Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 najčastejšie otázky a odpovede

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 najčastejšie otázky a odpovede"

Transkript

1 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 najčastejšie otázky a odpovede OBSAH Všeobecné informácie Daňovník s príjmami z podnikania Daňovník s príjmami len zo závislej činnosti Daňovník s príjmami zo závislej činnosti a s príjmami oslobodenými od dane Daňovník s ostatnými príjmami a s príjmami oslobodenými od dane Daňovník s príjmami so zahraničia Daňovník dôchodca Daňovník študent Všeobecné informácie Akú výšku príjmov musel daňovník dosiahnuť v roku 2009, aby bol povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2009? Suma 2 012,85 eura - ak daňovník za rok 2009 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 012,85 eura je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2009 nepresiahli sumu 2 012,85 eura, ale vykázal daňovú stratu, je tiež povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Aké lehoty sú dôležité pri podaní daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2009? Dátum 31. marec daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2009 má daňovník tejto dane povinnosť podať v lehote do , ak zákon o dani z príjmov neurčuje inú lehotu (napr. daňový úrad daňovníkovi predĺžil lehotu na podanie daňového priznania). V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť. 1

2 Dátum 16. marec daňový úrad môže na žiadosť daňovníka predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO najviac o tri mesiace. Ak daňovníkovi plynú príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní, môže daňový úrad predĺžiť lehotu najviac o 6 mesiacov. Daňovník žiadosť o predĺženie lehoty podáva písomne a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania t.j. u daňového priznania za rok 2009 do Žiadosť nemá predpísanú formu. Rozhodnutím o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane. Na akých tlačivách a akým spôsobom sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2009? Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov FO za rok 2009 sa použijú tlačivá vydané MF SR č / (typ A) a MF SR č / (typ B). Tlačivá daňových priznaní sú daňovníkom dostupné na všetkých daňových úradoch aj na internetovej stránke DR SR v ponuke Daňové tlačivá, ako aj možnosť vyplnenia tlačiva v ponuke Rýchle voľby - Vyplnenie tlačív na internete. Daňové priznanie je možné doručiť daňovému úradu osobne, poštou, alebo elektronickými prostriedkami. Komu daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2009? Daňové priznanie k dani z príjmov FO sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom daňovníka, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje. Môže daňovník po podaní daňového priznania k dani z príjmov FO požiadať o odklad zaplatenia dane z príjmov FO, resp. požiadať o zaplatenie dane na splátky? Podľa 59 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov môže miestne príslušný daňový úrad na základe žiadosti daňovníka povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok uvedených v ustanoveniach tohto paragrafu. Ako má postupovať daňovník, ak mu vznikne po podaní daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2009 nedoplatok alebo preplatok na dani? Ak vznikne daňovníkovi z podaného daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2009 nedoplatok na dani (daň na úhradu), daňovník je povinný tento nedoplatok v lehote na podanie daňového priznania (do ) zaplatiť miestne príslušnému daňovému úradu. 2

3 Ak vznikne daňovníkovi z podaného daňového priznania preplatok na dani, daňovník vyplní žiadosť o vrátenie preplatku, ktorá tvorí súčasť daňového priznania. Ak daňovému úradu vznikne povinnosť daňovníkovi vrátiť tento preplatok na dani, daňový úrad mu ho vráti. Kedy daňový úrad vráti daňovníkovi preplatok na dani z príjmov? Lehota na vrátenie preplatku na dani je najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO ( ), najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku ( ). Ak pri podaní daňového priznania vznikne daňovníkovi preplatok na dani (zaplatené preddavky sú vyššie ako daň uvedená v daňovom priznaní), daňový úrad naloží so vzniknutým preplatkom v zmysle 63 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak nie je možné preplatok na dani použiť tak ako je uvedené v 63, vráti daňový úrad preplatok daňovníkovi na základe žiadosti (uvedenej v tlačive daňového priznania). Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov FO týždeň pred lehotou na jeho podanie. O dva dni zistil, že priznanie nevyplnil správne. Ako môže túto chybu opraviť? Ak daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov FO pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania a zistí, že daňová povinnosť uvedená v tomto priznaní je v nesprávnej výške, môže do lehoty na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie, ktoré označí krížikom ako opravné daňové priznanie. Za opravné sa považuje priznanie, ktoré mení (opravuje) daňovú povinnosť priznanú daňovníkom v lehote na podanie daňového priznania. Na predchádzajúce daňové priznanie sa neprihliada. Pre koho je výhodné podať daňové priznanie aj pri nižšom príjme ako 2 012,85 eura? Aj keď daňovníkovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, môže ho podať. Výhodné to môže byť napríklad v prípadoch, že sa daňovník rozhodne daň vybranú zrážkou považovať za preddavok. Daňovník dobrovoľne podá daňové priznanie a v prípade, ak suma zrazenej dane bude prevyšovať vypočítanú výšku dane v daňovom priznaní, daňovník má nárok na vrátenie daňového preplatku. Alebo ide o daňovníka, ktorý mal v roku 2009 príjmy zo závislej činnosti do výšky 2 012,85 eura a môže si odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 4 025,70 eura (napr. študent, žena na materskej dovolenke). Podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ A mu vznikne preplatok na dani. Podobne dôchodca, ktorý v roku 2009 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti do výšky 2 012,85 eura a neuplatňoval si daňový bonus na vyživované dieťa, môže podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A (ak nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). V daňovom priznaní - daňová povinnosť uvedie nulu (nakoľko zdaniteľné príjmy nie sú vyššie ako 2 012,85 eura) a zamestnávateľom zrazené preddavky sa stanú preplatkom na dani, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní daňový úrad vráti (príklad na vrátenie zrazenej dane pri úrokoch je uvedený v časti Daňovník dôchodca). 3

4 Daňovník s príjmami z podnikania V roku 2009 som dosiahol príjmy z podnikania v sume eur, výdavky 100 eur. Žiadne iné príjmy som v roku 2009 nemal. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO vyplýva z ustanovenia 32 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník za rok 2009 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 012,85 eura, takémuto daňovníkovi vyplýva povinnosť podať daňové priznanie. V prípade, ak daňovník za rok 2009 nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 012,85 eura, nevyplýva mu povinnosť podať daňové priznanie. Nakoľko je daňovník registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade, skutočnosť, že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie odporúčame oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, aj keď takáto povinnosť daňovníkovi zo zákona o dani z príjmov nevyplýva. Daňové priznanie je však povinný daňovník podať vždy, keď ho daňový úrad vyzve na jeho podanie. V roku 2009 som dosiahol príjmy z podnikania v sume eur, výdavky eur. Žiadne iné príjmy som v roku 2009 nemal. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO vyplýva z ustanovenia 32 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník za rok 2009 nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 012,85 eura, nevyplýva mu povinnosť podať daňové priznanie. Ak však daňovník vykázal za rok 2009 zo svojho podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu daňovú stratu, aj napriek tomu, že nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 012,85 eura, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B. V roku 2009 som bol nezamestnaný - evidovaný na úrade práce. Koncom roka som si založil živnosť, ale nemal som žiadne príjmy. Je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO alebo len prehlásenie o tom, že som nedosiahol príjmy? Ak budem podávať prehlásenie, je na to tlačivo alebo nejaká predpísaná forma? V prípade, že daňovník má vydané živnostenské oprávnenie, nedosiahol za rok 2009 zdaniteľné príjmy a nevykázal daňovú stratu, nepodáva za príslušné zdaňovacie obdobie daňové priznanie k dani z príjmov FO. Túto skutočnosť odporúčame oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, aj keď takáto povinnosť daňovníkovi zo zákona o dani z príjmov nevyplýva. Oznámenie nemá predpísanú formu. V roku 2009 som podnikal a zároveň som bol aj zamestnaný. Z podnikania som dosiahol príjmy v sume eur. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Podľa 32 zákona o dani z príjmov je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2009, ak dosiahol zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 2 012,85 eura. Do 4

5 úhrnu príjmov sa započítavajú príjmy z podnikania (príjmy neznížené o výdavky) aj príjmy zo závislej činnosti. Ak daňovník dosiahol príjmy z podnikania a zo závislej činnosti prevyšujúce sumu 2 012,85 eura, vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie. V daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B daňovník uvedie všetky druhy dosiahnutých príjmov, t.j. príjmy zo závislej činnosti, aj príjmy z podnikania. Súčasťou daňového priznania je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré mu vydá jeho zamestnávateľ a v prípade, ak viedol ako podnikateľ účtovníctvo, aj účtovné výkazy. V roku 2007 som si založil živnosť, ktorú som vo februári 2009 zrušil. V marci 2009 som si založil novú živnosť. Budem musieť podať dve daňové priznania za rok 2009 za každú živnosť zvlášť? V prípade, ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zruší živnosť a následne začne vykonávať podnikateľskú činnosť na základe nového živnostenské oprávnenia, podáva za príslušné zdaňovacie obdobie len jedno daňové priznanie, v ktorom uvedie úhrn príjmov z podnikania, ktoré daňovník dosiahol z obidvoch živností. Som občan SR a podnikám na území SR aj ČR. Akým spôsobom si mám vysporiadať daňové povinnosti v SR a v ČR? Fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na území Českej republiky a súčasne podniká aj v Slovenskej republike, je považovaná za daňového rezidenta SR (za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou). Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je povinný vysporiadať na území SR daňovú povinnosť z celosvetových príjmov, teda aj z príjmov, ktoré dosiahne zo zdrojov na území ČR. ČR má právo zdaniť príjmy, ktoré jej umožňuje zdaniť Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku č. 238/2003 Z. z. a české vnútroštátne právne predpisy. V ČR teda vedie daňovník účtovníctvo, týkajúce sa účtovných prípadov súvisiacich s činnosťou na území ČR, samostatne podľa účtovných predpisov ČR (ak takúto povinnosť daňovníkovi ukladajú tieto účtovné predpisy). Súčasťou úplnej účtovnej evidencie slovenského daňovníka v SR sú aj účtovné prípady súvisiace s činnosťou na území ČR, nakoľko podľa 4 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú jednotku ako celok. V SR je súčasťou základu dane tohto slovenského daňovníka podľa 17 zákona o dani z príjmov aj základ dane stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová strata, o ktorú podľa daňovej legislatívy štátu, v ktorom je zdroj príjmu, možno znižovať základ dane. Pri zisťovaní celkového základu dane slovenského daňovníka v SR sa vychádza z ustanovenia 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov s výnimkou výdavkov, ktoré je daňovník povinný uhrádzať podľa českých právnych predpisov, ktoré možno uplatniť do daňových výdavkov v rozsahu ustanovenom v týchto českých právnych predpisoch. Daňové priznanie podáva daňovník fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania, na tlačive typ B. Na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti dosiahnutých v ČR uplatní pri výpočte daňovej povinnosti buď metódu zápočtu dane, ktorá vyplýva zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi SR a ČR, alebo metódu vyňatia príjmov 5

6 podľa 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Ako manželia prenajímame byt v bezpodielovom spoluvlastníctve. Obaja máme Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ. Je však výhodnejšie, ak by celý príjem z prenájmu v sume eur za rok 2009 priznala manželka. Môžeme tak urobiť? Podľa 4 ods. 8 zákona o dani z príjmov sa príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý plynie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahrnie do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie tohto príjmu. To znamená, že je iba na rozhodnutí manželov, v akom pomere si budú príjem z prenájmu nehnuteľnosti deliť. Ak napr. manželka v roku 2009 nedosiahla žiadny iný príjem, môže celý príjem priznať manželka. Potom po uplatnení oslobodenia (894,60 eura) uvedie do daňového priznania príjem ponížený o túto sumu a do daňových výdavkov zahrnie skutočne vynaložené výdavky alebo výdavky percentom z príjmov. Manželka si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 4 025,70 eura, ak má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čím jej môže vzniknúť nulová daňová povinnosť. Daňové priznanie však podať musí. Registračná a oznamovacia povinnosť neovplyvňuje spôsob zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľností. V roku 2009 som podnikal. Podávam daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B. Aké prílohy k priznaniu prikladám? Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy: - Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. FO 1 01) - Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. FO 2 01) Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy: - Súvaha (Súvaha Úč. POD 1 01) - Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 01) - Poznámky Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov podáva daňové priznanie typ B - bez účtovných výkazov. 6

7 Daňovník s príjmami len zo závislej činnosti Kedy musí daňovník iba z príjmami zo závislej činnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Ak zamestnancovi zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2009 (napr. zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania), je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov je vyšší ako 2 012,85 eura. Ak daňovník iba s príjmami zo závislej činnosti podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO, čo musí k priznaniu doložiť. Ak daňovník iba s príjmami zo závislej činnosti podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, prílohou priznania sú - všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2009, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí. Ak sa daňovník rozhodne využiť postup podľa 43 ods. 7 zákona a daň vybranú zrážkou (príjem zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorého úhrnná výška nepresiahla sumu 165,97 eura za kalendárny mesiac a poistné vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania) bude považovať za preddavok na daň, súčasťou daňového priznania je aj doklad o vyplatených príjmoch a zrazenej dani (dokladom je potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti), - kópie dokladov o preukázateľne zaplatených úhradách zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2009, - doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za 2009 napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti) alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Ak daňovník takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus ani jeho pomernú časť podaním daňového priznania, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania, - v prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu, príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa 43 ods. 3 písm. l) sa do úhrnu posudzovaných príjmov nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá, - kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2009, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu, 7

8 - odporúčame daňovníkom, ktorí si uplatnili nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie, alebo životné poistenie, aby ako prílohu k daňovému priznaniu priložili aj Potvrdenie na uplatnenie týchto nezdaniteľných častí základu dane. Zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie za rok Teraz som však zistil, že som mal aj iné druhy príjmov, ktoré som zamestnávateľovi v žiadosti neuviedol. Ako mám postupovať? Ak daňovník, fyzická osoba dosiahol v roku 2009 aj iné druhy zdaniteľných príjmov, pričom mu bolo zamestnávateľom vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňovú povinnosť v danom prípade vysporiada podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ B z dôvodu, že je povinný ho podať z titulu poberania rôznych druhov príjmov. Prílohou daňového priznania je tlačivo o vykonanom ročnom zúčtovaní s vyplnenou 2. stranou o vysporiadaní nedoplatku /preplatku na daň za rok Za rok 2009 som mala viacero druhov príjmov a príjmy z dohody o vykonaní práce mi boli zdaňované zrážkovou daňou. Daňové priznanie k dani z príjmov FO si podávam sama. Je potrebné v ňom uviesť príjmy z dohôd, keď tento príjem sa z hľadiska zdanenia považuje za vysporiadaný? Ak daňovník v priebehu roka 2009 poberal aj zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré v zmysle 43 zákona o dani z príjmov boli zdanené zrážkovou daňou a daňovník neuplatní postup podľa 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov (pre daňovníka by nemalo význam zahrnúť tieto príjmy do základu dane a zrazenú daň následne odpočítať ako preddavok), potom sa takýto príjem považuje za vysporiadaný, ktorý sa v daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ A neuvádza. V roku 2009 mi bol vydaný živnostenský list. V tomto roku som nemala žiadne príjmy ani výdavky zo živnosti, mala som len príjmy zo závislej činnosti. Som povinná podať daňové priznanie za rok 2009, v ktorom uvediem nulové príjmy a výdavky z podnikania? Ak daňovník v zdaňovacom období roku 2009 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a mohol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na dani z príjmov zo závislej činnosti (do ). Ak zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO (ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2009 presiahol sumu 2 012,85 eura). Ak podá daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A odporúčame, aby oznámil miestne príslušnému daňovému úradu (aj keď takáto povinnosť zo zákona o dani z príjmov nevyplýva), že nepoberal príjmy z podnikania. V roku 2009 som mala len príjmy zo závislej činnosti od rôznych zamestnávateľov v sume eur, ani u jedného som nepodpísala vyhlásenie na zdanenie príjmov a všetky príjmy mi 8

9 boli zdanené daňou vybranou zrážkou. Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Keďže daňovníčka v roku 2009 dosiahla len príjmy zo závislej činnosti, mohla požiadať do o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov. Ak nepožiadala o vykonanie ročného zúčtovania, môže podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Daňové priznanie k dani z príjmov FO nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou ( 43) a neuplatní postup podľa 43 ods. 7 t.j. príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa nerozhodne zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň vysporiadať v podávanom daňovom priznaní ako preddavok na daň. Daňovník však môže využiť ustanovenie 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov t.j. daň vybranú zrážkou považovať za preddavok na daň, ktorý si odpočíta od dane v daňovom priznaní. Ak daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A a má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, po jej uplatnení daňový úrad celú zrazenú sumu dane daňovníkovi vráti, pretože úhrn jeho príjmov za rok 2009 (4 000 eur) bol nižší ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (4 025,70 eur). V roku 2009 som pracovala v Nemecku a od septembra som bola zamestnaná na Slovensku. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Daňové priznanie k dani z príjmov FO je povinný podať aj daňovník, ktorý za rok 2009 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti presahujúce sumu 2 012,85 eura, ak plynuli zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovníkovi v roku 2009 plynuli iba zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce uvedenú sumu, pričom časť príjmov plynula z Nemecka a časť zo Slovenska, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A. V období január a február 2009 som bola zamestnaná. Od som nastúpila na materskú dovolenku, od som poberateľkou rodičovského príspevku. Okrem toho som vykonávala práce na dohodu. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov? Daňovníčka mohla v lehote do požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok V prípade ak zamestnanec nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie, ak výška zdaniteľných príjmov za rok 2009 bola vyššia ako 2 012,85 eura. Daňovníčka si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 4 025,70 eura, čím jej môže vzniknúť nulová daňová povinnosť. Oslobodené príjmy (materské a rodičovský príspevok) sa v daňovom priznaní neuvádzajú. 9

10 Daňovník s príjmami zo závislej činnosti a s príjmami oslobodenými od dane V roku 2009 som mala okrem príjmov zo zamestnania aj príjmy z prenájmu bytu. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Príjmy z prenájmu sú v zákone o dani z príjmov uvedené v 6 ods. 3. Ak daňovník v roku 2009 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy z prenájmu, ktoré presiahli sumu 894,60 eura (príjmy z prenájmu do výšky 894,60 eura sú oslobodené od dane), je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, v ktorom uvedie príjmy dosiahnuté u svojho zamestnávateľa a do príjmov z prenájmu zahrnie sumu nad 894,60 eura. Ak tieto príjmy nepresiahli sumu 894,60 eura, nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V roku 2009 som mal okrem príjmov zo zamestnania aj príležitostné príjmy. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Príležitostné príjmy sú v zákone o dani z príjmov uvedené v 8 ods. 1 písm. a). Ak daňovník v roku 2009 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti aj príležitostné príjmy presahujúce sumu 894,60 eura (príjmy z príležitostných činností do výšky 894,60 eura sú oslobodené od dane), je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, v ktorom uvedie príjmy zo závislej činnosti a príjmy z príležitostných činností presahujúce sumu 894,60 eura. Ak tieto príjmy nepresiahli sumu 894,60 eura, nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V roku 2009 som mal okrem príjmov zo zamestnania (5 000 eur) aj príjmy z predaja bytu. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? V prípade, že predávajúci nemal v byte trvalý pobyt, resp. mal trvalý pobyt kratšie ako dva roky, alebo mal trvalý pobyt ale nie bezprostredne pred predajom, alebo neuplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva, príjem z predaja nie je oslobodený od dane z príjmov. Oslobodenie od dane sa nevzťahuje tiež na byt zahrnutý do obchodného majetku, kde sa pri posudzovaní oslobodenia príjmu z predaja bytu uplatňuje podmienka uplynutia piatich rokov od vyradenia bytu z obchodného majetku. V prípade, ak mal daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjem z predaja bytu, ktorý nie je oslobodený od dane, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, v ktorom uvedie príjmy dosiahnuté u svojho zamestnávateľa a príjmy a výdaje týkajúce sa predaja bytu. Som zamestnaný a v roku 2009 som vyhral vo verejnej súťaži vecnú cenu v hodnote 800 eur. Okrem tejto výhry som mal za celý rok 2009 iba príjmy zo závislej činnosti. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? 10

11 Ak výhry v súťažiach nie sú prevádzkované na základe povolenia podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov a ich hodnota presiahla sumu 165,97 eura, potom nie sú oslobodené od dane. Ak daňovník vyhral vecnú cenu, ktorej hodnota presiahla sumu 165,97 eura, táto cena v plnom rozsahu podlieha zdaneniu. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Daňovú povinnosť z takejto nepeňažnej výhry je teda výherca povinný vysporiadať osobne, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ B. Som zamestnaný a v roku 2009 som vyhral vo verejnej súťaži peňažnú cenu 800 eur. Okrem tejto výhry som mal za celý rok 2009 iba príjmy zo závislej činnosti (môj príjem v roku 2009 bol eur). Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Ostatné výhry alebo ceny (ktoré nie sú prevádzkované na základe povolenia podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov) sú oslobodené od dane len do výšky 165,97 eura. Ak daňovník získal takéto výhry, ktoré sú peňažného charakteru, z týchto príjmov sa daň vyberá zrážkou podľa 43 zákona o dani z príjmov. Výherca z dôvodu, že vyhral peňažné prostriedky, nie je povinný podať daňové priznanie, lebo daň zrazí organizátor alebo prevádzkovateľ hry, súťaže, žrebovania a pod. Výherca peňažnej výhry však môže využiť ustanovenie 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov a podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B zahrnúť peňažnú výhru do ostatných príjmov základu dane. Daň vybraná zrážkou sa bude považovať za preddavok na daň a v prípade, ak suma preddavku bude prevyšovať vypočítanú výšku dane v daňovom priznaní k dani z príjmov FO, daňovník má nárok na vrátenie daňového preplatku. V prípade, ak daňovník dosiahol za rok 2009 zdaniteľné príjmy vyššie ako 4 025, 70 eura, pre daňovníka by nemalo význam zahrnúť tieto príjmy z výhry do základu dane a zrazenú daň následne odpočítať ako preddavok na daň. 11

12 Daňovník s ostatnými príjmami a s príjmami oslobodenými od dane V roku 2009 som mal len príjmy z prenájmu a príležitostné príjmy. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Ak mal daňovník v roku 2009 príjmy z prenájmu nehnuteľností a príležitostné príjmy, ktoré po odpočítaní sumy oslobodenej od dane nepresiahli sumu 2 012,85 eura, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Ak však takéto príjmy boli vyššie ako 2 012,85 eura, je povinný daňovú povinnosť vysporiadať podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ B. Príjmy z prenájmu a z príležitostných činností sú v roku 2009 do sumy 894,60 eura (úhrn týchto príjmov) oslobodené od dane, takže sa zdaňuje len príjem prevyšujúci túto sumu. V roku 2009 som predal akcie (kúpil som ich v roku 2005). Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Príjmy z predaja cenných papierov nadobudnutých od už nie sú oslobodené od dane. Od dane sú v roku 2009 oslobodené tieto príjmy znížené o výdavky do sumy 894,60 eura a zdaní sa rozdiel prevyšujúci sumu 894,60 eura. Na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov obstaraných pred je rozhodujúca doba medzi nadobudnutím cenného papiera a jeho predajom. Ak táto doba presahuje 3 roky, príjem z predaja je oslobodený od dane. Daňovník z dôvodu, že mal takéto príjmy, nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. V roku 2009 som previedol členské právo v družstve (členom som od roku 2005). Musím tieto príjmy zdaniť? Príjem z prevodu členských práv družstva patrí medzi ostatné príjmy. Ak daňovník v roku 2009 dosiahol takýto príjem znížený o výdavky presahujúci sumu 894,60 eura, je povinný podať daňové priznanie typ B, v ktorom uvedie príjmy presahujúce sumu 894,60 eura. Na takýto príjem sa od už nevzťahuje oslobodenie, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje 5 rokov a tento druh príjmu nie je uvedený medzi príjmami oslobodenými od dane. Na zdanenie príjmu z prevodu členských podielov obstaraných pred je rozhodujúca doba medzi nadobudnutím a ich predajom. Ak táto doba presahuje 5 rokov, príjem z predaja je oslobodený od dane. Daňovník z dôvodu, že mal takéto príjmy, nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. V roku 2009 som bola na materskej dovolenke, poberala som materské a potom do konca roka štátny príspevok. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? 12

13 Od dane z príjmov sú oslobodené aj dávky sociálneho poistenia (materské) a štátne sociálne dávky (štátny príspevok). Daňovník z dôvodu poberania takýchto príjmov nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, pretože príjem oslobodený od dane sa v daňovom priznaní neuvádza. Poznamenávame, že ak si manžel bude v roku 2009 uplatňovať nezdaniteľné časti základu dane na manželku, do vlastného príjmu manželky sa materské zahŕňa (štátny príspevok nie). Zdaňuje sa príspevok za opatrovanie, ktorý dostávam za celodennú starostlivosť o zdravotne postihnutého syna? Ak sa matka stará o syna, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý, príspevok, ktorý matka dostáva je podľa 9 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Avšak príjem z činnosti osobného asistenta, ktorý vypláca občan s ťažkým zdravotným postihnutím za výkon osobnej asistencie, sa považuje za príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním. Na tento príjem sa oslobodenie nevzťahuje. Daňovník, ktorý dosiahol príjem za vykonávanie osobnej asistencie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B. Mám pridelené daňové identifikačné číslo z dôvodu prenájmu bytu a príjem za prenájom v roku 2009 nedosiahol sumu 894,60 eura, mám podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Ak daňovník za rok 2009 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 012,85 eura, takémuto daňovníkovi vyplýva povinnosť podať daňové priznanie. Ak daňovník zo svojho podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu dosiahne daňovú stratu, aj napriek tomu, že nedosiahol zdaniteľné príjmy v tejto výške, je povinný podať daňové priznanie. V prípade, ak daňovník za rok 2009 dosiahol príjem z prenájmu nehnuteľnosti do sumy 894,60 eura, takýto príjem je od dane oslobodený a z dôvodu prenájmu bytu nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. V roku 2009 som predal byt, ktorý som mal v osobnom vlastníctve od roku Nemal som v ňom trvalý pobyt. Musím uviesť tieto príjmy v daňovom priznaní k dani z príjmov FO a zaplatiť daň z príjmu z predaja tohto bytu? Príjem z predaja bytu je oslobodený aj v prípade, ak uplynie aspoň päť rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva za podmienky, že táto nehnuteľnosť nebola zahrnutá do obchodného majetku daňovníka. Daňovník z dôvodu predaja takejto nehnuteľnosti nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, pretože príjem oslobodený od dane sa neuvádza v daňovom priznaní. V roku 2009 som predal nehnuteľnosť, ktorú som získal dedením po otcovi v roku Je tento príjem oslobodený od dane? Som povinný ho uviesť v daňovom priznaní k dani z príjmov FO? 13

14 Ak daňovník v roku 2009 predal nehnuteľnosť, ktorú nadobudol dedením v priamom rade (po otcovi) v roku 2006, príjem z predaja nehnuteľnosti je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (otca). V prípade, ak daňovník predá nehnuteľnosť nadobudnutú dedením v priamom rade, do lehoty vlastníctva sa započítava aj lehota, počas ktorej mal nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poručiteľ (otec). Ak je pri predaji zdedenej nehnuteľnosti táto podmienka splnená, daňovník nie je z dôvodu predaja nehnuteľnosti povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, pretože príjem oslobodený od dane sa neuvádza v daňovom priznaní. Pred 4 rokmi som zdedila po príbuzných rodinný dom. Nemala som v ňom trvalý pobyt. V roku 2009 som tento dom predala. Mám povinnosť tento príjem zdaniť a podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Príjem z predaja nehnuteľností je od dane oslobodený aj po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v priamom rade (t.j. po rodičoch alebo starých rodičoch), do lehoty 5 rokov sa započítava aj doba vlastníctva poručiteľa. Ak ale daňovník nadobudol rodinný dom v roku 2005 dedením v nepriamom rade a nemal v ňom evidovaný trvalý pobyt, potom pri jeho predaji v roku 2009 nespĺňa podmienku na oslobodenie príjmu od dane z príjmov a vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, v ktorom vysporiada všetky druhy príjmov dosiahnutých v roku S firmou som mal v roku 2009 uzatvorenú zmluvu o prenájme reklamného panelu na mojej nehnuteľnosti. Môj príjem bol celkom eur. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, ak som nemal v roku 2009 žiadne iné príjmy? Príjem z prenájmu nehnuteľností je za rok 2009 oslobodený od dane do sumy 894,60 eura. Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období roka 2009 iba príjem z prenájmu nehnuteľností v sume eur, potom mu nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, nakoľko daňovník dosiahol zdaniteľný príjem iba vo výške 2 005,40 eura (2 900 mínus 894,60), čo je menej ako suma 2 012,85 eura, pri prekročení ktorej (2 012,85 eura) vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Som občan, nepodnikateľ a v roku 2009 som dostal dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na poľnohospodársku činnosť. Je tento môj príjem oslobodený od dane alebo musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Podľa 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy zo závislej činnosti a z podnikania. Na základe zákona o rozpočtových pravidlách sa prostriedky Európskej únie zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu SR, t.j. stávajú sa súčasťou tohto štátneho rozpočtu, v ktorom sa na použitie týchto 14

15 prostriedkov rozpočtujú tiež príslušné výdavky. Podľa uvedeného podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu prijaté fyzickou osobou nepodnikateľom v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy napr. podľa 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva) sú od dane oslobodené. Daňovník v tomto prípade nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Ak boli takéto finančné prostriedky poskytnuté podnikateľovi, ten ich nemôže považovať za príjmy oslobodené od dane. V roku 2009 som vyhral vo verejnej súťaži finančnú výhru v sume eur. Okrem toho som vyhral aj vecnú cenu, ktorej hodnotu mi oznámil usporiadateľ súťaže (2 100 eur). Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, ak som nemal v roku 2009 žiadne iné príjmy? Od dane z príjmov sú oslobodené aj prijaté ceny alebo výhry, ktoré nie sú prevádzkované na základe povolenia podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov v hodnote neprevyšujúcej 165, 97 eura za cenu alebo výhru. Keďže hodnota peňažnej výhry prevyšuje sumu 165,97 eura, podlieha zdaneniu v plnom rozsahu. Z týchto príjmov sa daň vyberá zrážkou, ktorú je povinný vybrať prevádzkovateľ súťaže. Vecná cena, ktorej hodnota presiahla sumu 165,97 eura, podlieha zdaneniu taktiež v plnom rozsahu. Daňovú povinnosť z takejto nepeňažnej výhry je výherca povinný vysporiadať podaním daňového priznania k dani z príjmov FO typ B. V daňovom priznaní môže daňovník uviesť aj príjmy z peňažnej výhry, daň vybraná zrážkou sa bude považovať za preddavok a po uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 4 025,70 eura (ak má na ňu nárok) daňovníkovi vznikne preplatok, ktorý mu daňový úrad na základe žiadosti vráti. Koncom roka 2009 som predal osobný automobil, ktorý som kúpil na začiatku roka Musím zdaniť príjmy z predaja a podať daňové priznanie? Od dane z príjmov je oslobodený príjem z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku. Ak osobný automobil, ktorý je hnuteľnou vecou, nebol zahrnutý do obchodného majetku, je príjem z jeho predaja oslobodený od dane (bez ohľadu na dobu vlastníctva osobného automobilu). Daňovník nie je z dôvodu predaja hnuteľnej veci povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, pretože príjem oslobodený od dane sa neuvádza v daňovom priznaní. 15

16 Daňovník s príjmami so zahraničia Som občan SR a celý rok 2009 som bol zamestnaný v inom štáte. V SR nemám žiadne príjmy. Som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO v SR? Ak je občan SR daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, predmetom jeho dane sú príjmy plynúce zo závislej čínnosti zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 012,85 eura, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A. Pre zamedzenie dvojitého zdanenia sa uplatní metóda podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a štátom, v ktorom bol daňovník zamestnaný, alebo metóda vyňatia ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Prílohou daňového priznania sú doklady preukazujúce výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí a výšku zaplatenej dane. V roku 2009 som od marca pracovala v Írsku. Na Slovensku som mala príjem len za január a február Som povinná podať daňové priznanie aj na Slovensku? Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území SR aj zo zdrojov v zahraničí. To znamená, že takýto daňovník s trvalým pobytom na území SR, ktorý je rezidentom SR, je povinný všetky príjmy dosiahnuté v zdaňovacom období vysporiadať na území SR. Ak mal daňovník len príjmy zo závislej činnosti podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A. Na zamedzenie dvojitého zdanenia použije na príjmy zo závislej činnosti dosiahnuté v Írsku buď metódu zápočtu dane, ktorá vyplýva zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi SR a Írskom, alebo metódu vyňatia, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Prílohou daňového priznania sú doklady preukazujúce výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v tuzemsku i v zahraničí a výšku zaplatenej dane. Som občianka SR, trvalý pobyt mám na Slovensku. Žijem a pracujem v Anglicku, som vydatá za občana Anglicka. Na Slovensko chodievam len na dovolenku alebo návštevu. Na území SR nemám žiadny príjem. Som povinná podať daňové priznanie na Slovensku? Pri zdaňovaní zahraničných príjmov je rozhodujúce posúdenie rezidencie, t.j. v ktorom štáte je daňovník považovaný za rezidenta, čo znamená, v ktorom zdaňuje celosvetové príjmy, t.j. napr. príjmy zo Slovenska, ale aj z Anglicka. Ak obidva štáty podľa svojich vnútorných daňových predpisov považujú daňovníka za rezidenta (napr. Slovensko z titulu trvalého pobytu a Veľká Británia z titulu obvyklého zdržiavania sa viac ako 183 dní), potom nastupuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, kde sú určené tzv. rozhraničovacie kritériá, ktoré sa posudzujú postupne v poradí, ako sú uvedené v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. 16

17 Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO na Slovensku z celosvetových príjmov vzniká v prípade, že osoba je považovaná za rezidenta SR. Ak osoba nie je rezidentom SR, potom na území SR zdaňuje iba príjmy dosiahnuté na území SR. Akým kurzom si mám urobiť prepočet na euro, ak som mala za rok 2009 aj príjmy z Česka? Na daňové účely sa pri prepočte cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie. Tento prepočítací kurz vyplýva z ustanovenia 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Ak mám príjmy zo zahraničia, môžem získať odklad na podanie daňového priznania za rok 2009? Daňový úrad môže na žiadosť daňovníka (alebo z vlastného podnetu) predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí najviac o šesť mesiacov, ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné podať písomne miestne príslušnému daňovému úradu, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania., t.j. do 16. marca

18 Daňovník dôchodca Som dôchodca a okrem dôchodku som mal v roku 2009 príjem z predaja garáže, ktorú som vlastnil 4 roky. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Príjem z predaja nehnuteľnosti (garáže) je oslobodený od dane a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Ak táto podmienka nie je splnená, príjem z predaja nehnuteľnosti (garáže) podlieha zdaneniu. V prípade, ak príjmy z predaja garáže boli v roku 2009 nižšie ako 2 012,85 eura, daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Ak príjmy z predaja garáže boli vyššie ako 2 012,85 eura, daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B. Som starobný dôchodca. V roku 2009 mi bol vyplatený podiel na majetku a výnosoch za rok 2008 vo výške eur, ktoré vyplácalo združenie vlastníkov lesa. Musím z dôvodu, že mi bol vyplatený tento podiel podávať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Predmetom dane nie je podiel člena pozemkového spoločenstva na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva. Ak ide o vyplatené podiely členov pozemkového spoločenstva na výnosoch a majetku, potom tento príjem nie je predmetom dane, a z dôvodu jeho prijatia nie je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO, ak v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol iné zdaniteľné príjmy. V roku 2009 som bol ako dôchodca zamestnaný na dohodu o vykonaní práce. Môj celkový príjem za rok 2009 bol eur. Mám nárok na vrátenie dane? Ak dôchodca v roku 2009 poberal len zdaniteľné prímy zo závislej činnosti nepresahujúce sumu 2 012,85 eura, neuplatňoval si daňový bonus a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň alebo mu vyberal daň zrážkou, môže využiť 46 zákona o dani z príjmov. Nakoľko celkové zdaniteľné príjmy u dôchodcu nepresiahli sumu 2 012,85 eura, v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A na riadku 54 daň (daňová povinnosť) uvedie nulu. Preddavky na daň alebo daň zrážkou, ktoré mu zrážal zamestnávateľ uvedie ako preddavky. Po ich odpočítaní od daňovej povinnosti vznikne dôchodcovi preplatok, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní miestne príslušný daňový úrad vráti. Prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o výške zúčtovaných a vyplatených príjmov a zrazených preddavkoch na daň za rok Sme manželia dôchodcovia a v roku 2009 sme mali príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorú máme v bezpodielovom spoluvlastníctve eur. Iný príjem okrem starobného dôchodku sme nemali. Manželka sa registrovala na daňovom úrade a bolo jej pridelené DIČ. Musí podať manželka, ktorá má DIČ, daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2009? 18

19 Príjem z prenájmu nehnuteľností, ktorý plynie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňa do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie tohto príjmu. To znamená, že je iba na rozhodnutí manželov, v akom pomere si budú príjem z prenájmu nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie 2009 deliť. Ak sa rozhodnú, že príjem eur budú deliť rovnakým dielom, t.j. na každého z manželov eur a každý z manželov si uplatní oslobodenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti v sume 894,60 eura, potom u každého z manželov ostane príjem podliehajúci dani v sume 1 905,40 eura. Keďže táto suma nepresahuje sumu eura, po prekročení ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie, ani jeden z manželov nebude mať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2009, za predpokladu, že ani jeden z manželov nedosiahol žiadny iný zdaniteľný príjem okrem starobného dôchodku. Som invalidná dôchodkyňa a manžel poberá starobný dôchodok. V roku 2009 som začala podnikať, mám obchod s potravinami. Ako máme podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Dôchodky sú od dane oslobodené. To znamená, že manžel, ak nemal v roku 2009 žiadne iné príjmy ako starobný dôchodok, nemusí podať daňové priznanie. Manželka je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, ak za rok 2009 dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 012,85 eura alebo ak vykázala daňovú stratu. Nakoľko poberala invalidný dôchodok, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 4 025,70 eura (ak je jej základ dane rovný alebo nižší ako ,12 eura). Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela resp. jej časť by si mohla uplatniť v prípade, ak výška starobného dôchodku manžela v roku 2009 bola nižšia ako 4 025,70 eura. Som dôchodkyňa a v roku 2009 som nemala žiadne zdaniteľné príjmy. Mám úspory, z ktorých úroky mi boli v banke zdaňované. Je možné mi daň z úrokov zrazenú bankou vrátiť? Príjmami z kapitálového majetku sú aj úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách. Tieto príjmy plynúce zo zdrojov na území SR sa zdaňujú zrážkou podľa 43. V prípade úrokov, výhier a iných výnosov z vkladov, ktoré sú daňovníkovi pripísané napr. na vkladnú knižku, osobný účet, sa daňovník môže rozhodnúť, že túto zrazenú daň bude považovať za daňovo vysporiadanú alebo tieto úroky bude priznávať v daňovom priznaní, a to aj napriek tomu, že bola pri nich uplatňovaná zrážková daň ( 43), ak túto zrazenú daň nebude považovať za daňovo vysporiadanú. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť si zrazenú daň ako preddavok, podá daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B, na riadku 91 - daň (daňová povinnosť) uvedie nulu (nakoľko zdaniteľné príjmy nie sú vyššie ako 2 012,85 eura) a daň z pripísaného úroku zrazenú bankou mu daňový úrad vráti. Prílohou daňového priznania sú kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala zrážkou (akceptuje sa akýkoľvek doklad preukazujúci výšku príjmu a zrazenej dane z úrokov napr. kópia výpisu z účtu, kópia vkladnej knižky a pod.). 19

20 Daňovník študent Som študentom vysokej školy. V mesiacoch júl až september 2009 som bol na brigáde. Mám z dosiahnutých príjmov podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? V prípade, ak zdaniteľné príjmy daňovníka - študenta boli v roku 2009 nižšie ako 2 012,85 eura, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Ak tieto príjmy boli vyššie ako 2 012,85 eura, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A. Daňovník môže podať daňové priznanie aj napriek tomu, že mu takáto povinnosť nevyplýva podľa 32 zákona o dani z príjmov. V prípade, ak študent podá daňové priznanie a príjem nemal vyšší ako 4 025,70 eura, uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2009 (ak je základ dane rovný alebo nižší ako ,12 eura) bola 4 025,70 eura, pri výpočte dane mu vznikne preplatok, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ A miestne príslušný daňový úrad vráti. Ako sa zdaňujú príjmy z brigádnickej práce študentov v zahraničí. Daň v zahraničí mi bola zrazená. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov FO? Aj na študentov sa vzťahuje ustanovenie 2 písm. f) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území SR aj zo zdrojov v zahraničí. Takýto daňovník je povinný všetky príjmy dosiahnuté v zdaňovacom období vysporiadať na území SR podaním daňového priznania k dani z príjmov FO. Pre zamedzenie dvojitého zdanenia sa uplatní metóda podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a štátom, v ktorom bol daňovník zamestnaný, alebo metóda vyňatia ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2009 nevzniká študentovi, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2009 nepresiahli sumu 2 012,85 eura. Som študent a v roku 2009 som v rozhlasovej súťaži vyhral vecnú cenu v hodnote eur. Vznikla mi daňová povinnosť, je potrebné zaplatiť daň z výhry? Aké doklady je potrebné predložiť v prípade prípadného oslobodenia, alebo v prípade ak sa má daň zaplatiť? Od dane z príjmov sú oslobodené aj prijaté ceny alebo výhry, ktoré nie sú prevádzkované na základe povolenia podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov v hodnote neprevyšujúcej 165, 97 eura za cenu alebo výhru. Nepeňažné ceny a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní si daňovník zdaňuje prostredníctvom daňového priznania, pričom organizátor hry, súťaže alebo žrebovania je povinný oznámiť výhercovi hodnotu tejto ceny alebo výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náhrady prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo 20

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012 Daňové priznanie Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov FO Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 1.4.2015 do 31.3.2016 sa vyčísli z poslednej známej daňovej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019 sa vyčísli z poslednej známej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2017 do 3.4.2018 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 PRPRAKTICKÉ 1 1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 Ako každý rok, aj tento nám priniesol novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP ). Opäť nastali určité zmeny, ktoré

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 V súlade s 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv07_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv09_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela za zdaňovacie obdobie 2013 Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona

Více

Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012

Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012 Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012 Medzi základné číselné údaje potrebné pri spracovaní

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od )

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od ) Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od 1.1.1993) I. Cenné papiere - akcie 1. Zdaňovanie príjmov z vlastníctva a z predaja akcií od 1. januára

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

Príjem v zahraničí. povinnosť podať daňové priznanie

Príjem v zahraničí. povinnosť podať daňové priznanie Príjem v zahraničí povinnosť podať daňové priznanie KEDY SA MUSÍ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE? Podľa 32 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, občan, ktorý je daňový rezident Slovenskej republiky a mal príjmy

Více

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 1 povinnosť podať daňové priznanie (DP): podľa 15(1) daňového poriadku má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP alebo ten, koho

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv15_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2015 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2016 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A.

1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A. 1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A. Daňovník fyzická osoba s trvalým pobytom v Nitre dosiahla v kalendárnom roku 2015 len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa

Více

Ako započítať daňovú licenciu

Ako započítať daňovú licenciu Ako započítať daňovú licenciu 1. Zápočet daňovej licencie a jej evidencia... 1 2. Započítanie DL v plnej sume... 1 3. Nárok na čiastočný zápočet DL... 2 4. Bez nároku na zápočet, daň < DL... 3 5. Bez nároku

Více

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty JÚN 2013 1. Obsah hesla 1. Obsah hesla 2. Úvod, právna úprava 3. Systém fungovania mechanizmu

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Otázky a odpovede súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Otázky a odpovede súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Otázky a odpovede súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016. V tejto informácii sú uvedené najčastejšie otázky daňovníkov

Více

OBSAH : 1. oddiel Úvodné ustanovenie

OBSAH : 1. oddiel Úvodné ustanovenie Pokyn FR SR k podávaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby bez uloženia sankcií a k podávaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby po vykonaní ročného

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka Nárok na daňový bonus na dieťa podľa 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti - CENTRUM PREVODOV NEHNUTELNOSTI

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti - CENTRUM PREVODOV NEHNUTELNOSTI Pri prevodoch nehnuteľnosti je treba mať (pri fyzických osobách nepodnikateľoch) na pamäti dva druhy daňových povinností. Prvú povinnosť vo vzťahu k štátu v podobe úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Více

MF SR č /

MF SR č / Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov - Typ: B 1 Poučenie nenahrádza metodický výklad

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorým v roku 2014 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 Povinnosť podať daňové priznanie Daňové priznanie k dani

Více

Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014

Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014 Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014 Osobná asistencia je príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Více

Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka FO v súvislosti s vyplnením daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2013

Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka FO v súvislosti s vyplnením daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2013 Dôležité informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s vyčíslením základu dane k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2013 (II. časť) Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka

Více

v medzinárodnom kontexte

v medzinárodnom kontexte Daňové povinnosti v medzinárodnom kontexte EURAXESS Slovensko prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie 23. 5. 2014, Piešťany Karla Zimanová SAIA, n. o. Relevantné dokumenty a skutočnosti Zákon č. 595/2003

Více

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. SV je povinný podať platiteľ DPH, ktorý: Dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do IČŠ osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v IČŠ ( 43 ods. 1 ZDPH). Premiestnil

Více

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. platná pre rok 2013 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. S účinnosťou od 01. 07. 2012 sa spresnil daňovník, ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva (operatívny prenájom vozidiel), v tomto prípade je

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.9.2014

Více

Ahoj. Tak poďme na to.

Ahoj. Tak poďme na to. Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o tom, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF návod pomôže. Toto PDF trochu prehlbuje

Více

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty po 1.1.2014 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty Možnosť a pravidlá odpočítania daňovej straty od základu dane z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach sú

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ SADZOBNÍK POKÚT 1. register zamestnávateľov Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

Daňová licencia v DPPO v programe Omega

Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia: - je minimálna daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je povinná zaplatiť za

Více

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017 Ing. Miroslava Brnová, január 2018 Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017 Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Dohoda o vykonaní práce práca obmedzená výsledkom maximálny rozsah prác 350 hodín v kalendárnom roku Dohoda o pracovnej činnosti príležitostná práca

Více

Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B

Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby TYP B je povinný podať daňovník, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona a nie sú oslobodené

Více

Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka Júlia Pšenková

Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka Júlia Pšenková Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka 2014 Júlia Pšenková Daňové vyhlásenie Od 1.1.2014 sú v platnosti nové tlačivá určite použiť v prípade nových nástupov po 1.1.2014 zvážiť použitie v prípade,

Více

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 30.6.2009 bol

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv07_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo,

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 273 27 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11952/2009-72 o vydaní vzoru tlačiva prehľadu podľa 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

10/2012 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo

10/2012 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo 10/2012 PROBLEMATIKA Daňová 51. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2012 č. MF/22366/2012-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov 417 52.

Více

1. zákon č. 548/2010 Z. z. účinnosť tejto novely ZDP je od 1. januára 2011 a týka sa nasledovných ustanovení, ktoré majú vplyv na základ dane FO:

1. zákon č. 548/2010 Z. z. účinnosť tejto novely ZDP je od 1. januára 2011 a týka sa nasledovných ustanovení, ktoré majú vplyv na základ dane FO: Najdôležitejšie legislatívne zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre spracovanie DPFO za zdaňovacie obdobie 2011 Legislatívne úpravy zákona č. 595/2003 Z. z. o

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Poučenie na vyplnenie daňového priznania Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - typ A Daňové priznanie k dani

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Zmeny od Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov.

Zmeny od Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov. Zmeny od 1.7.2018. Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov. Od 1.7.2018 sa budú na dohody u dôchodcov uplatňovať obdobné pravidlá ako na dohody o brigádnickej práci študentov. Čiže dôchodcovia pracujúci

Více

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2011

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2011 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2011 Daňové priznanie Právnická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, ho podá na

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

Korešpondenčná adresa-súčasný pobyt (ak sa súčasné bydlisko líši od trvalého pobytu) Rodinný stav: Telefónne číslo: ová adresa:

Korešpondenčná adresa-súčasný pobyt (ak sa súčasné bydlisko líši od trvalého pobytu) Rodinný stav: Telefónne číslo:  ová adresa: Reg. zn.:... Príloha č.1 A: ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU Meno a priezvisko žiadateľa: Dátum narodenia: Trvalý pobyt: Korešpondenčná adresa-súčasný pobyt (ak sa súčasné bydlisko líši od trvalého pobytu) Rodinný

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR Na tomto svete nie je nič isté, iba dane a smrť. Benjamin Franklin, 1789 DAŇ Povinná, zákonom stanovená platba, ktorú odvádza daňový subjekt, t.j. fyzická alebo právnická osoba,

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k nároku na daňový bonus u daňových rezidentov SR a daňových nerezidentov SR

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k nároku na daňový bonus u daňových rezidentov SR a daňových nerezidentov SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k nároku na daňový bonus u daňových rezidentov SR a daňových nerezidentov SR Doplnený text zelenou farbou dňa 10.5.2016 Cieľom uvedenej informácie

Více

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zákon č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa

Více

B (MF/015696/ )

B (MF/015696/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B (MF/015696/2016-721) Daňové

Více

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP. Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2018 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o priznanie SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA na ak. r. 2015/2016

Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o priznanie SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA na ak. r. 2015/2016 Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o priznanie SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA na ak. r. 2015/2016 ŽIADATEĽ O SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM dokladuje, ak jeho rodič Zamestnaný rok 2014 alebo Ročné zúčtovanie preddavkov

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Poučenie na vyplnenie daňového priznania Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - typ A Daňové priznanie k dani

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

B (MF/015696/ )

B (MF/015696/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B (MF/015696/2016-721) Daňové

Více

V Z O R Meno. Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 07 - Ulica

V Z O R Meno. Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 07 - Ulica DPFOv4_ FO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2016 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP. Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2017 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

A (MF/015779/ )

A (MF/015779/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Typ: A (MF/015779/2016-721) Daňové

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - Typ: B

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - Typ: B Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B Daňové priznanie typ B

Více

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Údaje v žiadosti vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru A Údaje o žiadateľovi Rodinný stav 1) Rodné (Identifikačné ) Štátna

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv4_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

595/2003 Z. z. ZÁKON

595/2003 Z. z. ZÁKON 595/2003 Z. z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov (výňatok) v znení zák. č. 43/2004 Z. z.; zák. č. 177/2004 Z. z.; zák. č. 191/2004 Z. z.; zák. č. 391/2004 Z. z.; zák. č. 538/2004 Z. z.; zák. č.

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv3_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv3_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

Metodický pokyn k zdaňovaniu cien a výhier prijatých fyzickou osobou od

Metodický pokyn k zdaňovaniu cien a výhier prijatých fyzickou osobou od Metodický pokyn k zdaňovaniu cien a výhier prijatých fyzickou osobou od 01. 01. 2014 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Oslobodenie prijatých cien a výhier od dane z príjmov fyzickej osoby 1.1 Oslobodenie

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Po stiahnutí verzie prepísať vzory výstupov!

Po stiahnutí verzie prepísať vzory výstupov! Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 Po stiahnutí verzie prepísať vzory výstupov! Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca, ktorý už nepracuje: - personalistika: nerobí sa nič - kmeňové údaje: zrušiť fajku Iba

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

PODMIENKY POUŽITIA ZOZNAMU PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ

PODMIENKY POUŽITIA ZOZNAMU PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ PODMIENKY POUŽITIA ZOZNAMU PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ Článok I. Úvodné ustanovenia 1.1. Predmetom úpravy Podmienok použitia Zoznamu platobných operácií je určenie časti obsahu Úverovej zmluvy, v ktorom bolo výslovne

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zmeny pri uplatňovaní DPH z pohľadu platiteľov DPH pri zdaniteľných obchodoch v nadväznosti na vstup CHORVÁTSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE V súvislosti so vstupom Chorvátska

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel Daňovník, ktorý má povinnosť platiť

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou Likvidáciu obchodných spoločností upravuje vo svojich ustanoveniach Obchodný zákonník (

Více