ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015"

Transkript

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2015 Predkladá: JUDr. Matúš Mních Spracoval: Ing. Andrea Mäsiarová V Zázrivej, dňa Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet schválený OZ dňa , uznesením č. 2/2016

2 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2

3 1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Zázrivá na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 6/2014 Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 2/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. 3/ tretia zmena schválená dňa uznesením č. 3/ štvrtá zmena schválená dňa uznesením č. 4/ piata zmena schválená dňa uznesením č. 4/ šiesta zmena schválená dňa uznesením č. 5/ siedma zmena schválená dňa uznesením č. 6/ ôsma zmena schválená dňa uznesením č. 6/ deviata zmena schválená dňa uznesením č. 7/ desiata zmena schválená dňa uznesením č. 7/2015 Rozpočet obce k Schválený rozpočet Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť Príjmy celkom , , ,60 Bežné príjmy , , ,05 Kapitálové príjmy 5 000, , ,40 Finančné príjmy 0, , ,74 Príjmy RO s právnou subjektivitou , , ,41 Výdavky celkom , , ,03 Bežné výdavky , , ,97 Kapitálové výdavky , , ,27 Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 Výdavky RO s právnou subjektivitou , , ,79 Rozpočet obce 0,00 0, ,57 3

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok , ,60 99,46 Príjmy spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu. Z rozpočtovaných celkových príjmov ,77 EUR bol skutočný príjem k v sume ,60 EUR, čo predstavuje 99,46% plnenie. 1. Bežné príjmy: , ,05 99,95 Z rozpočtovaných celkových príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,05 EUR, čo predstavuje 99,95% plnenie. a) Bežné príjmy - daňové príjmy: , ,44 99,98 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,26 EUR, čo je 99,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,12 EUR, dane zo stavieb boli v sume ,80 EUR a dane z bytov boli v sume 242,34 EUR. Daň za psa 1 197,99 EUR Daň za ubytovanie 2 626,50 EUR Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ,36 EUR b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: ,03 99,88 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,58 EUR, čo je 99,97 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume ,66 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume ,92 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,55 EUR, čo je 99,47 % plnenie. Z toho: - Administratívne poplatky ,50 EUR 4

5 - Pokuty, penále a iné sankcie 50,00 EUR - Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 3 392,00 EUR. Ide o príjem za služby vyhlásenie v MR, poplatok DS, požičovné KD, kopírovanie, predaj známok pre psov, odpadových košov, suvenírov... - Poplatky za školy a školské zariadenia 2 070,00 EUR - Poplatky za zničený inventár KD 108,05 EUR Úroky z tuzemských vkladov Z rozpočtovaných 20,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 13,78 EUR, čo je 68,90% plnenie. Ostatné príjmy príjmy z odvodov z hazardných hier a príjmy z dobropisov Z rozpočtovaných 1 805,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 1 803,12 EUR, čo je 99,90 % plnenie. c) Prijaté bežné granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov ,00 EUR bol skutočný príjem vo výške ,58 EUR, čo predstavuje 99,91% plnenie. P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. Krajský školský úrad ,00 Prenesené kompetencie 2. Krajský školský úrad 3 378,00 Vzdelávacie poukazy 3. Krajský školský úrad 3 418,00 Príspevok predškolákom 4. Krajský školský úrad 3 427,00 Príspevok pre žiakov zo soc.znevýh.prostr. 5. Krajský školský úrad 803,00 Príspevok na učebnice ZŠ 6. MK SR 1 000,00 Zázrivské dni 7. MK SR 800,00 Knižnica 8. MDVaRR SR 2 528,67 Stavebný úrad 9. OÚ Dolný Kubín 2 932,74 Matrika 10. OÚ Dolný Kubín 897,27 Register obyvateľstva 11. OÚ Dolný Kubín 1 122,48 Voľby referendum 12. OÚ Žilina 117,46 Cestná doprava 13. OÚ Žilina 254,57 Životné prostredie 14. ÚPSVaR Dolný Kubín ,59 Aktivační, koordinátori, nové miesta 15. ÚPSVaR Dolný Kubín 470,40 Rodinné prídavky 16. ÚPSVaR Dolný Kubín 7 645,15 Deti v hmotnej núdzi 17. VÚC Žilina 1 000,00 Halušky 18. VÚC Žilina 300,00 Zázrivské dni 19. SAŽP 4 916,25 Publikácia Zázrivskými lazmi 20. Ostatné 40,00 Dary: Mikuláš Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: , ,40 100,00 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,40 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie. 5

6 a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,40 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Z toho je príjem z predaja pozemkov v sume 8 944,40 EUR a príjem z predaja Cenných papierov v sume ,00 EUR. b) Prijaté kapitálové granty a transfery: Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1. Občania 200,00 Územný plán 3. Príjmové finančné operácie: , ,74 98,26 Z rozpočtovaných finančných príjmov ,77 EUR bol skutočný príjem k v sume ,74 EUR, čo predstavuje 98,26% plnenie. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2015 zo dňa bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume ,00 EUR a uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2015 zo dňa bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume ,00 EUR na spoluúčasť obce na projekte Modernizácia verejného osvetlenia. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon ZŠ z roku 2014 v sume 8 130,00 EUR. V roku 2015 boli použité prostriedky z predchádzajúcich rokov z Fondu opráv bytov v sume 1 843,38 EUR na výmenu plynových kotlov. V roku 2015 boli vrátené finančné prostriedky občanom, ktorých žiadosti neboli zapracované do Územného plánu č.2 v sume ,59 EUR. V roku 2015 bol obci poskytnutý krátkodobý bankový úver v sume ,77 EUR na spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu Modernizácia verejného osvetlenia, na realizáciu ktorého Obec Zázrivá požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o nenávratný finančný príspevok. 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: , ,41 101,90 v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Základná škola 1 969, ,99 114,63 Centrum voľného času 1 931, ,00 100,00 Školská jedáleň 8 384, ,42 100,00 Školský klub detí 1 206, ,00 100,00 Materská škola 1 650, ,00 100,00 Spolu , ,41 101,90 6

7 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola 0 EUR 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok , ,03 96,97 Výdavky spolu za obec aj rozpočtovú organizáciu. Z rozpočtovaných celkových výdavkov ,77 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,03 EUR, čo predstavuje 96,97 % plnenie. 1. Bežné výdavky : , ,97 96,89 Z rozpočtovaných celkových výdavkov ,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,97 EUR, čo predstavuje 96,89 % plnenie. v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výkonné a zákonodarné orgány , ,02 91, Finančné a rozpočtové záležitosti 2 350, ,58 98, Matrika 2 935, ,74 99, Všeobecné verejné služby 1 126, ,48 99, Transakcie verejného dlhu 1 555, ,85 99, Ochrana pred požiarmi 5 000, ,52 85, Cestná doprava , ,75 99, Nakladanie s odpadmi , ,33 99, Rozvoj bývania 8 291, ,01 98, Rozvoj obcí , ,08 99, Verejné osvetlenie , ,55 99, Všeobecná zdravotná starostlivosť 2 800, ,31 85, Rekreačné a športové služby 8 380, ,60 91, Kultúrne služby , ,33 98, Vysielacie a vydavateľské služby 2 000, ,74 86, Náboženské a iné spoločenské služby 6 491, ,89 87, Predprimárne vzdelávanie , ,40 100, Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne 1 050,00 794,00 75, Rodina a deti , ,24 97, Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi 8 200, ,55 85,95 Spolu , ,97 96,89 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných ,19 EUR bolo skutočné čerpanie k v sume ,11 EUR, čo je 99,22 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, hl. kontrolóra, knižnice, kultúrneho domu, materskej školy a pracovníkov zamestnaných na dohody. 7

8 b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných ,59 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,68 EUR, čo je 98,05 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných ,62 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,77 EUR, čo je 95,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných ,60 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,56 EUR, čo predstavuje 94,50 % čerpanie. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom Z rozpočtovaných 1 555,00 EUR bolo skutočne čerpané k v sume 1 553,85 EUR, čo predstavuje 99,93 % čerpanie. 2. Kapitálové výdavky : , ,27 98,13 v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výkonné a zákonodarné orgány 8 000, ,60 99, Výstavba 2 500, ,00 100, Cestná doprava 7 800, ,13 99, Rozvoj bývania 1 000,00 150,00 15, Rozvoj obcí , ,48 96, Verejné osvetlenie , ,03 100, Všeobecná zdravotná starostlivosť ,00 0,00 0, Kultúrne služby 600,00 231,03 38,51 Spolu , ,27 98,13 a) Výkonné a zákonodarné orgány Ide o nasledovné investičné akcie : - Koliba v sume 5 313,60 EUR, - Tržnica v sume 2 674,00 EUR. b) Výstavba Ide o nasledovné investičné akcie : - čistopis a zmeny Územný plán č.2 v sume 2 500,00 EUR. c) Cestná doprava Ide o nasledovné investičné akcie : - Rekonštrukcia most Ráztoky Borončo v sume 2 975,13 EUR, - Sypač samonakladací v sume 2 400,00 EUR, - Projekt Zastávka pri ZŠ v sume 2 400,00 EUR. d) Rozvoj bývania Ide o nasledovné investičné akcie : - Bytovka meranie polohopisu v sume 150,00 EUR. 8

9 e) Rozvoj obcí Ide o nasledovné investičné akcie : - Výstavba námestia v sume ,48 EUR. f) Verejné osvetlenie Ide o nasledovné investičné akcie : - Modernizácia verejného osvetlenia v sume ,03 EUR. g) Kultúrne služby Ide o nasledovné investičné akcie : - rekonštrukcia Starý kostolík v sume 231,03 EUR. 3. Výdavkové finančné operácie : 0,00 0,00 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: , ,79 95,72 v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Základná škola , ,61 94,45 Centrum voľného času , ,00 100,00 Školská jedáleň , ,20 100,00 Školský klub detí , ,36 94,23 Materská škola , ,62 99,26 Spolu , ,79 95,72 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Skutočné čerpanie k v sume ,47 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ. b) Poistné a príspevok do poisťovní Skutočné čerpanie k v sume ,67 EUR. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby Skutočné čerpanie k v sume ,11 EUR. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, hmotná núdza a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Skutočné čerpanie k v sume 1 617,54 EUR. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola 0 EUR 9

10 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie obce Skutočnosť k Bežné príjmy spolu ,46 bežné príjmy obce ,05 bežné príjmy RO ,41 Bežné výdavky spolu ,76 bežné výdavky obce ,97 bežné výdavky RO ,79 Bežný rozpočet ,70 Kapitálové príjmy spolu ,40 kapitálové príjmy obce ,40 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu ,27 kapitálové výdavky obce ,27 kapitálové výdavky RO 0,00 Kapitálový rozpočet ,87 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,17 Vylúčenie z prebytku ,21 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,38 Príjmy z finančných operácií ,74 Výdavky z finančných operácií 0 Rozdiel finančných operácií ,74 PRÍJMY SPOLU ,60 VÝDAVKY SPOLU ,03 Hospodárenie obce ,57 Vylúčenie z prebytku ,21 Upravené hospodárenie obce ,36 Prebytok rozpočtu v sume ,57 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, z fondu prevádzky, údržby a opráv a z účelovo poskytnutých preddavkov v sume ,21 EUR navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu ,36 EUR V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume ,69 EUR, a to na: - normatívne finančné prostriedky na prevádzkové náklady pre školy ,69 EUR b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR Rodinné prídavky v sume 23,52 EUR 10

11 c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 120,00 EUR d) nevyčerpané prostriedky z účelovo poskytnutých preddavkov od občanov na Územný plán v sume 5 940,00 EUR Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške ,36 EUR. 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k ,20 Prírastky z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 3/2015 zo dňa ,04 Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 4/2015 zo dňa (modernizácia VO) - uznesenie č. 7/2015 zo dňa (modernizácia VO) , ,00 KZ k ,24 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica obce o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,15 Prírastky - povinný prídel 1 % 1 108,77 Úbytky - regeneráciu PS 697,21 - darčeky v predvianočnom období 346,00 - odchod do dôchodku 100,00 KZ k ,71 11

12 6. Bilancia aktív a pasív k v EUR Obec: A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,78 Neobežný majetok spolu , ,38 Dlhodobý nehmotný majetok , ,46 Dlhodobý hmotný majetok , ,64 Dlhodobý finančný majetok , ,28 Obežný majetok spolu , ,35 Zásoby 1 797, ,39 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,52 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky , ,58 Finančné účty , ,86 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 3 295, ,05 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,78 Vlastné imanie , ,69 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , ,69 Záväzky , ,16 Rezervy 1 500, ,00 12

13 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,21 Dlhodobé záväzky 439,38 405,38 Krátkodobé záväzky , ,58 Bankové úvery a výpomoci 0, ,99 Časové rozlíšenie , ,93 RO (Základná škola s materskou školou): A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,45 Neobežný majetok spolu , ,89 Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 Dlhodobý hmotný majetok , ,89 Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 Obežný majetok spolu , ,24 Zásoby 2 108, ,09 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 31,24 10,84 Finančné účty , ,31 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 971,13 965,32 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,45 Vlastné imanie 12,99 76,03 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 13

14 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia 12,99 76,03 Záväzky , ,86 Rezervy 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,52 Dlhodobé záväzky 968,13 886,99 Krátkodobé záväzky , ,35 Bankové úvery a výpomoci 2,15 0,00 Časové rozlíšenie , ,56 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - rezerva na audit 1 600,00 EUR - zúčtovanie medzi subjektami VS ,21 EUR - sociálny fond 405,38 EUR - voči dodávateľom ,10 EUR - prijaté preddavky ,02 EUR - iné záväzky 66,00 EUR - voči zamestnancom 9 870,13 EUR - voči poisťovniam 6 162,32 EUR - voči daňovému úradu 902,01 EUR V roku 2015 bol obci poskytnutý krátkodobý bankový úver v sume ,77 EUR na spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu Modernizácia verejného osvetlenia, na realizáciu ktorého Obec Zázrivá požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o nenávratný finančný príspevok. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 14

15 Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) TJ Fatran - bežné výdavky 4 644,00 EUR 4 644,00 EUR 0, K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 10. Podnikateľská činnosť Obec nepodniká. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel vrátenie v roku 2015 Rozdiel vrátenie v roku 2016 ZŠ Zázrivá , , ,31 105,71 z toho: Školská jedáleň , ,20 0,00 0,00 Školský klub detí , , ,64 0,00 Centrum voľného času , ,00 0,00 0,00 Materská škola , ,62 212,67 105,71 15

16 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel - vrátenie Krajský školský úrad prenesené kompetencie , ,00 0,00 Krajský školský úrad vzdelávacie poukazy 3 378, ,00 0,00 Krajský školský úrad znev.soc.prostredie 3 427, ,00 0,00 Krajský školský úrad učebnice ZŠ 803,00 803,00 0,00 b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Krajský školský úrad príspevok predškolákom Bežné výdavky 3 418, ,00 0,00 MK SR Zázrivské dni Bežné výdavky 1 000, ,00 0,00 MK SR knižnica Bežné výdavky 800,00 800,00 0,00 MDVaRR SR stavebný úrad Bežné výdavky 2 528, ,67 0,00 OÚ Dolný Kubín matrika Bežné výdavky 2 932, ,74 0,00 OÚ Dolný Kubín REGOB Bežné výdavky 897,27 897,27 0,00 OÚ Dolný Kubín voľby Bežné výdavky 1 122, ,48 0,00 OÚ Žilina cestná doprava Bežné výdavky 117,46 117,46 0,00 OÚ Žilina životné prostredie Bežné výdavky 254,57 254,57 0,00 ÚPSVaR D. Kubín - aktivační Bežné výdavky , ,59 0,00 ÚPSVaR D. Kubín prídavky Bežné výdavky 470,40 470,40 0,00 ÚPSVaR D. Kubín hmotná núdza c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Bežné výdavky 7 645, ,15 0,00 Obec v roku 2015 poskytla finančné prostriedky obci Oravský Podzámok Spoločný školský úrad, v sume 354,00. 16

17 e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma prijatých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel VÚC Žilina Halušky 1 000, ,00 0,00 VÚC Žilina Zázrivské dni 300,00 300,00 0, Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č.1 Záverečného účtu. Vypracovala: Ing. Andrea Mäsiarová Predkladá: JUDr. Matúš Mních 13. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške ,36 EUR. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce DOMADICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Štefánia Klimentová Jana Slušná V Domadiciach dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017.

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Jaroslav Kopčan Spracoval: Mária Divékyová V Borčanoch, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 20. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Róbert Katuš Spracovala: Katarína Kerestyová V Kašove dňa 31.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Vincent Ivanecký, starosta obce Spracoval: Ružena Repaská V Kokošovciach dňa 24.02.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 NÁVRH Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Janka Janšová Spracoval: Ing. Miroslav Chromek, Helena Péterová V Teplom Vrchu dňa 21.5.2015 Návrh záverečného účtu

Více

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 V Palíne, máj 2014 Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 15.3.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.3.2017

Více

V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 V Zázrivej, marec 2014 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet Obce Palín

Záverečný účet Obce Palín Záverečný účet Obce Palín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Spracoval: Cupríková Zuzana V Palíne, dňa 08.06.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015 Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015 Predkladá : Stanislav ČURILLA, starosta obce Spracoval: Jitka PUHALLOVÁ V Kaľave dňa 13.06.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016 Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016 Predkladá: Martin Španko-starosta Spracoval: Iveta Moravčíková V Malužinej, dňa 29.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.04.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Kotešová

Záverečný účet Obce Kotešová Záverečný účet Obce Kotešová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr., Mgr. Peter Mozolík Spracoval: Daniela Hozáková V Kotešovej, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ján Bartoš, starosta obce V Kurime dňa 16. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. mája 2016 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016

Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016 Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016 Predkladá : Viliam Jurko Spracoval: Ing. Lenka Štofková V Ličartovciach dňa 19.04.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.05.2017 Záverečný

Více

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 V Čabe, 01.marec 2018 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 02.05.2016 Návrh záverečného účtu

Více

Záverečný účet Obce Laškovce

Záverečný účet Obce Laškovce Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ladislav Janko Spracoval: Ing. Jana Krajňaková V Laškovciach dňa 12.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013 V Borskom Svätom Jure, 6. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor

Více

Záverečný účet Obce LÁB. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce LÁB. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce LÁB a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Spracovala: Marián Moravčík Katarína Kovárová V Lábe dňa 31.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2015

Více

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015 Predkladá : Branislav Čižmárik, starosta obce Spracoval: Ing. Jaroslava Hýblová, účtovníčka V Nemeckej dňa 11.5.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Predkladá : Dušan Ondruška Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 09.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Predkladá : Július Krištof v.z. Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 08.03.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.03.2018 Záverečný

Více

Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Martin Šujan, starosta obce Spracoval: Silvia Gromová, účtovníčka V Poluvsí, dňa 30.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2016

Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2016 Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2016 Vo Vitanovej, apríl 2017 Spracovala: Štefánia Lanďáková Návrh záverečného účtu vyvesený dňa: 07.04.2017 Návrh záverečného účtu zvesený dňa: Záverečný účet schválený

Více

V Zbudzi, február Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014

V Zbudzi, február Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014 V Zbudzi, február 2015 Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016

Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016 Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016 Predkladá: Ing. Jozef Murina Spracoval: Ing. Miroslava Hutníková V Liskovej dňa 12.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.6.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 19.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Renáta Šangalová Spracoval: Mgr. Renáta Šangalová V Oravskom Bielom Potoku dňa 30.05.2016 Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Mgr. Jana Gazdičová, starostka Spracovala: Benková Jana V Liptovskej Porúbke dňa 01.06.2015 Návrh záverečného účtu

Více

Záverečný účet Obce LIETAVA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce LIETAVA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce LIETAVA a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing Milan Matejkov, hlavný kontrolór obce Spracoval: Ľudmila Mojíková V Lietave dňa 10.3.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

OBEC KRÁSNA VES. Záverečný účet Obce Krásna Ves. a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Ing. Milan Došek. Spracoval: Ing.

OBEC KRÁSNA VES. Záverečný účet Obce Krásna Ves. a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Ing. Milan Došek. Spracoval: Ing. OBEC KRÁSNA VES Záverečný účet Obce Krásna Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Milan Došek Spracoval: Ing. Eva Janegová V Krásnej Vsi, dňa 11.03.2016 Záverečný účet vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Predkladá : Endre Vincze Spracoval: Ágnes Molnár V Drni, dňa 28.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.05.2018 Záverečný účet schválený OZ

Více

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 Predkladá: Eva Egryová Spracoval: Eva Egryová V Ďurkovciach, 13.júna 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016. Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce JOVICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce JOVICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 NÁVRH Záverečný účet Obce JOVICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: František Barci Spracovala: Ildikó Lukácsová V Joviciach, dňa: 22.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesené na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Radošovce a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Miroslav Remenár, starosta obce Spracoval: Mgr. Lívia Gulová V Radošovciach dňa 30.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 V Petrovej Vsi február 2014 Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 V Čiližskej Radvani, máj 2018 Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania

Více

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ratková a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 9.6.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016 Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2013 V Streženiciach, marec 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov

Více

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 N Á V R H Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Guláková Simona Spracoval: Weissová Helena V Svätom Antone dňa 17. 4. 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Více

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015 Vo Vrbove, jún 2015 Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce J A C O V C E. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce J A C O V C E. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce J A C O V C E a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Jacovce Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 2. 6. 2017 Dátum začiatku lehoty pripomienkového 5. 6. 2017 konania

Více

Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Ondrej Kuhajda Spracoval: Marcela Mišáková V Brestovanoch, dňa 2.6.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Spracoval: Bc Vladimír Baran Záverečný účet schválený OZ dňa 17.6.2016 uznesením č. A-10.7/2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.6.2016 V Smilne

Více

Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016

Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016 Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016 Predkladá : Ing. Lucia Remková Spracoval: Ing. Lucia Remková V Polianke dňa 06.06.2017 Návrh záverečného účtu č. 2 vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.06.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce H l a d o v k a

Záverečný účet Obce H l a d o v k a Záverečný účet Obce H l a d o v k a a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr. Marián Brnušák Spracoval: Mgr. Helena Harmatová V Hladovke, dňa 25.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Více

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016 V Bajerove, február 2017 Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Více

Záverečný účet obce BRACOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 N Á V R H

Záverečný účet obce BRACOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 N Á V R H OB E C B R A C O V C E 0 7 2 0 5 O K R. M I C H A L O V C E Záverečný účet obce BRACOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 N Á V R H Predkladá : PhDr. Kolesnáčová Ivana V Bracovciach... starostka obce

Více

Záverečný účet Obce Teplý Vrch za rok 2016

Záverečný účet Obce Teplý Vrch za rok 2016 Záverečný účet Obce Teplý Vrch za rok 2016 Predkladá : Janka Janšová Spracoval: Ing. Miroslav Chromek V Teplom Vrchu dňa 16.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 1.6.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 16.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Návrh Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Guláková Simona Spracoval: Weissová Helena V Svätom Antone dňa 28. 3. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce B U D Č A a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. František Moravec starosta obce Spracoval: Anna Lukáčová - ekonómka V Budči, dňa 10.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016

Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016 Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 10.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 15.05.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009 V Hornom Dubovom Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Horné Dubové dňa 25.6.2010 Uznesením č. 12 /2010 Záverečný účet obce za rok 2009 OBSAH : 1. Rozpočet

Více

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016 NÁVRH Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016 Predkladá : Július Vachmanský Spracovala: Anna Grunvalská V Mlynici dňa 27.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.5.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Chrenovec-Brusno a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Tibor Čičmanec, starosta obce Spracoval: Ľudmila Ďurdinová V Chrenovci-Brusne dňa 5. júna 2017 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Palín za rok 2012 V Palíne, máj 2013

Záverečný účet Obce Palín za rok 2012 V Palíne, máj 2013 V Palíne, máj 2013 Záverečný účet Obce Palín za rok 2012 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

Více

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014 Záverečný účet Obce Bretejovce za rok Predkladá : Emília Kővérová Spracoval: Emília Kővérová V Bretejovciach dňa 20.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 8.6.2015 Záverečný účet

Více

Návrh záverečného účtu Obce Veľký Kýr. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Návrh záverečného účtu Obce Veľký Kýr. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Návrh záverečného účtu Obce Veľký Kýr a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Judita Valašková Spracoval: Erika Együd Vo Veľkom Kýre dňa 15.3.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014 V Kružnej, apríl 2015 Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok Záverečný účet obce za rok OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 4. Vysporiadanie schodku

Více

Záverečný účet Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jaroslava Olšiaková Spracoval: Jaroslava Olšiaková V Rimavskej Bani dňa 02.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2017

Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2017 Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2017 Predkladá: Spracoval: Andrašková Stanislava V Mníšku nad Hnilcom, dňa 01.06.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Chrenovec-Brusno a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Tibor Čičmanec, starosta obce Spracoval: Ľudmila Ďurdinová V Chrenovci-Brusne dňa 31. mája 2018 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2016

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2016 Záverečný účet Obce Bretejovce za rok Predkladá : Emília Kővérová Spracoval: Emília Kővérová V Bretejovciach dňa 17.2.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.2.2017 Záverečný účet

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Skutočnosť k Rozpočet po zmenách na rok 2015 O. Skutočnosť k

Skutočnosť k Rozpočet po zmenách na rok 2015 O. Skutočnosť k Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia z Environmentálneho fondu v sume 100 000,- na kanalizáciu bola určená ako príjem na kapitálové výdavky, ale do príjmov

Více

Záverečný účet Obce Malý Krtíš. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Malý Krtíš. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Malý Krtíš a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Václav Hájevský, starosta obce Spracoval: Valéria Ďurová V Malom Krtíši, dňa 19.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 23.03.2016 Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce LADA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce LADA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce LADA a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Milan Hudák, starosta obce Spracoval: Ing. A.Imrichová, odb.ref. V Lade dňa 19.05.2017 Návrh záverečného účtu na úradnej

Více

V Beckove, 13. jún Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013

V Beckove, 13. jún Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013 V Beckove, 13. jún 2014. Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Více

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Bc. Ľuboš Gál Spracoval: Ing. Mária Koteková V Ivanke pri Nitre dňa31.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

V Beckove 10. jún 2016

V Beckove 10. jún 2016 V Beckove 10. jún 2016 Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2015 Záverečný účet obce za rok 2015 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2015 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Bc. Ľuboš Gál Spracoval: Ing. Mária Koteková V Ivanke pri Nitre dňa31.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet obce Nálepkovo

Záverečný účet obce Nálepkovo 2014 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Rozpočet obce na rok 2014... 1 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014... 2 3. Rozbor

Více

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016 Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016 Predkladá : Viera Hvizdáková Spracoval: Dana Randová V Paštinej Závade, dňa 01.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.03.2017 Záverečný

Více

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017 Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017 V Obišovciach, marec 2018 1 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 4. Prebytok/schodok

Více

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016 Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016 V Obišovciach, marec 2017 1 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 4. Prebytok/schodok

Více

Záverečný účet obce Visolaje. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce Visolaje. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce Visolaje a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Vincenc Hrenák, starosta obce Spracoval: Ing. Marek Ďuriš Vo Visolajoch dňa 12.6.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet mesta Stupava. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet mesta Stupava. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet mesta Stupava a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Mgr. Zuzana Lovíšková Spracoval: Daniela Drahošová V Stupave dňa 31.03. 2015. Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více