Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů"

Transkript

1 Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů Úvod Krokové motory jsou vhodné pro aplikace, kde je požadováno přesné řízení polohy při nízkých a středních rychlostech, předností jsou i nízké ceny a minimální náklady na údržbu. V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost setkat se s nimi u různých typů tiskáren, zapisovačů a elektrických posuvných zařízení, pozadu nezůstává ale i oblast regulační a řídicí techniky, kde se využívají spolu s převodovkou na změnu mechanických poloh ventilů, směšovačů, posuvy X a Y malých NC strojů aj. Krokový motor je nejjednodušším akčním členem pro převádění digitálního signálu na polohu úhel natočení rotoru. V principu si můžeme krokový motor představit jako synchronní stroj, v němž místo točivého pole, generovaného třífázovým sinusovým napájecím napětím statorového vinutí, je generováno "poskakující" magnetické pole postupným napájením jednotlivých pólových dvojic obdélníkovým proudem Počet stabilních poloh rotoru je pak dán počtem kroků motoru na jednu otáčku. Rozdělení Krokové motorky je možné podle jejich konstrukčního provedení rozdělit do tří základních skupin: Krokové motorky s pasivním rotorem, označované také jako reluktanční, reakční, s proměnnou reluktancí. Jsou to motorky s vyjádřenými póly na statoru i rotoru, využívající výrazně rozdílné magnetické reluktance (vodivosti) v příčné i podélné ose. Podmínkou funkce je rozdílný počet pólů (zubů) na statoru a rotoru. Krokové motorky s aktivním rotorem, jejichž rotor je tvořen permanentním magnetem (odtud i název aktivní). Podle uspořádání pólů magnetu odlišujeme dvě skupiny těchto motorků - s radiálně polarizovaným nebo s axiálně polarizovaným permanentním magnetem. Mají rozdílný počet pólů na statoru i rotoru, přičemž rotorové póly jsou tvořeny permanentními magnety. Krokové motorky hybridní slučují konstrukční principy obou předchozích typů 1

2 a) b) Obr. 1. Magnetický obvod krokového motoru a) s pasivním rotorem b) s aktivním rotorem Z pohledu počtu fází jsou nejčastěji používané dvojfázové a čtyřfázové motory, méně často pak trojfázové Způsoby řízení krokových motorů Základní způsob dělení řízení krokových motorků jsou definované dle způsobu napájení fázových vinutí Unipolární napájení (u motorů s pasivním rotorem) - na vinutí se vždy přivádí proud pouze jedné polarity Bipolární napájení (u motorů s aktivním rotorem) - na vinutí se může přivést proud obou polarit, což umožňuje lepší využití krokového motorku Dle počtu kroků na jednu periodu přiváděných řídicích impulsů se dále dělí na 4-taktní perioda má čtyři takty 8-taktní perioda má osm taktů N-taktní perioda má N taktů Další dělení je také dle počtu fází, které jsou současně buzeny Magnetizace jedné fáze proud je přiváděn do jedné fáze Magnetizace dvou fází proud je přiváděn do dvou fází současně Unipolární řízení U tohoto řízení budeme předpokládat čtyřfázový krokový motorek s pasivním rotorem. Unipolární čtyřtaktní řízení s magnetizací jedné fáze Na obr. 2. je algoritmus spínání při tomto řízení. Buzena je vždy pouze jedná fáze vinutí. Pro tento případ je krok 15. Změnu smyslu otáčení dosáhneme opačným spínáním jednotlivých fází. 2

3 Obr. 2. Algoritmus spínání při unipolárním čtyřtaktním řízení s magnetizací jedné fáze Unipolární čtyřtaktní řízení s magnetizací dvou fází Na obr. 3. je algoritmus spínání pro tento případ. Při tomto způsobu jsou současně spínány dvě sousední fáze. Rovnovážná poloha rotoru bude přesně uprostřed mezi fázemi, které jsou buzeny a oproti předchozímu způsobu řízení s magnetizací jedné fáze je vychýlena o polovinu kroku, tzn. 7,5. Avšak velikost kroku zůstane stejná, tzn. 15. Pro jeden směr musíme spínat v pořadí AB-BC-CD-DA a pro opačný AD- CD-BC-AB. Nevýhodou oproti předešlému způsobu je nutnost buzení dvou fází současně, což zvyšuje odběr proudu. Výhoda je zvýšení statického vazebního momentu, tj. moment, který drží motor v klidové poloze. t t Obr. 3. Algoritmus spínání při unipolárním čtyřtaktním řízení s magnetizací dvou fází Unipolární osmitaktní řízení s magnetizací jedné nebo dvou fází Algoritmus spínání je znázorněn na obr. 4. Jak název napovídá, jde o kombinaci předchozích dvou případů. Postupně se střídá buzení jedné fáze a buzení dvou fází současně. Pořadí spínání je A-AB-B-BC-C-CD-D-AD pro jeden směr a opačně pro druhý směr. Rotor se oproti předchozím případům pootáčí o polovinu kroku. Výhoda tohoto způsobu je v polovičním kroku, tj. 7,5, oproti předcházejícím způsobům, avšak musí být řídicí frekvence spínání dvojnásobná. Musíme si uvědomit, že je různý statický moment při buzení jedné fáze a při buzení dvou fází. Moment je více zvlněn, než při čtyřtaktním řízení, což zvyšuje hlučnost motorku. 3

4 Obr. 4. Algoritmus spínání pro unipolární osmitaktní řízení s magnetizací jedné nebo dvou fází Bipolární řízení U tohoto řízení budeme předpokládat krokový motorek s aktivním rotorem. t Bipolární čtyřtaktní řízení s magnetizací jedné fáze Předpoklad je, že v jednom okamžiku je buzena pouze jedna fáze. Předpokládáme, že fáze A je buzena. Aby se rotor pootočil o jeden krok, musíme fázi A přestat budit a začít budit fázi B, a to buď kladnou nebo zápornou polaritou, což záleží na požadovaném smyslu otáčení hřídele. Algoritmus spínání je na obr. 5. Obr. 5. Algoritmus spínání při bipolárním čtyřtaktním řízení s magnetizací jedné fáze 4

5 Bipolární čtyřtaktní řízení s magnetizací dvou fází Rozdíly mezi tímto a prvním způsobem jsou stejné jako u unipolárním řízení. Algoritmus spínání je na obr. 6. Obr. 6. Algoritmus spínání při bipolárním čtyřtaktním řízení s magnetizací dvou fází Bipolární osmitaktní řízení s magnetizací jedné nebo dvou fází Opět platí, že rozdíly, výhody a nevýhody jsou stejné jako u unipolárním řízení. Algoritmus spínání je na obr. 7. Obr. 7. Algoritmus spínání při bipolárním osmitaktním řízení s magnetizací jedné nebo dvou fází Příklady řízení krokových motorů Unipolární řízení Pro vysvětlení tohoto řízení budeme předpokládat čtyřfázový krokový motorek s pasivním rotorem dle obr. 8., na kterém vidíme řez magnetickým obvodem a vinutí fází. 5

6 Obr. 8. Magnetický obvod krokového motorku s pasivním rotorem Na statoru je 8 zubů spojených jhem. Na každém zubu je cívka vinutí. Dvojice cívek navinutých na protilehlých zubech jsou spojeny a tvoří vždy jednu fázi. Celkem máme 4 fáze - označeny A, B, C, D. Rotor má na svém povrchu směrem do vzduchové mezery 6 zubů a je bez vinutí. Šířka rotorových a statorových zubů je ve vzduchové mezeře stejná. Fáze vinutí jsou připojeny na výstupy ovladače. Ovladač řídí (přes spínací koncové prvky) buzení jednotlivých fázi vinutí v určitém pořadí (podle určitého způsobu řízení), v rytmu řídicích impulsů. V případě, že je fáze vinutí buzena, protéká příslušným vinutím budicí stejnosměrný proud. Obr. 9. Znázornění pohybu rotoru krokového motorku s pasivním rotorem v závislosti na přepínání buzení jednotlivých fází vinutí 6

7 Na obr. 9. je znázorněna situace před připojením pohonu k napájecímu zdroji. Rotor se nachází v jedné z možných náhodných poloh, která je dána zbytkovým (remanentním) magnetismem rotoru. Předpokládejme, že první kombinace sepnutí fází bude (1, 0, 0, 0), což odpovídá tomu, že fázi A teče proud, kdežto fázemi B, C, D proud neteče. Tento stav je na obr. 9a. Je vidět, že rotor se pootočí tak, aby zaujal stav minimální reluktance (minimálního magnetického odporu). Jev lze popsat také tak, že se proti statorovým pólům, které jsou buzeny (nyní pod fázi A), nastavily nejbližší rotorové zuby do souhlasné polohy. Rotor se tak nachází do doby další změny kombinace sepnutí fází v magnetické klidové poloze. Upozorněme nyní na odlišný počet zubů rotoru a statoru (viz obr. 8., resp. 9.) - dochází k tomu, že se rotorové zuby nekryjí se statorovými postupně o 1/4, 1/2, 3/4 rotorové zubové rozteče. Změníme-li nyní kombinaci buzení fází z (1, 0, 0, 0) na (0, 1, 0, 0), tj. bude buzena pouze fáze B, rotor se bude snažit zaujmout takovou polohu, aby vznikl maximální magnetický tok (stav minimální reluktance) - rotor se pootočí skokem vlevo (o jeden krok). V našem případě se rotor pootočí o 1/4 zubové rozteče. Stav motoru je znázorněn nyní na obr. 9b. Při další změně kombinace buzení na stav (0, 0, 1, 0) se pootočí magnetické pole do osy statorových zubů fáze C a rotor se pootočí obdobným způsobem do nové magnetické klidové polohy, která je nyní zobrazena na obr. 9c. Dalším řídicím impulsem se změní fáze na (0, 0, 0, 1) a rotor se opět otočí o 1 krok podle obr. 9d. Následujícím řídicím impulsem se nastaví kombinace buzení fází (1, 0, 0, 0), která odpovídá výchozí situaci a děj se cyklicky opakuje. Popsaný způsob řízení se nazývá jako tzv. unipolární čtyřtaktní s magnetizací jedné fáze viz obr. 2. Krokování motorku neprobíhá skokovou změnou, nýbrž podle obr. 10. Rotor nejprve překývne a teprve potom se ustálí v klidové poloze. Velikost překmitu a časové ustálení kmitů rotoru závisí na momentu setrvačnosti poháněného zařízení. Krokování motorku neprobíhá skokovou změnou, nýbrž podle obr. 10. Rotor nejprve překývne a teprve potom se ustálí v klidové poloze. Velikost překmitu a časové ustálení kmitů rotoru závisí na momentu setrvačnosti poháněného zařízení. Obr. 10. Znázornění pohybu rotoru krokového motorku během jednoho kroku v závislosti na čase 2π Pro uvažovaný druh dosahujeme velikost kroku: Φ = m N kde m je počet fází vinutí statoru a N je počet zubů rotoru. Pro výše uvedený krokový 0 motor (viz. obr. 8., resp. 9) je m = 4 a N = 6 odpovídá krok Φ =15 a motor tedy vykoná 24 kroků za jednu otáčku. 7

8 Zvětšení počtu kroků je možné provést zvětšením počtu zubů rotoru, např. konstrukcí rotoru a pólových nástavců podle obr. 11. Krokový motor podle obr. 11. má opět čtyřfázový stator, tj. 8 pólů, každý pólový nástavec má 3 zuby. Na statoru je tedy 24 zubů, rotor má 30 zubů, pootočení rotoru o jeden krok je: Φ = = Krokový motor tedy vykoná 120 kroků na jednu otáčku. Obr. 11. Princip zvětšení počtu kroků reakčního (reluktančního) krokového motoru 8

9 Obr. 12. Průběhy proudu při různých způsobech unipolárního napájení a) čtyřtaktní s magnetizací jedné fáze, b) čtyřtaktní s magnetizací dvou fází, c) osmitaktní s magnetizací jedné nebo dvou fází Časový průběh výše uvedeného způsobu buzení fází našeho čtyřfázového reakčního motorku v závislosti na řídicím impulsu je na obr. 12a. Je vidět, že v každé periodě řídicího signálu je magnetické pole buzeno pouze jednou ze čtyř fází vinutí. Druhý způsob řízení krokového motorku je zobrazen na obr. 12b. Při tomto způsobu řízení se budí současně vždy dvě blízké fáze: (1, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1). Tímto způsobem řízení se realizuje stejná velikost kroku v předchozím příkladě, neboť se pouze změní klidová magnetická poloha, která je mezi statorovými póly. Nevýhodou tohoto způsobu řízeni je dvojnásobná proudová a tím i výkonová náročnost, která má za následek větší oteplení motoru. Výhodou je zvětšení statického momentu motoru, který je v porovnání s předchozím způsobem buzení asi dvakrát větší. Oběma dosud uvedeným způsobům řízení říkáme "čtyřtaktní", protože se v nich střídají dokola čtyři možné kombinace. Třetí způsob řízení vznikne sloučením prvního a druhého způsobu řízení tak, že vložíme mezi kombinace jednofázové kombinace dvoufázové a vznikne tak "osmitaktní" způsob řízení: (1, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1), (1, 0, 0, 1), (1, 0, 0, 0). Časový průběh osmitaktního řízení vidíme na obr. 9.12c. Výhoda tohoto způsobu řízení je v tom, že zmenšíme základní velikost kroku na polovinu a získáme tak větší,úhlové rozlišení. Protože se střídá při řízení zapojení jedné a dvou fází motorku, nutně se nám i v tomto rytmu mění velikost provozního momentu motorku, takže celkový výsledný moment bude menší než v případě čtyřtaktního řízení s magnetizací dvou fází. 9

10 Bipolární řízení MS s KM Popíšeme si toto řízení u krokových motorů s aktivním rotorem s radiálně polarizovaným permanentním magnetem. Tyto mají magnetický obvod uspořádaný podle obr 13.a). Stator je navinut dvoufázově (počet pólů musí být dělitelný čtyřmi) tak, že ve vybuzeném stavu dané fáze se po obvodu střídají polarity. Rotor s permanentním magnetem má proti statoru poloviční počet pólů. Buzení statoru dvěma napětími fázově posunutými o 90 podle obrázku 13.b) vyvolá pootočení rotoru o jednu rozteč statoru, přičemž je jeho polaritou jednoznačně definován smysl otáčení. Jedná se o řízení bipolární čtyřtaktní s magnetizací jedné fáze. Kromě tohoto řízení můžeme mít i bipolární čtyřtaktním řízení s magnetizací dvou fází nebo bipolární osmitaktní řízení s magnetizací jedné nebo dvou fází. a) b) Obr. 13. a) Magnetický obvod 2-fázového motoru s radiálně polarizovaným magnetem b) bipolární čtyřtaktní řízení s magnetizací jedné fáze Mikrokrokování V některých aplikacích je požadována velice jemná rozlišitelnost polohy, jemnější než krok, který nám umožňuje mechanická konstrukce krokového motorku, neboť je velmi obtížné vyrobit rotor s více jak 50 až 100 zuby a je také nevýhodné pracovat s počtem fází více jak čtyři, neboť neúměrně roste počet spínacích součástek. Existuje způsob řízení krokových motorků známý jako mikrokrokování, který zvětšuje počet kroků na otáčku. V praxi 64 až 128 mikrokroků na jeden krok. Když budeme v jedné fázi postupně snižovat hodnotu budícího proudu a v sousední fázi hodnotu proudu zvyšovat, bude se výsledný vektor magnetické indukce pohybovat mezi krajními polohami, danými vybuzením jednotlivých fází. Pro dvoufázový hybridní motor je pro jeden plný krok motoru požadována rotace magnetického pole o 90 elektrických. Uvažujeme-li dále moment motoru měnící se sinusově s polohou rotoru a mezní vazební moment úměrný proudu fází, můžeme napsat rovnice: M = k i sin( N Φ) A T A 10

11 M B = k i sin( N T B Φ kde k T je konstrukční konstanta motorku a i A a i B proudy v jednotlivých fázích. π ) 2 MS s KM Při provozu s plnou délkou kroku jsou fáze buzeny kladnou nebo zápornou hodnotou proudu o velikosti I a výsledný vektor magnetického pole se pootočí o výše zmíněných ϕ = 90 elektrických. V režimu drobení kroku si tent o úhel ϕ rozdělíme na n mikrokroků, pro velikost proudu jednotlivými fázemi pak platí rovnice: i A = I cos k ϕ n i B = I cos k ϕ π n 2 kde k = 0, 1, 2 Pro uvedený motor budeme uvažovat vykonání čtyř mikrokroků na jeden krok, pro poměry proudů bude platit následující tabulka: Mikrokrok číslo Elektrický úhel ϕ Proud fází A i A Proud fází B i B 0 0 I ,5 0,924 I 0,383 I I 0,707 I 3 67,5 0,383 I 0,924 I I Tab. 1. Velikosti proudu jednotlivými fázemi při mikrokrokování Hodnota mezního vazebního momentu je potom konstantní a odpovídá velikosti momentu, získaného při buzení jedné fáze velikostí proudu I. Na rozdíl od režimu plného krokování, kde je křivka momentu posunována vždy o 90, při mikrokrokování je posunuta vždy o malý přírůstek úměrný velikosti kroku; tedy mikrokrokování nemění sklon křivky statické momentové charakteristiky a nezvětšuje tedy přesnost polohování. Výhody mikrokrokování jsou následující : téměř konstantní točivý moment na jeden krok zmenšení zvlnění momentu se vzrůstajícím počtem mikrokroků pokles hluk úměrně ke zvýšení počtu mikrokroků. Hluk vzniká při velkých změnách proudu a následnou změnou momentu poklesnou přirozené rezonance, neboť došlo k omezení velikosti přechodových dějů mezi jednotlivými polohami kroků zvýšení účinnosti vlivem lepšího využití momentu Nevýhodou mikrokrokování je složitější obvod pro řízení. 11

12 3. Statická momentová charakteristika krokových motorů Statická momentová charakteristika krokových motorků (obr. 14.) je závislost momentu motorku na napájecí frekvenci, která představuje rychlost otáčení motorku. První charakteristika označená M n je tzv. jmenovitá charakteristika, oblast pod touto křivkou zahrnuje stavy, do kterých se motor může dostat z klidu po skokovém připojení řídicích impulzů s danou frekvencí, aniž by ztratil jediný krok. Oblast mezi oběma křivkami se nazývá oblastí kontrolovaného zrychlení. Zde dochází k plynulému postupnému zvyšování řídicí frekvence motoru bez ztráty kroku. Druhá charakteristika označená M max je tzv. mezní. Nad touto křivkou je oblast, v níž dojde i při plynulém zvyšování řídicí frekvence ke ztrátě kroku a v důsledku toho k polohové chybě. Z obou křivek vidíme, že složitějším způsobem řízení lze krokový motor lépe využít. Obr. 14. Statická momentová charakteristika krokového motorku 4. Regulace a napájení mechatronických systémů s krokovými motory Krokový motor je elektricky spojen s elektronickým ovladačem a tvoří tak systém označovaný pojmem krokový pohon, znázorněný blokovým schématem na obr. 15. NZ ŘG ŘL RG Řízení rychlosti Řízení směru EK ELEKTRONICKÝ OVLADAČ VSZ1 VSZ2 VSZ3 VSZ4 KM KROKOVÝ MOTOR Obr. 15. Blokové schéma pohonu s krokovým motorem. Elektronický ovladač krokového motoru řídí funkční pohyby a režimy jeho chodu v závislosti na vstupní informaci. Funkční (a univerzální) částí ovladače daného motoru jsou rozdělovač řídících signálů označovaný jako elektronický komutátor (EK) s výkonovými spínacími zesilovači (VSZ) v počtu odpovídajícímu počtu fází motoru. Obvody řídící logiky (ŘL) jsou dané určitou aplikací a napájené generátorem řídícího signálu (ŘG, zpravidla řízený oscilátor). Druhým vstupem komutátoru je signál směru pohybu z reverzačního generátoru (RG), symbolem (NZ) je označen napájecí zdroj. 12

13 Na obr. 16 je uvedeno schéma zapojení výkonového spínacího zesilovače pro krokový motor s aktivním rotorem (bipolární řízení), umožňující obě polarity napájecího proudu. Pro unipolární řízení s jednou polaritou proudu je výkonový obvod jednodušší - obr. 17. Obr. 16. Schéma výkonového spínacího zesilovače pro krokový motor s aktivním rotorem (bipolární řízení) + VT1 VD2 U d i x u x VD1 VT2 Obr. 17. Zapojení jedné fáze výkonového spínacího zesilovače pro krokový motor s pasivním rotorem (unipolární řízení) 5. Příklady provedení krokových motorů 13

Pohony s krokovými motorky

Pohony s krokovými motorky Pohony s krokovými motorky V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost setkat se s

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory

Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory 1. SRM Mechatronické systémy se spínaným reluktančním motorem (Switched Reluctance Motor = SRM) mají několik předností ve srovnání s jinými typy

Více

KROKOVÉ MOTORY. Výhody krokových motorů. a jejich nevýhody

KROKOVÉ MOTORY. Výhody krokových motorů. a jejich nevýhody KROKOVÉ MOTORY Při konstrukci strojů a přístrojů se často setkáváme s potřebou přesného polohování jejich pohyblivých částí. Použijeme-li k pohonu stejnosměrné (DC) nebo střídavé (AC) y, je přesné polohování

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů Ing. Pavel Rydlo KROKOVÉ MOTORY A JEJICH ŘÍZENÍ Studijní texty

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru - 1 - Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Úvod Spínaný reluktanční motor (SRM) je rotační elektrický stroj, kde jak stator, tak rotor má vyniklé póly. Statorové

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

i β i α ERP struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha Indukční stroje asynchronní motory Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha 1 Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste. Rozdělení podle toku

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

AKČNÍ ČLENY. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány.

AKČNÍ ČLENY. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány. Akční členy Jsou to všechny prvky, které jsou určené k využití zpracované informace, tzn. prvky na konci řetězce zpracování informace. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány. Pohony

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh bezkartáčového stejnosměrného motoru autor: Vojtěch Štván 2012 Anotace Tato

Více

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Digital Control of Electric Drives Vektorové řízení asynchronních motorů České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická B1M14DEP O. Zoubek 1 MOTIVACE Nevýhody skalárního řízení U/f: Velmi nízká

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

1. Regulace proudu kotvy DC motoru 1. Regulace proudu kotvy DC motoru Regulace proudu kotvy u stejnosměrných pohonů se užívá ze dvou zásadních důvodů: 1) zajištění časově optimálního průběhu přechodných dějů v regulaci otáček 2) možnost

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory Speciální stroje Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory P1 Krokový motor vykonává funkční pohyb nespojitě po stupních které se nazývají krokem Rotor z permanentního magnetu zaujme

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 19. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

Elektromechanické akční členy (2-0-2) Přednášky: Elektromechanické akční členy (2-0-2) 1. Řízený pohyb v mechanických soustavách Všeobecně, motiv, princip. Zdroje zobecněných sil v mechanických soustavách. Přehled, typové a výkonové rozdělení

Více

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení 1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 1 Toroidní generátor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Běžné generátory lze zpravidla použít i jako motory a naopak. To je důvod, proč u nich nelze dosáhnout účinnosti přesahující 100%. Příčinou je

Více

Ověření principu motorgenerátoru

Ověření principu motorgenerátoru Ověření principu motorgenerátoru Ing. Ladislav Kopecký, prosinec 27 Nejdříve stručně popíšeme, o co se jedná. Základem je dvoufázový generátor, který má minimálně dvě statorové cívky a jejich výstupní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Krokové motory Ondřej Novotný 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra elektrických pohonů a trakce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra elektrických pohonů a trakce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení krokového motoru pomocí platformy TI Autor práce: Daniel Madara Vedoucí práce:

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

5. Elektrické stroje točivé

5. Elektrické stroje točivé 5. Elektrické stroje točivé Modelováním točivých strojů se dají simulovat elektromechanické přechodné děje v elektrizačních soustavách. Sem patří problematika stability, ostrovní provoz, nebo jen rozběhy

Více

Skalární řízení asynchronních motorů

Skalární řízení asynchronních motorů Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s transformátorovou vazbou 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité

Více

Řízení otáček krokového motoru

Řízení otáček krokového motoru Řízení otáček krokového motoru Speed control stepper František Friedl Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Úkolem bakalářské práce bylo provést způsob řízení krokového motoru pomocí změny frekvence pulzů.

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 7-8 Jindřich Sadil Generátory střídavého proudu osnova Indukované napětí vodiče a závitu Mg obvody Úvod do strojů na střídavý proud Synchronní stroje princip,

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Přímá regulace momentu

Přímá regulace momentu Přímá regulace momentu Metoda přímé regulace momentu podle Depenbrocka - poprvé publikována M. Depenbrockem z TU Bochum v roce 1985 - v aplikacích využívá firma ABB (lokomotivy, pohony všeobecného užití)

Více

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie 21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie a) Výroba střídavého proudu (trojfázový generátor střídavého proudu, třífázová soustava napětí, spotřebitelská elektrická rozvodná síť, různé typy elektráren)

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM Stejnosměrný motor Cíle cvičení: Naučit se - zapojení motoru s cizím buzením - postup při spouštění - reverzace chodu - vliv napětí na rychlost otáčení - vliv buzení na rychlost otáčení - vliv spouštěcího

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru

Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru 1 Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru Stabilita chodu synchronního generátoru je dána synchronizačním výkonem, který stroj udržuje v synchronním chodu. Protože synchronizační výkon

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odměřovací zařízení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odměřovací zařízení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odměřovací zařízení Odměřovací zařízení podávají informace o poloze nástroje vůči obrobku a o odjeté dráze.

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu Odstředivý regulátor předstihu zážehu Legenda: 7-základová deska odstředivého regulátoru, 8-čep otočného závaží, 9-otočné závaží, 10- pružina, 11- kulisa s vačkou, Rozdělovač zapalovacích impulsů s odstředivým

Více

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE USPOŘÁDÁNÍ SYNCHRONNÍHO STROJE Stator: Trojfázové vinutí po 120 Sinusové rozložení v drážkách Připojení na trojfázovou síť Rotor: Budicí vinutí napájené

Více

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast: Fyzika Vzdělávací

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace s krokovými motory Tomáš Bezděk 2014 Abstrakt Předkládaná bakalářská

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Řízení asynchronních motorů

Řízení asynchronních motorů Řízení asynchronních motorů Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed 1 Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2017 V článku Ecklinův generátor a spínaný reluktanční motor jsem popsal techniku, jak v jednofázovém reluktančním motoru

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

16. Řídící a akční členy :

16. Řídící a akční členy : 16. Řídící a akční členy : Řídící člen -je část regulačního obvodu do kterého vstupuje řídící veličina w a rozdělujeme je na Elektrické ( spínače, potenciometry, regul.transformátory, řídící PC, apod.)

Více

Elektromechanický oscilátor

Elektromechanický oscilátor - 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Systémy analogových měřicích přístrojů

Systémy analogových měřicích přístrojů Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (18) VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (11) (51) Int. Cl. G 01 N 24/00 (BI) (22) Přihlášeno 21 01 82 [21) (PV 419-82) (40) Zveřejněno 15 09 B3 ÚRAD PRO VVNAlEZY

Více

ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů

ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 25. 3. 2014

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Obr. 1 Konstrukce a charakteristika elektromagnetu s podélným tahem teoretická přerušovaně, skutečná plně

Obr. 1 Konstrukce a charakteristika elektromagnetu s podélným tahem teoretická přerušovaně, skutečná plně POHYBOVÉ MECHANISMY ELEKTROMAGNETY Nejjednodušší akční členy, převádějící energii elektrickou na mechanickou jsou stejnosměrné elektromagnety. Každý pohybový elektromagnet má pevnou část, jho (jádro) s

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více