ROS primární plnění dokumentace pro editory. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROS primární plnění dokumentace pro editory. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému"

Transkript

1 ROS primární plnění dokumentace pro editory Součást projektu 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Česká republika - Český statistický úřad Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSČ IČ: Adastra, s.r.o. Benešovská 1926/ Praha 10 info@adastragrp.com

2 Firma Jméno/Funkce Datum Podpis Vypracoval: Ověřil: Převzal: Akceptoval: Asseco Central Europe, a.s. Tomáš Kántor Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny Autorizace 1.0 Tomáš Kántor První verze dokumentu 3.0 Ivana Karasová Zapracovány připomínky Romana 3.0 Jiří Gallas Oprava kapitoly Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 2/26

3 Obsah: 1. Primární plnění - agendy Obecné předpoklady pro započetí plnění ROS Principy plnění Postup přebírání a předávání dat mezi ČSÚ a agendami Přebírání dat z agendy Předání výsledku plnění Postup plnění Předání podnikajících fyzických osob Předání právnických osob a jejich statutárních zástupců Předání dalších souvisejících údajů Názvy předávaných souborů Kódy nutné pro vytvoření souboru Podmínky pro dávku Věcná pravidla platná pro fázi plnění dat pro podnikající fyzické osoby Číselník návratových stavů Ukončení plnění osob Primární plnění výměna datových souborů Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s ROB Komunikace s ROB Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s ISEO a CIS Komunikace s ISEO a CIS Transformace AIFO v dávkách Komunikace s ORG Popis transformace AIFO Import dat z agendy do ROS Formáty importovaných dat Komunikace s ROS Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 3/26

4 1. Primární plnění - agendy Předpoklady a postup primárního plnění součinnost s agendami nevyužívajícími ROS-IAIS. 1.1 Obecné předpoklady pro započetí plnění ROS Pro vytvoření souboru pro naplnění ROS a pro získání AIFO je potřebná znalost kódu plnící agendy a znalost kódu OVM plnící agendy. Pro konverzi AIFO mezi agendou a ZR je potřebná znalost kódu agendy ROS, kódu AIS plnící agendy a kódu ROS z ISVS. Doplnění AIFO agendy do agendových dat pro identifikaci fyzických osob ztotožněním těchto fyzických osob prostřednictvím ISEO a CIS. Doplnění kódu RUIAN pro prostorovou identifikaci v agendě. Konverze původních právních forem v agendě na právní formy dle připravovaného číselníku ROS. 1.2 Principy plnění Před primárním plnění je nutné, aby editor ROS upravil svá data dle výsledků a zjištění ověřování kvality dat ROS prováděných ČSÚ. Do spuštění rutinního provozu budou identifikační čísla (IČO) přidělována ČSÚ dle stávající praxe. Plnění osob bude probíhat dávkově v definovaném formátu. Plnění závislých údajů (statutární orgán, provozovny, datové schránky, právní stavy) bude probíhat odděleně od plnění vlastní osoby po základním naplnění registru osobami. Záznam s chybou je vyřazen ze zpracování při zjištění první chyby (nekontrolují se další možné chyby v tomto záznamu). Existence záznamu s chybou nebrání zpracování ostatních záznamů v dávce. Plnění z agendy může probíhat ve více kolech (dávkách) a pokud mezi jednotlivými koly změní agenda údaje osoby již dříve předané do ROS, poskytne je v následujícím kole (existující údaje budou přepsány a bude to evidováno jako změna osoby). Pokud agenda nestihne primárně naplnit data do stanoveného termínu, bude toto umožněno i později, ale může dojít ke kolizi pro podnikající fyzickou osobu (PFO) z důvodu duplicity identifikačního čísla k jednomu AIFO a pro PO z důvodu duplicity názvu (tyto kolize bude řešit individuálně správce ROS s dotčenými agendami). Pokud se v agendě vyskytují podnikající fyzické osoby identifikované pomocí AIFO bez uvedeného IČO, může správce ROS pomoci při dohledání tohoto IČO v případě, že jiná 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 4/26

5 agenda již zapsala tuto podnikající fyzickou osobu s IČO do ROS. Správce ROS poskytne agendě referenční údaje osoby zapsané v ROS. IČO nelze na straně ROS automaticky přidělit, doplnění musí provést agenda a opravený záznam poslat v některé z následujících dávek. Pro každou zpracovanou dávku bude pro agendu vytvořen soubor s výsledky zpracování za jednotlivé záznamy. 1.3 Postup přebírání a předávání dat mezi ČSÚ a agendami Přebírání dat z agendy 1. ČSÚ oficiální žádostí vyzve editora ROS k zahájení primárního plnění ROS. V dopisu se uvede, způsob a forma předávání dávek, případně harmonogram. 2. Správce ROS nezná předem počet dávek z agendy, po zahájení primárního plnění proto dodání dalších dávek iniciuje editor ROS. 3. Pracovník editora ROS odevzdá CD s požadovanými údaji o osobách určenému pracovníkovi odboru statistických registrů ČSÚ oproti podepsanému předávacímu protokolu (2 protokoly - jeden si ponechá pracovník ČSÚ a druhý dostane příslušný pracovník editora ROS). 4. Pokud se bude jednat o dávku obsahující fyzické osoby, musí editor ROS vytvořit i konverzní dávku pro ORG. Vlastní zpracování bude započato až po obdržení obou souborů Předání výsledku plnění Správce ROS předem domluví s editorem ROS způsob předání výsledků kontrol v definovaném formátu Základní informace Odkaz na číselník právních forem Odkaz na zjištění kódu agendy a kódu AIS Kód agendy Základní registr registr osob: A102 Kód informačního systému Základní registr registr osob: Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 5/26

6 1.4 Postup plnění Předání podnikajících fyzických osob Editor fyzických osob před započetím primárního plnění získá identifikátory fyzických osob pro svoji agendu postupem popsaným v kapitolách 2.1 (Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s ROB), 2.2 a 2.3 (Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s ISEO a CIS). ROB, ISEO a CIS vytvoří dávku pro ORG, který provede konverzi dle identifikačních údajů v souboru. Editor ROS převezme zkonvertovaný soubor a uloží AIFO k jednotlivým fyzickým osobám do svého AIS. Po vyzvání správcem ROS vytvoří editor podnikajících fyzických osob soubor dle formátu: AGENDA_PLNENI_FO_ROS_XXXX.txt a pro ORG soubor: AGENDA_PLNENI_FO_ORG_XXXX.csv Předání právnických osob a jejich statutárních zástupců Po vyzvání správcem ROS vytvoří editor právnických osob soubor dle formátu: AGENDA_PLNENI_PO_ROS_XXXX.txt Dále editor právnických osob vytvoří dávky: AGENDA_PLNENI_SZ_ROS_XXXX.txt a pro ORG soubor: AGENDA_PLNENI_SZ_ORG_XXXX.csv Editor právnických osob v dostatečném předstihu před započetím primárního plnění získá pro statutární zástupce identifikátory fyzických osob pro svoji agendu postupem popsaným v kapitolách 2.1 (Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s ROB), 2.2 a 2.3 (Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s ISEO a Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s CIS) Předání dalších souvisejících údajů Editor provozoven (RŽP) vytvoří po vyzvání správcem ROS dávku dle formátu: AGENDA_PLNENI_PR_ROS_XXXX.txt Editor datových schránek (ISDS) vytvoří po vyzvání správcem ROS dávku dle formátu: AGENDA_PLNENI_DS_ROS_XXXX.txt Editor právních stavů (ISIR a CEÚ) vytvoří po vyzvání správcem ROS dávku dle formátu: AGENDA_PLNENI_PS_ROS_XXXX.txt 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 6/26

7 1.4.4 Názvy předávaných souborů Název souboru (i s příponou) je závazný. Musí být dodrženo číslování pořadí v rámci agendy. AGENDA v názvu souboru musí být shodná s obsahem položky Kod_agendy v příslušném souboru. Tento kód agendy se skládá z A a čísla. Je přidělen agendě Ministerstvem vnitra při registraci agendy. Příklad: pokud agendě byl při registraci přidělen kód A124 a agenda posílá v pořadí 3. dávku s právnickými osobami k nahrání do ROS, pak název předaného souboru bude: A124_PLNENI_PO_ROS_0003.txt Příklad: pokud agendě evidující podnikající fyzické osoby byl při registraci přidělen kód A54 a agenda posílá v pořadí 10. dávku k nahrání do ROS, pak předá tyto 2 soubory: A54_PLNENI_FO_ROS_0010.txt A54_PLNENI_FO_ORG_0010.csv Pokud by soubor PFO obsahoval pouze fyzické osoby identifikované textem, pak musí být předán i prázdný soubor A54_PLNENI_FO_ORG_0010.csv. Teprve existence obou těchto souborů je impulzem pro spuštění zpracování Kódy nutné pro vytvoření souboru Agenda musí znát kód agendy, který ji byl přidělen RPP v procesu registrace agend. Pro převod AIFO mezi agendami je třeba znát číslo svého agendového informačního systému. Dále je třeba znát kód agendy ROS, kód informačního systému ROS, kód OVM, který osoby eviduje (tím je IČO tohoto OVM). Všechny tyto informace jsou uveřejněny na v případě pochybností agenda kontaktuje správce ROS prostřednictvím ové adresy ros@czso.cz Podmínky pro dávku každá dávka obsahuje data za jednu agendu, jedna agenda může dodat více dávek, dávky musí být očíslovány, čísla dávek udávají pořadí zpracování, číslování je rostoucí, spojité a začíná od 0001, dávka obsahuje identifikátor záznamu v dávce, ten musí být v dávce unikátní, dávka musí obsahovat unikátní záznamy pro business klíč dávky (IČO v souborech právnických osob, podnikajících fyzických osob a právního stavu, IČP v souborech pro provozovny, IČO a statutární zástupce (IČO, nebo AIFO, nebo název osoby a adresa sídla, 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 7/26

8 nebo jméno a příjmení a adresa pobytu) pro statutární orgán, IČO a typ datové schránky pro datové schránky), pokud se záznam z agendy se stejným business klíčem vyskytuje v některé z následujících dávek agendy, pak je tento považován za novější a již zapsaný záznam je tímto přepsán Věcná pravidla platná pro fázi plnění dat pro podnikající fyzické osoby Agenda, která jako první zapíše PFO se stává referenční. Každý podnikatel, který je identifikován odkazem do ROB, musí mít v dávce uveden jednoznačný bezvýznamový identifikátor fyzické osoby zvolený v agendě a k tomuto identifikátoru musí být i záznam v dávce z ORG s AIFO pro ROS. Další agenda, která zapisuje evidenci této PFO ve své agendě, musí mít shodnou právní formu s již zapsaným záznamem. Pokud byly jméno a příjmení podnikatele zapsány ve formě odkazu do ROB, pak další agenda, která zapisuje evidenci této PFO ve své agendě, musí mít také identifikaci jména a příjmení podnikatele ve formě odkazu do ROB a tento odkaz musí být shodný se zapsaným. Pokud v ROS zapsaná podnikající fyzická osoba není identifikována AIFO ale textem, pak další agenda, která zapisuje evidenci této PFO ve své agendě se shodným IČO, musí mít také identifikaci podnikatele textem. Provádí se porovnání těchto textů na úplnou shodu. Pokud byla podnikající fyzická osoba zapsána ve formě odkazu do ROB, a další agenda, která zapisuje evidenci této PFO ve své agendě se shodným IČO, má identifikaci podnikatele ve formě odkazu do ROB, který se liší od již zapsaného, pak je tento záznam agendy označen jako chybný a nezpracovává se. Pokud byla podnikající fyzická osoba zapsána ve formě odkazu do ROB, a další agenda, která zapisuje evidenci této PFO ve své agendě se shodným IČO, má identifikaci podnikatele textem, pak je tento záznam agendy označen jako chybný a nezpracovává se Číselník návratových stavů Z každého běhu primárního plnění se vytváří soubor s dosaženými výsledky: Kód Název Popis 00 zapsáno_do_ros Záznam byl promítnut do ROS 01 duplicita_záznam Dávka obsahuje více řádků se shodným číslem identifikace záznamu v dávce. 02 chyba_agenda Kód agendy v záznamu není shodný s kódem agendy v názvu 03 chyba_ruian Nesprávný odkaz do RUIAN 04 chyba_data_typ Nesprávný datový typ, délka, neexistující datum, prázdné znaky na začátku a konci údaje nebo nesprávná znaková sada. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 8/26

9 Kód Název Popis 05 chyba_pf_typ Neshoda typu kódu PF s typem souboru. 11 chyba_identifikace Není vyplněn kód agend, nebo OVM nebo PF (nebo nejsou v číselnících) 12 nezpracováno_pe Agenda nemá oprávnění na PF 13 nezpracováno_ičo IČO je null nebo 0 nebo nebo chybné_ IČO_mod11 IČO není v Seznam IČO registrovaných v RES (ČSÚ) 15 nesprávná_data Nesprávný obsah věty, chyba vazby mezi údaji (nevyplněný název, nevyplněná adresa a nenastaven příznak nedefinováno, nevyplněn datum počátku a nenastaven příznak nedefinováno ) 16 PFO_podnikatel Podnikající fyzická osoba nemá vyplněného podnikatele (chybí vazba na ROB - není v souboru z ORG, nebo chybí podnikatel uveden textem) 17 PO_podnikatel Právnická osoba má vyplněného podnikatele (existuje vazba na ROB, nebo je podnikatel uveden textem) 18 duplicita_agendy Právnická osoba je uvedená ve více agendách s různou právní formou 19 neshoda_aifo Pro podnikající fyzickou osobu existuje pro dané IČO dříve zapsané jiné AIFO nebo jiný kód PF 20 podnikatel_aifo_text Nejednotnost v určení podnikatele u podnikající fyzické osoby v rámci jednoho IČO (identifikace odkazem do ROB a identifikace textem, nebo jiný kód PF) 21 násobné_ičo Podnikající fyzická osoba identifikovaná odkazem do ROB je již v ROS zapsána s jiným IČO 22 duplicita_ IČO Dávka obsahuje více záznamů pro jednu osobu 31 chyba_stat Nevyplněné povinné údaje, chybná délka nebo datový typ, kontrola proti RUIAN, neexistence kódu agendy a OVM v číselnících 32 chyba_vazby_stat V ROS neexistuje IČO k danému statutárnímu zástupci identifikovaného pomocí IČO 33 duplicita_stat V dávce statutárních zástupců existuje pro IČO více stejných záznamů 34 AIFO_stat U statutárního zástupce chybí vazba na ROB (není v souboru z ORG) 41 chyba_prov Nevyplněné povinné údaje (IČP, adresa a datum počátku), chybná délka nebo datový typ, kontrola proti RUIAN, neexistence kódu agendy a OVM v číselnících 42 chyba_vazby_prov V ROS neexistuje IČO k danému IČP 43 duplicita_prov IČP je již zapsáno v ROS 51 chyba_ds Vyplněná pouze adresa nebo typ u uvedené datové schránky, chybná délka nebo datový typ, neexistence kódu agendy a OVM v číselnících 52 chyba_vazby_ds V ROS neexistuje IČO obsaženo v dávce datových schránek 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 9/26

10 Kód Název Popis 53 duplicita_ds V dávce datových schránek existuje pro IČO více stejných datových schránek 61 chyba_ps Nevyplněná hodnota právního stavu, nebo hodnota právního stavu není v číselníku, chybná délka nebo datový typ, neexistence kódu agendy a OVM v číselnících 62 chyba_vazby_ps V ROS neexistuje IČO obsaženo v dávce právních stavů 63 duplicita_ps V dávce právních stavů existuje pro IČO více záznamů Ukončení plnění osob Ukončení primárního plnění registru ROS určuje správce ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 10/26

11 2. Primární plnění výměna datových souborů 2.1 Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s ROB Tento postup bude možné uplatnit až v okamžiku, kdy dojde k fyzickému naplnění ROB (předpokládaný termín je ) za předpokladu, že agenda vede k evidovaným fyzickým osobám jméno a příjmení, adresu pobytu v ČR a datum narození. Pokud tomu tak není, je nezbytné přistoupit ke ztotožňování v ISEO a CIS dle dalších kapitol tohoto dokumentu. 1. Pro záznamy, které mají být importovány do ROS, vytvoří agenda soubor s názvem AAA_ZTOTOZNENI_ZADOST_ROB_NNN (AAA je kód agendy, která žádost podává a NNN je pořadové číslo žádosti počínaje 1) ve struktuře ZTOTOZNENI_ZADOST_ROB, obsahující interní identifikátor IDO a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresu pobytu) a doručí dle domluveného způsobu na ČSÚ, který zajistí předání do ROB. 2. ROB provede ztotožnění předaných dat s obsahem ROB na základě jednoznačné shody identifikačních údajů a vytvoří následující soubory: Výsledek ztotožnění {shoda nenalezeno nejednoznačné} připojí k internímu identifikátoru IDO, uloží ve struktuře ZTOTOZNENI_VYSLEDEK_ROB a prostřednictvím ČSÚ jako soubor AAA_ZTOTOZNENI_VYSLEDEK_ROB_NNN vrátí agendě (AAA a NNN jako v předchozím bodě). K IDO jednoznačně ztotožněných identifikačních údajů připojí AIFO ROB a ve struktuře REQUEST_AIFO předá ORG. 3. ORG provede převod AIFO ROB na AIFO AIS a ve struktuře RESPONSE_AIFO výsledek předá agendě. 4. Agenda na základě získaných údajů: Pro úspěšně ztotožněné identifikační údaje uloží do příslušných záznamů AIFO AIS z RESPONSE_AIFO. Pro neúspěšně ztotožněné identifikační údaje je nutné pokračovat individuálně, např. pokusem o ztotožnění v ISEO nebo CIS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 11/26

12 Získání AIFO pro agendu ztotožněním údajů v ROB Komunikace s ROB Editor předává data ve formě textových souborů vytvořených podle následujících pravidel: jednotlivé záznamy tvoří řádky oddělené znaky LF (X'0A'), jednotlivé položky jsou odděleny znaky ' ' (pipe), znak ' ' (pipe) musí být i za posledním údajem na řádku, data neobsahují znaky ' ', CR, LF ani speciální znaky jako ^Z apod., prázdná (nevyplněná) hodnota položky představuje hodnotu null, datum je ve formátu DD.MM.YYYY, soubory jsou v kódové stránce ISO (Latin2) (za předpokladu, že importovaná data neobsahují znaky jiné sady, než ISO Latin2 jinou znakovou sadu je třeba předem domluvit). 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 12/26

13 Agenda předává identifikační údaje fyzických osob pro ztotožnění v ROB ve struktuře ZTOTOZNENI_ZADOST_ROB: 1 IDO Integer jednoznačný bezvýznamový identifikátor fyzické osoby zvolený v AIS editora, povinné 2 PRIJMENI nvarchar(100) znaků, příjmení, povinné 3 JMENO nvarchar(100) znaků, jméno nebo jména, povinné 4 ADRESA_POBYTU_CR_ID Integer kód adresního místa RUIAN, povinné 5 DATUM_NAROZENI Date datum narození, povinné Datový záznam žádosti o ztotožnění v ROB ROB vytvoří výsledek ztotožnění jako dva soubory soubor ve struktuře ZTOTOZNENI_VYSLEDEK_ROB vrací agendě, druhý soubor ve struktuře REQUEST_AIFO odešle do agendy cestou přes ORG, kde dojde k převodu AIFO. Struktura ZTOTOZNENI_VYSLEDEK_ROB vypadá takto: 1 IDO Integer jednoznačný bezvýznamový identifikátor fyzické osoby zvolený v agendě, povinné 2 VYSLEDEK_ROB char(1) výsledek ztotožnění v ROB: 0=nenalezeno 1=nalezeno 2=nalezeno více obyvatel Datový záznam výsledku ztotožnění v ROB 2.2 Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s ISEO 1. Pokud se ztotožnění vůči ROB nezdaří nebo vzhledem k neaktuálnosti údajů nemůže být použito, pokusí se editor o ztotožnění v agendě ISEO. Data předá ve formě textových souborů vytvořených podle pravidel popsaných v kapitole (Komunikace s ISEO a CIS). 2. Agenda prostřednictvím ČSÚ předává identifikační údaje fyzických osob pro ztotožnění v ISEO ve struktuře ZTOTOZNENI_ZADOST s názvem souboru AAA_ZTOTOZNENI_ZADOST_ISEO_NNN (AAA je kód agendy, která žádost podává a NNN je pořadové číslo žádosti počínaje 1). 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 13/26

14 3. ISEO tento soubor zpracuje ve struktuře ZTOTOZNENI_ODPOVED a odpověď odešle zpět prostřednictvím ČSÚ jako soubor AAA_ZTOTOZNENI_VYSLEDEK_ISEO_NNN (AAA a NNN jako v předchozím bodě). Získání AIFO pro agendu ztotožněním údajů v ISEO 2.3 Získání AIFO pro osoby v agendě ve spolupráci s CIS 1. Pokud se ztotožnění vůči ROB nezdaří nebo vzhledem k nedostupnosti povinných údajů nemůže být použito, pokusí se editor pro cizince o ztotožnění v CIS. Data předá prostřednictvím ČSÚ ve formě textových souborů vytvořených podle pravidel popsaných v kapitole (Komunikace s ISEO a CIS). 2. Agenda předává identifikační údaje fyzických osob pro ztotožnění v CIS ve struktuře ZTOTOZNENI_ZADOST s názvem souboru AAA_ZTOTOZNENI_ZADOST_CIS_NNN (AAA je kód agendy, která žádost podává a NNN je pořadové číslo žádost počínaje 1). 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 14/26

15 3. CIS tento soubor zpracuje ve struktuře ZTOTOZNENI_ODPOVED a odpověď odešle prostřednictvím ČSÚ zpět jako soubor AAA_ZTOTOZNENI_VYSLEDEK_CIS_NNN (AAA a NNN jako v předchozím bodě). Získání AIFO pro agendu ztotožněním údajů v CIS 2.4 Komunikace s ISEO a CIS Editor předává data pro ISEO ve formě textových souborů vytvořených podle následujících pravidel: jednotlivé záznamy tvoří řádky oddělené znaky LF (X'0A'), jednotlivé položky jsou odděleny znaky ' ' (pipe), znak ' ' (pipe) musí být i za posledním údajem na řádku, data neobsahují znaky ' ', CR, LF ani speciální znaky jako ^Z apod., prázdná (nevyplněná) hodnota položky představuje hodnotu null, 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 15/26

16 soubory jsou v kódové stránce ISO (Latin2). texty ve velkých písmenech Agenda předává identifikační údaje fyzických osob pro ztotožnění v ISEO v následující struktuře ZTOTOZNENI_ZADOST: 1 IDO Integer jednoznačný bezvýznamový identifikátor fyzické osoby zvolený v AIS editora, povinné 2 RODNE_CISLO varchar(11) Rodné číslo včetně lomítka, povinné 3 JMENO varchar(100) znaků, jméno nebo jména, povinné 4 PRIJMENI varchar(100) znaků, příjmení, povinné Datový záznam žádosti o ztotožnění s ISEO Agenda předává identifikační údaje fyzických osob pro ztotožnění v CIS v následující struktuře ZTOTOZNENI_ZADOST: 5 IDO Integer jednoznačný bezvýznamový identifikátor fyzické osoby zvolený v AIS editora, povinné 6 RODNE_CISLO varchar(11) Rodné číslo bez lomítka, povinné 3 DATUM_ NAROZENI Date Ve tvaru RRRRMMDD, povinné 7 JMENO varchar(100) znaků, jméno nebo jména, povinné 8 PRIJMENI varchar(100) znaků, příjmení, povinné Datový záznam žádosti o ztotožnění s CIS Editor předává data pro CIS ve formě textových souborů vytvořených podle následujících pravidel: formát textový UNL jednotlivé položky jsou odděleny znaky ' ' (pipe), soubory jsou v kódové stránce ISO (Latin2). texty ve velkých písmenech 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 16/26

17 ISEO i CIS vytvoří výsledek ztotožnění jako dva soubory soubor ve struktuře ZTOTOZNENI_VYSLEDEK vrací přes ČSÚ agendě, druhý ve struktuře REQUEST_AIFO odešle do agendy cestou přes ORG, kde dojde k převodu AIFO. Výstupní struktura obsahuje pouze ty záznamy, které se podařilo v agendě editora jednoznačně nalézt. Záznamy, které nebyly nalezeny, nebo které vedou na vícenásobné vyhledání, nejsou ve struktuře ZTOTOZNENI_VYSLEDEK obsaženy. Struktura ZTOTOZNENI_VYSLEDEK: 1 IDO integer jednoznačný bezvýznamový identifikátor fyzické osoby zvolený v agendě, povinné 2 RODNE_CISLO varchar(11) rodné číslo včetně lomítka 3 JMENO varchar(100) Jméno 4 PRIJMENI varchar(100) Příjmení 5 RODNE_PRIJMENI varchar(100) rodné příjmení 6 KOD_RUIAN integer kód adresního místa bydliště referenční odkaz do registru RUIAN 7 KOD_CHYBY varchar(100) kód chyby ztotožnění (nenalezeno, naleznena více než jedna osoba, souhlasí pouze rodné číslo a jméno atd.) Datový záznam výsledku ztotožnění v ISEO a CIS 2.5 Transformace AIFO v dávkách Agenda zasílá seznam dvojic IDO, AIFO AIS do ORG k transformaci na AIFO ROB v souboru REQUEST_ORG.csv ve fyzickém formátu CSV: oddělovač polí: ASCII/semicolon=0x3B, oddělovač polí musí být použit i za posledním polem záznamu, oddělovač záznamů: ASCII/LF=0x0A, znaková sada ISO (Latin2). Soubory mají následující logické členění: první záznam označený v prvním poli znakem "0" představuje hlavičku a specifikuje požadavek, popř. obsahuje návratové hlášení chyby, další záznamy označené v prvním poli znakem "1" obsahují vlastní data. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 17/26

18 2.5.1 Komunikace s ORG Agenda a ROB pro transformaci AIFO ZDROJ na AIFO CÍL přijímají a předávají data v XML strukturách: RequestAIFO, ResponseAIFO. Žádosti mají jednotnou hlavičku obsahující: identifikaci osoby, která žádost zasílá, adresu zdroje, adresu cíle, specifikaci zdroje ve formě kódu agendy a kódu AIS a specifikaci cíle ve formě kódu agendy a kódu AIS (jde-li o transformaci AIFO ZDROJ na AIFO CÍL. N Pole Typ Upřesnění 1 TYP_ZAZNAMU char(1) typ záznamu, vždy "0" 2 TYP_POZADAVKU char(1) typ požadavku, povinné 3-žádost o transformaci AIFO (RequestAIFO) 4-Odpověď na transformaci AIFO (ResponseAIFO) 3 PORADOVE_CISLO Integer Pořadové číslo requestu (odpověď používá stejné číslo) 4 KOD_AGENDY_ZDROJ varchar(15) kód zdrojové agendy podle RPP, povinné 5 KOD_AIS_ZDROJ Integer kód zdrojového agendového informačního systému, povinné 6 KOD_AGENDY_CIL varchar(15) kód cílové agendy podle RPP, povinné 7 KOD_AIS_CIL Integer kód cílového agendového informačního systému, povinné 8 POCET_AIFO Integer počet požadovaných AIFO, povinné 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 18/26

19 N Pole Typ Upřesnění 9 CHYBA varchar(128) indikace chyby, vkládá ORG: Agenda #1 neexistuje Agenda #1 není platná AIS #1 neexistuje AIS #1 není platný Hlavička souboru pro komunikaci s ORG N Pole Typ Upřesnění 1 TYP_ZAZNAMU char(1) typ záznamu, vždy "1" 2 IDO Integer jednoznačný bezvýznamový identifikátor, povinné Pro RequestAIFO zadává zdrojový AIS jako jednoznačný interní bezvýznamový identifikátor fyzické osoby. 3 AIFO varchar(24) AIFO ve formátu Base64, nepovinné 4 CHYBA varchar(15) indikace chyby, vkládá ORG Datový záznam pro komunikaci s ORG ZDROJOVE_AIFO_NEEXISTUJE=ISEO nebo CIS uvedly neexistující AIFO V dávkových souborech mohou nastat 3 druhy chyb: a) chyba hlavičky souboru (např. chybný kód agendy), do popisu chyby v hlavičce pak ORG vkládá: 'Agenda #1 neexistuje'; 'Agenda #1 není platná'; 'AIS #1 neexistuje'; 'AIS #1 není platný'; 'Neplatná kombinace agendy #1 a AIS #2'; b) chyba řádků - zde připadá v úvahu pouze jedna chyba, a to neexistující zdrojové AIFO, v tom případě ORG vkládá do cílového souboru na příslušný řádek souboru do popisu chyby: ZDROJOVE_AIFO_NEEXISTUJE c) chyba formátu souboru není generován žádný výstup, soubor je vrácen agendě k přepracování. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 19/26

20 2.5.2 Popis transformace AIFO Žádost o transformaci AIFO AIS1 na AIFO AIS2 je zasílána do ORG v textovém formátu podle popisu v úvodu této kapitoly. Příklad: Žádost č. 999 o transformaci AIFO agendy 123 vykonávané prostřednictvím AIS 456 na AIFO agendy 321 vykonávané prostřednictvím AIS 654. AIS 456 zasílá seznam dvojic IDO, AIFO 123 do ORG k transformaci na AIFO 321 v souboru RequestAIFO: 0;3;999;123;456;321;654;3000;; 1; ;MDEyMzQ1Njc4OWFiY2RlZmc=;; 1; ;MTIzNDU2Nzg5YWJjZGVmZ2g=;; ~ ~ ~ 1; ;OTg3NjU0MzIxMGFiY2RlZmc=;; ORG provede transformaci a výsledek odešle AIS 654 v souboru ResponseAIFO: 0;4;999;123;456;321;654;3000;; 1; ;zGExYjJjM2Q0ZTVmNmc3OTg=;; 1; ;xWIyYzNkNGU1ZjZnNzk4MGE=;; ~ ~ ~ 1; ;Nmc3OTgwYTFiMmMzZDRlNWY=;; ORG vstupní soubor zpracuje výše popsaným způsobem a výstupní soubor předá cílové agendě jako soubor RESPONSE_AIFO.csv. Položku CHYBA ORG plní podle chyb které při převodu nastaly. 2.6 Import dat z agendy do ROS 1. Pro záznamy, které mají být importovány do ROS, vytvoří agenda soubor pro import dat do ROS obsahující interní identifikátor IDO a předá jej ROS. 2. Pro záznamy, které mají být importovány do ROS, vytvoří agenda dvojice interních identifikátorů IDO a příslušných AIFO AIS a ve struktuře REQUEST_AIFO je odešle do ORG. 3. ORG provede převod AIFO AIS na AIFO ROS a ve struktuře RESPONSE_AIFO výsledek odešle ROS. 4. ROS spojí data podle interního identifikátoru IDO a provede příslušný zápis do databáze. 5. ROS odešle informaci o výsledku zpracování dávky agendě. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 20/26

21 Toky dat mezi účastníky importu jsou zobrazeny v následujícím diagramu: Import dat z agendy do ROS toky dat - celý proces předávání dat dozoruje ČSÚ 2.7 Formáty importovaných dat Během dávkového importu editor komunikuje s ROB, ROS a ORG. Do ROB se předávají údaje pro ztotožnění fyzických osob, do ROS údaje, které mají být v ROS uloženy. Při komunikaci s ORG se předávají nebo přijímají agendové identifikátory. Pro výměnné formáty platí pravidla popsaná dále Komunikace s ROS Editor předává data ve formě textových souborů vytvořených podle následujících pravidel: jednotlivé záznamy tvoří řádky oddělené znaky LF (X'0A'), jednotlivé položky jsou odděleny znaky ' ' (pipe), znak ' ' (pipe) musí být i za posledním údajem na řádku, data neobsahují znaky ' ', CR, LF ani speciální znaky jako ^Z apod., prázdná (nevyplněná) hodnota položky představuje hodnotu null, datum je ve formátu DD.MM.YYYY, Boolean hodnota obsahuje 0 nebo 1, 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 21/26

22 údaje typu char nesmí obsahovat prázdné znaky na začátku a konci řetězce, soubory jsou v kódové stránce UTF-8. Agenda předá soubor pro PO (základ bez statutárních zástupců a provozoven) jako AGENDA_PLNENI_PO_ROS_XXXX.txt, kde XXXX je číslo dávky: 1 Kod_agendy char(15) Kód agendy dle číselníku agend 2 Kod_OVM char(36) Kód OVM dle číselníku OVM 3 ID_zaznam Integer Jedinečný identifikátor věty v předaném souboru 4 ICO Integer Povinné, pokud je agendě známo 5 Kod_PF Integer Povinné, kód právní formy 6 Obchodni_firma char(2000) Povinné, obchodní název 7 Adresa_RUIAN INTEGER Adresa sídla osoby ve formě odkazu do RUIAN 8 Adresa_text char(1500) Adresa textem, pokud adresa není evidována v RUIAN 9 Vznik Date Datum vzniku ve tvaru DD.MM.RRRR 10 Zanik Date Datum zániku ve tvaru DD.MM.RRRR 11 Adresa_nedef Boolean Při nevyplnění položek 7 a 8 zde musí být uvedena hodnota 1 pro potvrzení, že adresa není definovaná. 12 Vznik_nedef Boolean Při nevyplnění položky 9 zde musí být uvedena hodnota 1 pro potvrzení, že datum vzniku není definován. 13 Zanik_nedef Boolean Při nevyplnění položky 10 zde musí být uvedena hodnota 1 pro potvrzení, že datum zániku není definován pouze v případě, že osoba je ukončena, ale datum ukončení není znám.. Agenda předá soubor pro FO (bez provozoven) jako AGENDA_PLNENI_FO_ROS_XXXX.txt, kde XXXX je číslo dávky: 1 Kod_agendy char(15) Kód agendy dle číselníku agend 2 Kod_OVM char(36) Kód OVM dle číselníku OVM 3 ID_zaznam Integer Jedinečný identifikátor věty v předaném souboru 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 22/26

23 4 ICO Integer Povinné, pokud je agendě známo 5 Kod_PF Integer Povinné, kód právní formy 6 Nazev char(2000) Povinné, název firmy 7 Adresa_RUIAN Integer Adresa místa podnikání osoby ve formě odkazu do RUIAN 8 Adresa_text char(1500) Adresa textem, pokud není adresa evidována v RUIAN 9 Registrace_od Date Datum počátku registrace v agendě ve tvaru DD.MM.RRRR 10 Registrace_do Date Datum ukončení registrace v agendě ve tvaru DD.MM.RRRR 11 IDO Integer Jednoznačný bezvýznamový identifikátor fyzické osoby zvolený v agendě, povinné pokud je podnikatel evidován v ROB 12 Podnikatel_text char(256) Jméno a příjmení podnikatele, pokud není evidován v ROB (ISEO,CIS). 13 Pobyt_RUIAN Integer Adresa místa pobytu osoby podnikatele ve formě odkazu do RUIAN pokud není evidován v ROB 14 Pobyt_text char(1500) Adresa místa pobytu osoby podnikatele textem, pokud není evidován v ROB (ISEO, CIS) a jeho místo pobytu není evidováno v RUIAN 15 Adresa_nedef Boolean Při nevyplnění položek 7 a 8 zde musí být uvedena hodnota 1 pro potvrzení, že adresa není definovaná. 16 Registrace_od_nedef Boolean Při nevyplnění položky 9 zde musí být uvedena hodnota 1 pro potvrzení, že datum počátku registrace není definován. 17 Registrace_do_nedef Boolean Při nevyplnění položky 10 zde musí být uvedena hodnota 1 pro potvrzení, že datum ukončení registrace není definován pouze v případě, že osoba je ukončena, ale datum ukončení není znám. Agenda předá soubor pro provozovny jako AGENDA_PLNENI_PR_ROS_XXXX.txt, kde XXXX je číslo dávky: 1 Kod_agendy char(15) Kód agendy dle číselníku agend 2 Kod_OVM char(36) Kód OVM dle číselníku OVM 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 23/26

24 3 ID_zaznam Integer Jedinečný identifikátor věty v předaném souboru 4 ICO Integer Povinné, identifikátor osoby, ke které provozovna patří 5 ICP Integer Povinné 6 Adresa_RUIAN INTEGER Adresa sídla provozovny ve formě odkazu do RUIAN 7 Adresa_text char(1500) Adresa sídla provozovny textem, pokud není evidována v RUIAN 8 Provozovani_od Date Datum zahájení provozování činnosti ve tvaru DD.MM.RRRR 9 Provozovani_do Date Datum ukončení provozování činnosti ve tvaru DD.MM.RRRR Agenda předá soubor pro statutární zástupce jako AGENDA_PLNENI_SZ_ROS_XXXX.txt, kde XXXX je číslo dávky: 1 Kod_agendy char(15) Kód agendy dle číselníku agend 2 Kod_OVM char(36) Kód OVM dle číselníku OVM 3 ID_zaznam Integer Jedinečný identifikátor věty v předaném souboru 4 ICO Integer Povinné, identifikátor osoby, ke které statutární zástupce patří 5 Statutar_ICO Integer IČO statutárního zástupce, pokud je statutárním zástupcem PO zapsaná v ROS 6 Statutar_nazev char(2000) Povinné, název firmy statutárního zástupce PO, pokud není zapsaný v ROS 7 Adresa_RUIAN Integer Adresa sídla PO statutárního zástupce formě odkazu do RUIAN 8 Adresa_text char(1500) Adresa statutárního zástupce textem, pokud není evidována v RUIAN 9 IDO Integer Jednoznačný bezvýznamový identifikátor fyzické osoby zvolený v agendě, pokud je evidován v ROB 10 Statutar_jmeno char(256) Jméno a příjmení statutárního zástupce FO, pokud není evidován v ROB 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 24/26

25 11 Pobyt_RUIAN Integer Adresa místa pobytu statutárního zástupce FO ve formě odkazu do RUIAN pokud není evidován v ROB 12 Pobyt_text char(1500) Adresa místa pobytu statutárního zástupce FO textem, pokud není evidován v ROB a místo pobytu není evidováno v RUIAN Agenda předá soubor pro právní stav jako AGENDA_PLNENI_PS_ROS_XXXX.txt, kde XXXX je číslo dávky: 1 Kod_agendy char(15) Kód agendy dle číselníku agend 2 Kod_OVM char(36) Kód OVM dle číselníku OVM 3 ID_zaznam Integer Jedinečný identifikátor věty v předaném souboru 4 ICO Integer Povinné, identifikátor osoby, ke které se právní stav vztahuje 5 Stav Integer Hodnota z číselníku právních stavů Agenda předá soubor pro datové schránky jako AGENDA_PLNENI_DS_ROS_XXXX.txt, kde XXXX je číslo dávky: 1 Kod_agendy char(15) Kód agendy dle číselníku agend 2 Kod_OVM char(36) Kód OVM dle číselníku OVM 3 ID_zaznam Integer Jedinečný identifikátor věty v předaném souboru 4 ICO Integer Povinné, identifikátor osoby, ke které datová schránka patří 5 Typ_DS Integer Typ datové schránky z číselníku typů 6 Adresa_DS char(7) Adresa datové schránky 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 25/26

26 ROS předává výsledek nahrání jako AGENDA_PLNENI_VYSLEDEK_YY_ROS_XXXX.txt, kde: YY je podle typu dávky PO, FO, PR nebo SZ, XXXX je číslo dávky: 1 Kod_agendy char(15) Kód agendy dle číselníku agend 2 Kod_OVM char(36) Kód OVM dle číselníku OVM 3 ID_zaznam Integer Jedinečný identifikátor věty v předaném souboru 4 Vysledek_ROS char(2) Výsledek nahrání do ROS: 00=zpracováno, jinak kód z číselníku návratových stavů ( viz kap.1.4.8) 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 26/26

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému

Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Popis služeb ROS Součást projektu 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Česká republika - Český statistický úřad Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSČ 100 82 IČ: 00025593

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI. Výroční konference Mikulov, 4. září 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI. Výroční konference Mikulov, 4. září 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS Výroční konference Mikulov, 4. září 2012 František Konečný ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Aktuální stav implementace ROS k 20. 3. 2012 Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický

Více

Základní registr osob ROS

Základní registr osob ROS Základní registr osob ROS Ing. Stanislav Palas Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Vychází z návrhu zákona o základních registrech Základní principy pro ROS je jedním ze 4 základních registrů

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

Popis egon služby. E93 - roszapispravnistav. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E93 - roszapispravnistav. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E93 - roszapispravnistav Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 02.00 Správa základních registrů Datum aktualizace: 05.03.2017 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry

Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Úpravy agendového informačního systému v návaznosti na základní registry Jiří Dohnal Hradec Králové 12.4.2010 DOKUMENT DŮVĚRNOST www.i.cz 1 Osnova prezentace Vymezení pojmu Analýza problému a dat Změna

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS )

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS ) Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS ) Ing. Jan Fischer, CSc. Český statistický úřad jan.fischer@czso.cz Obsah prezentace Legislativní úprava

Více

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální výzva pro oblast podpory

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 Český statistický úřad, 2012 CO JE ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB Základní registr osob (ROS) bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající

Více

Popis egon služby. E17 - rospridelicp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E17 - rospridelicp. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E17 - rospridelicp Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E19 - roszmenosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1 Účel

Více

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E19 - roszmenosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E19 - roszmenosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 12 Obsah 1 Účel

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Popis egon služ by. E210 - rppvypisseznamovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E210 - rppvypisseznamovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E210 - rppvypisseznamovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Popis egon služby. E18 - rosvlozosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E18 - rosvlozosobu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E18 - rosvlozosobu Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 11 Obsah 1 Účel

Více

Aktuální stav implementace IS ROS

Aktuální stav implementace IS ROS Aktuální stav implementace IS ROS ISSS Hradec Králové 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah prezentace Přínosy registru osob Legislativní podmínky Komunikace s

Více

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Spuštění základních registrů ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Jak se to dělá a bude dělat Současný stav Vládní nařízení Registrace agend Připojení AIS Inicialní definice

Více

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry veřejné správy Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Současný stav v oblasti dat veřejné správy Roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází

Více

Popis egon služby. E01 - robvlozobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E01 - robvlozobyvatele. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E01 - robvlozobyvatele Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01.07.2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

Popis egon služby. E23 - roszapisdatovouschranku. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E23 - roszapisdatovouschranku. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E23 - roszapisdatovouschranku Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 01. 07. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 8

Více

ORG generátor identifikátorů

ORG generátor identifikátorů ORG generátor identifikátorů Nová kompetence ÚOOÚ v roce 2010 Jiří Krump náměstek předsedy Hradec Králové 2009 1 motto Nechť místo občana mezi úřady obíhají data (a úředníci) 2 Základní podmínky 1. Je

Více

ISZR a samospráva v roce 0

ISZR a samospráva v roce 0 ISZR a samospráva v roce 0 Podpora "statutára" orgánu veřejné moci (OVM) při naplňování povinností vyplývajících ze Zákonů o základních registrech Vladimír Dvořák ředitel divize Podnikové aplikace a služby

Více

Katalog egon služeb verze: 2.00

Katalog egon služeb verze: 2.00 Katalog egon služeb verze: 2.00 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace 1 1.00

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS

Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS Seminář ČNB k oznámení podle ZSÚ prostřednictvím aplikace REGIS Příjem žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru prostřednictvím systému REGIS 9. listopadu 2016 Česká národní banka Obsah Co je REGIS?

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. soudy prvního stupně. změny ve formulářích CzechPOINT. verze Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. soudy prvního stupně. změny ve formulářích CzechPOINT. verze Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel soudy prvního stupně prostřednictvím

Více

Popis egon služ by. E228 rppvypisovmspuu2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E228 rppvypisovmspuu2. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E228 rppvypisovmspuu2 Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení Úvodní seminář, 21.3.2018, MŠMT 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Popis egon služby. E160 - aiseoctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E160 - aiseoctipodleudaju. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E160 - aiseoctipodleudaju Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah

Více

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Informace platné od 01.07.2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Křenová vedoucí kanceláře tajemníka Městský úřad Žamberk

Více

DETAILNÍ ARCHITEKTURA ARES

DETAILNÍ ARCHITEKTURA ARES DETAILNÍ ARCHITEKTURA ARES Součást projektu Integrace ARES se systémem ZR registrační číslo cz.1.06/1.1.00/07.06406 ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10 IČ: 00006947

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Ztotožnění osob v Jednotném identitním prostoru

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Ztotožnění osob v Jednotném identitním prostoru Dokumentace k projektu Czech POINT Ztotožnění osob v Jednotném identitním prostoru Vytvořeno dne: 4. 12. 2013 Aktualizováno: 4. 3. 2014 Verze: 1.1 2014 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Co je to ztotožnění?...

Více

STAVEBNÍ ÚŘAD Betlémská kaple Masarykova kolej

STAVEBNÍ ÚŘAD Betlémská kaple Masarykova kolej STAVEBNÍ ÚŘAD 2012 Betlémská kaple Masarykova kolej VITA x ISZR Dva měsíce provozu Mgr. Jan Křížek, VITA software Obsah Spouštění ISZR Provoz na ISZR Uživatelské postupy Zkušenosti Připravované změny Statistický

Více

Popis egon služby. E70 - orgrozdelzifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E70 - orgrozdelzifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E70 - orgrozdelzifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 25. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1 Účel

Více

SEMINÁŘ K PRIMÁRNÍMU PLNĚNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

SEMINÁŘ K PRIMÁRNÍMU PLNĚNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ SEMINÁŘ K PRIMÁRNÍMU PLNĚNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Místo konání: ČSÚ Praha, 29. 11. 2016 Ing. Zdeňka Polednová, Ing. Michal Čigáš, Ing. Ivana Jankovičová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82

Více

Popis egon služby. E148 - rppvypisopravneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E148 - rppvypisopravneni. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E148 - rppvypisopravneni Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.02 Datum aktualizace: 20. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 20 Obsah

Více

PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ

PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ PŘÍPRAVA NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ ŠKOLENÍ Správci IS 19.6. Praha Krystal 225 Uživatelé 26.6. Olomouc Flora 292 28.6. Praha MK 323 3.7. Praha Krystal 126 10.7. Brno Nová radnice 120 12.7.

Více

Popis egon služby E21 - rosctiaifo

Popis egon služby E21 - rosctiaifo Popis egon služby E21 - rosctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 15.4.2013 Účel:

Více

Dopady zavedení registru práv a

Dopady zavedení registru práv a Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci Obsah Úvod Datové okruhy RPP Nástroje pro editaci údajů v RPP Přístup do RPP z AIS Postup naplnění RPP daty Závěr Legislativní podmínky

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

Popis egon služby. E62 - iszrreklamujudajerob. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E62 - iszrreklamujudajerob. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E62 - iszrreklamujudajerob Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13

Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 Směrnice starosty č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Úřadu MČ Praha 13 čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem ÚMČ Praha 13 a upravuje postupy při aplikaci

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ MANUÁL PRO KONTROLU NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPŮ K ÚDAJŮM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Název dokumentu: Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů Verze: 01 Autor: Kolektiv autorů

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Popis egon služby E20 - rosctiico

Popis egon služby E20 - rosctiico Popis egon služby E20 - rosctiico Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Popis egon služby. E129 - rppvypisseznampusobnostiovm. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E129 - rppvypisseznampusobnostiovm. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E129 - rppvypisseznampusobnostiovm Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.02 Datum aktualizace: 20. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Popis egon služby. E159 - aiseoctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E159 - aiseoctiaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E159 - aiseoctiaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 27. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 10 Obsah 1

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

Popis egon služby. E63 - iszrreklamujudajeros. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E63 - iszrreklamujudajeros. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E63 - iszrreklamujudajeros Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 02.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY. Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ

SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY. Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ vedoucí organizačního odd. kancelář tajemníka leden 2011 Legislativa zák. č. 499/2004 Sb. (ÚZ č. 309/2009

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci OKsystem a.s. 2015 Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 POPIS SLUŽBY... 3 2.1 Forma a struktura rozhraní... 3 2.2 Dostupnost služby...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Datové soubory. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Datové soubory. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 18. 4. 2018 Verze: 1.7 2013-2018 MVČR Obsah Datové soubory s údaji seznamu orgánů veřejné moci 1

Více

Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech. Jiří Krump náměstek předsedy

Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech. Jiří Krump náměstek předsedy Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech Jiří Krump náměstek předsedy 1 motto Nechť místo občana mezi úřady obíhají data (a úředníci) 2 Základní podmínky

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně

Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně Zápis zákazu pobytu prostřednictvím formulářů CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností 1 Zápis údajů do agendového informačního systému

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV16V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV16V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV16V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV Dokument je zveřejněn od 6. 1. 2016 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Zásady

Více

Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část

Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Katalog egon služeb verze: 7.00 Veřejná část Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu 0.02 28.7.2011 egon služby prototypu II 0.03 30.8.2011 egon služby prototypu II - aktualizace

Více

Popis egon služ by. E231 - rppvypisseznamukonunazadost. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E231 - rppvypisseznamukonunazadost. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E231 - rppvypisseznamukonunazadost Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s.

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s. Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS Ing. Miloslav Marčan, MPO Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální

Více

Příjem žádostí a oznámení dle zákona o distribuci pojištění a zajištění prostřednictvím systému REGIS. 12. listopadu 2018 Česká národní banka

Příjem žádostí a oznámení dle zákona o distribuci pojištění a zajištění prostřednictvím systému REGIS. 12. listopadu 2018 Česká národní banka Seminář k oznámení vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele dle zákona č. 170/2018 Sb. ZPDZ Příjem žádostí a oznámení dle zákona o distribuci pojištění a zajištění prostřednictvím

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV11V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV11V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV11V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV Dokument je zveřejněn od 19. 4. 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Zásady

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

Popis egon služby. E77 - orgrodokmenaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E77 - orgrodokmenaifo. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E77 - orgrodokmenaifo Název dokumentu: Autor: Popis egon služeb Verze: 01.00 Datum aktualizace: 14. 12. 2016 Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran: 9 Obsah 1

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT)

Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) jak jsme začínali naše vnitřní organizačně právní normy týkající se aplikace

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Datové schránky. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: 1.7 Klasifikace: Veřejný dokument 2009 Software602, a.s.

Datové schránky. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: 1.7 Klasifikace: Veřejný dokument 2009 Software602, a.s. Datové schránky Vytvořeno dne: 22. 4. 2013 Aktualizováno: 18. 12. 2017 Verze: 1.7 Klasifikace: Veřejný dokument 2009 Software602, a.s. Obsah Popis webových služeb Seznamu datových schránek 1. Úvod...3

Více

Popis egon služby. E15 - robctieditora. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E15 - robctieditora. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E15 - robctieditora Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Obsah Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Nesprávnost Zjištění počtu reklamací Aplikace pro kontroly dat Základní přehled Zveřejněné kontroly 6. 6. 2017

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Popis egon služby E162 - aiscctiaifo

Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Popis egon služby E162 - aiscctiaifo Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet stran:

Více

Rozšíření referenčních údajů a notifikací v ROB

Rozšíření referenčních údajů a notifikací v ROB Rozšíření referenčních údajů a notifikací v ROB Referenční údaje Definice Zákon č. 111/2009 Sb., 2, písm b) - referenčním údajem (je) údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční

Více

NIA. Josef Knotek

NIA. Josef Knotek NIA Josef Knotek 07.03.2018 NIA Co je NIA PBSI Evidence národního bodu NIA SZR/MV IdP eop SZR Portál NIA ISZR ROB ROS RPP RÚIAN ORG AISEO AISC RRČ EOP ECD egsb Vztah důvěry Služby NIA Služby propojeného

Více

Popis egon služ by. E219 - rppctieditoraovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E219 - rppctieditoraovmspuu. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E219 - rppctieditoraovmspuu Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Datové zprávy a agendy poskytující údaje

Datové zprávy a agendy poskytující údaje Datové zprávy a agendy poskytující údaje Mgr. Ondřej Žežula Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra 12. dubna 2017 Připomenutí hlavních změn v AIS RPP působnostním přeregistrace (změna agendy) nevyžaduje

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů

Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů Elektronická evidence tržeb Seminář pro vývojáře pokladních systémů Praha, Štěpánská 28 15. 1. 2018 Základní informace o projektu Gabriela Čížková, SPCSS Kritické chyby Propustné chyby Pravidla a doporučené

Více