V Z O R Meno. Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 07 - Ulica

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Z O R Meno. Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 07 - Ulica"

Transkript

1 DPFOv4_ FO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru) písacím strojom alebo tlačiarňou a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž DIČ (ak nie je pridelené uvádza sa rodné číslo) 0 - Dátum narodenia Riadok 0 sa vypĺňa len ak ide o daňovníka ktorý nemá trvalý pobyt na území.. Slovenskej republiky 03 - SK NACE Hlavná prevažná činnosť.. I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI V Z O R Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) Príloha č. k opatreniu č. MF Za rok 0 Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania Priezvisko 05 - Meno 06 -Titul pred menom za priezviskom Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 07 - Ulica 08 - Súpisnéorientačné číslo 09 - PSČ 0 - Obec - Štát Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa písm. e) áno 3 bod a zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Ekonomické personálne alebo iné prepojenie podľa písm. r) zákona Adresa pobytu na území Slovenskej republiky kde sa daňovník obvykle zdržiaval v zdaňovacom období 4 - Ulica 5 - Súpisnéorientačné číslo áno 6 - PSČ 7 - Obec II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len zástupca ) 8 - Priezvisko - Rodné číslo 4 - PSČ - Ulica 9 - Meno 5 - Obec 6 - Štát 0 -Titul pred menom za priezviskom 3 - Súpisnéorientačné číslo 7 - Telefónne číslo 8 - ová adresa Faxové číslo Záznamy daňového úradu Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu Strana

2 DPFOv4_ III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE ( zákona) Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v ods. 6 zákona Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedený v ods. 6 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia ( vypĺňa sa len ak daňovník bol poberateľom dôchodku uvedeného v ods. 6 zákona na začiatku zdaňovacieho obdobia alebo mu tento dôchodok bol priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia) Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v ods. 6 zákona za zdaňovacie obdobie (v eurách) Údaje o manž elke (manželovi) ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti 3 - Priezvisko a meno IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU ( 33 zákona) Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu podľa 33 zákona ) 3 - Priezvisko a meno Rodné číslo V mesiacoch Uplatňujem daňový bonus na viac vyživovaných detí ) Prílohou daňového priznania sú doklady preukazujúce nárok na daňový bonus ( 3 ods. 0 zákona) a to kópia rodného listu alebo kópia výpisu z rodného listu alebo kópia potvrdenia školy že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo kópia potvrdenia príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti) alebo kópia potvrdenia príslušného úradu o tom že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz alebo kópia potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti). U daňovníka ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaňovacom období sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v príslušnom zdaňovacom období [ 37 ods. písm. a) alebo písm. b) zákona] ktorého sa daňový bonus týka nie sú už tieto doklady súčasťou daňového priznania s výnimkou daňovníka ktorý si u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus len pomernou časťou. Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov ) 34 z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Úhrn povinného poistného ( 5 ods. 8 zákona) 35 Základ dane (čiastkový základ dane) podľa 5 zákona (r. 36 r. 37) 34a áno V. ODDIEL - ZÁKLAD DANE Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti ( 5 zákona) Základ dane (čiastkový základ dane) podľa 5 ods. 8 zákona (r r. 35) Suma platieb o ktorú sa zvyšuje základ dane ( 5 ods. 9 zákona účinného do 3. decembra 00 v nadväznosti na 5j ods. 4 zákona) Základ dane a odpočet daňovej straty z príjmov podľa 6 7 a 8 zákona Čiastkový základ dane z príjmov podľa 6 ods. a zákona znížený o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období 39 (r. 07 časti Aalebo r. 3 časti D) Čiastkový základ dane z príjmov podľa 6 ods. 3 a 4 7 a 8 zákona znížený o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období [(r. 6 časti A r. 9 časti B r. časti C) alebo r. 35 časti D] Suma príspevkov o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa ods. 9 a 3 zákona Rodné číslo Vlastné príjmy (v eurách) Strana Počet mesiacov ) Vypĺňa sa na základe všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom pričom údaje o príjmoch zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú v časti 6. Kópie potvrdení (dokladov) sú prílohou daňového priznania.

3 DPFOv4_3 VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa 5 zákona - v eurách Zníženie základu dane o nezdaniteľné časti podľa zákona Rozdiel riadkov r. 5 - r. 54 > 0 55 Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane r r. 5 > 0 Suma preddavku vybraná podľa 43 zákona 3) Suma preddavku vybraná pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 3. decembra 003 podľa 43 ods. 0 zákona (z príjmov uvedených v r. tabuľky č. časti B) 4) Zrazený preddavok na daň Základ dane z príjmov podľa 5a 6ods. a zákona pred znížením o nezdaniteľnú časť základu dane (r. 38 r. 39) ods. - na daňovníka vypočítaná zo sumy na r. 4 ods. 3 - na manželku (manžela) vypočítaná zo sumy na r. 4 ods. 8 - na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie ods. 0 - na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie Spolu (r. 43 r. 44 r. 45 r. 46) maximálne do výšky základu dane na r. 4 Základ dane z príjmov podľa 5 a 6 ods. a zákona po znížení o nezdaniteľnú časť (r. 4 - r. 47) Základ dane (r. 48 r. 40 r. 4) Daň zaokrúhlená na eurocenty nadol zo základu dane uvedeného na r. 49 Daň (daňová povinnosť) po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí a zápočte r. 8 časti 4 alebo r. 50 Nárok na daňový bonus (úhrnná suma daňového bonusu na všetky vyživované deti) podľa 33 zákona Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus (r. 5 - r. 5) Suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom 35 zákona - z príjmov zo závislej činnosti 44 zákona - na zabezpečenie dane Zaplatené preddavky na daň podľa 34 okrem preddavkov zaplatených podľa 34 ods. 6 a 7 zákona Zaplatené preddavky na daň podľa 34 ods. 6 a 7 zákona 6 Suma zamestnaneckej prémie na vrátenie správcovi dane (r. 06 časti ) Zaplatená daň (časť dane) z úrokových príjmov uznaná za daňový preplatok ( 45 ods. 4 zákona) (r. 6 časti 4 - r. 7 časti 4) Daň na úhradu r. 5 - r. 5 r. 54 r r r r r r. 6 - r. 6 r r. 64 () Daňový preplatok r. 5 - r. 5 r. 54 r r r r r r. 6 - r. 6 r r. 64 (-) ) Riadok 57 sa vypĺňa na základe kópií potvrdení o príjmoch z ktorých sa daň vybrala podľa 43 zákona pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa 43 ods. 6 zákona. Kópie potvrdení sú prílohou daňového priznania. 4) Ak sa vypĺňa r. 58 prílohou daňového priznania je aj kópia potvrdenia (potvrdení) o týchto príjmoch a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 3. Decembra 003 podľa 43 ods. 0 zákona. Strana 3

4 DPFOv4_4 VII. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU IBAN Žiadam o vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu podľa 33 zákona (r. 56 alebo rozdiel z r. 76 ak je kladný) Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa 79 zákona č Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (z r. 66) Žiadam o vyplatenie zamestnaneckej prémie podľa 3a zákona ( z r. 05 časti ) poštovou poukážkou na účet Číslo účtu Kód banky Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) VIII. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (nerezidentovi) 67 - Štát daňovej rezidencie Úhrn všetkých zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí v eurách Uplatňujem lehotu na podanie daňového 69 áno priznania podľa 49 ods. 7 prvej vety zákona 68 Počet stálych prevádzkarní umiestnených na území Slovenskej republiky 70 IX. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA - v eurách Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus z r. 5 daňového priznania alebo z kladného rozdielu (r r. 0) ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 7 Zvýšenie () alebo zníženie (-) dane (r r. 7) 7 Daň na úhradu alebo daňový preplatok z r. 65 alebo r. 66 daňového priznania alebo r. 7 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti Daň na úhradu () alebo daňový preplatok (-) (r. 65 alebo r. 66) - r. 73 [(r. 0 časti 3 daňového priznania - % alebo 3% z r. 53) > 0] alebo (r. 65 alebo r. 66) - r. 73 [(r. 3 vyhlásenia o poukázaní sumy podielu zaplatenej dane - % alebo 3% z r. 53) > 0] Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane z r. 56 daňového priznania Rozdiel súm daňového bonusu na poukázanie správcom dane () na vr átenie správcovi dane (-) (r r. 75) ZOZNAM ČASTÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA (vyznačí sa x pre priložené časti) Časť - Výpočet základov (čiastkových základov dane) a daňovej straty Časť A - Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu ( 6 zákona) Časť B - Príjmy z kapitálového majetku ( 7 zákona) Časť C - Ostatné príjmy ( 8 zákona) Časť D - Odpočet daňovej straty podľa 30 zákona Časť - Zamestnanecká prémia Časť 4 - Údaje pre zamedzenie dvojitého zdanenia Časť 3 - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane Časť 5 - Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Časť 6 - Miesto na osobitné záznamy daňovníka Počet príloh 77 Vyhlasujem že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné. Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) Strana 4

5 DPFOv4_5 Časť A ČASŤ - VÝPOČET ZÁKLADOV DANE ( ČIASTKOVÝCH ZÁKLADOV DANE) A DAŇOVEJ STRATY ČASŤ A - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU ( 6 zákona) - v eurách Tabuľka č. - prehľad príjmov a výdavkov podľa 6 zákona R Druh príjmov podľa 6 zákona z poľnohospodárskej výroby lesného a vodného hospodárstva ods. písm. a) zo živnosti ods. písm. b) z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov ods. písm. c) spoločníkov v. o. s. a komplementárov kom. s pol. ods. písm. d) z činností ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním ods. písm. b) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu ods. písm. c) 9 spolu r. až 8 0 z činností sprostredkovateľov ktoré nie sú živnosťou ods. písm. d) z prenájmu nehnuteľností ods. 3 z použitia diela a umeleckého výkonu ak nepatria do príjmov podľa 6 ods. písm. a) zákona uvádzaných na r. 5 ods. 4 spolu r. 0 a Príjmy Výdavky Na r. 5 sa uvádzajú príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín časopisov rozhlasu a televízie [ 43 ods. 3 písm. h) zákona] pri ktorých daňovník využil postup uvedený v 43 ods. 4 zákona a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Ak sú súčasťou príjmov v stĺ. na r. až 8 0 a aj príjmy daňovníka ktoré dosiahol pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení prikladá sa jej kópia ako súčasť daňového priznania. Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa 6 ods. zákona Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa 6 ods. 0 zákona pri príjmoch pod ľa 6 ods. a zákona pri príjmoch pod ľa 6 ods. a zákona pri príjmoch podľa 6 ods. 3 a 4 zákona pri príjmoch podľa 6 ods. 4 zákona Počet mesiacov vykonávania činnosti Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa 6 ods. a zákona Tabuľka č. a - Údaje daňovníka dosahujúceho príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti z použitia diela a z prenájmu z daňovej evidencie podľa 6 ods. zákona R. Druh Na začiatku zdaňovacieho obdobia Na konci zdaňovacieho obdobia 3 4 z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva ods. písm. a) Hmotný majetok zaradený do obchodného majetku Nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku Zásoby Pohľadávky 5 Záväzky Na r. a sa uvádza zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku. S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana 5

6 DPFOv4_6 Časť A Tabuľka č. b - Údaje daňovníka dosahujúceho príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela z daňovej evidencie podľa 6 ods. ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa 6 ods. 0 zákona R. Druh Na začiatku zdaňovacieho obdobia Na konci zdaňovacieho obdobia Zásoby Pohľadávky Príjmy z tabuľky č. st ĺ. r. 9 Výdavky z tabuľky č. stĺ. r. 9 Základ dane (kladný rozdiel r. 0 a r. 0); výsledok hospodárenia (zisk) Strata (záporný rozdiel r. 0 a r. 0); výsledok hospodárenia (strata) Položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu) ( 7 až 7b a 7d zákona) Položky znižujúce základ dane (zvyšujúce stratu) ( 7 až 7b a 7d zákona) Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa 6 ods. a zákona [( r. 03 r r. 06) > 0 alebo (r. 04 r r. 06) > 0] Daňová strata z príjmov podľa 6 ods. a zákona [( r. 03 r r. 06 ) < 0 alebo (r. 04 r r. 06 ) < 0] Príjmy z tabuľky č. st ĺ. r. Výdavky z tabuľky č. stĺ. r. Základ dane (rozdiel r. 09 a r. 0) Položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu) ( 7 až 7b a 7d zákona) Položky znižujúce základ dane (zvyšujúce stratu) ( 7 až 7b a 7d zákona) Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa 6 ods. 3 a 4 zákona 6 [( r. r. r. 4 - r. 5) > 0 alebo (r. 3 r. 4 - r. 5 ) > 0; ak je tento rozdiel záporný uvádza sa na r. 6 nula] Výsledok hospodárenia (zisk) Výsledok hospodárenia (strata) S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana 6

7 DPFOv4_7 Časť B ČASŤ B - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) MAJETKU ( 7 zákona) - v eurách Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO Tabuľka č. - prehľad príjmov a výdavkov podľa 7 zákona R Druh príjmov podľa 7 zákona úroky a ostatné výnosy z cenných papierov ods. písm. a) úroky výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách z peňažných prostriedkov na vkladovom účte a z bežného účtu ods. písm. b) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností ods. písm. c) dávky z doplnkového dôchodkového sporenia ods. písm. d) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia ods. písm. e) výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja ods. písm. f) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) ods. písm. g) rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo pokladničnej poukážky a nižšou obstarávacou cenou ods. 3 spolu r. až 0 Príjmy Výdavky výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok ods. písm. h) výnos ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotu cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní ods. príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov obstaraných do 3.decembra 003 na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa 5b ods. zákona v súlade s 5 ods. 0 zákona Príjmy z tabuľky č. r. stĺ. Výdavky z tabuľky č. r. stĺ. Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 7 - r. 8 ak je tento rozdiel záporný uvádza sa na r. 9 nula) S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana 7

8 DPFOv4_8 Časť C ČASŤ C - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) ( 8 zákona) - v eurách Z OSTATNÝCH PRÍJMOV Tabuľka č. 3 - prehľad príjmov podľa 8 zákona R. Druh príjmov podľa 8 zákona z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí ods. písm. a) z prevodu vlastníctva nehnuteľností ods. písm. b) z predaja hnuteľných vecí 3 ods. písm. c) z prevodu opcií 4 ods. písm. d) z prevodu cenných papierov 5 ods. písm. e) z prevodu účasti (podielu) na s. r. o. kom. spol. alebo z prevodu členských práv družstva ods. písm. f) zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu ods. písm. g) dôchodky a podobné opakujúce sa požitky ods. písm. h) výhry a ceny ods. písm. i) a j) príjmy z derivátových operácií ods. písm. k) peňažné a nepeňažné plnenie 5) iné Spolu r. až 3 ods. písm. l) Príjmy kladný rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňaž- 3 ného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku ods. Výdavky 5) Vypĺňa sa na základe kópií všetkých potvrdení (dokladov) o prijatom peňažnom a nepeňažnom plnení poskytnutom podľa 8 ods. písm. l) zákona ktoré sú prílohou daňového priznania. Príjmy z tabuľky č. 3 r. 4 stĺ. Výdavky z tabuľky č. 3 r. 4 stĺ. Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 0 - r. ) 0 S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana 8

9 DPFOv4_9 Časť D ČASŤ D - ODPOČET DAŇOVEJ STRATY podľa 30 zákona - v eurách Prehľad o uplatnenej daňovej strate vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 009 Strata alebo jej časť na uplatnenie z r Prehľad o uplatnenej daňovej strate (stratách) vykázanej za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 00 až 03 Neuplatnená strata (straty) vykázaná za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 00 až 03 Súčet neuplatnených daňových strát 8 Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období Čiastkový základ dane z príjmov podľa 6 ods. a zákona (r. 07 časti A) Nárok na uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období (r. 3 r. 9) ¼zo sumy uvedenej na r. 8 vypočítanej podľa 5za ods. 4 zákona Znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa 6 ods. a zákona o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období (r r. 3) Úhrn základov dane (čiastkových základov dane) z príjmov podľa 6 ods. 3 a 4 7 a 8 zákona (r. 6 časti A r. 9 časti B r. časti C) Nárok na uplatnenie daňovej straty (alebo jej zvyšnej časti) vykázanej v zdaňovacom období roka 009 z r. 3 (ktorá nebola uplatnená od čiastkového základu dane podľa 6 ods. a zákona na r. 3) Znížený úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa 6 ods. 3 a 4 7 a 8 zákona (r r. 34) S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana 9

10 DPFOv4_0 Časť a 3 ČASŤ - ZAMESTNANECKÁ PRÉMIA Základ dane pre uplatňovanie zamestnaneckej prémie (r. 36 V. oddielu alebo základ dane základ dane vypočítaný zo sumy -násobku minimálnej mzdy) 0 Počet mesiacov v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie 0 Zamestnanecká prémia [(r. 4 VI. oddielu - r. 0) x r. 0 : ] x 9% zaokrúhlená na eurocenty nahor 03 Suma zamestnaneckej prémie vyplatenej zamestnávateľom alebo správcom dane Suma zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom dane (r r. 04 > 0) Suma zamestnaneckej prémie na vrátenie správcovi dane (r r. 04 < 0) ČASŤ 3 - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa 50 zákona neuplatňujem postup podľa 50 zákona (vyznačí sa x) 6) % alebo 3% zo zaplatenej dane 0 z r. 5 (minimálne 3 eurá) podpis daňovníka (zástupcu) 0 - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI IČO SID Obchodné meno (názov) spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane 6) (vyznačí sa x) Právna forma Sídlo Ulica Súpisnéorientačné číslo PSČ Obec 6) Podiel do výšky 3 % dane podľa 50 ods. písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas najmenej 40 hodín pričom písomné potvrdenie o výkone tejto činnosti je prílohou daňového priznania. S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana 0

11 DPFOv4_ Časť 4 ČASŤ 4 - ÚDAJE PRE ZAMEDZENIE DVOJITÉHO ZDANENIA Čiastkový základ dane z príjmov podľa 5 zákona z r. 36 V. oddielu Čiastkový základ dane z príjmov podľa 6ods.azákona z r. 07 časti A Čiastkový základ dane z príjmov podľa 6ods.3a4 7a8 zákona (r. 6 časti A r. 9 časti B r. časti C) Základ dane z r. 47 VI. oddielu Daň z r. 48 VI. oddielu Výpočet dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí Výpočet dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia ( 45 ods. zákona) Daň po vyňatí a zápočte (r. 08 alebo r. 05) alebo (r r. 3 alebo r r. 3) Výpočet dane uznanej na zápočet podľa Smernice Rady č ES z (ďalej len smernica ) podľa 45 ods. 4 zákona Daň (daňová povinnosť) (r. 4 - r. 7) alebo r. 4 Úhrn vyňatých príjmov [základov dane () a daňových strát (-)] Základ dane zníženýzvýšený o úhrn vyňatých príjmov (r r. 06) (ak je rozdiel r. 04 a r. 06 záporný uvádza sa na r. 04 nula) Daň po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí zaokrúhlená na eurocenty nadol zo základu dane z r. 07 Úhrn príjmov (základov dane) zo zdrojov v zahraničí (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Daň zaplatená v zahraničí z príjmov z r uvádza sa suma zaplatenej dane podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Výpočet percenta dane na účely zápočtu r. 09 : [(r. 0 r. 0 r r. 06) alebo (r. 0 r. 0 r. 03)] x 00 Z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať [(r. 08 alebo r. 05) x r. ] : 00 (zaokrúhlené na eurocenty nahor) Daň uznaná na zápočet (r. maximálne do sumy na r. 0) Úhrn úrokových príjmov zo štátov a závislých území (podľa časti č. 3 zákona) (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Daň zaplatená v zahraničí z príjmov z r. 5 - uvádza sa len suma zaplatenej dane podľa smernice (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Daň z príjmov z r. 5 uznaná na zápočet (suma zaplatenej dane podľa smernice z r. 6 maximálne do sumy na r. 4) S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana

12 DPFOv4_ Časť 5 ČASŤ 5 - ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA Na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Príjmy z výkonu osobnej asistencie uvádzané v VI. oddiele ako súčasť základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa 6 ods. a zákona 6 ods. písm. b) zákona Základ dane z príjmov z výkonu osobného asistenta (kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami); výsledok hospodárenia (zisk) Strata z príjmov z výkonu osobného asistenta (záporný rozdiel); výsledok hospodárenia (strata) Položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu) ( 7 až 7b a 7d zákona) Položky znižujúce základ dane (zvyšujúce stratu) ( 7 až 7b a 7d zákona) Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z výkonu osobného asistenta po úprave o položky zvyšujúce základ dane alebo znižujúce základ dane (r. 0 r r. 05) > 0 alebo (r. 03 r r. 05) > 0 Daňová strata z príjmov z výkonu osobného asistenta po úprave o položky znižujúce stratu alebo zvyšujúce stratu (r. 0 r r. 05) < 0 alebo (r. 03 r r. 05) < 0 0 Príjmy Výdavky Na účely zdravotného poistenia Podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie do 3. decembra 003 uvádzané ako súčasť príjmov na r. v VIII. oddiele v tabuľke č Na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Úhrn povinného poistného ( 5 ods. 8 zákona) 09 z toho úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie) úhrn poistného na zdravotné poistenie 0 Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa 6 ods. a zákona z toho Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa 6 ods. a zákona preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa 6ods.azákona príslušné k zdaňovaciemu obdobiu za ktoré sa podáva daňové priznanie z toho preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana

13 DPFOv4_3 Časť 6 ČASŤ 6 - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA Požadované údaje pod tabuľkami č. a 3 sa uvádzajú v členení: druh a výška príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahraničí (vypíše sa jednotlivo pre každý druh príjmov podľa 5až8zákona) pričom sa uvádza číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0 Z. z.; ak má daňovník viac druhov príjmov dosiahnutých v zahraničí podľa 5až8 zákona uvedú sa v tabuľke najskôr príjmy podľa 5a 6ods. a zákona pričom ďalšie druhy príjmov sa rozpíšu v mieste na osobitné záznamy pod tabuľkou; ak ide o spoločne dosiahnuté príjmy uvádza sa meno priezvisko adresa trvalého pobytu DIČ alebo rodné číslo a celkové spoločne dosiahnuté príjmy a výdavky; ak ide o účastníkov združenia uvádza sa aj percentuálny podiel pripadajúci na každého účastníka združenia. Údaje o príjmoch a výdavkoch dosahovaných daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zahraničí ktoré sú súčasťou základu dane Kód štátu Druh príjmu Príjmy Výdavky z toho výdavky 7) ods. ods. ods. ods. ods. ods. ods. ods. ods. ods. 7) Z toho výdavky na povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené z príjmov podľa 5 a 6 ods. a zákona. Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy uvádzajú sa v tomto členení v osobitnej prílohe ktorá je súčasťou daňového priznania. S TRANA JE SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA AK JE DAŇOVNÍK POVINNÝ JU VYPLNIŤ Strana 3

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv07_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv15_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv09_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A.

1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A. 1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A. Daňovník fyzická osoba s trvalým pobytom v Nitre dosiahla v kalendárnom roku 2015 len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv07_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo,

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv4_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv3_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv3_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov FO VZOR DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ (zákon č. 5822004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B Príloha č. k opatreniu č. MF/60/07-7 Príloha č. k opatreniu č. MF/677/05-7 V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

Príklad na vyplňovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok Zadanie príkladu

Príklad na vyplňovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok Zadanie príkladu Príklad na vyplňovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Zadanie príkladu Daňovník: držiteľ a) 1. ťahač NR- 770DH 22 t 2 nápravy (1.6.2012) (43 kal. mesiacov) b) 2. ťahač NR -

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov FO Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 1.4.2015 do 31.3.2016 sa vyčísli z poslednej známej daňovej

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv0_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv07_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2017 do 3.4.2018 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012 Daňové priznanie Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019 sa vyčísli z poslednej známej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Více

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 PRPRAKTICKÉ 1 1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 Ako každý rok, aj tento nám priniesol novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP ). Opäť nastali určité zmeny, ktoré

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv0_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv09_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012

Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012 Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012 Medzi základné číselné údaje potrebné pri spracovaní

Více

10/2012 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo

10/2012 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo 10/2012 PROBLEMATIKA Daňová 51. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2012 č. MF/22366/2012-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov 417 52.

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Poučenie na vyplnenie daňového priznania Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - typ A Daňové priznanie k dani

Více

A (MF/015779/ )

A (MF/015779/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Typ: A (MF/015779/2016-721) Daňové

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv7_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Poučenie na vyplnenie daňového priznania Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - typ A Daňové priznanie k dani

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Více

Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B

Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby TYP B je povinný podať daňovník, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona a nie sú oslobodené

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 V súlade s 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - Typ: B

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - Typ: B Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B Daňové priznanie typ B

Více

B (MF/015696/ )

B (MF/015696/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B (MF/015696/2016-721) Daňové

Více

B (MF/015696/ )

B (MF/015696/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B (MF/015696/2016-721) Daňové

Více

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od )

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od ) Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od 1.1.1993) I. Cenné papiere - akcie 1. Zdaňovanie príjmov z vlastníctva a z predaja akcií od 1. januára

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 273 27 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11952/2009-72 o vydaní vzoru tlačiva prehľadu podľa 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Za zdaňovacie obdobie roku 2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nové vzory tlačív:

Za zdaňovacie obdobie roku 2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nové vzory tlačív: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo

Více

Daňová licencia v DPPO v programe Omega

Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia: - je minimálna daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je povinná zaplatiť za

Více

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 1 povinnosť podať daňové priznanie (DP): podľa 15(1) daňového poriadku má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP alebo ten, koho

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2016 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

VZOR Číslo faxu. Adresa prechodného pobytu (FO) alebo miesta, kde sa daňovník obvykle zdržiaval alebo adresa stálej prevádzkárne alebo

VZOR Číslo faxu. Adresa prechodného pobytu (FO) alebo miesta, kde sa daňovník obvykle zdržiaval alebo adresa stálej prevádzkárne alebo DMVv08_1 VZOR DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Více

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty po 1.1.2014 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty Možnosť a pravidlá odpočítania daňovej straty od základu dane z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach sú

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela za zdaňovacie obdobie 2013 Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2015 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

MF SR č /

MF SR č / Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov - Typ: B 1 Poučenie nenahrádza metodický výklad

Více

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty JÚN 2013 1. Obsah hesla 1. Obsah hesla 2. Úvod, právna úprava 3. Systém fungovania mechanizmu

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Údaje v žiadosti vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru A Údaje o žiadateľovi Rodinný stav 1) Rodné (Identifikačné ) Štátna

Více

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 čiastka 23/2018 Vestník NBS opatrenie NBS č. 12/2018 341 12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Strana 1 z 7 Popis dávky : Vydávanie rozhodnutí. Smer : ZP úrad Typ dávky : 527 Početnosť : Priebežne. Dávka obsahuje n - počet záznamov o platiteľoch poistného. Formát prenosu dát : textový súbor, prípona.typ

Více

595/2003 Z. z. ZÁKON

595/2003 Z. z. ZÁKON 595/2003 Z. z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov (výňatok) v znení zák. č. 43/2004 Z. z.; zák. č. 177/2004 Z. z.; zák. č. 191/2004 Z. z.; zák. č. 391/2004 Z. z.; zák. č. 538/2004 Z. z.; zák. č.

Více

OBSAH : 1. oddiel Úvodné ustanovenie

OBSAH : 1. oddiel Úvodné ustanovenie Pokyn FR SR k podávaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby bez uloženia sankcií a k podávaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby po vykonaní ročného

Více

1. zákon č. 548/2010 Z. z. účinnosť tejto novely ZDP je od 1. januára 2011 a týka sa nasledovných ustanovení, ktoré majú vplyv na základ dane FO:

1. zákon č. 548/2010 Z. z. účinnosť tejto novely ZDP je od 1. januára 2011 a týka sa nasledovných ustanovení, ktoré majú vplyv na základ dane FO: Najdôležitejšie legislatívne zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre spracovanie DPFO za zdaňovacie obdobie 2011 Legislatívne úpravy zákona č. 595/2003 Z. z. o

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ SADZOBNÍK POKÚT 1. register zamestnávateľov Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017 Ing. Miroslava Brnová, január 2018 Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017 Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014

Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014 Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014 Osobná asistencia je príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Více

Korešpondenčná adresa-súčasný pobyt (ak sa súčasné bydlisko líši od trvalého pobytu) Rodinný stav: Telefónne číslo: ová adresa:

Korešpondenčná adresa-súčasný pobyt (ak sa súčasné bydlisko líši od trvalého pobytu) Rodinný stav: Telefónne číslo:  ová adresa: Reg. zn.:... Príloha č.1 A: ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU Meno a priezvisko žiadateľa: Dátum narodenia: Trvalý pobyt: Korešpondenčná adresa-súčasný pobyt (ak sa súčasné bydlisko líši od trvalého pobytu) Rodinný

Více

Ako započítať daňovú licenciu

Ako započítať daňovú licenciu Ako započítať daňovú licenciu 1. Zápočet daňovej licencie a jej evidencia... 1 2. Započítanie DL v plnej sume... 1 3. Nárok na čiastočný zápočet DL... 2 4. Bez nároku na zápočet, daň < DL... 3 5. Bez nároku

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Daň na úhradu z riadku 50 priznania, z opravného priznania a z riadku 56 dodatočného priznania zaokrúhli daňovník na eurocenty nadol.

Daň na úhradu z riadku 50 priznania, z opravného priznania a z riadku 56 dodatočného priznania zaokrúhli daňovník na eurocenty nadol. Poučenie na vyplnenie daňového priznania (ďalej len priznanie ) k dani z motorových vozidiel (ďalej len daň ) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Více

OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku.

OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku. OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku. Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom

Více

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Toto je iba vzor žiadosti, skutočnú žiadosť je potrebné vyplniť v aplikácii Registračný systém FPU na adrese http://podpora.fpu.sk 1. Základné údaje o žiadateľovi

Více

Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka FO v súvislosti s vyplnením daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2013

Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka FO v súvislosti s vyplnením daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2013 Dôležité informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s vyčíslením základu dane k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2013 (II. časť) Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

I. časť - Údaje o daňovníkovi

I. časť - Údaje o daňovníkovi Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

DANOVÉ PRIZNANIE ,

DANOVÉ PRIZNANIE , DANOVÉ PRZNANE 11111111111111111111111111111 -- K DAN Z PRíJMOV PRÁVNCKEJ OSOBY podla zákona C. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon") 112 39 dodatocné 456 789

Více

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve čiastka 15/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 7/2008 427 7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve Národná

Více