8. Klausová M. Objevy a dobývání. Počátky nové doby. Raný novověk, země po 30. leté válce září 5.6. Objasní rozdíly v západní a východní Evropě, definuje pojmy absolutismus, Evropské mocnosti v 17. a 18. stol. Anglie VDO 13 Občan, občanská konstituční monarchie, parlamentarismus. Francie Rusko MKV 21 Etnický původ Prusko MV 32 Fungování a vliv médii ve společnosti Habsburská monarchie po 30. leté válce ( vývoj, rekatolizace, vzdělání, hospodářství, kultura). Posuzuje postavení českých zemí v podmínkách Evropy. Orientuje se v podmínkách českých zemí po 30. leté válce. Rozpozná a uvede základní prvky barokní kultury, jmenuje nejvýznamnější představitele tohoto období. Modernizace společnosti 6.1. Zná souvislost mezi ekonomickými, sociálními, politickými a kulturními změnami v zemích, kde se prosadila modernizace společnosti, a u nás Vyjádří vlastními slovy pojem osvícenství, průmyslová revoluce. Jmenuje významné představitele tohoto období. Osvícenský absolutismus Rozvoj vědy a změny ve společnosti na konci 17. a 18. století, předpoklady přechodu k průmyslové revoluci. Habsburská monarchie v zápasech o postavení velmoci zachování habsburského dědictví, osvícenské reformy, kultura a společnost. VDO 13 Občan, občanská MV 29 Interpretace sdělení a reality EV 26 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vv kulturní styly Hv barokní hudba F, Ch, Př významné osobnosti vědy říjen 6.6.Popisuje rozdílné tempo modernizace společnosti a vysvětluje prohloubení Koloniální panství evropských zemí, konflikty mezi velmocemi. Z zeměpisná poloha, globalizace, 253

14 nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa. Zná důsledky, ke kterým nerovnoměrnost vývoje vedla. Popisuje soupeření mezi velmocemi. Objasňuje význam kolonií Rozpozná příklady porušování lidských práv. Odůvodňuje příčiny boje za nezávislost severoamerických osad, zná průběh a důsledky tohoto boje. Jmenuje významné představitele USA Reprodukuje souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé. Zná vliv těchto událostí na vývoj v našich zemích. Charakterizuje republiku jako moderní formu státu, uvádí principy demokracie, rozpozná názory a postoje odporující principům demokratického soužití. Popisuje pojmy svoboda, občanská práva, práva člověka, národ. Zná odlišné jevy a procesy v evropském a celosvětovém vývoji. Velká Británie a počátky jejího P 15 D Principy mezinárodní impéria. demokracie Vznik USA. P 19 MU Kulturní diference Velká francouzská revoluce, Napoleon, Evropa po napoleonských válkách. P16G Svět nás zajímá P13 D Občan, občanská P 7 O Mezilidské, P 8 O Komunikace sociální primární prevence xenofobie Ov lidská práva Ov principy demokracie, svoboda, národ, právo člověka, občanská práva listopad 254

15 6.3. Vysvětlí touhu národů po samostatnosti, snahu užívání vlastního jazyka, zvýšení národního sebevědomí. Popisuje jednotlivé fáze národního obrození v českých zemích, zná souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů Vysvětlí rozdíl mezi národním hnutím a nacionalismem. Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti, odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Rozpozná netolerantní projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti projevům lidské nesnášenlivosti. Zná vliv nerovnoměrného vývoje států na jejich vzájemné. Uvádí vliv rozvoje průmyslu na změny ve společnosti, na modernizaci společnosti. 6.5.Charakterizuje významné sociální skupiny, na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy Objasní procesy sjednocování Itálie a Německa. Jmenuje významné osobnosti těchto událostí P32 ME Fungování a vliv médii ve společnosti P 13 D Občan, občanská Národní hnutí velkých a malých národů, utváření novodobého českého národa. Revoluční rok 1848 v Evropě a v habsburské monarchii, revoluce jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů. Politické proudy (konzervatismus, liberalismu, demokratismus, socialismus) ústava, politické strany, občanská práva. Sjednocení Itálie, Německa. P 7 O Lidská práva, P 9 O Kooperace, kompetice P 11 O Hodnoty, postoje, praktická etika P 13 D Občan, občanská, 15 Principy demokracie P 26 E Lidské aktivity a problémy životního prostředí P 15 D Principy demokracie, P 13 D Občan, občanská Z zeměpisná poloha Rv, Ov sebevědomí:osobní, národní Čj jazyk a národ Ov nacionalismus sociální primární prevence Ov tolerance, nesnášenlivost Z zeměpisná poloha prosinec Projekt: Praha Národní muzeum významné osobnosti leden českých dějin. 255

16 Zná průběh boje za občanská práva v USA, jmenuje politické proudy, popisuje politický systém. Zná významné osobnosti těchto událostí. Charakterizuje postavení českých zemí v habsburské monarchii ve 2. pol. 19. století. Zná základní rysy české politiky. Jmenuje nejvýznamnější osobnosti tohoto období. Občanská válka v USA. P 14 D Formy participace Z zeměpisná občanů a politickém životě poloha, P 10 O Řešení problémů a mezinárodní rozhodovací dovednosti, P 7 O Mezilidské OV politický systém Vývoj v habsburské monarchii - Bachovský absolutismus ústavní režim - vznik Rakouska Uherska Kultura ve 2. polovině 19. století - její rozrůzněnost. P 9 O Multikulturalita, P 20 MU Lidské P 32 ME Fungování a vliv médií ve společnosti Vv kulturní styly Hv operní a symfonická hudba březen duben Moderní doba 7.1. Na příkladech demonstruje vliv nerovnoměrného vývoje států na jejich vybájené. Objasní příčiny konfliktů mezi nimi. Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky l. světové války Rozpozná klady a nedostatky poválečných demokratických systémů Objasní vznik komunismu, příčiny jeho nastolení v Rusku v ekonomických a politických souvislostech. Objasní důsledek jeho existence pro svět, rozpozná ničivé síly totalitarismu. České země a svět v poslední třetině 19. století a počátku 2O. století. První světová válka Cesta ke světové válce. První světová válka cíle, průběh. Vývoj v Rusku počátkem 20. století. P 18 G Jsme Evropané P 27 E Vtzah člověka k prostředí P 14 D Formy participace občanů a politickém životě Z zeměpisná poloha Ov komunismus, demokratický systém, totalitarismus květen červen 256

17 Vysvětlí okolnosti vzniku samostatného Československa a dalších nástupnických států Rakouska Uherska Zná vnitřní a zahraniční situaci ČSR, uvede příklady národnostních, ekonomických a politických problémů v novém státě. Jmenuje významné osobnosti tohoto období. České země za 1. světové války P 13 D Občan, občanská - rozpad Rakouska-Uherska - vznik ČSR P 21MU Etnický původ P 18 G Jsme Evropané P 29 ME Interpretace sdělení a reality 257

18 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Dějepis 9. Klausová M. Moderní doba 7.1. Na příkladech uvádí vzájemné. První světová válka a její důsledky Nové politické uspořádání Evropy P 18 G Jsme Evropané září Objasní výsledky l. světové války. po l. světové válce, úloha USA ve P 32 ME Paralely mezi Z zeměpisná poloha 7.2. Rozpozná klady a nedostatky světě. První poválečné desetiletí minulými a současnými událostmi demokratických systémů. hlavní rysy ( poválečná krize, Uvede okolnosti vzniku samotného léta). P 14 D Formy participace státu, příklady národnostních, Vznik Československa, její občanů v politickém životě ekonomických a politických problémů hospodářko-politický vývoj, sociální a v novém státě. národnostní problémy Objasní důsledek jeho existence pro svět, rozpozná ničivé síly totalitarismu. Vývoj v Sovětském Rusku a Sovětském svazu v meziválečném říjen období. Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech P 23 MU Princip Hlavní události ve světě v tomto sociálního smíru a solidarity období Charakterizuje a porovná příčiny a důsledky světové a hospodářské krize ve světě a v Československu. Na příkladech objasní pojmy fašismus, nacismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie, extremismus, rozpozná jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv. Je schopen poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin. Světová hospodářská krize ( ). Československo ve 20. a 30. letech 20. století. P 16 G Evropa a svět nás zajímá P 15 D Principy demokracie Z zeměpisná poloha, obyvatelstvo světa, mezinárodní sociální primární prevence 258

19 7. 5. Objasní okolnosti vedoucí k Mnichovské dohodě a postoje jednotlivých zúčastněných států.zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislých a její vnitřní, sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí Vysvětlí úlohu kultury jako prostředku boje proti fašismu. Jmenuje významné osobnosti tohoto období Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 2. světové války. Porovná vývoj událostí, výsledků s 1. světovou válkou. Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Uvede formy domácího a zahraničního odboje, porovná jejich cíle a charakter. Porovnává získané informace s jinými typy pramenů (rozhovor s prarodiči, programy z televize ) a dává je do souvislostí, je schopen empatie. Ohrožení Československa fašismem. P 13 D Občan, občanská P 7 O Mezilidské, P 8 O Komunikace Meziválečná kultura a věda. 2. světová válka Příčiny a začátek 2. světové války. Ovládnutí Československa Německem. Průběh 2. světové války. Boj Čechů proti německé okupaci a za osvobození Československa. P 9 O Kooperace a kopetice, P 8 O Komunikace P 18 G Jsme Evropané P 32 ME Paralely mezi minulými a současnými událostmi P 15 D Principy demokracie P 26 E Lidské aktivity a problémy životního prostředí P 17 G Objevujeme Evropu a svět P 21 MU Etnický původ P 7 O Mezilidské Vv interpretace uměleckých projevů Čj meziválečná literatura, divadlo Cj reálie Z zeměpisná poloha F, Př technika, zbraně Z zeměpisná poloha Ov, Rv empatie listopad Projekt: Cesta do historie prosinec 259

20 8.1. Objasní příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa. 8.2.Uvede příklady střetávání obou bloků. Uvede důvody jejich hospodářské a vojenské spolupráce. Objasní jevy v Československu v letech , únorový převrat Charakterizuje a porovnává vývoj států západního a východního bloku v souvislosti s rozdílnými formami vlády. Doloží krizové projevy států východního bloku Posoudí postavení rozvojových zemí a možnosti jejich dalšího vývoje. Charakterizuje příčiny a důsledky postupného začleňování Československa do sféry vlivu SSSR a posoudí jeho vliv na společenský a každodenní život lidí. Rozlišuje informační hodnotu různých typů pramenů. Vysvětlí pojmy propaganda a reklama. Objasní příčiny, průběh a důsledky sametové revoluce v Československu. Zdůvodní touhu obnovit demokracii ve státech východního bloku. Mezinárodně politické změny a P 18 G Jsme Evropané Z zeměpisná poloha události ve světě po 2. světové válce. P 14 D Formy participace (důsledky války, řešení německé občanů a politickém životě otázky, vznik bipolárního světa). Poválečné uspořádání Československa. Politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření supervelmocí studená válka. Vývoj západního východního bloku. Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět. Proces dekolonizace ve světě a postavení nově vzniklých států. Československo od únorového převratu do r. 1989, vznik ČR. Problémy současnosti. Politické změny ve světě: polovina 80. a 90. let. Závažné problémy ohrožující lidstvo. P 23 MU Princip sociálního smíru a solidarity P 14 D Formy participace občanů a politickém životě P 32 ME Porovnávat jevy a procesy v evropském i celosvětovém měřítku P 17 G Objevujeme Evropu a svět P 16 G Evropa a svět nás zajímá P 10 O Řešení problémů a rozhodovací dovednosti P 15 D Principy demokracie P 28 ME Kritické čtení a vnímání mediálních sdělšní P 16 G Evropa a svět nás zajímá P 26 E Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z zeměpisná poloha Z zeměpisná poloha leden-únor březen duben květen 260

21 Na konkrétních příkladech doloží klady a nedostatky rozvoje vědy, techniky a kultury a jejich důsledky pro lidstvo Prokáže základní orientaci v problémech současného světa. Projevuje pozitivní postoj k různosti a kulturní rozmanitosti a k tradičním evropským hodnotám. P 32 ME Fungování a vliv médií ve společnosti Kultura, umění, věda, zábava. Úspěchy a objevy dosažené lidstvem. Problémy současnosti. Současné politické změny ve světě. Evropa a proces jejího sjednocování. P 16 G Evropa a svět nás zajímá P 22 MU Multikulturalita Vv interpretace uměleckých projevů Hv interpretace uměleckých projevů Př, F významné objevy červen 261

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí a školní knihovně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí a školní knihovně. 7.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 7.5.1 Dějepis (D) Charakteristika předmětu 2. stupně Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně,

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DĚJEPIS pro 2. stupeň: 6. ročník D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti;

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6. Ročník: 6. ČLOVĚK V DĚJINÁCH - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací o minulosti: pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Učební osnovy Dějepis

Učební osnovy Dějepis Učební osnovy Dějepis PŘEDMĚT : Dějepis Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup učivo Související PT ČLOVĚK V DĚJINÁCH 1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků žák vysvětlí

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy Vzdělávací obsah předmětu Název předmětu: Dějepis Ročník: šestý Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Žák objasní význam zkoumání dějin. Žák uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky 6. ročník pochopí smysl poznávání minulosti chronologicky řadí hlavní historické epochy orientuje se na časové přímce dokáže pracovat s pojmy prostor,

Více

Dějepis nižší gymnázium

Dějepis nižší gymnázium Společně branou poznání Dějepis nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář 7. ročník 2 hodiny týdně

Více

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně. I. název vzdělávacího oboru: DĚJEPIS (D) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. (Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Více

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně.

Vzdělávací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 2 hodiny týdně. I. název vzdělávacího oboru: DĚJEPIS (D) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Dějepis spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. (Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Více

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět dějepis realizuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru, který je nedílnou součástí

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zařazena na 2. stupni základního vzdělávání. Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje a znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Dějepis. Mezipředmětové přesahy a doporučený ročník. Kompetence žáka

Dějepis. Mezipředmětové přesahy a doporučený ročník. Kompetence žáka Dějepis Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Učivo ČLOVĚK V DĚJINÁCH učivo probíhají každým ročníkem a kompetence žáků se zvětšují Mezipředmětové přesahy a doporučený ročník uvede konkrétní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Dějepis ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Dějepis Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis vybavuje žáka znalostmi

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 UČIVO: 1. Úvod do dějepisu seznámení s učebnicí -

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Dějepis 6. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy seznámit žáky s nejvýznamnějšími událostmi světových

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Dodatek k ŠVP č. 5 Škola: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Blanka Váňová Koordinátorka ŠVP: Mgr. Dana Kajzarová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 Projednáno

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah 6.ročník Kompetence k učení Kompetence k řešení problém 1. ČLOVĚK V Žák: A. Úvod do dějepisu SKN měření času 4. DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a 1. Historické prameny - hmotné a písemné

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

ČLOVĚK A SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA

ČLOVĚK A SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA ČLOVĚK A SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána života

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola brána života Příloha č. 5. k verzi ŠVP platné od 1. září 2011 změny platné od 1. září 2017 Pedagogickou radou byla příloha schválena dne 4. 9. 2017

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

DĚJEPIS DĚJINY JSOU UČITELKOU ŽIVOTA

DĚJEPIS DĚJINY JSOU UČITELKOU ŽIVOTA DĚJEPIS DĚJINY JSOU UČITELKOU ŽIVOTA Charakteristika vzdělávacího oboru Dějepis Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je uchování historické

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Objevy a dobývání Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: Prima

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: Prima 5.2.2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: Prima Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk v dějinách Proč se lidé zajímají o minulost

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

5. Člověk a společnost

5. Člověk a společnost 5. Člověk a 5.1 Dějepis charakteristika předmětu Rozvíjí zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, odhaluje společenské jevy, děje a změny v souvislosti. Hledá paralely

Více

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně.

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. DĚJEPIS /DJ/ Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis je zařazen do vzdělávací oblasti SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Je vyučován od 1. Do 3. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS (DJ) Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 1, 1, 0, 0, 0.

Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS (DJ) Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 1, 1, 0, 0, 0. Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS (DJ) Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 1, 1, 0, 0, 0. Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis je zařazen

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

II 06 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis (D)

II 06 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis (D) II 06 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis (D) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE 5.2.2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské civilizace

Více

uvede příčiny a důsledky světové hospodářské

uvede příčiny a důsledky světové hospodářské Podklad pro celoroční rozvržení učiva dějepisu v 9. ročníku Celoroční rozvržení očekávaných výstupů z RVP ZV, dílčích výstupů a učiva DĚJEPISU 9 škola: třída: vyučující: hodinová dotace: 66 vyučovacích

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více