Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun"

Transkript

1 Usnesení Rady města Moravský č. 35 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nahlížet do zápisů a pořizovat si výpisy mají osoby uvedené v 16 odst. 2 písm. e), odst. 3 a v 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jiné fyzické osoby či právnické osoby mají možnost získat informace o jednání na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, v platném znění Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský /35/775/RM Program Rady města Moravský /35/776/RM Kontrola plnění usnesení /35/777/RM Dodatek k hromadné smlouvě č Intergram, o. s., Praha /35/778/RM Záměr pachtu pozemku parc. č. 418 v k. ú. Moravský /35/779/RM Dohoda o ukončení pachtu pozemku - Jan Dichter, Moravský /35/780/RM Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl na akce pořádané městem Moravský v měsících 7-12/ OSA, Praha /35/781/RM Smlouva o prodeji věci třetí osobě - Jindřich Machala, Hranická 118, Město Libavá /35/782/RM Žádost o přidělení bytu pana Vojtěcha Hlaváče, Opavská 307, Moravský /35/783/RM Žádost o přidělení bytu č.5 na ul. Janáčkova 375, Moravský žadatelce - paní Věra Lacková /35/784/RM Žádost o přidělení obytné místnosti - Ivan Ječmínek /35/785/RM Smlouva o dílo na opravu a obnovu zděných kapliček 2, 3 a 13 zastavení Křížové cesty na Křížovém vrchu v Moravském ě /35/786/RM Přehled dlužníků na nájemném za bytové a nebytové a nebytové prostory a za úhradu vodného a stočného k /35/787/RM Žádost o prodloužení nájmu bytu v DCHB /35/788/RM Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti města Moravský za rok /35/789/RM Zpráva o činnosti Kulturně sportovní komise za rok /35/790/RM Pověření k uzavírání dohod s Krajskou pobočkou ÚP v Olomouci /35/791/RM Příspěvek k vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání /35/792/RM Aktualizace Přílohy č. 7 Směrnice č. 4/2015 Pracovního řádu MěÚ Moravský /35/793/RM Návštěvnost a tržby kina za rok /35/794/RM Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Moravský - změna přílohy č. 3 Organizačního řádu ke dni /35/795/RM Smlouva o úhradě do fondu oprav - Janáčkova 376, Moravský /35/796/RM Povolení vjezdu na pozemek parc. č. 840 v k. ú. Moravský za účelem odběru vody z Důlního potoka /35/797/RM Zpráva o činnosti Komise pro projednávání přestupků města Moravský za rok /35/798/RM Rozpočtové opatření č. 1/ /35/799/RM Zprávu o stavu kulturních památek ve městě Moravský a strategie v další péči

2 /35/800/RM Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský ze dne /35/801/RM Smlouva o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s /35/802/RM Nákup zvukového procesoru Dolby CP 750 pro potřeby VVC Moravský /35/803/RM Výzva k podání cenových nabídek na výkup dříví na lokalitě odvozní místo Moravský /35/804/RM Podnět MUDr. J. Ferancové a Ing. M. Šestákové Rada města Moravský schválila program 35. Rady města Moravský konané dne USNESENÍ č. 2016/35/776/RM Kontrola plnění usnesení 2. Rada města Moravský vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města USNESENÍ č. 2016/35/777/RM Dodatek k hromadné smlouvě č Intergram, 3. o. s., Praha Rada města Moravský schválila dodatek k hromadné smlouvě č s firmou Intergram, o. s., Praha o provozování hudebních děl v restauraci R-klub USNESENÍ č. 2016/35/778/RM Záměr pachtu pozemku parc. č. 418 v k. ú. Moravský 4. Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí žádost paní Markéty Červinkové, Opavská 126, Moravský o pacht pozemku parc. č. 418 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m 2 v k. ú. Moravský za účelem zřízení zahrady schválila zveřejnění záměru na pacht pozemku parc. č. 418 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m 2 zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV pro obec a k. ú. Moravský, za cenu stanovenou Pravidly pro dlouhodobý pronájem a pacht pozemků ve vlastnictví města Moravský, za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou USNESENÍ č. 2016/35/779/RM Dohoda o ukončení pachtu pozemku - Jan Dichter, 5. Moravský Rada města Moravský po projednání: schválila Dohodu o ukončení pachtu pozemku s Janem Dichterem, Janáčkova 539, Moravský, kterou se ke dni ukončí pachtovní vztah založený Pachtovní smlouvou č. 69/15 uzavřenou dne na pacht části pozemku parc. č trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Moravský USNESENÍ č. 2016/35/780/RM 6. Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl na akce pořádané městem Moravský v měsících 7-12/ OSA, Praha 6 Rada města Moravský po projednání: schválila Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_ s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, Praha 6 - Bubeneč, na úhradu autorské odměny ve výši Kč za živou hudbu na akcích pořádaných městem Moravský v měsících 7-12/2015 (ské slavnosti, Kateřinská zábava a adventní koncert) 2

3 schválila Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_1517 s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, Praha 6 - Bubeneč, na úhradu autorské odměny ve výši 897 Kč za použití reprodukované hudby na akci "Rozsvícení vánoční stromu" pořádané městem Moravský dne USNESENÍ č. 2016/35/781/RM Smlouva o prodeji věci třetí osobě - Jindřich Machala, 7. Hranická 118, Město Libavá Rada města Moravský po projednání: schválila Smlouvu o prodeji věci třetí osobě s Jindřichem Machalou, Hranická 118, Město Libavá, na zprostředkování prodeje knihy "Kronika Libavska" v Městském kulturním a turistickém informačním centru v Moravském ě USNESENÍ č. 2016/35/782/RM Žádost o přidělení bytu pana Vojtěcha Hlaváče, Opavská , Moravský Rada města Moravský vzala na vědomí žádost o přidělení bytu pana Vojtěcha Hlaváče, Opavská 307, Moravský schválila přidělení bytu č. 2, Opavská 307, Moravský panu Vojtěchovi Hlaváčovi schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Opavská 307, Moravský s panem Vojtěchem Hlaváčem, na dobu určitou od do s tříletou opcí USNESENÍ č. 2016/35/783/RM Žádost o přidělení bytu č. 5 na ul. Janáčkova 375, 9. Moravský žadatelce - paní Věra Lacková Rada města Moravský vzala na vědomí žádost o přidělení bytu paní Věry Lackové, Janáčkova 375, Moravský ze dne schválila přidělení bytu č. 5 na ulici Janáčkova 375, Moravský paní Věře Lackové schválila sepsání nájemní smlouvy na byt č. 5, Janáčkova 375, Moravský s paní Věrou Lackovou na dobu určitou od do s tříletou opcí USNESENÍ č. 2016/35/784/RM Žádost o přidělení obytné místnosti - Ivan Ječmínek 10. Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí žádost o přidělení obytné místnosti pana Ivana Ječmínka schválila Ječmínkovi přidělení obytné místnosti č. 9, Partyzánská 365, Moravský panu Ivanu schválila sepsání nájemní smlouvy na obytnou místnost č.9, Partyzánská 365, Moravský s panem Ivanem Ječmínkem na dobu určitou od do s tříletou opcí USNESENÍ č. 2016/35/785/RM 11. Smlouva o dílo na opravu a obnovu zděných kapliček 2, 3 a 13 zastavení Křížové cesty na Křížovém vrchu v Moravském ě 3

4 Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí cenové nabídky na provedení prací spojených s opravou a obnovou zděných kapliček 2, 3 a 13 zastavení Křížové cesty na Křížovém vrchu v Moravském ě zaslané p. Dušanem Večeřou, Lidická 455, Moravský a panem Davidem Leznou, Gen. Svobody 573, Moravský schválila Smlouvu o dílo s p. Dušanem Večeřou, Lidická 455, Moravský, IČ , na provedení prací spojených s opravou a obnovou zděných kapliček 2, 3 a 13 zastavení Křížové cesty na Křížovém vrchu v Moravském ě, v rozsahu dle krycího listu nabídky zhotovitele ze dne , s nákladem ve výši Kč včetně DPH a provedení prací v době od do schválila podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu a obnovu kapliček 2, 3 a 13 z programu "Podpora obnovy kulturních památek" prostřednictvím obcí s rozšířenou působností uložila podat žádost o poskytnutí dotace na opravu a obnovu kapliček 2, 3 a 13 z programu "Podpora obnovy kulturních památek" prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ke kontrole: Termín: Z: tajemník MěÚ USNESENÍ č. 2016/35/786/RM 12. Rada města Moravský vzala na vědomí a nebytové prostory a za úhradu vodného a stočného k Přehled dlužníků na nájemném za bytové a nebytové a nebytové prostory a za úhradu vodného a stočného k přehled dlužníků na nájemném za bytové USNESENÍ č. 2016/35/787/RM Žádost o prodloužení nájmu bytu v DCHB 13. Rada města Moravský schválila prodloužení nájmu bytu č. 19 v " Domě s chráněnými byty" na dobu dvou let paní Miladě Marečkové, bytem Gen. Svobody 641, Moravský USNESENÍ č. 2016/35/788/RM Zpráva o činnosti Sboru pro občanské záležitosti města 14. Moravský za rok 2015 Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti města Moravský za rok USNESENÍ č. 2016/35/789/RM Zpráva o činnosti Kulturně sportovní komise za rok Rada města Moravský vzala na vědomí zprávu o činnosti Kulturně sportovní komise za rok USNESENÍ č. 2016/35/790/RM Pověření k uzavírání dohod s Krajskou pobočkou ÚP 16. v Olomouci Rada města Moravský po projednání: pověřila starostku města paní Ing. Zdenku Szukalskou k uzavírání dohod s Krajskou pobočkou ÚP v Olomouci na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazení společensky účelného pracovního místa Celkem 4 členů RM, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. USNESENÍ č. 2016/35/791/RM 17. Příspěvek k vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů 4

5 o zaměstnání Rada města Moravský po projednání: schválila podání žádosti o příspěvek na vytvoření sedmi pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání od data na dobu 12 měsíců Celkem 4 členů RM, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. USNESENÍ č. 2016/35/792/RM Aktualizace Přílohy č. 7 Směrnice č. 4/2015 Pracovního 18. řádu MěÚ Moravský Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí vyjádření a doporučení vedoucí finančního odboru MěÚ paní Škařupové k aktualizaci článku 8 odst. 1 Přílohy č. 7 Směrnice č. 4/2015 Pracovního řádu MěÚ Moravský schválila Přílohu č. 7 Směrnice č. 4/2015 Pracovního řádu MěÚ Moravský s účinností od Celkem 4 členů RM, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. USNESENÍ č. 2016/35/793/RM Návštěvnost a tržby kina za rok Rada města Moravský vzala na vědomí návštěvnost a tržby kina za rok USNESENÍ č. 2016/35/794/RM 20. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Moravský - změna přílohy č. 3 Organizačního řádu ke dni počet zaměstnanců zařazených do Rada města Moravský po projednání: stanovila Městského úřadu Moravský ke dni uvedenou v příloze č. 3 Organizačního řádu rozhodla o prodloužení Pracovní smlouvy ze dne u zaměstnance pana Martina Kusmiče, Dis., který je na MěÚ zařazen jako koordinátor, projektový a programový pracovník na Odboru vnitřních věcí, výstavby a ŽP MěÚ Moravský na dobu 3 let USNESENÍ č. 2016/35/795/RM Smlouva o úhradě do fondu oprav - Janáčkova 376, 21. Moravský Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí žádost paní Karly Višnové, Janáčkova 376, Moravský, jednající za spoluvlastníky domu č. p. 376, ul. Janáčkova, Moravský, o úhradu příspěvku do fondu oprav za spoluvlastnický podíl města Moravský na nemovitosti schválila Smlouvu o úhradě do fondu oprav se spoluvlastníky nemovitosti - pozemku parc. č. 774 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 376, objekt k bydlení, o stanovení podmínek přispívání částky do fondu oprav za podíl města Moravský a stanovení podmínek hospodaření se svěřenými prostředky určenými na úhradu nákladů spojených s údržbou a správou nemovitosti USNESENÍ č. 2016/35/796/RM 22. Povolení vjezdu na pozemek parc. č. 840 v k. ú. Moravský za účelem odběru vody z Důlního potoka Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí žádost Ing. Jindřicha Many ze dne o povolení vjezdu na pozemek parc. č. 840 v k. ú. Moravský za účelem odběru vody z Důlního potoka pro napájení dobytka 5

6 souhlasila s vjížděním cisteren na pozemek parc. č. 840 lesní pozemek o výměře 2566 m 2, zapsaný ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský, za účelem odběru vody max. 320 m 3 (40 cisteren) z Důlního potoka, vždy v období od do daného roku, dle žádosti Ing. Jindřicha Many, Partyzánská 216, Moravský, za podmínek daných v Dohodě o užívání pozemku schválila Dohodu o užívání pozemku na užívání části pozemku parc. č. 840 lesní pozemek, zapsaného ve veřejném seznamu u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský, s Ing. Jindřichem Manou, Partyzánská 216, Moravský USNESENÍ č. 2016/35/797/RM Zpráva o činnosti Komise pro projednávání přestupků 23. města Moravský za rok 2015 Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro projednávání přestupků města Moravský za rok USNESENÍ č. 2016/35/798/RM Rozpočtové opatření č. 1/ Rada města Moravský po projednání: schválila rozpočtové opatření města Moravský č. 1/2015 se zvýšením rozpočtu příjmů i výdajů o částku Kč a zvýšením finanční rezervy o částku Kč. doporučila předložit informaci o schválení RO č. 1/2016 v radě města na nejbližší řádné jednání Zastupitelstva města Moravský USNESENÍ č. 2016/35/799/RM Zprávu o stavu kulturních památek ve městě Moravský 25. a strategie v další péči Rada města Moravský vzala na vědomí Zprávu o stavu kulturních památek ve městě Moravský a strategii v další péči uložila připravit projektové záměry k úpravám kulturních památek na Křížovém vrchu Ke kontrole: Termín: Z: tajemník MěÚ USNESENÍ č. 2016/35/800/RM Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 26. Moravský ze dne Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský ze dne uložila předložit zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský ze dne na jednání zastupitelstva města Ke kontrole: Termín: Z: tajemník MěÚ 6

7 USNESENÍ č. 2016/35/801/RM 27. Smlouva o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Rada města Moravský po projednání: schválila Smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, Praha 8, IČ , na poskytnutí finanční podpory na částečnou úhradu nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného lesních porostů v majetku města Moravský za rok 2015 USNESENÍ č. 2016/35/802/RM Nákup zvukového procesoru Dolby CP 750 pro potřeby 28. VVC Moravský Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí Tři cenové nabídky na nákup zvukového procesoru Dolby CP 750 včetně instalace a nastavení: 1) Cine-servis s.r.o. v celkové výši Kč bez DPH ( Kč včetně DPH), 2) KINOSERVIS s.r.o. v celkové výši Kč bez DPH ( Kč včetně DPH), 3) AV MEDIA a.s. v celkové výši Kč bez DPH ( ,50 Kč včetně DPH). schválila Cenovou nabídku na zvukový procesor Dolby CP 750 včetně instalace a nastavení v celkové výši Kč bez DPH ( Kč včetně DPH) od firmy Cine-servis s.r.o, IČ: USNESENÍ č. 2016/35/803/RM Výzva k podání cenových nabídek na výkup dříví na 29. lokalitě odvozní místo Moravský Rada města Moravský po projednání: schválila Výzvu k podání cenových nabídek na výkup dříví na lokalitě odvozní místo Moravský USNESENÍ č. 2016/35/804/RM Podnět MUDr. J. Ferancové a Ing. M. Šestákové 30. Rada města Moravský po projednání: vzala na vědomí Podnět MUDr. J. Ferancové a Ing. M. Šestákové ze dne Ing. Zdenka Szukalská, v. r. Ing. Petr Otáhal, v. r. starostka města místostarosta 7

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne 23.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 96 ze dne 03.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 83 ze dne 19.03.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne 25.04.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne 28.12.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 97 ze dne 17.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne 06.08.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne 18.09.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města č. 17 ze dne 13.09.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 100 ze dne 15.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne 09.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne 27.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský č. 50 ze dne 01.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský č. 15 ze dne 14.06.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne 30.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu USNESENÍ z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 21.12.2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 10 ze dne 11.09.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 24. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 06.06.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne 07.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne 30.10.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města č. 65 ze dne 29.05.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne 21.12.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne 28.02.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

XXX,

XXX, Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 13.zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 13.zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 13.zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 14.03.2011 číslo 13/310/2011-13/327/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing.

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 46 ze dne 18.07.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace o usneseních ze 106. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. května 2018 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor kultury

Informace o usneseních ze 106. schůze Rady města Šluknov konané dne 28. května 2018 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor kultury Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 5/2015 (tisk R/108)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 5/2015 (tisk R/108) U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Kojetína, konané dne 31. března 2015, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

1. USNESENÍ č. 2018/101/2399/RM Program Rady města Moravský Beroun. 3. USNESENÍ č. 2018/101/2401/RM Žádost o prodloužení nájmu bytu DCHB, Mgr.

1. USNESENÍ č. 2018/101/2399/RM Program Rady města Moravský Beroun. 3. USNESENÍ č. 2018/101/2401/RM Žádost o prodloužení nájmu bytu DCHB, Mgr. Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 101 ze dne 29.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za I. pololetí 2015 (tisk R/183) U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Kojetína, konané dne 19. srpna 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 88. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 10. 2017 Kontrola usnesení 88/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 88/2. Rada města

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu 2017 26/2017/RM I. RM schvaluje 26.2017/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne 19.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 45. Rady města Stříbra ze dne 112016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Xxxx, nar. Xxxx bytem

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 2.9.2019 564/19/RM/2019 Prodej pozemku - záměr (P. V. a J.) zastupitelstvu města rozhodnout

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 2538/2014 spisová značka 2536/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 107. zasedání dne 28. května 2014 R M 1 / 1 0 7 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 107. 1.

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 27. května 2009 (upravená verze) č. 174 s účinností od 1. 6. 2009 uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo 3-065-1931-14 o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne 18.07.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení. bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise města Němčice nad Hanou konané dne ,

Usnesení. bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise města Němčice nad Hanou konané dne , Usnesení ze 6. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 14.01.2019 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek

Usn.č. 96/02 1) pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce za obvyklých podmínek USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 96. zasedání konaného dne 25. 7. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 22. jednání dne 5. srpna program jednání Rady města Koryčany.

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení z 22. jednání dne 5. srpna program jednání Rady města Koryčany. RADA MĚSTA KORYČANY Výpis usnesení z 22. jednání dne 5. srpna 2019 R M 1/ 22 / 19 s c h v a l u j e program jednání Rady města Koryčany. 2. R M 2/ 22 / 19 u k l á d á organizační složce Knihovna, kulturní

Více

SMĚRNICE č. 9/2016 PRAVIDLA PRO PRONÁJEM A PACHT POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN

SMĚRNICE č. 9/2016 PRAVIDLA PRO PRONÁJEM A PACHT POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO Moravský Beroun Vydání/změna: 1 / 0 List číslo: 1 / 5 SMĚRNICE č. 9/2016 PRAVIDLA PRO PRONÁJEM A PACHT POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN Zpracovatel a administrace Datum Zuzana Cabáková,

Více

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797)

U S N E S E N Í. 3. Implementační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetíně (tisk R/797) U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. října 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

19. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

19. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 19. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 19. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 10.11.2011: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 2212/2014 spisová značka 2196/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 106. zasedání dne 14. května 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 6 / 1

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 38/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 38/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 38/2016, které se konalo v pondělí dne 8. 8. 2016 v 15:15 hodin v kanceláři starosty města 1/38/2016 RM Rada města schvaluje program 38. zasedání. 2/38/2016 RM Rada města

Více

USNESENÍ. ze 44. schůze Rady města konané dne 5. dubna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. ze 44. schůze Rady města konané dne 5. dubna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ ze 44. schůze Rady města konané dne 5. dubna 2017 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 17/44/993 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 5. 4. 2017. 17/44/994 Rada

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 25. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem dne 13. 6. 2018 520/25/2018 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM dne

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více