Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení"

Transkript

1 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké jsou povolené odchylky jmenovitých napájecích napětí sítí nn? A) současná tolerance je ±5%, do konce roku 2018 má být dosaženo sjednocení na +6%, -10% B) za normálních provozních podmínek nemá odchylka přesáhnout ±10% U n C) v ČR je povolená hodnota na toleranci ±5% (podle ČSN EN ed.3, č ) Za normálních provozních podmínek, kromě období s přerušením, odchylka napájecího napětí nemá přesáhnout ±10% jmenovitého napětí U n. Existují však i výjimky. Pokud napájení není připojeno k přenosovým sítím, nebo v případě nepředvídatelných situací nemají odchylky přesáhnout (+10%, -15%) jmenovitého napětí U n. Uživatel o tom má být informován. Poznámka PŠIS: Současně platí i norma ČSN EN ze srpna Ta také uvádí, že hodnota napětí by se v předávacím místě neměla lišit o více než ±10 % od jmenovitého napětí soustavy. 2) Jaké jsou přednostní barvy pro fázové nebo krajní izolované vodiče střídavých a stejnosměrných systémů? A) oranžová B) červená, modrá, černá C) černá, hnědá, šedá (podle ČSN EN ed. 4:2011, čl ) Pro vodiče vedení v síti AC jsou přednostní barvy ČERNÁ, HNĚDÁ a ŠEDÁ. (Sled barev je uveden abecedně a nepředstavuje doporučené fázování nebo směr otáčení.) 3) Jakým způsobem musí být identifikovány vodiče? A) podle barvy, písmeno-číslicové označení se používá pouze u více vodičů ve svazku B) vodiče barvy zelené a zeleno/žluté se označují pomocí návlečky, dále se neoznačují C) podle barvy nebo písmeno-číslicovým označením, nebo oběma způsoby (podle ČSN EN ed. 4:2011, čl. 4 a čl. 6.1) Pokud je požadována identifikace, použije se některý z těchto způsobů: - umístění nebo vzájemná poloha - barevný kód - grafické značky - písmeno-číslicový zápis (nesmí se používat písmena I a O ) Označení vodičů barvou se musí provádět u konců vodiče, přednostně však po celé jeho délce. Doplňkové označení, například písmenno-číslicové se připouští za předpokladu, že barevná identifikace zůstane nejednoznačná.

2 4) Jaké jsou přednostní barvy pro vodič PEN? A) zelená/žlutá po celé délce, navíc se světle modrým přiznačením na zakončeních B) světle modrá po celé délce, navíc se zeleno/žlutým označením na zakončeních C) světle modrá po celé délce, nebo zelená/žlutá po celé délce podle rozhodnutí projektanta (podle ČSN EN ed. 4:2011, čl ) Pokud jsou vodiče PEN izolované, musí být značeny jedním z následujících způsobů: - zelenou a žlutou po celé jejich délce a s doplňkovým značením modrou na koncích vodiče, nebo - modrou po celé jejich délce a s doplňkovým značením zelená a žlutá na koncích vodiče. Volbu způsobu, nebo způsob., které se mají použít v rámci dané země, mají provést příslušné komise. Pro ČR bylo stanoveno z/ž po celé jejich délce a s doplňkovým značením modrou na koncích vodiče. Doplňkové značení modrou na koncích vodiče lze vynechat: - u elektrického zařízení, jestliže příslušné požadavky jsou zahrnuté do zvláštních výrobkových norem, nebo v rámci dané země - v případě instalačních systémů, například u systémů použitých v průmyslu, na základě rozhodnutí příslušné komise. 5) Jaká je doporučená barva pro ovládače STOP/VYP? A) bílá, šedá, přednostně černá, přípustná je i červená, nesmí být použita zelená B) zásadně jen červená na žlutém podkladu C) modrá, zelená, žlutá nebo černá (podle ČSN EN 60073:2003 ed. 2, čl ) Doporučenými barvami pro START/VYP ovládače jsou bílá, šedá a černá (přednostně černá). Přípustná je i červená. Nesmí být použita zelená. 6) Jaké krytí značí IPX6? A) proti dotyku předměty silnějšími než 1 mm B) proti intenzivně tryskající vodě C) proti úmyslnému dotyku (podle ČSN EN 60529:1993, čl. 6 a Tabulka III) Druhá číslice kódu udává odolnost proti vodě. Krytí IPX6 zajišťuje odolnost proti intenzivně tryskající vodě z libovolného směru. (Vlnobití) 7) Jaké krytí značí IP4X? A) chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru větším než 1 mm B) chráněno proti úmyslnému dotyku C) chráněno proti intenzivně tryskající vodě (podle ČSN EN 60529:1993, čl. 5 a Tabulka II) První číslice kódu udává ochranu před vniknutím pevných těles, případně omezení dotyku. Označení IP4X představuje ochranu před vniknutím cizích pevných těles o průměru 1 mm a větším.

3 8) Jak musí být provedena vnitřní ochranná svorka neživých částí zařízení? A) musí být umístěna na neživé části zařízení s minimálním průměrem závitu M 4 u připojovacího šroubu B) musí být umístěna v blízkosti přívodních svorek a spolehlivě vodivě spojena s hlavní neživou částí C) musí být umístěna přímo na hlavní nebo odnímatelné neživé části zařízení (podle ČSN ed. 2:2014, čl. 4.4) Vnitřní místo připojení ochranného vodiče (vnitřní ochranná svorka) musí být umístěno v blízkosti hlavních (přívodních) svorek, a to buď přímo na hlavní neživé části (na kostře apod.), nebo na izolační části nesoucí svorky (na svorkovnici). Tato svorka musí být spolehlivě vodivě spojena s hlavní neživou částí a s ostatními neživými částmi přístupnými dotyku. Vnitřní ochranné svorky musí umožnit připojení měděných i hliníkových vodičů, pokud příslušné předpisy nestanovují připojení pouze měděného ochranného vodiče. 9) Která norma se přednostně používá pro postupy při provádění revizí elektrických instalací v budovách? A) ČSN :1990 Revize elektrických zařízení B) ČSN :1994 Revize - výchozí revize C) ČSN :2007 Revize (podle ČSN :1990, úvodní ustanovení - po Změně Z4) V normě je uvedeno, že Pro provádění revizí elektrických instalací v budovách se používá ČSN :2007. V normě ČSN :2007 jsou uvedeny postupy při provádění revizí. 10) Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN :1990 doporučené pro všechna zařízení? A) jsou platné pro všechny typy vyjmenovaných elektrických zařízení B) jsou neplatné pro zařízení, na která je vydána samostatná norma C) jsou pouze orientační a provozovatel si může určit termíny vlastním předpisem (podle ČSN :1990, článek po Změně Z1) Lhůty uvedené v tabulce 1 neplatí v případě, že pro pravidelné revize určitého typu zařízení platí samostatná norma stanovující postupy pro provádění revizí.

4 11) Jaký postup revizí platí u elektrických zařízení připojovaných na elektrické instalace objektů (např. strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod.)? A) podle průvodní dokumentace výrobce nebo dodavatele zařízení B) podle ČSN :1990 nebo ČSN ed.2:2004 C) určený vlastním předpisem provádějícího revizního technika a provozovatele (podle ČSN :1990, čl. 5 - po Změně Z3) Pro postup revizí elektrických zařízení připojovaných na elektrické instalace objektů (např. strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod.) platí průvodní dokumentace výrobce nebo dodavatele zařízení. K takovému ověření mohou být přizváni i příslušní specialisté. 12) Co je nutné ověřovat při provádění revizí obvodů SELV a PELV? A) zda není přerušeno ochranné pospojování B) zda výstupní napětí sekundární strany je v rozmezí tolerance 5% C) oddělení živých částí od živých částí ostatních obvodů a od země (podle ČSN :2007, čl ) Musí se ověřit oddělení živých částí od živých částí ostatních obvodů (u SELV také od země), a to změřením izolačního odporu. Izolační odpor nesmí být menší než 0,5 MΩ. (Měří se zkušebním stejnosměrným napětím 250 V) 13) Jakou metodu na měření odporu zemniče je možné použít v takových místech (např. ve městech), kde prakticky není možné použít dva pomocné zemniče? A) měřením impedance poruchové smyčky, pomocí úbytků napětí nebo pomocí proudových kleští B) měřením impedance poruchové smyčky, nebo výpočtem z dostupných hodnot předcházejících revizí nebo dokumentace C) v těchto případech není nutné hodnoty měřit, stačí pouze překontrolovat spojitost vedení mezi zemničem a rozváděčem (podle ČSN :2007, čl , POZNÁMKA 2 a příloha B) Jestliže je instalace situována v takových místech (např. ve městech), že prakticky není možné dva pomocné zemniče použít, zjistí se měřením impedance poruchové smyčky, která je vždy větší než odpor samotného zemniče. Měří se metodou měření impedance poruchové smyčky, měřením úbytku napětí podle metody B2 nebo měřením odporu zemní smyčky pomocí proudových kleští podle metody B3.

5 14) Jakou velikost smí mít odpor ochranného vodiče měřený mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými kovovými částmi ručního elektrického nářadí třídy ochrany I? A) 1 Ω při délce pohyblivého přívodu do 3 m B) 0,2 Ω při délce pohyblivého přívodu do 3 m C) 2 Ω při délce pohyblivého přívodu do 5 m (podle ČSN ed. 2:2009, čl nářadí se považuje za spotřebič držený v ruce) Ochranný vodič musí být připojen spolehlivě. Odpor ochranného vodiče, měřený mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými kovovými částmi, nesmí být větší než: - 0,2 Ω při délce do 3 m; - 0,1 Ω se připočte na každé další 3 m délky V žádném případě však nesmí být překročena hodnota 1 Ω! 15) Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a přístupnou kovovou částí, která je posuzována jako zesílená izolace, u nářadí II. třídy? A) 7 MΩ B) 5 MΩ C) 2 MΩ (podle ČSN ed. 2:2009, čl nářadí se považuje za spotřebič držený v ruce) Izolační odpor spotřebičů držených v ruce nesmí být pro třídu ochrany II menší než 7 MΩ. Pro svítidla postačuje hodnota 4 MΩ. Poznámka PŠIS: Základní ani přídavná izolace se už samostatně neměří, nářadí proto již není nutno rozebírat. 16) Podle způsobu uzemnění se uvažují různé druhy sítí a jejich označování (např. IT, TT, TN). Jaký vztah sítě a uzemnění označuje písmeno T, pokud je na prvém místě? A) oddělení všech živých částí od země B) bezprostřední spojení jednoho bodu sítě se zemí C) nepřímé spojení neživých částí se zemí (podle ČSN ed. 2:2009, čl ) Prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T- bezprostřední spojení jednoho bodu sítě se zemí I - oddělení všech živých částí od země, nebo spojení jednoho bodu sítě se zemí přes velkou impedanci Druhé písmeno vyjadřuje vztah neživých částí rozvodu a uzemnění: T- přímé spojení neživých částí se zemí N -přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě, kterým je obvykle střed (uzel) zdroje

6 17) Sítě TN se rozlišují podle uspořádání středních a ochranných vodičů. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-S? A) v celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče PE a neutrálního (středního-nulového) vodiče N B) funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče C) funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče (podle ČSN ed. 2:2009, čl a čl ) Napájecí TN sítě mají jeden bod přímo uzemněný u zdroje, neživé části elektroinstalace jsou připojeny k tomuto bodu ochrannými vodiči. Rozlišují se tři typy sítě TN dle uspořádání nulových a ochranných vodičů: - síť TN-S... síť, ve které se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče; - síť TN-C-S... funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče; - síť TN-C... funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče. 18) Sítě TN se rozlišují podle uspořádání středních a ochranných vodičů. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-C-S? A) funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče B) v celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče C) funkce vodiče PEN se v elektroinstalaci dělí na samostatný PE a N (podle ČSN ed. 2:2009, čl a čl ) Napájecí TN sítě mají jeden bod přímo uzemněný u zdroje, neživé části elektroinstalace jsou připojeny k tomuto bodu ochrannými vodiči. Rozlišují se tři typy sítě TN dle uspořádání nulových a ochranných vodičů: - síť TN-S... síť, ve které se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče; - síť TN-C-S... funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče; - síť TN-C... funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče. 19) Co označuje při určování vnějších vlivů písmeno A, uvedené jako prvé písmeno v označení stupně vnějšího vlivu ( Ax.xx )? A) označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu - konstrukce budovy B) označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu - vnější činitel prostředí C) označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu - využití (podle ČSN ed. 3:2010, čl. NA ) Prvé písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu. A - vnější činitel prostředí (okolí působí na el. zařízení, například AD4 označuje výskyt stříkající vody) B - využití C - konstrukce budovy

7 20) Kdy není nutno vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů? A) u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN považovány za normální B) pokud jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem C) při změnách využití objektu (podle ČSN ed. 3:2010, čl. NA ) O určení vnějších vlivů musí být písemný doklad - protokol o určení vnějších vlivů. Vnější vlivy není nutno určovat v prostorech, pro které jsou jednoznačně stanoveny technickou normou nebo jiným předpisem. Protokol není nutno vypracovávat pro jednoznačné vnější vlivy u těch objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN považovány za normální. 21) Jaké prvky lze použít na ochranu proti proudovým přetížením a ochranu proti zkratovým proudům? A) jističe se zkratovou spouští B) pojistky C) jističe ve spojení s pojistkami (podle ČSN ed. 2:2011, čl ) Přístroj zajišťující ochranu jak před proudy přetížení, tak před zkratovými proudy musí být schopný přerušit a, pokud se týká jističů i zapnout, jakýkoliv nadproud až do velikosti předpokládaného zkratového proudu v místě, kde je přístroj instalován. Těmito přístroji mohou být: - jističe se spouští proti přetížení i se zkratovou spouští; - jističe ve spojení s pojistkami; - pojistky s pojistkovými vložkami s charakteristikou gg. 22) Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům? A) pojistky mající tavné vložky s charakteristikou gg B) jističe se zkratovou spouští C) jističe ve spojení s pojistkami (podle ČSN ed. 2:2011, čl ) Přístroje zajišťující pouze ochranu před zkratovými proudy se používají se tam, kde je ochrany před přetížením dosaženo jinými prostředky, nebo kde je dovoleno ochranu před přetížením vypustit. Takovými jisticími prvky mohou být: - jističe pouze se zkratovou spouští; - pojistky s pojistkovými vložkami s charakteristikami gm a am.

8 23) Jaké podmínky musí splňovat použití stykačů se zpožděnou funkcí při ochraně před podpětím? A) zpoždění nesmí při vypnutí a zapnutí bránit okamžitému vypnutí řídícími a ochrannými přístroji B) může jejich zpožděná funkce být využita i při vypnutí nebo zapnutí řídícími a ochrannými přístroji C) je rozhodující jejich zpožděná funkce s ohledem na ochranu před podpětím, bez ohledu na okamžité vypínání v ostatních případech (podle ČSN :1996, čl a čl ) Funkce podpěťové ochrany může být zpožděná, jestliže funkce chráněného zařízení dovoluje bez nebezpečí krátkodobé přerušení nebo pokles napětí. Pokud se pro ochranu před podpětím použije stykačů, nesmí zpoždění při vypnutí a zapnutí bránit okamžitému vypnutí řídicími a ochrannými přístroji. 24) Kdy musí být zajištěna možnost nouzového vypnutí kterékoliv části elektrické instalace? A) v případech, kdy je nutno zabránit neočekávanému nebezpečí B) pouze u zařízení v prostředí s nebezpečím vybuchu C) v případech, kdy to stanoví projektant podle druhu užití zařízení (podle ČSN ed. 2:2002, čl ) Jestliže je třeba ovládat přívod elektrické energie, aby se zabránilo neočekávanému nebezpečí, musí se zajistit možnost nouzového vypnutí kterékoliv části instalace. POZNÁMKA - Příklady instalací, ve kterých se užívá zařízení nouzového vypnutí: zařízení pro čerpání hořlavých kapalin, ventilační systémy, velké počítače, vysokonapěťové výbojkové osvětlení, kotelny, velkokuchyně, laboratoře pro výuku, zařízení sloužící pro výzkum, obchodní domy,... 25) Které vodiče musí odpojit zařízení nouzového vypnutí tam, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem? A) musí odpojit všechny přívodní vodiče B) musí odpojit všechny pracovní vodiče kromě vodiče PEN C) nesmí odpojit záložní zdroje pro osvětlení stroje (podle ČSN ed. 2:2002, čl ) Tam, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí zařízení nouzového vypnutí odpojit všechny pracovní vodiče, kromě sítí TN-C-S a TN-S, u nichž se nemusí střední vodič odpojovat. Vodič PEN se neodpojuje, protože plní i funkci ochranného vodiče. 26) Je možno použít vidlice a zásuvky pro funkční spínání elektrických spotřebních zařízení? A) lze do jmenovitého proudu 16 A včetně B) vidlice a zásuvky nelze pro tento účel použít C) lze do jmenovitého proudu 25 A, ale pouze v kombinaci s vypínačem s proudem max. 25 A (podle ČSN ed. 2:2002, čl ) Pro funkční spínání elektrických spotřebních zařízení je možno použít vidlice a zásuvky do jmenovitého proudu 16 A včetně.

9 27) Kdy smí být v rozvodu nn použit pohyblivý přívod bez ochranného vodiče, s vidlicí bez ochranného kontaktu, hodící se do zásuvky s ochranným kontaktem? A) jen k připojení předmětů do jmenovitého proudu 16 A a vidlice musí být s pohyblivým přívodem neoddělitelně spojena B) jen pro připojení předmětů třídy ochrany III s příslušnou vidlicí bez ochranného kontaktu C) jen k připojení předmětů třídy ochrany II jako neoddělitelný přívod, popřípadě opatřen zásuvkou pro předměty třídy II (podle ČSN ed. 2:2002, čl. 46N6.4., OPRAVA 1) Pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu, hodící se do zásuvky s ochranným kontaktem, smí být v rozvodu nn použit jen k připojení předmětů třídy ochrany II jako neoddělitelný přívod, popřípadě opatřen zásuvkou pro předměty třídy II. V takovém případě musí být vidlice i zásuvka neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem. Pro připojení předmětů třídy ochrany III se použije také pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s příslušnou nezáměnnou vidlicí bez ochranného kontaktu. 28) Musí být pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračujícím 20 A ve venkovním prostoru a pro ochranu zásuvek, u kterých lze předpokládat, že budou použity pro napájení ručního přenosného nářadí používaného venku, použit proudový chránič? A) ano, a to se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 ma B) nemusí, tato podmínka platí pro zásuvky s proudy 32 A a vyšším C) ano, ale jen k připojení předmětů opatřených zásuvkou pro třídu II (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči (do 30 ma) provedená: - u zásuvek do 20 A, které jsou používány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití - u mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž proud nepřesahuje 32 A Poznámka PŠIS: Původně venkovní zásuvky řešila norma ČSN (již byla zrušena). Požadavky normy ČSN ed. 2 se ale vztahují na všechny zásuvky, tedy i na venkovní. (podle ČSN ed. 2:2009, čl ) Zásuvkové obvody do 20 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 ma v souladu s ČSN ed ) Jakým požadavkům musí vyhovovat vidlice a zásuvky určené pro obvody FELV? A) vidlice a zásuvky FELV, je možné použít jen k připojení předmětů třídy II B) do zásuvek FELV mohou jít zasunout vidlice jiných napěťových obvodů C) vidlice FELV nesmí být možno zasunout do zásuvek jiných napěťových obvodů (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Vidlice a zásuvky pro obvody FELV musí vyhovovat těmto požadavkům: - vidlice nesmí být možno zasunout do zásuvek sítí o jiných napětích - do zásuvek FELV nesmí být možno zasunout vidlice sítí o jiných napětích - zásuvky musí mít ochranný kontakt

10 30) Kam se umisťují prvky jistící vedení proti přetížení i zkratu nebo pouze proti zkratu? A) před vypínací prvek elektrického spotřebiče B) na začátek vedení, na začátek odbočky při snížení průřezu vedení C) na přívod ke spotřebiči (podle ČSN : 1994, čl , čl a Změna1) V místě, kde změna způsobuje snížení hodnot dovoleného proudu vodičů, například snížením průřezu vodiče, nebo kde dochází ke změně druhu a způsobu uložení vodičů. Ochranný prvek může být i jinde (na konci), pokud jsou splněny tyto podmínky: - délka vedení do 3 m, nebo domovní přípojka (závěsným kabelem nebo v zemi) do 35 m - způsob uložení snižuje na minimum riziko zkratu - způsob uložení snižuje na minimum nebezpečí ohně a ohrožení osob. Poznámka PŠIS: Vedení začíná obvykle v rozváděči, a to odbočením z přípojnice. Vedení má v naprosté většině menší dovolený proud než přípojnice. Proto se jistící prvky umisťují i na začátek vedení. Jedná se tak vlastně o místo, kde dochází ke snížení průřezu vodiče (oproti přípojnici). 31) Jak je nutno uložit paralelní kabely jištěné společnou pojistkou? A) musí být uloženy každý samostatně B) musí být uloženy v různých kanálech, aby neohrožovaly sousední ani jiné kabely C) na nehořlavém podkladu tak, že nesmí ohrožovat sousední ani jiné kabely (podle ČSN :1994, čl N1) Paralelní kabely jištěné společnou pojistkou je nutno uložit na nehořlavý podklad. Aby ostatní kabely nebyly ohrožovány, doporučuje se kabely oddělit nehořlavou přepážkou, nebo opatřit nehořlavým nátěrem nebo nástřikem o síle minimálně 5 mm, nebo vzdálenost mezi kabely zvětšit alespoň na 1,5 násobek průměru kabelu (nejméně však 6 cm). 32) Kdy není potřeba v síti TT nebo TN vybavit střední vodič detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič? A) jestliže průřez středního vodiče se alespoň rovná nebo je rovnocenný průřezu fázových vodičů B) jestliže průřez středního vodiče je větší než průřez fázových vodičů C) jestliže je použit kabel se zvýšenou požární odolností (podle ČSN :1994, čl ) Pokud se průřez středního vodiče rovná alespoň průřezu fázových vodičů nebo je jim rovnocenný, není nutno střední vodič vybavit detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič.

11 33) Může být v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot použit na ochranu vodič PEN? A) ano, ale pouze u průřezů vyšších jak 10 mm 2 Cu B) nemůže, s výjimkou vedení, která pouze těmito prostory prochází C) nemůže v žádném případě (podle ČSN :2000, čl ) Vodiče PEN se v těchto prostorech nepřipouštějí, s výjimkou vedení, které těmito prostory pouze prochází. 34) Mohou být v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot namontovány tepelné spotřebiče? A) ano, ale musí být namontovány na izolačních podložkách B) nemohou v žádném případě C) ano, ale pouze třídy I s doplňujícím ochranným pospojením (podle ČSN :2000, čl a čl ) Tepelné spotřebiče musí být namontovány na izolačních podložkách (viz ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů světla). Tepelné spotřebiče, které jsou umístěny blízko hořlavých hmot, musí být opatřeny vhodnými ochrannými zástěnami, které brání vznícení těchto hmot. 35) Jaká je minimální hloubka uložení silových kabelů s napětím do 1 kv v zemi bez mechanické ochrany ve volném terénu? A) 0,35 m B) 1 m C) 0,7 m (podle ČSN ed. 2:2012, čl. NA ) Ve volném terénu 70 cm, v chodníku 35 cm, pod vozovkou nebo pod krajnicí vozovky 100 cm. 36) Může být používán proudový chránič v sítích TN-C? A) pouze u selektivních chráničů v souladu s normou B) pouze vyjímečně C) nesmí se používat (podle ČSN ed. 2, čl a podle zrušené ČSN :1994, čl ) Proudový chránič nesmí být používán v sítích TN-C. Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, nesmí být vodič PEN použit za chráničem na straně zátěže. Spojení ochranného vodiče s vodičem PEN musí být provedeno před chráničem, tj. na straně zdroje. Ochranný vodič (PE ani PEN) nesmí procházet magnetickým obvodem proudového chrániče.

12 37) Smí se považovat použití proudového chrániče v obvodech bez ochranného vodiče za dostatečné opatření před nebezpečným dotykem neživých částí? A) smí B) nesmí C) smí, pokud vybavovací proud nepřesáhne 30 ma (podle ČSN ed. 2, čl ) Použití proudových chráničů, jejichž vybavovací proud nepřesahuje 30 ma, se ve střídavých sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany, nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů. Použití takového proudového chrániče se nepovažuje za výhradní ochranné opatření. Je proto nutno uplatnit ještě alespoň jedno z následujících opatření: - automatické odpojení od zdroje - dvojitá nebo zesílená izolace - elektrické oddělení - ochrana malým napětím SELV a PELV 38) Kam musí být umístěn přístroj pro ochranu před přetížením vedení? A) kdekoliv na trase vedení delší než 3 m B) v místě, ve kterém změna průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení vedení, způsobuje snížení hodnot dovoleného proudu vodičů C) i na vodiče, u nichž není pravděpodobné, že by byly přetíženy (podle ČSN ed. 2:2010, čl ) Přístroj zajišťující ochranu před přetížením musí být umístěn v místě, ve kterém změna (změna průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení vedení) způsobuje snížení hodnot dovoleného proudu vodičů. Může být umístěn i kdekoliv na trase, jestliže mezi místem změny a místem jištění není více než 3 m, nebo pokud je tento úsek chráněn před zkratovým proudem. 39) S jakou teplotou se obvykle počítá pro kabely uložené v zemi přímo v půdě? A) 30 C B) 25 C C) 20 C (podle ČSN ed. 2, čl. B.52.2) Referenční hodnoty okolních teplot jsou: 30 C pro izolované vodiče a kabely na vzduchu (bez ohledu na způsob uložení) 20 C pro kabely uložené v zemi (přímo v půdě nebo v trubkách v zemi) 40) Jak musí být provedeno nouzové vypínání hlavního elektrického obvodu při použití jističů a stykačů dálkově ovládaných? A) prvky musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách B) obvod se vypíná při přivedení napětí na cívku pomocí stisku hřibového tlačítka červené barvy C) vypnutí obvodu musí být bezpečné, normy nestanovují jaký kontakt má být použit (podle ČSN :2001, čl ) Pokud je to prakticky možné, volí se pro nouzové vypínání ručně ovládané spínací přístroje přerušující hlavní obvod. Jističe, stykače apod., které jsou ovládány dálkově, musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách nebo musí být použito jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení.

13 41) Jak je možné spínat skupinu svítidel připojenou na různé fáze třífázového světelného obvodu s jedním společným nulovým vodičem? A) musí být ovládána jedním spínačem odpojujícím současně všechny tři fáze B) třífázové světelné obvody s jedním společným nulovým vodičem nejsou normou dovoleny C) lze spínat po částech, proudová hodnota vypínače nesmí být nižší než hlavní jištění okruhu (podle ČSN ed. 2:2013 čl ) Skupina svítidel připojená na různé fáze třífázového světelného obvodu s jedním společným nulovým vodičem musí být ovládána jedním spínačem odpojujícím současně všechny tři fáze. 42) Mohou být ve svítidlech použity kondenzátory s kapacitou větší než 0,5 μf? A) mohou být použity pouze u třífázových světelných obvodů B) nesmí být ve svítidlech použity, tyto kompenzace musí být provedeny v předřazeném rozváděči C) mohou být použity, pouze jsou-li vybaveny vybíjecím rezistorem (podle ČSN ed. 2:2013, čl ) Kompenzační kondenzátory s kapacitou přesahující 0,5 μf mohou být použity pouze tehdy, jsou-li vybaveny vybíjecím rezistorem. 43) Jak je ohraničena zóna 1 v koupelně s vanou? A) podlahou a stropem nad vanou B) u volně snímatelné sprchové hlavice svislou plochou s poloměrem 0,6 m od sprchové hlavice C) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou a svislou plochou obalující vanu a prostor pod vanou (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Zóna 1 je ohraničena: a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavici nebo sprchového výtoku. Pokud jsou tyto níže než 225 cm (nebo tam nejsou - jako například u vany), je zóna 1 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad podlahou; b) svislou plochou, která obaluje koupací nebo sprchovou vanu ve vzdálenosti 120 cm od nesnímatelné hlavice sprchy upevněné na zdi nebo na stropě pro sprchy bez vaničky. Zóna 1 nesmí nahrazovat zónu 0. Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je také určen jako zóna 1.

14 44) Za jakých podmínek je povoleno u koupelen instalovat spínače a zásuvky v zóně 2: A) lze instalovat spínače a zásuvky obvodů SELV s tím, že zdroj bezpečného napětí je instalován mimo zóny 0, 1 B) nesmí se instalovat žádné zařízení obsahující spínače nebo zásuvky C) lze instalovat pouze za podmínky použití chrániče s vybavovacím proudem 30 ma a jištěním max. 16 A v souladu s ČSN , článek (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Zařízení instalovaná v zóně 2 musí mít minimální stupeň krytí IPX4, tento požadavek neplatí pro jednotky napájející holicí strojky, které odpovídají požadavkům ČSN EN ( ) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky instalované v zóně 2, jestliže je nepravděpodobné, že dojde k ostřiku sprchou. Do zóny 2 je možné instalovat: a) příslušenství kromě zásuvek; b) příslušenství včetně zásuvek napájených SELV nebo PELV. Zdroj bezpečného napět musí být umístěn mimo zóny 0 a 1; c) jednotky napájející holicí strojky, které odpovídají ČSN EN ; d) příslušenství včetně zásuvek signalizačního a komunikačního zařízení napájeného SELV nebo PELV. 45) Jaký alespoň musí mít stupeň ochrany elektrické zařízení v koupelně v zóně 1? A) IPX3 B) IPX5 C) IPX4 (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) V zóně 0 musí být použit minimální stupeň ochrany krytem IPX7. V zóně 1 musí být použit minimální stupeň ochrany krytem IPX4. V zóně 2 musí být použit minimální stupeň ochrany krytem IPX4. Elektrické zařízení vystavené ostřiku vodou, například pro čištění v komunálních lázních, musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IPX5 46) Za jakých podmínek je u plaveckých bazénů a jiných nádrží povoleno ochranné opatření zábranou a umístění mimo dosah? A) jsou povolena pouze v zóně 2, kdy krytí spotřebičů a zařízení není menší než IPX3 B) jsou povolena v případě, že připojená zařízení budou připojena na místní pospojování C) nejsou v žádném případě povolena (podle ČSN ed. 3:2011, čl ) Ochranná opatření zábranou a umístěním mimo dosah (= polohou) nejsou dovolena.

15 47) Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice? A) odbočovací krabice nesmí být v zóně 0 instalovány, pro SELV obvody jsou ale povoleny v zóně 1 B) je povoleno v případě, že budou mít vodivý plášť, který bude spolehlivě připojen na místní pospojování vodičem 4 mm 2 C) ano, ale musí být splněno odpovídající krytí pro jednotlivé zóny (podle ČSN ed. 3:2011, čl ) Odbočné krabice se nesmí instalovat v zóně 0. V zóně 1 je dovoleno instalovat odbočné krabice pouze tehdy, jestliže jsou pro SELV. 48) Smí se instalovat v zóně 0 u plaveckých bazénů a jiných nádrží spínače a řídící přístroje? A) spínací a řídící přístroje jsou povoleny, jejich napájecí obvody musí být chráněny chráničem nepřevyšujícím 30 ma B) jsou povoleny v případě, že budou spolehlivě připojeny na místní pospojování C) nesmí se instalovat žádné spínací a řídicí přístroje (podle ČSN ed. 3:2011, čl ) V zóně 0 se nesmí instalovat žádný spínací a řídicí přístroj včetně zásuvek. V zóně 1 se nesmí instalovat žádný spínací a řídicí přístroj včetně zásuvek, kromě těch, které jsou napájeny SELV. (Zdroj SELV musí být umístěn mimo zóny 0 a 1.) 49) Jaké spotřebiče je povoleno instalovat v zóně 1 uvnitř místnosti určené pro saunová kamna? A) nejsou zvláštní požadavky z hlediska odolnosti zařízení vůči horku B) mohou být instalována pouze saunová kamna a jejich součásti C) musí být užito zařízení s minimální odolností do teploty 170 o C (podle ČSN ed. 2:2005, čl ) V zóně 1 mohou být instalována pouze saunová kamna a jejich součásti. 50) Za jakých podmínek je povoleno uvnitř místnosti či kabiny sauny, určené pro saunová kamna, používat zásuvkové vývody? A) zásuvkový vývod nesmí být v prostoru obsahujícím saunová kamna B) zásuvkový vývod nesmí být tepelně namáhán a musí být spolehlivě připojen na místní pospojování vodičem 4 mm 2 C) zásuvkový vývod musí být instalován podle doporučení výrobce v dostatečné vzdálenosti od kamen, aby nebyl tepelně namáhán (podle ČSN ed. 2:2005, čl a ) V prostoru obsahujícím saunová kamna nesmí být zásuvkový vývod. Proudové obvody, kromě obvodu pro napájení saunových kamen, se vybaví doplňkovou ochranou, jedním či více proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 ma. Spínací a řídicí přístroje umístěné uvnitř místnosti či kabiny sauny, určené pro saunová kamna, nebo pro ostatní pevná zařízení instalovaná v zóně 2 se umístí v souladu s požadavky výrobce. Ostatní spínací a řídicí přístroje určené například pro osvětlení se umísťují vně místnosti či kabiny sauny.

16 51) Jakým způsobem smí být napájena elektroinstalace jednoho staveniště? A) smí být napájena z několika zdrojů, včetně upevněných nebo mobilních zdrojových soustrojí B) smí být napájena pouze z jednoho zdroje a smí se použít i zdrojové soustrojí C) smí být napájena pouze z jednoho zdroje (podle ČSN ed. 2:2007, čl poznámka) Jedno staveniště smí být napájeno z několika napájecích zdrojů, včetně upevněných nebo mobilních zdrojových soustrojí. 52) Jak musí být na staveništi chráněny zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně? A) musí být chráněny automatickým odpojením od zdroje doplněným pospojováním B) musí být chráněny napojením na společný oddělovací bezpečnostní trasformátor s doplněním chráničem 30 ma C) musí být chráněny proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekročí 30 ma (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Obvody napájecí zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně a ostatní obvody sloužící pro napájení elektrického ručního nářadí se jmenovitým proudem do 32 A musí být chráněny: - proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 ma, nebo - napájením pomocí SELV nebo PELV, nebo - elektrickým oddělením, přičemž každá zásuvka a každé elektrické ruční zařízení musí být napájeno z vlastního oddělovacího bezpečnostního transformátoru, nebo musí mít vlastní, samostatné sekundární vinutí oddělovacího bezpečnostního transformátoru. 53) Jakými přístroji pro odpojování musí být vybaven každý staveništní rozváděč (ACS)? A) proudovým chráničem 30 ma na přívodu B) přístrojem pro odpojování a spínání na straně napájení C) jistícími prvky okruhů, další vypínání nemusí být instalováno (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Každý staveništní rozváděč (ACS) musí být vybaven přístrojem pro odpojování a spínání na straně napájení. Odpojovací přístroj silového přívodu musí být možno zajistit ve vypnuté poloze (např. visacím zámkem). Každý ACS musí obsahovat ochranné přístroje proti nadproudům, přístroje zajišťující ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky (pokud jsou zásuvky požadovány).

17 54) Jak musí být na staveništi chráněny obvody napájející zásuvkové vývody se jmenovitým proudem vyšším než 32 A? A) musí být chráněny proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekročí 30 ma, který může sloužit i jako vypínač B) musí být vybaveny proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 500 ma, který může sloužit i jako vypínač C) musí být chráněny automatickým odpojením od zdroje a jednotlivé vývody lze v případě potřeby doplnit proudovým chráničem 100 ma (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Obvody napájející zásuvkové vývody se jmenovitým proudem vyšším než 32 A se vybaví proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 500 ma, který může sloužit i jako vypínač. 55) Je možné na staveništi pokládat kabely přes cesty nebo ochozy? A) aby se zabránilo poškození, nemají být kabely pokládány přes cesty nebo ochozy B) kabely nesmí být v žádném případě pokládány přes cesty nebo ochozy, přípustné je pouze uložení 20 cm pod povrchem staveniště C) ano, ale jen pokud jsou typu H07 RN-F, nebo obdobné (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Aby se zabránilo poškození, nemají být kabely pokládány přes cestu nebo ochozy. Tam, kde je to nutné, musí se zajistit zvláštní ochrana proti mechanickému poškození a styku s konstrukcí zařízení. Užité ohebné vodiče musí být typu H07 RN-F, nebo obdobné, jsou-li to vodiče odolné proti oděru a vodě. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně vodičů vedených na povrchu či venkovnímu vedení před nebezpečím mechanického poškození, nebo před vlivy prostředí a činnosti na pracovišti. 56) Musí být koncové obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem více než 32 A v zemědělských provozovnách chráněny proudovým chráničem? A) ano a jeho vybavovací proud nesmí být větší než 30 ma B) ano a jeho vybavovací proud nesmí být větší než 100 ma C) ano a jeho vybavovací proud nesmí být větší než 500 ma (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Koncové obvody napájecí zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A musí být vybaveny proudovým chráničem jehož jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 30 ma. Koncové obvody napájecí zásuvky se jmenovitým proudem více než 32 A včetně musí být vybaveny proudovým chráničem jehož jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 100 ma.

18 57) Jak se v zemědělských provozech provádí všeobecná ochrana proti požáru způsobeného elektrickým zařízením? A) proudovými chrániči, jejichž vybavovací proud nepřesahuje 300 ma B) umístěním nebezpečných zařízení minimálně 1 m od spalných materiálů a jejich podložení nehořlavou podložkou C) proudovými chrániči, jejichž vybavovací proud nepřesahuje 100 ma (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) Pro všeobecnou ochranu před vznikem požáru je nutno použít proudových chráničů s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 300 ma. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče. 58) Jaká opatření k zajištění ochrany před nebezpečným dotykem živých částí nejsou dovolena v omezených vodivých prostorech? A) ochranná opatření B) ochranná opatření krytím C) ochranná opatření zábranou a polohou (podle ČSN ed. 2:2007, čl ) V omezených vodivých prostorech se použití zábran a ochrana polohou jako ochranná opatření nepovolují. 59) Za jakých podmínek je možné v omezených vodivých prostorech používat zdroje SELV a PELV? A) bezpečné zdroje a izolované zdroje (SELV a PELV) mohou být používány, pokud splňují krytí alespoň IPXXD B) bezpečné zdroje a izolované zdroje (SELV a PELV) musí být vždy umístěny vně omezeného vodivého prostoru a musí být opatřeny proudovými chrániči C) musí být umístěny mimo omezené vodivé prostory, pokud nejsou součástí upevněné instalace uvnitř trvale omezeného vodivého prostoru a každé zařízení musí mít vlastní, samostatné sekundární vinutí oddělovacího bezpečnostního transformátoru (podle ČSN ed. 2:2007, čl a ) Zdroje SELV a PELV musí být umístěny mimo omezené vodivé prostory, pokud nejsou součástí upevněné instalace uvnitř trvale omezeného vodivého prostoru. Každá zásuvka musí být napájena z vlastního oddělovacího transformátoru, nebo na něm musí mít vlastní, samostatné sekundární vinutí. 60) Jaký musí být průřez zesíleného ochranného vodiče u připojeného zařízení pro zpracování dat s jednou ochrannou svorkou, překračuje-li unikající proud hodnotu 10 ma? A) při použití jedné ochranné svorky nesmí být menší než 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al B) nesmí být menší než 25 mm 2 C) unikající proud nikdy nesmí překročit hodnotu 10 ma (podle ČSN ed. 3, čl ) Pro trvale připojená elektrická zařízení, jejichž ochranným vodičem protéká proud vyšší než 10 ma musí být navrženy zesílené ochranné vodiče, které při použití jedné ochranné svorky musí mít po celé své délce průřez alespoň 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al.

19 61) Jaké požadavky jsou kladeny na zpětný vodič PEL nebo PEM pro silové napájení informační technologie? A) vodiče PEL nebo PEM nesmějí mít průřez menší než 25 mm 2 Cu B) pro napájení informační technologie se nesmějí použít vodiče PEL nebo PEM C) jako vodiče PEL nebo PEM se nesmějí použít cizí vodivé části. (ČSN ed. 3:2012, čl ) Jako vodiče PEN, PEL nebo PEM se nesmějí používat cizí vodivé části. 62) Jaké bezpečnostní požadavky musí splňovat zásuvky pro připojení obytných vozidel v kempincích? A) zásuvky vyššího jmenovitého proudu než 16 A musí být chráněny chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 100 ma B) pro připojení každého obytného vozidla musí být minimálně jedna zásuvka vybavená samostatnou nadproudovou ochranou C) zásuvkové vývody musí být chráněny společně proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 ma (podle ČSN ed. 3:2010, čl a čl ) Provedení a uspořádání zásuvek stanoviště karavanu musí splňovat požadavky ČSN EN a mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44. Jednofázové zásuvky se jmenovitým napětím 200 V až 250 V musí být jmenovitého proudu 16 A. Zásuvky vyššího jmenovitého proudu mohou být použity pouze tam, kde se předpokládá větší odběr. Pro připojení každého obytného vozidla musí být minimálně jedna zásuvka. Z důvodů omezení nebezpečí vyplývajícího z použití příliš dlouhých přívodů pro karavany/stany mohou být na napájecím zařízení umístěny maximálně čtyři zásuvky. Každý zásuvkový vývod musí být vybaven samostatnou nadproudovou ochranou. Každý zásuvkový vývod musí být chráněn samostatně proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 ma. V každém případě musí být odpojován i nulový vodič. 63) Jak musí být chráněny zásuvky pro připojení obytných vozidel v kempincích? A) zásuvkové vývody musí být chráněny samostatně proudovým chráničem 30 ma a nesmí být současně odpojován nulový vodič B) každý zásuvkový vývod musí být chráněn samostatně proudovým chráničem 30 ma, v každém případě musí být odpojován i nulový vodič C) zásuvkové vývody musí být chráněny společně proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 ma (podle ČSN ed. 3:2010, čl ) Každý zásuvkový vývod musí být vybaven samostatnou nadproudovou ochranou. Každý zásuvkový vývod musí být chráněn samostatně proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 ma. V každém případě musí být odpojován i nulový vodič.

20 64) Jak musí být zajištěny napájecí kabely, kterými je zajištěno napájení provizorních rozvodů u výstav, přehlídek a stánků? A) napájení provizorních rozvodů musí být zajištěno na jejich počátku proudovými prvky s proudem úměrným jejich průřezu B) musí být zajištěno proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 ma se zpožděním, nebo chrániči typu S C) musí být zajištěno na jejich počátku proudovými chrániči, jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud není větší než 300 ma (podle ČSN :2004, čl ) Samočinné odpojení napájecích kabelů, kterými je zajištěno napájení provizorních rozvodů musí být zajištěno na jejich počátku proudovými chrániči, jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud není větší než 300 ma. Musí se použít buď chrániče se zpožděním podle ČSN EN , nebo chrániče typu S. Je to z důvodu dosažení selektivity s proudovými chrániči chránícími koncové obvody. 65) Jaké vodiče jsou povoleny pro instalace v nepohybujícím se nábytku? A) lze použít výhradně ohebné vodiče s pryžovou izolací nebo izolaci PVC B) lze použít vodiče pro pevné uložení i ohebné s pryžovou izolací nebo izolaci PVC C) u nepohybujícího se nábytku norma typy vodičů nepředepisuje (podle ČSN :2005, čl ) Spojení pevné instalace budovy a el. zařízení nábytku musí být provedeno buď pevným připojením nebo pomocí vidlice ze zásuvky. Výběr vedení určeného pro připojení nábytku k síti musí být proveden z těchto vodičů: - vodiče pro pevné uložení, pokud je připojení provedeno pevným vedením; - ohebným kabelem s pryžovou izolací pláště i žil; - ohebným kabelem s izolací pláště i žil z PVC, pokud je spojení provedeno pomocí vidlice ze zásuvky Každé vedení uvnitř nábytku, které je vystaveno pohybu, má být provedeno ohebným kabelem nebo vodiči dle ČSN nebo ČSN ) Jaký nejmenší průřez měděného jádra ohebného kabelu může být použit pro instalace v nábytku? A) průřez může být snížen až na 0,75 mm 2, pokud tímto kabelem nebo vodičem není napájena zásuvka a délka tohoto vedení nepřesahuje 10 m B) nesmí být použito vodičů s průřezem menším než 2,5 mm 2 C) nesmí být použito vodičů s průřezem menším než 1,5 mm 2 (podle ČSN :2005, čl ) Použité vodiče musí mít měděné jádro s průřezem minimálně 1,5 mm 2. Průřez měděného jádra ohebného kabelu a vodičů může být snížen až na 0,75 mm 2, pokud tímto kabelem nebo vodičem není napájena zásuvka a délka tohoto vedení nepřesáhne 10 m.

21 67) Jaké ochranné opatření před nebezpečným dotykem neživých částí se nesmí používat u zařízení pro venkovní osvětlení? A) nesmí používat ochranná opatření rozdílná pro každé svítidlo B) nesmí používat nevodivé okolí a neuzemněné místní pospojování C) nesmí se používat proudový chránič (podle ČSN ed. 2:2012, čl ) Ochranná opatření, tvořená ochranou nevodivým okolím a ochranou neuzemněným místním pospojováním, nejsou dovolena. 68) Musí se připojovat při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje kovové konstrukce, které jsou v blízkosti, ale nejsou součástí zařízení pro venkovní osvětlení k jeho zemnicí svorce? A) nemusí B) vždy se musí propojit C) nesmí, pokud je použita ochrana proudovým chráničem 30 ma (podle ČSN ed. 2:2012, čl ) Kovové konstrukce (jako ploty, mříže atd.), které nejsou neživými vodivými částmi, a nejsou součástí zařízení pro venkovní osvětlení, nemusí být připojeny k zemnicí svorce zařízení pro venkovní osvětlení. 69) Jak musí být zajištěn přístup ke světelnému zdroji venkovního osvětlení, který je umístěn níže než 2,80 m nad úrovní terénu? A) přístup nemusí být zvláštním způsobem zajištěn B) pouze po odstranění krytu se stupněm ochrany alespoň IP54 C) pouze po odstranění zábrany nebo uzavření vyžadujícího použití nářadí (podle ČSN ed. 2:2012, čl Příloha A ) U svítidla s výškou menší než 2,80 m nad úrovní terénu musí být přístup ke světelnému zdroji možný pouze po odstranění zábrany nebo uzavření vyžadujícího použití nářadí. 70) Jaké napájecí zdroje lze použít pro světelné instalace z neizolovaných vodičů při napájení malým napětím? A) pouze zdroje SELV, s maximálním napájecím napětím AC 25 V, nebo DC 60 V B) pouze zdroje SELV, s maximálním napájecím napětím AC 100 V C) zdroje SELV nebo PELV, s maximálním napájecím napětím AC 12 V, nebo DC 50 V (podle ČSN ed. 2:2013, čl ) Pro napájení světelné instalace určené pro malé napětí lze užívat pouze napětí SELV. Pokud je k rozvodům užito neizolovaných vodičů, může být užito maximálního napájecího napětí AC 25 V, nebo DC 60 V. (Podle ČSN ed. 2 tab. NA.3 jen pro prostory normální a nebezpečné.) Pokud se použijí jako zdroj transformátory, musí být použity bezpečnostní ochranné transformátory.

22 71) Je možné u napájecích zdrojů malého napětí pro světelné instalace použití paralelních zapojení sekundárních stran napájecích transformátorů? A) u zdrojů malého napětí pro osvětlení se paralelní zapojení sekundárních stran nepřipouští B) je dovoleno pouze u zdrojů SELV s maximálním napájecím napětím AC 24 V, nebo DC 60 V C) je dovoleno pouze tehdy, pokud jsou paralelně zapojeny i na primární straně a transformátory mají stejné elektrické parametry (podle ČSN ed. 2:2013, čl ) Paralelní zapojení sekundárních stran napájecích transformátorů je dovoleno pouze tehdy, pokud jsou paralelně zapojeny i na primární straně a transformátory mají stejné elektrické parametry. Paralelní zapojení měničů se nepřipouští. 72) Jakým způsobem musí být připojeny topné jednotky k elektrické instalaci? A) spoje k elektrické instalaci musí být vždy letovány, nebo přivařeny B) musí být připojeny k elektrické instalaci pomocí studených vodičů nebo svorek C) musí být připojeny k elektrické instalaci v krabicích pomocí mosazných svorek, aby nedocházelo k přehřívání spojů (podle ČSN :2003, čl ) Topné jednotky musí být připojeny k elektrické instalaci pomocí studených vodičů nebo svorek. Topné jednotky musí být připojeny ke studeným vodičům pouze pomocí trvalých spojů. Topné jednotky nesmí křižovat dilatační spáry. 73) Jaké minimální krytí je povoleno u topných jednotek pro instalaci v podlaze z betonu nebo podobného materiálu? A) IPX7 B) IPX3 C) IP5X (podle ČSN :2003, čl ) Topné jednotky pro instalaci na stropech musí být nejméně IPX1. Topné jednotky pro instalaci v podlaze z betonu nebo podobného materiálu musí být IPX7. 74) Jakým proudem se jistí maximálně světelné obvody? A) jistícím prvkem max. do 16 A B) jistícím prvkem nejvýše 25 A C) podle součtu výkonů instalovaných svítidel (podle ČSN ed. 3:2014, čl ) Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše 25 A. Vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jisticím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu.

23 75) Kolik zásuvek lze připojit na jeden jednofázový zásuvkový obvod při jištění 16 A? A) 5 zásuvek bez ohledu na instalovaný příkon B) 10 dvojzásuvek do instalovaného příkonu VA C) 10 zásuvek do instalovaného příkonu VA (podle ČSN ed. 3:2014, čl ) Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit VA při jištění 16 A (2 200 VA při jištění 10 A). Dvojzásuvka i vícenásobná zásuvka (několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společném vícenásobném montážním rámečku) se považují za jeden zásuvkový vývod. 76) Jakým způsobem se smí jistit zásuvkové obvody při použití jističe nebo pojistky? A) nejvýše podle jmenovitého proudu zásuvky a podle vedení, všechny svorky musí být dimenzovány alespoň na jmenovitý proud jistícího prvku, kterým je obvod jištěn B) podle připojeného spotřebiče C) podle nejvyššího předpokládaného instalovaného odběru (podle ČSN ed. 2:2009, čl ) Vedení zásuvkových obvodů se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem odpovídajícím nejvýše jmenovitému proudu zásuvky. Vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jisticím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu. Všechny svorky, kterými vedení zásuvkových obvodů prochází, musí být dimenzovány aspoň na jmenovitý proud jisticího prvku, kterým je obvod jištěn. 77) Jaké prvky nesmí být instalovány v budovách, kde je zaveden plyn? A) elektronické zvonky B) jiskřící zvonky (tj. zvonky s přerušovačem) C) bzučákové nejiskřící zvonky (podle ČSN ed. 3:2014, čl ) V budovách, kde je zaveden plyn, nesmí být instalovány jiskřící zvonky (tj. zvonky s přerušovačem). 78) Jakým způsobem se doporučuje připojit akumulační kamna na samostatný trojfázový obvod? A) pokud se použije zásuvka, musí být doplněna vypínačem na příslušný proud B) k připojení se doporučuje používat zásuvek C) pevně a nesmí se používat zásuvek (podle ČSN ed. 3:2014, čl ) Spotřebiče sloužící jako základní zdroj vytápění nebo ohřev TUV se doporučuje připojit na samostatné obvody. Tyto spotřebiče musí být připojeny pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V 9. Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT? a/ živé části musí být spolehlivě spojeny se zemí b/ živé části mohou být spojeny se zemí c/ živé části musí být izolovány od země nebo spojeny

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty normalizovaných napětí v síti 230V/400V jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím do konce roku 2003,

Více

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta

Více

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Prostory s vanou

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Bezpečnostní tabulky Příklady bezpečnostních tabulek Grafické značky na elektrických předmětech Grafické značky na elektrických předmětech

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL Technická zařízení za požáru 2. Přednáška ČVUT FEL Druhy sítí podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T I bezprostřední spojení jednoho

Více

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Hlavní zásady - elektrické instalace nízkého napětí... 23 Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

NPROSAN D TECHNICKÁ ZPRÁVA

NPROSAN D TECHNICKÁ ZPRÁVA Razítko: Číslo paré: Název: VZOROVÉ PATRO BUDOVY "A" - KRÁTKÁ CHODBA STAVEBNÍ ÚPRAVY Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré nám. 3, 161 02 Praha 6 NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN ) Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.

Více

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem BOZP Zařízení Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN 1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

D Elektroinstalace

D Elektroinstalace Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Srpen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Název stavby: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 275 51 Bystřice, IČ: 00231525, DIČ: CZ 00231525 STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE Místo stavby:, Dr. E. Beneše 300,

Více

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA ZS 2018 2019 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram školení BEZZ a BEZB pro začátek zimního semestru 2018/19 Týden Přednáška Cvičení 1. (1.10.

Více

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

Informace o nových normách

Informace o nových normách Informace o nových normách Nové normy: ČSN EN 60038 (33 0120) srpen 2012 Jmenovitá napětí CENELEC Jmenovité napětí: 230 V / 400 V Tolerance napětí v předávacím místě: ± 10 % 253 V 207 V Poznámka: V instalacích

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Elektrické rozvody Hlavním požadavkem

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

Předpisy ke zkouškám pro revizní techniky

Předpisy ke zkouškám pro revizní techniky Předpisy ke zkouškám pro revizní techniky Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich

Více

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? A) ano B) ne C) ano, ale pouze připojení k síti

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_201 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - periodická Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do konce

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007)

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007) Vzor zprávy o výchozí revizi elektrické instalace Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6

Více

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář. Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_13_OV_E1 NORMY A PŘEDPISY sítě nn Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický

Více

Elektro profit 2008. 1) ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Prostory s vanou nebo sprchou: Zóny: Ochranné pospojování: Doplňková ochrana proudovým chráničem:

Elektro profit 2008. 1) ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Prostory s vanou nebo sprchou: Zóny: Ochranné pospojování: Doplňková ochrana proudovým chráničem: CNI @ Školící a vzdělávací pomůcka. Nesmí být prodávana, rozmnožována ani dále šířenam a to pod pokutou až 1 000 000,- Kč. bez Elektro profit 2008 Číslo 1 Ročník: 8 Cena: zdarma březen 2008 1) ČSN 33 2000-7-701

Více

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk REKONSTRUKCE INFORMAČNÍHO STŘEDISKA - - JETŘICHOVICE část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Textová část Technická zpráva Výkresová část E1 Dispozice

Více

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5 Změna Popis Datum Jméno Stavba Zapojení mobilních elektrocentrál pro KKC Objekt Investor POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 30. dubna 24 728 99 Ostrava IČ. 75151502.

Více

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24 678 46 Blansko ČR 1 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ U elektrických

Více

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů

Více

Technická zařízení budov 2 ÚLOHA č.10 a 11 ČVUT v Praze, katedra technických zařízení budov SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK

Technická zařízení budov 2 ÚLOHA č.10 a 11 ČVUT v Praze, katedra technických zařízení budov SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK ELEKTROINSTALAČNÍ OBVODY (obecně) Zásuvkové obvody se zřizují pro připojení spotřebičů vidlicí na zásuvky. Na zásuvkové obvody v bytové výstavbě lze podle

Více

Určeno pro studenty předmětu /01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu /01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Vnitřní elektrické rozvody Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava červenec 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Vypracoval: Jiří Flosman Odpovědný projektant: Josef Tietz

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) STAVEBNÍ ÚPRAVY, VESTAVBA ŠATNY A SKLADU 11/2015 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC na pozemku p.č. 1815/1 a 1815/5, v k.ú. Č. Budějovice ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ:

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e SPOUŠTĚČE MOTORŮ Především k jištění proti přetížení a zkratu 1 až 3 fázových elektromotorů do 25 A, 690 V a.c. K ručnímu spínání (zapínání / vypínání) elektromotorů zeleným a červeným tlačítkem z čela

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň:

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň: Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Část: Stupeň: Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437,

Více