Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne"

Transkript

1 Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský č. 15 ze dne Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1. USNESENÍ a VÝSLEDEK Program Zastupitelstva města Moravský PROJEDNÁNÍ č. 2017/ 15/355/ZM Program jednání: 1. Program Zastupitelstva města Moravský 2. Jednací řád zastupitelstva města Moravský ze dne Diskuze občanů 4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 5. Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2017 v Radě města Moravský 6. Návrh rozpočtového opatření č. 4/ Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský - 3. vydání 8. Žádost o prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Moravský v roce Radek Šišma, Čabová 50, Moravský, IČO: Závěrečný účet města Moravský za rok Schválení účetní závěrky města Moravský sestavené k Žádost společnosti GARPEMMA, s.r.o., IČ , o prominutí smluvní pokuty v rámci plnění díla "Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č. p. 365, Moravský " 12. Záměr na prodej pozemku parc. č v k. ú. Moravský 13. Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský, č. p. 539, objekt k bydlení ulice Janáčkova, Moravský 14. Směna lesních pozemků mezi městem Moravský a Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, LS Šternberk 15. Záměr směny pozemků mezi městem Moravský a, Moravský 16. Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 882/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský, č. p. 539, objekt k bydlení ulice Janáčkova, Moravský 17. Záměr prodeje 3 částí pozemku parc. č v k. ú. Moravský v lokalitě u Gizity Moravský 18. Záměr směny pozemků mezi městem Moravský a Arcibiskupstvím olomouckým, Olomouc 19. Nabídka členství v Kuželkářském spolku Moravský 20. Zápis z jednání valné hromady partnerů místní akční skupiny Bystřička, o.p.s. 21. Zápisy ze zasedání valných hromad Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko ze dne a Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský ze dne , a Zpráva o hospodaření v lesích města Moravský za rok Zpráva o činnosti Městské policie Moravský za rok Přísedící u Okresního soudu v Bruntále 26. Zpráva o činnosti Rady města Moravský od 60. schůze RM dne do 64. schůze RM dne Diskuze zastupitelů 28. Závěr 29. Představení studie domu č. p. 65. na náměstí 9. května v Moravském ě (operativně zařazeno do bodu 1. Program Zastupitelstva města Moravský ) 1

2 zařadit na program jednání jako bod č. 28 odvolání starostky, místostarosty a dalších tří členů RM Celkem 12 členů ZM, pro 3, proti 4, zdrželo se 5, nehlasovalo 0 schválilo zařazení operativně na program dnešního jednání představení studií Ing. arch. Mokrého, po jeho příchodu Celkem 12 členů ZM, pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 schválilo program 15. zasedání Zastupitelstva města Moravský ze dne se schválenými změnami Celkem 12 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0 na návrh předsedajícího ověřovatele zápisu Ing. Petra Otáhala a Vladimíra Parobka Celkem 12 členů ZM, pro 10 proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo 0 3. nesouhlasilo s námitkou MUDr. Ferancové, v níž zastupitelka zpochybňuje pravdivost tvrzení starostky města týkajícího se stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne ve věci postupu z psychologické intervence prováděné na Základní škole Moravský Celkem 12 členů ZM, pro 6 proti 2, zdrželo se 3, nehlasovalo 1 4. nesouhlasilo s námitkou MUDr. Ferancové, v níž zastupitelka namítá nepřesnosti, rozporuplnosti a nesprávné formální označení v zápise ze 14. zasedání ZM ze dne Celkem 12 členů ZM, pro 7 proti 0, zdrželo se 4, nehlasovalo 1 5. rozhoduje o tom, že pořízený zápis odpovídá průběhu zasedání zastupitelstva obce Starostka mluvíme o zápise ze 14. ZM ze dne Celkem 12 členů ZM, pro 7 proti 1, zdrželo se 4, nehlasovalo 0 6. vzalo na vědomí ověření zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města Moravský zde dne Celkem 12 členů ZM, pro 8 proti 0, zdrželo se 4, nehlasovalo 0 2. USNESENÍ č. 2017/ 15/356/ZM Jednací řád zastupitelstva města Moravský ze dne návrh znění nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Moravský ze dne s účinností od data schválení Celkem 12 členů ZM, pro 8, proti 2, zdrželo se 2, nehlasovalo 0 2

3 4. VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2017/ 15/357/ZM Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Moravský konaného dne Výsledek projednání č. 2017/ 15/358/ZM Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2017 v Radě města Moravský informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2017 v Radě města Moravský 6. USNESENÍ a VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2017/ 15/359 ZM Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017 rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předloženého návrhu Celkem 11 členů ZM, pro 7, proti 1, zdrželo se 3, nehlasovalo 0 schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předloženého návrhu 7. USNESENÍ č. 2017/ 15/360/ZM Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský - 3. vydání Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský - 3. vydání Celkem 11 členů ZM, pro 9, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo 0 8. USNESENÍ a VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2017/ 15/361/ZM Žádost o prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Moravský v roce Radek Šišma, Čabová 50, Moravský, IČO: prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Moravský v roce 2016 v 75 % výši žadatel pan Radka Šišmy, Čabová 50, Moravský, IČO: Celkem 11 členů ZM, pro 1, proti 0, zdrželo se 10, nehlasovalo 0 3

4 schválilo prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Moravský v roce 2016 v 50 % výši žadatel pan Radka Šišmy, Čabová 50, Moravský, IČO: Celkem 11 členů ZM, pro 8, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo 0 9. USNESENÍ č. 2017/ 15/362/ZM Závěrečný účet města Moravský za rok vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města Moravský za rok 2016, a to bez výhrad 10. USNESENÍ č. 2017/ 15/363/ZM Schválení účetní závěrky města Moravský sestavené k účetní závěrku města Moravský včetně výsledku hospodaření za účetní období 2016 sestavenou ke dni USNESENÍ č. 2017/ 15/364/ZM Žádost společnosti GARPEMMA, s.r.o., IČ , o prominutí smluvní pokuty v rámci plnění díla "Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č. p. 365, Moravský " žádost společnosti GARPEMMA, s.r.o., Šternberská 73/8, Olomouc, IČ: , o prominutí, eventuálně snížení, smluvní pokuty v rámci plnění díla "Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č. p. 365, Moravský " 2. souhlasilo s prominutím smluvní pokuty společnosti GARPEMMA, s.r.o., Šternberská 73/8, Olomouc, IČ ve výši 75 % z celkové částky Kč z objektivních příčin Celkem 11 členů ZM, pro 9, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo USNESENÍ č. 2017/ 15/365/ZM Záměr na prodej pozemku parc. č v k. ú. Moravský žádost Moravský o koupi pozemku parc. č ostatní plocha, zeleň o výměře 202 m 2 v k. ú. Moravský za účelem zřízení zahrady u domu zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č ostatní plocha, zeleň o výměře 202 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský, za prodejní cenu 50 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej 4

5 pozemků z majetku města Moravský s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí 3. uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Ke kontrole: Termín: Pověřen: Rada města Moravský Zadání: výzva k uhrazení jistiny 13. USNESENÍ č. 2017/ 15/366/ZM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský, č. p. 539, objekt k bydlení - ulice Janáčkova, Moravský skutečnost, že nebyla podána nabídka o koupi spoluvlastnického podílu 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský, č. p. 539, bydlení ulice Janáčkova, Moravský obálkovou metodou za nejnižší přípustnou cenu Kč záměr prodeje podílu ve výši 756/10000 id. pozemku parc. č. 732 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský, č. p. 539, bydlení včetně příslušenství (odpovídající bytu č. 5) na ulici Janáčkova, který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na listu vlastnictví 1034 pro obec a kat. území Moravský, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky za nejnižší přípustnou cenu Kč za podmínky nevyužití předkupního práva města dle Směrnice č. 23/2014 a Směrnice 21/2014. Kupující dále hradí poplatky s prodejem související tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 14. USNESENÍ č. 2017/ 15/367/ZM Směna lesních pozemků mezi městem Moravský a Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, LS Šternberk 1. revokovalo usnesení č. 2016/11/278/ ZM ze dne směnu pozemků a Směnnou smlouvu S 231/09/129, na základě které budou z majetku města Moravský do vlastnictví Lesů České republiky, s. p. Hradec Králové, IČ převedeny lesní pozemky parc. č. 965/1 o výměře 2979 m 2, parc. č. 968/2 o výměře 643 m 2 a parc. č. 968/3 o výměře 386 m 2 zapsané na LV pro obec Moravský a k. ú. Čabová u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a parc. č. 323/7 o výměře 535 m 2, parc. č. 323/8 o výměře 331 m 2, parc. č. 323/9 o výměře 29 m 2, parc. č. 323/10 o výměře 19 m 2 a parc. č. 323/11 o výměře 30 m 2 zapsané na LV pro obec Moravský a k. ú. Ondrášov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, a z majetku Lesů České republiky, s. p. Hradec Králové do majetku města Moravský převedeny lesní pozemky parc. č. 127/1 o výměře 932 m 2, parc. č. 127/3 o výměře 343 m 2, parc. č. 127/6 o výměře 34 m 2, parc. č. 127/8 o výměře 592 m 2, parc. č. 391 o výměře 3877 m 2 zapsaných na LV 70 pro obec Moravský a k. ú. Ondrášov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc s doplatkem ceny rozdílu hodnot směňovaných pozemků 5

6 ve výši Kč, kdy každé smluvní straně jdou k tíži 1/2 náklady spojené s převodem ve výši Kč Celkem 11 členů ZM, pro 9, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo USNESENÍ a VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2017/ 15/368/ZM Záměr směny pozemků mezi městem Moravský a, Moravský Investiční záměr města Moravský, tj. vybudování příjezdové komunikace tryskovou technologií z ulice Gen. Svobody po nově vybudované zpevněné plochy u budovy č. p. 624 na ul. Dvořákova, v návaznosti na provedenou opravu kanalizační přípojky a opravu dešťové kanalizace budovy č. p. 624 na ul. Dvořákova, Moravský Celkem 11 členů ZM, pro 6, proti 3, zdrželo se 1, nehlasovalo 1 Usnesení nebylo přijato. záměr směny pozemků mezi městem Moravský a, z majetku města Moravský do vlastnictví bude převeden pozemek parc. č. 634/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3625 m 2 zapsaný na LV 78 pro obec Moravský a k. ú. Nové Valteřice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a z majetku do majetku města Moravský převeden pozemek parc. č. 1142/1 zahrada o výměře 604 m 2 zapsaný na LV 565 pro obec a k. ú. Moravský u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc s doplatkem ceny rozdílu hodnot směňovaných pozemků ve výši Kč a zřízení práva odpovídajícího služebnosti, jehož předmětem bude strpění zřízení práva chůze a jízdy v rozsahu, který bude vymezen následně vypracovaným geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku parc. č. 1142/1 ve prospěch pozemku parc. č. 1143/3 v k. ú. Moravský když služebnost bude zřízena bezúplatně. Náklady na vypracování znaleckých posudků o ceně nemovitých věcí a ceny služebnosti pro daňové účely, včetně daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcí pro oba směňované pozemky jdou k tíži města Moravský. Náklad na vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku jde k tíži. 16. USNESENÍ č. 2017/ 15/369/ZM Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 882/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský, č. p. 539, objekt k bydlení - ulice Janáčkova, Moravský skutečnost, že dne došlo k předání bytu č. 7, který odpovídá spoluvlastnickému podílu 882/10000 id. pozemku parc. č. 732 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský, č. p. 539, bydlení - ulice Janáčkova, Moravský záměr prodeje podílu ve výši 882/10000 id. pozemku parc. č. 732 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravský, č. p. 539, bydlení včetně příslušenství (odpovídající bytu č. 7) na ulici Janáčkova, který je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na listu vlastnictví 1034 pro obec a kat. území Moravský, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky za nejnižší přípustnou cenu Kč za podmínky nevyužití předkupního práva města dle Směrnice č. 23/2014 a Směrnice 21/2014. Kupující dále hradí poplatky 6

7 s prodejem související tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 17. USNESENÍ č. 2017/ 15/370/ZM Záměr prodeje 3 částí pozemku parc. č v k. ú. Moravský v lokalitě u Gizity Moravský informaci o probíhající legalizaci skutečného stavu mezujících pozemků kolem staveb pro rodinnou rekreaci a jiných staveb č. ev. 47, č. ev. 49 a č. ev. 623 v k. ú. Moravský 2. uložilo zajištění vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku parc. č v k. ú. Moravský a zřízení práva odpovídajícího služebnosti, kdy výměra nově vzniklých pozemků bude stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku parc. č v návaznosti na požadavek vlastníků staveb, jehož předmětem bude strpění zřízení práva chůze a jízdy Ke kontrole: Termín: uložilo předložení vypracovaného geometrického plánu spolu s materiálem pro schválení záměru prodeje nově odděleného pozemku parc. č v k. ú. Moravský k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský za prodejní cenu stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský s tím, že vlastníci staveb hradí náklady na legalizaci skutečného stavu, poplatky s prodejem související a náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku a pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku parc. č Ke kontrole: Termín: uložilo vyzvat vlastníky 3 mezujících staveb ke složení jistiny ve výši Kč Ke kontrole: Termín: VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2017/ 15/371/ZM Záměr směny pozemků mezi městem Moravský a Arcibiskupstvím olomouckým, Olomouc Návrh směny zemědělských pozemků, který předložila Farma Moravský s.r.o., Partyzánská 216, Moravský, IČ , a který doplnila novým návrhem dne záměr směny pozemků mezi městem Moravský a Arcibiskupstvím olomouckým, Wurmova 562/9, Olomouc, IČ , z majetku města Moravský do Arcibiskupství olomouckého budou převedeny pozemky parc. č. 939/6 orná půda o výměře m 2 a parc. č. 715/10 trvalý travní porost o výměře m 2 zapsané na LV pro obec Moravský a k. ú. Čabová u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, dále pozemek parc. č. 1751/6 orná půda o výměře 9856 m 2 zapsaný na LV pro obec Moravský a k. ú. Moravský u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a z majetku Arcibiskupství olomouckého do majetku města Moravský převedeny pozemky parc. č. 1089/1 orná půda o výměře m 2, parc. č. 1069/4 trvalý travní porost o výměře 1997 m 2, parc. č trvalý travní porost o výměře 324 m 2, parc. č. 1069/5 trvalý travní porost o výměře 805 m 2, parc. č ostatní plocha, neplodná 7

8 půda o výměře 853 m 2, parc. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4629 m 2, parc. č. 1081/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4262 m 2, parc. č. 682/5 trvalý travní porost o výměře 2213 m 2 a parc. č. 682/2 trvalý travní porost o výměře m 2 zapsané na LV 64 pro obec a k. ú. Čabová u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, dále pak pozemky parc. č. 1577/1 trvalý travní porost o výměře m 2, parc. č trvalý travní porost o výměře m 2 a parc. č trvalý travní porost o výměře m 2 zapsané na LV 1123 pro obec a k. ú. Moravský u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc bez doplatku ceny rozdílu hodnot směňovaných pozemků včetně součásti pozemku. Náklady na vypracování znaleckých posudků o ceně všech směňovaných nemovitých věcí, včetně daňové povinnosti k dani z nabytí všech směňovaných nemovitých věcí jdou k tíži Arcibiskupství olomouckého, dále odvody za odnětí půdy ze ZPF. Celkem 11 členů ZM, pro 4, proti 3, zdrželo se 4, nehlasovalo USNESENÍ č. 2017/ 15/372/ZM Nabídka členství v Kuželkářském spolku Moravský nabídku členství v Kuželkářském spolku Moravský, se sídlem Nádražní 378, Moravský 20. VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2017/ 15/373/ZM Zápis z jednání valné hromady partnerů místní akční skupiny Bystřička, o.p.s. Zápis z jednání valné hromady partnerů místní akční skupiny Bystřička, o.p.s. 21. VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ č. 2017/ 15/374/ZM Zápisy ze zasedání valných hromad Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko ze dne a zápisy z valných hromad Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko z a USNESENÍ č. 2017/ 15/375/ZM Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský ze dne , a zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský ze dne , a USNESENÍ č. 2017/ 15/376/ZM Zpráva o hospodaření v lesích města Moravský za rok

9 Zprávu o hospodaření v lesích města Moravský za rok 2016 Celkem 11 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo USNESENÍ č. 2017/ 15/377/ZM Zpráva o činnosti Městské policie Moravský za rok 2016 Zprávu o činnosti Městské policie Moravský za rok 2016 Celkem 11 členů ZM, pro 8, proti 1, zdrželo se 2, nehlasovalo USNESENÍ č. 2017/ 15/378/ZM Přísedící u Okresního soudu v Bruntále informaci o končícím čtyřletém volebním období pana Petra Gazdy, bytem Mlýnský vrch 121, Moravský ve funkci přísedícího u Okresního soudu v Bruntále pana Petra Gazdu, nar , trvale bytem Mlýnský Vrch 121, Moravský jako přísedícího u Okresního soudu v Bruntále 26. USNESENÍ č. 2017/ 15/379/ZM Zpráva o činnosti Rady města Moravský od 60. schůze RM dne do 64. schůze RM dne Zprávu o činnosti Rady města Moravský od 60. schůze RM dne do 64. schůze RM dne Celkem 11 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0 Ing. Zdenka Szukalská v. r. starostka města Ing. Petr Otáhal v. r. místostarosta 9

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města č. 65 ze dne 29.05.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města č. 17 ze dne 13.09.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne 28.02.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 10 ze dne 11.09.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne 30.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne 21.12.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne 19.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne 09.12.2015 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 100 ze dne 15.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne 06.08.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 46 ze dne 18.07.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 96 ze dne 03.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 6. 2019 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 97 ze dne 17.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s.

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 33/1 Zastupitelstvo

Více

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne :

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : 13.5.2019 HLASOVÁNÍ č. 1 13.5.2019 17:04:03 02. Schválení návrhové komise ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro:

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 1090/38/1/2018 Zahájení, schválení programu 38. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje doplněný program 38. zasedání

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 11. června 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 34/1 Zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání Červený Kostelec Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec konané dne 25.4.2019 Z-2019/3/1-3. Červený Kostelec 25.4.2019 Kontrola plnění úkolů z jednání ZM I. bere na věd om í kontrolu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 29. dubna 2019 od 17:00 hodin Usnesení č. 6/1 Zastupitelstvo

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk,

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 9. června 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský č. 50 ze dne 01.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 20. 6. 2018 v zasedací místnosti

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne 25.04.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský č. 35 ze dne 22.02.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 83 ze dne 19.03.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 20. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 6. 2017 355/20/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 25. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem dne 13. 6. 2018 520/25/2018 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM dne

Více

USNESENÍ č. 2/2017. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2017. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2017 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/32/2017

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 20.09.2018 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 20.09.2018 přijalo

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne 18.09.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis č. 2/2017. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 12. června 2017 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 2/2017. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 12. června 2017 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 2/2017 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 12. června 2017 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 2. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2017 proběhlo

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 21.06.2018 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 21.06.2018 přijalo

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice

Zastupitelstvo města Česká Kamenice Zastupitelstvo města Česká Kamenice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 3. 6. 2015 56/4/ZM/2015 Zpráva o kontrole usnesení ZM Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konaného dne 16.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIV/16: ZM schvaluje program

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.09. 2017 378/23/ZM/2017 program 23. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne 28.12.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

H O R A Ž Ď O V I C E

H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T O H O R A Ž Ď O V I C E Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice

Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice Usnesení č. 03/18 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.08.2018 v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin Usnesení obsahuje: 8 strany, body č. 1-39

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 23.04.2018 18/2/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly zveřejnění záměru prodeje

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.06.2019, zápis č. 5/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 Usn. č. 812/26/2014 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Josef Herout, Bc. Jaroslav

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. 0243/ZMOb-Vit/1418/13-0267/ZMOb-Vit/1418/13 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více