KLÍČOVÁ SLOVA Posuvový mechanismus, mechanické předepnutí, master-slave, tuhostní analýza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÁ SLOVA Posuvový mechanismus, mechanické předepnutí, master-slave, tuhostní analýza"

Transkript

1 SVOČ-FST 2008 APLIKACE PRINCIPU MASTER-SLAVE -PODÉLNÝ POSUV SOUSTRUHŮ ŘADY SR1 Jiří Musil, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce se zabývá konstrukcí mechanismu podélného posuvu soustruhů řady SR1. Tento mechanismus je v současné době řešen pomocí mechanismu pastorek-hřeben s mechanickým předepnutím. Toto předepnutí slouží k vymezení vůlí v mechanismu tak, aby bylo zajištěno přesné polohování podélného supportu. Aplikace tohoto systému s mechanickým předepnutím je však spojena s náročnou výrobou, montáží a nastavením na přesnou hodnotu předepnutí. Z tohoto důvodu je vznesen požadavek nahradit systém mechanického předepnutí systémem elektrického předepnutí, tzv.systémem master-slave (M-S). Aplikace systému M-S pak předpokládá přínos v celkovém zjednodušení zařízení ve své mechanické části při podstatném zvýšení tuhosti zařízení,a tím tedy i přesnosti polohování. Tímto zjednodušením celkové koncepce mechanismu také dochází k podstatnému snížení nároků na výrobu, montáž a oživení zařízení. V této práci je navrženo konstrukční řešení podélného posuvu saní soustruhu SR1 při aplikaci systému M-S, které bylo provedeno s ohledem na modulárnost, jednoduchost a vysokou tuhost zařízení. Pro navržené řešení je zpracována tuhostní analýza a analýza nákladů. Navržené řešení je podrobeno komplexnímu hodnocení z hlediska vnitřních a vnějších vlastností. Výsledky hodnocení jsou konfrontovány se stávajícím řešením. KLÍČOVÁ SLOVA Posuvový mechanismus, mechanické předepnutí, master-slave, tuhostní analýza ÚVOD Řešení posuvu podélných saní soustruhů řady SR1 je v současné době zajištěno pomocí mechanismu pastorek-hřeben s mechanickým vymezením vůlí. Správné a účinné vymezení vůlí společně s vysokou tuhostí zařízení představuje důležitý faktor pro splnění požadavku vysoké přesnosti a účinnosti obráběcího stroje. Tento posuvový mechanismus sestává z převodovky, která je vložena do tělesa nálitku podélných saní. Převodovka je tvořena dvěma vzájemně předepnutými převodovými větvemi se stejnými převodovými poměry. Jedna větev mechanismu je tuhá (označena modře), spojená se vstupním převodem přímo. Druhá větev je poddajná (označena červeně) a s tuhou větví spojená spojkou a předepnutá pomocí předepínacího mechanismu. Každá větev je opatřena výstupním pastorkem stejných parametrů, které zabírají do hřebenu spojeným s ložem soustruhu. Kinematické schéma tohoto mechanismu je uvedeno na obr.1. Vymezení vůlí mechanismu je zajištěno natočením souhmotí SH5.1 a SH5.2 předepínacím mechanismem. Obrázek 1: Kinematické schéma mechanicky předpnutého posuvového mechanismu Charakteristika předepnuté převodovky je uvedena na obr.2. Na tuto charakteristiku je možné nahlížet jako na předepínací diagram zobrazující velikosti sil na jednotlivých pastorcích v závislosti na posunutí. Jednotlivé přímky, resp.směrnice těchto přímek pak představují tuhosti jednotlivých větví (tuhost k 1 představuje tuhost tuhé větve, k 2.1 a k 2.2 pak tuhosti poddajné větve, přičemž k 2.2 =k 1 ). Síla F b tedy představuje sílu na pastorku poddajné větve a F a sílu na pastorku tuhé větve při posuvové síle F s. Síla F 0 je předepínací síla, vyvozená stavěcími šrouby předepínacího mechanismu.

2 Obrázek 2: Charakteristika mechanicky předepnuté převodovky Aplikací principu M-S na podélný posuv saní zůstává zachována funkce mechanismu pastorek-hřeben jako transformačního členu rotačního pohybu elektromotoru na podélný posuv saní. Posuv podélných saní je tedy i v tomto případě řešen pomocí mechanismu pastorek-hřeben, který je opatřen dvěma pastorky stejných parametrů zabíracích do hřebenu spojeného s ložem soustruhu. Základní rozdíl oproti předchozímu řešení je ve způsobu vymezování vůlí. Tento systém je založen na principu elektrického vymezování vůlí, což bylo umožněno zejména rozvojem regulace a řízení v oblasti výkonové elektroniky. Mechanismus M-S je tedy podobně jako mechanismus s mechanickým předepínáním tvořen dvěma větvemi se stejnými převodovými poměry. Každá větev je opět na výstupu osazena pastorkem stejných parametrů. V tomto případě jsou však obě větve tuhé a každá je opatřena vlastní pohonnou jednotkou stejných parametrů. Kinematické schéma posuvového mechanismu s vůlemi vymezenými elektrickým předepnutím, tj.systémem M-S je uveden na obr.3 Obrázek 3: Kinematické schéma-příklad aplikace principu M-S Základním principem vymezení vůlí u tohoto systému je nastavení rozdílných hodnot a smyslů silových momentů jednotlivých motorů, které jsou řízeny elektronickým regulačním systémem. Silové nastavení pohonné jednotky je řízeno charakteristikou systému M-S, která je uvedena na obr.4. Toto znamená, že pro zaručení bezvůlového režimu musí být motory jednotlivých větví vyvinuty takové momenty, které odpovídají silám F a, F b. Rozdílným nastavením parametrů pohonných jednotek větví podle této charakteristiky dochází k tomu, že jeden pastorek táhne, druhý brzdí. Celková posuvová síla F s je pak dána rozdílem sil na pastorcích. Tímto zjednodušeným výkladem lze vysvětlit princip elektrického vymezení vůlí v mechanismu. Způsob řízení vymezování vůlí u systému M-S tedy představuje problém elektrické regulace a řízení, který v této práci není řešen. Jelikož obě větve posuvového mechanismu jsou tuhé, tak se posuvový mechanismus při aplikaci M-S obecně vyznačuje vyšší tuhostí než systém mechanického předepnutí (tento rozdíl činí podle výpočtu provedený dle [3] až 50%). Z prvotního srovnání hrubé konstrukční struktury je dále zřejmé podstatné zjednodušení celkové koncepce, při již zmíněném zvýšení tuhosti zařízení.

3 Obrázek 4: Charakteristika elektricky předepnuté převodovky (M-S) KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Návrh konstrukčního řešení vychází ze specifikace požadavků, které vyplývají z upřesnění zadání a dále z požadavků na technický systém, které jsou specifikovány procesem obrábění. Jedná se zejména o následující požadavky: Zachování parametrů transformačního mechanismu pastorek-hřeben při respektování jejich polohy Maximální posuvová síla F s =60kN Posuvová rychlost v rozsahu 0.1-6m/min Jednoduchá koncepce mechanické části umožňující bezproblémovou a nenáročnou výrobu a montáž Možnost nasazení při obrábění více supporty-požadavek na umístění mechanismu Zachování plošin pro obsluhu, včetně rozměrů a umístění-požadavek na dodržení,resp.snížení stávajících celkových rozměrů posuvového mechanismu Nutnost připojení teleskopického krytování lože-požadavek na tvar skříně posuvového mechanismu Výše uvedené požadavky pak specifikují základní znaky konstrukce jako: Umístění převodových prvků, jejich velikost a parametry Umístění a rozměry posuvového mechanismu Tvar posuvového mechanismu Návrh konstrukce byl proveden ve variantách dle požadovaných funkcí a možností jejich řešení pomocí jejich specifikace morfologickou maticí. Podle morfologické matice bylo dále vytvořeno několik konstrukčních variant, jejichž výběr byl pro další zpracování proveden na základě hodnocení jednotlivých variant. To bylo provedeno jak na základě splnění jednotlivých funkcí při nejvýhodnějším splnění uvedených požadavků, tak na základě předpokládaných nákladů. Podle tohoto hodnocení byla jako nejoptimálnější konstrukce vybrána a dále rozpracována varianta modulárního řešení umístění převodových větví (obr.6), která je charakterizovaná následujícími znaky: Každá větev umístěna v samostatné skříni a modulárně připojena k tělesu saní Motory umístěny v horizontální poloze Celkový převod redukován nakupovanou převodovkou Modulární koncepcí převodových větví je řešen požadavek možnosti obrábění více supporty při zajištění minimálního sjetí supportů, tj.varianta řeší problém polohy a umístění převodových větví na tělese saní. Zároveň lze předpokládat zjednodušení celkového odlitku saní (s tím spojená úspora v nákladech), jelikož není třeba dvou tvarově různých těles saní s obrácenými nálitky pro umístění větví, tak aby bylo dosaženo minimálního sjetí (obr.5). Umístěním motorů do horizontální polohy je pak řešena redukce celkových rozměrů mechanismu tak, aby bylo možné zachovat současné umístění plošin pro obsluhu stroje. Použití redukční převodovky jako nakupovaného komponentu potom řeší zjednodušení mechanismu ve své mechanické části a podstatně zjednodušuje výrobu a montáž zařízení čímž lze předpokládat úspory v mechanické části. Tvar tělesa skříně, který kopíruje boční obrys tělesa saní, pak řeší snadné připojení větve k saním a krytům lože.

4 Obrázek 5: Vícesupportové obrábění Kinematické schéma navržené vybrané varianty je uvedeno na obr.3. Úplná konstrukční struktura vybrané varianty je uvedena na obr.6. Navržený posunový mechanismus sestává ze dvou samostatných převodových větví systému M-S, které tvoří posuvovou jednotku. Umístění převodových větví k tělesu saní je řešeno modulárně a mohou být umístěny jednostranně či oboustranně k tělesu saní. Řešení umožňuje sestavení posuvového mechanismu do optimální polohy podle procesu obrábění tak, aby bylo dosaženo nejvýhodnějšího sjetí při minimální tvarové rozdílnosti jednotlivých supportů. Toto by nebylo dodrženo v případě, že převodové větve jsou umístěny v nálitcích (obr.5), jelikož minimální sjetí vyžaduje jejich opačné umístění a tedy i tvarově různé odlitky. Připojení větví je potom zajištěno pomocí předepnutého šroubového spojení 12xM24 a jejich vzájemná poloha, stejně jako poloha vůči tělesu saní, je zajištěna perem 14x9x430 ve směru vertikálním, kolíkem 20x80 ve směru přísuvu. Obrázek 6: Mechanismus podélného posuvu při oboustranném a jednostranném uspořádání převodových větví Samotná převodová větev je tvořena tělesem skříně, ve které jsou uložena souhmotí SH1 a SH2, umístěna spojka společně s redukční převodovkou (ALPHA SP+240) a pohonným servomotorem (Siemens 1FT6 108) tvořící pohonnou jednotku. Redukční převodovka je k tělesu skříně připojena přírubou a souosost se souhmotím SH2 zajištěna jejím středěním v tělese skříně. Tvar skříně je řešen s ohledem na požadavek zachování rozměrů stávajícího mechanismu, připojení teleskopického krytování a zejména také na požadavek snadného sestavení do požadované polohy pro obě varianty umístění větví. Manipulace se skříni je zajištěna pomocí závěsných šroubů (hmotnost větve 700kg). Obrázek 7: Převodová větev posunového mechanismu Souhmotí jsou řešena tak, aby byla umožněna jejich samostatná montáž např.na odloučeném pracovišti a jejich následné snadné vmontování do skříně jako podsestavy. Souhmotí jsou optimalizována pro zajištění vysoké tuhosti větve.

5 Souhmotí SH1 je tvořeno hřídelí s vyrobeným ozubeným pastorkem zabírající do hřebenu, která je nalisována na dutý hřídel. Takto lisováním vyrobená hřídel je vertikálně umístěna ve skříni a uložena ve třech valivých ložiskách. Na spodním konci je hřídel radiálně uložena v jehlovém ložisku NKI30/30, uprostřed je radiálně uložena v jehlovém ložisku NA4918 a na opačném konci je hřídel uložena radiálně-axiálně v kuličkovém ložisku Vnitřní kroužky jehlových ložisek jsou axiálně zajištěny pojistným kroužkem na hřídeli souhmotí. Vnější kroužky společně s klecí valivých jehel jsou umístěny ve skříni. Poloha vnějšího kroužku ložiska NKI30/30 je axiálně vymezena víčkem, poloha ložiska NA4918 osazením. Kuličkové ložisko je uloženo v pánvi a axiálně zajištěno víčkem. Hřídel souhmotí SH2 je umístěna v horizontální poloze a radiálně-jednostranně axiálně uložena ve dvou v kuželíkových ložiskách Obě ložiska jsou uložena v pánvi, axiálně zajištěna na jedné straně osazením na straně druhé víčkem. Těsnění výstupního konce hřídele souhmotí SH2 je zajištěno guferem G90x100x12. Kinematická a silová vazba mezi souhmotími SH1-SH2 je zajištěna pomocí kuželového soukolí 2-3 s eloidním ozubením (Oerlikon-Spiromatic). Kuželové kolo 2 je vyrobeno samostatně a nasazeno na hřídel. Přenos kroutícího momentu z kola 2 na hřídel souhmotí SH1 je zajištěn rovnobokým drážkováním. Kolo 2 je axiálně zajištěno přes kuličkové ložisko pojistnou maticí KM12 s podložkou MB12. Kolo 3 je vyrobeno na hřídeli a do záběru umístěno pod kolem 2. Souhmotí SH1 je axiálně zajištěno spojením pánve kuličkového ložiska 6313 se skříní šroubovým spojem 8xM12. Souhmotí SH2 je axiálně zajištěno stejným způsobem přes pánev uložení šroubovým spojem 8xM10. Nastavení správného záběru mezi kuželovými koly 2-3 je zajištěno distančními podložkami umístěnými v místě osazení pánví. Hřídele a ozubená kola obou souhmotí jsou vyrobena z materiálu 14220, těleso skříně je odlitek matr Návrh výše popsané konstrukční struktury byl proveden v následujících krocích: Volba motoru, která byla provedena na základě energetické bilance mezi vstupním a výstupním výkonem Stanovení celkového převodu a následně dílčích převodů podle parametrů motoru a posuvového mechanismu sloužící pro následnou volbu redukční převodovky Volba redukční převodovky dle zjištěného převodu a silových parametrů mechanismu Návrh kuželového soukolí podle požadovaného převodu a přenášeného výkonu pomocí samostatného výpočtu softwarem PREV Stanovení zatěžovacích stavů posuvového mechanismu pro režim obrábění a režim rychloposuvu Výpočet předepnutí větví pro vymezení vůlí a následná tvorba zatěžovacích stavů souhmotí Dimenzování souhmotí dle zatěžovacích stavů Návrh jednotlivých souhmotí při požadavku vysoké tuhosti a snadné montáže Kontrola souhmotí pomocí výpočtového software PREV pro určené zatěžovací stavy Konstrukce převodové skříně a její připojení k tělesu saní včetně pevnostních výpočtů Význam výpočtu zatěžovacích stavů posuvového mechanismu, jimiž se zabývá část práce, spočívá v nutnosti dimenzovat zařízení tak, aby byl zajištěn jeho bezproblémový chod a zároveň, aby jednotlivé komponenty nebyly neúměrně předimenzovány. K tomu by docházelo při návrhu z maximálních hodnot požadovaných posuvových parametrů. Stanovení zatěžovacích stavů je provedeno na základě poměrného rozdělení maximální síly dle výpočtu, který je uveden v [3]. Na základě tohoto rozdělení posuvové síly jsou podle instalovaného výkonu stroje, průměru obrobku a požadovaného posuvu na otáčku vypočteny posuvové rychlosti pro každý zatěžovací stav. Dále jsou také uvažovány zatěžovací stavy v oblasti rychloposuvu, které jsou určeny na základě výpočtů setrvačných sil pohybujících se hmot. Výpočet zatížení jednotlivých souhmotí mechanismu je dále proveden pro každý zatěžovací stav a jemu odpovídající předepnutí větve podle charakteristiky uvedené na obr.4. TUHOSTNÍ ANALÝZA Podstatná část práce se dále zabývá tuhostní analýzou jejíž hlavním úkolem je zjistit vliv uspořádání převodových větví pro předloženou variantu konstrukčního řešení na celkovou tuhost. Tato analýza také umožňuje porovnat vliv navrženého šroubového připojení větví na celkovou tuhost a srovnat variantu modulárního řešení s variantou řešení pomocí nálitků (předpoklad k sp ). V obou případech jsou významné rozdíly v tuhosti nepříznivé a za správně navrženou je možné konstrukci považovat v případě minimálních rozdílů v celkové tuhosti. Za nepříznivý stav se pak považuje především úbytek celkové tuhosti mechanismu vlivem připojení větví k tělesu saní. V neposlední řadě také provedená analýza poskytuje aparát pro optimalizaci navržené konstrukce z hlediska tuhosti, kdy lze jednoduše zjistit vliv dílčích tuhostí na celkovou tuhost a prvek s nízkou tuhostí podrobit dalším úpravám. Provedená tuhostní analýza pak kombinuje analytické, empirické a moderní počítačové výpočtové metody. Celková tuhost První krok tuhostní analýzy se zabývá tvorbou výpočtového modelu a vyjádřením celkové tuhosti mechanismu do zátěžného místa, tj.záběru pastorku. Výpočtový model předpokládá, že celková tuhost mechanismu je tvořena dvěma dílčími tuhostmi, a sice tuhostí spojení převodových větví k sp a tuhostí samotné větve k v. Těleso saní je předpokládáno

6 dokonale tuhé. Na základě tohoto předpokladu lze pro každý vytvořený výpočtový model (obr.8) vyjádřit celkovou tuhost posuvového mechanismu pomocí následujících vztahů (1) a (2): 1 Jednostranné uspořádání : k Oboustranné uspořádání: k c2 c = + = + (1) kca k sp kv k sp k sp + k v k + k sp v v sp = ki + k I = + = (2) k k k k k k sp v sp v Obrázek 8: Výpočtový model oboustranného a jednostranného uspořádání převodových větví Podle tohoto modelu výpočet celkové tuhosti předpokládá znalost tuhosti spojení a tuhosti převodové větve. V dalším kroku se tedy analýza zabývá vyčíslením zmíněných dílčích tuhostí. Tuhost převodové větve a tuhost spojení Tuhost převodové větve představuje tuhost, která je složena z dílčích tuhostí zahrnující následující: Tuhost záběru ozubených kol redukovaná na pohyb saní (k s.zab ) Torzní tuhost hřídelí souhmotí redukovaná na tuhost v posunutí do směru pohybu saní (k s.krut ) Ohybovou tuhostí souhmotí redukovaná na tuhost v posunutí do směru pohybu saní (k s.ohyb ) Transformace tuhosti ložisek na tuhost v posunutí do směru pohybu saní (k s. loz ) Tuhostí tělesa skříně redukovaná na tuhost v posunutí do směru pohybu saní (k s.skrin ) Model tuhosti převodové větve (obr.8) je pak representován sériovým řazením dílčích tuhostí a je možné ho vyjádřit následujícím vztahem: = (3) k v k s. zab k s. ohyb k s. krut k s. loz k s. skr Stanovení redukované torzní a ohybové tuhosti je provedeno analytickými výpočty mechaniky kontinua v návaznosti na výsledky, které byly získány kontrolou souhmotí softwarem PREV. Tuhost ložisek a tuhost záběru je počítána na základě empirických vztahů dle [6] a [7]. Tuhost skříně redukovaná na směr posuvu je pak provedena deformačním výpočtem metodou konečných prvků pomocí výpočtového software IDEAS. Výstup z tohoto výpočtu je uveden na obr.9. Tuhost spojení je vyčíslena pomocí samostatného výpočtu při použití software BSPOJ. Hodnoty vypočtených dílčích tuhostí převodové větve jsou uvedeny v tab.1.následně stanovená tuhost větve a tuhost spojení je v tab.2. Z tab.1 pak vyplývá podstatný vliv tuhostí záběru na tuhost převodové větve. Tabulka 1: Dílčí tuhosti převodové větve Tuhost redukovaná na pohyb saní Hodnota tuhosti Podíl na celkové tuhosti větve Tuhost vyplývající z deformace záběru kol k s. zab =& 354kN 71% Tuhost vyplývající z ohybu hřídelů k s. ohyb =& 11662kN 2% Tuhost vyplývající z krutu hřídelů Tuhost vyplývající z deformace ložisek Tuhost vyplývající z deformace skříně k s krut / k s loz / k s skr /. =& 1575kN mm 16%. =& 4846kN mm 5%. =& 5040kN mm 5% Tabulka 2: Tuhost větve a jejího spojení Tuhost Větev Spojení větve Hodnota tuhosti k v =& 253kN k sp =& kN

7 Obrázek 9: Deformační analýza tělesa skříně Následným výpočtem dle (1) a (2) byly zjištěny hodnoty celkových tuhostí pro jednotlivé varianty a uspořádání, které jsou zobrazeny v tab.3. Srovnáním hodnot tuhostí pro jednotlivé varianty je zřejmý minimální vliv uspořádání převodových větví na celkovou tuhost mechanismu. Dále je také zjištěn minimální vliv tuhosti navrženého spojení na celkovou tuhost posuvového mechanismu, jak je zejména evidentní z minimálních rozdílů hodnot celkových tuhostí mezi variantou modulárního řešení (obr.6 a obr.8) a variantou nálitkového řešení (obr.5). Tabulka 3: Celková tuhost posuvového mechanismu Celková tuhost Modulární řešení-jednostranné uspořádání Modulární řešení-oboustranné uspořádání Nálitkové řešení Hodnota tuhosti k c 2 =& 504kN k c 2 =& 505kN k c =& 506kN HODNOCENÍ Hodnocení navržené konstrukce je provedeno na základě komplexního porovnání nově navržené konstrukce s konstrukcí stávající a dále vychází z provedené tuhostní a nákladové analýzy (pozn.podrobná nákladová analýza je v současné době ve stádiu rozpracování). Hodnocení varianty je dále provedeno na základě odrazu nového řešení na výrobní stroj z hlediska vnitřních a vnějších vlastností zahrnující obecné konstrukční znaky, elementární konstrukční znaky, funkční, ekonomické a časové vlastnosti. Navrženou konstrukci lze charakterizovat následujícími vlastnostmi: Vysoká tuhost-o 55% vyšší než u původního řešení Nenáročné uspořádání konstrukčních prvků, jak z hlediska tvaru, rozměrů, materiálu, způsobu výroby atd..-v kontrastu s původním řešením je konstrukce tvořena méně prvky s nižší složitostí, dochází ke snížení nároků na montáž Splnění požadované funkce z hlediska požadovaných funkčních parametrů jako: o Max.posuvová síla 60kN o Rozsah posuvových rychlostí 0.1-6m/min o o Životnost systému vyšší než 14000hod Přesnost vyšší než původní řešení-pro srovnání je uvedena přesnost, která byla vypočtena na základě celkové tuhosti posuvového mechanismu. Hodnoty přesnosti jsou vyčísleny pro 10% z celkové posuvové síly Fs a uvedeny v tab.4. Nižší náročnost z hlediska časových vlastností-dominantní je pouze výroba ozubení a odlitku, nakupované prvky jsou standardní skladované s relativně snadnou dostupností Ekonomická výhodnost-obecně použití systému M-S předpokládá vyšší celkové náklady než konstrukce původní. Toto je způsobené zejména náklady v elektrické části. Předpokládá se zvýšení především vlivem nakupovaných komponent (zejména vlivem párování pohonné jednotky). Současně jsou však snižovány náklady spojené s výrobou, montáží a údržbou zařízení. Přesné stanovení ekonomické výhodnosti je ve stádiu rozpracování.

8 Tabulka 4: Přesnost polohování vlivem celkové tuhosti mechanismu Přesnost Hodnota přesnosti Nová konstrukce (M-S) 1 =0.01mm Původní konstrukce (mechanické předepnutí) 2 =0.02mm ZÁVĚR Cílem projektu bylo navrhnout nové konstrukční řešení posuvu podélných saní soustruhu SR1 při aplikaci principum-s. Toto bylo provedeno v souladu se základními požadavky zadavatele s ohledem na vysoký požadavek jednoduchosti, přesnosti a modulárnosti konstrukce. Navržená konstrukce byla dále podrobena komplexnímu hodnocení navazující na provedenou tuhostní a nákladovou analýzou. Na základě tohoto hodnocení je zřejmá výhodnost aplikace systému M-S na podélný posuv soustruhů řady SR1 ve srovnání s původním systémem mechanického předepnutí, a to jak při zahrnutí vnitřních, tak vnějších vlastností konstrukce. LITERATURA [1] Krátký, J., Hosnedl, S.: Příručka strojního inženýra 1. Praha: Computer Press, 1999 [2] Krátký, J., Hosnedl, S.: Příručka strojního inženýra 2. Praha: Computer Press, 2000 [3] Hudec, Z.: Posuvové mechanismy-příklady. Plzeň: Západočeská univerzita, [4] Píč, J., Breník, P.: Obráběcí stroje, Konstrukce a výpočty. Praha: SNTL, ISBN [5] Drastík, F. a kol.: Strojnické tabulky pro konstrukci a dílnu. Ostrava: Montanex, [6] Tuplin, W.A.: Namáhání ozubených kol. Praha: SNTL,1964. [7] Froling, J.: Technika uložení s valivými ložisky. Praha: SNTL 1980

UPÍNACÍ DESKA KONÍKU SOUSTRUHU ŘADY SR SVOČ FST Bc. Milan Kušnír Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

UPÍNACÍ DESKA KONÍKU SOUSTRUHU ŘADY SR SVOČ FST Bc. Milan Kušnír Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Česká republika UPÍNACÍ DESKA KONÍKU SOUSTRUHU ŘADY SR SVOČ FST 2009 Bc. Milan Kušnír Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce řeší uložení otočné vložky svršku koníka

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ Autoři: Ing. Petr JANDA, Katedra konstruování strojů, FST, jandap@kks.zcu.cz Ing. Martin KOSNAR, Katedra konstruování strojů, FST, kosta@kks.zcu.cz

Více

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 2.6.2015 Obsah prezentace Kinematika polohových servopohonů Zásady pro návrh polohových servopohonů

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče Předmět: 347502/01 Konstrukční cvičení I. Garant předmětu : doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Ročník : 1.navazující, prezenční i kombinované Školní rok : 2016 2017 Semestr : zimní Zadání konstrukčního cvičení.

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

PLANETOVÁ PŘEVODOVKA PRO HORIZONTKU FCW 150 SVOČ FST David Fait Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, Česká republika

PLANETOVÁ PŘEVODOVKA PRO HORIZONTKU FCW 150 SVOČ FST David Fait Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, Česká republika PLANETOVÁ PŘEVODOVKA PRO HORIZONTKU FCW 150 SVOČ FST 2018 David Fait Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika ABSTRAKT Bakalářská práce obsahuje rešerši pohonů obráběcích

Více

POHONNÝ SYSTÉM PRO TĚŽEBNÍ STROJ SVOČ FST Bc. Martin Míchal, Rodná 14, Mladá Vožice, Česká republika

POHONNÝ SYSTÉM PRO TĚŽEBNÍ STROJ SVOČ FST Bc. Martin Míchal, Rodná 14, Mladá Vožice, Česká republika POHONNÝ SYSTÉM PRO TĚŽEBNÍ STROJ SVOČ FST 2017 Bc. Martin Míchal, Rodná 14, 391 43 Mladá Vožice, Česká republika ABSTRAKT Práce je zaměřena na návrh pohonného systému kolesa, kolesového rýpadla. V úvodní

Více

KONSTRUKČNÍ NÁVRH FRÉZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 212 CNC SVOČ FST 2011

KONSTRUKČNÍ NÁVRH FRÉZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 212 CNC SVOČ FST 2011 KONSTRUKČNÍ NÁVRH FRÉZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 212 CNC SVOČ FST 2011 Bc. Petr Bernardin Ječná 4, 326 00 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Cílem práce je konstrukční návrh a výpočet frézovacího zařízení IFVW

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

NÁVRH KONCEPCE VULKANIZAČNÍHO LISU VL75 SVOČ FST 2014. Bc. Jakub Jirásko, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

NÁVRH KONCEPCE VULKANIZAČNÍHO LISU VL75 SVOČ FST 2014. Bc. Jakub Jirásko, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NÁVRH KONCEPCE VULKANIZAČNÍHO LISU VL75 SVOČ FST 214 Bc. Jakub Jirásko, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 36 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na konstrukční návrh sestavy

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Frézovací zařízení, polohování příslušenství, mechanismy natáčení, MKP model, CAD dokumentace

KLÍČOVÁ SLOVA Frézovací zařízení, polohování příslušenství, mechanismy natáčení, MKP model, CAD dokumentace ABSTRAKT KONSTUKČNÍ NÁVRH FRÉZOVACÍHO A VRTACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 256 SVOČ FST 2012 Bc. Jan Šabata Západočeská univerzita v Plzni, Sladkovského 51, 326 00 Plzeň Česká republika Cílem této práce je provést

Více

FRÉZOVACÍ ZAŘÍZENÍ IFVW122 SVOČ FST Bc. Marcel Švagr Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 230, Česká republika

FRÉZOVACÍ ZAŘÍZENÍ IFVW122 SVOČ FST Bc. Marcel Švagr Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 230, Česká republika FRÉZOVACÍ ZAŘÍZENÍ IFVW122 SVOČ FST 2016 Bc. Marcel Švagr Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 230, 262 63 Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovacího zařízení IFVW122

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302T013 Stavba výrobních strojů a zařízení

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302T013 Stavba výrobních strojů a zařízení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N231 Strojní inženýrství Studijní obor: 232T13 Stavba výrobních strojů a zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE Vřeteník univerzálního hrotového soustruhu

Více

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí

Více

HLC série. horizontální soustruhy

HLC série. horizontální soustruhy HLC série horizontální soustruhy Soustruhy HLC Jsou nabízeny ve 3 provedeních s oběžným průměrem nad ložem od 900 do 2 000 mm. Délka obrobku může být až 12 metrů. Lože soustruhů jsou robustní konstrukce,

Více

Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika VYUŽITÍ POKROČILÝCH CAD/CAM SIMULACÍ PRO NÁVRH SPECIÁLNÍHO HORIZONTKOVÉHO PRACOVIŠTĚ. SVOČ FST 2018 Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony Radomír MENDŘICKÝ 1 Pohony posuvů obráběcích strojů (rozdělení elektrických pohonů) Elektrické pohony Lineární el. pohon Rotační el. pohon Asynchronní lineární Synchronní lineární Stejnosměrný Asynchronní

Více

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410 REGULACE AUTOMATIZACE BOR, spol. s r.o Dělnická 264 473 01 Nový Bor tel. : +420 487 727 443 fax : +420 487 726 320 e-mail : regulace@regulace.cz http://www.regulace.cz Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F2 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

Tomáš Raiskup Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Tomáš Raiskup Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKCE SKŘÍNĚ PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY SVOČ FST 2009 Tomáš Raiskup Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Prvním cílem této práce je důkladná analýza stávající

Více

Kuželové převodovky Typ BG Přehled

Kuželové převodovky Typ BG Přehled Typ BG Přehled Možnosti provedení A n oboustranná, pomaloběžná hřídel DX n oboustranná, protiběžná, rychloběžná hřídel Převodový poměr 1:1-5:1 354 Strana Převodový poměr 1:1-1:5 Strana 368 AS n jednostranná,

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 22. 1. 2014, 3. A

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 22. 1. 2014, 3. A Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY SÉRIE VLC

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY SÉRIE VLC VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY SÉRIE VLC 13.12.2017 ZÁKLADNÍ CHARAKTERITIKA Velká variabilita - upínací deska nebo sklíčidlo od 800 po 4500 mm - Individuální příprava každého stroje Vysoká tuhost a přesnost - robustní

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika MTV Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Svěrná hřídelová pouzdra

Svěrná hřídelová pouzdra Svěrná hřídelová pouzdra Typ RCK11 str. 364 Typ RCK13 str. 365 Typ RCK15 str. 366 Typ RCK16 str. 367 Typ RCK19 str. 368 Typ RCK40 str. 369 Typ RCK45 str. 370 Typ RCK50 str. 371 Typ RCK55 str. 372 Typ RCK60

Více

Úvod STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

Úvod STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR Úvod STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ÚVOD Technický výrobek technický objekt (stroj, nástroj, přístroj,..). Stroj - technický výrobek složený z mechanismů, který nahrazuje fyzickou (případně

Více

Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand )

Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand ) Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand ) SVOČ FST 2009 Jáchymovská 337 373 44 Zliv mmachace@seznam.cz ABSTRAKT Navrhnout zkušební stand tramvajových vozidel simulující běžné provozní

Více

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Úvod» Novinky» Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti 17. 02. 2012 Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivá ložiska a energetická účinnost tyto dva pojmy lze používat

Více

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018 DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování

Více

PROMI MIX chemická míchadla PROMI MIX- Produktová prezentace PM

PROMI MIX chemická míchadla PROMI MIX- Produktová prezentace PM PROMI MIX chemická míchadla PROMI MIX- Produktová prezentace PM 040-100 Ideální standardní míchadlo pro všechny procesy v uzavřených kontejnerech. The PM (PROMI MIX) produktová řada byla rozdělena do čtyř

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků

Více

Lineární jednotky MTJ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJ Lineární jednotky (moduly) MTJ s pohonem ozubeným řemenem a kompaktní konstrukcí umožňují přenášet vysoké výkony, dosahují vysokých

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

TMV 510 AII / TMV 510 CII CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 510 AII / TMV 510 CII CNC vertikální obráběcí centrum TMV 510 AII / TMV 510 CII CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 0,8 sec, s řezu do řezu 2 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Preciznost pohonů pro obráběcí stroje. Rozsáhlý výrobní program precizní převodovky vřetenové servomotory hřebenové pohony

Preciznost pohonů pro obráběcí stroje. Rozsáhlý výrobní program precizní převodovky vřetenové servomotory hřebenové pohony Preciznost pohonů pro obráběcí stroje Rozsáhlý výrobní program precizní převodovky vřetenové servomotory hřebenové pohony Pohonná technika pro obráběcí stroje Pro obráběcí stroje jen to nejlepší Přesné

Více

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka.

POWER GEAR. Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka. MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY POWER GEAR HS Výkonná vysokorychlostní úhlová převodovka www.graessner.de Nic než superlativy Vyvinuta pro zcela speciální nároky - žádná adaptace, žádné kompromisy:

Více

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100

Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100 Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100 Bc. Marek Rudolecký Vedoucí práce: Ing. Jan Koubek Abstrakt Práce se zabývá návrhem pohonu svislé osy Y, určené pro posuv vřeteníku horizontálního

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 30

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH. Ondřej Tyc

AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH. Ondřej Tyc SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ FST 007 AUTOATICKÁ VÝĚNA NÁSTROJŮ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH Ondřej Tyc ABSTRAKT Práce je provedena jako rešerše používaných systémů pro automatickou výměnu

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV Ondřej Bublík ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem, simulací a konstrukčním

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

i Lineární moduly MRJ se dodávají pouze s dlouhými vozíky. Lineární modul MRJ s pohonem ozubeným řemenem 03 > Lineární jednotky serie MRJ

i Lineární moduly MRJ se dodávají pouze s dlouhými vozíky. Lineární modul MRJ s pohonem ozubeným řemenem 03 > Lineární jednotky serie MRJ Příslušenství Lineární jednotky Lineární modul MRJ s pohonem ozubeným řemenem 1. hnací příruba s řemenicí 2. krycí pásek (těsnící pásek) z korozivzdorné ocele 3. polyuretanový ozubený řemen AT s ocelovým

Více

19 21 DETAIL C MĚŘÍTKO 1 : H7/n a5 632 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK ÚADI 0-SD-00. 4x2670 D x

19 21 DETAIL C MĚŘÍTKO 1 : H7/n a5 632 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK ÚADI 0-SD-00. 4x2670 D x 16765 15960 100 2640 66 4x2670 2640 684 H E1 D 5 2 9 10 11 3 5 328 40 C F 22 927 B 5 4 479 660 H 15 16 6 7 8 6x70 2604 17 D 2676 23 45 18 200 445 36 46 49 52 19 ŠNEKOVÝ HŘÍDEL VE ŽLABU ULOŽEN EXCENTRICKY

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

NÁVRH A REALIZACE NC ŘÍZENÍ PRO PODÉLNOU A PŘÍČNOU OSU SOUSTRUHU SVOČ FST 2010

NÁVRH A REALIZACE NC ŘÍZENÍ PRO PODÉLNOU A PŘÍČNOU OSU SOUSTRUHU SVOČ FST 2010 NÁVRH A REALIZACE NC ŘÍZENÍ PRO PODÉLNOU A PŘÍČNOU OSU SOUSTRUHU SVOČ FST 2010 Vít Veselý, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tématem bakalářské práce

Více

ASM 5osé univerzální centrum

ASM 5osé univerzální centrum 5osé univerzální centrum 3 Přesnost Polohování P 0,01mm, Ps 0,005mm. Rychlost 40 m/min, zrychlení 3 m/s-2 Obrábění Univerzální 5osé, 57/75 kw výkon, možnost vertikálního soustružení. 6 D ynamický vřeteník

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

AGRA-BOHEMIA, a.s. Přelouč KATALOG PŘEVODOVEK

AGRA-BOHEMIA, a.s. Přelouč KATALOG PŘEVODOVEK AGRA-BOHEMIA, a.s. Přelouč KATALOG PŘEVODOVEK AGRA - BOHEMIA, a.s., Hradecká 1383, 535 01 Přelouč tel.: +420 466 765 111 fax.: +420 466 672 203 e-mail: info@agra-bohemia.cz OBSAH KATALOGU 1. Úvod 2. Mini

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Průmyslové převodovky DRIVESYSTEMS. Modulární stavebnicový systém pro větší flexibilitu

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Průmyslové převodovky DRIVESYSTEMS. Modulární stavebnicový systém pro větší flexibilitu Intelligent Drivesystems, Worldwide Services CZ Modulární stavebnicový systém pro větší flexibilitu NORD Drivesystems Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Přednosti průmyslových převodovek NORD

Více

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST 2009 Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje pevnostní kontrolu rámu lisu CKW 630 provedenou analytickou

Více

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR ROVINNÉ BRUSKY Řada AHR SLOUPOVÉ ROVINNÉ BRUSKY Charakteristika Brusky pro přesné broušení na plocho pro široké průmyslové využití, opravy, výrobu forem a nástrojů. Optimalizovaná struktura - hlavní části

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky

Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu čelní a kuželové převodovky Katedra částí a mechanismů strojů Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava 708 33 Ostrava- Poruba, tř. 7.listopadu Verifikace výpočtových metod životnosti ozubení, hřídelů a ložisek na příkladu

Více

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA PØEDSTAVENÍ STROJE FCW ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy, podporované

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

ÚVOD CHARAKTERISTIKA PRODUKTU ÚVOD Čelní převodovky CHC jsou novou generací produktu, která je založena na modularitě celého systému. Umožňuje připojení s elektromotorem klasickým, brzdovým, do výbušného prostředí, s přírubou B5 nebo

Více

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY . Rudolf Kfíž STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY Hrídele, ozubenéprevody, retezové. a remenové prevody MONTANEX 1997 TROJNICKÉ TABULKY 3. OBSAH Úvod 8 HRíDELE 9 Klasifikace hi'ídelu 10 Rozdelení hi'ídelu podie

Více

CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA. Řada FB

CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA. Řada FB CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA Řada FB IKC-600FB-APC IKC-860FB-APC IKC-1100FB-APC S PALETOVOU VÝMĚNOU Velká nosnost & přesnost & vysoká produktivita Hydraulické upínání automatické výměny palet Automatický

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou navrhování spojů (rozebíratelných i nerozebíratelných),

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více